Skip to main content

Full text of "Lexicon syriacum"

See other formats
?>-w >-^- 


li->vv ^^'^.^ . Vl>' mp^iM^s-^ ■■f"-.'"'h-' 


r^^. 44' ;M. ^vli 
y 'j,r % w: 
r ■^^^^^ ' 


/ / i COLLECTION ORIENTALE — TOME XVII DEUXlfeME S^RIE— TOiME III LEXICON SYRIACUM AUCTORE HASSANO BAR BAHLULE IMPRIMi 

EN VERTU DE LA DECISIO?* PRe'sIDENTIELLE DU 8 AVRIL 1886 

APPROUVANT 

L'AVIS DU COMITE DES IMPRESSIONS GRATUITES I LEXICON SYRIACUM AUCTORE HASSANO BAR BAHLULE E PLURIBUS CODICIBUS EDIDIT ET NOTULIS INSTRUXIT RUBENS DUVAL TOMUS TERTIUS INTRODUCTIO ET INDICES 
PARISIIS 

E REIPUBLICtE TYPOGRAPHtEO PROSTAT APUD ERNESTUM LEROUX RIBLIOPOLAM 

VIA BONAPARTE , 28 > / l/99 6 4b' ^'3. a^. MDCCCCI LEXICON SYRIACUM AUCTORE HASSANO BAR BAHLULE VOCES SYRIACAS GRyECASQUE CUM GLOSSIS SYRIACIS ET ARABICIS COMPLECTENS E PLURIBUS CODIGIBUS EDIDIT ET NOTULIS INSTRUXIT RUBENS DUVAL 
PARISIIS 
E REIPUBLIC^ TYPOGRAPH/EO PROSTAT APUD BOUILLON ET VIEWEG BIBLIOPOLAS 

VIA RICHELIEU, 67 M DCCC LXXXVIII ILLUSTRISSIMIS VIRIS ROINARUMQUE ARTIUM FAUTORIRUS 

ERNESTO RENAN 

ACAnEMI^ GALLIC/K KT AC.ADEMm WSCRIPTIOMIM KT LITTERARUM HUMANIORUSI SOCIO 

ET 

RARBIER DE MEYNARD 

ACADKHI* mSCRIPTIONrM KT LITTKRARIJM HIIMAmORUM SOCIO 

HOC OPUS 

GRA.TO ANIMO DEDICAVIT 

EDITOR i! PR^FATIO 

FASCICULI PRIMI. Fasciciilus lexici Bar Bahlulis primus quem judicio tuo, benevole lector, permitto, 
unius tantum seriei olaj' vocabula continet. Quam quidem unam litteram per grande 
3/i8 columnarum spatium porrigi haud mirum tibi videbitur, si appendice, quam ad 
calcem subjunxi, ocuhs perlustrata, grsecarum etiam vocum molem hac in parte con- 
gestam repereris. Ibi enim vocabula greeca coUegit auctor quee a vocaiibus aut a di- 
phthongis, quge sunt a, au, aj, e, eu, £t, :?, t, o, ot, ou, u, aut etiam a consonantibus 
quibusdam, ut a- et (j]^ incipiunt; adde insuper ahquot voces quse illuc falso per corrup- 
telam haud raram irrepserunt. At contra rehquarum viginti et unius litterarum singulas 
quasque locum multo arctiorem occupaturas esse easque faciie in k fasciculos divisum 
iri pro certo habeo. Pars prima, quae nunc e prehs exit, ante octodecim nienses incepta 
est; cumque etiam eorum, qui deinde sequentur, fasciculorum singuios quosque eodem 
temporis spatio in lucem prodituros esse confidam, magna spes est, fore, ut totum lioc 
opus anno 1898 vel si tardius, non uUra annum 189^ ad finem adducatur. Longum 
sane tempus! Qua re permotus iexicon per partes edere statui, quamquam bene scie- 
ham, ad commoditatem ex eo percipiendam multo consuitius fore, si una cum apparatu 
critico et indicibus perfectis publici juris fieret; sed, re perpensa, non ultra morari 
satius videbatur. 

Prooemium quod libro prseponere mihi in animo est, jamdudum conditum liabeo, sed 
illud, impresso demum toto opere, prelo tradere piacebit, ul si nonnulla nunc etiam 
subojjscura occurrant, tunc plane perspicua evadant. In procemio ilio agetur : 1° de ori- 
gine et compositione iexici; 2° de ratione edilionis; 3° de auctoribus et fontibus quos 
adiit Bar-Bahlul; k° de dialectis aramaicis in lexico nuncupatis; 5° de codicibus lexici 
in Europa asservatis; 6° de praifatione syriaca et arabica quam operi suo pra3misit Bar- 
Bahiul cujusque latina versio ibidem adjici<?tur. if PR/EFATIO FASGICULI PRIMI. 

Indices compiectentur : i° voces syriacas secundiiin ordinem radicum inslruclas; 
a" voces arajjicas quas propter formam suam vel sensum notare interest, atque prae- 
sertim nomina plantarum; 3° voces persicas; k° voces hebraicas; 5° locos Bihlicos in 
lexico citatos vel interpretatos. Vocahula autem graeca quae ssepissime occurrunt, pro 
disciplinis grajcis parvi momenti videntur esse; e versionihus lihrorum graecorum sy- 
riacis vel e glossis graecis margine codicum syriacorum inscriptis in iexica Bar Aiii et Bar 
Bahiulis ea namque niaxima ex parte pervenisse iiquet; manca et corrupta pleraque sunl 
et parum cautus esset qui eis ad textum graecum restituendum inconsiderate uteretur. 
Vocahuia aiia quao syriacum in sermonem transierunt, varias mutationes Syrorum in ore 
suhiisse vix dui)ium est, neque muita iiaurient ex hoc fonte iih qui dialectos graecas in 
Asia usitatas exquirere conantur. Altamen, si vocahuia ista per se ipsa infirma sunt, uti- 
litalem eximiam pra?henl glossae syriacae et arahicee quae ea sequuntur. Illae enim multa 
animaliuni plantarumque nomina servaverunt quorum sensus ii)i clarus apparet vel tute 
indagari potest; equidem hic est iexici nucieus. Qua de causa voces graecas in indice 
aiphahetico disponere mihi minus aptum videhatur quam unicuique fasciculo appendicem 
adjungere quae voces graecas secundum ordinem iexici inquisitas et suae formae restitutas 
praei)eret. Quoties in littera olaf idem vocahuium variis in iocis repetitur, in quovis loco 
ad caeteros iocos refertur; si vero in aiia serie repetitio ista fit, ad seriem istam non re- 
fertur, nisi suadeat commoditas; exempii gratia, vocahuiorum a vocali e vei a consonan- 
tihus (7 et al incipientium , et in serie o/«/ coiiectorum quaedam suh iittera od, quaedam 
vero suh littera g> rursus reperientur; at contra in appendice seriei olaf suhjuncta ad 
series os et oo de iiis vocahuiis nihii usquam refertur. 

In prooemio , ut supra dixi , fuse de codicihus iexici agetur, nunc vero ad inteiiigentiam 
notuiarum quae imis paginis adduntur pauca iiaud ahsona erunt. Sciendum est codices 
tredecim numero esse quos sigiis sequentihus notavi : 

A. Anglicus, Britannico in museo sub n° 2^61 asservatus. 

B. Beroliniensis , rcgia in bibliotheca Berolini sub n" 2 1 2-2 1 3 collectionis Sachauianae asservatus. 
B/». n"' 196 ejusdem collectionis. 

BAft. n"' SgS ejusdera collectionis. 

Qbbb. n"' 171 ejusdem collectionis. 

C. Canlabrigiensis , universitatis in bibliotheca Cantabrigae asservatus. 
F. Florentiensis , Laurentiana in bibliotlieca Florentiae asservatus. 

H. Huntitigtonianus , Bodleiana in bibliotheca Oxonii sub n" 187 asservatus. 

L. Lipsiensis, universitatis in bibliotheca Lipsiae asservatus. 

M. Marshianus, Bodleiana in bibliotheca Oxonii sub u° 188 asservatus. PRyEFATiO FASCICULI PRIMI. ui 

R. Romanus, Propagandae in niuseo Romae asservatus. 

S. Socinianus, e codicibus Alberti Socin linguarum orientalium apud Tubingienses professoris. 

Ss. Sociniatms altei\ 

Codices istos series in tres dividere licet. 

Prima series codices orientales seu Nestorianos amplectitur, quos siglis BRSSs notavi. 
— B fragmenta veteris codicis continet et supplemenlis anno i883 ex alio codice efTictis 
expletus est. — R quatuor tomis constat, qui variis temporibus conscripti sunt. Tomum 
tertium qui a littera > usque ad litteram ^ pergit, olim secundum tomum codicis Ss 
fuisse e piuribus signis in procemio enuntiandis conjicio. — Ss tertiam partem lexici 
tantum prsebet et post J^ desinit; ejus primae paginae usque ad vocabula ~^±3 r^\»rC 
r^xyjAT), vide inf. coi. 1^7, 1. 7, manu recentiori scriptse sunt; vetustissima pars a 
quadragesima et una pagina incipit. — S anno 1796 exaratus lexicon totum continet; 
ad amussim cod. Ss sequitur, sed vocabuia haud pauca e Bar Alii iexico deprompta 
addit. Hos inter codices vetustissimus est Ss, quippe qui anno \-2\h (22 Ab anni 
611 Arabum sevi) scriptus sit. Uitimus tomus codicis R annum i5o8 exhibet, sed 
prinite partes muito vetustiores esse haud dubium. Notuia itaiiana codicem iilum anno 
1 2,33-1 2 34 iiis verbis attribuit : cr Questo codice e scritto fanno deli' Egira 63 1 . w Unde 
scientiam suam notuifle auctor hauserit nescio, sed tempus istud in titulo nunc deperdito 
notatum fuisse vix dubito; primee enim codicis paginse partim erasee sunt. Vetera cod. B 
fragmenta Nestorianis iitteris exarata ad xvi"'" saecuium refero. 

Seriem secundam eflingunt codices occidentaies , Jacobitici et Maronitici, sigiis CHFM 
supra insignati. — H ionge praestantissimus mense lianTjin i anni 1696 Gr. (mense De- 
cembri 12 84) perfectus est. — CFM apograplia unius et ejusdem codicis sunt quse 
a monachis coenobii sancto Antonio dicati et monte in Libano siti scripta fuerunt, 
scilicet : M aimo 1097, G anno 1601 et F anno 1606; vix inter se differunt. 

Tertia series mixtos codices, k^h^hb^bhhL cum Bar Ahi et Bar Bahluiis aiiorumque 
lexicographorum glossis compositos includit, qui tamen quum de edilione lexici Bar 
Bahiuhani agitur parvi sunt momenli. 

Codices HFSSs, quos, me rogante, custodes bibliothecae Bodleianeae et bibliothecee 
Laurentianae et amicus meus Aibertus Socin, quisque sua pro parte, ad Parisios bene- 
vole miserunt, totos exscripsi vel contuii, eorumque omnes varias iectiones imis pa- 
ginis invenies; praeterea muitos iocos aiiorum codicum inspexi et notavi. Primis in 
paginis iectiones omnium codicum retuii ut de eorum pretio mutuaque affinitate quilibet ,v PRyEFATlO FASCICUIJ PinVlI. 

jiidicare possit. Apographa vero quae vir cl. Bernsleiu o plurihus codicihus conficienda 
curaverat et quae bihliotheca in regia Berohni suh numcris 542-564 asservantur, om- 
nino pneterniisi, sed iexicon Bar Ali sedulo iuspexi editione HofTmanniana el codicc Pa- 
risiensi 255 usus. Ilic codex vocahuhs scatet qua? in edilione Iloirnianuiana desunt. In 
notulis sic desig-natur : B. Ali, Paris. a55; editio autem IIoiTmanniana his verhis no- 
tatur : B. Ali Hoff., vel simpliciter : B. Ali. 

De fontihus lexici Bar-Balilulis serius, ut supra dixi, dispulahilur, nunc pauca salis 
erunt. Lcxicographum , qui modo Zacharias, t^Ij-K-^^n, niodo Merwensis, rw_i\o\_::73, 
<5j3T^ , nuncupatur, unum et eumdem esse moneo, cf. inf. coi. 3 , i. 3. Quod ad iibrum 
Paradisi atlinet, sequentia notanda sunt : in codicihus occidentaiibus , GHFM, liijer iste sic 
designatur : r^r^-A-x^-^v t^_=3V\_^ , vei compendiose , r^mi-A-K^-A ^[\_^ , -A-K^^n ^[\_^ , 
aliquando etiam S^a Vv_2k., cf. exempli gratia coi. 2 25, 1. i8. Pro vocahuiis istis SSs et 
alii codices orientales muitis in iocis fwjwX^-vSi-^x r^ra^rv^ rr liher Persarum -n , vei "v^n Vv^ 
pricdicant. Quae sit vera lectura in procemio iocus erit exquirendi ; nunc monendum est 
varias codicum SSs de ea re iecturas usque ad coi. 2 2 5, i. i8 notatas fuisse; inde a co- 
iumna 2 2 5 vero pro vocahulis «liiojn-\°^-:\ ^rv-r^ vel •a-\_£i-a Vv-^ lextus nostri vocabuia 
rwj^-v^-A ^^_:^ vei -v^-a Vv^ exiiihere solent SSs et discrepantiam iliam uitra notare 
pro rato non hahui; quoties ergo post coi. 2 25 giossam rwcoj-A^^-^v V\^ ysjT^invenies, 
nuiia addita nota, scias in SSs rCxs:a-\S^-^ Vva. lcgi. 

Textum syriacum et arabicum religiose servatum habes. Quum formis iitterariis ara- 
bicae glossa? quorumdam codicum indutffi essent, eas vulgaribus formis aiiorum codicum 
preetuii; sed quum codices omnes consentirent, nihil mutare ausus sum; attamen signa 
diacritica quandoque addidi, si sensus ea peteret, scihcet : i° duo puncta litterae », quae 
saepe desunt; 2° hamza, in **U «aquan, ex. gr. , ne voc. istud cum U «aliquidT? confunde- 
retur; 3° tesdid, ut in forma JoLij; liamza vero et tesdid in codicihus commune depicta 
raro omissa sunt. Signa vero vocalia in veteribus codicihus non muita inveniuntur; iila 
ex cod. H et Ss dedi, sed cave ne ea uitra vaiorem existimes; vocahulis a scrihis tarde 
apposita sunt, qusedamque servavisse me poenitet^ Vocalia vero signa quae diaiectum ' Col. 102, 1. 11, lectuia r^-Jmrt falsa est; Jacobitae r^fviit^, Nestoriani vero ^^w^ pingebant, teste Bar 
Hebraeo in siio commentario in Prov., XVIII, 19, ed. Rahifs; aeque falsa est distinctio quam suo in Thesauro syriaco, 
col. 121, inter r^KiiKf et v^'^rd instituit Payne Smith. 

Coi. 80 uit., pro ^y^^ iege avS^. 

Col. 378, 1. 28, lege uvS>>» pro vv\*ii. PRJiFATIO FASCICULI PRIMI. v 

arabicam Syriae insignare videntur, retinui, ex. gr. : voc. fj*'^ «omphaciumw in cod. H 
piuries *j^:*- pingitur, cf. 67, 3; 189, 7; 191, 2; notandum est codice in illo dhamma 
pro kesra vel etiam Tprofatha haud raro reperiri; imo forma Jocij saepe JJiLaj scripta in- 
venitur, sed editione in nostra tantum JotAj manet. 

Quereris fortasse de vocabulis permixtis quae, inverso ordine, iocum suum non te- 
nent; quaedam bis terque variis in coiumnis leguntur; alia versa pagina inveniuntur, 
quum ea recta pagina exspectares. Sed nihii mutare praestabat, sin minus omne vestigium 
deleretur quod vocabula post opus conditum in margine a scribis scripta et deinde in 
textum recepta prodit. Praeterea pluribus in iocis repetita vocabula variis glossis expli- 
cantur, quee loco in uno congestae et confusae detrimentum haud parvum cepissent. De- 
nique vocabulum corruptum, ioco quem obtinet inspecto, restituere quandoque in 
promptu est, ex. gr. : voc. >Ao-a\^ cy)Y^, col. 195, 1. 2^, inter vcfc. seriei "^.cor^r^ 
reperilur, restitue ergo ^Aq-a^^ onvC^v^ = dv<x,(Tlpo(p7]. 

Multas in salebras deiapsurum esse lexici Bar-Bahluhs editorem jam pridem senserunt 
viri doctrinis in orientalibus versati, imprimisque Paulus de Lagarde, qui viam operis 
aggrediendi tutissimam ostendit, cf. Gesammelte Abhandlugen, p. i-5, et Symmicta, 
p. 81 et sqq. Fauste viam istam partim expedierunt Gesenius, Larsow, Bernstein et prae 
ceteris Payne Smitli^ quem suo in Thesauro lexicographos syriacos excerpere et eruere 
non piguit, Mihi vero maximi fuit pretii auxiiium , quod sponte et amicissime obtulerunt 
cl. viri Aibertus Socin, linguarum orientalium apud Tubingienses professor, et Imma- 
nuel Loew, Szegedinensis arcliisynagogus. Ille textum impressum cum suis codicibus 
denuo contulit, arabicasque giossas sedulo perlegit et emendanda notavit. Hic vero, qui 
lexicon Bar Bahlulis totum perlustraverat, quum egregium opus Die arammsclien Pjlan- 
zermamen inscriptum conderet, mendas haud paucas correxit greecaque quaedam vocabula 
informia agnovit. Itaque lubentissime amplector eam , quae mihi nunc datur, occasionem , 
ut utrique viro pubhce amplissimas agam gratias. 

Quod si ars typographica editionis tibi placet, ad Ernestum Renan et Barbier de 
Meynard iaudem referendam esse te latere noiim , qui operis suscepti fautores se profite- 
bantur, sociosque suos consilii de libris apud typographaeum Reipubhcae gratis impri- 
mendis instituti induxerunt ut lexicon Bar Bahlulis hos inter libros acciperetur. Fronte 
ergo libri nomina eorum inscribere grato animo jussi. VI PR^FATIO FASGIGLLI PRIMI. Accipe poslromo intorj^retalionem compendiosarum quarumdam scriptionum quibus 
Bar-Bahliil uti soiet : ~z == rd»*^ cf cotlex, apograplium». 

~L=3 = r^MMf=i ffin codice quodaniT). 

i? "pa = T^-ViiKf r^>liY=» crin alio codicen et 
raro ^^ T<l » v.v \ ..r3 rr in uno codicen. 

;= ~^ = ^SV\ Tciii.w^ ftin duobus codicibusn, 
sajpius errore pro ^ ~7 = v^ >.v vv.. -H 
vijivjVv:L ffvetere in codicen. 

\ rp^ = r^-=va.\A T C^v vv y — > ft in codicc Zachariano n, 
sed \ saepe menduni pro «f est. 

»5 "p3 = «^VvjVvm r^vM^ fc in codice accurato v. 

^ ~p=s = '^^^*^ T < lv'vv>..=3 ff in codice bono -n. 

^ ~^ vel Vv^ ^ = T^xxiVv^ T^IviiY^^ ^ vetere in codice ^. o-vtt> -vra vel «■vxa = yojco-v^ "V3 vaiTi. ffBar-Serus- ^\xio -Kra = ^...oj-^S-co ^-ra «Bar-Serapion, seu 
Serapionis filiusn. 

^vSx^ vs^Kf ff secundum GaLrielem Bochljeshun. 

o5i = ^oo.^ « Honeinn. 

o» = ^TC^oi tr graece n , vel T<lLio_i cr Versio Sep- 
tuagintorumn, vel ^9^ «Joannes filius 
Serapionis n. 

\i = <Ti_i_^n\_. ff Abdos bar Yazdpandh n ? confer 
col. 227, 1. 1. ^A^-A Vv*. vel \a'A Vwk vel •va''^ Vv:^ , vide supra. oS^A Va. = eioo_^o_a-A r^-raVv^ ftliber Pauli vEgi- 
netaen. 

szo = ^T^no^ ff syriace n. 

.VySjoo vv^r^ (f secundum Sergium Resainensemn. 

osTvn^t^ ttsecundum Paulum TEginetamr. Scribebam caleiidis Junii anni M DGCC LXXXVIII. RUBENS DUVAL. PROOEMIUM. I. DE ORIGINE ET COMPOSITIONE LEXICI BAR-BAHLULIS. 

Glossaria inde a saeculo nono post J.-C. conficienda curarunt Syri, quum consuetudo linguae ara- 
bicae apud eos praevaluisset et priscus patrum sermo absolevisset. Antea libelli canonum de aequi- 
litteris tantummodo conditi fuerunt, quibus discipuli vocabula iisdem litteris scripta, vocalibus 
autem non notatis, secernere discebant. Difficiliores autem voces, et quae proximum sensum praebe- 
bant, brevi commentario subjecto, additae fuerunt, ita ut opuscula ista de homonymis et synonymis 
tractarent. 

Quod vero glossaria syriaca in Mesopotamia orientali, imo Bagdadi, prodierint non miraberis, si 
eo tempore regia in urbe chabfarum insignes scholas floruisse memineris, quibus medici in disci- 
plinarum quoque genere versati praeerant. A chalifa Al-Mansor arcessitus, anno 786 Bagdadum 
adierat medicus iilustris Georgius Bohtiso , qui in scbola Gondesaporis scientias docebat et egregiam 
famam adeptus erat. Bagdadi quidem novam scholam inchoavit doctor iste, quae facile primum 
locum obtinuit et summis viris, ut lahya ben Maswaih, Gabriele Bohtiso, nepote Georgii Bohtiso, 
Honaino, aliisque multis inclaruit. Qui omnes ad litteras graecas jam a saeculo quinto in Mesopo- 
tamia cultas animum verterunt. Gabriel Bohtiso compendium ex operibus Dioscoridis, Galeni et 
Pauii Jllginetae arabice conscripsit; Ibn Meswaih et Honainus opera graeca in sermonem syriacum 
vel arabicum transtulerunt, et praeterea Honainus aliquas versiones a Sergio Besainensi factas 
recognovit. Attamen verba pro verbis reddere perdifficilis labor erat, quum vox propria syriaca 
deesset; quare vocem graecam litteris syriacis transcriptam servare saepe necesse fuit. Nec minor 
difficultas oriebatur, quum de opere syriaco in sermonem arabicum vertendo ageret. Tunc ad litteras 
graecas et syriacas in scholis discendas giossario ad hunc usum confecto uti coeperunt discipuii. 

Primi autem glossarii auctor videtur esse medicus Honainus, quod*«:^ox=r>jt Tajtcva « interpretatio 
vocumfl inscriptum erat, ut nos docet Ibn al-Baitar, qui haec vocabuia syriaca arabicis litteris ^Uu4wj 
imperite transcripsit*'^. Titulus etiam plenior T^-=\cvtY\— 1 r^"cvj rd'<n.3rjot. TSJtfta a interpretatio vocum 
graecarum syriacari erat, si Immanueii Lcew credas, qui giossam Bar-Bahiulis, 667, 10, afrert'^). 
Jam de vocibus syriacis aequiiitteris et difficilioribus alio in opuscuio disseruerat Honainus'^); 
quamobrem Bar-Ali medicus, in praefatione sui giossarii infra in iatinum sermonem versa, dixit 
ab Honaino non soium vocabuia graeca sed etiam syriaca difficiliora interpretata fuisse. 

'') Cf. Dozy, Z. D. M. G., XXIll, 196; R. Gotlheil, Ibid., Payne Smith, Catal. cod. ms. syr. Bibl. Bodleianw, n" 1 8i2 , cod. 

XLIV, 892. Hunt. a5, col. 6o4; Gesenius, Sacrn Pentecoslalia , p. 10; 

''' Cf. Z. Z). M. G., XL, 764. Sachau, Verzeichniss der syrischen Ilaiulschriflen zu Berlin, 

''' Vide Bar-Hebraeum , CEuvres gramm. , ed. Martin, 11,77; 1^99' "^' ^^^- P- 1^^- VIII pkooj<:mium. Onus Honaini de aequililloris quadam in epilome exstat {jlossis aliunde excerptis permixtum ^'). 

Alia fuit fdossarii fortuna. Quum opus islud summo favore frueretur, mox refectuni est multis 
plossis alieiiis auctum; deindi^ totuin compilationil)Us posteriorura lexicograpliorum insertum est, ila 
ut arciielypum (etafem non tulerit; quae sors multorum librorum fuit. 

Utroque opere IJonaini, id est glossario et libello de iequilitleris, usum esse Bar-Baldulem, quum 
lexicon suum conderet, non dubium est. Videtur etiam exemplar locupies libelli quem auctor epi- 
tomes supra laudatae excerpsit, inter manus babuisse; quasdam enim avvo)vvfj.ov5 Ae|e<s allulit Bar- 
Bahlul, quas epitomator omisit, ex. gr., r ^*\* • et r<^\c\ \j* ., 1967, i. Lexicon autein Honaini 
lotum excerpsisse professus est, quum sua in praifatione dicerit'-^ : aDe multis quidem glossis quae 
boc in lexico collectae sunt, auctoribus earum non indicatis, locutiis est Rabban llonainns. n 

Honaino adbuc vivo, lexicon ejus ab Iso Merwensi, qui et Zacbarias, tam multis glossis novis 
auctum est, ut Iso Merwensis ipse glossarii proprii auctor baberetur. 

Ait autem Abdiso (Ebedjesu) Nisibenus'') : 

.^_co3.> (y\-\m.\ n^-vs, AcAoxrs Sra 

ttBar-Bablul composuil lexicon coUecticium e multis bbris et ex Iso bar Ali medico et Merwensi 
et Gabrielen; non autem , ut perperam intellexit Assemanius : crBar-Bablul composuit lexicon ex 
muUis libris, et Josue Bar-Ali medicus et Maruzaeus et Gabriel. n iNuUibi enim glossarii a Gabriele 
Boljtiso conscripti mentio occurrit. 

Re vera Iso Merwensem solummodo lexicon Honaini retractasse non autem opus proprium 
confecisse a Bar-Bahlule ipso docemur, qui bunc auctorem saepe laudans boc modo citat : ts^jjl' ^'j 
ftaddidit Merwensisn, quuni de glossa arabica agatur, vel : r:^\o-v=r> A-coors^, si syriaca sit glossa. 

Hanc recensionem lexici auctam, quam Iso Merwensis prodidit, male concinnatam et digestam 
judicarunt schola) Bagdadensis discipuli, si Abrabam discipulum Iso bar Ali medici audiamus, qui 
magistruin rogabat, ut glossarium aptius reficeret. Testimonii loco adhibeamus hic praefationem 
lexici Bar-Ali, quam latine versam proferre interest. Textum a G. HolTmann initio sui libri, Syrisch- 
arabisclie Glossen, 2-5, editum secuti sumus, quem cum iibello Gesenii, Sacra Pentecoslalia, i3-2i, 
et cum praefatione codicum A et L'*) contulimus (^) : 

tf Quum tempore longo diuturnoque lectioni librorum indulgeres.^''), Abrabam, sedulo me rogabas, 
ut quascunque vocabula tibi occurrerent modo e sermone syriaco in arabicum modo in eumdem 
syriacum explicarentur, ita ut difficiiia in prompta, et externa^') in vernacuia verterentur. Mihi lexi- 

''' VideG. Hoffmann, Opuscula Nestoriana , p. 2 etseq. Frag- '*' Cf. supra, Prmfatio fasciculi primi , p. 11. 

mcnla alius recensionislocupletiorisin cod.Sachau ^^(Sachau, ''' Cf. etiam Payne Smith, Catal. cod. tiis. syr. Bibl. Bod- 

Verzeichiiiss, n° 69, p. 271; R. Gottheii, A treatise on Syr. leianee, coi. 6o3. 

graminar ofMar Elias of Sobha) et in cod. collegii Union theo- '"' Lege cum Gesenio et AL : rdiiwVvrr) ioco T>^r^Vvro, 

fogical Scminary of New-York dicti (R. Gottheil, Hebraica, VI, quod sane mendosum est. 
2i5 et seq.) reperiuntur. ''' Payne Smith in Catalogo, coL 6oa, et Thesauro syriaco, 

'*' Vide infra, p. xi. coi. 9880, TCfVi-^Aoa rd\~h vocabula insolita , absonia,loco 

'^' Vide Assemani, B. 0., III, pars i, a&y. peregrina, extema reddidit. PROOEMIUM. IX 

con a Rabban Honaino digestum et compositum necnon lexicon ab Iso Merwensi coilectum com- 
memorabas. Utrumque simul mihi proferebas et te saepenumero ambo evolvisse et diligenter in- 
spexisse indicabas. Accuratam quidem dispositionem et eruditionem lexici doctoris Honaini laudabas; 
opus autem Iso Merwensis vituperabas utpote prave digestum et sine ordine compositum. Imo discre- 
pantiam non minimam inter utrumque in vocabulis explicandis reperieras. Qua causa sollicitus eras 
et anxius, quum nuUa re prsefinita et cognita niti mens tua posset. Me ergo tanquam doctrinae 
amicum impellebas, ut duo iila opuscuia, quae memoraveras, inspicerem et in unum colligerem, 
aliis atque aliis glossis additis, quae a magistro meo audiverim, vei e iibris longo tempore didicerim, 
vel a doctoribus rogatis acceperim , non solum de vocibus difliciiibus et externis '^\ sed etiam de ver- 
nacuiis. Addebas etiam, o frater noster, vocabuia quaevis difficiiia, quae in Bibliis occurrunt, ita ut 
ea simul cum prioribus, quantum res sineret, indicata et ordinata forent. Ego autem, quum difficul- 
tatem rogationis tua) praestandae sentirem, et haud pauce saeculi negotiis quae nuilum otium dabant 
impeditus essem, toto hoctempore studio tuo obsequi moratus sum. Attamen eamdem postulationem 
iterum et iterum repetere te non taedebat. Quare, ansam praebente tempore, quo onus ministerii 
mihi impositi ievius factum est, quum commoditatem ex hoc percipiendam non tibi solum fore repu- 
tassem, sed etiam aliis tui similibus discentibus et perfectis — discentibus quidem ad ea adipiscenda 
quae nondum investigarint, perfectis autem ad ea in memoriam revocanda quae prius didicerint — 
desiderium tuum expiendum miiii visum est. Statim huic negotio manum admovi spei in Deo fidens'*'. 
Vocabula juxta ordinem aiphabeticum disposui, ut faciiius quae quaererentur inveniantur. Tu vero, 
frater, vosque omnes qui huic rei indulgetis, quando per laborem, quem pro vobis insumpsi, 
edocti et exerciti eritis, preces et grates auctori felicitatis vestrae persoivete. Quod si aiia piura, quam 
quae vobis consignavimus, temporis decursu invenieretis, ea litteris mandata sine taedio addite; ne 
invideatis posteris vos quoque utiles esse ! -n 

Magistri jussis obtemperasse diaconum Abrahamum nos docet riotula post praefationem quibus- 
dam in codicibus^^' adjecta his verbis : «Ego debiiis et peccator Abrahamus, nomine diaconus, con- 
siiio nostri fratris inter Justos commemorati Iso (Bar-Ali) obsecutus sum, et addidi in lioc iibro 
aliquid ex eo quod in iibris sacris aiiisque inveni, quum animum intenderem, ut iliis qui eum 
iegent prosim. Aiiaque addemus pro facuitate nostra imbeciiia, si vivere nos voluerit Dominus. •« 

Vere miratu dignura est, quod opus genuinum Bar-Aii, in codice cujus priorem partem G. HoH- 
mann in iibro supra laudato evulgavit, servatum sit. Gaeteri codices Bar-Aii nomine signati, quorum 
numerus non parvus est, aiteram editionem ab Abrahamo revisam praebent, atque giossis, quae ab 
aemuiis doctoris Abrahami immixtae sunt, pius minusve scatent. Lexicon Bar-Balduiis etiam memo- 
ratum est in notula supra^dicta, quam Paync Smith suo in Gataiogo (coi. Go4) retulit, ibique cl. 
vir animadvertit : rtPatet igilur scribas minime in animo habuisse textum iexici, quod Bar-Ali con- 
scripserat, ad verbum exhibere, sed undicunque omnia quae ad voces syriacas explicandas usui 
essent, congerere. Unde exempiaria quinque, quae inBibl.Bodi. conservantur, omnia multa exhibent, 
quibus caetera carent. 11 

Glossario Bar-Ali usum esse non videtur Bar-Bahiui, qui Honainum et Zachariam testes saepe 

•'' Adde w^Vvj"\^cuo juxta Gesenium cl codicps AL. ''' God. Oxon., 26; vide Gesen., Sacra Pcnl., ai; Payne 

''' L«go cum Gesenio et cod. AL r^S— >fY> loco r^-\ii<v>. Smith, Catal., col. 6o4; cod. AL. PROOEMIUM. adliibuit, Bar-Ali autem noinen nusquam memoravit''). Quod ergo dixit Abdiso (Ebedjesu) loco 
supra citalo, scilicet crBar-Baldulem ex liio bar Ali medico hausissei), vel ut falsum respuendum, 
vel de additamentis, qua; posleriore tempore in lexicon irrepserunt, intelligendum est. 

Saeculo nono daruerunt Ilonain, Zacbarias et Bar-Ali. Initio saeculi sequentis innotuit Ilenaniso 
bar Seroswai, auctor quarti lexici, quod accuratissimum fuisse et glossarium Ilonaini explevisse sua 
in praBfatione asseruit Bar-Bablul. Hoc lexicon bodie deperditum in glossario Bar-Babluiis verbis 
Q^s^ ■'vra usjt^ ffjuxta Bar-Seroswai t) sub plerisque articulis citatum est. 

Mediante saeculo decimo lexicon longe locupletius conscripsit Bar-Bahlul, quod ad nos posterio- 
ribus glossis valde auctum pervenit. Abu-I Hassan bar Bahlul'^) e vico AwAn^ non longe ab urbe 
Tagrit in provincia TirhAn et a Bagdado decem parasangis distante''^ oriundus erat, ut nos docet 
Ihn Abi Uscibia qui dixit (ed. A. Miilier, I, 109) : duo opera coliectanea a Joanne filio Scrapionis 
syriace composita fuisse, alterum majus duodecim lihris constans, alterum brevius et celebrius in 
septem libros divisum; addiditque posterius hoc ab AI-Haditbi al-KAtib pro Abu-I Hassan ben 
Nafis medico anno 3i8 (980 post J.-C.) in arabicum sermonem translatum esse, atque istius ver- 
sionem meliorem esse quam versio ab Hassan ben Bahiul confecta : ^j ^j^Jl -y^i) c^lsOl ts^.jJl *JL«Jj 

Bar-Baiiiulem vero primos aetatis annos in diocesi nestoriana Tiriiun degisse ex lexico ejus ipso 
patet; quotiescunque enim de dialecto sua vernacuia ibi ioquitur Bar-Balilui, liis verbis uti soiet : 
Vv»-\X^tvr3 ..^cA, o»-j-Sl*j lj.XjLfi aapud nos in Tagritn, seu .^^■Ki.\^— » .^^cA, .>_<nj-\\^"-» .>^al 
aapud nos in provincia TirhAmi (seu Trihan'^^). Sed de vita et scriptis ejus pauca innotuere; nesci- 
tur quo anno natus et mortuus sit. Circa annum 968, quum Abdiso I ad patriarchatum Nestoria- 
norum evectus fuisset, eum floruisse e Libro Tums a Mari fiiio Salomonis conscripto liquet, qui baec 
refert : Abdiso tunc episcopum Maaithayae in patriarchatum ab Abu-i Hassano ben Bahlule et ab aliis 
episcopis commendatum fuisse ^^K Titulo medici non insignatus est Bar-Baliiul nec inter medicos ab 
Ibn Abi Useibia numeratus est; sed doctor nuncupabatur, eumque discipiinas in schola Bagdadensi 
docuisse non absonum videlur. Lexicon suum Bagdadi eum conscripsisse e cod. Parisino, syr. 3 18 
(cujus descriptionem vide infra) et e notula aliorum codicum jacobiticorum'''^ compertum habemus; ''' Quis scriptor nomine ^^mlj^ /o , 42 , not. 1 , designetur 
nescimus , sane non Iso bar Ali. 

''^ Nomen Jesu vel Josue quod ei indidit J. Assemani {B.O., 
III, pars I, 387, not. q) e confusione nominum Bar-AIii et 
Bar-Bahhdis, quae saepe in glossariis mixtis facta est, ortum 
videtur esse. Errabat sane ili. vir quum diceret : ffEum Syris 
Jesum seu Josue, Arabibus (^wu^ appeHatum fuisse, Uquet e 
titulo lexici syro-arabici ab ipso compositi, quod olim ad Tho- 
mam Erpenium pertinebat, nunc in Bibliotheca publica apud 
Gantabrigiam servatur.n Vide infra descriptionem codicis G. 
In eumdem errorem lapsus est et Gesenius, qui ait {Sacra 
Pentec, a6, not. 46) : irJesu praenomen ei tribuiturin titulo 
cod. Oxon. , Marsh 19/1 (lege 198), necnon in exemplo Can- 
tabrigiensi. » Vide infra descriptionem horum codicum. Nomen 
Bahiul, J;^. apud Arabes commune est, significatque scur- 
ram. Ghalifoe Harun ai-Rasid scurra hoc modo designabatur. 
Hodie etiam genium quemdam , jam maleficum , jam benevo- ium, sic nuncupant Orientaies, cui praecipuas partes in fabuiis 
attribult vulgus. 

''' Gf. Yaliut, I, 89 5. Aw4nS mansionem seu caravatiserai 
significare videtur, cf. G. Hoffmann, Ausziige aus syr. Akten 
pers. Mdrtyrer, p. aii, ubi de aiio vico Awana in B^th-Nuha- 
dr^ supra Mausiiem sermo esse videtur. 

'*' Errore scriba) iegitur jL4_*laJ!; eodem errore Ai-Beitri 
et Yaltut sub J*aji! Iraduut yli^jU! ioco ylA-jlaJI , ut jam 
animadvertit G. HofTmann, /Iwii/^e, not. i465. 

'*' Scriptio ^.^jPljS.^ occurrit saepius quam ut scribae er- 
rorem conjicere iiceat. Nomen urbis et provinciae modo Tirhdn 
modo Trihdn efiertum fuisse videtur. Gf. G. Hoffmann, /. c, 
not. i5o8. 

'"' Vide : Maris, Amri et Slibce dc patriarchis Nestorianorum 
eommentaria, ed. Gismondi, Pars prior, 101. 

<'' God. Oxon. a5 el i63; vide Gesenium, Sacra Pentec, 
ay; Payne Smith, Catal., col. 6o4 et 610. PROOEMIUM. XI 

in istis cod. haec leguntur : <w » (y>\m ^_=r> vd\_»<7X_^3 «i^-SLlfio A<xAo»_:3 •S-^a .^nxiaoAqo.^A ^^raVva. 
v^rrxijc Vuja^o T<f\y.oJ>^ Vv»-\oj3 Kf^»-\y.-\TCf .\j=3.— >—> oan— >v.a cuj'-vft\^ twtA ct Libei" lexici Bar-Bali- 
lulis, doctoris periti, de secta Nestorianorum, quem Bagdadi'^' conscripsitn. 

Quo proposito et quo modo compositum fuerit Bar-Bahlulis lexicon ex opere ipso et e praefatione 
ei praemissa (vide coi. i-U) discimus. Duplex est praefatio : altera syriaca; altera arabica; utramque 
manu Bar-Bahlulis scriptam fuisse constat. Hic locus est eas in latinam linguam quam maxime ad 
verbum translatas exliibere : 

PROCEMIUM (SYRIAGUM). 

ff Digestum est hoc lexicon compendiosum et coliecticium manu liominis ignavi et aiumni schoia- 
rum , Ijassani bar Bahiuiis nomine , qui pro facuitate sua imbeciiia e muitis quae praisto erant gios- 
sariis atque ex aiiquot iibris interpretum scientiae probatorum id coiiegit, ut fiiii sui amicique et qui- 
cunque in hunc iibrum inciderent edoceantur. Juxta ordinem aiphabeticum opus disposuit, quum 
a littera olaf inciperet et seriei hujus iitterae insereret : primo omnia vocabuia quorum in fronte 
oJaf est, sequente alia olaf^-^; deinde ea in quibus post o/a/" sequitur belh; dein ea in quibus post oluf 
sequitur gomal; dein ea in quibus post olaf sequitur dolath; et sic continuate usque ad olaf quam 
sequitur iav. Eodem modo et seriem iitterae beth et post eam unamquamque aiiarum litterarum 
ordinavit. 

frSed tempus est monendi iilum qui in hoc lexicon incideret compilatorem non respexisse iitteras, 
qucC aiiquando in conjugatione verborum adduntur aut mutantur, quum iijitio vocabuiorum occur- 
rerent; sed rediisse ad stirpem veriji et inde ejus principium, ut suae seriei inseratur, sumpsisse; 
ex. gr. , rc^vyi.i, r^AwVv, T^AAvsr» non sub iitteris nun, tav, mim, sed sub iittera heth digessit, quuin ista 
e r^^oA^ deriventur(^). Vocabuia autem aiiquot, quae cum iitteris additiciis melius innotuerunt et 
usus communis sunt, in utraque serie attulit. Litterae vero, quae initio vocabuiorum aiiquando per 
conjugationem mutantur, hae sunt : r^, ^, 'v, o, A, ~o, ^, ^, quae numero sunt octo'''). 

tcDe muitis quidein vocibus hoc in iexico congestis, quarum interpretes nominatim non indicati 
sunt, iocutus est Rabban Ilonain'^'. His exceptis, caeterarum interpretes nominati sunt, sciiicet : 
Gregorius Nyssaenus, Bar-Dasandjid, Zacharias Merwensis et Samii medicus juxta Ilonainum; deinde 
Joannes fiiius Serapionis medicus, Daniei Garamaeus ('') episcopus Taliaiae, Henaniso fiiius Seroswai, 
episcopus Ilirlae, cujus lexicon maxime accuratum est alque opus Ilonaini medici expievit'^); sicut 

'"' Verbatirn : (rBabylone Arsacidarum (= Ctesiphon) urbe legcin hoc in loco enunliatam non videntur ubique servasse. 

munita (= Mulwze, ^\cM^n) et civitate pacis (= Ragdad, '*' De signis quae hunc numerum efficiunt, v. R. Gottheil, 

j»^ Mt . Ji iLjLjtX^).') In codice Parisino desuut vocab. ^— =^ Z. D. M. G., XLIII, ]>. 121. 

oij-voX^^-A c^yi.£o\m ifde secta NestorianorumB. <'' His verbis Bar-Bahlul ipse Gesenio respondit, quserenti 

<*' Col. 1,1. 11, lege : A \ ^ rfi \ r^^^jjojA vi.:iJt.Kf'A cur Honainus tam raro a Bar-Bahlule citatus sit {Sacra Pente- 

Wa riil K^ajjaj-:^ ,to ojSVrao, v. Rahlfs, Gdltiiiff. Ge- costalia, p. 5, not. 16). In lexico r^ vv vv^ seu compen- 

lehrte Anzei/jen, i8(j3, p. 976, not. 1. diose ~^ nun^juam opus Honaini designal, vido Bernstein, 

''' Col. 2, 1. 6, post ysji^ linea textus omissa est, quam Z. D. M. G., II, 870, not. 1; Payne Smith, Catal., col. 621. 

hic addimus : r!fA_vi\\o vcfA_ii_» . r^ y.m \..=nv^..:n.^-\ <°' Col. 3,1. 5 , pro T^fc=o\Vv^ scribas errore T^\mi<^ 

^=r> nAvra _>(7v\ yardsx) t^A , r^-rv.vv=73o , el 1. 8 legeu- scriptum est. 

dum est T^it\oA.ii loco T^=OA.yi, v. Bahlfs, Gottiriff. Gelehrte <'' Gol. 3, 1. 6, loco T^ooi »\mje=r>o legendum esse 

Anzcigen, 1893,^.976. Interpolatores Lexici et Bar-Bahlul ipsc «foos >\jQje.o vidctur. XII PROOKMIUM. qnidam alii coinmentatores et interpretes. Insunl et varia excerpta e coHectaneis ''' sumpta, (piae 
auctor proui ipsi visuni est inseruit. 

«Ex animi sentenlia, benedicte lcctor, ora primo pro temet, (leinde pro possessore (Lexici) et pro 
eocimipie qui thesauri istius utilitate referti particeps factus erit, alrjue etiam pro scriba misero qui 
hoc exscripsit. 

aHffic quidem dixit Rabban Honain in procemio lexici sui : trLocutiones quae non omnino barbarae 
(tsunt, etiamsi ipsae aut earum explicationes non multum innotuerint, talesprotuli quales inveneram, 
(radjecta eis notula, quae diffidentiam meam in hac re exprimeret, scilicet syriace : 70A [forsan), 
ftarabice vero : **) [contendit). -n Eodem modo eas exscripsi et idem adjeci ad alias locutiones similes, 
quas inveneram, -n 

PROdlMIUM (ARABICUM)'^'. 

ftJam conficiebam lexicon vocabulorum distinctorum quam accuratissimum, quamvis materiem 
dissimilem contineat et res ecclesiasticae a medicinalibus et logicis discernendae, locutiones vero 
cujusque generis, graecae, latinae, syriacae, hebraicae et quae apud Nabataeos aliosque in usu sunt seor- 
sim exhibendae fuerint. Tunc vidi quam multi defectus et quanti errores essent, quia saepissime 
quaestiones hominum de rebus dubiis et atrociter obscuris occurrunt. Aninium ergo intendi ut quas 
discrepantias invenisscm, nomine scriptoris allato inserereni, quando is notus erat. Sciebam enim 
in iis exponendis majorem utilitatem fore, si quaerenti expUcationes uniuscujusque praesto essent et 
judicio suo sanas a morbidis dignoscere posset. Ex his autem unum librum concinnavi, in quo jordi- 
nem alphabeticum initio et ubique secutus sum, ut vocabulum inventu facilius esset, nec multos 
libros propter id inspicere necesse fieret, quum ad quam dialectum pertineat nesciretur. 

aNon ignoro quod nuHus unquam confectus sit liber, qui omnibus hominibus placeret. Quod si 
libri istius lector locutiones inveniat, quae ipsi nullius utilitatis videantur esse, sciat quod alius ex 
istis lucrum percipere posset. Mercedem Deus clemens cito det ei, qui summo labore, molestia, 
perseverantia et contentione haec collegit. Equidem sibi conscius est auctor quod operi perfecto 
impar sit; natura enim manca liumanitati toti tributa est. ■« IL DE RATIONE EDITIOiMS LEXICL 

Utroque in prooemio Bar-Bahlul lexicon suum juxta meliorem rationem et ordinem digessisse nos 
docet. Attamen si opus a nobis editum pervolveris, vakle miraberis quod tam multa permixta et 
confusa sint, ut jam in praefatione nostri fasciculi primi (p. v) notavimus. Addidit etiam Bar-Bahlul 
litteras initio vocum praefixas se non reputasse, sed vocabula ad suam stirpem revocata fuisse; non 
desunt tamen quae ad hanc iegem non redacta sunt et sub littera initiali disposita sunt. Ingentem 
rerum excerptarum molem aliquando praeter justum ordinem a Bar-Babluie ipso congestam esse 

'"' Gol. 3, 1. 10, lege < ^1'— > «v, ioco t ^* '.' \ i \ v. ; in ''' Cf. Payne Smith, Catat. cod. mss. BMiothecee Bodleianw, 

nota 6, lego v^^r^-^-n-:^ ioco t^xx=>.^3-a. P- 69. PROQEMIUM. xiii 

non absonnm videtur; at confusio ista interpolatoribus sa^pius incumbit, qiii singiili per saecuia 
lexicon glossis novis auxerunt. Ibi inveniuntur excerpta e scriptis Bar-Hebraei, qui post trecentos 
annos vivebat, necnon glossae quae scriptorem jacobiticum produnt, quum Bar-Baliluiem asseclam 
sectae nestorianae fuisse constet. Quaeritur ergo qua via editor lexici incedere deberet; num arche- 
typum Bar-Bablulis, farragine extranea rejecta, restituere interesset, an codicem operis veterem et 
bonum juris publici facere praestaret. De liac quaestione paucis disserere libet. 

In novum etproprium opus conficiendum Bar-Babiul animum non intenderat, sed compiiationem 
quam utiiissimam e iexicis Honaini, Zacliariae Merwensis, Henaniso iibrisque scriptorum aiiorum 
desumptam conscripsit, cui muitas de rebus ccciesiasticis, inedicinaiibus et iogicis giossas, nomi- 
nibus auctorum adjectis, iocutionesque variarum diaiectorum, quae ei innotuerant, intexuit, ut ipse 
suis in praefationibus professus est. Ex iisdem fonti])us piures glossas, quas Bar-Baidui omiserat, 
hausisse intei-poiatores probabiie est, nam nonnuiiis in codicibus istae desunt. Saepissime autem parvi 
interest scire num hae giossae a Bar-Baliiule ipso an ab uiteriore compiiatore introductae sint, et frus- 
tra iaboraret qui rem tentaret. Igitur ad Lexicon edendum codicem optimum eiigere et sequi, atque 
varias lectiones aiiorum codicum ima pagine referre expediebat. Hanc viam commendavit iil. vir 
Lagardius, quum scriberet''' : crQuod Bar-Aiium et Bar-Bahiuiein nuncupamus est coiiectio glossa- 
rum pretio inaequaiium et auctoribus diversarum per saecuia continuata. n Imo, corpus glossarum 
integrum edere jubebat. Scias autem quod vetustissimus iexici codicum, qui ad nos pervenerunt, 
longe post mortem Bar-Bahiuiis scriptus sit et textum quam maxime interpoiatum praebeat; vide 
insuper quae de iiac quaestione olim disseruimus in epiiemeride : Journal asiatique, janvier-fevrier 
1894, p. ik^ seq. 

Codices iexici Bar-Balilulis infra describentur. Quo modo eis ad Lexicon edendum usus siin jam 
in praefatione fascicuii primi (p. ii-iii) locutus sum. Addendus est novus codex jacobiticus (P si- 
gnatus), qui Parisiis in Bibliotheca nationali asservatur. Apud nos ex Oriente ailatus est, quum iittera 
fhe editionis meae sub preiis esset. Varias iectiones, quas praebet, inde tantum a coi. 1535 exhibere 
potui (vide notam 6 hnjus coiumnae). A codicibus Socinianis pauce diflert; tamen addimenta piura 
continet. in. DE FONTIBUS LEXICL 

Muiti sunt iiiiri, e quibus giossas iexici sui excerpsit Bar-Baiilui; eos jam tituio operis jam nomine 
auctoris iaudavit. Quod de quoque scimus hic breyiter juxta ordinem alphabeticum dainus : 

AitiiA Kaskarensis, anno 7^1 Ncsloriiinoruin patrlarrha Notis vi (227, 1) Iioc nomen iii(licatiiin ossc hand vori- 

factns, r^jaiAoVi^p r^\ajCA v^v^ y\^, 1063, siniilc videtur. An iste auctor idcin sil ac Abdos medi- 

24, ubi ejns homilia de martyrft Zachojo citata est. De cus chalifa; Motaded, qui Hbrum memoriahHem de nie- 

operibus Abbffi II vide Assemani, /?. 0.,I1I, part. i, i5/t. dicina ((IXy! ^ HS^) scripsit, dubiuin esl (cf. Ibn Abi 

Annos FiMus Yazdpanaii, <mSAv» \=3 <MOA.=3.iw, cu- U.seibia, I, 93 1). 
jns iiiciiiinit Bar-Balilul sub voc. rcfSx.^Kf, 178, 29. Abu YaivubIsi.iak kilius Abdav. lii Lexico lioc noiiicn lcr (1) Gesammelte Abhniulluiiffcii , ]). 3. nirniMi.nii: n XIV PROOEMIUM. cihil esl : /l87, a, suh .i^o-A^vAj^, ^^1 d JL* 

ylj^ (^; (sic) (i\^\y>\; /iO:>. 1, siil) n^\_l^, JU 
cjjJUj^' :<^\'i •*'''•' "''■■ '■"'• >»o<n^, t_yujjjl Jlij, 
A|>ii(l Arabi-s noii (lesuiil (jui uomine Isliak (Isaac) et 
cognomine Alni Yakub (pater Jacobi) iiiiiotueiunt, sed 
inler istos (|uis filius Abdan et a'(jualis Har-lJablulis fue- 
rit, nesfinius. 

AbU-L HaSSAN AlI FIUUS JaCOBI ET FRATER STEPnAM, (jui 

jiatriarcba Antioclue factus est. Euiu de vocab. Stdil/aXjKx 
iiiterro{faveral Har-Bablul, resjjoiisuuKjue ejus ej)ist(>ia 
conscrijjtuiu retulit, 557, i5 : Ljl g— * .>«. « "i y-c u^Lu 
J- U..t jL» JOij {sk) yliLxel Li.! LjfXjta ^^\ J^ y*»^ 
. . . >yjL) /w« A^pUajt . 

Anu Zaid, JsjVj.jI. Ejus interpretatio vocab. ^.^Vvcvjjt 
versionis Pescbitta; (/)««., I, i3) allata est, 1970, ii. 
An de Honaino agatur, cujus noinen jilenum eral _j_;l 
^^aUjJ! ^^! fjj (j*^ «>s?;' dubium est. 

Abzld Scuolasticus, rdAcvs (Y\x^ ^ovrsT^, (jui eliani 
Bazud et Mikael. Libri defmitionum auctor est. Ex hoc libro 
jflossam in voceni r^irvi^Kjo excerpsit Bar-Bahlul, 18/13, 
8, qua3 in cod. 88, foi. i^i t, Bibliothecaj regiaj Bero- 
lini invenitur (cf. Sachau, Verzeichniss der syr. Handschr. 
zu Berlin, 1899, p. 322 b). Ibi auctor nuucupatur Ba- 
y.ud seu Bazwad doctor, t^xacvAra ■Aov=a; iii aiio codice 
Londini [India Ojjice) asservato Liber dejiniliontm Mikaeii 
adscriptus est, cf. Hoffiiianii, De Ilermeneuticis apud Syros 
Aristotekis, p. i5i, et Opiiscula Nestoriana, p. xxi. Aljzud 
circa ann. 900 vixisse videtur. 

AlIARONIS VITA , ..^•HtTST^ y\m ^VO^A T^Vv»iJtV\ ,171, 

3, ubi de pago Alon in provincia Meiitinaj agitur. De 
hoc sancto inoiiacho vidc Bar-Hebr. , Chron. eccL, I, 87; 
Wrigbt, Catal., 112/1, n""' 7. 

A^^uLAS (AquiIas?OceIlus?), coa\xix<^ ril=3V^, 1785, 
90, qui de vocaliuio a chimislis usitato citatus est. De 
chimista isto cf. Berthelot, La chimic au moyen dge, II, 
xxxv, not. 1, et indicera sub vocab. Acolos, Aquila, Akou- 
las. 

Al-Mansuri , vide Razes. 

AXAPIIORV S. JaCOBI , FRATRIS DoMIM NoSTRI , Y^\(\^V^i.r^ 

.^^^^-^n-n jaici-viY^ .=30 rv\ 1 f\m •aj3a, 1G50, 7, in 
vocab. T^X^. 

Antidotaria. Libri hujus generis in lexico Bar-Bahlulis 
suh noniine gneco ■ypa^^siStov boc inodo citati sunt : 
^.A^W^, 20/i7, 9; T<:i-.A^SJs^, 2G, 6; 828, 6; 
^.•v.^o^S-i^ , 517, G; arahice : fj^i>l^\jJi\ , 517, 6; 
(^iblyJ!, 1516, not. 3; c:,LL)i,L.!yiJ! , 20i7, not. 9. 

Aram^orum fabuljE, v^ > -n^r^r^ «lAVv_ro, 269, 3; 
313, 17; 547, 19; 612, 8; 866, 26; 883, 18; 896, 19; 1037, 3; 1051, 19; 1148, 2; 1153, ai; 1352, 
2/1; 1356, 16; 1369, i5; 1979, 10; 2007, 2; 2072, 
18. Ilis iii locis de quodain libro fal)ulai'uni apud .\ra- 

ma;os Babylonia; in B^th-Aramaye (r^ » -r>^w^ V » — «J 

vulgato agi putamus. Sunl qui pro v^ » -n-^r^ (Arama;i) 
T^xrrj-^KT (elhnici) legere nialunt et fabulas elhnicoruin, 
id est Harranensium, intelligunt, cf. G. Hoirmann in 
Z. D. M. G. , XXXII, 7^6. (Mossa vero in quadam Lexici, 
295, 9 3, T^».::73Arsf per T<^^ inlerpretatum est. Sed 
ubicunque in Lexico vox apud Harranenses usitata ailala 
sit, sul) noinine Harranensiuni (rwja-v») non autem elh- 
nicorum(Td»do'-\T^^)citata est, cf. inlia Hahranensium li- 
ber; imo, vocal)uiuiii efAHjct per r^^wv expressum est, 
cf. tcI^^^a rcf VvyvJoi , 1 849 , 9 ; deinde vox r^A^SjwcvTTa , 
1037, 3, e serinone persico educta est et ad Syros Ba- 
liylonlffi spectarc videtur. Non obstat giossa 1226, 7, 
T^jJ-v^^A rdraVvrk^o T^^^crirs mh^^s^jLy^ T^f^^KU, 
quajtantum significat, idem vocabulum duohus in iibris 
inventum fuisse, scilicet in fabulis (.4raina!orum) et in 
libro Harranensiuni. Has fabulas a libro Kalila et Dimna 
alienas esse monstravit Imm. Loew inZ. D. M. G., XXXI, 
535 seq. 

AwAN (?), doctor quidam in coenobio nestoriano Mar 
Gabrielis projie Mausiiem. Vvjr^A t^ v^^X.ua _m •^.yi 

r^^S .•A_=3A «^^ N. r^oos <7i_=o-jfA A^cviTaca t^qoj 

cvjvj-vcv \^ (y> vt\ Aj^K~-vV^ T^Sja^A , 893, 2», de vocah. 
r^v^v , Ecclesiastes , vi, 6. 

Babai monachus (5G9-698), r^^iv*».. >--v~> j^vsn, qui 

archimandrita canobii montis Iziu3 fuit, muilosque li- 
bros conscripsit. Ejus, juxta Zachariam Mcrwensem, me- 
minit Bar-Bahlui sub vocab. r^cv^-, 1675, 9. 

Bar-Dakna\a, r^vin^A •\.=», auctor syriacus qui pa- 
rum innotuit, cf. Assemani, B. 0., III, jiart. i, 232, 
not. 2 (ubi lectura Eccbellensis pra.'ferenda est). Versus 
aliquot ex homiliis ejus nietricis attulit Bar-Bablul, quae 
in vino et amore versari videnlur : 1 189, 3, et 1193, 
3 (in utroque ioco duo versus syllabis septeiu constantes 
cum homoeoteleuto ah, *»_, sane ex eadem homilia ex- 
cerpti sunt); 1975, 4 (versus unus syllabis duodeciin 
constans). Ex homa?oteleuto et scribendi arte afiectata 
diceres auctorem non multo Bar-Bahlule antiquiorem 
fuisse et saeculo decimo vixisse. Vocabula singula quae 
aliis in giossis inveniuntur forsan ex eodem fonte hausta 
sunt : 102, 12; 380, 9; 811, 7; 953. 17; 1266, 4; 
lUO,pen.; 1407, 1; 1468, i4; 1674, i4; 1680, 7; 
1937, 1. PROQEMIUM. XV Bar-Dasandad (AnnAiiAM), inodio in sa'c. vii°, -H. 

Abrabam filius Dasandad in schola a Babai bar Nesibnaye 
instituta Ba§u§i prodocebat; ejus socii , »oia-v::3.vi , ^Li^l , 
ut ejusdem scholae magistri inteliigendi videntur essc. 
Bar-Bahiul sua in prcefatione Bar-Dasandad expresse 
memoravit. Syriace scribebat, glossa;que in lexico allatoe 
ad vocabula syriaca spectant : 145, i; 161, 6; 1215, 99; 
1367, i; 1390, i8; 1784, ao; 2052, 9. Operum Bar- 
Dasandddi catalogo in suo meminit Ebedjesu; vide Asse- 
mani, B. 0., III, part. i, 19^. 

BaR-HatIM, -pJis\Si ■S.=3, ^^ila> yj!, a3U«- yi>i (^.a? • 

Sub hoc nomine pauca vocabula gra^ca et syriaca lexico 
inserta suiit, maxima e parte corrupta : t^a \ r\ ~^ et 
ooalja.S= BouxefpaAos, 176, i5; 1823, 19; et forsan 
92, 23; «Mwv^c7iAi5s.^=7)'aio-is, /iS/i, 25; T^*3>'HX.fn = 
■yecojpoi(piai., 607, 3; '^ \. • "^ '^''^ "^ = •apaima-nos 
(praipositus, cf. 954, i3), 1633, 10; Ma.. \a-^ = 
Ilaao? (?), 1507, 11; syriace : y<L,.s-^v^, 232, 26; 
T-^-N yr.\v^, 304, 9; TCfVva-K^jeyi 767, 4; ^^ \^ r^ m 
1366, 4; «LO^ = Y^L^l^, 1487, 17; x^ .xao...>-r> 
r^\s\ryn, 1776, 11; v^»:=i,\\s3, 1847, 17; t^Xrrjjt, 
1987, 17; A_v_=.>(\, 2031, 5; y<'....\ v^^, 2055, 18; 
T^^^iWv, 2067, 18. Nomen arabicum ^^^U. /ol ,^v>? 
plene scriptum est, 1366, 4. Quis fucrit hic Syrus nes- 
cinius; nullo modo Ahmed fiiius Halim, *jU. ^o »X^I, 
nec Abu Ilatim Segestanensis, jlv. w.< ^>l «sU. jjI. 

Bak-Hebr.ei grammatica major, quam tituio Liber splen- 
dorum , t-^wso^a T^raVva. , auctor inscripserat , cf. OEuvres 
grammaiicales iAbou-l Faradj, ed. Martin, I. Lexico non- 
nullae glossai ex hac grammatica desumptffi additse sunt 
sane ab interpoiatore jacobitico, quuni jam inde a plu- 
ribus sajculis mortuus esset Bar-Bablul Lexici auctor; 
obiitenim Bar-Hebraeus anno 1286. Hae glossa^ ad vocab. 
artis grammaticffi .spectant, 150, 21, etc. 

Bar-Sauma Tahalensis, t^ > \. u^ rdmoj ■K.ra, 167, 
29; forsan idem ac Bar-Sauma, episcopus urbis Nisibis, 
qui post mortem Ibaj (f 45^) ex Edessa cum aliis Nes- 
torianis pulsus erat. 

Bar-SeroSwai »ajt.o\.co ■K.=>, xj^-w^—w /jjI, saspius 
o^S^Qo ■H.ra, id est, IlenaniSo (seu Ilonanjesu) filius So- 
roswai, episcopus urbis Hirla;, qui initio sajculi noni 
ciaruit. Ejus lexicon syriacum, de quo vide supra p. x, 
plurios in (|uaque pagina lexici Bar-Bahlulis citatum 
est. Ali([uolies nomen ejus errore scriba^ cujusdani in- 
sertum es.se videtur : 12, 9, post aS-xio ^ — « iegitur 
Qoo-S.!^yjrv\T^ (ap;^iaTpos), quod epitheton Sergio me- 
dico et non filio SeroSwai aptum est, cf. ibidem, not. 23; aliis in locis (52, 29; 64. 8) epitheton t^v^\.:73 (Doc- 
tor) occurrit, aeque absonum. 

Basilius Magnus. Ex homiliis ejus novem de muiidi 
creatione exstant in lexico duo loci : alter de alcyone, 
juxta glossain e Bar-Seroswaio allatam, 180, 9; alter 
de crystallo, 1836, ult. Cf. infra Piiysiologus et Land, 
Scholia in Physiologum Leidensem in Anecdota syriaca, IV, 
i33. Basilius insuper citatus est sub vocab. seq. : «^-\\, 
698, 23; Y^^, 1428, iC; aAK^Y^ln, 1705, 9. 

BenJAMIN MONACHUS, T^i^Vj^A ^j.j>hv~-i, . » -t> » V — t 

x<L»r\-,^, 369, 25; 475, 9; 776, 24; 1383, 7, ul)i 
ejus commentarius in scripta Dionysii Areopagitae cita- 
tus est. In notula codicis Londinensis, Add. I2i52, qui 
opera Dionysii Areopagita; continet, legitur : «quo tem- 
pore haec opera transcripta sunt (anno 8^7), in coenobio 
Teledaj magno, quod in provincia Antiochiae situm est, 
otiose vivebat Babban dogmaticus Mar Benjaminii; vide 
Wright, Cato/. ,p. 498. Quae doscriptio in nostrum Bon- 
jamin monachum quadraro apte videtur, quamvis T(;- 
ledae monachi e socta monophysitica essent. Dionysii 
vero opera apud Syros inonophysiticos vulgata et com- 
mentata fuisse constat. Attamen nihii prodit glossas de 
Benjamino iexico Bar-Baliiuiis nostoriani ab intorpola- 
tore insertas fuisse. 

ChIMIST*, AUniFICES, mktallici, T^T<l\_=rs_a. ).w\s, 

T^itXOAmOT^ _k, T^^a-A-rTJOT^ —> "j^, j_Vi_X_ViV\_30 

T^i^a_v_=r>aT^j=j , L^rJsJi tjLaSPi , quae vocabuia eodem 
sonsu in Lexico sumpta sunt; vido iocos in hidice vociint 
syrlacaruni el hehraicarum sui) rdVd^rrx^ et v\\.E alialos; 
etiam rwj-v-k-soL.^ 297, G; 331, 7; 876, 7, quod e 
■^ '*^ . -y> ^ ffchimistffiii corruptum vidotur, siciit 
t^t^\tx^ pro T^T^rrx^ = y(ri(istci vetus mendum est 
(cf. 901, 9; 904, 10). De cliimia apud Syros vide Bor- 
tiielot, La chimie au moyen dge, t. II, ul)i piera3(|ue lexici 
Bar-Bahluiis giossa; de metaliis et sideribus inveniuntur. 

Chronographi, .^.^cvxxjjo^S.^ >:iijjevi, 75, 19. 

Commentarius aradicus i\ i'sALMos,cujus auctor non iu- 
dicatusest,ijl*>Ji JlA.«,85, 1 i^ijiJ^^jJlUi, 1999, i4. 

CoNCILIORUM ACTA, <tf O^A_V_VO_£a SOU OOOAOOJ-Va-OO , 

0-s^.u- ^ix^, 23, 92; 248, 94; 277, 19; 281, 2; 
1771, i5; cl". 264, 17, de patriarchatu Ephosino jussu ' 
synodi Nicaenae suppresso. 

Constantinus, ^jjiasLiM*.» , ^^AiAsMyi. Paucae glossa;, 
([ua; iexico Bar-Babiuiis sub hoc nomine inserta; sunt, 
ex commentario arabico Pentatouchi juxta versionom 
Pescliittam excerpta; esse videntur, 532, 3; 592, 3; 
732, 7; 870, 3; 1365, 5; 1632, i5. 

A^ XVI PROOKMllJiM. Cyrucus, rs^^ox», 1 121, 93, de vocab. K^^voam-, 
forsan Cyriaciis t'|(isco|iLis iirl)is Nisihis (rirca aiiii. ().'5o); 
de cujus operibus vide Assciiiani. B. 0. , III , part. i , 2 1 5. 

Cyrillus, de voc. rd\=nX^, 500, ao, citahis. Cy- 
rillus quideni Alexandrinus, quuni jjlossa in Maltheum, 
XXIX, 9'i, e coinniontario bujus in Novuni Testainentuni 
sane excerpta Cuerit. Quu' {flossa ueslorianis in cod. deest, 
et in lexicon ab interpoiatore jacobitico aliata fuisse vi- 
detur. Hic ergo non valet annotatio Gesenii, qui de Cy- 
riilo in cod. locupletiorllms Har-Aiii citato scripsit : 
ttCyrillus isque Ilierosolymitanus, naiu Aiexandrinuin 
odio babebant Nestoriani « ; Sacra Pentecostalia , p. 26. 

Damel Garamsus episcopus Tai.ial.e, quem inter scrip- 
lores in Lexico citatos noniinavit IJar-Haiiliil sua in 
praefatione syriaca, sed nomen ejus nuHo in loco lexici 
invenimus. Hic est Daniel bar Tubanita, episcopus Ta- 
balfe, qui plura opera syriaca conscripsit et doctrinam 
Isaaci Ninivita; refellit; quo tempore vivebat incertum; 
forsan Isaaci in sfficulo septimo ajqualis fuit, cf. Cbabot, 
Noies sur la littirature syriaqtie, in Revue semitique, 1896, 
p. 95i et 957. 

DioscoRiDES modo e compendio arabico Gabrielis ibn 
BohtiSo modo e versione syriaca Honaini citatus; vide 

GahRIEL et HoNAINUS. 

DoMiTii iioMiLiA, .^^TXtA j^rrjA T^\roTdm, 1276, 
not. f); lioc est, panegyrica oralio in martyrem Domi- 
lium, vide Wrijjlit, Ca(rt/. , p. iili^, Add., 17901. Sancti 
hujus vita a Bedjan iii Acla mart. et sanctorum, VI, 536 
scq. edita est. 

Edessenorum >arratiuxcul.b, 678, i3, ^^-u «k v.T^a 
jOjAoT^ > \ — >^ «ijkja^ ^p3 ■A.M.ra; forsan libellus ad 
pueros deleclandos vuljjari sermone conscriptus; confer 
jojSot^a K^N \ -7X-rr>, 1755, h; r^»\^w^ t^ \ » \ 
v^\aria, 2011, 6. 

Elias Anharexsis, ■H *n ^y^-a r^-K-\v^, 803, pen., de 
nomine > -r\ t.\j Sra >.=nLi.\^, Marc, x, 4C. Elias iste 
circa annum «jqs daruit; carminum tres tomos, apolo- 
giam, epistolas et homiiias conscripsit; vide Assemani, 
/i. 0.,III, part. 1, 2 58. 

Elias f.piscopus Hierosolymorum, qui Aii liiius Obeid 
dicebatur, .Kxx* ^^ ^*j <^}j*^^ (j-ixjdi ouu.-! \.')\. Ejus 
sub nomine glossas arabicas vocab. syriacorum continet 
iexicon Bar-Balilulis, 286, 12; 583, 19; 620, 3; 659, 
i3; 1263, 8; 1313, 22; 1488, 1; 1710, ;;c«.; 1942, 
5; 2068, 8. Forsan idem est ac Elias al-Djaubari, qui 
Hierosoiymorum episcopus, deinde anno 8^3 Damasci metropolita factus est. Elias al-Djaubari collectionem 
synodicam Nestorianorum e syriaco in sermonem arabi- 
cum vertit et librum ad unionem cbristianarum secta- 
rum parandam conscripsit; vide Assemani, B. 0., III, 
i, 5 1 3; II, 990; Guidi in Z. D. M. (',., XLIII, 388. 

Emmaxuel CATiioLicrs, A >T^a_-> zn :^— »'S =0 

T^j3jAaVvT<ln , qui anno 9^7 palriarclia Nestoriaiiorum 
factus est (-j- 960), cf. Bar-Hebr., Chron. eccl., II, 245. 
Citatus est sub vocab. r^.r\%.-=yyt. , 1930, C. 

EnamSo moxaciius, Ti^iAxvi.» -'^ft*'tv^ 2064, 11, 
qui medio septimo sa,'culo vivcbat. Libiuin canonuin 
de ajquilitteris conscripsit, e quo glossa in vocabulum 
Tdit.oVv^V\ a Bar-Balilule excerpla videtur esse; de boc 
libro vide G. Holliiiann, Opuscnla tiestoriana ; l\. Gottbeil, 
A treatise on Syriac grammar hy Mnr Elias nf Sohha. 

EpnR.«H Syrus (-[- 378), •^pj-K.^t^, -jx-t\-^y<^ y\:n, 
^y!, 712, 22; 1709, 18; 1732, 21; 1769, 6; 1774, 
9; 1929, 11. Ejus Testamentum citalum est, 712, 22; 
1774, 9; bymni et laudes de Abrahamo kidunaia, 
1769,6. 

Epiphani* canon, r^ vv v^^jv t^cvvj3 , 377, 23; 791, 
99; e libris liturgicis Syrorum. 

EpiPiiAxas, de Jobo, 116, 8. 

Ethnicorum feri«, 1423, 19, tn^ws r.r^ T^-Sa^ 
T^^jLviA vg^^vt^v — » • forsan liber litmgicus Harranen- 
sium, vide infra Harranensium lirer. 

Etymologi, qui de derivatione vocum tractabant, 
T^A=>aj wsjTCf, T<^ » \ --vcv-iA ~^=3, 15, 11; 36, 23; 
57, 4; 58, 8; 194, i3; 196, 6; 224, ult.; 225, iC; 
264, 93; 399, 19; 655, C; 794, 8; 799, i3; 820, 
10; 1148, 1; 1151, 8; 1316, 25; 1850, 17; 188C, 
i7;1928,i8;1934,5; 1941, 20; 1966, 19; 1971,8. 
Liber, quem sub hoc nomine attulit Bar-Bablul, col- 
lectio vocum derivatarum et difliciliorum videtur esse, 
ut jaiii animadverlit egr. vir Payne Smith in Thesauro 
syr. , 1 5 4 1 . 

EuSEBIUS C.ESARENSIS, -S-SaT^ T^S twr> CiOft »--VfW OT^ 

y^cktn a^T^ t^i^o»\^vt^ ^sn rilx^o^-^. 958, 
Eusebii Historiam cccl., III, iv, C. 2; cl Gahriel Catarensis, Tt^S y^rt , 491, 29, de vocab. ^o— v\S^. Iste circa annum 7^0 floruit et 
librum de fide et unione conscripsit; vide Assemani, 
B. 0., III, part. I, 172. 

Gabriel ibn Bohtiso (Boebtjesu), JkHASfc, quibusdam in 
codicibus JoLfca., celebris inedici Georgii Bocbljesu ne- 
pos et ipse medicus Bagdadensis, sa;culo nono, sub prin- 
cipatu chaiifarum Harun al-Raschid, Amin et Mamun. PROCEMIUM. XVII Compendium (^1^^^) operum Dioscoridis, Galeni et Pauli 
^gineta; arabice conscripsit, quod sub nominibus plan- 
tarum et rerum medicinalium soBpissime in lexico Bar- 
Baiiiuiis citatur, hoc modo : ?j-i*j ovJ*? ^l Jj^-s?- 1^'j 

^j«y_jj Jlij La^»>o yd ^j«5^U. yl Jjj^a., 22, 7; 98, i; 
U^^j^Jum~},:> (jft Js>rS=>-' i^^ ? ^2, 29; 63, 10; 98, 7; 
aut brevius, Joj«?w Jli, Joj^^ ^/^, J».^^-^ a*j,^j_Ss 
J^jjjwa., 18, 3; 29, 10; 32, 9; 55, 1; 63, 16 et ai; 
68, 16; 69, 22 et pen.; 71, 9; 83, pen.; 84, 6 et 23; 
89, 19; 93, 23; 94, 27; etc. Gabrielem e graecis fon- 
tibus ipsis non hausisse, sed syriacis et arabicis versio- 
nibus usum esse constat; vide infra Galenus, Diosco- 
RiDES, P*uLus tEgineta. ffHoc arabicum compendium, ait 
Imm. Loew [Armueische Pjlanzennamen , p. 12 et i3), nul- 
lam syriacam vocem prffibet sed invicem copiam nuga- 
rum genuit. Per translationem arabicain vocabuloruni 
graecorum syriace scriptorum depravata sunt mirum in 
modum nomina plantarum grajca, atque occasionem non 
praetermisit Bar-Bahiui quin ea corrupta vocabuia ut 
uovas voces initio articuii aut ut synonyma medio in 
articuio afFerret. » De iexico faise Gabrieli adscripto vide 
supra p. VIII. 

Galenus ex versionibus syriacis Sergii et Ilonaini aut 
e compendio araljico Galirielis citatus est; vide Sergius, 
HoNAiNus, Gabbiel. Aiiquando tamen glossas Gaieni sy- 
riacas et arabicas, interprete non indicato, Bar-Baliiul 
adiiibuit:84,2G;819,9; 864, 7; 1516, 4; 2000, 12. 

Geoponicouum VERSio SYHiACA. Bai-Baliiui nouiina pian- 
larum et animalium pauca e iibro de agricuitura excerp- 
sit, cujus auctorem lonios, lonanes, Ivannes nuncupat : 
<»ft_xJO_.t^A r^5r\a-\Ar^A r^raVv^ vsjt^, 1492, i3; 

T^Vvr>-\ ^<^-n \\ -V — > fvt » \ irt .yg^ 395, 16; yS-jY^ 

r^^a-\_2kT<r .\s. A V\^~» (y).jL}T^a.i , 471, 22; ws—itfi^ 
r^i^a-\_::^r^A ts^ -->^ -. — > QojA-iTS^ajT^, 630, 25; aii- 

(|uoties sine auctoris nomine : vC ra^tv ^ _^ =73 

TCr^a-=v-a.T<fA, 170, 8; rcf W-S-rvKfA "^_= , 191, 20; 
r^^a-=va.TCrA i^^ijia , 1449, 9; 1701, i5. Scriplioncm 
ionos pra;ferendam esse nunc constat, quippe quaB a no- 
mine [Ot/iV^avj/tyros decurtata fuerit. Anatoiium Vin- 
danionuni (seu Vindanium) opus grfccuiii de geoponicis 
scripsisse sciiiius, quod nunc deperditum compiiationi 
grfficas Cassiani Bassi fcre totum insertum est. Ver- 
sionem syriacam geoponicorum Vindanioni a Sergio 
ReSainensi eiaiioratam fuisse verisimile est, sed iiujus 
verslonis prava epitome tantuiii superest, etiam inanca, 
quam Pauius de Lagarde anno i8(5o edidit. Paucissima 
vocabuia e versione syriaca, prout ei ohviain erant. attuiit Bar-Bahlui, et inde dijudicare licet, quod sine 
uilo diserimine iibris in lexico suo iaudatis uteretur, ut 
bene notavit Immanuel Loew, Arammische PJlanzennamen , 
p. 20. 

Quodam in ioco, 1580, 16, giossa arahica e oLiL^ 
*s^5U3! desumpta invenitur. De quo opere agatur nes- 
cimus. Liber agricuituriE , a:».5UJ! cjU;^, Honaino ab Ibn 
Abi Useibia (ed. A. Mueiier, 200, i4) adscriptus est. 

Gregorii Thaumaturgi Vita, S \ m-\ «^V . v vV> 

r<f i(\-v=nA^ , 886, i4, de vocab. r^^^ii.2>.; cC. Bedjan, 
Acta mart., VI, 83. 

Gregohius Theologus Nazianzenus — Gregorius Nyss^- 
Nus. Theoloffus in iexico aiiquoties citatus est : 169, 9; 
259, 3 et 11 [Carmina iambica, cf. ed. Boiiig et Gis- 
mondi); 283, 3; 485, i4; 1430, 2; 1824, 17; 2045, 
ult.; Nijsswnus autem : 11, 17; 167, 19; 180, i3; 237, 
11; 243,2; 244,9; 286,17; 292, 92; 963, 4; 1387, 
8; 1639, 3; 2037, not. 9; Gregorius, nuiio addito epi- 
theto, sffipius : 84, 10; 86, 1; 96, 6; 126, 3; 154, 8; 
160, ult.; 180, 22; 187, 16; 189, 93; 190, 7; 192, 
i4; 193, i3; 204, i4; 240, 29; 265, 17; 270, 8; 
273, i3; 279, 20; 282, i5; 284, i3; 295, 23; 298, 
10, etc; adde etiam, 1922, i3; 1957, 19; 1971, 7; 
2036, 19; 2037, i5. His in iocis de Nyssa^no agi vide- 
tur, quuin Bar-Bahiul sua in prasfatione eum expresse 
memoraverit. 

Hexaemeron, quod suh nomine Nyssajni evulgatum 
est, multas giossas iexico suppeditasse videtur; cf. P. S. , 
Thes. syriacus, 266 (sub oog^aX. ii\. \x^). Ex lioc opei'e 
et e commentariis Nyssa;ni bibiicis Ibrsan excerpta; sunt 
giossaj de nominibus geograpiiicis el bibiicis, 84, 10; 
86, 1; 154, 8; 180, i3; 180, 22; 187, 16; 244, 9; 
295, 2 3 (cf. 292, 29). Attainen opera Theoiogi a Syris 
tam nestorianis quam jacobilicis muitum trita in ser- 
monem syriacum versa et commentata fuerunt, nec mi- 
randuni est quod in Lexico citata sint; cf". de Tiieoiogo 
96, 6 {Homilia de S. Basilio); 222, 3; 282, 1 5, et 283, 3. 

Harranensium liber, r^-»_i-\_MA rd-iaVv-r^, 168, 95; 
507, 1 1; 1037, 23; 1226, 7. Loci ex iioc libro exscripti 
opus poeticum fabuias grascas continons demonstrant. 
Urbs Mesopotamia; Harran seu Carrlia; muitos prisciu 
etiinicorum reiigionis usus servaverat, et ejus incoias pro 
etiinicis Syri christiani iiabebant, quos suo iu sermone 
rd^xii dicei)ant. Inde coinpertiiiii lialiemus Ubrum Ilar- 
rancnsium iii iexico Bar-Bahluiis aiiatuiii (;t librum ethni- 
corum a Bar-Hebra;o eitatum (OEuvres grammalicales , ed. 
Martin, I, p. 38, 1. 8), unum et idem opus esse; cf. XVlll PROOEMIUM. Bupra AnAM^oBUM fabiii,*. Alia in [[lossa Lexici, 1/|20, a, 
oralio Uarranctmum (y^xi^-a r^J^eAj) laudata est, (jua; 
in codein libro luisse vidtslur, si iocum Bar-Hebrasi 
{CEuvn'sfframm.,\, p. 38, 1. 18) conferas. Videlur boc 
opus versibus (decasyllabis?) conscriptum fuisse. An ad 
bunn libruiiJ pertincat {flossa, 1423, 19, de vocabulo 
r^r^ '^ ^ ([uod Iki-IJabhil in Ethnicorim feriis 
(y ^<\\ \.\Ti Tcf^r^^k^) reperierat, dubiuni sed verisirnile 
cst. 

Heraci-eensis (Vebsio Novi T.), r^ >\r> \^, 198, a, 
i et 7; 200, ult; 258, 8; 314, ult.; etc; glossffi ab in- 
terpolatore jacobitico addita;. 

Hexaplabis (Vebsio syriaca A. T.), rffock», passim. 

HlPPOCRATIS LIBKR DE VICTUS RATIOXE, 20G7, 1 () , \mr^ 

v^tfY^f<^-7-> «l\i5(\a T^-vraa-A; forsan iiber Ilep} Stat- 
rtis; vide Hippocratis opera omnia, ed. Gottlob Kiihn, I, 
626 et seq. 

HoBAiS AL-AssAM, ceieberrimi medici lionaini disci- 
puius et ejus sororis fiiius, in iexico Bar-Bahluiis semei 
citatus est, 11, 18 : xv«_ci)l ^?- ■. t -^ tJ^^:», trquod 
(vocabuium) ex llonaino IloljaiS ai-Assam attuiitT); cf. 
in iinea prajcedente ^om ysjT^. 

HoMERi OPERUM vERsio sYRiACA , quam Theophiius Edes- 
senus (f 785) confecit, citata est, 1644, 18, sub voca- 
buio ■\jea in hac versione frequentissimo , ut ibi dictum 
est. 

HOJIAINDS (f 878),^**^, ^COA, ^C04 V^"^' V^^* 

Prooemio in syriaco (vide supra, p. xi) nos docet Bar- 
Bahiul, quotiescunque giossarum auctor non indicatus 
sit, hunc Rabban Honainum esse. Quibus verbis libeiium 
de oiquiiilteris et iexicon Honaini alludere videtur; cf. 
supra , p. VII ''). Aiia hujus auctoris opera modo expresse 
modo v.ocab. ^ ■> >(^-m us— «t^, . — >-\ w—jt^ aiiata sunt, 
nempe : Ciironicon ejus , ^o^-a T^irax VxaxraVw Tica , 
322, 90; G84, 17; 802, 20; 1781, 19; et libri quos 
e grffico in syriacum vei arabicum sermonem transtuiit, sciiicet: 1° Liber de aiimenlis, iijj^i)! j, «jUS^i (jjUs^, 
583, 3; 078, 8, syriacus el arabicus, sicut ex bac giossa 
iiquet : ^j * » '1. caJv -^j > 1 q *,c o-iO» tCIa^^ox 

^ \i>jSi> Lcl^ I i>jZ,i it<>sA.I k» ^yA -^ >>^ ^ oJjUj 
jli s ,.w M 1 678, 8, forsan e iii)ro Gaieni llep) tpo^rirv 
Svvd(jLerA)S arabice ioJ>*i)l ^^ ijLa^ versus(rl'. Klainrolh, 
Z. D. M. G., XL, 63i); — 2° Versio syriaca Dioscoridis. 
ttlnter omnia, quae nobis Bar-Babiui attulit, ait Imma- 
nuei L(E\vC^), maximi sunt momenti fraginenta syriaca? 
versionis Dioscoridis ab Honaino confecta;, et pierumque 
vocab. ^^s^H «sjt^, aiiquoties etiam vocal). ^cm, in- 
troducta;. Quod sic introductum est ad versionem Dios- 
coridis spectat '^'. Excipienda; autem sunt (jiossm qua;dam 
e iexico Honaini deproinpta; '*', quod ybr«aK et fragmenta 
versionis suppeditavit. ii Addidit postea (p. i5) : tfBar- 
Bahlui, aut quivis glossas excerpendas curavit, excerpta 
quani maxime correcta pra^buit; menda vero citatis in 
iocis paucissima sunt. Quum Gabriei ita correctus est, 
ut Honaino assentiatur, iiluin, sicut omnes glossas con- 
gruentes duorum fontium, cum vocab. a;^ Bar-Bahiul 
introduxit. 

tfHonainus magnum nominum gifficoium numerum 
servare debuit; quum ea traduxerit, tutissimus est, 
quantum rem probare possumus ; quum greecas voces non 
intelligcret, id aperte confcssus est, vide, ex. gr. , xp/(9- 
(JLOV (1841, 16), fJLsh'a. (1021, pen.), vdaxa^pOov (1208, 
ult.), aiaapov (1344, 22), axdvSv^ (1379, 5), et pis- 
cium nomina : xoj^t6v (1720, pen.), afiapts (1356, 9). 

(tVenit quidem in contentionem utruin versionem 
Dioscoridis Bar-Bahlul ipse excerpserit. Bar-AIi siepe 
attuiit congrucntias voces Honaini, e quo hauriebat et 
queui Rabban nuncupabat, quia ejus discipuius erat. 
Bar-Aii Honainuin forsan excerpebat, quanquam noster 
Bar-Aii compendiose compositus fusos iocos non adhi- 
buit'^'. Verisimilius tainen videtur tam Dioscoridis ver- 
sione quain Honaini lexico, cujus expositiones adjecto '■' Titulus lexici Honaini in col. 667, 1. 10, plene scriptus esse videtur. Gloss« iibelli de aquilitteiis (juando(jue cum vocab. 
^S «NjT^inserte sunt, ex. gr., col. 1966, ult.; 1967, 1. 

'*' Aramieische PJlaiKennamen , p. i3. 

<'' Vide varia phai-maceutica vina cum vocab. ^^J^A unjT^ introducta , coi. 71-75. 

<*> Cf. dtj^cbv, 7, a ; x<^\~\^^, 9, 11; r<^'-\-,en-i^ yLz^y^, 10, 9; cao-nTCf, 11, 17 et 21; T<lAo_r3«f, 12, 1 et 7; 
rSl^^Kf 16, 16; K^kT 17, 17 et a5; Yi'\=^v^ 19, 17, etc. 

''' Hic Loew addidit : trHoc modo inteliigeretur cur post Rabban aliquoties Bar-Bahlul adjecerit : -Id confirmat Honainusji; 
aiterum nomen e Bar-Aiio , altcrum e lexico llonaini deprom[)tum fuisset. » Gital vir clar. iocum seq. : WjTsf {tspiaT.) v^j^r^\^ 
(jfri». *^.j r^'^- S^^ '''•i codices meliorem iectionem, Jrf^j.^^ *^5' pra;bent, 1603, 7. Sub Td,^cv=3T«f, 12, 8, ioco ^'^, 
legendum est o<x»^,^\^ . Aniinadvertendum est nomen Bar-Alii in iexico Bar-Bahlulis non inveniri , uisi semel aut iteruin qui- 
busdam in codicibus. PROOEMIUM. XIX ^yLa^ inseruit, Bar-Bahiulem usuni esse; vide ex. gr. 
'sdvBsov (147G, ih). Expresse citatus est commentarius 
arabicus Dioscoridis ab Honaino scriptus, hoc est, com- 
mentarius vcrsionis arabica; a Stepiiano editiE, quam 
ipse reviseratf^'. Insuper Honainus juxta Zachariam ci- 
tatus est, ex. gr. , 1468, 11. 

(fHonainus quidem versiones a Sergio factas accurate 
inspexit. Sed Sergii sermo proprius, quem Bar-AH et 
Bar-Bahlul fortasse juxta Ilonaini lexicon citabant et 
saepe cum vocab. avx^^^-co ri/vn introduccbant, multis 
in punctis jam Honaino obscurus fuit (conf. 1521, i-'i; 
1846, i5; 1954, i).n 

HuB vel JoB. In Lexico sub nomine .rao-M inserta^ 
sunt de vocibus quibusdam Veteris Testamenti glossa; 
syriacffi. Omnes codices .=20» unanimiter in glossis seq. 
exliibent : ^V " \ ^'^^ 223, i3 {Gen., xxxvn, 95, Hex.); \.y\^\— >, 397, 12 ; us. r » "^n \ , 1212, 3; <\v^ 
1937, 3 (e Libro Danielis); v^jj: -\j.»AAev;3.j , 1077, 16; 
^, 1400, 5; wA-AJt, 
-n.=73, 1143, 4. Aiiis in locis codices non congruunt; variae scriptura; nomi- 

i&M«f, .raeuTS^; 1407, pen., nis inveniuntur 

(var. t_J5_>0 Vj 


i\um., IX, 2 9 J Jy-i; 1450, 5, «L_»a-S — (w n .. 

. [Ex., XXIX, 4o; Num., xxviii, 21) 
i_*_«JuII (j*w^ {var. <->j^}; lege tjj-a-! ylf^) .=3«^^; 
1646, i,sub vocalj. Ti^Vo^tvA (/06. , XXVIII , 18), .raojr^ 
et .=3<\MY^; in B. A. apud P. S. mque .so_»t^; 1792, 

nol. 22, sui) vocabulo v^^in V \ r> {Lev., xxiii, i4), 

.=3<x»T^ et ^OMxd; 2092, 3, sub vocab. 3tjjt.-\^ {Ps., 
Lxxii, 10), .=3A_vi, .rao-viT^, .r3Cv_»T^. De eodem libro 
omnibus in istis locis manifeste agitur, qui forte sit li- 
bellus interpretationis vocum difliciliorum Veteris Testa- 
menti; opera hujus modi apud Syros non rara erant, cf. 
Hoffmann, Opuscula Nesloriana, p. 85 {Ibid., p. 116, 
inlerpretatio nominum in Libro Danielis cadem ac apud 
.=3evM invenitur). Duo ergo auctores, alter Hub nuncu- 
patus, alter Job, non discernendi sunt; .scvm, .scmr^, 
.r3(v»T<^ unum et idem nomen esse verisiniilius videtur; 
.=3COi el .raev^T^ nullaiii nominis syriaci speciem pra;- 
bent; forsan ul)i(jue .=3ev»T^ = .lob legendum est. Mari 
et Amr (ed. Gismondi, I, 55; II, 44) Jobum ititerpretem 
memoraverunt, qui anno 58 1 cum Jesuyabo Ncstoriano- 
rum patriaichatum competivit. El)edjesu autem suo in catalogo Jobum Catarensem (circa annum 900) citavit, 
qui quosdam biblicos iibros commentatus est; cf. .sevjT^ 
oi. \ \ -Tjwsn "-> , 1646, 1, cum dialecto Gatarensium, 

734, 2. Ibn Sina, Ula-im yjl (cod. H), *-J_*-«i (j-j! (F), ^-jI 
(SSs). Medicum Ibn Sina aequalem Bar-Babluiis 
fuisse e glossis discimus, quas huc adducere interest : 
90, i5, sub opos, J. . il mJ JUis Lyy* (jjt ki^ o»JL«j; 
157, 10. sub oac\\j^T<r = ox^os, LjL.a*m (^! xXs- oJLw 
Qocv\^aT<f^ jUij i^jJ! t-oyiaJ!; 161, 9, sub d^lcofia, 
^3lJLs^.«(! T^-mcx» m^TCT JljL» IXjm, ^j! oJL,j; 162, 9, 

I : ■ w ry-i) <Y> » -V CV:\ > fYV^T^^A ^\/\^ rv\ <«^-^-v:v. tv\^xf- 

182, 92, sub d(XvySaX){ , ^AAj Zi^ ^^\ Jjjb, Lyy»» yj!^; 
190, 10, sub e[i(pci)(i(x, jLi !<xo U*Au ^jj\j i^'^}j- Quis 
sit hic medicus dubium est, sed alium ac illustrem Avi- 
cennam (Uju«( /jj!) vix diceremus, qui anno 978 natus 
et anno io36 mortuus, Bar-Bahlule posterior videtur 
esse, si vero hic circa annum 963 ilorebat; sed usque 
ad initium saeculi undecimi vixisse Bar-Bablulem non 
absonum. Mirum quidem est epithetum medicus grwcus, 
(^j—J! c js ; W Jl (157, 10), quum Avicennam nunquam 
e\ Oriente migrasse constet; quod forsan significat Avi- 
cennam scientia gra^ca imbutuni fuisse. Quodcunque 
sit, non audiendus est clar. vir Payne Smitb, qui suo 
in catalogo cod. or. Bibliotbeca! Bodleiana;, col. Go5, 
scripsit : «Multum sane in suum lexicon laboris imper- 
tiit Bar-Bablul et in locis difficilioribus saipe ad Elias 
Nisibenum, qui id temporis vivebat, se contulisse dicit, 
^^L_*_«i /vj! oJLjj." Elias Nisibenus vero Ibn Sina vulgo 
noniinabatur, ut ait Amr (ed. Gismondi, pars altera, 
p. 99, 1. 3) : ^^;^! /jjL cijvitl! /j**A*aj (j!»lx« UXj! jU; 
sed iste non medicus erat et multo post.Bar-Bahlulem 
claruit; obiit enim post annum io5o. 

IbeX.«I HOMII.IA IN BaLAA.M, 1989, 1, CfflCV _ »u-V- » \-»Tif 

T^mcv^ -^^^— > .\->--^ ^DT^mLn . 

Isaias asceta, T^Aj.vij r^j.vje.T<f, 724, i3. De operi- 
bus Isaia; in dcserto a^gyptiaco Scete degentis asceta; in 
sermonem syriacum versis vide Wriglit, Catal., General 
Index , sub. vocab. Isaiuh of Scete. 

Iso BAR NuN (Jesu filius Nun), .^..«-i A-=3 ^ev_x-», 
T<^ rv » \evVv-P w.^ ■\= ^cvx» , y^ ^^! ^ j-«m-j , qui 
anno 8^3 Nestorianorum patriarcba faclus est et post ''' His verbi.s giossam vocabuli dSpdTovov alhisit Immanuel Loew, quam sic retnlit, /. c, p. 78, n° 3 : . . . ii__evjcv.^a'\r3T<f 
-j-kaAJiJI ^kXjjyLwji wu-Jj i (;jAA=^ JUj, hoc est : rrDixit iloiiainus in commentario nioscoridis : j.^*3joIIIti ; sed iu oilitione 

nostra, ao, 91, hific legimlur : -j-ia.*JLl! j_rfi i)«Osij»Ju*ji lyS. »-**<*j»j ^v*-J^ Jiij »__aJft\.a\r3T<r, hoc est : (tDixil 

Honainus : hujus vocabuli interpretatio (arabica) juxta Dioscoriths (versionem) est ^_j*a*JiJ|ji. XX PROOEMIUM. (jtiatiior annos obiit : 52, i; 60, 4; 79, la; lOG, 27; 
123, Cet 10; 216, 5; /1I6, 3; 551, 2; 650, 22; 652, 
19; 715, 17; 1193, 22; 119/1, 2; 1768, 19; 18/»0, 
4; 2078, 3. Mulla opera consciipsit I§o bar Nun (vide 
Asseniani,/?. 0., ni,part. i, iC5),el e\ (|uo lihio jjios- 
sas sub ejus noiniiie allalas hauserit Bar-lJaliiui dictu 
difDciie est. Attamen ioci, 551, 2; 652, 19; 1193, 
22; 119/i, 2; 1768, 19; I8/4O, ti; 2078, 3, ad gios- 
.sariuin di^ ,i'([uilittcris et dubiis vocibus, (juod inemorat 
IJar-ilebriLnis [OEuvres grammat., ed. jMartin, JI, 77), 
pertinerc videntur. Vocabuia graeca, 52, 1; 79, 12; 
106, 27; 123, C et 10; 216, 5, forsan ex eodem iibro 
desuinpta suut, (juanivis vox (Yt,* tYx'^ »-S ^, «*^<» , 650, 22 , 
jiotius Libritm queestionutn biblicarum prodeat (cf. Payne 
Siiiith, Thes. syr., io32, in hoc vocabulum), ad quem 
etiam glossee, 60, k; 715, 17, sane referendoe sunt; in 
giossa /1I6, 3, d(! iibro iiiblico Josua agi jiotest. 

isoBOHT (Jesui)ocbt), Vv^eea ^&xi, VvAO~->^.axj, 
287, 7; /i20, 91; 875, C; 878, 19; 900, ulu; 139A, 
3; 1/162, 21; 1676, 9; 1726, 16; 1761, 10; 1777, 9. 
Dc (jiio auctore iiis in locis agatur non constat. Iii cata- 
iogo Ebedjesu (vide Assemanii liibliothecam orienl., ill, 
j)arl. I, 194) memoratus est Jesuboclit, Persidis metro- 
poiita (circa annum 800), (jui iibrum de Universo, re- 
soiutiones ecciesiasticas et tractatum prognosticorum 
composuisse dicitur. Sed in iexico Bar-Baiiiuiis sub no- 
miiie Jesubocht mcdicum inteliigendum esse e glossis 
iiquet, quii^ ad nomina plantarum et vesica3 utiiium 
medicamentorum referuntur (287, 7; 420, 21). Jesu- 
ijociit forsan idem nomen ac Bociitjesu erat, ita enim 
inonachus Ze^cbajesu etiam Jesuzeclia appellaiiatur. Bag- 
dadi , sicut supra diximus , quondam florebat ceieberrima 
Bochtjesu medicorum familia, inter quos duo nomine 
Bocbljesu, nuiio cognomento addito, praecipue designa- 
ijantur, sciiicot Bochljesu fiiius Georgii et Bochtjesu 
fiiius Gahrieiis, qui ambo iibros de medicina scripserunt. 

Liiinini cxjrositionis causaruni, oj— »__x_»\-S a^i vei 

<».»ije»v\ay inscriptum, a Jesuljocht evuigatum fuisse 
nos docet Bar-Bahlui, 1679, 9. 

I§o Merwensis, qui et Zacharias Merwensis (eum enini 
piffifatione in sua i<f»\o\m t<^-\a\ appeiiat Bar-Baii- 
iui), lexici syriaci auctor est, ut supra diximus p. viii, 
ex quo permultas giossas excerpsit Bar-Babiui , quodque 
hoc modo designat : vCt\^\, \^\, r^\<\\sTi, crL^a, 
^j^-' i£)iy^^- ^omen istud sexcenties citatum invenies; 
semei tantum «i»\o\m ^coe» scriptum cst, 835, i4. 

ISoYAB Arabicus, k1x_=3-K_^ .=3<n.s..o->c», sive Je- 
suyab II, qui annis 028-644 Nestorianorum patriarcha fiiit. Ejus commenlarius in Psaimos, quem suo in cata- 
iogo memoral Ebedjesu (A.ssemani, /i. ()., iii, jiart. i, 
io5), de Ps., XVI, 6, ciiatus est, 711, a6; 832, 4-5. 
ISoYAB Arzanbjsus, TdkVJvSr^ .i30ij.ik.ojt» , qui palri- 
arcba Ncsforianorum annis 581-5^5 fuit, de vocaiiuio 
v^mJ^r^ citalus est, 167, 21. De ejus operiljus vide 
(^atai. Eiiedjesu in Assemani,J?. ()., III, part. i, 108. 

Jacobus Edessenus ("1- 708). Ex ejus operibus in iexico 
citata sunt: 1° Ifexaemeron, sub nomine Beali interpretis, 
rdxxyjf^sn vHi^al^. 779, 25, de vocab. KL:^o_3e_M; 
2° Scholia hlblica, sub noniine Jacobi Edesseni, — «fn-t\.. 
«1josSo«^. 116, pen., de Jobo; 907, 9, de vocahulo 
y% \\r^ 3e. 'i°^y=i. {Job., xxxix, i3); et 957, ult., dc Luca 
e\'angelisla. 

Jacobus presbyter. Dc voce rdjL^^^nrcf t ^— > ^ n «v , 
87/i , 2 1 , citatus est : ^LCaJI x«v,1 y) (j»*-JUI c-y^ (^j ■ 

Jacobus Sarugensis (f 52 1). Ex ejus homiliis metricis, 
sub nomine sancti Jacobi doctoris, ^ — '» " '^ « >\=n 
r ^v?\\r >a, in Lexico Ires ioci citati sunt : 1" de Moyse, 
1044, pen.; 9" ex lioinilia de Diiuvio, 1327, not. 5, 
suh vocab. r^^-SvvfY>; 3° ex oratione metrica de defunc- 
tis, 1865, 3, sub vocab. t ^v ra^; quaj oratio ab iiomiliis 
de defunctis a Bedjan editis, Acta Marl., V, 61 5, et 
VI, C74, diflcrre videtur. 

Joannes Chrysostomus, c^ i^y-iT^(^-»T^, citatus est de 
oQpv^ov, 20, ult.; de Joho, 116, 8; de «:f^(s_x_r7xA-A , 
577, pen. 

JoANNES FiLius Henam§o. Hoc uomcn in Loxiro semcl 
iegitur, 1993. i3 : ^yijkju^^ ^^ llw^ (^e ^Ui J^, 
quae giossa post iexicon conditum addita videtiir esse, 
quibusdam enim in codicibus deest; aliis in cod. nomen 

de iioc auctore dici polest. 

JoANNES FILIUS Maswai (-J- SS^), >o.£i&ro \r3 ^^Oj, 
>o-ool=73 ■=v=3 (juxta Arabes, noyJu» ^^ <^v*? L)^^_^l). 
Medicus egregius; Bagdadi docuit et inter discipulos 
Honainum hahuit; multa opera de arte medicinas sy- 
riace et arabice composuit et libros gifECOS vertit. Suh 
ejus nomine glossas non paucas syriace attiilit B;ir-Bah- 
iui, 104, 26; 258, 16; 394, 17; 638, i3; 878, 3; 
1495, i3; 1854, 6; etc. 

JoANNES FiLius Serapionis, qui floruit nono siECulo, ? loco ^yStjSJ.1^ scripluin est; niliil ergo certi OjA^ra ^V^AO», ^! .VIO», .^-VCtt \r3. tr^ Li^, ■ir-^ ^jy*jS.jm, yjjijl-»»! /vjI . Filius natu major niedici Scra- 
pionis e pi'ovincia Belb-Garmai oriundi, medicus ipse 
erat. Majus compendium medicinale iibris duodeciiii PROQEMIUM. XXI et minus alterum libris septom syriace consrripsit. Alte- 
rum, quam maxime a medicis usitatum, citare videtur 
Bar-Bahiul. 

Iste sub nomine filii Serapionis multa nomina graeca, 
syriaca et persica attuiit, quaj ad medicinam et pondera 
spoctanl, ex. gr., 1 1, 22; 159, 22; 209, 24; 2/45, 12; 
265, i5; 512, 5; 5U, 21; 517, 5 et 19; 518, ult.; 
525, 8; 557, 7; 579, 21; 673, 19; 677, 22; 1377, 
6; 1807, 18; 1815, 2; 18/17, 7; 1876, i3; 1884, 
i/i; 1995, 18; 2013, iG; 2085, not. 3; et quajdam 
diversi generis aiia, 11, 22; 1389, i4; 1880, i5; 
2024, i5; etc. 

Hoc brevius compcndium a Bar-Baliiule aiiis(jue ara- 
bice translatum esse aiunt, vide supra, p. x. 

JoB, vide supra Hub. 

JoNAs Djobdjanensis, r^ 1. V \>^a-^^ ^o.». Sub ejus 
nomine glossa? syriacfe de plantis quibusdam Lexico in- 
serta' sunt, sciiicet : <v=ja-\\, 702, 9; .a.iS\, 702. 16; 
«f Vvaftj3-=\\ , 704, i4 et 22; Tajc-Hv, 705, 2; rd^l^, 
755, 3. In glossa col. 705, I. 2, epitheton »-S — :» ei 
datum est; videtur ergo Jonas iste vir in clero dignitate 
eminens fuisse. Alio in ioco, 502 , 2 , logitur : oxSk^Tai^ 
m. -73cv-^ ^m m-^<\rT\y<f rhjis^v^ ^oj Vv\"~>a »bj , id 
est, tn,\ T>w^^ quod in Libro Jona) exstat eum ex ore 
evomuit significat. De hiblico iibro propheta; Jonae ibi 
forsan agitur, II, 11, ubi tamen versio Pescliitta vocabu- 
ium m.\^\'\ exhibet. 

JosEPHLS (Flavius) : 261, lo, •S tot^-a vn^«^ 

T^^jja ev.»aoj'A rd=n.>.A^ (^cv^Vvoocvj , de Molcliisedoco, 

cf. Josepliuni, A^it., I, x, 2; 361, 11, r^-^ i^Aox-ra 

tC^ » — > fv -DA ^ft^^KnoQjca, quod ita intellexit Payne 
Smith, Thes. syr., col. 472, i. 6, ut Josephus scriptor 
fuisset libri primi Maccabajorum ; sed potius ojus Iii)el- 
lum De martyrio septem fratrum Maccabworum ailudit Bar- 
Bahlul; 1779, 1 1, x^ \ — iV^ -n AtYicv.» cvjom vd-Sixa. 
De confusione Josophi cum Caipha pontifice confer : The 
Book of the hee, ed. Budge, 106, 7; Chronique de Michel 
le Syrien, ed. Chabot, text., p. 94, trad., t. I, p. i54; 
Bar-Hebraeus , Chron. syr., ed. Bruns, 54, 12; ed. Bed- 
jan, 5o, 1; Assemani, B. 0., II, i65; Cureton, Ancient 
Syriac Documents , p. 171, notam ad ])aginam 3i. 

JuLLAM ORATIOXES DERIS011I,E <^ v vvv -^ -n. V^^V=Or^=n 

Goft.VjAoj'^, 104, 17, ubi de libro Juliani apostata; Cw- 
sares inscripto agi vidctur, quem a^que alludit Mikael 
Syrus liis verbis [Chronique de Michel le Syrien, od. Cha- 

bot, toxt. , p. i42) : M\ =30 rs^S =r>rd_=r> ^ — » ^ 

»<nevroAJ3A r^-k\-Tx=3 crFecit tractatum et derisit im- 
peratores antecessores suosti. JuLius RoMANus, do Jol)o , 116, 7. 

Kalilag et Damnag. Titulus syriacus et arabicus iibri 
fabularum, quem syriace edidit Bickell (Das Buch von 
Kalilag und Damnag, Leipzig, 1876), hoc modo suh 
littera p aiiatus est, (^i— «ij (i-AJLS^-Js^vm-Ao ..vAAr>, 
1789, 11; A.Jk_<ij iJLJLS'.is,x=ot\ ^Vj^Aja et ..v>-»^A-P 
^v^AxroAo, 1794, 4; Iil)or ipsede thoe citatus est, 1934, 
7, ^i>) ^^ ij^ cSj' (:^' -^^i^J^* 

LlBELLUS SIGNIFICATIONUM, T^-SwnOCV-JfA rsf Vv-M^Scv^ , 

127, 23; 816, 21; 827, 20; 1282, 19; 1697, 4; 1855, 
17, in quo res physica? tractatae videntur. 

LiBER Paradisi; Liber Persarum. Fasciculi primi in 
praefatione jam pauca diximus de lihro quodam, qui 
codicihus occidentalihus lexici Liber Paradisi nuncupatur 
(rdiioj-AS^A rwIra^^A, sive compondiose •aS.^a Vv^ et 

•H ^A V—:^); codices autem orientales raro eumdem 

titulum, sa-pius nomen Libri Persarum [^ — >V a. 

r^x£o-v^-A et -v^-A ^^^ ) pra?l)ont. Oh similitudinem scrip- 
turae compondiosa! (-K-^a ^rt-aw) inducta ost confusio, 
quam tam crebro occurrere mirum est, quum de ope- 
rihus notissimis et saepe (sub littera oZo/^pIus quam sep- 
tuagies) laudatis ageretur. 

Quibusdam autom in locis glossas ex Historia Lausiaca 
Palladii sive Paradiso Patrum excerptas esse liquet. Hujus 
historiae plures versiones syriace confectae sunt, quarum 
tritissima fuit compilatio a monacho Enani§o sa^culo 
soptimo coHocta ot nuper a Patre Bodjan ovulgata. Huc 
portinent glossa; sequentos : w [3t'a, 49, 25; 50, 1; 
vTToXvyl/ts, 619, 1; 020, pen.; 646, 7; rd\jA=ooA, 544, 
2; r<^ \j * r<o. 'W^ riljCioev.\, 954, i3 (Aavcrs ■apa.i- 
TTO(T«Te = rf Lausus pra-positusi?, pro quo historiam suam 
Palladius composuerat) , et aliae quas ex editione Bedja- 
niana colligere licet. Attamen altero opere, quod lilulum 
haud multo dissimilem gerobat, usum esso Bar-Bahlulcni 
constat. Voces persica; enim cum vorhis a-S.^a Vv:^. ysjr^ 
vol -v^-A ^^^ unjT^ aliquando insertaj sunt (45, 23; 
2024, 21), quae in historia Palladii sane non inveni- 
rontur. Utoi'que fons indicari vidotur suh vocabulo 
o rv » \. fyy "^ot^Vv (S-eoTracrp^^ «•«<), 2024, 19, ubi 
dicitur hoc vocahulum in iibro Persarum {^ —« V -^ 
T^jwiM-v^^) voce persica ^ V^—to-at.TCf {J5i^^J^\), in 
iihro Paiadisi autoni (r^^Ma-^-S.^A t^=>V^) voco syriaca 
r^mAT^A »_se_u-=r> iiilorprolatuiii fuisso. lii oditione 
Holfmauniana lexici Bar-Alii amho libri ctiam citantur : 
TSi^AaA ri^raWr», n'' 6716 (= B. 15., 1159, 19) IMPBIUHIIIC KJkTIOKlLE. XXII PROOEMIUM. cl 7q5/i (IJ. I{. (Ic<-s1); rcLoo^-^^-^-=v V v\-> , ii" 3^97 
(I{. |{. (Iccsl ^^A^(va^). 

Ex (liiobiis or{jo libris {flossas doprompsisse Bar-Bab- 
lulcin piitamiis, quos scriba; posteriores eodoiii titulo 
fonCudisse vidcntur. Altcr eral Hisloria Lausiaca; alter 
crat Libcr Permrum (Ibrsan lexicon), (|ui lonjjc maximam 
partein glossaruin boc modo allatarum pra;buerit. Sub 
una litt(!ra olaf (juinque ct quadrajjinta vocabula grajca 
et quinquc ct vij;inti syriaca sic notata rcpcriuntur. 

Massiii, -<w*- Hoc cognomine medicus damascenus 
Abu-i Hassan designatus est, cf. Kitdh al-Fihrist, p. 297; 
scd iste paruin innotuit. Forsan in lc.xico Bar-Bablulis 
(lc magistro Aviccnna; agitur, cujus nonien plenum erat 
jU^ (^s*y^' csv*" (j^ t^w^ J^^J.ObiitAl-Massibi 
anno 1 000 , annos quadrajjinta nalus; aequalis igitur Bar- 
Balihilis fuit,qui discipulum ejus Avicennain cognovisse 
videtur (vide supra Ib>' Si>a). Multa opcra de medicina 
ct pbysicis arabice scripsit Al-Massihi , quorum notissi- 
mum est compcndium totius medicinae seu Liber capitum 
rentum. Sub nominc ^<Mt-« lexico inserta; sunt giossie, 
(juai vocabuia gra'ca Iranscripta et plerumque explicala 
prajbent, ex. gr. : 32, 1; 173, i5; 204, ult.; 233, i4; 
262, 11; 863-8G5 (nomina lapidum); 1074, 17; 
2029, 11; 2081, 5; rarius nomina arabica et persica, 
cx.gr. : 229, 6; 1645, 1; 1859, 6; 1916, 10. De 
vocabulis persicis medicum dainascenum disseruisse 
baud verisimile est. 

Metiiodius, ajcu-^Vvro, ^JjSX^, 1009, 97; 1011, 
22; 2077, i3, c\ libro apocrvpbo Revelatio ad Methodium 
in carcere inscripto; vide The Book of the bee, ed. Budge, 
cap. Liii-Liv; Assemani, B. 0., III, part. i, 53; Migne, 
Patr.gr., t. XVIII. 

Merwensis, «^\a\=n, a\m, vide I§o Mermensis. 

MiKAEL, Jolatu, 794, ult.; sub vocabulo rdrajcO^ e 
versione Peschitta V. T. ailato. Mikael iste, qui cogno- 
inine Interpretis Bibliorum notus crat, circa annum 900 
vixisse videtur; quaisliones de S. Scripturis tomos in tres 
divisas conscripsit. Cf. Assemani, B. 0., III, part. i, 
1^7; The Book of the bee, ed. Budge, cap. lvii; G. Hoff- 
mann, Opuscula nestor., p. xxi. 

MoYSES BAR Kepiia ("j- 9o3), rCL^T^L^ •Vrs X"^<\=r>. 
Ex ejus commentario in Novum Teslamentum duo loci 
allati sunt: 500, 21, de vocab. *^\~n\^(^Mntth xix, 
24), et 957, i4, de Luca evangelista. MoYSES FILIUS HoNAIM, ^j '_ ' ^ (J^' (5*>*' ^STJ-*- ^"^ 

auctor paucis in glossis Lexici arabice citatur, 192, ai; 
532, 3; de quo opere agalur non liquet. 

Nativitatis Domisi J.-C. sessio (xixOtaixa), 34 1 , 1 , de vo- 
cabulo A^jaVvY^. Ha;c glossa e libris liturgicis Svrorum 
(jacobiticorum, quum in codicibus nestorianis desit) de- 
sumpta videtur esse. 

Orod (Arud, Arvad?), v^%sy*ic3L r^tA^ ■!\c%\ar^ 
\a^ ^rn^ , Orod chaldeeus phoenicmis a Tyro , 1 1 6 , 1 5 et 
2 3, dc Jobo; rf. Payne Sinitb, Catal. cod. syr. Biblio- 
thecm Bodleiame, p. 4, r^^vraVv.^i.so -^a^r^, quod P. S. 
Arvad historicus transcripsit; Chronique de Michel le Syrien, 
ed. Ciiabot, text. 12, trad. 94, <^»v ^- v->- •^«■at^; aeque 
B. H. , Chron. syr., ed. Bruns, 10; ed. Bedjan, 10. 

Paulds jEgiseta. Versio arabica compendii Pauli jEgi- 
netiB(i), ^j^jlyi ^bS' {211 , i5; 1993, i3), saepe in 
lexico Bar-Bablulis laudatur, quum de plantis sive de re 
medicinali agitur, boc inodo : ojcAa:^ ysjr^ 53, 92; 
oSa "^ usjr^, 76, a3 et 26; <\S, 252, 1; *cj (j<<>J_>», 
190, 22; ,j~yy «Ji-oj, 131, i3 et i4; j, ^ji^ aj *L=.. 
/jAjJ! JX&, 181, 92; 184, 19, etc. Qua versionc ad 
coiiipendium operum Dioscoridis, Galeni et Pauli conli- 
ciendum usus esse videtur Gabriel, vide Gabriel. Com- 
pendii Pauli commentarius arabicus non raro citatus est : 
^^yyZX*, 789, 8; 1022, 4; 1089, 21; 1091, uU.; 
1 343 , 1 7 ; 1 455 , 90 ; 1 G92 , 7 ; 1 697, 1 o ; K^vroX^Xro 
oocAoAn, 508, 7; 1332, 26. Vocabula c.,LjuS'c-^L=. 
^jj^, 1661, 19; ^^y <_Aa.Ls, 731, 19, glossam a 
possessore codicis in marginc scriptam fortasse indicant. 
Glossae omnes sunt arabicoe; evA in col. 282, I. 9, error 
manifcstus est et forsan ©5* (^coi Honainus) legendum ; 
col. 2028, I. 18, post o!S vsjrd"» adde e nota 9 4 yjyJI 
sequente puncto. 

Paulus filius Axka Edessenus. T<fr>.vs. \r3 r^oA 
r^cn-Hcvr^, qui sub voce r^A.^-\.^^^-cor^ invcntor scri])- 
turae estrangelo esse dicitur, 226 , 1 (ubi loco r^j3-\^ -a^ 
legendum est r^rvvN- •x=3, sicut in nota iG scrijitum est nomcn, cf. Lagardiuin, Prwtermissorum libri duo, p. 96, 
1. 3). Hunc Pauluin euindem esse ac Pauluni Edessenum, 
qui circa annum 624 libros graecos in sermonem syria- 
cum vertit, non verisimile est. ''' Bar-Hebra3us in Libro Chroiiicorum arabico (ed. Pocockius, ii4-ii5: ed. Salhani, 176) scripslt : rEjus (Pauli ^ginelae) 
opus est de niedecina novem in libros divisum, quod Honainus filius Isaaci traduxit". PROQEMIUM. XXIII Pethion, y^**i, 1373, 9; 1987, 9; glossae arabicae 
in nomina gemmarum. Forsan idem est iste ac Pethion 
historiae ecclesiasticae auctor, quem memorat Elias Nisi- 
henus et qui octavo saeculo exeunte floruisse videtur. 

Petri Iberii Vita, 1801, i3, de vocabulo rdf^iyysi 
{Matth. ,iu,ti); vide iocum ihi citatum in Petrus der Iberer, 
ed. R. Raabe, p. ia5-i26. 

PiiYsiOLOGus. Physiologi sive Historiae animalium tres 
recensiones syriacae usque adhuc inventae sunt : prima 
in codice Vaticano, quam edidit Tychsen; secunda in 
codice Leidensi, a Land in Anecdotis syriacis, t. IV, evul- 
gata; et tertia in codice Londinensi, quam juris publici 
fecit Abrens. Recensione e tertia quae non solum de ani- 
malibus, sed etiam de arboribus et lapidibus et de geo- 
graphia agit, multa capita verhatim allata deprompsit 
Bar-Rabiul, ex. gr. : 96, ^o =Ahrens, p. /19; 175, 
io=Ahr., p. 91-99; 262, i5=iAr., p. 99; 692, 
^5=Ahr., p. 36; 1006, i6-23=i//r., p. 66; 1322, 
i5 = Ahr., p. 89; 1324, i^ = Ahr., p. Ag-So; 1348, 
i=Ahr., p. 59; 1353, i^=Ahr., p. 3^ ; 1353, 
v.lt. = Ahr., p. 5o; 1421, 11= Ahr., p. 49; 1677, 
i4 = iAr., p. 34; 1690, i^=Ahr., p. 53; 1747, 
i=Ahr.,^. 3i-39; 1758,;7P«. = iAr., p. 95; 2044, 
i9i = Ahr., p. 49-43. Haec non indicato fonte excerpta 
sunt, quia recensio illa sub nomine Aristotelis et non 
Pbysiologi inscripta erat; cf. 892, 1 : iJLjlS' ^ ca<X^j 
^jwjJllajW,.,..!^! Jt (->yMjJ^ y'_>*^ 5 sequente glossa arabica 
ex eadem recensione summatim translata. Equidem no- 
men Pbysiologi duobus in iocis tantum invenitur : 1 294 , 
29, Qocv^yft W fY> oA r^ra o .tj^ u (ibi agitur de vocabulo 
a-riTria, quod nuiia recensio syriaca praebet); 1354, 5o, 
ooa!b,^\^<\xiooA t^=rx»^Ai (ibi agitur de a-aXaiJLdvSpot , 
juxta recensionem Laudianam). Aiio in ioco, 578, 6, 
giossa de deiphino cuni verbis r^Vjl»a.-A [^-^— >] juxta 
recensionem Tychsenianam invenitur. Recensio ista titu- 
lum K^irtijj^^ A^ AX=73cr» (= Physioiogus) gerebat. 
Hos iocos et aiios e priore compiiatore arcessisse videtur 
Bar-Rahiui; cf. 115, 7; 200, 7, juxta recensionem 
Tyclisenianam cum vocab. orvi» \r3; 127, 7 (Land, 
cap. XVI ; Ahrens, p. i5); etc. Notandum est Physioio- 
gum in recensione Landiana Basilio Magno adscriplum 
esse; cf. Land, Scholia in Phijs. Leid., iii tomo IV Anecd. 
syriac, p. i33, ct supra Basilius Magnus. 

Probi gommentarius sub vocai). T^^^jjcva^'-^OL , 1635, 
17, citatus est. De Prolio, qui saecuio quiiilo vixisse 
vidctur, ejusque commentario in Aristotelis ]ii)rum Ilep} 
ipHVfeias inscriptum, vide HofTmann, De hcrmeneuticis 
apud Syros Aristoteleis , p. 69 et seq. Razes ("1- circa annum ^Sa), ^oiUI (juxta Arabes ^I 
jolJ! L»vS\ /jj «Xj^ ySJ). liiuslris medicus ex urbe Rages 
oriundus. Operum de medicina notissimorum auctor est, 
quorum LiJer yl /-ilf «nsuri, Mansurio urbis Rages praefecto 
dicatus, duobus in iocis a Rar-Raiilule citatus est : 178, 
8 , sub v^-vx^kT : lyiLiJ! ^j^y^] i Jyb ^s)!^! ; 1 645 , 
1, sub ^Vvjt-VJtA : (jaXw^UJI i^jyoLiW *j pU^. In 
utroque ioco de specie vitis agitur. 

Samli (floruit noiio saecuio), ^J^, v^* tnt^ >\jnjt. . 
Syriaco in prooemio Bar-Bahiui dixit ^amlium juxta 
Honainum scripsisse; etenim in Lexico iegitur: »LJ^ 
/w*JL:w y* (J^? 6'^-» (jr-> 188, ult., et r^* oor^ >\j3jt. 
^cui ^=r)A ysjT^. Sub nomine Samli vocabula gr<Bca 
cum giossis syriacis et arabicis inserta sunt, 22 , 16; 32 , 
1; 47, 22; 76, 5; 89, 19; 147, 8; 177, 16; 182, 7; 
183, 6 et 11; 184, i3; 185, 11; 188, i3, 18, 92 et 
ult.; 193, 11; 233, i4; 237, 1; 243, 10; 247, 16; 
267, 11; 271, 9, 20, 23, 27; 273, 3; 275, i3; 277, 
i4; 298, 20; etc. Ex quo opere haec vocabuia excerpta 
sint non iiquet. Versio iitteras L metaphysicae Aristoteiis 
et versio iibri de iiumore, ^jMf.fSl\ <_>b57 Samlio attri- 
butae sunt (vide Kildb al^Fihrist, p. 961, i. 3o; p. 290, 
l 25;Z.Z).M.G.,XL,632). 

Sergius Resainensis ("1- 536), T^^kjj.ue.S cojis^vj». 
Ex ejus iibris excerpta sunt : 1" vocabuia aslronomica : 
T^Qj^XiS .i^o.M •:v~-vs»A T^\rr>T^:73.r3 . . . >-\o^rvje.Ti^ 
Tw=3^cv^A T<ffY>cv=o.t A.:w, 312, 93-24 (cf. Sacbau, 
Jnedita syriaca, 101 et se(|.; Iminanuei Lojw, Aranueische 
PJlanzennamen , ai); 9° nomiua plantaruiu et luedicina- 
iia : T^Vrvvi^ T^VvsvSrs sub .__eucv}^a-\r3T^, 20, 91; 
r<\xy.\^r^, 223, i5; 1076, 94; «T^^a, 596, 
95; v^\<\~\-n\ , 691, 99; T^i^cvx^, 926, 19; T^evl, 
955, 17; rc^^vvN, 961, i9-i3; KT^Ai^, 1459, 5; 
T^S^a^, 1660, pen.; t^<y>vSsA.V^ sub Qoa-Krw=ocvxa , 
1733, 18; KfW., 1995, 17; ri^Nv.V, 2078, 5 et8; 
et aiia (cf. Merx, Z. D. M. G., XXXiX, 9^7 et seq.; 
Sacliau, Inedita syr., 88 et seq.; Imin. Lcpw, /. c, 20); 
3° vocahula ambigua et synonyma : T^ev^ar^, 62, ult.; 
rdxt^no^-^ v^\j^y:=3, 1589, 19; T^lievaj^-A, 594, 5; 
T<r^-=v>i, 776, i5; 911, 18; \<^\ac^, 1501, 21; 
1502, 3; r^, 1679, 7; KrVwn, 656, i3; 1819, 
12; TsL-^o Ql o, 1820, 16; KL_i-=v_n, 1846, i5; 
T<f--v— »^-A T^V\Svr>-\j3 , 1852, pen.; ►=njt, 1988, 3; 
T<^-\jt., 2016, 9; elc; 4" ct e {{raico Iranslala : navda- 
piSss, 1700, 92; xaalprjatavos, 1816, 11; xaTaOeats, 
1759, 18; Ka-raalaats, 1761, 7; xonuv, 1688, 8; 
^rsrsja (?), 1834, 9; Kvptos, 1770, 12, 1843, i4; XXIV PROOEMIUM. rhv oupavbv tov ovpavov, 2025, 3; tsatplxioi, 1537, 4; 
laipas, 1A95, a5; isXvpc^^opia, 1575, 6; tap^Oecris, 
1(»18,C; 1020, 1/4; 'Gsp6<Tr.ntov, 1G25, 3; ■apo^pijrat, 
1615, 10; Ki^<\a(?), 1505,tt/<.;«ri5p<y<TK, 1615, 11; 
(TTroSiiv, 11)5A, 9; (ptXofiaOtis , 15/l8, 1; (pikoTtarwp, 
154/1, i9;<PpuxT>/, lOK), ia;(puW, 1521, i4;(puX)7, 
1541, 23; Jw/m/oj', 1541, i3; (^ws, 1541, 16; etc. 
(Iinni. Loew, l. c, 2a). Glossas Sergii e lexicis Ilonaini 
alionunque liausisse Bar-Baliluleni verisiinile est (Imni. 
Loew, Aram. PJl., 18). CF. supra Honainum. Geoponi- 
coruin versio syriaca quaj aiiquolies in Lexico laudata est, 
fortasse a Sergio confecta fuit, vide supra Geoponicorum 

VERSIO. 

SiMEON dTaiiiouteii, oaVvo ~t»\^ '=\ ...^oi-mjt., inter 
medicos Syroruin notus (cf. B. H. , Chron. eccl., II, iSg; 
Chron. syr., ed. Bruns et Kirscli, p. 62; ed. Bedjan, 
p. 57), exeunte sajculo septiino florebat. Libruni ejus de 
medicina memoravit Ebedjesu suo in cataiogo, vide 
Assemani, B. 0., III, part. 1, 181. Quo ex libro paucas 
glossas depronipsit Bar-Bahlul, 36, 25; 83, 24; 463, 
12; 1168, 3; 2013, 22. 

SlNAN FILIUsTllABETl(f 943), eob j^ yLUg Jyutw _jj) , 

iyi rji, e Charris (Harran) oriundus, reiigione sal>ccus 
ad fidem Mohamniedis se convertit, et chalifarum Moqta- 
der, Kaliir et Radiii medicus fuit. De Sinano haec giossa 
iii iexico Bar-Baliluiis invenitur, 734, 3 : ... t^x.-Kcoi 
L^jjotj iu^JJ! aJI ooIj Jjjj! yLw J JLSj. His verbis Si- 
nAno famiiiariter usum esse Bar-Baiiiulem compertum 
habemus, si sana glossa est; quibusdam enim in codi- 
cibus deest vocab. J. 

Tatiani Diatessaron, r^ V \ vv •73^ .^_^_iA.v^or^, 

1486, 17, in Luc, XIX, 4. TllEODORL-S BAR Koxi, oocv^o-Aoi^Vv >iO^ \:3 , 491, 
12, de \ocaij. i^— >\V^; ajcjue >»o^ \=3 in Bar-Aii, 
ed. HofTinann, n" 2881. l)e lioc sciiplore, qui initio 
noni saiculi vixisse videtur, cf. Pognon , Inscriptioru man- 
daiies dcs coupes de Khouabtr, Append. 11; Sachau , Ver- 
zeichniss dcr syr. Handschr., Vorrede, xiv, yachschrift. 

TnEODonus Mopsuestesus, cujus cominentarii biblici 
jam quinto sseculo ab Iba et hujus discipulis Edessae in 
sermonem syiiacuin versl sunl, ter cilatus est : 116, 
i8, de Jobo; 599, i5, de vocab. ioj^r^ipos; 1186, 18, 
de Melliodio (Comment. in quintam parlein Psaiterii). 

Theodosius Edessenus, r^wKor^ jjBoo-Aor^itv . Is 
inilio SKCuii noni florei)al, fralerque patriarchae Dionysii 
Teiiniaiiarensis eral; Gregorii Xazianzeni jioemata iam- 
bica et lioiniiiain de propiieta Eiia in sernionein syria- 
cum vertil. in Lexico, 92, pen., interpretatio vocabuli 
visxi^av^ {wpiKos) sub ejus nominc reiata est. 

TuBANA, T^vracv!^, dc vocab. rcTosAr^, 167, 20. Hic 
Tubana monaclius jacobilu», (jui in Iradilionem Biblio- 
rum seu Massoram apud Syrosmultumlaboravit, videtur 
esse, cf. in Lexico col. 1363, i. 20 et seq.; in Re§aina 
urbe inilio octavi sa;cuii degebat. Nolandum est giossas 
ad eum spectantes codicibus in nestorianis deesse. 

Yahya ibn Hatim, vide supra Bar-Hatim. 

Zacuarias Merwexsis, vide I§o Merwensis. 

ZosiMUS, <Mo^73wvx»o\, i 735, 21, de vocabuio a chi- 
mistis usitato. Inter chimislas saepe Zosinium afTerebant 
scriptores; cf. Berllieiot, La chhnic au moyen /ige, I. II, 
p. 4o8, sub Yocabulo Zosime. Euin etiani designari in 
coi. IQSd , pen. , putamus, ubi forsan loco ooo^yMYvtAra 
legendum est ooorrxjOiooN. IV. DE DIALECTIS ARAM^IS IN LEXICO CITATIS. Lexicographis, qui Bagdadi degebant, dialectos vulgares Babyloniae praesertim innotuisse patet, 
nec mirum est eas in lexicis Bar-Aiii et Bar-Bahlulis saepe citatas fuisse. Ab istis ergo expositionis 
initium sumere expedit. 

Dialectus provincialis (SidXexTOS tuv iTrt^^upieov, Larsow, De dialectorum linguw syr. reliquiis, p. 22; ■yXeHa-a-a int- 
ywptos, Lagarde, Uebersickt ueher die Bildung der Nomina, p. 3^, n. 3), Y<^-\^rsf r^vx\ , 188, 10; 228, 3; 438, 4; 
507, 20; 575, 10; 875, 7; 2030, i3; 2077, 6. Quod de sermone aramajo apud vulgus Babylonia; meridionalis 
et Iraki arabici usitato inleiligendum videtur esse, cf. 507, 20, r£l»=3-Krcr or^ v^^v^ v^x^ riingua provinciaiis 
seu arabica». PROOEMIUM. XXV 

DiALECTus REGioMS Beth-Aramaye , f^t^n^x^! v^vx^, 212, 23; 2^2, 5; 497, ult.; Vv »—> ^■SrrxL.A ^j\>r^ 
riLf-=n^v^, 668, 6; v^ * -n'-\x^, 1377, 7; sij y , ) l, 1965, 7; i^_»t<L=r>-Kr<f, 2056, 22, ubi dialectus Mesenaj, 
"iiuxi^xxtsn , opposita est. De hac regione, in Babylonia septentrionali sita, et ab Arabibus Saw&d^Kiifa (iU^I iL*") 
nuncupata, vide Noeldeke, /. D. M. G., XXV, 1 i4-i i5. 

DiALECTLS Mesen*, vdxijtnm , 101, 21; ):viV^jt%zn (melius ^T^vxAm), 2056, 22, usitata in regione Mesenae, 
quffi ab Arabibus Sawdd-Basra (»_i<x»Jt iljA».) dicitur; cf. Noeldeke, loc. cit. 

DiALECTus Catar«orum (ad ripam arabicain sinus persici), Tg^'-^\^r>, 734, 2. 

DiALECTus Matart.e (amb. Sodx«, prope Samarra?), ^^^\^^.=oa vdxiA, 1752, 19. 

DiALECTUs Tagritana seu TiRiiAN.BA, (jua! auribus Bar-Bahiulis maxime familiaris erat, quippe qui ex provincia 
Tirhaii (etiam Trihan) oriundus esset, ut diximus supra p. x. Multaj hujus dialecti iocutiones lioc modo relatai sunt : 

^■^^V^, Vj-=vV,>4<r^ , X*\Vs^^=J .__i[\OV.l, i^jSJ, o^^5olj L>*XaC, ooji Jt*), w.^n » \;, .._oxj-\_^, ..__V\<vA 

...^^ »Y,— I , .^^-Kj^a r^\\-Tx=n, T«jj<7J-vi^-^ v^W-n sn, ^\r ryzn=3, ^jLiby * h ,1L> b.>Oi«; ex multis hsec 
damus : 106, i5; 192, 2; 451, 1; 498, i4; 503, 7; 514, 24; 536, 9; 733, 10; 751, 5; 768, 18; 820, 12; 
1392, 11; 1745, 12; 1784, 19; 1852, 3; 1855, pe«.; 1891, 7; 1906, 18; 1916, 18; 1937, 8; 1943, 7; 
1997, 7; 1999, 1 1; 2048, 6; 2075, 8. Ab Arabibus hajc regio Bdrimma (Lijlj, in montibus Hemriu, y_>_.5i., prope 
Takrit) dicta fuit, sicut e giossa 867, 17 : UjLj bOsis, iiquet. 

Dialectus regioms suPERiORis, A.^A rdvx!^, K^tXs. ■ «f-K^TCf, .\s\a T^uAcuao, iLjLnJl iuiUI, 154, 21; 265, 4; 
475, 1; 520, 10; 768, 18; 769, 12; 771, 1; 773, 21; 900, 25; 981, 21; 1355, 20; 1451, 10; 1752, 11; hac 
est regio montana ultra Tigridcm fluvium ad meridiem provincia^ Beth-Garmai sita; cf. glossas 475, 1, et 768, 18, 
ubi iegitur : .^_to-S » Y^^ao A^n r^\yr\—i «in dialecto superiori et TirhanajaT?. Huic diaiecto oppositus est sermo 
incolarum planitiei, Jou»| ^J» Jri>|, 632, ai. Sed w^-Ko-^ >^ -r» s. «montani», 732, i4, incoias regionis urbi 
Amidae vicinae designare videtur. 

DlALECTUS PROVINCI* BeTH-GaRMAI , T<jJ3m\^^ T^VjA , >=r>-AX^ ^^»=3 , * e^ ta -n A V^ Vv ^y <f t\ -n \ V. ^J^ 

»Ju>\j4, 731, i3; 741, 96; 775, i5; 919, 17; 977, 21; 1960, 4. Provincia B^tli-Garmai , seu Garamaja, uitra 
Tigridem ad meridiem fluvii Zahi minoris erat sita. 

DiALECTus Mausilensis, Ti^^ai^TSf, 955, 1 5 ; -aoVk^ jiira , 1463, 16; A^coon v^\\-TX=n, 1916, 9; J^^J,\, 
192, 2. 

DiALBCTus PROviNcij? Diar-Rabia (iuter Mausiiem et Re§ainam), gju^. ^Li, 1392, 16; 1965, 7. 

Dialectus Mesopotami^, «^V^vV^ v^\\rry=n, 27, 1; «yUL Jjt>l, 711, 8; «:rV\\_»\_Vv^ "iv^a-^ tC^jA, 835, 9 
et 94; T^^Sj\i»^, 924, i5; T^V\Aj\ij»^ tcT^ »\ — > , 1104, 10, ubi Mesopotamienses Babyioniis oppositi sunt. 

Dialectus Edessena, ttn\av^r\. TC^W-rxro, 1755, 4; v^m^av^ T<ij«\, 2077, 6. 

DiALECTus Harraneissis, T^^^jq-xu <Yv»nni«>\, 1378, 22; idem vaiet v^ °i V v\a T^^^->v-it-M , 1849, 9; cf. supra 

HaRRANENSIUM LIBER, p. XVII. 

DiALECTus Samosat*, JdUu^ JJ>\ ioi) , 575, i5. 

Dialectus Syri*, |.UI «J, pUl i, pUl J^t, 732, 6; 1917, 10; 1932, 4; 1965, 6- 

DlALECTUS PaLjESTIN^E, 668, 4. XXVI PROOEMIUM. V. DESCRIPTIO CODICUM LEXICI. 

Codices, quibus ad Lexicon edendum usi sumus, fuse Inc describentur; caeterorum, qui pro edi- 
tione nostra nuHius utilitatis fuerunt, indiculum alFerre satis erit. A codicibus, qui pra; caeteris 
exscripti vel comparati sunt, descriptionem incipimus. 

CoDEX H. 

Codex Hunt. iBy, nunc Oxonii in bibliotheca Bodleiana asservatus et in Catalogo Payne Smithii, 
n° 187, col. 617, sic descriptus : irCodex charlaceus laevigatus in quarto, fT. li^U constans, syriace 
et arabice charactere simpHci (jacobitico) anno G. i6/i5 summo nilore cxscriptus. n 

Titulus rubro colore pictus : jjVv ^ -oJi r^A_x.r^ A-:^ v^\sn v^m^rd-^ T^Vxoira.^ r^ r^\t.\\ .\^. 

v^\tmsn r^\!\(y> AcAmra \i3-A ..^rn,(Y>r\,\ rr Opo Dei Omnipotentis, quae spem non fallit, aggredior 
scribere librum vitae et lucri plenum, in quo juxta ordinem Htterarum syriacarum digestae sunt 
voces quae in libris inveniuntur, id est, Lexicon Bar-BahiuUs, doctoris periti.io Sequitur initium 
prooemii syriaci usque ad ^r^J^r^ (vide coL 2, 1. 9), et lacuna duabus paginis vacuis indicatur; 
deinde prooemium arabicum (vide col. H) totum invenitur, his additis : J^jus aMLo UUrl J!jw Lj c-o!^ 

Ji_*JSp! **ij U**«c^ yfij aM! *Ui yl AxSX» yfi ^-3? i) (^ji:^ liJ J>JL«j JJy^ i *^2^ y! «aXs oJ«-ii Ij^l (t Te au- 
tem , Fiii mi , per Deum exceisum obsecro , hunc iibrum mirum conserva , ne egrediatur e manibus 
tuis et possessione et domo. Quod si cuidam eum transcribere concedas, hanc conditionem imponas 
ut in domo tua et apud te transcribatur, ita ute possessione tua non egrediatur, si modo velit Deus, 
qui patronus et sponsor optimus est. ■" 

Expiicit his verbis : «~^,jv^ .^^-Aas— > . r^rx^K 'tv> rsf-sAjoo AcA^rxra •\=ja w^rn(w-v\A r^ra^^^ y3^)t\.ye.r^ 
••• . % -TJT^ y^snr^ ^3znrd ~j>=n\N.. '^pA.v\ . v\~-vy,Vv .\rs r^XsAja <TWiQ\\a >or)cvr3T^\« <n\ . r^vxxsn .2k.eoci 
. T^-V3n T^-K^cva. . r^)s\j\.:7y.£o ^cA T3>j^Aa . r^)s\'is*=rxs ^^3 pjAi^Ho . A.-v ^so t^oa x-iT^ »Hj1<!=3 .sVvi^^T^ 

^jro .. T^JtOJ T^T^ vi^K-^n . T^-VJO VvVjC3 ^=0 tTlVvAAA. . T^J-DO.^ ><neaT^=r>-:\ T^VvT^^ . Tili^^A T<1\ >OJOAr3,^n 

.. ,\ '^ y V T^cv,^ T^^cA^ oMscui^ «^V\.-v— I „ vNy^ t Til\i\=D ^A<n rdA^-^cuso^ n^A .rtjto-KA rdyjT^ A.r^ 
. >. \<w riL\J-\c\-£a-^ Tsi^vQv-yi^T^^A cv\q yt?\ \\ cnVv^Vvri .. A.i.a>VvVv=o crA o<»s <7J.ra . At-t-Tj-A rd=o o<7X=3a w^ V -s — > [sic) T^Vvjc^ "y— > r^\~->ST^ •^Qj.ra ^*\<n »q<71 .. t^VvjQ-a >je^ .^^Vvcvj Ay^-r» T<l\r^ . r^\rv\fvs. 
. rcl_i<nJ!iT^Vv_30 \ -^■^ TwVXj-vq TS^VviiscvV. ..._V\<T».=3TdA . T^A^.=nQ ril^-vrarr) T^nT^i.- "^oj qVvjT^a r^SVv 
. rd_Licv_»A o_i JT^ Vv \, ,*-. . rfcA-ocvjt.o r^ctA . v»\ -"Vk^ »_^<n-Aj>r3Q . (MOj-ScvVy^^sO oaoA\>.fvx~» f\zn <n 
••• ^rcT T<looA.a-A cTjjAo aPerfectus est iiber iexici Bar-Bahlulis, doctoris idonei, ope Domini nostri 
Jesu Christi, cui et Patri et Spiritui Sancto omnes iaudes in saecuia saecuiorum, Amen. Scriptus est 
manibus hominis miserrimi, a dexteris partibus remoti et ad sinistras repulsi, extraneorum purga- 
menti, cujus opera haud pura sunt et quem foeditas vasis ejus interioris e numero eiectorum expuiit. 
Nunc quemque fratrem sagacem deprecor ut, quum in has iineas confusas inciderit, orationem PROCEMIUM. XXVII 

pro ccenobio juxta mensuram amoris fundat; et qua ipse mensura metitus fuerit ea iHi mensura- 
bitur. 

cf Librum pro memet scripsi , non ut lineis istis tortuosis gloriarer, sed mihi ipso misero prodessem. 
Haec facta sunt die quarto hebdomadis et sexto (primot^^) mensis Kanun posterioris, in festo bene- 
dicto et excelso Patrum beatorum et inter omnes sanctos principum, Basilii et Gregorii, quorum 
auxilio ad finem et peractionem operis pervenimus, anno Graecorum igBG. Gloria Deo In Kanun II 
1986 januario i6/i5 post J.-G. natum respondetf^l 

Hic codex prsestantissimam recensionem lexici Bar-Bahlulis praebere jam agnovit vir egr. Bern- 
stein, qui eum transcribendum curaverat, quum in Lexicon edendum animum intenderet'^). Equidem 
multae glossse a jacobiticis lectoribus insertae sunt, sed nestoriani codices glossis interpolatis etiam e 
recensione jacobitica excerptis non carent. Glossae arabicae litteris arabicis scriptae sunt, sed eas 
carsunice, id est litteris syriacis in archetypo, quod scriba transcripsit, pictas fuisse liquet, nam 
aliquando vocabulum media in glossa arabica syriacis litteris scriptum manet. 

CoDicES CFM. 

Tria exemplaria archetypi, quod in coenobio S. Antonii maronitico in monte Libano sito asserva- 
tum erat; cod. M anno 1 Bgy, G anno 1 60 1 , F anno 1606 datus. Codex coenobii maronitici ex eodem 
vetere archetypo, ex quo cod. H exscriptus fuit, procedere videtur; eadem est redactio, si glossas 
nonnallas additicias excipieris; quapropter cod. CFM ad lacunas cod. H explendas optime inserviunt. 
Cod. CFM textum archetypi maronitici fideliter exhibent, syriace et canunice scripti inter se mire 
congruunt; pronomen suffixum ^^o» plerumque ^IIto scriptum est. Nuliam praefationem habent. 

M. Codex Marsh 198, nunc Oxonii in bibUotheca Bodleiana asservatus et in Catalogo Payne 
Smithii, n'' 188, col. 628, descriptus. Chartaceus, foliis 7/19 (o,3i Xo,2o), binis columnis, pravo 
sed iectu faciii charactere simplici seu jacobitico scriptus. Ad .lacobum Gohum a suo fratre anno i65o 
missus fuit, ut ex his notuhs initio codicis scriptis hquet : «Missum ad me ex monte Libano, anno 
Domini i65on. — crDescriptum in monte Libano a viro docto et syriacae iingua? peritissimo, ita 
uti per litteras modo mihi significavit frater meus Petrus Golius, nunc dictus fr. Cailestinus a S. 
Liduina. CaL Nov. i^ig.n 

Post Utteram sin legitur : ^^^^ ooji<S.xio, et carsunice : i :T: - _^ -r«tv ^ . ■n^y<f ^ ; „, g^Li- yLS^Ltsi 
oLi.!j v^ > v\\cv-j3 evjjcO^r^ j^so^iXj IjJOkft Ji jjbj^! \jj^ y.jl yVjlai! o**=|^ t5;-« V^! Ijjj' yi^ :^ ifjjyji^j 
*j! Isyi; ^ xU odAAi! ^_^J4I v^! \t\Xs) ylijj y]^lai! j! iifiUaj aM! iislla ^ Ul^ l4jUsi>«.3 i <j;Ui^ j.J!j :«ifiMjJ! s^ 
Lji)! Ldij j,^ xjL-y<_*_xjj 4M! Lioj x_« LsLiijj sLsij i !iXAj jLjT^' u«i!tXJiJI «jL^ '.^*^?* <i ^^} '-r"^^. 

»jJw ^_y_> y_« J.Sl (j_A-«! JjJLi L» (J.A J-^^! ^!j La? i^^y»' 3! (j^} <r>**:? CT^' V^' ^ fi^^^^S (j^.jy^'^^ 

aSergius peccator. 11 — « Anno Domini i^gy, die decima Tesrin posterioris (novembris), venil 
pater noster Mar Georgius metropohta, filius Amira Edenensis, ad nos apud coenobium S. Antonii 

''' Sic; sano hific est optima correctio, quum festum S. Ba- supra, p. m, scrihcremus : nKanun I anni loyO Gr. (meiise 
silii prima die januarii celebrare solerent. decembri mS^t)-^. 

'"' Turpe erravimus, quum in praifatione fascicdi primi ''' Vide Z. D. M. G., II, p. .371. jxvm PROOEMIUM. 

Kiizhaye, et hoc exemplar exscribemlum curavit(?); me aulem miserum jussit, ut id transcriberem. 
Epo autem, qui in ditione Dei et Patris metropolitai Jonae et Patris supradicti suni, ea conditione 

onus suscepi, ut pro eo mihi exscriberctur exemplar''' et libri liturgiae romani; quod 

consensu ejus et nostro consensu, cum consensu Dei ejusque ecclesiae et consensu Patrum supradic- 
torum elTectum est, his et Patre Jacobo presbytero et filio fratris mei chorepiscopo Joanne testibus 
adhibitis. Deus vero verborum nostrorum sponsor est, Amen. Quisque votum suum persolvatln 

C. Codex in bibliotheca Universitatis Cantabrigiae asservatus; chartaceus, binis columnis, foh'is 
0,3 1 Xo,2i, duobus tomis (altero p. 1-655, altero p. 656-1 5oi) constat. Manu ejusdem Sergii**), 
qui cod. M confecit, scriptus est anno i 6oi. Ex hbris Erpenii ohm fuit, cujus post mortem in bibho- 
thecam Cantabrigiensem allatus est. Hoc exempiari ad Lexicon heplagloUon componendum usus est 
Castelhis. 

Ad calcem httera^ olaf legitur : ^* ii 4 ! cj^LCJI ^}a _>La} *a5-jj *i*jy ij"^} •*MI (j^ o«lab oJil! Ojsw *3 
A tv>ft . ,\mo -jev» j^m '^'^«-^\ -" cmT^a ams^yr^ .\^.o T^avaj^Vra i<j.u\oj3.=3 r<'»\.»^,S>^ rCt\m^ i^yM^jim 

^ ^t;^ Vt t V — ' ■ ' -nt^fn. y -ryt^ r^ >' \SsO riTVtYv-k t^-t— t^^xXv"» .^^oiXa ^m .__eaT<r .sxoju rw»\ro 

»^ V *>.. ■= >—> t^^Hja t<jJa\ot\~> T^V^Hoxio ^^.TO^A rdiXroojc^ Tdooj . x<^^\xX=n-\ v^xt^zn ^m r^AJio T^T<^roVvx.o 
,^a_»jA t^-HVvt^ aiir\ r<^-\\v^ \=^ >\=r>o . T^Vv^-Kr-vTi r!^V\ijA.=r> yzna\^ ri^rT-t^^s. x»-\ Mo=r>,A,n »\ro Tvrw 
T<:jo.xioomS-A-A "T»! oriT cf Explicit littera olaf Dei benevolentia ejusque optimo auxiho et favore. Orate 
pro scriba misero Sergio Semaraeo e Byblo urbe oriundo, qui in coenobio benedicto kuzhaye degit, 
et pro ejus Patribus et Fratribus metropolitis Mar Jona et Mar Josepho, quos ab omnibus inimicis 
occultis et manifestis Dominus salvet, Amen! Anno i6oi post Christum natum facta est expletio 
hujus htterae in coenobio benedicto Kuzhaye, quum S. Clemens (VIII) mundi princeps in urbe bene- 
dictionum plena Roma et Mar Bar-Narde (?) provinciae Saidonis seu Damasci princeps esset. ■» 

Ad calcem litterae heth similis notula : coenobium Mar Antonii Kuzhaye in raonte Libano dicitur 
esse; nomen episcopi Syriae I^jIjjj scriptum est. Data est haec littera 6 sebat (februar.) anni i6oi. 

Ahae notulae post litteram zain et ad calcem tomi prioris post htteram kaph. In ultima nomen 
Kuzhaye litteris arabicis »Ijs>-;>» scriptum; scriba autem iectorem deprecatur ut errores libri corrigat : 
(f Quia ipse debiiis mentis est, et arclietypum vetus et vocabuiis arabicis et syriacis perraixtum; quis- 
que vero horao iraperfectus, Dei soiius est perfectioi^, (^js- aIsjJU^j ovJLx.* iUsr^uJ! ootS^ *^! juJli jil 
li!i J^l aJ ti<i<s^j *Ailj Jl$J!j (joib yL-j! JS^ jljj^—j- 

F. Codex in bibiiotheca Laurentiana Fiorentiae asservatus; nitido charactere simplici seu jaco- 
bitico; chartaceus, binis coiuranis, foiiis o,k^ Xo^ay; duobus torais (aitero 38i foliis, aitero 289) 
constat. 

Ad caicem torai prioris post iitteram mhn iegitur : TsioxATcfn ox-^^-Aa s — > -p->..=n-\ tc^-K-vdo - p^M . 
ard o ^^ ~-t ~-> . . ». -OT^ t^VvOi^-jmo t^-\j3jT^o ■^oje— <tA-a >03o'^v:D^ik.A v^\stm.zna nf\\xy\m \^ rd-\zn 
^»=oTcf ,jj ->\s\ ox3ajc=> V\\»!^ >3oo\:3 ^jznr^ orExpiicit iittera mim ope Dei oranipotentis, servo- '"' Hic aliquot vocab. evanida. Ad calceni litterse olafeaiem ''' De hoc Sergio, cf. Wright, Catalogue ofthe syriac mam- 

notula legitur, sed pars posterior inde a oJLvSl erasa est. scripts, p. ai et 3a. PROQEMIUM. XXIX 

rum suorum firmatoris et adjutoris, cui gloria et honos et adoratio, Amen! Vos deprecor, fratres et 
magistri, ut oretis pro Antonio Sionita''), qui Domini nostri ergo scripsit, ut dignus sit qui inter 
monachos S. Antonii Patris nosti-i numeretur. Factum est anno 1606 post Dominum nostrum na- 
tum, cui gloria, Amen; in urbe Roma nomine ejus in perpetuum servata, Amenln Ex hac notula 
liquet Antonium, ex Hierosolymis oriundum et in coenobio S. Antonii in monte Libano monachum, 
exemplar suum Romae (forsan ex exemplari nunc Cantabrigiensi descriptum) confecisse. 

Ad calcem tomi posterioris hiEc scripta inveniuntur : >.. ^ o . fvt ^^ \ ^m-^ o^-^ T<fV\o^rcf ^(v=rAjt- 

^jcor^ ^>=nv^ cfExphcit iittera tav lexici Bar-Bahluhs. Gloria Deo qui adjuvit, Amen ! Misericordia 
Dei sit supra scribam et lectorem et possessorem , Amen ! n CODEX P. 

Codex Parisinus sub n" 3i8 in Bibhotheca Nationah asservatus; exemplar anno Christi 1886 in 
regione Tur-'Abdin accuratissime et nitido charactere jacobitico descriptum; fohis chartaceis 343 
(o,io X 0,28) constat. 

Titiihis rubro colore : rd_jt_.-:\ n r^d-Ma^Aa rcfS-ra-Ao T^-=iKfA KfVvjci-A-n rcfVvojVjA^-rv vsIXam -^s., 

■\r3 . fv^v^ t-^^ Jii^mn T^xra^ATd^ rdv-i-So^ ^mo . r^^MajJcS^ t^V.kv rrvN. . T^=j^rt.^^ ^jv^^ivimA y3-\m 
vsjAjt^ . v^m\.*^ Vvjj-:v=oo T^jjto^^ VjAOja T^^\*^jf\«^ A.» *-».-•>—» oa-A— ts..^ t^-ajox=o x<^\^^ Ao^03J=> 
^- -n^ «f-Krcf >_1_»T^A A_»T^ »^0 \ . \t^ AjtC1\ "isvtV^rjx^v^ .^.^oisw^ fo\v^ ^j^VvjT^ao v^icoav^^swH 

A \v^ vd\\a)s\v^ A-=v \^ °i.v^n ■^o__jfHr«fo .=30^T^o SojTCfA V\ »v^ 'K \v^ v^-ii\aviL=3 ■\yiv^=n\ Sis^v^zT^ 

."isuv^Sixs^v^ ftOpe Trinitatis sanctae, Patris et Filii et Spiritus sancti, scribimus Lexicon sive inter- 
pretationem vocum usitatarum syriacaruni et graecarum necnon vocum anomahum, quaecunque in 
hbris reperiantur; in quo voces difliciies in faciles, syriacae in arabicas vertuntur t"^). Quod lexicon 
coJlegit Rabban Hassan bar Bahhd, doctor peritus, qui opus Bagdadi (') confecit. 

cfPrssidia tua divina et aeterna, Deus, auxiho debilitatis meae patrie veniant, Deus adjutor 
meus^*), ut viam alphabeticam sedulo ingredi et litteram ofc/^accurate depingere, eflingere et descri- 
bere possim. -n 

Ad calcem litterae olaf : j->vjJ! JsAej^JUJ! ^ J.e aH! qjjo olJi)! tAj JJ» aExpleta est httera olaf ope 
Dei manu miseri Abd-al-Aziz. n 

Ad calcem litterae beth : ('' o \^ojATd=3o\\^\rd=3o ■ao.^^^ ^ Ao^^ri^ V*=3a v^\-^ca v^Vviaow^o -TsAjt- 
^ t y "•> (w t. \^a-.\^ rdxijua •V=> oxxajAoAr^ yr).x—t rdvisjjS vjviAr^ -a~->.n. ik^v^ ^pa T^v\jje:oji-ojeu\=o 
lAAi o^«:f KrVj.ujje=o ffPerfecta et expleta est iittera belh opc et auxiiio Domini noslri Jesu Christi, 
manu Aijd-ai-Aziz Pigana, nomine subdiaconi, fihi Georgii presbyteri, anno Domini 1886.1? 

Post alias iitteras ciausuia ejusdem generis invenitur, quam huc referre non interest. 

''' De Antonio Sionita, cf. Wright, Catal., p. aJ. '*' Scriptor ambig^uas vocabiJi AjI^ sijjnificationes aliigat, 

'"' Gf. Payne Smilh, Calal., col. 601 et 609. quod ialine reddcre non valemus. 

''' De epithetis Bagdadi in versione omissis vide supra, ''' De his vocabuiis vide Lexicon Bar-Baldulis , in editione 

p. XI, not. 1. uostra, col. 207, a et 4. IUPHIUERIE KATIOKALE. XXX PROOEMIUM. Ad calcein lihri lefitur : ^m .viLir<^.=ryW m^v^ Vv^j^-a v^zn .rdyArr» r^-^iiA rd=rx=k.«^ _ yy\'x^ 

(tExplicit — 

trSiciit gaudet nauta, 

crOuum navis ad portuni perveniat, 

ff Ita gaudet scriba 

«De ultima linea quam delineavit. 1» 

Deinde sequuntur hi versus rubro colore depicti : 

c^cvr3orv\i >\ro^ r^if »\~) 
: «MoAj^jj-v^ ,_^\rrA cvS^t^ ^v»~» r^raVv^ •■— *? y^is^M icoa^rilird^iM^ r^VfcVi^ r^Vjr^ r^\m mj, V'vt— > 
••• 'w^N «N VvcvsoAra r^raoVv^ »__o^ yNJ,rry>i-vn ,^_\rr> : MonA.vfYv-kXr^ v^cvAa u..r>-^ Vvvx^o 
: ax-t^v^^ard "^ * —» v^\-\ ma r^*Vy . viv^r^ a— v^^fc, . : cixtaamr^Vvcar^ r^-KAo^^X^ j^rira .r3Vva.Vv^a 
^•=\-:v_i» -^ ^ ti^ Vtft -V \ -r> Vv t — v.ra ,.__oo»^ \xja-\ r^-\m : <^»N^tv^^ r^yiAm r^x ».»i3 \=i ^a >^«v»\\--» 
••• c^jjaSor^. 

(( Metro jacobiticon (^lioc est : ad modum Jacobi Sarugensis, versibus duodecasyllabisy 

ffOpe Dei Domini, naturae arcanai, immortahs, 

ftFinitus est hic Hber anno 1886 Domini nostri Christi, 

(rSive anno 9 198'') Alexandri graeci. 

(fDomine, in misericordiis tuis miserere scribae, sicut misertus es Titi (latronis). 

ff Scriptus est manu chartularii (scribae) debihs 

ff Abd-al-Aziz , stulti et insani, qui nomine ecclesiasticus, 

(fFamiiia autem fdius presbyteri defuncti Georgii. 

ffDomine, da eis requiem in regno tuo inter Caelites. d 

. j;! Js*JI (j^ ^jJil Jl _^0v . jUS^i ]jjb ^ji osJ L» .aljiJI i v-iJ3l SUjj • J.l*i3l i <^ lail lixju». 

(f Manebunt quae a me in libro dehneata sunt, 

nQuum manus mea in pulverem resoluta erit. 

ff Qui hbrum meum legat, 

ffVocet, quaeso, supra mesahitem, ne poenas solvam. n 

Carsunice, id est, litteris syriacis : 

AjL«i)l i j>*-«-II «Lwjpl (j»j;^ *Ui)! ol -bl i ii|;L«l! yLwo y-« (.^ (jj_A.fi ^ZnH^iujUjJ! iU*J iUil^l i^^m cv^rif 
Q^! AAJiJuwm yLci)! <_*^U?j yjOJ! jy iUSllajl (^-^ LmUo iujyt<\i.!| JyJUill lail^ *xjlj-*JI *U! ^b <XasJI iU.AJU«m 
(/. *j5Uo) «JiUj. *kiw*JI jUaii)! JlC J^y gi"^ 1^\ U^Lo ^jjjjl) J-oj^' '^^^ O^ «iJj?^ u»?*'*^' i^y* Uj* 
J-<0j^ (j-l-jJ! yljJa.» (j«jJJ_>jy-i (^j.« UjoIj .tjljAaJlj il«X*Jb bijjb X)lj!^ **^ OmIj*» J*=»-' v'**^' ^j'^'*^' *^ cM^^ 

<i S^^ jL4 <oLiUaJ!j <::>U«JI (j.« ^j'^' J^i^ >>yjJI <(UA5'.\i^ •:'(j*.o! (►«^'r» i (*M*N> Ll» iUUill ^^WU-J' cal^ji)! 

<^U«U^!j jXlI pyj i i)^! (j*_^! spyi .c:,!yi^l 0,1=.^ i (/. v;i/^'"?) y*^' vy>^'>*? i ^ij^' '^^V'^ "^^ 
<■' Melius^^jora 2197, vide infra. PROOEMIUM. xxM 

J_> ca];_iJJL> SLs^Lft -jJL)! LJlff j;i>i*j i) iUaU -I caL^.>J! o^il! » J^ i oiUaj yl ^l jl («(>) UifilS^j! b! jS^y^ 

XJU-« *_)»>JljJj caUy«.>JI O^i)! j^J^ CAjlS^^lil JjyjJ^yA*! «oljUvJl |W!j^ (J^J^' i=»*»'^ ^ JjJMj caU^jiJ! fjj» ^mXJ 

t5 JJ! (j-jj-laj (^l aSIw (j«UwJI J! «JU.IMJO isjjj i cjU5Ji ! j^ <_-j6 ^^ •:-(j*»! caLUsj l*i «^J JxJLjl (^f cals;L<.ilj 

^^ijJo 3uJLs obJj! IJ^jft Jjus? aJJI LjSji iyUw^ »;<X3 (j*j »;_j5'.xil isjjj» i j_,^<^ j^t iwAj JjjS^ «JJJo^ iy^i iyft 

.«JLjLj >L« L« /w)I .^JLil^ii. i iUSL. .ASjbu i) iujtl aS^L ^I (jjJ •:'(jiy»! ^-»*i' f>^ OyuJ! »Ls? U5L*j ]/*=^^ »4) • 
.^vrTatcTo ^«^ T^AX» >.^<n.\."t o -TXiAro rcftnlrif Va\» ,os ri^\x^-n.a. rcPerfectiis et expletiis est hic liber, 
id est liber lexici syriaci, quem Rabban Hassan ibn Rahlul, vir doctus et egregius composuit, anno 
Domini 1886, qui anno Graecorum 2197 respondet, die vigesima Nisani (apriUs) benedicti, - — 
tempore Patris Patrum et principis principum, qui pro fide orthodoxa zelotypus, insignis, religionis 
syriacae corona, clavum Petri Simeonis custos, soHo Antiocheno sedet, sacri cultus lumen, ortho- 
doxus,pater et dominus noster Mar Ignatius, cognomine Petrus III patriarcha, Mausilensis, vene- 
rabilis. Gujus majestatem duplicet et umbram supra regiones longinquas expandat Deus ! Goram 
eo cervices duras demittat, jubeatque ut eximia ejus signa et judicia nos in viam rectam et sequam 
ducant! — et tempore patris nostri Mar GyriHi, metropohtae Eliae Mausilensis, qui solium coenobii 
S. Matthaei ejusque parochiae (hoc est vicorum) tenet; et patris nostri Mar Dionysii, metropolitae 
Behnam Mausilensis, qui sedem Mausilis tenet, cum caeteris Patribus orthodoxis, quos supra suas 
sedes conservet Dominus noster, Amen! 

ttHunc librum scripsit servus abjectus, virtute probitateque carens, peccator, culparum et flagitio- 
rum reus, qui sese in mare facinorum immergit, et fluctibus peccatorum percutitur (?); qui fore 
sperat, ut die judicii et debitorum recensionis ei Dominus condonet; ignavissimus inter omnes lec- 
tores sagaces, Abd-al-Aziz, filius presbyteri Georgii, e vico Ihbab'^' dicto, in monte Tur (Tur-Abdin), 
oriundus. Quoque patre seu presbytero sive fratre, qui in istas litteras incorrectas vel in menda 
incideret, confidimus, ne festinans et taedio affectus in nos objurgationes emittat, sed e correctis (?) t^' 
lucrum percipiat et dicat : aTu, qui terram expandis et cselos attoHis, parce et condona servo tuo 
(cpeccatori, qui has litteras incorrectas scripsit, necnon ejus parentibus; ii inter illos stent, quorum 
«oratio et preces acceptae fuerint, Amen.T) 

aScriptus est hic liber in vico Basika pro diacono Stikah, fdio Petri, qui in vico BarteHal^' degit 
et ibi ecclesiae Sanctae Samoni curator est, et quingentis piastris emptus est. Librum istum custodiat 
Deus; sit benedictus, salvus et integer in Ifonorem Domini Jesu Ghristi, Amen! Maledictus sit qui 
eum surriperet, divina maledictione, quae hunc non linquat, sed faucibus ejus haereat et eum quo- 
cunque eat sequatur. 

«Memorata sit Genitrix Dei Maria cum omnibus sanctis, Amen.ii 

Godex P eamdem recensionem lexici praebet ac cod. SSs; sed plures additicias glossas continet. 
Ad calcem litterae o/a/" verba a praefixo V\t^ incipientia septemdecim columnas tenfent; ad calcem 
litterae mim quae cum praefixo ^^=0, viginti et unam coiumnas; ad calcem htterae mm quae cum praefixo 
^ septem columnas habent; de iitteris sequentibus vide editionem nostram. 

'"' Heebdb npud Prym et Socin, Tur Abdin, p. vii. ''' De vicis Basika et Barlella in regione Tur-Abdin vide 

''' An <->jj= <^\y^1 Prym et Socin, Tur Abdin, p. v. XXXII PUOOEMIUM. CODEX S. Codex chartaceus foliis 3ii (o,33xo,93), binis columnis, anno Doniini 1796, syriace et car- 
§unice exaratus; olim inter libros professoris egregii Alberti Socin, nunc in bibliolheca Societatis 
orientabs gcrmaniccB [Dte deulschc moi^genldndische Geselhchajl) asservatus. Eumdem textum ac cod. S« 
praebet, sed mullae glossae aliena; insertae sunt. 

Initio notula arabica, quae nomina discipulorum magistri Abd-al-Ahad ibn Al-Mokadassi Eliae tradit. 

Ad calceni litterae tjlh : ,.._<n\vd<\ ^.^vro w_jAt%cvi^ AeAoj^ Sra^ .^^aj3*x!o^<7A-:\ .^^-a Kr^-Aj» -p^'is\jt.r^ 
■t^ ~ne\ . — > .Vv_rrxA-3e.o Vj-\jt. wK-*"). fy)o « n -^- \ .s w oV .\ v.o (sic) Vv£soiv.VvY^ oxra-A rdy\»jcn ^aju .^a-v^o 
•: x — » «^ r^vjeroocr» v^*\j v^o TC^\>vvrr> xir^ jAjr^ra *-~^ (*"^) vvjara Vwjc mz^ cH r^^x^-xa ^\je.)s\^ r^^s^S^s^-^ 
(sic) wj<^2ki..v^«^ ■^^■'v riirxa.SoAn r^^j^^vra msoih^a .K^ifvrr» crExpletaest littera /e<// lexici Bar-Bahlulis 
ope Domini et Dei nostri Salvatoris, Jesu Christi, ad quem confugi et in quo fiduciam et spem ca- 
piens opus aggressus sum et absolvi. Feria tertia, die decima sexta mensis Tesrin prioris (octobris) 
anni 2107 Gr. (=1796 post. J.-G. natum); manu hominis debifis et peccatoris, diaconi Ebedjesu 
seu Abd-al-Massih , filii diaconi Georgii bar Aslan, ex urbe Mardin et domo Foliorum dicta oriundi. 
Scriptum in ccenobio Kurktimd sive Dair-ai-ZafarAn. n 

In margine litteris arabicis : LufcLA Jl (sic) Ll^-*jIj iL*jbjj fi.n hjm, oJ -^ i -^ 1« (sic) x»t>x.yU"^ jL» «>^ 
d ^>^ xjLjo al i V.Mn.jij aLoLaj <)u (?)(jnjLl> U..I ^] U! J^i^y* !>?v^' aj^AaJI j._^ ^lj^ fi'^ »^ J;^' (jjr^ i cyri ''^i 
.sos-si..; aMI [i)I] Ju«L5'(j*oJ yi) *Ji^ As(L<aj ^aib X)li> J LaU aj Jiul ylj £^v«jU ,j=5*j«? J.ij! L>! (rlnceptum est 
die decima quinta mensis Ab (augusti) anni 9106 Gr. (=1795 post J.-G. natum), et huc perveni- 
mus feria tertia, die decima sexta mensis Tesrin prioris anni 2107 Gr. (octobris 1795). Speramus 
fore, ut quisquis Pater seu Frater, qui id magni faciat (?), consideret et ex eo utilitatem percipiat, 
oret pro me misero, ut salvetur anima mea, et errores defectusque, quos animadverteret, scientia 
sua corrigat, quia nulius perfectus est, nisi Deus soius. 11 

Ad caicem codicis iitteris syriacis : Jo|j . JjJLg_JI yyLyi«55)! LjbiS^yb ^^^l JjLJl! (jUjLI! \<\a> ye^ jX osj 

^ (^jJI Jj^! (->^l iuLLju wdlSj ^Nm-II l^^Mtj [jj,ai^y b>Xjyw ^^Lyo <Xa£ aLJ Jj^)! fjyJS^j^ ^yi 'A^ j, AajLS' Ot^JCjl 

5i)l y_*-*-^-»-i' tillji' (j-s JljJl (j-}»>sJJI cs^ ^js^^W -(j^^^b '^lr!'^' i3^^ t5.x»^l (jjiil ^ .(jjjU-JIj c'>*^' »«>^' 

iUi! Jv^t^ ^^T*' • «>y^^^^'^ f^AMijJ! aI . «Xao^^^!^ t±<jJL:JI «J . c:>^ M ^^^^i.^ \jA\i I.^U . (sic) c:>jjlwu<.lj SyJt AJ ItX^I^ 
0-;^l) .Kjyi^ ^^^-if^ (J*wJ v' V^' •(>i'^^*-^^} r*^LJI JfJL^ . jM«XJ» (jtc) ^ju ^lj (_>! .i^buaJlj i^vU^I iSMXjiiy .u:>lt>JI 
.l»X-a»l^ ijj» .I*Kjw!^ J^J<-» .I«Xj».I^ yllaXw .Ijvewl^ lij.o«.o . I Jvs^l^ »i)| .«JuJji) -fclai i) ^^ Tij^^i .Ajjjui) Ax*a» i) (jjl 

U6J .iSXsyi^ »jUI 3^ U ,tj5U (jj2\) U6J .s^i)! S^i. L« .(jj5\J v^vJ U^^.sJsa»!^ 4^ .los^w!, LnJo .Ijsa^t^ jyft^ 
^Js-jI tl-^tj L^_j .(/. ^iLjLx-ii)l ?) ^L^^' [^ L« .(^yjj o3\I ^^ Ll6^ .»jliJ'^ ij^i)'] 2iU. L« .^^yj (^:^^ o^J 
L<-t:> <x.2fsJt ^wtMJt ^ . LjoLtf} \jjjti i ^yj aJ^ . LjLAfk. ^ '>>;^ sLl (^tXJt . La£j 1-10 AxSL^ 5)j . »L*i sUuJ (j«wJ *:k.lj 
(j-.«.- « -<«.» j j ^ Ju- w j ii-jl y .>■ Mij oull A » jw. I iUL>!^..ll .«Ajb^ 'ijuM^ ^L«j qaAJI isJUv ^jbo dUs (jl5j •(jvjyo' I«>s.«wim I<XjI 
gj. '"-J L« >a ^ . "■' >. j bjs_*..»M i5A.ji-« iJjJ Jji)! (^15^^^ li^^V^ '^ -^Jt*^^ *r**5 (J**5^J «-»11 **-t»J iuLiljit .iujfiW>« 

(j_« yL«>-Lw ^_J-a^t (jjI ^jjfcj LAiJju» (j*JjJt OIJO (JJ* t5 JJI 45a«>SJiaJI AMI A*J ^Ljj LuoI AAJuij i «A^il ytS^ . ^.^' PROOEMIUM. xxxni 

tjLoJa-kJI (jwjjJoLubl ^syt yjjo bjyw» ^^,^j&^\ jjAS^ __,^»Iaci)I t_>i)l iU.L>j i JJS yL5^ .. ***xJ XfJkS^JsJi^ t5;j^' '^^ 
. (^5-*>-L-iijji)l f^yS^\ !a_iL*a .j_^-iojJL! ,j~LaJ! y^pa^o Lijj! t^! ,j«jjj_jA>^ j<;j< ^^^a^! LUj!^ ^^ijU! ^yi^\ ij»yfS^ 
i_i-JL ,»«ilj j!)j-*-w y_j_«_«w y|j_la— «j J^^bii tjyLnj y|;ii»j .^^yL:». <<M! _ft y!Ja.«j ^ijL» j<>iMjj! yUa* (jJjliai' LajI^j!^ 

yLjjj jLs^i o^_3-i)l -« yLjjj jl;^ uU^^ u^;^ jb-»-'* ^^ yk; ^-*-*^' (:)-*-*j-^' yU^y^ •ii-«>-«>?)-*J' -«^ 
y^;i5 i}-*=y^ '-^' '^' -* y^;^ • (^"^) (i-«'>i' yL*^ yLj^ ^LjJI yUj^ ^l^ yU;^ L«jS yb;^ ^^ yU^^ t^**^ 

-* yl-yj <^i«X-«o i_i Mij .; yLjjj . ^g_j_>,_A_*i_j j<vjM;->I y'-?« tJT^iS!^ ^j^' yv;.} i.^*^^ tK^i)! _s yL;j t^^;L» tjill _fi 
*_<«w«L<vi»J!^ . 4^^^j_:». aH! _S yLj_)^ j'j>^ »-»-"3^ yLiJJ Cii^ LT^^^J^ U •J.J i£.y.y*^ hj^ ^)i (*"^) t^^iww iXiwi)! 

I .* 5fc ^L-swj ^^LjijL.* yj » cw ^j«iL«wj ^^v_)ijL« ^,.>»i a! _ft ^jmL«wj ^^U-JijLj» ^j». Vi ; ^L«w i)jl itJUjMl ^^ y^jtgjil! 

j_a_JLJI X_i-a.5^ iXJij .(JoUj (O^y* -fwj tJjXjjUi (j»^l Ui».. _«wj tJ-JojUi (sic) Ijy*,*' O**^*",? <iy^y?.^ '*^^ ^j«.L«Aj (J.a3jj« 
ii«L.«w />_j! <;> ow, U _S (JmL.^ j«Lx.j< JjcijLij ^Uw /<<u.Lj iliM>>om (_aXXj! ^ X«wl ^t>u ylj (jj^VytM^ _j^ (J**AJ ^«XJ! vjUUJI 
y — • o^-S-S^Lo J^-*-*-*? yi) «_>U5J! ^J* j^Jutjj" y_jX> i) (jA^jill! jy^'^ J^' ^. (J^J 0;^ '^^ (J^ iiS»^;L» (j«>a.-a> 
OLjwwJI cjLXJI Ij^ «Xjj^ (j Ou«wd! (^OJI (?) v:^! ^ <_AA«JI (jjioj (^joLyuix)! (^jyuj^ji^! (>j« /^jj (^j^UI (^aajLUI 

^l o^lj ojvi*. ^l ^yS"*j oiUajj djLJLI oUSUl liXA i jlaAJ Li.1 j! L! J:^ (j« l^s^U iijbXJI Jk* Ujv ^^yL) 4^;^ 

(jtc) j» .«^ •«• » )Lj xJ>-« |totAj J Xk« :>UXmj^ M (^yM (^*^'.9 ■ S«>>-^j <^l ^l ^'5^(j«^ (^P' "■^'^^y^. A^-^haAi LaXfr |.l (jaJtb 
i t-<-A-S'.XJ»j ..xj aM! Juj (jj« *5^! Oo? A.^>"».; t50J!j *A«»ij ^jJ^Aii- *J ^^^Xjj aj!^!j *j*>J'j J^fj j-JiAJ' (j^ysJ! J^ 
^o-.*^ («ic) l * A )l •»j c5j-^.j (j .« •>j l (^y» (ji.«. f >l'"».ll (jyA*Mj«XilI 1«*.! Ja (jij^j»il^L»j! y!yi*p!^i ^^! tJj.»»yJI (^«xJl wi 
«—ilj iuiA5~XAA« v_iX5i!i>j XwjLj JI (^^tXjuJI aM! a4l< ybj ^^«xll Luj! xJLS^JsJij Xmj^^I (^^;U iUj«>v« j^yw^j yj«JLw 

l>OUj »;-*jU i>J«JJ AJ c^yij (^ CjLaSOI l«XA »>«J=»._JJ U ybUi)! kiUj i yi) . i»>s*s jX <j! i^\ »jjj Jl AJijJ »iU»>0 StX^j 
•(^y-*-*'^ (J-:?' •^^«-6-*-^ ^♦^t;-*^ *^ ^LLaawJ^ *j tS^ ^^ Lfc^j .yjy»jai-jil *Ji>J!_jij *J LiUs IjlSiXj *J ^^ Js?jJ^ bUj 

ffExpletus et perfectus est hic liber benedictus, qui lexicon Bar-Bahlulis est. Totus seriptus est die 
vigesima quarta mensis Kanun prioris (decembris), nocte natalium Domini et Salvatoris nostri Jesu 
Christi, ope Patris aeterni, quem anni et tempora non hmitant, et Filii sempiterni, rerum et mun- 
dorum creatoris, et Spiritus Sancti vivi et excelsi supra intellectum sapientum, Dei unius, cujus est 
vis et robur, potestate et virtute valentis, immortalis. In eo sunt trinitas et unitas, cui laus et gloria ! 
Unitas essentiae et trinitas personarum et attributorum , Pater et Filius et Spiritus Sanctus, finis et 
initii creator. Pater, cujus paternitatis nuHa est simiiis; Fiiius, cujus fiiiationi non aequa est alia; 
et Spiritus, cujus aeternitati quivis spiritus impar est, Deus unus, majestas una, potestas una, actio 
una, vis una, essentia una, natura una, vohmtas una. Quodcunque Patris est et Filii est, excepta 
paternitate; quodcunque Filii est et Patris est, exceptis filiatione et nativitate; et quodcunque Patris 
ct Filii est etiam Spiritus Sancti est, exceptis [paternitate et filiatione; et quodcunque Spiritus 
Sancti est, etiam Patris et Filii est, excepta] processione; dominus unus, perpetuus, misericors, 
cujus existentiae non erit finis, nec sapientia? obex seu impedimentum. Ei ipsi confidamus dura viva- 
mus, et spem in tempus mortis et resurrectionis capiamus; cui sit iaus et gloria perpetue, sempi- 
terne, aeterne, Amenl 

«Hoc quidem factum est anno 9107 Gr., qui anno 1796 post Chr. et anno 1210 Hegirae re- 
spondet; die vigesima quarta mensis Kanun prioris, nocte natalium Domini et Salvatoris nostri Jesu 
Christi. Qui aulem opus scribendum curavit, est Pater Rabban (ei misericors sit Deus!) Al-Sadadi XXXIV PROOEMIUM. e domo Al-Alimi dicta, filius beati Soleiman e domo Al-Kuri, qui pro semet id conscribi jussit. Et 
hoc factum est sub patriarcbatn Patris maximi et sacerdotis mafTnificissimi, domini nostri Mar 
Ipnatii patriarcbae, qui venerabilis Mattbieus Mardinonsis est; — lempore Patris venerabiiis Mar 
Gregorii, cpii et metropoUta Elias Mosulensis, sedem Hierosolymorum lenentis; — et lempore Pa- 
trum metroj)oiitarum, qui sunt : metropoiita Ibrabim Mardinensis; metropolita Aljd-Aliab l.laia- 
bensis; metropoiita Jacobus Didr-Beicrensis; metropolita Simeon SirwAnensis; episcopus Abd-ai-Aziz 
Mausiiensis; — et tempore monacborum nobiiium, qui sunt : Rai)l)an Denlia Tur-Abdinensis; Rab- 
banlonan Tur-Abdinensis; Rabban Abd-ai-Aiiad Dadj^iensis; Rabl)an Ilindi; Rabban Mattai; Rabban 
Tboma; Rabban Bebnam; Rabban Eiias; Rabban Simeon Mausiiensis; Rabban Abd-Aiiali aeque 
Mausiiensis; Rabban Abd-ai-Ab Mardinensis; Rabban Abd-ai-Abad Bandbiiensis; Rabijan Tiioma 
Diar-Belcrensis; Rabban Ibraliim Busiraiwensis; Rabban Joseph Sadadensis; Rabban Abd-ai-Aijad 
Saraasensis; Rabban Mirza Busiraiwensis; Rabban Georgius Ilaiabensis; Rabban Josepb Tur-Abdi- 
nensis; Rabban Abd-Aiiab Hazaraiweusis; — et tempore diaconorum, qui ad vitam monasticam 
prfeparantur; bi sunt : diac. Petrus Mardinensis; diac. Abd-al-Massih Mardinensis; diac. Simeon 
Mardinensis; diac. Hanna Mausiiensis; diac. Yalda Ditlr-Belcrensis; diac. Mirza Didr-Belcrensis; diac. 
Hanna AI-Raiis Di^r-Beivrensis; diac. Moyses Ban^biiensis. 

ffld scripsit homo vilis et miser, qui non dignus est, ut cum nomine diaconi sanctis in libris 
nomen ejus memoretur, re ipsa pubiicanus, diaconus Abd-ai-Massiii, fiiius diaconi Georgii Mardi- 
nensis e domo FoKorum dicta. Patres et Fratres mei venerabiles, ne mibi de arte scribendi irasca- 
mini, etenim in veritate ex scribis peritis non sum, sed ex corruptoribus imbeciibs. Qua autem re 
urgente studuerim, ut bunc librum eximium nigrarem, quatenus eum perficerem, haec est, quod 
sperabam fore, ut quivis Pater et Frater librum istum benedictum inspiceret, et vocem aut litteram 
supervacuam sive deficientem vel errorem animadverteret , scientia sua haec menda corrigeret. 
Nulius enim perfectus est, nisi Deus soius. Quicunque librum ieget et ex eo utililatem et eruditionem 
adipiscetur, misericors sit pro corruptore misero et ejus parentibus defunctisque, atque pro salute 
animae ejus oret; ille vero qui misericors est, a Deo excelso misericordiam consequetur. 

frScriptum in ccenobio throni apostoiici, id est, Dair-ai-Zafardn, incolarum ditissimo et sub 
nominibus Sanctorum maximorum Mar Eugenii, Mar Hananiae et Mar Saiomonis notissimo, quod 
ad orientem urbis munitae Mardin spectat. Gonfectum est opus jussu Patris nostri supradicti Rabban 
(ei sit misericors Deus!) Ai-Sadadi pro semet, qui ad hoc impensam magnam in se sumpsit, dum 
animum intenderet, ut iibrum ad regionem suam mittat, boc est ad regionem Sadad, quia locis in 
istis non invenitur, ita ut ipse legat et aiios doceat, et post iongum tempus iiber iste pro bona me- 
moria ejus et parentum defunctorum maneat, et supra eos, quamdiu pragsto erit et iegetur et ex eo 
utilitas percipietur, misericordiam evocet, Amen ! n 

E praecedentibus ciausulis liquet bunc codicem non ad codices nestorianos lexici, ut falso in prae- 
fatione fascicuii primi, p. ni, diximus, sed ad jacobiticos pertinere. 

CODEX Ss. 

Codex chartaceus iaevigatus foliis 968 (0,26x0,1 6), anno i9i4, syriace et arabice exaratus, 
tomum primum lexici et litteras olaf et seq. usque ad teth inciusam continet. Vetere manu inde a PROOEMIUM. XXXV 

voc. rclcoAx» ^^^p3 rcf\.TCf (apud nos col. ihl , 1. 7) scriptus; pars anterior manu recentiori ex arche- 
typo, quod glossis arabicis carebat, refecta est, sed istae glossae postea ex alio codice in fme linearum 
seu in margine additae sunt. Eumdem textum syriacum et arabicum praebet ac cod. S. Olim inter 
libros prof. Alberti Socin, nunc in Bibliotheca Societatis orientalis germanicae asservatus. 

Ad calcem hujus tomi legitur : /^T^lra A<xA<n -i \-=s .^ rv » tv> -xwlAa J^-a tcSa_oo yx\isvM^ 

r^cn^v^ >-=o-K ^\j^A [in margine rsf^Sja rdjT^ Vjca ^rr» Aj-S^vdXo^ ^f^ "^ .>_j^v=rjL£ocoi '^=3] 
cvs— >— > ^i^nr<^ rdx»Hj3 w__o<7»\^^a ~p^\:=n rcftTjArw ^-rvlj rd^^jcnja o^^ran <r>V\o.\jj=> tn^a .^^ooA v^s^osxs 
m \\ "^ \ [sic) «fVcvA^a ^jAo) rt^^X f> \ x^SJ^-^v «l=3ajiVv .Vv .^..cA^^ (erasum ? ? ^cvjc »._\rnA) 
jcncura rwKjA-n rd-\ tws. AJio rdr^=nie\jt. "iswr—i <nx=r3 Sa vsra . rdyi-Sj — ><<^— > •^TxWvx.rd v ^X -r tV 

.^^osVvcA^ rdwA-:vrr)-:\ r?^'S.^rr> MCVincvi^^KISi^j-^rTsa <»cvjar^evjT^ >\noa Ajrdajim >\rr> rdxjAja rdVvcTirard 
^ATorif .,jcaj A^ ^zn ....^apSa ^ "'^-V*^ ctExpleta est littera telh lexici Bar-Bahlulis manu hominis de- 
bilis et peccatoris, qui non dignus est ut suo nomine appelletur, Josephi filii presbyteri Sabrjesu, 
filii presbyteri Mauhub [fdii Husmaran, filii Fadi, fdii Gabrielis e vico Beth-Kene], e domo Ramai 
oriundi. Istis et ipsi condonet Deus per orationem sanctae Virginis Dei genitricis Mariae, et omnium 
sanctorum, Amen! Orate, quaeso, Dominum nostrum Jesum Christum pro imbecdlo, qui ista foha 
nigravit; et oratio super hanc operis partem veniat (?). — Expleta est mense Ab (augusto), die 
vigesima secunda mensis, anno 61 1 Arabum, tempore sanctorum Patrum Mar Mikael, Mar Joannis 
et Mar Gregorii Maphriani (id est, curatoris) Orientis, quorum oratio nos vobiscum ab omni malo 
servet, Amenln 

Sequitur litteris syriacis : »Ui-jU«^ ^JJi» Jt J^ ^ji ^^jyU-^! i^bS'^} as^ki t-ocSClt Siyfc Ujo L. I j«j6 
.iUilijj oojrdiiiw L*^ ^^ ^ caUj^ yUU (ji^^^:> (jjI j^jj^k^-jJI crEcce vendidimus hos tres tomos, qui 
lexicon Bar-Bahiulis habent, Mokadassi Josepiisah nestoriano, filio Darwis, pretio octo piastrarum, 
venditione vaiida et iegitima, anno 190 5 Gr. ■« 

Sequitur iitteris arabicis rubro coiore depictis : aAJI iLejjLai.1 ^jjju.«<.i.i)l Uvi*l! d)jLi] oU53l I^XA i Jai 
»_aJ! iuM g^b ^ yl5j ^ijjJL» iyyi yj. jy^\ «xL y^ ^ijL^! jj^ (^j \*yo^ (j»5 ^j) iyu-.* ^j»* ^jj /oa^^I^! (j*»i ,j«iUJ! Jijl^ 
«^aJLJ 45 jJI (Oi^-jJ aMI aMI (jj ^->**^' f>**^ U*aA!i^ LiOyuM ij*«o -^ ^ jLl j.g^ ^ -Ll ax*mJ ^ iUw yA* Ajt**-; is>Ln.»-05 

yjy»! /Cha>^j Laj! lyi.j t5^!j UJj tjLx53l IJ^. crlnspexit liunc iibrum benedictum, qui iexicon appeiiatur, 
viiissimus servorum Dei et humiiiimus hominum, presbyter Ibrahim, fdius presbyteri Masud, fdii 
presb. Barsaumae, fdii presb. Isaaci, e regione Tyri et vico Kaiuk; anno 1917 (Gr.), die nona 
mensis lyar (maii), die Ascensionis Domini et Saivatoris nostri Jesu Christi, Fiiii Dei. Misericors sit 
Deus pro eo, qui hunc iibrum exaravit, nostrique et ejus qui ieget etiam misereatur, Amen !•» 
Hunc codicem inter jacobiticos , non autem inter nestorianos, numerandum esse nunc constat. 

GoDEX R. 

Codex chartaceus quatuor tomis constans, nunc Romae in Museo Borgiano, H. III i-ti, asservatus. 
Non eadem manu nec eodem tempore exarati sunt tomi, sed disjecta membra exempiarium nestoria- 
norum et jacobitorum videntur esse, quae postea in unum coiiecta fuere. His in tomis giossae arabicaj 
litteris arabicis scriptae sunt. XXXVI PROOEMIUM. Tomus primus, foliis haud numeratis (0,22X0,16) exaratus, initio et fine mancus, vermibus 
erosus, nuilum tempus fert; ad saeculum decimum tertium vel quartum referri potest. Insunt praj- 
fationis syriacae pars ultima et praefatio arabica tota. Nomina auctorum, quos Bar-Bahiul laudat, fere 
ubique rubro colore infecta. Incipit a littera olaf et pergit usque ad ■Ha lilterai dolat. Desunt muha? 
glossae, quas ahi codices praebent; aiiquot lineae madore deletae. 

Titulns htterae olafsic sonat : >-v_=3 «i\j'-vjt. ^_=n Vv.i^j-\^ ^•33l.<»Vv^3a r^-^o rd3Tn!^r^ r^\^ a*=» 
^_ 3 -n A<xAo3u.=3 •S_:3'^ ,__^xijuqoa.oAt\ v^ i^i(\o^«i=s r^\jt.r^ rdjtncaa-A rdluo-Ko r^\=3o r^rar^ TC^MaAcr» 
^j^Kf yNJ=rm'-v= >aA*v» n Ope divina et unica, qua recte confidunt orliiodoxi Orientaies, Patris et 
Filii et Spiritus sancti, incipiam a littera o/o/" lexici Bar-Bahlulis. Domine, firma me misericordia tua, 
Amen ! n 

Ad calcem ejusdem litterae : .14jI ^u Joy^ **5"j5 *Ji*»>> y-^j *^' oikL uAJi)! 0^ *3 «Finita est lit- 
tera o/a/ benignitate Dei et eximio ejus auxilio et misericordia. Gratiae ei aganturln Sequitur oratio 
characteribus nestorianis scripta, cujus initium «fviAv^w^Aj ys^ est; postea : rcl=*i^_aLA V^v-ii^Kf 
Y^ \, \ V — > ,ojo_iA_n_x_i-^ ^jo A-r^o rdAr^ T^\»vv:r> rH^v^ .^__ojVa ,\.=oa r^^-^viA ..^rvxw-xTaA-^v v^m 
«ltr>\.vi Vv»wVv r^ot».» rcfV\oi^A trDedi hoc lexicon ecclesiae Mar Petionis, ego debihs Elias, et quivis 
cupiditate actus id surriperet, anathema sitln 

Tomus secundus, foliis haud numeratis (0,95X0,17), et litteris crassioribus et pauce recentio- 
ribus exaratus; nomina auctorum a Bar-Bahiuie citata atramenlo nigro picta. Incipit a iittera he et 
pergit usque ad -KVa. litterae kaph. Plures glossae manu alia sed vetere additae sunt. Folium vocab. 
eu^^ii - r:f ^o;=x*M continens a praecedente separatum est, quinque foliis (a T<rs-=\a»v) hic e suo loco 
interpositis. 

Initio legitur : rilvjtmjcm -^vrj oAr^ •v-vs. rdvjt=rx*=n-A (iiV;) >..,evxv. ». co.a. r^oi r^raVvr^ ,ojoVjvcf 

rdxjjus . . . r^ . fv^v^ \=3 . . . rclstjjtn rdvrC^ . . . -H-nv^o rC^cTa v^s=!is\.->\ Vvv=3\ — (stc) -p^m^^ v^xxjta \=3 
vi^.;,>.r,i y^v— >-\«^r> .V— i'=t«^t »<^V-T^.^— > cT«<:^vv\^\/^fv. ■A— . ^.tv\<^-\^ «^ . fT Hoc lexicou est diaconi Abd- 
AHah, fihi diaconi . . . fiiii presbyteri Ibrahim. — Vendidi hunc librum et (aiterum?), ego pres- 
byter . . . filius Hassan . . . presbytero Fakr-eddin, filio Sultansah, pretio quadraginta et quatuor 
dinarorum. -n 

Ad calcem litterae kaph characteribus nestorianis : rilvrcf .^._cvxvxfi(va.oAA v^m ri^VrA V-=\\X^ 
rsfooa^ Tcf V\oi.ij-^ ot^ r^vr30\A or^ r^vr3\-:\ r^VAik.^ ,oso.A.noevA _33o •^.\y.-Sor^ \\j~n r^jArjf rd^jjxm 
^icnKfo _ircf rsf^oxriir^A tc^-=vw Vvj^Vv ctDedi hoc lexicon, ego debilis Eiias, pro Hierosolymis. Qui- 
vis id auferret jure emptionis et venditionis, cupiditate actus, sub anathemate Patrum jaceat, Amen ! 11 

Postea litteris arabicis : .Ij^i-I^ iljl ^ -s.tJl} jlAvAkJ! 4-0IXI! JyJ^I ^j? ^jju»a., ^_jyU*jCgJJI ^j* jU)l jy^ y^ 
ftExpiicit pars secunda lexici Hossaini [sic) ibn Ai-Balilui, scribai Tiriianensis. Gloria Deo in prin- 
cipio et in fine ! v 

Ultimam super paginam fragmentum chartaceum his verbis inscriptis agglutinavit iibrarius : 
ttQuesto codice ^ scritto l'anno dell' Egira 63i (1233-1934 post J.-G. natum).^ Hoc tempus folio 
codicis nunc deperdito forsan arabico sermone notatum erat. 

Tomus tertius, foiiis 235 (o,95 X 0,1 6) constans, olim tomus secundus codicis Ss supra descripti 
videtur esse; ejusdem scribae manum et artem scribendi prodit; eadem sunt foha chartacea lajvigata; 
idem atramentum flavescens. Sicut in cod. Ss, ita in hoc tomo folia deficientia manu recentiori re- 
fecta sunt; vide inter alia folium 33^ numeratum. Quum caeteri tomi nuilam paginarum numera- PROQEMIUM. xxxvu tionem praebent, iste numeros v^jS (261) iisque ad <vaV\ (486) recta foliorum pagina fert; eodem 
modo signata sunt folia cod. Ss, quae numero 268 sunt. Incipit a littera yod et pergit usque ad 
finem litterae semhat. Quidquid sit, aliam recensionem continet ac tomus secundiis, ut liquet e col- 
latione litterarum yod et kaph, quae in utroque tomo inveniuntur. 

Ad calcem litterae haph characteribus nestorianis scriptum est : .^rvi,tyv-\\A v^m TS^Vvr^ >orso>(Vi«;^ 
ri * >A-roT^ »cnaV\_»r^ ^mo->o rC^Ara^T^ trxxioA^ra x5 -TajtraA mjX^<x»^^^ «^Ara-i^A crLexicou istlld est 
servi (Dei) Georgii, nomine presbyteri, familia Arbelensis, nunc Amidae degentisn. 

Ad calcem litterae mim : ■S^ v^xBLsaCLt %£o-\D^n \r3 -rvuli ^— >s. v^xxrrjJCrA v^m rdraVv^ »cnaVvir^ 
x<ljjA_=r>«;f x.a-Kn ftHic liber est diaconi Abd-al-Ahad, filius Mokadassi Josephsa, filii Darwis, Ami- 
densisr). Cf. notulam cod. Ss supra, p. xxxv, 1. 91, aHatam, quse tres tomos lexici nestoriano Mo- 
kadassi Josephsah, fiho Darwis, venditos fuisse praedicat. Ex his notulis inter se coHatis novum fit 
argumentum, olim tertium tomum codicis R e tomis codicis Ss fuisse. 

Tomus quartus foHis chartaceis non numeratis (0,^5x0,17), auno i5o8, manu jacobitica 
exaratus. Incipit a littera ain et explicit post ultimam litteram tav. Glossae htterarum ain et phe con- 
tinue scriptae sunt, nullo spatio distinctae; litteris autem in sequentibus quaeque glossa locum pro- 
prium tenet. Littera sade multas abbreviationes passa est. 

Margine ultimi folii recti legitur : i JJij JjJl^ ^j yA>-^yfij j^jyU.«J3 tjUSytf' eJJi ^^ ^.bJI o^ *3 
^j_*_«! j^j?JI aXj x>jby_ '^H (sic) Ki^ j\i>\j^js^\j\ rcFinita est littera tav et cum ea finitum est lexicon Hos- 
saini (sjc) ibn RahluL Factura est exeunte mense Adar (martio) anni [i]8i9 Gr. (i5o8 post J.-C). 
Gloria Deo, Amenlr) 

Ultimo folio verso : ■V3 r^zna^ \r3 r^xoen -Kra -Ao^xiorTj vHxtxxi \r3 '-Dm\r2r<^ yxa r^\t.\\-n v^v^ 
.'A V — > A vi' — iV -V T^inxra VvK.w .pa.\T^ja T^Vvri-Sra^ro t^-\\. fyvr» ^rr» rd\a^-\ t^Xvw ^rrs yx\yj^v^ v^xtxa 
^m.f^ .^^■^ .i^o T^^TS^mv je.Vvo A^>^ Vvijt ._^ox»VvlV\ .^^^t^ Vui^T^o VvraVv^o ..raaVv >nja-^ra.u T^iaVv^ 
-j^jrrjT^ .^^«f Vui^vcfa Vvr3Vva.o >1 ttEgo debiHs presbyter Abrahani, filius presbyteri Masud, filii 
presbyteri Barsaumae, filii presbyleri Isaaci, e valle Tyrensi et castro benedicto Kaiuk oriundus, 
inspexi hunc tomum cum duobus aliis ejus sociis, et transcripsi eos tres anno igaS Gr. (1612 posl 
J.-G.)[pro presbytero Abd-al-Ahad'''], qui mihi eos transcribendos tradidit, Amenln 

Ex hac notula exemplar, quod transcripsit Abraham, e tribus tomis compositum fuisse constat, 
quorum tertius nunc quartus cod. R est. 

Eadem notula sic arabice transcripta est : xiLijI^ill ^j^^^y obyJ! t_>U53l \^ j, {kge ca^iai)^^ 

O^^i)! .X-k^ (j»J» c-jUXJI \^^ c.»i».Lo laia? c_)Ji .M\ »o\,>J> J_^ JaxW liJ^kxJi j.L>i ^j i^^y?. (J)y^} AjSAjj ^jLf^Mjj 

(j.>y«! (jjy.1 (jjy«I jyJ! -I »; J^jJ! i^Loi *^ ovai^ ^jw». oOc5Ji i)yfc jUacI t^JJI tt Inspexi huiic tomum nobilem 
cum duobus ahis ejus sociis, et eos transcripsi, ego debilis presbyter Ibrahim, fiiius presl>yteri 
Masud, filii presbyteri Rarsaumae, fiiii presbyteri Isaaci, e regione Tyrensi et loco Kalulc oriundus, 
anno 1928 Gr., tempore patriarcha; maximi Hidayat-Aiiah (-'. Dominus saivet possessorem hujus 
iibri, presbyterum Abd-al-Aijad , qui mihi hos tomos dedit, ut eos transcriberem ope orationis Vir- 
ginis, Lucis genitricis, Amenlr) 

''' Isla verba e notula arabica infra transcripla siipplenda '"' Forsan melius Hadiyat-Allah , hoc est itDei donunit, 

sunl. • {[ailice Dieudonne. De patriarcha Jacobitarum agilur. 

1' xvxvm PROQEMIUM. 

Alia nolula presbyterum Abd-al-Ahad bar Mokadassi Josephsah die vigesima nona meosis Tamuz 
anni igai Gr. ordinationem sacerdotalem accepisse nos docet. 

CODEX B. 

Codex chartaceus foliis hhk (o,3iXo,9i) et characterihus nestorianis conscrij)tus, Berolini 
in Hihholhoca regia sub n° loo (Sachau, 91 9-21 3); vidc Sachau, Verzeichniss der mjr. Ilandschriften 
:u Berlin, p. 356. Vclcribus et novis fragmenlis constat et in duos tomos divisus est : pars prior Ht- 
loras oIaf-[elh, pars altera litteras caeteras continet. Vetera fragmenta, quae ad xvi"?" sieculuiii refere- 
ham (v. Praefat. fasciculi primi, p. in), saec. xvii" vel xviii'* adscrihere mavult Sachau (v. Verzeichniss 
der sijr. llandschr., p. 356); folia 83-88, 90-99, 101-118, 120-139, \h\, 1A2, i^^-iag, 162- 
i85, 187-191, 218-225, 2^2-271, 288, 289, 3/io-35o, 367-565, partem veterem effinfjunt, 
continuis lineis scripta, exceptis foliis 2 i8-6o5, qua? binis coiumnis exarata sunt. Recentiora folia ad 
codicem explendum anno i883 ex aho apographo exscripta sunt; mendis scatent, cf. Rahlfs, Gotlinfr. 
(jclehrte Atizeigen, 1893, p. 98/1. 

Giossa^ arabicaj fere ubique litteris syriacis expressa; sunt. Initio inveniuntur Bar-Baiiluiis praifa- 
tiones syriaca et arabica. 

Ad calcem foiii 556 versi iegitur : o^ o > ry> -^ctjlAa viLim rciraVvA r^v» v^m^v^ w^-^cvx^a - p\i e^ 
T^Vv_»-S_J3 ^-son . TCr-v.30 <Y>. >, Soo-fc^v^ ^=3 j«v>\'=t4 v^TCzryx.^ Y^\.y.\~n xird mV\o-Vk.<xm .r^Vv^a . r^jtxa-m 
^roT^ T^n«k_o T^lrivTv T<a-\:=>A.=73A axZ . ^^'Kv^ vi^^s^xy^yjcsri ^v»— > v^v^^)r\. r Expiicit ope Dei vivi 
hic iiber iexici coliecticii, cujus partes delicientes rescripsit homo debiiis, diaconus Pransi, filius 
Georgii Mere, ex urbe Teikephe oriundus, anno Jesu Gliristi i883. Gioria moderatori temporum et 
a;voruin, Amen !ti 

CODICES MIXTI. 

Godex A Londini in Museo Britannico, sub n° 2661 Orient. asservatus; foiiis chartaceis 600 
(0,3/1X0,26), binis coiuinnis, carsunicus, anno 1 878 exaratus. Initio nomen Bar-Aiii gerebat, quod 
erasum est et cujus loco nomen Bar-Baiilulis inscriptum est. Prafationem lexici Bar-Aiii prsebet. 

Post editionem nostram evuigatam tres alios codices acquisivit Museum Britannicum, quos non 
invisimus; descriplionem eorum damus ex cataiogo nuper a ci. viro G. Margoiioutli confecto, De- 
scriptive list of Syriac and Karshuni mss. in the British Museum arquired since j8j3 , London, i8gc^ : 

P. 3o. tf Or. 6097. A Syriac and Arabic Lcxicon (the Arabic taking the Karshuni form) compiled 
from the iexicon of Bar-Baiiiui by tlie Maphrian Simeon ai-Turani. It is stated in the coiophon 
(foi. 1^7 b) that the compiier omitted the Greek words and oniy retained the Syriac ones; but this 
principle has not been consistentiy foilovved in the work itseif. Paper, foii. 1 37. Sm. foiio. Dated A. D. 
1886.^ 

P. 3o. ttOr. 6098. The Syriac and Arabic Lexicon of Hasan Bar-Bablui. Paper, foii. 396. Foiio. 
Dated A. D. 1 883. 11 

P. 36. cf Or. 6606. The Syriac and Arabic Lexicon of Bar-Bahiui. Paper, foii. 36o. Folio. Dated 
A. Gr. 2196 (A.D. i885).fl PROOEMIUM. xxxix 

Codex L Lipsiae in bibliotheca Universitatis asservatus, olim ex libris Prof. Sachau; foliis char- 
taceis 9/18 (o,33xo,23), quorum lexicon 227 occupat; anno 1881 raanu Abd-al-Aziz, fihi pres- 
bvteri Georgii ex oppido Jacobitarum Basika (in Tur-Abdin) exaratus. Initio nomen Bar-Aiii erasum 
esl et loco ejus nomen Bar-Bablulis inscriptum. Praefationis Bar-Alii textum syriacum et versionem 
arabicam praebet. 

Godex B6 Beroiini in Bibiiotheca regia sub n" 229 (Sachau igi^i) asservatus; foiiis chartaceis 2^5 
(0,32 X 0,22), binis coiumnis; anno 1882 die sexta novembris manu ejusdera Abd-ai-Aziz absoiutus. 
Initio nonien Bar-Aiii fert, sed praefatio Bar-Aiii deest. Vide Sachau, Verzeichniss der syr. Hanihchr. 
zu Berlin, p. 711. 

Godex BW Berohni in eadem Bibliotheca sub n" 228 (Sachau 3o5, non autem SgS, uti in prae- 
fatione fasc. primi, p. n, errore impressum est) asservatus; foiiis 5o8 (o,33 Xo,23), anno iH^g 
die septiraa junii manu presbyleri David absolutus. Sed Sachau duos scribas agnovit, quorum 
posterior, non muito post priorem vivens, presbyter David esset. Arabicae glossae iitteris syriacis 
scriptae. Initio est prsefatio syriaca et arabica Bar-Aiii, ut in cod. L, sed notuia additicia nomen pres- 
byteri David praebet, dum in cod. L et in aiiis codicibus (cf. supra p. ix, i. 'ik) nomen Abrahanii 
inscriptum fuerit. Vide Sachau, Verzeichniss der syr. Handschr. zu Berhn, p. 710. 

Godex Hbbb Berolini in eadem Bibliotheca sub n" 23o (Sachau 171) asservatus; foliis 3^2 
(0,33 X 0,23), binis columnis, anno i883 manu Abd-ai-Aziz supra nominati (vide cod. L et Hb) 
exaratus. Nuliam praefationera continet. Vide Sacliau, Verzeichniss der syr. Handschr. zu Berlin, 
p. 712. 

Apographa, quae vir ciar. Bernstein e pluribus codicibus in Bibliotiiecis Europae asservatis confi- 
cienda curaverat, Beroiini in Bibliotheca regia sub n" 227 (Ms. Orient., 562-546) deposita sunt, 
ut in praefatione fascicuii prirai, pag. iv, jam diximus. Haec insunt : A, exempiar codicis H, 
paginis 1001 constans et anno i836 scriptum, (paginae 873-882 cod. oraissae sunt); B, exenipiar 
codicis M parlis dimidiae prioris (litt. kT— A), addita coiiatione codicis F coiore viridi et codicis C 
coiore rubro; paginis 701 constans, et columnis binis, annis i836 et 18^7 scriptum; G, partes 
quaidam cod. F (iitterarum 70, A, x. et Vv), paginis 1 19 scriptae. Cf. Bernstein, Z. D. M. G., II, 
371; Sachau, Verzeichniss der syr. Handschr. zu Berlin, p. 709. VL DE PR/EFATI01\K SYRIACA ET ARABICA 13AR-BAHLULIS. 

E descriptione sub articuio praecedente ailata codicum Lexici, qui ad nos pervenerunt, liquel 
praefationes Bar-Bahiulis soiummodo in cod. BHRSs inveniri. His codicibus inter se coliatis, textura 
initio editionis (col. 1-6) impressum retulimus, cujus versiolatina hoc in procEmio, p. xi-xii, data est. 

Scribebam caleiidis junii anni M DCGCC. 

RUBENS DUVAL. APPENDIX, INDICES LOCI BilBLICI, ADDENDA ET CORRIGENDA IMrMHEKtC KA APPENDIX AD LITTERAM \<r VOCES GRiECAS IINVESTIGATAS ET IN SUAM FORMAM REDACTAS COMPLECTENS. Initio lineae numeri columnas lineasque iexici indicant. — Sigia operum quae infra laudari solent : 
D. Pedanii Dioscoridis Anazarbei de Maleria medica libri qtdnque, t. I-II, ed. Curtius Sprengei, Lipsise, 1829. 

F. N. Olium Noi-vicense, pars altera, teniamen de quibusdam vocabuHs syro-grmcia , in R. Payne-Smith S. T. P. Thesauri lyriaci , fasciculi» l-III 

reconditis, conscripsit Fridericus riEi.D, Oxonii, 1876. 

V. 0. Origenis Uexaplorum qiue supersunt concinnavit Fridericus Field, t. I-II, Oxonii, 1875. 

G. Ciaudii Galeni opera omnia; editionem curavit Carolus Gottlob Kiihn, t, I-XX, Lipsia i8ai. 

HoF. De Hermeneuticis apud Syros Aristotdeis lo. Georgius Em. HoprMAKN scripsit, LipsiiE 1878. 

IBt. Traile des Simples ^'Ibn-al-Baitab, traduclion du docleur L. Leclerc, t. I-III, Paris, Imprimerie nalionale, 1877, Nolices et extraits, 
t. XXIII, XXV et XXVL 

IL. Pf. Aranusische Pflanzennamen von hmanuel Low, Leipzig, 188:. 

IL. iV. Notulm quas benevole marginibus plagularum lexici ad eum missarum insa-ipsit vir cl. Immanuel Low. 

PS. Theiaurus syriacus, auclore R. Paine-Smith, t. I, Oxonii 1879. Thesaunim syriacum vocabula gra»ca in lexico Bar Bahluliano collecta 
fere omnia praebere nemo nescit, nos vero euni soiummodo, quum de vocabulo dilFicili vel dubio agereliir, laudavisse fatemur. 

Vocabula grseca, quie vernaculum in sermonem Syrorum transierunt et terniinatione svriaca induta sunt, rursus in indice vocabu- 
lorum syiiacorum ad calcem operis invenies; ne mireris ergo quod quaedam vocabulorum istorum hic omissa fiioiint. .") 


i5. ddpsTos. 


8, i4-i6. drjp, cf. ilx-j, 6; — aidyfp. 


1/1, 


.5 


1 7. awplx, cf. 99, 11. 


cf. 397, utt. 


15, 


5, 


9 0. AioXls. 


8,19. dripas (drjp), c/". 9, 8. 


15, 


6, 


17. A^ios, c/! 9, 1. 


8, 21. alpa, D. I, 24i, 1!.. Pf. i33, 
6, 


18. aiTStos. 


cf. llfj, 9 0. 
6, 


90. HtOS, cf. 107, 9; 907, 99. 


8, 23. ddpiov, cf. 7, 4 e( 19. 


15, 
<?VVV. 


9, 1. AiTios, cf. 6, 17. 
'j. 


98-90. a.sli,wv piiya; dsi^(ov umpdv; 


9, 3. ipov, D. I, 3io, IL. Pf 939, cf 


15, 
dsiicOV &TSpOV TplTOV, D. I, 58^- 


inf. 89, 17; 95, 94; 985, 9. 


15, 
586, IL f/". 161, conf inf. 46, 1 ; 


9, /1. kepla, PS. 


19 9, 6 e< 7. 


9,8. drjpas {drjp),cf. 8, iC). 


17, 


7, 


2. avSaiv, cf. 45, 91; 919, 95. — 


10, 1 3. at§aTOs. 


18, 
tsaTrjp, not. 5. 


10, i5. d€iXTspos. 
7, 


h. dipiov, cf. 7, 19; 8, 93, et dipi- 


10, 91. sinraTcljpiov, D. I, 535, IL. 


18, 
vov m F. 0. 11 Aiictarium ad Esth. I , 


Pf 33. 


18, 
6 not. 1 . 


11,11. eSSofzaSa, c/". 198, 9. 


20. 


7, 


0. dKtvyjTov (dxlvrjTOs). 


11, i3. sShoiirjxovra , cf. ai, 5. 
7, 


8. 6 Q-sds. conf. 98, 20; 3i6 utt.; 


11,29. ixnacrccviov, D. I, ^96, IL. 


317, 1. 


Pf 3/1. 


20, 


7, 


9-to. b lepds; ia/ypds; dOdvaTOs. 


12, i3. uSoXds, cf. 49, 10-22; 5o. 


20, 


7. 


12. diptov, cf. j, h: 8, 23. 


4. 


20. 19. dSrjaaos , cf. 160, 17. 

4. k^ikrivrf, Luc III, 1. 

i5. s^xjvos, cf. 110, 9 3 el Physio- 

logus syr. in Land Anecd. syr. , I. IV, 

cap. 79. 

18. [ip]i€iveos, D. I, t45, IL. 
Pf. 179, cf.inf. ^80, 1 5. 

9 5. dSrjs, PS. 

96. STTialaTa, Luc V, 5, PS. , conf. 
inf. 159, 16 e< utt. 

19. ? 

3-4. iSsvos-aidtoitixr}, D. I. isi. 

ll.N.,cf8&, 18. 
7. dSSds, PS. 

8-9 ai'Spiai'Ta ? — va'jTa(. 

3-4. dSpajiis (i)(dv>); — dSpap.is 

[ = iyvos, t6 tivZpov toO kSpadp.), 

IL. N. 

1 7. dSpiivwv. 
19. d§poT(ifii'Oi', D. I, 69. 
9 1-9 4. dSpbTorov, D. I. 370, IL. APPENDIX AD LITTERAM kT 

/y. 78; — i€p6rovov Henaviiivov, 


26, 


21. aiyiaXds, cf PS. 


IL. P/. 79. 


26, 


26. Ijjnalius, conf 99, 3; 3o, 10; 
20 ult. dSpyiov, PS. 
111, 27. 


32, 


21 


4. b •nrspaga/vujv, a Ep. Joh. 9, PS. 


27, 


10. <ity(oj' isriieOfia. 
21 


5. i^of*))xoi'Ta , £/".11,13. 


27, 


12. i»y)7paTos(A/0o$), G. XII, 901. 


32, 


21 


7. d(?dpvrovl PS. 


27, 


l5. a^^^paTov, D. I, 548. 


32, 


21 


,0. ips/x>7, D. I, ii4,lL. ;y. 36, 


27, 


23. a/^ye^pos.D.l, io9,IL.7y.i53, 


£/". 1 /19, a5. 
cf inf a 1 , h ; 1 1 1, 3. 


32, 


22, 


9. ^ yv^ cf. 1 1 1> 35. 


27, 


25'. iyvos, D. I, lag, IL. Pf 3^5, 


32, 


22, 


3. d^iXXoxov,]).l,Bj,\L.Pf.^^5, 
/. inf 3o, 12. 


32, 
cf inf. 98, 25. 


28, 


9. ay(«i>TaTos. 


32, 


22, 


9. dyaXXiiaofiai, PS. 


28, 


li. iyios, cf 96, 19. 


32, 


22, 


1 1 . dyaXXlatrOe , PS. 


28, 


6. dyvoia, IL. N. — ifo^a, cf 3o, 
22, 


i3. dypia xv(xos, IL. /y. 917, coif. 
6^/7; 901, 94; 9o3, 9. 


32, 
inf 32, a4 e( m/<. 


28, 


8. dvayvtiialrjs , cf 3o , 1 5 ; 76 , 1 3 ; 


32, 


22, 


1 6. dyapixbv, D. 1 , 338 , c/. m/ 32 , 
111, 8; 199, 1. 


16. 


28, 


11. ai^/Afuvl/^D. 1,619,1^.^129, 


32, 


22, 


18. dypla xpdn€r)l cf D. I, a63 et 
cf inf 98, 91; 111, 96, 198, 20. 


33, 
Hi/: 32,i4. 


28, 


12. iypcot/lis, D. I, 5a8, IL. Pf 


33, 


22, 


ao. <iyp('aaa/a?D. I, 45, IL. N., 
i8li,cfinf 3i,24. 


33, 
cf iiif 23, 25; 33, 90. 


28, 


i4. i$a(s,c/:P.?.XXXI,9,PS. 


33, 


22, 


99. dyoBwsis, V. N. 1. 


28, 


21. aiyiXaj'^, cf 28, 11; 111, 26; 
22, 


9 4. dviSa x^ipiel IL. N. 
198, 90. 


33, 


22, 


96. dyada. 


28, 


95. dyaXXoxpv, cf 22, 3. 


33, 


22, 


27. dyaOos, cf 33, 17. 


29, 


3. Ignalius, conf 26, 96; 3o, 10; 


33, 


22, 


a8. ayip&);(os, PS. 
111, 97. 


33, 


23, 


1. dyaalds. 


29, 


5. ovaAAajtTos, IL, N. , cf 1^5, 7. 


33, 


23, 


8. AtyvTilos, cf 3o, 26; ii5, 20. 


29, 


7. dyXaxjaos. 


33, 


23, 


1 1 . dya-nrjTbs , c/". 3 1 , 1 . 


29, 


8. aiyiXco^, cf G. XIV, 779 penult. 
23, 


19. iyyeXos, cf 198, 19. 
— axipiyS. 


33, 


23, 


i5. lyliov, cf 111,7. 


29, 


10-12. dyXao(p(i!Tis ; yXvxvalhrj, D. 
23, 


9 1 . &x'hixos. 
I,486,IL. //308. 
23, 


95-a6. ayp/a eXaial IL. /V., c/! 99 , 

90; 39, 90. 


29, 


i3. dyXao<p&Tis; yfj aafiia, D. I, 
899, cf 26, 4. 


33, 


24, 


5. ^^sfiowx»^, c/! 99, 95; 111, 10 


29, 


i5. ixXeiypis. 


33, 
e/ 1 9. 


29, 


95. vysy^ovixrj, cf 24, 5; 111, 10 
24, 


8. dyaiov (^dyaios). 
e/ 19. 


34, 


24, 


19-2 0. iyaiT'»); aycDyis; (iy&jycis. 


30, 


6. iyvoia, cf. 98, 6. 
24, 


2 5. dydov. 


30, 


7. ivoia, cf 28, 6; 201, 24; 2o3, 


3i, 


25, 


1. dyuvialyjs. 
9- 
25, 


6. Aiyov&los. 


30, 


10. Ignatius, corif. 96, 96; 99, 3; 


34, 


25, 


9. Aiyovalos, cf 5o, 23. 
111, 97. 
25, 


i4. aj-opa. 


30, 


12. ayvos, cf. 27, 25. 


35, 


25, 


i5. iy^pTvs, PS. 


30, 


l5. ava^vctio^);^,^. 98, 8; 76, i3; 


35, 


25, 


24. dypds. 
111, 8; 199, 1. 


35, 


26, 


4. ayAao^pdJTis, PS., c/". tn/: 29, 


30, 


16. dyivrjros. 


i3. 


30, 


24. dyimt, cf 96, 90; i5G, 19. 


36. 


26, 


8. a0yor;<T7aA(os, PS., cf 5o, 10. 


30, 


a6. AtyvTtlos, coiif 93, 8; ii5. 
26, 


19. [ep^g(i>eosJ iyp[os, cf 39, 10. 
90. 


36, 


26, 


17. dyaOds dvOpooiros. 


31, 


1. dyairrjrds, cf 93, 11. 


36, 


26, 


19. 4'>(os, c/". 28, 4. 


31, 


4. aiyM ia,\L. 7/. 3i3. 


36, 


26, 


9 0. ayaTT);, IL. /V.; conf 3o, 24; 


31, 


5. a/7ii7r7(or(eAimov),IL. ^. 981. 


37, 
i56, 19. 


31, 


a4. iypta&lts iXXrj iv Uapvaaaai, 


37, D. 1,529,11..//. iSfi,cfsup.-i8, 

19. 

9. aiirjpTris'! IL. Pf tlia,ef. inf 33 , 
9; 176, 10; 9i4, i5. 

10. iypios {r&nos), cf bi,-]. 

1 1. [ipi€ivdos] iypios, IL. N., ef. 

SUp, 26, 19. 

19. dypia xivva^is, IL. Pf. 348. 
l4. dypia xpifxSr}! C/.^a,i8. 

16. dyapixdv, ef. 22, 16. 

17. ypaixdsl PS. 

20. dypia iXalal IL. N. , ef sup. a^ , 
20; 93, 95. 

21. dypiopiyavos, D. I, 3^5. 

24. dypia xvixos, IL. Pf 217, cot/. 
voc. sequens. 

ult. dypla xvixos, cf. voc. prmced. 
1 . iyxparrjs ? 
5. Ay piititas. 
7. iypios aixvs. D. I, 634. 

9. aihrjpTris'! Cf 3a, 9; 176, to; 
ai4, i5. 

i5. iyvWl 

16. AyiOcov. 

17. dyadds, cf. 93, 37. 

1 9. dyaOvvdrjaerai ,F. N. 1 . 
a9. dpa, IL. N., cf 979, 9 et 94. 
93. (liva^fdXSoilvel. NIIN ? Cf. 
IL. ^. i74c(3o3. 

95. aSapxj7s, D. I, 8o3; G. XII, 
370, cf. inf 4i, 96; 43, 7 ei 11. 
99, i5. 

37. aS/aifTor, D. I, 616; IL. ^. 978, 

cf. inf 37, 4. 
28. <i5afiai»T(x<is {XlOos), coif. Sg, 

93; 997, 7. 

10. (iSafias,^/'. 36, 7; 39, l4 e< 94: 
l35, 90. 

19 e/ i5, ipyejjLov, G. XIV, 773, 

XIX, 433, c/ iiif 981, 96. 
91. d^ives {dhriv), G. XIX, 443, 

cf inf 37, 10. 
7. dloXeax^ia, PS. 
91. ASoWs. 
24. ids, D. 1 , 754 , cf inf 118. io 

et 18; 94i, i5. 
7. aSaftas .c/". 34,io;39,i4e/94; 

i35, 90. 

9. izS);^a)(a, PS. , cf 53, 8. 
9 0. 8e/xT>;s, cf iif. •^ X.*'^ 

96. SevTip^ov. 
9. i^YJXov. 

4. i&iavrot, ef. 33, 97. APPENDIX AD LITTERAM y<: 3 37, 10. ahrjv, cf.Zh, ai. 

37, 11. (hiov, cf. ii5, ih. 

37, 12. aiSnf-ov? D. 1, 346, i3; IL. 

Pf- 379- 
37, 1 3. deS^s. 

37, i4. iSiaiVepov, HoF. i54 a. 
37, i5. AliKla. 
37, 17. aSmos. 
37, 18. iSixoj'. 
37, ao. biadyjxr/l 

37, 9 1. ApxTiov? c/. D. I, 597; G. XI, 

837; IBt. I, 45. — a(9>ipa, c/. 316, 
10; 328, h. 

38, 6. ilXidvoXis, c/". I28,i3;i3i,25; 

171, 17. 
38, 8. dheX(pds. 
38, 11. a-nbhsikis , conf. \hZ, 25; 25o, 

i3; 95i, 20; 958, 10. 

38, i4. v ApxTos ftsyiA);? cf. ha , i5. 

39, iti. aSafxas, con/". 34, 10; 36, 7; 
39, 24; i35, 20. 

39, 19-29. dhaiiivTivos CklOos) , cf. voc. 

sequens. 
39, 93. oSafiavTixis [XWos), conf. 33, 

28; 997, 7. 
39, 24. dli(ias, coif. 34, 10; 36, 7; 

39, i4; i35, 20. 
41, 1, lipxus, PS. 

41 , 24. iiSpap^upos, D. I, 776, cf. inf. 

55, 3. 
Al, 26. dhdpxrjs, cf. 33, 95; 43, 7 e< 
11; 99, i5. 

42, 6-7. iSpiiTOs (<Spct>s); — ihpccais, 

cfinf 299, 2 3. 
42, 8. OhpopdaaTov, PS. 
42, 9. uSp(i(xeA(, cf. 54, i3; 285, 5. 
42 , 1 4. iiSpifzijAov, D. 1 , 7 1 5 , cf. inf. 

54, 17. 
42, i5. ^ ApxTos {leyiKrj^i conf. 38, 

i4. 
42, 17. ASpias. 
42, 18. ofxtiSpwff-s? IL. N. 
42, 2 9. afSpiavTa^avSpidis), HoF. i586, 

cf. inf 200, 6. 

42, vh. civSpaTroSa (orSpdTToSoi'), IL. iV. 

43, 9. A3pufi)jT7os. 

43, 7. didpxrjs, conf. 33, 95; 4i, 96; 

43, 11; 99, i5. 
43, 11. dldpKr]s, cf. voc. prwced. 
43, i4. Sprifios, PS. 

45, 91. dtjhujv, c/". 7, 2 ; S12, 2 5. 

46, 1. del^cijov, cf. 6, 23; 199, 6 e< 7. 

47, i3. 4>a, PS. 47, i4. o5a, D. I, i53, H, 419; IL. 

Pf 285, cf. inf. 47, 17 ei 19. 
47, i5. <o6v, cf 55, 18. 
47, 17. o6a, cf. 47, i4 et 19. 
47, 19. drj, cf. h"], i5 et 17. 
47, 90. 6Se. 
47, 99. iioffxvaixos , D. I, 56o; IL. Pf 

38i, cf. inf 47, 96; 78, 9. 
47, 24. Oocxt/afiirov (^Xo(or), D. I, 5l, 

cf. voc. prceced. 
lil, 96. ioffxiafios, cf hj, 99, 78, 9. 
47, 98. oOtoO, cf. 117, 11. 

47, 3o. oiihi. 

48, 1. oiixl. 

48, 2. oii pirj; — ou. 

48, 3. o5as. 

48, 4. oiix ialiv, cf h8, 99. 

48, 6. olaw. 

48, 8. vi6s, cf. 118, i3; i45, 10-11 ; 

909, 16. 
48, 10. oixoSofir;S>7<Totrrai. 
48, 12. oixos, cf i45, 11. 
48, i4. oixMj'. 

48, i5. oixTipfiis, PS., cf. 48, 17. 
48, 17. oixripix6s , cf. 48, i5. 
48, 19. )) oixoM{iivrj, cf. 274, 17. 
48, 92. iidxivdos. 
48, 25. (SoA^os, D. 1,559. 

48, 99. oiix icrltv, cf. 48, 4. 

49, 9. EiSovXos, 2 TimotL, IV, ai, PS. 
49, 7. ipivpov, IL. Pf. 2 54. 

49, 10-29. oSfiAos, cf 19, i3; 5o, 4. 

49, 94. 0} pia, Paradisus, ed. Tullberg, 

28 ult. et not. iS ; conf. inf. 5o, 1 ; 
60, 6; 286, 1. 

50, 1. ijS/a,e/.49,94:6o,6;986,i. 
50, 2. EiSouAov? cf. 49, 9. 

50, 4. oSoXos, cf. 12, i3; 49, 10-22 

et inf T^iajcviy. 
50, i4-l5. Eiiyivios; — Eiiyivioi. 
50, 17. V.i/yevr^s. 

50, 29. 7177181011,0.1,281; lL.i/.38. 
50, 23. Aiiyo^KrTos, cf 25, 9. 

50, 95. aiiyovtyliXios, cf 96, 8. 

51, 4. aiyeipos, cf. 97, 23; 111, 3. 
51 , 6. Eua^pios. 

51, 7. ij-pios, cf. 32, 10. 

51 , 8. iiyieivbs. 

51 , 10. iiyieia. 

51, 11-12. u^poxoAAotipia; — ;^oAxoO 

ivOos, cf G. XH, 9 49 et voc. seq. 
51 , i4. ti7poxoAAoOp(ov, cf. voc. prceced. 
51, 24. «pao-is, PS. 51, 
52, 
52, 
52, 
52, 
52, 
52, 
52, 
52, 
52, 

52, 
52, 
53, 
53, 
53, 
53, 
53, 
53, 
53, 
53, 53, 
53, 
53, 
53, 

54, 

54, 

54, 
54, 
54, 
54, 
54, 
54, 
54, 

55, 
55, 
55, 
55, 

55, 
55, 
55, 
56, 
57, 
57, 27. r)lijo(jp.os, cf. IL. Pf. 259. 

I. bpi(Tp.6s , cf 90, 18; 91, 97. 
2-10. otiSiTepa; — oCS^Tepov. 

I I . bhoTroirjrriTe. 

i3. 6pxos, IL. N., cf 95, 4. 

1 5. iiheop, cf 119,9. 

17. d8(5s. 

18. dS(5jn-(o, PS. 
9 0. 080US. 

9 1. iiSp>;Xdv o/3)7fia, PS. , c/^ G. VII, 

994. 

94. ohiivas {6lvvv)1 IL. N. 

26. OiS/TTOUS. 

1. o(hrip.a, c/". 59 , 91 ; 53, 22. 

2. oOSei' (laXXov'! 
4. bhrjyrjcTOv. 

6. d>hrjyr}crev. 

8. ahr)(payla, cf 36, 9. 

9. bhriyrrv/is , PS. 

17. ii)pu|e, cf. 70, 2 4. 

i8. ciheiov, cf. Ign. Gdidi, il Testo 
syr. della Descrizione di Roma, 
p. 29 2, 1 5 , ubi legendum T^Aar^ 
ajSera. 

20. cbhTves. 

92. oiS);f(aTO, c/". 53, 1. 

2 4. oiilbs, PS.; ilos, Bernsleio. 
ult. e6|(Wfiov, D. I, 282; IL. Pf 93. 

cf inf 55, 19. 
1. eiSa/ficor. 
4. ojspiwSes, G. XVI , 3oo , h ,ef. inf. 

279, 18. 

6. fiSvov, G. I, 985; IL. Pf 3o3. 

7. eOSox/a. 

9. eihbxrjTOs. 

10. ii8p(i7apov. 

i3. iilpbiieXi , cf h-2 , 9; 285, 5. 

17. iiSp(5u)7Xov, cf h'2 , i4. 

2 4. uSpoTr^irepi , D. I, 3oi ; IL. Pf. 
3i8,e/ 55, 1. 

1. vSpoir^Trepi , cf 5h. 9 4. 

3. vSpap7iipos, cf 4i, 24. 

9. EOoS/o; — .'S.vvTixrj, Phil., IV, 2. 
1 3. 6v, cf. HoF. 1 64 a e/ h/. 68,1; 
191, 18. 
i5. exsul IL. N., cf. irf. 76, 8. 

18. cbbv, cf. h"], i5. 

19. ei^CL>p.ov, cf 53 ult. 

96. Soptixviov, D. 1, 569; IL. ^. 49. 

2. oCTOxpiXTajp, c/l 58, 8; 207. 20. 

4. 6 TOTroTrjprrrrjs , PS. 

6. avTOCT)(^ehlcos , P.S. , co)/ loe. seq. ; 
57, 27; 58, i3. APPENDIX AD LITTERAM kT 57, 
57, 

r.7, 

57, 
57, 
57, 
57, 
57, 
57, 
57, 
58, 
58, 
58, 
58, 
58, 
58, 
58, 

58, 
59, 59, 

59, 
59, 

59, 
59, 

60, 
60, 

60, 

60, 
60, 
60, 
60, 
6fl. 
60, 

61, 
61, 
61, 
61, 
61, 
61, 
61, 

61, y. aOTo<T;^e8to« , cf. voc. prac. 
9. irtjaias (stvct/h), cf. G. XVII a, 
388. 

12. irvitoXoyia, eonf. 107, 3; lai 
ult. 

tlt. aiiTOipvi) (Q-tpixiijiara). 

16. aiXrjl c/. ()4, 9. 

18. eiria, c/. 998, 17. 

ig. auTfifiaToi», c/". 58, t; 106, 18. 

9.3. airoTtltxds, l*S. 

95. avTotp/a, l'S. 

97. ai;TO(T;^£S/iw> , c/". 67, 6 e/ 7. 

1. avT(5fiaT0i', c/". 57, 19; 106, 18. 

a. airoixarialai. 

8. auToxpaTwp, c/. 67, 9; 907, 90. 
i3. aCT0(T;^e8/ct)s , c/. 67, 6-7 et •).']. 
\k. E6tu;^os. 

16. 'Eirix}os. 

17. i»ToAix()j', «/1 ii5, 1; 194, 3; 
9o3, ttlt., 9o5 , 95. 

9 5. uaA^a, PS. 

9. olv&vSr) ri) ^vrov . . . . Ta ^xiv 
^iXXa ix^si di(nrep aTaipvXivos, D. 
I, 468; IL. N. 

13. &.KavOa; — iKavOa Alyvnlla, 
IL. P/. 197, c/. in/. 971, 9 9. 

18. Eu;^rTai. 
91. 6)(yp6s. 

94. aO;^)7V, c/". 117, 91. 
25. 65;^pos, IL. Pf. fjB, c/. in/. 61, 
18. 

6. d) jS/a^c/". 49, 24; 5o, 1 ; 986, 1. 

7. bkiyy iov = a^oiyy lov, con/. iko, 
i6; 159, 9 1 etult. 

10. d)(cop!i}v [d)(wp), G. XII, 463- 
464, c/. F. yV. 9 etin/ i55, 5. 

i3. d$ii€a^oj>, e/. 76, 99; 159, 99. 
i5. d^aXpirj, D. I, 709. 

17. 6iiyXwov, c/ G. XVIII b, 466. 
91. d$6xpaT0v, ^. G. XI, 439, ult. 
93. d^eia. 

9 5. ()|t/axav5a, D. I, 116; IL. P/ 
iSg, c/". itif. 189, 19. 
1. It/p/s, IL. /y. 48. 
3. oxrcb. 

5. ()$ifisX(, c/. 159, 9. 
7. (5Sos, ^. i55, 4. 
9. o^xjypapos. 

18. aix.poi, c/. 59, 95. 

90. &x_pa, D. I, 774; G. XVIII b, 

167. 
93. 6Tr«iDpos, G. I, 387; XVIII a, 

4o9;XVIIU, 397. 62, 


1. eixapialos. 


67, 


9. bfx^axbfxeXi , D. I, 7i5, c/. it^ra 


62, 


3. eixapialia. 
191, 1. 


62, 


1 1 . dt;(iXos vel A;f(AA«6s, conf. 1 56 , 


67, 


4. Hospilia, yr)poxop.etov. 
90. 


67, 


6. 6fiJ^axiov, D. I, 691; Lagabde, 


62, 


18. ai\rii,c/. 64, 7; 117, 19. 
(iesam. Abhandl. 97, i4, con/. in/ra 


62, 


99. b\d<?i.rov, D. 3i8; IL. Pf. 269, 
189, 6 e( 11. 
c/ in/. 9o3, 17. 


67, 


la. fiu8p/a<T(s; — aiyxyats, G. 


62, 


ult. aiXciiv, c/ 168, 17. 
XIV, 775-77G; XIX, 435, c/ in/ 


63, 


7. :5^os, c/ 198, 7; i3o, ult. 
i84, 18. 


63, 


8. dAxii6i'(o»', D. I, 809. 


67, 


16. ifxaipcMjts, G. I. 776; XVI, 


63, 


10. ^oXxbv, D. I, 83; IL. A^. 
609, c/. in/. 181, ai. 


63, 


la. bXoxairwiia. 


67, 


91. a/fxofipoi8es,G. XIX, 446. 


63, 


l4. bUalsov, D. 1, 5i4. 


68, 


1. 6v, c/. 55, i3; 191, 18. 


63, 


18. OAufXTTOs, c/. i58, 5; 170, a5. 


68, 


7. iwlpovt PS. 


63, 


90. eixvAos, 


68, 


8. ovoSpvxisl c/ 69, 8. 


63, 


91. ^Au.'i9o(,D.I,i64;IL.^.399, 


68, 


9. dvaypos. 
c/ h/. 64, 1 . 


68, 


11. bfxcovvfilas [bfxatvvfxla) , c/ 66, 


63, 


93. 6AufiTr((i8a)pos, c/. 65, 5; 169, 
95. 
8. 


68, 


i3. 6vaypa, D. I, 6o4. 


63, 


95. (JAupa.D. 1,938; II, 455-456, 


68, 


19-25. eiayyiXiov; — evayy^A^a; 
Lagarde , Gesamm. Abhandl. 59,17; 
— eiayysXialai, c/. 69, 1. 
IL P/ io4. 


68, 


97. bvofia. 


64, 


1. ^Atir^o(, c/". 63, 1. 


69, 


1. eua77eA((T7a/, c/ 68, 95. 


64, 


3. ? iitodsisl 


69, 


8. 6voSpvxis, D. I, 496; IL. ly. 


64, 


7. aiXrj, c/. 69, 18; 117, 19. 
390. 


64, 


9. aiXrj, cot/usis vocab. r^S»V^ et 


69, 


19. or»os; — olvipiov, con/ 196, 
Y<r-\i\^? c/. 57, 16. 
91. 


64, 


1 1 . 6Xr}. 


69, 


i4. dvcijvis; — cvcimls, D. I, 36o; 


64, 


19. aiXiov. 
c/ in/ 909, 19. 


64, 


i3. biiSpi^eiv^iSpiisivl 


69, 


17. ovvxiov; 6vvxes {6vv^), D. I, 


64, 


17. aOX)7Tp/8os (aOAj7Tp/s). 
170; IL. Pf. 9i5 tiot., c/ it/. 71, 


64, 


19. bXiyuOrjaav. 
4; 909 , 4. 


64, 


9 1 . bXiadrjpia. 


69, 


18. 6vv^, G. X\\,liU,c/voe. »eq. 


64, 


93. r^nicrlarrip, F. N., 9. 


69, 


90. oviytov, c/ voc. prcEced. 


64, 


•2 5. ? ex verbo Xiu. 


69, 


9 9. bvot, D. 1, i83. 


65, 


1 . 6Aufj^(ov. 


69, 


26. ovbxXeia, D. I, 523: IL. P/ 


65, 


5. OXvniribhccpos, c/. 63, 23; 169, 
i65. 
8. 


70, 


1. oiyxia, c/. ^5, i2-l5. 


65, 


i3. oAx»^. 


70, 


6. 6voa fxa, D. I, 477. 


65, 


i5. iXoyoi. 


70, 


11. evrov^^os, c/". 2o3, i3. 


65, 


95. iiivXov, c/. i84, 96; 186, 94. 


70, 


19-90. Iptvov; — tptvov pipov, D. 


65, 


26. coixorpiSis (eAa(ov), D. I, 43. 
I, 170; IL. A^., coi/. in/ ii4, 5; 


66, 


1. oixfxaria [^fxfxa). 
i48,5. 


66, 


3. 6(xt}pos. 


70, 


21. dvei^os. 


66, 


5. eifxoripixps , D. I, 181, PS. 


70, 


92. oveibiafxbs, IL. N. 


66, 


8. bpicos. 


70, 


94. i)pvkav, c/. 53, 17. 


66, 


9. ifigpos. 


70, 


97. oivivBrj ^alpixcovl — ^eHiavf 


66, 


1 1 . dpivicov. 
5/. 75, G; 76, 1 «/17. 


66, 


19. bpioXoyia, c/ l83, 23; 187, 6. 


71, 


4. bvvxiov, c/ 69, 17. 


66, 


94. bfxc!ivv(xos , c/ i84, i5. 


71, 


5. iveipvafxa, G. XIX, lilti,e/ iitf. 


66, 


95. bfxci3m[xia. 
901, 11 ; 903, 31. 


66, 


ult. bfxoiOTtad^s. 


71, 


7-8. iv6pO)itoi; — avOpomos, i59. 


67, 


1. bfxoioiatov, c/". i85, 9 e< 3. 
10; 9i5, 8; 9iG, 90. APPENDIX AD LITTERAM x<. 5 71. 

71, 
71, 
71, 
71, 
71, 
71, 
72, 
72, 

72, 
72, 
72, 
72, 
72, 
72. 
72. 
72, 
72, 
73, 
73, 
73, 
73, 
73, 
73, 
73, 
73, 
73, 
73, 
73, 
74 74, 
74, 
74, 
74, 

74, 

74, 

74, 
74, 

74, 

75, 

75, 

75, 
75, 

75, 
75, (j. vipdj)xos (vapOvi) , D. I, iaC, 
IL Pf. 339. 

11. oivos iisXirtTrjs, D. I, 701. 
i3. oirofxeAi, D. I, 702. 
17. orros cnuXhjrmds, D. I, 711. 
19. olvos oivivdtvos , D. I, 716. 
23. oiroj Kslpivos , D. I, 721. 

21. oiros TSiaairi-js , D. I, 723. 

I. oivos vaatDTTirijs . D. I, 728. 

3. o(vos KicrTpoxj ipu)(prpv(po\j , D. 
I, 726-727. 

7. oZvos rpayopiyotvmis , D. I, 727. 
10. orvos (3ouv(T};s, D. I, 727. 

1 a . ofoos SiXTafiV(Tr;s , D. 1 , 798. 

15. oTvos 'Tspaairr/s , D. I, 728. 
17. orvos pi]rivir-ijs , D. I, 790. 
19. ohos S-D|!X(T>;s, D. I, 728. 

22. orros Q-vpLSpirrjs, D. I, 729. 
a4. olvos optyavirrjs, D. I, 729. 
ult. oTvos xaXafitvOirrjs , D. I, 729. 
3. orvos yXrj)(^eovirrjs , D. I, 729. 

5. oivos xovvlirrjs , D. I, 729. 

8. o(j»os dpciiiiarirrjs , D. I, 799. 
10. o?vos vxplirrjs, D. I, 781. 

i3. olvos xarappoinds , D. I, 780. 
i5. o^vos vsxrapirrjs , D. I, 'j'Si. 
17. olvos auapirrjs , D. I, 732. 
19. ori»os ayptovapZirrjs , D. I, 782. 
29. orros Saii«('T;;s, D. I, 739. 
34. orvos sXsXtaipaxirrjs ,\). 1 , 783. 
ult. olvos 'aavaxirijs, D. 1, 733. 
3. 0(Vos axopirrjs, D. I, ^33, dc 

ixopov,ef. inf. 85, 19 cf 24; 975, 

i3; 278, 9. 

5. olvos asXtvirrjs, D. I, 704. 
7. orvos aXoaavBirrjs , D. I, 734. 

9. orvos (pddptos, D. I, 734. 

II. orros fiapadpirrjs xai dvrjOirrjs 
xai nssrpoasXtvirrjs , D. I, 734. 

16. olvos Q-vneXairrjs, D. I, 7^5. 
19. olvos x^lJL^tXatrrjs , D. I, 785 ; 
— orvos ^(aiianttrvivos , D. I, 785. 

9 1 . orvos fjiavZpayopirrjs , D. 1 , 7 3 5 . 
9 3. orros eXXsSopirrjs, D. I, 736. 
26. olvos axajxpLoovirrjs , D. I, 738. 
1 . orws xi&lpov '^V)(orp6(pov , conf 
79 , 3. 

5. ■aomjpds, IL. N. 

6. oivavSrj, cf. 70, 97. 
19-95. ovyxia,cf 70, 1. 

16. Evvixrj, 2 Tim. 1,5, PS. 

17. dviaxos. 
19. <us. /o 
75 
76 
7G 
76 
76 
76 
76 
76 
76 

76 
76 
76 
76 
76 
76 

77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 

77 
78 
78 

78 
78 

78 
78 
78 
78 
79 

79 

79 79, 
79, 
79, 
79, 
79, 
79, 
79, 
79, 
79, 96. 6s. 


80, 


28. oaTiovl 


80, 


1. oalia, cf 993, 9. 


80, 


3. ciOrjasts. 
5. dalpaxov, cf voc. seq. et 'j-j, l4. 


80, 


6. 6aT paxa , D. 1 , 8 2 5 , c/". voc. pnec. 


80, 


8. exsul, cf 55, i5. 


80, 


9. dacoria, cf 918,8. 


80, 


1 1. aliyp.aros (^&liy(xa^l IL. ;V. 
i3. dvayvualrjs , IL. iV. , c/". 28, 8; 


80, 


3o , l5; 111,8. 
10. EiaiStos,cf. 78, 96. 
17. dalpaxov, cf 81, 10; ^S^, 8. 
2 1 . baia. 


80, 


9 9. d^v§a(pov , rf 60 , i3; 159,99. 
95. dalpsa. 


80, 


97. ovaia, conf 77, 1 et 3 et Hof. 
i54 b. 


80, 


1. ovaias (oiaia) , cf 'jli , 27; 77, 3. 


80, 


3. oiiaia, cf 76, 97: 77, 1. 


80, 


i4. balpaxov, cf 'jQ,h et 6. 


80, 17. batos. 

19. batunaros. 

21. olaVTTOS, D. I, 9o4, PS. 

24. chxsavds, IL. N., conf 85, 28; 

8G, 1; 975 , 90. 

96. davpis, D. I, 621; IL. Pf 79. 
3. iiaaeciros, cf 934, 18. 
7. 6 ffTra(Tf/(5s, c/I 78, 1 1; 2^7, 19; 

258, 18. 

9. voaxva^os , cf Ifj, 99 et 26. 
11.6 aitaapibs ( leg. glossam : iJil ), 

cf 78, 7; 947, 19; 908, 18. 

19. ? 

i4. a^payis. 

i5. d)aavvd, cf 97, 9. 

26. Evai€tos, cf jQ, i5. 

1. vwep^x^iv, D. 1,497 ;IL. iy. 390, 

cf inf. 84,5. 
3. VTcbatpayp.a, G. XIV, 773, canf 

inf 9 54, 19. 
5. ^Tr(7re^vx«l)s [■^(truiv), G. XIX, 

^58 , corif. inf 954, i3; 960, 17; 

969, 11. 

9. dfj^dxirov (^Aaiov), D. I, 43. 

10. (nraros. 
19. VTtoypa<prj. 
i5. VTtoydalptov. 
19. 6 laoXvixoppos. 

21. VTtb STtdp^xcav ■)(d>pa1 
93. tnrt) ^7r(;(e(p&)v? 
2 5 e< 97. trir^ ^irapj^fwv? 
«/(. UTrd iiraT&it> ? 3. i/7rop/;T»;s?PS. 
5. cipiXsta. 

7. 6^«i(rxopSo>', D. I, 991; IL. Pf 
393. 

9. vnoxeipLSvov, Hof. 3^, i5. 

10. VTtoOfjxat, F. iV. 9. 
19. dTtbxpv^ot. 
i3. iTmoiidpadpov, D. I, 4 18; IL. 

iy. 383, cf inf i39, 8; i49, 9. 
i5. vffojjOfiaTa, G. X, 1 I9f( 1019: 

F. 0. «M imV XXI, 90, cf inf 81 , 
9 1 et 97; 89, u/r.; 255, i3; 957. 

93. 

18-19. ^''''bXvats; — vSpoxeipaXoi'. 

G. XIV, 782, cfinf 85, 8. 
9 0. virbdsaisl PS. decurtntum cx 

[caj.£o]y<^)s\c^av:^, cf inf 85 , 3. 
99. VTiop.vrjp.ara. 
94. ii7roSt;T?;s; — -BTep/l&jfxa. 
9 5. b -zrojx^pbXv^, D. I, 742, PS. 
97. imoyXcijaaov, D. I, 6i3. c/'. inf 

83, 98. 

3. ctiroCTOpftaTa ? PS. 
5. (57rcopo^t;Aax(ov. 

7. (3Tr(5s, c^. 908, «/<. , annon glussa 
y^zn^^c^ ex xpbxivos pvo Ko- 
prjvaixbs orta erit ? cf oacvEo infru 
etD. I, 43i;IL.P/. 36-37. 

9. bTTCOS. 

10. balpaxov, cf.jQ, 17; 93c), 8. 
19. tnroima, co;!/". ic7r()Tr(oi', G. Xll, 

8o4; tiTroTTt^of, G. XIV, 774, tilt.; 

cf etiiif. 8i, i4; i44, 17. 

i4. VTtcimta, cf 81, 12; i44, 17. 

18-19. ii'7TOj^(5i»5p(oi' ; — i/7ro;((li>Sp(a . 

cf i4i, 9; 233, 10; 954 , C. 

9 1-93. vir6;^iif>ta; — vi70)(vpiara. 

cf 80, i5; 81, 97; 82, ult.; 955. 

l3; 957, 23. 
81, 25. viro^AsoT^/Ses, G. XIII, 5o-53. 
81 , 27. tnrrip^ufta , cf 80, i5 ; 81, 21; 

955, i3; 257, 23. 

1. ^^(S. 

2. dniaci). 

4. 6(?e/[Aot;]ffa? 

5. ii^e(pdi ? PS. c/. inf lin. liL 

8. vTsbOsats, ef 85, 3. 

9. VTvbXrj^ts, conf Paradisus , vd. 
TuIIberg, n,3; U, l>, et inf 8b. 

2; 25o, 99. 

ult. V Tio'^vy.ara , /. 80 , 1 5 ; 8 1 , 9 1 
et 97; a55, i3; 267, 93. 

6. inrj^xoov, D. 1 , 56o. 81, 
81, 
81, 81, 
81, 

81, 81, 
81, 

81, 82, 
82, 
82, 
82, 
82, 
8-2. 82, 
83, API'EiM)lX AI) JJTTERAM r^. ft:5 


1 0. (i^Ofiai. 


38 «"" 96; IL. Pf 90 n"" 3 , cf inf 


91 


M 


1 9. d^Otjffoiiii. 


178, 9i; — yl/iXccOpov, Lacardf. 
h:\ 


i'i. o^ffaAfxds, (/. jfif). i3- 


/. c; IL. Pf 91 «""■ 4. 


92 


h:\ 


i(). airlTtjf oJvos , D. 1, 71 5. 
86 


10. tixtpioetiis , IL. Pf l5l. 


92 


K:i 


•jo. dyl/apiov. 
86 


i4. ^xifxoi», IL. Pf l5l. 
h:j 


92. Kiin}Xof'l cf. iiif. ri' \%'\n 
86 


18. i€svos, cf 18, 3. 


92 


8:5 


36. iTrAa/. 
86 


19. 6yxivos,cf. 85, 99. 9 4 el iili. 


92 


k;5. 


97. AttAoi'. 
87 


6. chpipios e.r wpipior? cf 87, 


92 


K:i 


iH. iitdyX'iyrTfT<ii'. rf. 80. •j^. 


10. 


92 


H'i, 


1 . (') ■advros .' 
87 


7. oiipavis, cf 90, 19: 93, 97. 


92 


H'i, 


a. (l^^aAft/a. 
87 


10. eipipiov, cf F. 0. II, 566. nil- 


92 


«'i, 


5. inrepixdv, rf. 79, 1. 


deiula in Jes.; et inf 95. 18. 
S'f, 


8. ^l(75(iT01'OJ, (!. XI\, /|l'l. 
87 


96. opyrj. 


92 


8'i, 


10. ECppaT>;(T(a , PS. 
87 


ull. cipylaivrol 


92 


8'i, 


1/1. api^opsx/s, PS. , fo»/; i'i'i 


■ 1 ; 


88 


1. dpytXos. 


93 
191, 90. 
88 


2. (iSuSspxixdr? G. Xll. 779. 
8'.. 


17. VTroKifflis, D. I. iKj: 1I>. 


'.'/"• 


88 


4-5. ^lp^aror; — dpyavi, conf. 88, 


93 
196, c/i Ill/j-. 8/|. 9.'i). 


95, et IIoF. i54 b. 


93 


8'i. 


1 8. ivTSpO»'. 
88 


25. Spyavov, cf 88, 4. 


93 


8'., 


9 0. V7j-ap5(s, F. A'. 3. 
89 


6. dpiysvicrlai, c/". 91, 9. 


93 


8'i, 


9 9. s\i(ppoarjvy] . ^ 
89 


l4. eOporoTos, G, XVI, /100. 
8'i, 


9 ■'5. iTtoxiali;, cf 8/1, 17. 
89 


16. spwhi6s,cf. 96, 10; 919, 26. 


93 


8'(. 


90. eti^(ip§(ov, G. XIII, 968 r/ g 


70; 


89 


17. lipor, c/". 9, 3; 95,24; a85, 9. 


93 
IL. N. 
89 


19. dpi^arov. D. I, 87/1 : IL. Pf 
8'., 


ull. dTTxdrfs. 


3ao; cf inf 89, a5: 989, 5. 


93 


85, 


9. i)Tr6Xr)if/is , rf 89, 9; 900, 


99. 


89 


9 1. rjpvyytov, var. 6pv-)yiov, D. I, 


93 


85. 


3. \jTt6dscris. 


363;IL.iV.;c/:fY.i48, 7. 


93 


85, 


Ii. vn6Tacris. 
89 


93. oiip6s = 6p6s. 


9.4 


85, 


5. "tlf/ICTliplOI, l'S. 
89 


95. dpiyaroi', rf 89, 19: 989. 5. 
85, 


6. inriAuTos, PS. cf 1(45, /i. 
89 


ull. eipHc^v, Ps. XLVII, 9.'PS.. 


94 


85. 


7. efivl-ti^^os. 


c/. 91, 9O. 


94 


85. 


8. <ns6Av(Tis\ — iSpoxi^aXoi». 


"onf. 


90 


7. dpt;y)if, P«. XGIII, i3, F. ;Y., 3. 


94 
80, 18. 
90 


8. dpTuyofxj^Tpa. 
85, 


1 6. KWOxpiixSi) ; — K\tv6\Mpov 


IL. 


90 


10. (wptidftevos , PS. 


9i 
N., rf Pf 976. 
90 


19. 6hpos = 6pos , cf 91, 5. 


94 


85, 


19. ixopov, D. I, 11; IL. Pf. 


3i, 


90 


18. bpic7p.6s, cf 59, j; 91, 97. 


rf iifSb, 94; 975, i3; 978 


' 9' 


90 


19. ovpavds, c/. 87, 7; 93, 37. 


94 


85, 


91. jo/x/Swv (x>7xis), D. I, 187 


;1L. 


90 


23. elpos, G. XVI, 4o8. 


94 
Pf 7.3. 
90 


95. dpogayxV.D-I.aSi^IL.T/. 61, 
85, 


29. dyxivos , rf 85 , 25 et 99; 


86, 
f/ »/. 93, 1; 95, 1; 992, 8. 


94 
19- 
91 


1. 6pv^a, D. I, 239: IL. Pf 358. 
85, 


•ili. ixopov, c/". 85, 19; 975. 


i3; 


91 


2. ilptyivijs. 


94 
978,9. 
91 


U. [fieTeJ&jpoAoj ix(ui', PS. 


95 


85, 


95. ^jxiros, c/! 85, 9 9 e« ull. : 


86. 


91 


5-6. oOpwv = dpi)r: — oipi)'6p)j. 


'9- 


cf 90, 19. 


95 


85. 


98. cbxeavds, conf 77, 94; 8() 


■ 1; 


91 


7. 6pos. 


95 
973, 90. 
91 


9. ot/pov. 


95 


85, 


utt. dyxivos, cf 85, 99 el «5; 


86, 


91 


11. dpo€os, D. I, 95i;IL. P/: 928. 


95 
19- 


c/. i'oc. seq. 


95 


86, 


1. dyxsav6s , conf 77, 94; 85, 


98; 


91 


19. 6poSoi, cf loc. pi-wc. 


95 
975, 30. 


• 


91 


i4. «poiTxdiros. 


95 


86, 


5-7. d^(0(77apuXor, IL. ^. 9 1 n 


-3; 


91 


1 7 . 6pripia vel iprApta , PS. 


— ^pvuvia, L\G., Gesam. Abhnndl. 


91 


26. eup/i&)v, c/! 89, u/^ 


95 27-99. bpt<Tp.6s: — bpilit)v,cf. h-Ji . 
1; 90, 18. 
3. ovpbs. 
5. ovp6s et ovpos= 6pos. conf. ^5, 

9'J. 

7. 6pia (ftpior). 

8. bpiiccv, (/91, ull.; i48, i4. 
1 1. awp/i. rf 5. 17. 

i3. dpijavosdD^Tis, I). 1, 375. 

1 6 . bpicravTa ( oplcras ) ? 

18. dp/yai'oi' Hpax).e«i)Tixd»', D. 1. 

374; iL. iy:329. 

91. EfipiTTOS, cf 96, 20 ; 3()9, 5. 

27. cbpixbs. 

1. opoSiy^ij, conf 90. 95: 95. 1: 
299, 8. 
3. 6p)()icTTpia. 
5. dp;/iiia fdp^^iSiorV 'f-[t^t •<>• 

7. 6pxis.r). 1. 473:11..";/. 69. 

i3. 6px,is crspantis,]). I. 47^; IL. 

Pf 6-1. 

18. bpteTp.a'] 

9 1-99. bppLIVOV: TJpiTIOV. I). I. 

476; \L.Pf i65. 
9O. ovpeivioi. cf 89, 8. 

97. oi/pav6s, cfS-j, 7; 90, 19. 

98. 6pvi0ss. 

I. opviOoyaXa (opvtOoyaXov). ]i. I. 
285;IL. P/: i64. 

3. 6pdvTes, cf ()6, 1. 
1 o. dip;^eis, cf 93, 5. 

II. dpeocri/iroi'. D. 4l9; IL. //. 
9 -13. cf inf 94 . 1 6 p/ 97 : 980. 9 1. 

i3. evpoxAvSsi)!'. 

16. dpeotr^Airoj'. cf 94. 11 c' 97: 

985. 91. 

9 0. "fpxajii. 

93. opsalsiov, I). I. 4i. i4: ^Si. 
6: IL. P/ 981. 
97. opsoaiXtvov, cf. 94. 11 c/ 16: 

985, 91. 

ult. 6p<^av6s. 

1. opoSiyxV- conf 90, 90: ^3 . i: 

299, 8. 

4. dpxos. 

5. dpSd^yrroia, cf ^o , 9. 
7. opSpilco, PS. 

9. opOoitvota. rf 90, 5. 

1 t . opOoypapia. 

18. tipipiov, rf 87. 10. 

99. ovpos= 6pos: — dipos. c/^^o, 
19: 91, 5; 92, 5. 

2 4. Spor, c/: 9, 3; 89 , 17: 980, 9. APPENDIX AD LITTERAM \< 95, aS. Eipe!)Ttrj, PS. 

95, 97. dhdvra. 

96, 1. dpdvTtjs. c/. f|/t, 3. 
96, 3. dpealvs: — nuAiSvs. 

96, 10. sp&)S((is, c/! 89, 16; 219, a6, 
et Physiol. syr. in Land, Aiiecd. IV, 
cap. xxxiv. 

96, 90. Etlpnros, c/". ga , 21; 3o9 , 5. 

97, 9. wtTavvd, cf. 78, i5. 

97, 99. siOsTov, Hebi: VI, 7, PS. 

97, 94. aOSsiT/a. 

98 , 1 . ati9ei'T(H>7. 
98. 9. aidivTvs, PS. 
98, 3. sCWtvs, PS. 

98, li. dddvva, D. I, 333; Ibt. I, 179; 

IL PJ. ko. 
98, 19. axoT6{xaiva , PS. 
98, i5. aiidsvTla, c/. 97, ai. 
98, 17. aC^iSs^s. 
98, 20. 6 &-s6s, con/. 7, 8; 3i6, ult.; 

317, 1. 

98, 95. dpdpTris. 

99, 6. daSsalosl c/ D. I, 800; G. XIII, 

699- 
99, 8. ipaXlhiov, c/. 9 35, 19; 937, 6. 

99, 10. aiylXu^l/l c/ 98, 11. 

99, 19. ^uy&jfZa, c/. 99, i5; 217, 95. 

99. i5. ii8apx>7s, c/ 33, 95; 4i, 96; 

43, 7 eJ 11. 

99, 19. Ziytoiia, c/ 99, 19; 917, 95. 

100, i4. A^oiTos, c/ 3o5, 94. 

103, 1. ejiTuS('a, IL. P/ 955, con/ in/ 

9o4, 95. 
106, 16. aT^pafxvos, PS. 
106, 18. auTiJftaTov, c/ 5"], 19; 58, 1 

et 5. 
106, 93. aaToi' (diaTos). 
106, 9 4. [((xJtiToros ? 

106, 96. liTOfta, Hoi'. i55 b, con/ in/ 

107, 6-7; 194, 7; 194 , 95; 907, 
i4. 

107, 9. dsrds, c/ 6, 9o; 907, 99. 
107, 3. iTvp.oXoyia, c/ 5^. 19; i94, 

ult. 

107,6-7. ^TOfOS, C/". 106, 96; 194, 7; 

194, 95; 907, i4. 
107, 9. At7(x>), c/ 107, 99. 
107, 10. aTsAvs, c/ 908, 6. 
107, 92. At7(x»), c/ 107, 9. 
107, 93. ATAas, e/ 107, ult. 

107, uU. ATAcfs, c/ 107, 93. 

108, 1. k.T\avT{M.bv, cf. 190. i4; 208, 

4, 108, 3. ATAavT(x6s, c/ voc. prwced. 
108, 5. <T7aS(ov. c/. 219, 23; 296, 95. 

108, 19. khvri. 

109, 5. crlpaTriyds, c/ 994, 92. 
109, 7. dTpaxTvXis, D. I, 445; IL. P/ 

917, c/ in/ 227, 17. 
109, 18. irptor, c/ 194, 9 et 18. 
109, 91. dTpit^aZis, D. I, 961; IL. P/ 

337; c/. !;(/: 199, 7. 

109, 94. aiT&piov, IL. N. 

109, 9 5. iTSpdlVVjXOS. 

110, 1. (i»S(XT((wva , indiclio ««/. 199, 

19- 
110, 9. dTapa;^os, PS.; — dTpiSrjs, 

F. N. 3. 
110, 3. 77. 

110, 4. iaj»oudtp(os, lanuarius. 
110, 7. lamtts. 

110, 9. iib(JiSVOS. 

110, 11. ta(Ta(. 

110, i3. (ao-w fxs. 

110, i5. iaidvvtis. 

110, 17-19. draf>p(V0v; — dvTipptvov, 

D. I, 61 4, c/ in/ 194, 90 ; 207, 

ult. 
110, 90. iaTpds, c/. 193, 91; 194, 19. 

110, 91. f§>7pO(, c/ 110, 24; 147, 91. 

110, 93. sp^rros, c/ i5, i5. 

110, 9 4. iSripoi, c/ 110,91; 1^7, 91. 

110, ull. s(pr}€eias, PS. 

111 , 3. alyeipos, c/ 97, 20; 5i, 4. 
111 , 4. r}ydTtr)Ka. 

111, 6. aiylSiov. 

111 , 7. (^S/oj', c/". 23, i5. 

111, 8. dvayvditylrjs ,«/! 98,8;3o,i5; 

76, i3. 
111, 9. r}y opla, IL. iV. 
111, 10 e( 19. T^y e pLOv txd , corf. 94, 5; 

99, 25. 
111, 1 3. rjyyiaav. 
111 , i4. rjyspiovtrtoi. 
111, 16. igiiera (ignis). 
111 , 17. syy^let (Tou? 
111, 99. aiydxspais, PS. 
111, 93. vyip'^, PS., c/. 198, 94. 
111,9 5. ^ 7^, c/! 99 , 2. 
m, 96. aiy/A&xf', coii/ 28, 11 e( 91; 

198, 20. 

111, 27. Ignatius, c/l 93, 3; 3o, 10. 

112, 1 . rjysfuhv. 

112, 9-10. (iSaip; — (iSaTOs, c/; 59, i5. 

112, 90. /Se. 

112, 95. erSos, c/ n3, 94. 112, 96. ollos. 

112, 27. lotiAlOS StXTCtTWp, PS. 

113, 1. ii8aT/s, PS. , c/. (jujAv "1 Dozy, 

suppL aux Diction. arabes. 
113, 2. (8a/a(5/|a, D. I, 53^. 
113, 8. t'SoO. 
113, 9. drSptJffaiftoi', D. I, 499; IL. // 

319, c/. iii/ 900, 3 et 16. 
113, 16. >7Stio(Tftos, D. I, 383; IL. P/ 

959. 
113, 18-29. rjhvaapov; — ■srsAexi~i'OS, 

D. I, 477; IL. P/ i8n,con/in/ 

ll3, ult.; 1 14, 7. 

113, 94. E?3oS, c/ 119, 95. 

113, ult. r)hii7apov ; — t!ie\sHivos , c/ 

1 i3, 18; 114,7. 

114, 3. v^oliaxow, PS. 

114, 5. tptvov, c/ 70, 19; 'i48, 5. 
114, 7-8. ri^vaapov; — •nrsAsxrvos, e/ 

1 i 3 , 1 8 e/ ult. 
114, 19. rilii fiou; — ^Sd ffoi, F. A''. 4. 
114, i4. i^p.svtan.6s (A//?os)? c/ 296. 

ult.; 297, 18. 
114, 16. (spaTe("o)', c/ i4q, 3; — S(a- 

xoviov, sacristarium. 
114, 20. iSata, D. I, 624. 
114, 22. dvlpdxyri, D. I, 265; IL. P/ 

390, c/ iii/ 199, 4. 
114, 2 4. iSptif/eroi, PS. 

114, ult. edictum. 

115, 1. svToXtxbv, c/ 58, 17; 124, 3; 

2o3, ult.; 905 , 95. 
115, 3. d)'8p6ffaxes, D. I, 48o, c/ in/ 

199, 24. 
115, 7. svtiSptof (spuSp/s), c/ Phy.<iio- 

logus syr. ed. Tychsen, cap. xsxt, 

et in/ 9 00, 7. 
115, 8-1 3. >7Sti;^poiiv; — ^St);^;pot;v fxti- 

pov, D. 76. 
115, i4. ihtov, c/ 37, 11. 
115, 1 5. Ispd poTdvv, IL. P/ 366. 
115, 19. iepd, G. VI, 354, 9, c/ in/ra 

147. 3. 
115, 90. Atyvirlos , c/ 93, 8; 3o, 96. 
115, 99, dvepibvtj, D. I, 393; IL. P/ 

901, conf. in/. i39, 19; 901. 6: 

909, 90. 

115, 94. (spetls, PS., c/ tlf], 5; i5o, 
1; 979, i5. 

115, 96. eid /. 47, i5; 55, 18. 

116, 9. ici, PS. 

116, 3. a<Jpa, PS. 

117, 7. vhpox6os, PS. iMrniVknie mnoitLK. 8 APPENDIX AD LITTERAM y< 117 
117 
117 
117 
117 
117 
117 
117 
117 
117 
117 
117 
117 

117 
117 
118 
118 
118 

118 

118 
118 

118 

118 
118 
118 
118 

118 

118 
118 
118 
118 
118 
119 
119 
119 
119 
119 
119 
119 
119 
119 
119 

119 
119 
120 
120 g. avxi/i. 

10. ivMvtbt, ef. ao8, ao. 

1 1. aoToO, cf. If], 98. 
19. airoi. 

i3. eix^y 'f i*"' ^^- 

ili. aix^iv. 

16. euXa&eia, cf i3i, ult. 

17. «0Xa6>)«. 

18. c«Xa6^(T7aTos, PS. 

19. aOXr), c/". 69, 18; (j/i, 7. 

9 1. aix^^v, F. N. li, cf. 59, 9/1. 
99. aiXiadijasTat , F. N. li. 
94. loiiXiav6«, cf G. XVIIIa, 9^8; 
et inf i3o, 96. 
96. a?iXa$. 
ult. iouXio;. 

1. 0(X<i)V. 

3. roi), D. I, 607; IL. Pf. 95i. 
5. dvvci>va, annoHW, cf 118, 9; 
909, 9 cf 94; 903, 90. 

7. aidm. 

8. ioivios. 

g. dvvtbva, cf. 118, 5; 909, 2 ct 

94; 9o3, 90. 

10. i6s, conf 35, 94; 118, 18; 
94i, t5. 

i3. vlds, cf 48, 8; 909 , 16. 
i4. ? 

16. I«i)iroX(«? 

18. /ds<T(8>^pou,D. I,758;c/. 35, 
94; 118, 10; 94), i5. 

90. iir' aitoii, F. N. 4, cf 118, 
99. 

9 2. UTt' OUTOti, cf 118, 90. 

2 3. viriXaSis fte. 

9 5. uTre^evTo. 

96. UTT^XaSoi', cf 119, 1 3. 

27. VTiepaa-nKrlrjs. 

1. iirepSijaoixai. 

3. iTtspehwd(iow. 

5. U7rep»;^ai'e(>. 

7. iTTepti^dveia,cf. i43, 93. 

9. iitepopas, F. N. 4. 

1 1 . inrepiioi'. 

i3. inilaSov, PS. , cf. 118, 96. 
»5. 6-jreTaSas, PS. 

1 7. uir>;re)xa. 

19. UTr>;v^fi(a((ua), G. IV, 1C7, 4; 
cf. inf 209, 17. 

20. (ntvccaa, F. N. 4. 
99. iTidhijiia. 

1. «Tropiov»^. 
3. i(7roir68(ov. 120, 


5. <TVveTt6iiaev, IL. N., coif. infra 


124, 


7. ixofia, conf. 106, 96; 107, 6; 
Mr^i»j^<va«m<xx^ . 
194, 25; 907, i4. 


120, 


7-9. inoaTaais, cf. i49, l4. 


124, 


9. kpiov, ef. 109, 18; 994, 18. 


120, 


1 1 . viro(T7>7cTeTa( vel inoalrja^- 


124, 


19. IxTpbs, cf. 193, Ql. 
lieda, F. N. 5. 


124, 


l3. ijrpov; kpov, G. XIV, 7o5. 


120, 


i3. iTttiyTil evaa. 
ull. 


120, 


i5. Is. 


124, 


1 4. 'Oeplvaiov. 


120, 


16. iaTeptjaei. 


124, 


16. laTpeia. 


120, 


18. iii/rjX^e. 


124, 


18. /rp(a, cf 109, 18; 194, 9. 


120, 


90. i^pialos, conf i4i, 92; 962, 


124, 


1 9. )) aiTiaTixrj 1 
23. 


124, 


90-91. dvTi^pivov et dvdp^ivov. 


120, 


92. <J^os vel iv i^rjXoTs, cf 902, 
cf 110, 17; 907, uit. 
18. 


124, 


29. iaTpoao^iOTrjs, IL. N., cf 1 97. 


121, 


1-3. iyiiiodr/Te ; — i4i<i)drJTa. 
94. 


121, 


5. lnfifi)». 


124, 


ult. iTVnoXoyia, cf 57, 19; 107. 


121, 


7. tnrep5eT(x6i'. 
3. 


121, 


9. iitoxopiaTi>i6v. 


125. 


3. frr)ae, ef 908, 3. 


121, 


11-12. o-O^ap Tou 6<^e<os et di^eajs 


125, 


4. ijra octo denotans, IL. N. 
•tb ai<pap, PS. 


125, 


5. del u)v, cf. 137, 17; i4o, i4: 


121, 


i4. syxpiiTe^a, cf. i46, 27. 
910, l3; 9 11, 12. 


121, 


i5. i)pduiaev. 


125, 


7. ^ «evTas. 


121, 


1 7. evevriKOVTa. 


125, 


94. fiyriaav. 


121, 


18. ^f, c/. 68, 1. 


125, 


ult. (xvos, txyri. 


121, 


19. 6a(^pavais, cf. i43, 10. 


126, 


1. ^x*^^- 


121, 


20. avSp^afTa, IL. iV. , c/". 49 , 92; 


126, 


9. i^6s, D. 1, 442. 
200, 6. 


126, 


3. (?euT>7s. 


121, 


2 1 . awiros ? IL. iV. conjicit vorrt6s. 


126, 


7. i](dis. 


121, 


29. eC;^»;, cf 117, i3. 


126, 


90. a(;^fiaXc<)(T('a , cf 106. iG. 


122, 


5. p.vdxavOosl \L. i/. i46. 


126, 


22-26. kyyipvaa, IL. Pf. i65, c/. 


122, 


6. deilooov, cf 6, 2 3. 
inf. 202, 95; 9 10, 99; — (iy- 


122, 


7. dsiiwov, cf 6, 23. 
;^ou(Ta eT^pa; — iy/pvaa rpirri. 


123, 


1. erTa, cf 123, 5 e/ 9. 
D. 1, 523-525. 


123, 


3. e»»TeX^;^e(a, Hof. i5S A, cf inf 


127, 


I . dxpeiwOriaav. 
9o4, 9; 205, 7. 


127, 


3. >;5e(. 


123, 


5. efra cum akei confusum, cf 


127, 


4. S-)7l(S. 
193, 1 et 9. 


127, 


93. AiXwfi, Sepl. lud. XII, «2. 


123, 


9. erra, cf 193, 1 cZ 5. 


127, 


27. e/.eripioaivri. 


123, 


12. sa1ir)re6v'! 


128, 


1. eXe>;fi«i)v. 


123, 


i4. A.T\avTiK6v, cf 108, 1; 208, 


128, 


3. IXewOepoirpeTr>;s, l'S. 
4. 


128, 


5. >;Xos, c/". 63, 7. 


123. 


17. ri iraXixrj, cf 123, 19. 


128, 


7. jjXos, c/". 63, 7: i3o, ull. 


123, 


19. )7 iTaX(X);. 


128, 


8. >7X(os, 5/". 171, 16. 


123, 


20. itaXia. 


128, 


11. eXeiOeposl cf 198. 16; 911, 


123, 


91. (aTp(Js, c/". 110, 90; 124 , 19. 
9- 


123, 


22. h-ia, IL. Pf. 3oi. 


128, 


i3. flX(6iroX(s, conf 38, 6; i3i. 


123, 


m/<. eko}. 
95; 171, 17. 


124, 


1. eiT6xios {Xidos), conf. Physiol. 


128, 


i5. 7;Xi<T(0s. 
syr., ed. Tyclisen, cap. xu et 


128, 


16. eXetiSepos. 
pag. 106 not.; cd. Land, cap. xxxii 


128, 


17. eiXe<is, cf 1C7, 25. 
etpag. i56 wo<. , ih yinccfi. syr. IV. 


129, 


5-C. oitotdXaafiov, cf. 95o, 8. 


124, 


3. ^vToX(x6«>, c/". 58, 17; ii5, 1; 


129, 


9 4. iiAtos T^Tar, PS. ; male tJXio- 
903, ult.; 905, 25. 
alaala vel riXtoaldaiov, F. .V., 5. 


124 


5. Irovpia. 


129, 


96. eXirjaov, cf 172, 19. APPENDIX AD LITTERAM KT 9 1:29, ult. iXapvvai, F. N. 5. 
130, 1. ('Atis, PS. 
130, 2. ^Xa^os. 
130, 3. iXapla. 
130, 6. v>^Xoiehevs, V. N. 5. 
"130, 8. /AAupix^ Ipis, U. I, 9; IL. Pf. 

130, 9. diyadptov, conf. 217, 18; ada, 

aa. 
130, 23. JiXdov. 
130. 24. A^vfor, PS., cf. inf lyS, 23; 

189, 20; 991, li. 
130, 26. lowAiaixov, c/! 117, 26. 

130, ult. >;Aos, c/". 128, 7. 

131, 3. ixlsiypia, PS. 

131, 6-19. rjXiOTpoTxiov tb p-ija; — 

vAioTpdiriow Tc> p.ixp6v, D. I, 683- 

68i. 
131 , 16. j^AexTpot'. 
131. 17-18. rjXiaiov (•creS/ov); — da- 

(^(JSeAos, PS., c/. IL. P/. 291 not.; 

inf. 2 38, 7. 
131, 95. llAiiTToAis, conf 38, 6; 128, 

i3; 171, 17. 

131, ult. eOAaSeia, cf. 117, 16. 

132, 1-2. ifiSAe^/is, PS. 

132, 3. >7(itep6xaXAis, U. I, /170; cf. inf. 

i32, i5 ; i3^i , 1. 
1 32 , 8. iiticop.dpaOov, cf. 80 , 1 3 ; 1 /12 , 

•2. 
132, 10. arfxa, cf i35, ih. 
132, 12. dvsp.wvr), cf. 11 5, 22; 201, 

6; 309, 20. 
132, i5. vfiep<ixaAAi?,e/'. 1 32 , 3; i34. 

132, 17-29. ^ftiovrTis: — crxoAoTiiv- 
Spioi»; — Spax(ii'Teiov; — crirAj)- 
riov, U. 1, 480-48 1; IL. Pf 108. 

132, 93. ^fx/oros. 

132, 96. r) p.iv auT&Jv, PS. 

133, 1. emancipatiis, PS. 
133, 3. rfkdTlcioaSi. 
133, 4. if*as. 

133, 6. ^ftepa. 

133, 8. [d<p'] v(jLipas. 

133, 9. [81'] vfi^pas; — nol. h : rijxipa 

6\r!. 
133, 11. rjp.ixpavia, G. XII, 591. 
133, i3. j^fimAj^yia. 
133, i4. dfiv<Js. 
133. i5-i6. ^ftiTpiTaibs ; — TpiTaros, 

G. XIX, 4o2. 
133, 18. ^fiefs. 133, 


1 9. ij!xtv. 


137, 


133, 


20. eifti. 


138, 


133, 


91. rjp.tav. 


138, 


133, 


2 9. r)pn(T sitaowi. 
133, 


9 4. afjiiivopai. 


138, 


133, 


35. riixuiv. 


138, 


133, 


26. ifiaTioi'. 


139, 


133, 


ult. JftaTKTfJOS. 


139, 


134, 


1 -9 . >)fiepoxaAX/s ; — >7fiepoxaTiA- 
AaxTos, U. 470, cf. inf. i39, 3 


139, 
el i5. 


139, 


135, 


i3. ip.6i, cf. i35, 17. 


139, 


135, 


i4. «rfta, cf i39, 10. 


139, 


135, 


i5. apfteriax(4?D. I, i5o;IL.ty. 
i5o. 
17. efi6s; — >7fias, cf. l35, l3. 
135, 
135, 


18. vy-lva, cf G. XIX, 755. 


139, 


135, 


20. ctSdiftas, cf 34, 10; 39, i4. 
136, 


3. iitdvras (iftas), PS. , conf. i33. 


139, 
4. 


139, 


136, 


6. aftiavTos {Xldos), qui salaman- 


drw instar igni non ardet , U. 1 , 8 1 6 ; 


139. 
inde djxlavTOv <j(pacr{xa, e salaman- 


139, 
drce cute confectum dicitur et nuncu- 


139, 
patur rd''\AA=rx\.co-A r^\=n.^. 


139, 
in Opusc. Ncstor. , cd. Hof. 99 , 20 , 


140, 
w/,.^^jTd»=or^-A T<f\=ns.. , 


Geop., ed. Lagarde, 119, 19 {sed 


140, 
ined. Niclas, p. 1096 : aftapavTO» 


140, 
Td vTtipvdpov); conf. Land, Anecd. 


140, 
syr. IV, p. 190 (fsalamandram. 


140, 
lapiflem qui foci ignemexstinguitn , 


140, 
et ibidem /). 1 66 ; ^. hj/". 1 85 , 26 ; 


140, 
186, 1 c< 21. 


140, 


136, 


7. rjv. 


140, 


136, 


i3. i<roi<iT>;Ta [■aoidTrjs). 
136, 


1 7. orvos <tT poSlhvos ; — </Jiipa^; 
— olvos alvpdxivosll cf.^a,n. 


140, 


136, 


20. ? 


140, 


136, 


ult. ivlo^os, PS., cf. inf 200, 99; 
F. N. 6, ao/Sifios, quod vix pro- 


140, 
bandum. 


140, 


137, 


1. ^^veyxe. 


140, 


137, 


9. rjvot^av. 


140, 


137, 


3. iVa t/. 
137, 


4. iV^s (fe), PS. 


141, 


137, 


5. iveiihris, PS. 


141, 


137, 


6. atvsais. 


141, 


137, 


8. arvos. 
137, 


19. ir3ix(5v, U. I, 774. 
137, 


17. dsi &v, F. N. 6; cf. 195, 5; 


141, 
1 4o, i4; 910, i3; 911. 19. 


141, 


137. 


18. iaavpla. 

22. tournis. 

5-6. iaotTKeXijs ; — iaojuivtos. 

7. iff<iTis, U. 1,335; IL^. 347; 
cf. inf. i4o, 17. 
i5. eiaayuiyrj. 

18. etcfotos. 
1 . Acrap&iraroi. 

9. J>;(ToOs. 
4-8. iadnvpov; — ^aaloXos; — 

ivtaov, U. I, 606. 

19. iarjfxspia. 
i4. ■usepmsipaXaia'' 
16. rpis? cf. t^Hjmljt^ in Gcop., 
ed. Lagarde , 119, 1 6 , e( Tpis JA- 
Xvptxrj, in Geop. ,\l,8,ed. Niclas , 
p. 447; cf. inf 1 47, 8. 

18. Ssxorpos,PS.,5r.G.XV,883, 
ct inf. 9 4i, 4. 

19. daw, F. N. 6. 

20. alpoidiov, U. I, 3o9; IL. ^. 
3o5; cf inf. 296, 11. 

9 1 . ia1axs(l) es Tdv Tnapdietaov. 

2 3. ^aav, F. N. 6. 

2 4. rjada. 

ult. riaijxaas. 

1. ifiayaXsv pro ianaXXov, Ps. 

Lxxvi, 7; F. iV. 7. 

3. ia6\p\jxps, PS. 

4. ialeov, F. N. 6. 
6. rjaxyvdrjaav. 

8. ia)(ypds, cf 9 4o, i5. 

10. taxyas, PS. 

1 1 . >7 aapmxrj, PS. 
i3. idauv, PS. 
l4. liei &v., cf. 195, 5; 187, 17: 

9 10, i3; 911, 12. 
16. d^oiryyiov, c/". 60, 7; i^g, 91 
et uh. 
, 17. iaaTts, cf i38, 7. 

20. iaaTci)Zrie (xj^Xri), PS. , cf. G. 
XII, 276. 

2 1 . ia)(iis. 

2 4. Q-vataalrjpiov, F. N. 6-7. 
26. vibi T^s (XTrwAeias, tn lob. 

XVII, 19; 9 7Vim. II, 3,PS. 
1. avXXoytafxds^ 
3. iiavxos. 

5. iTnroffiAivov, U. I, 4i4; IL. i^! 
993, con/! inf i49, 11; 9i3, 

19. 

6. iJTtaTos, PS. 

7. dTrrixrjp.aTa , F. iV. 7, coji/l !)i/'. 
969, 96; 961, 99. 10 

l/il , I). v-itoxMpiov, PS., conf. 8», 18; 

>.'M, to; 954, 6. 
l/il, ji. iir/ffxoiro*, c/". u6o, 1 1 , 961, 

94. 

141, t6. tiTTovpts, D. I, 54o; IL P/. 

107, c/. in/ 1/11, ult.; i43, 8; 

1^4, 93. 
141, 18. itnriixaf/iros, D. 1, 1G8, c/. 

in/ 1 4 4 , 1 1 ; 9 13, 11. 
141, 90. iipfufta, PS., c/ i44, 3. 
141, 99. (lyl/talos, con/ iflo, 90; 262, 

93. 

141 , 9 3. iva<^opas (dvai^opa), c/. 1 4-2 , 
uli.; 196, 35; 91 3, 9. 

141, ult. faTTOUplS, c/". l4l, iG. 

142, 9. 'fmroixipadov, c/ 80, i3; 1 39 , 

8; i49, 16. 
142, 4. iii-aonapadpov, c/ voc. prwced. 
142, 6. 'm-no^pbpiiov. 
142, 8. dmaToXrjv [airoaloXri). 
1 42 , 11. iitTiocrehvov, c/. 1 4 1 , 5 ; 3 13, 

19. 

142, l4. virdfflacris, c/ 190, 7. 

142, 16. lTnrop.(ipadpov, con/ 80, i3; 

i32 , 8; lia , 9 e( 4. 
142, 18. vndKpi(7is, r/ 9^9, 19. 
142, 90. tT!f)(slpr]p.a, c/. 269, 19. 
142, 9 1. ^(paialos. 
142, 99. s-tttypa<^rj. 
142, 24. viroypapMV (^vnoypap-ij) vel 

vTtoypa^piov. 

142, u/f. dra^opa, con/. i4i, 23; 196, 

5; 9i3, 9. 

143, 3. iT:noKivravpos. 
143, 6. {■mtoxpa.Trjs. 

143, 8. iintovpts aXXr;, D. I, 54 1, c/ 
sup. i4i, 16 et ult.; et in/. i44, 

93. 

143, 10. dd^pavais, c/. 191, 19. 

143, 11. intXrj^l/la , c/ i44, 20. 

143, i3. iTnrdxj;. 

143, i5. ^Trap. 

143, 17. iitmoXrjs. 

143, 18. iiTroSidxoyo», PS. 

143, 90-91. rntloKos. 

143, 9 3. vjtepr)<^avia. 

143, 95. diriSsiJis, HoF. 1596; c/ sup. 

38, 1 1 e( inf. 25o, i3 ; 95i, 20; 

958, 10. 

143, 96-97. «ToSfixTixj?, HoF. 1^9 b; 
c/ ir/. 25o, i4; 258, 3. 

144, 1. df/^opeiis, c/ 191, 90. 
144, 3. tii/^wfis, c/. i4i, 20. APPENDIX AD LITTERAM rC 144 


4. iinro^ais, D. 6^7. 


147, 


144 


8. IwjtlaTpos , e/. 196, 10; 3oi, 


93. 


147, 


144 


1 0. rJTtaTrjdrjv. 
144 


1 1 . iTTTrdxafnros , c/". 1 4 1 , 1 8 ; 2 1 3 , 


148, 
11. 


148, 


144, 


i4. 'ntTt6(paii}lov, D. I, 64^. 


148, 


144 


17. vTtdnttov vel vitbitvov, c/". 81, 


148, 
'7- 


148, 


144, 


18. iittdeTtxon 
144, 


20. iitiXrj^ia, c/. i43, 11. 


148, 


144, 


99. iitiaetalos vel iTtiaeiap.os , 
PS. 


148, 


144, 


23. iTriroupis, c/. i4i, 16 et ull. ; 
l43, 8. 


148, 


145, 


4. vTtdXvTos, c/ 85, 6. 


148, 


145, 


5. iirlaxbata. 


148, 


145, 


6. dxparrjs'! 


148, 


145, 


8. oixiJSofxos. 


148, 


145, 


10-t!. ? IL. N. conjicit eixwv = 


149, 
v^>J3Cu quod pro T^vnoj legil 


149, 
el arab. glossainpro recentiore glossa 


149, 
habet; — vids, c/ 48, 8; 118, 


149, 
i3; 202, 16; — olxos, c/ 48, 


149, 
12. 


149, 


145, 


12. oixovdpLOs , c/ 276, 19. 


149, 


145, 


18. eixrj. 


149, 


145, 


9 9. dyxvXrj, c/ 276, 8. 


149, 


145, 


9 4. dyxvkrjl 


149, 


145, 


2 5. oixoSeffTTOT);?. 
145, 


97. dxovr]p.iva. 


149, 


146, 


1 . iyxaivta , c/ 2 1 3 , 1 5. 


149, 


146, 


4. 6 xpijpLvdsl 
146, 


5. ixerevaco. 
146, 


7. ix^T!??. 


149, 


146, 


^" ■. , 


149, 


146, 


1 1 . sj^xuxAia , c/l 2 1 4 , 1 0. 


150, 


146, 


i4. Ixovior, c/". i46, 18. 
146, 


16. ^^xi^aAos, c/". 9i4, l3; 270, 


150, 
9- 


150, 


146, 


17. oixovofiixiJj', HoF. 160, 10; 
c/ in/ 273, 8. 


150, 


146, 


18. IxiSrioi', c/ i46, i4. 


150, 


146, 


97. £yxpaT/Tai. 


150, 


147, 


3. iepa, c/ 1 15, 19; — ispd mt- 


xpd, G. VI, 354. 


150, 


147, 


5. ispevs, conf. it5, 94; i5o, 1; 
279, t5. 
147, 


6. drjp, c/ 8, i4. 


150, 


147, 


8. Ipts, D. I, 9; IL. P/ 38o. 


150, 


147, 


18. spyxaTrjpta ("tov). 


152, 


147, 


20. aipa, c/ 8, 91. 


152, 


147, 


21. iSrjpot, c/ 110, 21 et 2 4. 

24. rfptyipttw, D. I, 590; IL. P/ 
Ui, c/ in/. 149, 9 4. 

26. ? — alpa, con/. sup. 8, 91; 

147, 20. 
t. ? 

3. delioyov, c/". 6 , 9 3 ; 1 9 9 , 6 e< 7 . 
5. tptvov pLVpov, c/". 70, 19 c< 90. 
7. rip^yiov, e/ 89, 91. 
10. iepa io^t&lov, c/ G. X. 1019 

et sup. 1 15, 19; 147, 3. 

i4. dpliom, c/ 91, ult.; 99, 8. 

t5-t6. fipdxXeia; — (TiSj^prTis, D. 

I,53o. 
t8. tpivov; — xpivov. con/. 990, 

96. 

99. iepaxiT>;s, G. XII, 907. 
9 3. l^pal, G. XII!, 899. 

25. ? c/. i5o, 4. 

96. eiprjvtxas {eiprjvtxrj ). 

I. Ipts. 

3. 'lepaTSiov c/ 11 4, t6. 
6-8. lepaTixir, G. XIII, i83. 

9. iepareTovl c/ 1^9, 3. 

10. ^pa (a/p&>). 

I I . i)peTtaap.riv. 

i3. rjptyipoiv, D. I, 590, penull. 
16. ■/jp^ap.rtv. 

1 8. rjpiOTOtiv. 

19. dpyepiuvrj, D. I, 325; IL. ly. 
33; c/. sup. 10, 21. 

91. atpstv. 

2 9. ? IL. N. suspicatur vocabulum 
cum ftvpov compositum ,/orlasse &7}- 
pidpvpov; c/ in/ 289, 20. 

94. ^ptyipei>v, c/ ihj, 24. 

95. epeixrj, c/ 91, 10. 

I. ispevs, con/ it5, 24; 1^7, 5: 
979, i5. 

3. ? 

4. ?c/. i48, 95. 

5-6. ?pis dypia; — s^r]u.spov, D. 
58 1; IL. P/ 48. 
7. IspdTToXis. 

9. ovpavol, c/ 87, 7 ; 90 , 1 9 ; ^3 . 
27. 

10. Seip?;rss, con/ 289, 9, et 
oo<Wj-S.Kao ; de v^)sv>^ , c/ Phy- 
siol. ■^yr. , ed. Tvchsen , cap. xxviii. 

II. HpdxAsios. 
12. HpojSiaro/. 

7. tovdos, G. XIV, 352, 8. 

10. avdpWTtos, c/ 71, 8; 2i5. 8: 

9l6, 90. APPENDIX AD LITTERAM y< 11 152 
153 

m 

154 

154 
154 
154 
154 
154 
155 
155 
155 
155 
155 
156 
156 

156 

156 
156 
156 
156 
156 
156 
157 
157 
158 
158 
158 
158 
158 
159 

159 
159 
159 
159 
159 

159 
159 

159 
159 

159 

159 

160 i4. avdos. 

24. iv9os xa^^xov, D. I, ySi. 
.3. evdovcTictaixds , G. XIX, 469, 
cf.mf. 217, 8. 

5. dvoLcrlaiyla vel avaaTaais, conf. 
177, l8; 195, 19; 2U, ult. 

6. -ndiKbv, HoF. 1 60 b. 

8. kyaia. 

10. A.)(aiM.as [(ivas). 

11. ijxrjeya, cf. 126, ai. 
18. i/^thva. 

4. d^os, cf 61, 7. 

5. dxupos {d)(ci)p), cf 60, 10. 

9. i^ovl6voopLa , IL. N. 

10. d)(yp<S)v. 

12. ? 

10. d)(aTr!S. 

12. dydTtrj, IL. N., conf. a6, 20; 

3o, 94. 
18-19. ay^CkXzios ; — flrjSj^pFns, 

D. I, 532. 

20. &)(lk0S, cf. ^l , \ 1. 
2 1. >7 ^sX&JV»;, PS. 

22. ey^^ifx&xTis? 

23. ? cf. mf 209, 18. 
97. &)(\jpov. 

ult. e^ax6(7tot, cf 168, 5. 
10-1 5. 6)(kos; — OTtelpa. 
i 6. dyXrjs. 

5. OAvfiTTO», cf. 63, 18; 170, 90. 
16. ai)(p.a'kwcria, cf. 126, 20. 
18. mhpa, cf i58,2 5. 

29. i^ijyrjTrjs. 

qS. sfeSpa, c/". i58, 18. 

1. d^lvas {d^ivrj), PS, cf 160, 7 
et 21; 161, 4. 

2. 6$tifieA(, c/l 61, 5. 

6. e^opla. 

8. ikoptoOiv, PS. 

1 1. i^opla, cf 189, 6. 

i4. iS^pxr^TOv, exercilus, c/l i63, 

»9- 

16. diiiyaXa. 

18. f£voSo;^erov, co/i/". 160, 5, 10 

et 18; i6a , 20. ' 

90. i^ohos = i^oliaais. 

9 1. aSoti^yiov, conf. 66, 7; i4o, 

16; 159, ult. 
2 9. dStiSa^or, c/". 60, i3; 176, 

29. 

ult, d^oiyytov, cf.Go,']; 1 4o , 1 6 ; 

169, 91. 

3. i^ayuvos, cf 160, l5. 160, 

160, 
160. 

160, 
160, 

160, 
160, 
160, 
160, 
160, 

160, 

160, 

160, 161, 
161, 
161, 
161, 
161, 
161, 162, 
162, 
162, 
162, 

162, 
163, 
163, 
163, 
163, 
163, 
163, 
163, 

163, 
163, 
163, 
163, 
163, 
164, 164, 5. ^evoSop^era , cf. 169, 18; 160, 
10 et 18; 169 , 20. 

6. 1 cf 93i, 18. 

7. d^ivrj, conf iSg, 1; 161, 4; 
F. N. 8,eCeriani, lofe. 

9. ^evla, cf 162, 1 3. 
1 o. SsvoSop^eroi», cf i59,i8;i6o, 
5 et 18; 169, 20. 
12. a^ias (al^a). 
1 4. Etifeiros (-nrtirTOs). 
i5. i^ayajvos, cf. 160, 3. 

17. dSnaaos, cf. i4, ig. 

1 8. Seiio8o;^ero)', cf. 159,18; 160, 
5 el 10; 162 , 20. 

19. a)(i^MV, PS., cotf. 160, 93; 
282, 16. 

9 1. diivrj, cf 160, 7; 161, 4. 

23. or;^eS/a, PS. , cf neo-heh. mDN 
et Fr.enkel, Die aratn. Fremdw., 
p. 9, not. 1; cf sup. 160, 19 et 

ilf. 2 32, 16. 

3. eTT&jfiiSioi» ? cf 161, 21. 

4. d^ivrj, c/l 160, 7 e« 2 1. 
6. «Itofxa. 

2 1 . ^TDUfi/Siov 1 cf 161, 3. 

28. d^tdTTiaTos. 

ult. — 162, 1. i^eecs (^Sis); — 

SiaSeffis, conf G. IV, 762, et inf 

169 , 3. 

3-4. S|is, cf voc. preeced. 
1 1. i^wp.oaia, PS. 
i3. fer/a, ^. 160, g. 

20. |£voSo;^era, c/". 159, 18; 160, 
5, 10 et 18. 

99. ^evol6)(os. 

I. ailz/Sa (ai|'is). 

3. a?i(iXoyoi, c/". i63, 12. 

5. ikax6atoi, cf. 106, itlt. 

6. iSioi. 

7. «S/a. 

8. e^taect-^s. 

1 o. (7;^eS/a , c/! 1 60 , 1 9 e« 2 3 ; leg. 
inglossa : v^m%rt. 

I I . o|ii;^oAos. 

12. d^toXoyot, cf i63, 3. 
i3. ^CiTj^pior, F. N. 8. 
17. s^dptaTos. 
19. i^ipxrjrov, cf iSg, i4. 
7-10. dp)(ets xie/lopos, conf. Phy- 
siol. syr. , ed. Land, cap. viii in 
Anecd. syr., IV. 
12. d)(pas, D. I, l5i; IL. Pf 164, 2 4. d)(drjaovrat , Ps. xuv, 16; c/^ 

»/. 949, 19. 
16'(, 26. ix^pa, cf. 210, 6. 

165, 1-2. aA6>;, D. I, 364, cf. 168, 1; 

168, 9; — ^TraTrTis, cf IL. Pf. 

295. 
165, II. ilaia, D. I, i33. 
165, 12. i\eos. 
165, 16. liAaAos. 
165, 18. aAiis (6 dtAs), conf. 166, 19; 

177' »9- 
165, 19. aAaAayfxiis. 

165, 20. ^AaTr7 = fT^a, conf i93, 22; 

171, 12. 
165, 23. iWiSopos, D. I, 627 et 63o; 

IL. Pf 180. 
165, 95. iXa<pos'l cf 169, 18. 

165, ult. dkdSaaTpos. 

166, 1-2. dXyrjheov; — liA^yos. 

166, 3. dXXayrj, PS. , cf Hex., 4 Reg. 

IX, 9 0. 

166, 19. aA6s (6 dtAs), conf. i65, 18; 

»77' "9- 

167, 93. dXimopos {dXixreirp). 

167, 26-97. eiks6s, conf. 128, 17; — 

Xopla^s, G. VIII, 388. 

168, 1. dXdrj, cf 98, 95; i65, 1 ; 168, 

9- 
168,8. iXvaaov {dairiZtov), D. 444, 

cf inf 170, i3. 
168, 9. dX6rj, ef i65, 1; 168, 1. 
168, 10. ? 
168, i5. dX&v (6 dXs), conf. i65, 18; 

166, 19; 177, 19. 
168, 17. avXeiiv, cf. 69 , ult. 
168, 31. 6Atifiina: — oAvfiTrias, conf. 

170, ult. 

168, 98. dX6s {rj ii.Xs). 
168,«/;. dXvaacovl 

169, 1. iXsvdepia. 

169, 3. dXvaihtov, PS. , cf 169, 19. 
169, 4. dXos ivdos, D. I, 796. 
169, 5. ? 
169, 6. aAds S;^v)7, D. I, 79», corf. inf 

170, 3. 
169, 8. OAvf<Tri(>S&)pos, (/. 63, 93; 65, 

5. 
169, 10. dXciimj^, cf 169, 94. 
169, 17. aAtiir/as = SAtnroi', PS. , cotif. 

itf. 169, uit. 
169, 18. ^Aa^os et K^iiViA? cf Land, 

Anecd. syr. IV, i46, not. 9, ad 

cap. xvii Physiologi. 12 

169, ig- dXvaHfx, cf. iG<), 3. 

169, 9 0. i^kiivta. 

1()9, -Ji. £v>oye(Te. 

Ifi!), -j/i. a><iirexos (aXwTTvS). «/"• i6(j, 

10. 

169, a5. iXojitsKia.. 

169, uft. iAuirov (<nrt'pfta . . . . w; siri- 

^iifiou, D. I, 671). 

170, 3. a\bs ix^v, cf- 169. 6. 
170, 5. aAd« ov^os, c/". 169, 4. 

170, 8. dXoXvydjv, Lagaroe , Abhandl. q ; 

F. N. 8. 
170, 11. Icf IL. Pf 33/i, «o(. 1. 
170, 19. iXXvpix6v'l 
170, i3. liAuo-ffoi' (SoxerSe xa( Ai;(T(Tati 

xw6s liaddi, D. 1, 444); c/". sup. 

1C8, 8. 
170, 20. dXvnitios , cf 177, 11. 
170, 32. iiaAoeiSr^s. 
170, 94. iXvaihiov, cf. 169, 3, et kff. 

170, 95. 6Aufi7ros,r/. C3, 18; i58,5. 

170, ult. 6XinTTia, cf 168, 21. 

171, 4-6. iAeififia; — j^Aeififx^vos, PS. , 

cf 176, i3. 
171,10. sXaTj^piov, D. I, 636, c/". 171, 

26; 173, 9i; 180, ao. 
171, 19. iXirrj = iTia, conf lad, 9.9; 

i65, 90. 
171, 16. ^Xios, cf 198, 8. 
171, 17. tiXidnoXis, cf 198, i3; i3i, 

95. 

171 , 19. iXeupot». 

171, a6. iXaTtjpiov &rspov, conf. 171, 

10; 173, 21 ; 180, 90. 

172, 5. {ixi\XXsios, D. I, 539. 
172, 7. &Xip.os, D. I, ii5. 

172, 19. iXir)aov i)^sXs, cf. lag, 26. 
172,91. AeAfe^aKo^D.SSuiy. i83. 

173, 19. 6AxoS(ov; Fr^nkel, 6Axap(ov, 
in Zeit. fur Assyr. III, 1888, 
p. 54, »°"' 4; cf. inf i8o, 6. 

173, i4. iXi^; — x^vhpos, PS., cf G. 

VI, 496; inf 174, 7 f( 8. 
173, 9 1 . dX-!j6ivdv iXanjptov, cf. 171, 

10 el 96; 180, 90. 

173, 93. eA^r^ov, conf. i3o, 94; 189, 

90; 991, 4. 

174, 9. Ae(pi(if«(pov = \etptvov fiipov, 

JL. A'. 
174, 4. oX(xaxagoi., D. I, 566; IL. Pf 

997, cf inf 174, 16. 
174, 7. iXi^,cf 173, i4; 174, 8. APPENDIX AD LITTERAM r< 174, 8. 4A(5, cf 173, i4; 174, 7. 180, 

174, 10. iXriOsta. 180, 
174, 11. ^A(x/a, PS. 

174, i4. iA«Tpa, 1). I, 4(j6; IL. Pf 34. 181, 

174, 16. dX(xoxoSov rj i/lp<t)(VOv iXXo, 181, 

cf.T).\, 5GG ct.wp. 174, 4. 181, 

174, 9 0. iXXryyopia axvp-artnri, PS. 

175, 4-8. tXXr)v; — tXXr/viands. 181, 

175, 10. aAxu&JV, cf 180, 10 e< Phy- 

siol. syr., ed. Lamd 1« Aneed. 181, 

syr. IV, cap. xlv. 181, 

176, 6. AA^?arSpos. 181, 
176, 10. iXiivv; — ffiSj^pms, D. 1, 181, 

589; IL. ^. i49,c/. «ttj>. 32, 9; 182, 

33, 9;«i/:9i4, i5. 182, 

176, i3. )?Ae(fxfi^vos, cf 171, 4-6. 182, 
176, l5-l6. AAelavSp/o; — fovxe^a- 

Aos. 182, 

176, 18. oAAdTpios. 182, 

176, 19. iXXoieaats. , , 182, 

176, 21. dXX'ii, leg. in glossa />M S\, 

cf. HoF. 1^7 h; dele in nota 19 : 182, 

cf sup. McArw^T^. 182, 

176, 92. dXXaxOrjaovrat. 

177, 6. oAfiaSes. 183, 
177, 7. SApj;. 

177, 10. eA|/i»>7, D. I, 589 {cf ihirsap- 

divtov ct xA(Sa8(oi'); cf sup. 176, 183, 

10. 
177, 11. (5Aufi7r(Os, cf 170, 90. 

177, 19. lAe(ov (dffirapoyov), IL. Pf 183, 

53. 183, 
177, i5. dXalvv, IL. Pf 4o. 

177, 18. dvaaTaais, cf i54, 5; 1^5, 183, 

19; 9 11, ult. 184, 

177, 19. dAs, cf i65, 18; 166, 19. 184, 

178, 19. iXiris. 184, 
178, 17. dXpoi, G. Vn, 297. ' 184, 
178, 18. /o-TOxepo/a? PS. 

178, 21. §pvcovia, cf 86, 6. 184, 

178, 24. &X(pa; — fiiav, F. N. 8. 184, 

179, 3. liA7r/S(os. 184, 
179, i4. ^AexTpov, cf i3i, 16; 180. 

3. 184, 

179, 18. dAxw«iv(or. 184, 

179, 92. oxfi&iv. 184, 

180, 3. ^AexTpov, conf i3i, 16; 179, 184, 

i4. " 185, 

180, 4. iXxia, D. I, 493. 185, 

180, 6. oXxdSiov, cf 173, 19. 185, 
180, §. dXxvbvialcf 179, 18. 

180,9. dXxiaiv, cf i-jS, 10 etS. Basil., 185, 

ffo»«.7. Vm. 185, 1 8. Xirpov = vlrpov. 
ao. iXrjOtvuv iXarrjptov, cf. 171. 
.10 el 96; 173, 91. 
3. iXOaia; — iSlaxos, D. I, lnj-i. 
i3. dfj»;, cf 186, 5; 196, 3. 

1 4. dfidpoxov, IL. Pf. 397, cf inf 
193, 8 et 16. 

16. dfif", ifiixeias, D. I, 409; IL. 
Pf. 259; cf inf i85, 10. 

17. difza. 

18. dftopTdvere. 

19. dftopT/o. 

91. dfZ0Up(U(T(S, cf 67, 16. 

3. ifiapas (ifiipa), ef 198, l3. 

4. dfxopT&)X(is, cf 193, 18. 

6. ifxSpoaia, D. I, 565; IL. Pf 
80; cf inf 987, 17. 
11. ifjiSpoxos, PS. 

18. dft§pO(T/a, cf 182, 6. 

19. dfiSAu(U7r/a, G. XF, 779. cf 
190. 94. 

9 1 . ifJiSpdatos. 

29. diivyhaXia>v (iavyiaXrj), D. 

I, l54; cf inf. i84, 11. 
3. dfiTreXos fi^Xoivo. D. I, 676; 

Lagarde, Ahhandl. 39, n'" 96; IL 

fy. 91; cf inf 189, 1; 191, i3. 
11-19. inpiuivtaxdv,vip0rjxos6Tt6s, 

D. I, 439; G. XI, 829; conf inf 

997' »• 
19. 6fi67raTpo(, cf 191, 9 4. 

21. ? S-Aa(T7ri&)s (©•Ad<T7r(), IL. 

Pf 396. 

2 3. bpioXoyia, cf 66, 19; 187, 6. 

I. iii.6pyri, D. I, i34. 

9. ? c/l IL. Pf. 320; sup. 1 14, 99. 

II. dftu^SaXj;, cf 182, 29. 

i3. ip.(i}fiov, D. I, 28; Lagarde. 

Abhandl. 177, 9; IL. Pf 169. 

l4. •yvciftwv. 

i5. bp.^vvp.os, cf. 66, 2 4. 

16. dfiiiySdAivov (iXoiov), D. I. 

h- 

18. f(vSp/a(T(s, c/". 67, 19. 

92. dAA6^Aos. 

2 4. df((UftOS. 

96. dfiuAov, cf. 65, 95; 186, 9 4. 
9. bp.otovaiov, cf. 67, 1; i85, 3. 
3. bfiLOtoiiaiov, cf voc. prceced. 

6. ifidvTiov Dc/ araentum , c/. 199, 

93. 

7. fHrrspo (nrirvp). 

8. 0(>aT/T»7s (A/Oos), D. I, 810. APPENDIX AD LITTERAM KT 13 185, 10. ifxiit rd xottI tndv, IL. Pf. ii&o, 
not. i; ZDMG., i88.3, p. h-jZ; 
cf. sup. i8i, i6. 

185, 12. afx/Sa [d^ls)'l cf. voc. seq. 

185, i3. d(ils, cf. i88, 5 et 7. 

185, ao. dfiiiivTov [ii(^aafia), cf. hcic in 

appendice i36, 6. 

186, 1. afiiavTOi' ifkldov), conf. luic in 

appendice i36, 6. 
186, 91. ajx/avTOs, cf. hae in appendice 
i36, 6. 

186, -ih. afivXov, ef. 65, aS; i8i, 96. 

187, 6. bnoXoyia, conf. 66, 12; i83, 

•2 3. 

187, 8. EfifxiXsia. 

187, 10. [dSuJaHarfiia, II.. N, cf 60, 

aS; i8a , la et voc. seq. 
187, IX. {d^]Mavda, IL. A^., c/ 60, 

aS; i8a, la el voc. prwced. 
187, ia-i4. afiapaxirov; — lisyaXslov, 

D. I, ya-yS; ^. inf i(j3, 16. 

187, i5. iiiiios. 

188, 5. afjis, c/. i85, i3; 188, 7. 
188, 7. afxis, c/. i85, i3; 188, 5. 
188, IQ. afiTreAiiwpaffoi', D. I, 989; IL. 

Pf 996. 
188, i5-i8. ifxireAos Aeiix>7; — (Spufu- 
v/a, D. I, 6^3; Lagarde, Abhandl., 
38, «•"■ 96; IL. Pf 90. 

188, 19-20. Aii-nsXos, D. 1, 686. 
188,91. iftTreXos j^fiepos^c/". D. I, 673, 

ult. 
188,9 3. (iftTreAos dypla, D. I, 679, 
c/: iV/. 191, 8. 

189, 1. afXTreXos fti/.aiva, cf. i83, 3; 

191, i3. 
189, 3. «ft^dSorTa (af/^oSows), PS. 
189, /i. dii.(plxoitos , PS. 
189, 6. ofJi^aHiov, cf. 67, 6; 189, 11. 
189, 9. afxipixupTO;, PS. 
189, 11. Of/pixior, c/. 67, 6; 189, 6, 
189, ih. afx(p)7Ai$, PS. 
189, 16. Afj^nroAis, ic«. XVII, 1. 
18^, 18. s^j^fxepiixis, G. X, 56i. 
189,90-99. afnreAiiTrpauoi» ? c/". 188, 

19; — ^A^vioi»; — ipTcvXXos; 

IL. Pf 981, co;/. sup. i3o, 9^; 

173, 93; 991, h. 

189, 93. ifi^fxa, Frsnkel, rfte aram. 

Freindw. , p. 1 4 , no<. 1 . 

190, li. ?c/. 190, 99. 

190, 16. inirvrjfia, cf Y^zrytd^^^ai 
et leff. in glossa Y^v*raoj3 pro 

T<^»f-nr>; arnhicaghssnpnsterior 


196, 
est; cf G. XVIII, a, 108. 


196, 


190, 


18. afXTTWTifos ex ifXTr&jTis, cf inf 


(yxfc^a^^-ntw. 


196, 


190, 


ao. ifiTteiptxrj, cf G. XIX, 353. 


196, 


190 


99. 1 cf 190, i4. 


196, 


190 


9/1. dfi§Xt(a)7r/a, cf 189, 19. 


196, 


191 


1. 6fx^aK<ifxeA(, cf. 67, 9. 


196, 


191 


3. dfj.(pidaX-ijs , PS. 


196, 


191 


5. afipiSXyjalpov. 
191 


7. afxporv, PS. 
191 


8. (itfXTrsAos a^pia; — forivr) cf 


196, 
188, 93. 


196, 


191 


18-17. ^f^i^sXos fiiXaiva; — fpvco- 


197, 
v/a, c/ i83, 3; 188, i5; 189,1. 


197, 


191 


18. ifiTreXos oivo^dpos, D. I, 686. 


197, 


191, 


90. dfx^opsus, c/". tlih, 1. 


197, 


191, 


94. ofxoiraTpoi , c/". i83, 19. 


197, 


192, 


8. d(T«i(AaSos, (/. 94 1, 7. 


197, 


192 


9 3. /fxdvTioi' i'(?/ amentum, coif. 
180, 6. 


197, 


193 


5. -aotTJ fiaTal 


197, 


193 


8-1 a. dfxdpaxoi'; — dftdpavTO)', 
cf 181, l4; iy3, 16. 


197, 


193 


l3. dfxdpas (dfxdpa), c/". i8a, 3. 


197, 


193 


16. dfiapaxtvov,cf. 181, l4; 198, 


198, 


193 


0. 
18. dftapT&)A6s, cf 189, 4. 


198, 


19/i 


9. dva^^^XeTS. 
194 


1 1 . di'dSa<Tis. 


198, 


19/» 


i5. dveSdAAeTO. 


198, 


19/i 


17-91. dvaSigd|(Dt); — «aTaSiSd- 


198, 
!&)>'. 


198, 


19/1 


9 5. dTOfxos, cf 106, 96; 19/1,7; 


907, i4. 


198, 


194 


96. dvaXoyla. 


198, 


195 


3. dvaXoyov. 


198, 


195 


k. dvakuifiaTa. 
195 


6. dvdXtiffis, cf. 197, 7. 


198, 


195 


7. dvdAAaxTos, cf. 99, 5. 


198, 


195 


9. dvaAtiTixj;, cf. ao3, a5. 
195 


l4. dvaToXrj, cf. 9o5, 1. 


198, 


195 


i5. dreAifxsfov. 
195 


17. dvayaAAis, D. I, Sa^; IL. Pf 


198, 
4o; cf. iiif 197, 1 1. 


198, 


195 


19-ao. dvaalaaia; — dvaalaats, 
cf. i54, 5; 177, 18; 9 11,«//. 


199, 


195 


99-93. dviala; — dvaaladt. 


199, 


195 


a4. dvaalpo(^rj. 


199, 


195 


9 5. dvaXrj^fjts. 
196 


, 1. dvaalrjaovTat, V. N. 10. 


199, 


196 


3-7. dra(popd, cf i4l, 98; 1 49 . 


199, 
m//.; 9i3, 9. 


199, 8. dra^opixot». 

10. (TrTr/aTpos, cf i44, 8; 3oi. 
a3. 

11. drappfos, cf ai4, 18. 

13. ivipysta, cf 909, 19. 

14. draxoAA);fxaTa. 
16. draAoyKT^iJc^s. 

9 1. oivdptov, cf. 69, 19. 

99. draSsrSpdSss, PS. s, T<r«V»aH , 

F. 0., It, 81 G, in Ezech. XIX, 

I I. 

98-94. srspyj^fxaTa ; — svipyrjfxa. 
95. dvaxatvtdrjasTai. 

I . draricJiTis. 
3. dvaipv^ia. 

5. drSps/a. 

7. drdXucris, cf 196, 6. 

9. draAaSsfr. 

II. dv ay aXkls , cf. 1^5, 17. 

i3. drdyupos, D. 1, /194-496, cf. 

inf 198, 91. 
1 6. dv^pilsads , PS. 
21. drayaAA/Sos (drayaAAisJ , cj. 

sup. 195 , 17 ; 197, 1 1. 
94. iaTpoao<ptalr)s , cf. 194, 99. 

I. sr j£sipaA/Si, Hehr. X, 7, in 
I{cr.,?S. 

3. dvsOifJ.r]V, Gal. I, i6, m ller. . 
PS. 

6. drsi^i6s , Col. IV, 10, 1« Iler., PS. 
9. E&SofxdSa, c/. 11, 11. 

I I . dyysiSior ? 

19. iyyeXos, cf sS, la; — dp- 
^^dyyeXos. 

i5. dyysXla. 

16. yayyXlal cf G. XIX, 44i. 

17. Kiyvnlia (^ixavOa), cf 69, 
l3; 271, 99-23. 

18. dvrjyaysv. 

20. aiylXuip, conf. a8, 11 et 91 ; 

I I I, 26. 

91. dvayvpos, cf 197, i3;G. XI, 

899. 

94. r) yiptsl c/! 1 1 1, 98. 
ult. ? 
1. drayraxT?);?, c/". 98, 8; 3o, i5: 

76, i3; 111, 8; 199, 1. 
9. ? c/ IL. Pf 335-336. 

3. dpTOKiiros, PS. , conf. 9 84, 1: 
288, 9. 

4. drSpdp^r»;, cf ll4, 9 9. 

6. drSpa {dvrjp), cf aio, 8. 

7. dTpd^a^is, cf 109, 21. u 

499, 10. Ivitxriaivei, indiclio, c/. iio, 

1. 
199, 93. /JpoJTOs (%«is), c/. hfi, 6. 

199, q4. dvhpdaaxes , c/. 1 15, 3. 

200, 1-9. ^AflTvpior, c/. 171, a6; — 
iypios alHve, c/. 33, 7. 

200, 3. a.vlptxm\xov, c/. 11 3, (j; 200, 

16. 
200,6. ivlpi/Lvza {dvipiis), con/. 49, 

99. 

200, 7. Mhpiov, c/ 115,7. 

200, 11. ap;^i5i«txoros. 

200, i3. ive<Txayip.ivv, IL iV. 

200, i5. ilibtrrta {ilidTvs). 

200, 16. ivlp6aaipiOv,c/. 113,9; aoo, 

3. 

200, 9 1. evann(6v. 

200, 99. ^vSoSos, c/". i36, nll. 
200,98. arSpo^orers , 1 Timot. I, 9, 

m ffer. , PS. 

201 , 3. iveojyixivos. 
201 , 5. aveTpaTr>;j». 

201, 6. ive(ui>vri, con/. ii5, 99; iSa, 

12 ; aog, 90. 
201, 9. iv inoxeiiiivtfi, HoF. ^5, 2'i eA 

3o; 197, not. 78. 
201,11. ave«pii(T|naTa, c/". 71, 5; 9o3, 

21. 
201, 16. iviSr,. 
201, 17. iviOaXkev. 
201, 18. ivexaiviadr). 
201, 19. avsfios, co»!/! 909, 8; 911, 

10. 

201.90. iveKaXvl^dr). 

201 .91. iviaxailiev. 
201, 9 3. iviyf/vxi p-e. 

201, 94. iroia, c/. 98, 6; 3o, 7; 9o3, 

9- 
201 , 96. ivopLia. 

201 , u/(. avaAoyos. 

202, 1. a|/a, c/. i63, 7, vct iva^ia. 
202, 9. ivvdiva, c/. 118, 5 et 9; 909, 

9/1; 2o3, 90. 
202, 4. 6v^jyios {6vM%), con/. 69, 17 e< 

18. 
202, 6. dveilial^/is , PS. 
202, 16. Mibs, con/. 48, 8; 118, i3; 

i45, 10. 
202, 17. iwrjvijxia {ua) , c/. 119, 19. 
202, 18. iv vif/r}koTs, c/. 120, 29. 
202, 19. ivuvis, c/. 69, i4. 
202,93. iwaiva,le(r.inglos.r^j:xjBo\. 

et c/ 9 09, 9 , PS. APPENDIX AD LITTERAM kT 202, 94. ivvdovas {ivvd)vii), c/ 118, 5 

el 9; 909 , 9; 903, 90. 

202, 90. iyxpvaa, c/. 196, 99; 210, 

99. 

203, 1. ivaXoytxij. 
203, 7. ivdrjros. 

203, 9. ivoia, c/". 98, 6; 3o, 7; 901, 

94. 

203, 10. ivoiyttjv. 

203, 11. ivoiaco, PS. 

203, 1 9. (4v(i). 

203, i3. eOt»ow;^os, c/". 70, 11. 

203, i4. W/tvs, D. 1, 3i8; IL. P/ 

963. 
203, 16. ivojpOuaev. 
203, 17. ok6(pvrov, c/ 69, 99. 
203, 90. iwuvas {ivvdiva), con/. 118, 

5 C( 9; 902 , 9 f/ 94. 

203, 91, iveipvapa, con/ 71, 5; 901, 

1 1. 
203, 95. ivaXvTixrj, c/ 196, 11. 
203, 96. ^in'er»7xovTa. 

203, «ft. ivToXtxdv, c/. 58, 17; ii5, 

1 ; 194, 3; 2o5, 95. 

204, 9. ^fTsA^^^eia, c/. i93, 3; 9o5, 

7- _ 

204, 6. AvTcbvlOS. 

204, 8. ivrixXelldiv {avTixkeis). 
204, la. ivTi^aais, Hof. i58 b, c/. in/. 

9o5, 4; 9o8, 1 1. 
204, 94. ivT(i3vvp.ia, c/. 907, 1 1 e/ l3; 

990. i3. 

204, 9 5. evTvSia, c/ io3, 1; — Tpai- 

^t(ia, IL.P/ 255. 

205, 1. araToAj^, c/ 196, i4, 

205, 3. afT/SoToi (drTiSoTos), G. XIV, 
1 et seij., c/. in/ 916, 4. 

205, 4. ivriipaais, cf. 2o4, 12; 9o8, 
1 1. 

205, 7. evTeX^^^eia, con/. 193, 3; 2o4, 
9. 

205, 8. ivTiTVItOS. 

205, 10. ivTi<poposl con/. losh. the 

Styl. , ed. Wright, transl. p. 18, 

not. 6. 
205, 19. avaTeAAouo^a. 
205, l4. ivTiaTpo<prj. 
205, 16. [Xeixr)v 6] ewi [t^] •EreTpwj', 

D. 1,545; IL.^. i54. 
205, 17. ivTidsais. 
205, 21. [Aei]srTep/a, PS., c/ G. VII, 

397. 
205, 93. avTixvj^fiioi», G. II, 774. 205, 

205, 
206, 
206, 
206, 
206, 
206, 
206, 
206, 

206, 
206, 
206, 
206, 
206, 
207, 
207, 
207, 
207, 
207, 
207, 
207, 

207, 
207, 

207, 
207, 
207, 

207, 
207, 
207, 
207, 

208, 
208, 

208, 
208, 

208, 

208, 
208, 
208, 

208, 

208, 

208, 95. ivTo)axdv. c/.hS, 17; 1 1 5 , 1 ; 
194, 3; 9o3, utt. 

utt. kvrixpialos. 
7. ivTaprrjs, PS. 

9. ivrapaia. 

10. ivTepoxr}[\rf], G. XIX, 447. 
19. ipoTpov, PS. 

i3. ivrlxdtinias {ivTixO(ov)1 

15. rjvriouTiiirjv vel riTr)ai\irjv. 

16. dvTi^aTixis (avT(^aTix6sj, c/". 
foc. .sc/. 

1 8. ivri<paTtxri. c/ voc. prceced. 
9 0. ivTap.eiT^is. 
99. ivraeiparo , PS. 
9 4. ivramihuxa, PS. 

96. aiiTaTioSiSovs. 

I . avTaTTfiSoCTis. 

9. afTeAaSsTO, PS. 
4. ivriXr^TiTiijp. 

6. ovTiAi/il^eTai. 

7. ivTiXoyia. 

9. ivriaTrjpiyfia. 

11. ivr(ovv(ii(DV {ivTUvvpiia) , e/. 
9o4, 94; 907, i3; 990, i3. 

i3. ivrecvvftia, c/. voc. prceced. 
i4. STOftos, c/. 106, 96; 107, 6; 
1 24, 7; 194, 95. 
16. awTixeifi^v&Ji» (dvTixe/fieros). 

18. drTdAXa^yfia, PS. 

90. auTOxpdTdJp, eor/. 57, 9; 58, 

8. 

99. deTiis, c/ 6, 90; 107, 2. 
93. ivrtnadis, D. I, 807. 
95. AvrnraTp/s, Act. XXIH. 3l. 
ult. ivrippivov, IL. Pf. 199, cor/. 

sup. 110, 17; 194, 90. 

3. rirrjae, c/. 195, 3. 

4. ATAavTix(5j', c/. 108, 1; ia3, 
i4. 

6. dTeAr^s, c/ 107, 10. 

II. ivTi(paais, c/. 9o4, 19; 9o5 , 
4. 

19. k.vridxpv {S^piaxrj)! c/. G. 
XIV, i85 et 901. 

i3. ^JT&)S, PS. 

i4. avr 6<^ats1 PS. 

16. ivveov, D. I, 4 06; IL. P/ 

373, c/ 9l4, ult. 

90. eviauTiiv (eviauT^s), c/ 117. 
10. 

91. 6px'^ xvv^sl con/ D. I, 478; 
IL. Pf. 69 , et sup. 93 , 7. 

98. ivla. APPENDIX AD LITTERAM x< 15 
208, 


24. AviiTov, D. I, hoS; IL. Pf. 


211, 


22. OvrjcnyLOv, Philem. 10, conf 


215, 


1 1 . dvsXTSialia , PS. 
38'3. 
Lagarde, Onomastica, 196, 9-3. 


215, 


i3. dvdsp.ts, D. I, 482. 


208, 


ull. oirdi, cf. 8i, 7. 


211, 


28. &VS(TIS. 


215, 


l5. dvdsp.is; — ya\ialp.rjXov ; — 


209, 


1. iviaovl cf. ao8, 9 4. 


211, 


2 5. dva^rTas. 
dfJLapaxov, D. I, 483, sub usapde- 


209, 


3. sinreipdiaTOS. 


211, 


ult. dvaalaais, dvatrlaaia ,cf.iblt. 
viov, IL. Pf 397. 


209, 


h. dvrjdtvov, D. I, 63. 
5; 195, 19. 


216, 


3. ivdos, cf. 2l4, 25. 


209, 


8. &VSIJLOS, cf. 901, 19; 211, 10. 


212, 


25-26. xapaSpi6s,LXX,i)e!<f.XIV, 


216, 


4. dl»T/SoTOS, cf 205, 3. 


209. 


(). dvUrjTov (dr/xj/TOs), cf. 21 3, 
17; — dr/hebv; — TSOp^pvptaiv; 


216, 


8. rjdtxdv, cf i54, 6; 827, 18. 
"18. 
— ipwlios, ibid. XIV, i3 et 17, 


216, 


10. ddrjpa, D. I, 238, cf sup. 87, 


209, 


10. dvrjpSvfTCLv pro dvijipdrjvl 
cf Physiol. syr. , cap. xxvi , in Land , 
21 etinf 398, 4. 


209, 


1 1 . ivovs. 
Anecd. syr. IV. 


216, 


l3. dvdealrjxeiis , PS. 


209, 


12. ivv^pos. 


213, 


7. STiKTloXrjv vel iiTKTldXiov, conf 


216, 


i5. ivSpaxes {ivdpa^). 


209, 


1 !i . dvwdaloLTOv (OSsop), Ps. cxxiii , 
264, 19. 


216, 


16, ivdiovs {'mpiiets)^ 
5. 


213, 


8-9. dva(popa)v; — dva(pop&, cf. 


216, 


18. dvdpdjnapeaxos, Y. N. 10 ex 


209, 


16. dvi(T0Ta)(^sTs , PS. 
i4i, 93; i42, ult.; 196, 5. 
Ps. LII, 6 Hex. et Eph. VI, 6 


209, 


18. 1 cf i5(), 93. 


213, 


1 1 . iir/ToxafiTroy ( 'fmroxdfXTTOs) , cf. 
Her. 


209, 


ic|. svipyeta., cf 196, i3. 
i4l, 18: i44, 11. 


216, 


20. ir^p(Wiros,c/; 71, 8; l52, 10; 


209, 


90-9 2. dve^uvrj, cotf. ii5, 92; 


213, 


19. iTnro(TiXivov, cf i4l, 5; l42. 
9l5, 8. 
i39, 19; 201, 6; — dp-ysfidjvjj. 
1 1. 


216, 


28. dpOTpaTosl 
cf 169, 19; 282, 3; — rjviinovl 


213, 


i5. iyxalvia, cf i46, 1. 


217, 


8. ivdovaiaap.6s , cf i54, 3. 
cf IL. Pf 901. 


213, 


16. slxcbv Tou ©-eoO ToO doparov. 


217, 


10-1 3. dvdvXXls; — ;^afianr/TUs, 


210, 


3. dvdspmds, D. I, 3l2, 9; conf 
Col.i, i5,PS. 
D. I, 482. 
inf 234, i4. 


213, 


18-20. dvtxr]TOs; — dvix^Tov, cf 


217, 


i5. ts xtdipasl 


210, 


6. &)(dpa, cf. i64, 96; — iydos. 
209, 9. 


217, 


17. ^^oSos, cf 95o, 6. 


210, 


7. [J(T7p]ix(ij' (lAaiov), ef 222, 3. 


213, 


21. ixavda Xsmrj, D. I, 356; 


217, 


18. daaiptov, conf. i3o, 9; 249, 


210, 


8. dvrip, cf. 199, 6. 
ZDMG., i885, p. 25o, n"" 16; 
29. 


210, 


9. io^jlaMs {Xldos), D. I, 816, 
cf inf 248, i4; 271, 20. 


217, 


20. daSoXrj, D. I, 827. 
cf inf. r^^Aaoru t^t<^. 


214, 


1 . dvaxdptia [dvaxipltov) , IL. Pf. 


217, 


94. ianipa. 


210, 


1 3. del iiv, cf 190, 5; i^y, 17; 
72. 


217, 


25. Stiyeufta, cf 99, 12 et 19. 
lio, i4; 9 11, 19. 


214, 


2. iyxpis, F. 0. in Num. XI, 8, 


218, 


4. adjfxaTa. 


210, 


ih. dvs^iXsyKros. 
not. 8. 


218, 


8. daooTia, cf 76, 9. 


210. 


22-28. iyxovaa, conf 126, 29; 


214, 


3. dyx\iX(i3cns . 


218, 


1 1 . dff&JTOS. 
209, 5; — dvdxAsia; — Xixo^^is; 


214, 


5. iyxixXiov. 


218, 


18. da(p6SeXos, D. 3ii; IL. Pf 
— ovoxeiXis; G. XI, 811 ; IL. Pf 


214, 


7. xMptaxbs, cf 274, i5. 
291; cf i3i, 18; 234, 12. 
i65. 


214, 


9. dvaxs(paXat(o9ivra , PS. 


218, 


25. Q-rjaavp6s. 


210, 


ult, iyxelpiov, PS. 


214, 


10. iyxixXia, cf i46, 11. 


218, 


27. ia6pLSTpov {ia6pLeTpos) , F. ^V. 


211, 


1. eyx^eXiita (iyx^eXi^iov), PS. 


214, 


12. ivvaxd(Tioi. 
11, c/". i?»/: 929, 18. 


211. 


9. dyx^lXuTTas {dy)(^lX(iyip),G.\iy, 


214, 


i3. i^xi^aAos, c/". i46, 16^275, 


219, 


4-9. al&ats, cf. 225, 25. 
'J'Jfi, cf inf. 911, 6; 953, 9 4. 
9- 


219, 


i3. aliSXiov, stabulura. 


211, 


5. iy)(ehis. 


214, 


l4. dvepdnrjats , PS. 


219, 


28. alaltov, cf 108, 5; 226, 25. 


211, 


6. dyxO^oma [dy)(lX(A>^) , cf. 911, 


214, 


l5. atlrjpTtts, IL. N., cf 39, 9; 


220, 


5. ala(pvXTvos, D. I, 4oi; IL. Pf 
9; 953, 94. 
176, 10. 
86, c/l »j/'. 228, 1. 


211, 


8. ixsvrjts , corf. Physiol. syr.,cap. 


214, 


16. ipLp.op(pos'i 


220, 


8. ff7a^/s, D. I, 689; IL. ^.91, 
Lxxxi, in LiND, Anecd. syr. IV. 


214, 


17. ivipyeial 
cf inf 227, ult.; 275, 5. 


211, 


9. iXeideposl c/". 128, 1 1 eM6. 


214, 


18. dvapxps, cf. 196, 11. 


220, 


9. <T7oi;^era {alotxeTov). 


211, 


10. ivsnos, cf 901, 19; 209, 8; 


214, 


23. dvdxiXXiov; — ivdos , cf. 1 \() , 


220, 


1 1 . CT7od. 
— djils, cf i85, i3; 188, 5 et 
3. 


220, 


i3. dvT&Jvufx/a, cf 2o4, 24; 207, 
»7- 


2U, 


95. dvdeptxrj, IL. ^. 169. 
11 et 1 3 . 


211, 


19. dei Av, c/". 125, 5; 187, 17; 


214, 


ult. ivrjdov, cf. 208, 16. 


220, 


17. •S.Twixol, Act. XVII, 18. 
i4o, i4; 210, i3. 


215, 


6. ixavOa kpa^txrj, D. I, 357. 


220, 


95. ? cf 229, 9. 


211, 


i3. dvdyxr}, cf voc. seq. 


215, 


8. MpooTtos, cf 71, 8; i59, 10; 


221, 


i3. alo(iax,txd>v {alofJLaxixol), G. 


211, 


i4. dvdyxas, cf. voc. prceced. 
9i6, 20. 
XIII, 197 seq. 


211, 


i5. dvayxaTov. 


215, 


9. dvdvTtaTOs. 


221, 


i5. alaxTrj, PS. IMI-niMLniK NATlOnALt. 16 

221, 17- ff7(ifj«xo«. 

222, 3. lalpMdv iXaiov, cot/. Geop. ed. 

Laoabdb, 86, a5; PS. 
222, 5. (Txwpla, c/. aio, i5; a/ii, i4. 
2^2, 6. hloph (^iXoOeiat. 
222, 9. ialditoia (lalditovs), PS., cf. 

370, 17. 
222, 11. alitpa.5; — olvos alvpixivosVi 

cf. i36, 17. 
222, i3. aUpa^, D. F, 8a; IL. Pf. 58. 
222, i5. Stalio, PS. 
222, 17. aloXri, cf. aa^, 3. 
222, 30. ar7/ftfte&)«((T7/ftfii), 0,1,762, 

cf. F. 0. in Jes. LIV, 11, nol. 39. 
222, aa. (77aup()f, cf. asG, 16. 
222, a4. <r76fiwf(a, PS. 
222, a6. ^T^^avos. 

222, uh. ali(pavos. 

223, 1. (T7a^yArvos, cf. aao, 5. 

223, a. (J(77ia, IL. 7/. lai, i-3; (JO»/. 

«ifp. 76, 1. 
223, 4. aliyaaisl cf. neo-heb. flVJCDDN. 
223, 5. AaTviyrjs, cf aa8, aa. 
223, 8. a(r7>;p AT7ix(is, D. I, 6o5; IL. 

Pf.bli;cf.inf aa8, 6. 
223,11-ia. (T7axTj;, D. I, 75; — a%- 

pal, cf aa-j, i3. 
223, 17. dalepyijsl 
223, 19. A<7xA)7Tr((is, cf. a^g, m/<. 
223, a3. alpdSiXoi, cf IL. ^: 58. 

223 , a5. ialpovop.la. 

224, 7. dalpoXoyia. 
224, 9. ialpoXbyos. 
22U, 13. iia7pof. 

224, i3. daTrjp, dalipos. 

224, 16. alpata, slrata, co/j/'. neo-heb. 

224, 17. alpareia. 
224, 18. ff7paTa)p. 
224, 30. ialpayaXos, D. 55i, c/". in/. 

aa^, 31 ; a83, 7. 
224, 21. (77pu;ti-oi., D. I, 565; IL. Pf 

396. 

224, aa. alp%Tijy6s, cf 109, 5. 

225, 9. aT pari'j)Tris. 
225, i3. ff7paT/a. 

225, 19. alavpuais, PS. 

225, ao. alprjvia = alpifvos, cf aa6, 

i8. 
225, a3. cr7paT>;AaT)7s, cf 226, aa. 

225, 35. alaais, cf 319, 4. 

226, 6. [Aw(t](T(wvtos? /. D. II, 4a seq. : 

laepi xuros XvaaavTOs. APPENDIX AD LITTERAM r^ 22C 

226 
226 

226 
226 

226 
226 
226 

226 
226 

226 
226 

227 

227 
227 
227 
227 

227 

227 
227 

227 

228 
228 
228 
228 

228 
228 
228 
228 
228 
229 
229 
229 

229 
230 
230 
231 
231 
231 
231 
232 
232 , 7. altXS6pUf\!\0.inExod.\\\, 
5, not. 6. 

8. alpayyovpla, G. XIV, 7^0. 

10. ialiv, cf B. H., ceuv. granm., 
ed. Marti!!, I, 159, a5-a6. 

11. &lpoiOtov, cf 139, 30. 

i4. e(s t6 artdTOs to i^cliTepov, F. 
A^. 11. 

16. alxvpds, cf aaa, aa. 

17. alaaiuTrjs. 

18. al prjvla = a1 pijvos , cf aa5, 

30. 

ao. ialpaitrj. 

3 1 . dalpdXaSov. 

33. al paTrjXaTtjs , cf aa5, aS. 

95. cT7aS(ov, cf 108, 5; ai^, a3. 

3. £t7oA/s; -^ aloXrj, cf neo-lieb. 
'''7t2DN el sup. aaa, 17. 

4. Uf a33, 3. 

6. alahtai [aTahirjs). 

10-1 1. alpdStXos; — ■aprjalrjp. 

i3. aadpLaTixoi, PS. , cf G. XIII, 

106. 
i5. alat^Xai, D. I, 688, cf inf 

275, 6. 
17. iTpaKTvXis , cf 109, 7. 

21. i&lpayaXos, conf aa4, ao; 
983,7. 

ult. alatpis iypia, conf. aao, 8; 
375, 5. 

5. alpCi)[ict. 

6. ialrjp krliKds, cf aaS, 8. 
8.- anTaxds. 

16. ixTix6s {■BvpeT^s), PS. , conf. 
G. VII, 693. 

17. coTia, cf 57, 18. 

18. alavp6s. 

19. alpoSiXos, cf 327, 10. 
9 1 . ialspiaxos ? 

22. Aalvayrjs, cf aa3, 5. 

i3. axa<pis, cf a33, 5; 94i, 16. 
16. d(T/8a. 

18. i(T()ftsTpa(/(T(JfiisTpos),5^. ai8, 
27. 

30. aeSaal6s1 » 

4. a^TiveTos. 

9. axvp-a. 

18. ?c/. 160, 6. 

1 9. ax^Xiov, cf. a3a , 8. 

31. axoXrj, cf a3a, la. 

ai. cT;joAa(T7ix(is, cf. iZi , i4. 

5. axa(^is, cf 229, i3; 24l, 16. 
8. a)(6Xiov, cf 33 1, 19. 232, 
232, 
232, 
232, 

232, 

232, 
233, 
233, 233, 
233, 
233, 
233, 

233, 234, 
234, 
234, 

234, 
234, 
234, 
234, 
234, 
234, 
235, 
235, 
235, 
235, 
235, 235, 

235, 
235, 
235, 

235, 
236, 
236, 

236, 
236, 10. ff^fiAia. 

12. axoXrj, ef a3i, ai. 

i4. aypXaalix6s, cf. a3i, a4. 

1 6. ayi^^ov — a^eiia , eoif. 1 60 , 
19 el a3. 

18. axiXXa; — AtixoxT^ipos , IL. 
Pf 174. 

a6. t/jarjvoi. 
3. ? cf 337, 4. 

6. dkT^aATOs JotiSaixj;, D. 1, 100, 
cf inf a36, ao et aa; a38. sS; 
a6o, 1 ; a63, 6. 

10. 6iro;^(i»8piot', c/". 81, 19; i4i, 
9; a54, 6. 

13. iartiXaOos, \). I, 35; IL. Pf 
34o; Lagardk, Millheil. II, 19. 

i5. ai0toT!ix6s, D. 1, '107; IL. Pf. 
3o6. 

17. aaitipayos, D. I, a66; IL. 
Pf 09, cf inf 337, 19; 338, 19; 
a.^9, 18. 

19. 6TtoSiXaa;xov, D. I, 39, «//. , 
IL. Pf 74; cf siip. 199, 5-6, et 
inf, a5o, 8. 

6. aitbyyos, cf. voc. seq. 

8. aTt6yyos, cf voc. prarced. 

13. ia(^6leXos , cf. i3i, i8;a34. 

13. 

17. a(TiraAaxos (d(T7rdAa$), PS. 

18. <i(T(Tft>iros, cf. 78, 3. 

90. (po/ril, cf Targ. ■'piJECX . 
a3. (T7row8ai"bs, PS, cf 235, 4. 
a5. (TTrsxouAdTcop, Tg'. "ito^JpBDN. 
ult. OTtaOapios. 

3. ? 

4. cTirouSai^oi , cf a34, a3. 
6. cr!r);Aa(o«', cf. 338, tUt. 
10. dcr^dAeia, cf. aS^, 31. 

19. ^aXihtov. Fr/Enkei., J)ie aram. 
Fremdw. , p. 1 1 5 ; Talm. NT^^^SDN : 
cf sup. 9(), 8 et inf aS-j, 6. 

i3. (Tirsipa 2£€a(T7);s, ylct. XXVII, 
1, ef inf. 3 36, 16. 

17. ^i» ■tsvevfxa. 

18. a(^jv. cf 339, i4. 

39. \aTtavia, Targ. X^JEDN ''( 

.ypSDX . 

2 4-236, i3. a^aipa; — aiteipa. 
i4. cT^aipixd. 
16. aiteipa XeSaalrjs, conf 9 35, 

i3. 

18. a^aXpa. 
ig. a(paipa. APPENDIX AD LITTERAM KT 17 236, 20. ao-^aATos, cj. 2 33, 6; 236, 

'ja; 238, 23; 960, 1; 263, 6. 
236, 22. i.a^^a.Xtos , cf. voc. preeced. 

236, tdl.-^il , 1. iaTtXrjvov\ — oko- 

\o-nivhpov, D. I, i8o; IL. Pf. 108. 

237, 3. eTwAj^via (ctttAj^viov), PS. ra/m. 

rriJ^JCDN'; cf. Geop., cd. Lagarde, 
lo/t, 26; B. H. in Snp. XVI, 12. 
et oeuv. fframm. II, 121, 20. 

237, 6. vf-aA/Sior, cf 99, 8; 235, 12. 

237, 8. (^uaaXihos {(^aaXis), IL. Pf 

297- 
237, 1 1. aCTTns. 

237, 19. a<jT7opayos,c/'. 233, 17; 238, 

12; aSg, 18. 

237, 23. ff7po65(a (fi^Aa), c/". i^g, 20; 

226, 1 1. 

238, 1. ampls, Lagarde, Ahhandl. 18, 
33. 

238, 3. 'usdXiov, IL. /y. i52. 

238, 5. oTra^v^neo-Aei.TIJDNcPtaSDX. 

238,6. •? 

238, 7. otT^bSsAos, c/". i3i, 17-18. 

238, 9. (T^ovSvAioi'. 

238, 12. daitdpayos, cf 233, 17; 237, 

19; 239, 18. 
238, i5. OTrdStov; — xahiieia, D. I, 

738. 
238, 20. OveoTtaatavds. 
238, 22. aTtXijves vel airXrivtxoi, cf G. 

XVI, 368; cf inf 265, 9. 
238, 93. ocTipaATos, cf 233, 6; 236, 

90 et 22 ; 260, 1 ; 263, 6. 
238, 94. airadopiijXr); — (irjXr!, ?S.,cf. 

239, 4; 960, ult. 

238, ult. anrjXatov, cf. 935, 6. 

239, 1. a<^aneXiafi6s, PS., cf 9/12, 8. 
239, li. oTtadoftriXr}, cf 238, 24; 260, 

239, 8. daTpaxov, cf 76, 17. 

239, 11. iajivpov; — airxtjpoeiS^s, D. 

I, /198, cf inf 2^9 12. 
239, i/t. a<^v,cf 935, 18. 
239, 18-90. acnrapayos, cf 233, 17; 

237, 19; 238, 12; — (JLvixavdos, 

IL. n. 

239, 91. da<^dXeia, cf 2 35, 10. 

239, till. AaxXrjTtiSs , cf 223, 19. 
2/(0, 6. kaxXvntdhvi, (i. XIV, 683. 

240, 8. axvTr) {axiiTOs), cf 24i, 17. 
240, 10. axMTaXrj, cf Talm. NSltJpDN. 
240, 11. aaxXrjTftis, D. 444; IL. Pf 

178. 240 

240 

2/1O 
240 

240 
241 
241 

241 
241 

241 

•m 

241 
241 
241 
241 

241 
241 
241 

241 

241 
241 
241 
242 
242 
242 
242 
242 
242 
242 
242 

242 
242 

243 

245 
245 
245 

245 
247 

247 

247 i5. i<T;^up6s, cf i4o, 8; — <tkw- 
pia, cf 222, 5; 24i, l4. 

17. A(TKA>7TriaS};s, cf 289, uH.; 
24o, 6. 

18. ? 

20. axi(paXos1 cf 2^2, 17; 277, 

19. 

22. axti^os, cj. 24i, 9; 949 , 11. 

2. (ptiXrj. 

3. daxapls, cf Talm. NlpDX, el 
inf 94 1, 10. 

4. vs ;^orpos, cf 139, 18. 

5. axevdpia {axevdptov) ? 

7. daxaXaSwTrjs , cf 192, 8. 

9. axiipos, cf 24o, 22; 2^2, 11. 

10. daxapihes. 
i3. axd^rj. 

i4. axupla, cf 222, 5; 94o, i5. 
i5. i6s, conf 35, 24; 118, 10 et 
18. 

16. axa<pls, cf 999, i3; 282, 5. 

17. axilTlJ ((TXVTOs), cf 24o, 8. 

21. axiXXa, IL. Pf 75, conf 71 , 
18 e< 20; 2^2 , 19. 

2 9. axiltov, leg. t^^a inglossa, 
cf 160, 19 et 23; 236, 16. 
2 3. daxrjTtxdv = daxrjTrjpiov. 

24. AcTX!iA6)i'a. 

25. axit^os. 
3. daxbs. 

6. aipt<^ov, D. I, 369, 9. 

8. a<paHeXtayibs, cf 989, 1. 
10. ffxaf/pov = scamnum regni ? 
12. daxvpov, cf 239, 11. 

14. ialoptxbvl 

15. axrjitlpov. 

17. dxi<paXos'l cf 24o, 90; 277, 
19. 

19. iaxids, G. XIX, 496. 
99-93. daadptov, cf 217, i8; — 

xepaT/a. 

10. (iCTapo»', D. I, 19; IL. iy. 370, 

Lagarde, Mittheil. II, 96. 

10. alaTrjp. 

17. icT^ireia? 

20. daOevrjs. 

23. i<Te(i6s(Kop/veios), PS. 

7. airapxT/as, e/! G. XVI, 407, e/ 
in/'. 268, 12. 

10. airoiJ^TiDs, /. ^^Vvo.»\jtti Y^A^A 

in fflossa ? 

i5. a7rap/v>;, D. I, 443; IL. Pf. 

993. 247, 247, 
247, 
247, 
247, 
247, 
248, 
248, 19. (TTracTftds^xurixfis^^G.XVlIIi, 
9^0; conf sup. 78, 7 et it; infra 
958, 18. 

20. d<pdxrj, IL. Pf 229. 
99. Sairai');. 

2 3. d<paipo\i[i.evos. 

9 5. d<paviaet. 

97. diraSei, PS. 

1. dTtapxij. 

i4. dxavda Aeuxrf, D. I, 356; IL. 
^. 195-197 et 497 in addendis 
a(/ 5o, 9; c/". ««/). 9 1 3, 91 et inf 
271, 20. 248, 


18. d<pdxrj'l PS. , cf. 947, 20. 


248, 


19. dTtayccyi^, HoF. 1^9 a. 


248, 


9 3. dTtoypa^rj. 


248, 


95. Td Tijxiovl 


249, 


3. aTr^ravTi. 


249, 


5. dTreSoxifiao-av, PS. 


249, 


8. ditihojv, PS. 


249, 


9. direi^wi'. 


249, 


10. dttexpldrj. 


249, 


1 1 . dTtijXdov. 


249, 


19. dTtevexdrjtfovTai, Ps. XLIV, 
1 5 e< 1 6 , F. yV. 1 1 ; c/l siqi. 1 64 , 
94. 


249, 


i4. dTr^fj(5}?7ftai. 


249, 


i5. ditialpeipev, PS. 


249, 


16. dTr^Tivov, PS, 


249, 


17. d^eiOrjaav, PS. 


249, 


19. A^es. 


249, 


2 1 . ditialrjaas. 


250, 


4. eTrajSi;, cf 260, 11. 


250, 


6. ^^oSos. cfii'], 17. 


250, 


8. dTro€dA(TafJo»', conf 199, 5-6; 
933, 19; 963, 91. 


250, 


11. eTtwhia {eitcbhtov) , conf 95o, 
4. 
i3. dwiSeiSis. cj. i43. 95; 95i, 


250, 
20; 258, 10. 


250, 


i4. dTroSeixTixj;, conj. i43, 26; 
958, 3. 


250, 


17. g^exTix>>? cf voc. seq. et 954, 
18. 


250 


19. tipexTtxol, HoF. 169 b, cf inf 
964, 9; 966, 91. 


250, 


91. ampulla, PS.. conf inf 963, 
10. 


250, 


22. vTr^JAv^f-is , cf 82, 9; 85, 2. 


250, 


24. AiroAivdpios. 


250 


ult. ditoXoyla, cf 2^7, 27; 264, 
20. 


251 


3. i^pbvtTpov, conf D. I, 797; 
D. 18 APPENDIX AD LITTERAM kT 

G. XI, 695; XH, aia; inf. 36/4, 


255, 


1. diioyovrj'! 
257 
9; 367, «i. 


255, 


9. VTteiyata, cf 81, 12 et i4; 


i44, 
251 


6. dnovXvSla, e/. 953, «/«.; a63, 
>7- 
258 
8; 965, 19. 


255, 


4. ? ef IL Pf h-2. 


25l, 


9. dTtda1o>.os. 


255, 


6. ditOKreivetv, ef 956, 9. 
258 


25t, 


10. iaoaloXMot. 


255, 


8. dTtoAeis. 
258 


251, 


19. omdiieh, G. VI, ayi, cf. inf. 


255, 


9. dTtoaKopaxiaets. 
258 
954, 9; 987, 6. 


255, 


11. d(poptets, cf 907, 1. 


251, 


i3. iTtovaia, PS. 


255, 


19. dito(^r)aat, HoF. 1696. 
258 


251, 


19. aituifiOTOi , PS. 


255, 


i3. VTt6xyna, ef 80, i5; 81 


, 21; 


258 


251, 


90. a7p6Se(S(s, cf. \hZ, 95; 95o, 
957, 93. 
258 
l3; 958, 10. 


255, 


18. dTtoa(^ayrj, PS. 


251, 


93. ditdalrjiJia, cf. aSi, 9'i; 953, 


255, 


9 0. ditoXeXvixivov. 
258 
91 ; 9G4 , ull. 


255, 


99. dTtd. 
258 


251, 


9 4. d-noalTi^ixata, cf. voc. prceced. 


255, 


93. a7roSA^7re(. 


252, 


h. dnd^aais, cf 953, 10. 


255, 


2 4. dTtoyeyaXaKrtaiJ.svos. 
258 


252, 


7. (isTaOeais. 


255, 


26. aTroSos. 
258 


252, 


19. dnd^avats, cf 954, 99. 


255, 


97. airoxa6'((T7c5i', F. N. 19. 
258 


252, 


i3. dTTO^avuxds , Hof. 169 b, ef. 


256, 


1. a7roHaAtn^e(. 
259 
954, 94. 


256, 


3. ditoKaOialadil ef 955, 9 


7- 


259 


252, 


1 h. diTOi^alveadat , Hof. 1^9 b; cf 


256, 


4. aTtOKb^^et. 
259 
inf 953, 19; 965, 98. 


256, 


6. aTroxpiiiT7e(T&a(. 
259 


252, 


16. dirbHWOv, D. I, 578; IL. Pf 


256, 


8. aTtOKpV^TJ. 
259 
336; efinf 267, 17. 


256, 


9. (iTroxTe/iie(v, c/". 955, 6. 


252, 


18. dTto(pav7tKai , Hof. 1^9 b. 


256, 


10-11. dTt6Xotro; — dit6Xoivro. 


259 


252, 


19. vTrdKptats , cf lia, 18. 


256, 


i3. drtoXrxiXdjs. 


252, 


21. i(?ope^a?PS. 


256, 


l4. a7roTre(To0iTa( , PS. 
259 


252, 


93. tsvpds. 


256, 


16. ditiiteaov, PS. 
259 


252, 


ult. d^poptafjioi. 


256, 


17. ditoppl-^et, PS. 
259 


253, 


8. dirdKpovats, F. N. 19. 


256, 


19. aitoppsvasrat. 


253, 


10. dTt6<paais, cf 959, 4. 


256, 


90. ditoalavres, cf 2^9, 91 


. 


259 


253, 


i4. dndXij^tslVS. 


256, 


99. ditoaliirs. 


253, 


19. dTto(paiveadat , conf 269, i4; 


256, 


94. (riro(T7pa^e/)7(Tat>, F. A'. 


19. 


260 
965, 98. 


256, 


96. (iiro^^i^lovTa^ , PS. 


253, 


91. dTt6a1ijfta, cf 911, 9; 25l, 


256, 


uft. ditwao} fte, PS. 
260 
93 et 24; 964, ull. 


257, 


1. d(poptsts, cf 955, 11. 


253, 


2 4. dyx^l}.eij)p, c/'. 9 1 1, 9 (?2 6. 


257, 


2. ?c/. 954, 16. 
260 


253, 


ult. diroTrXrjila, cf 95i, 6; 263, 


257, 


4. ditOKarialaats. 
200 
8; 965, 19. 


257, 


6. dtt6pisXt, conf 25 1, 12; 


254, 
254, 


6. {jTT0)(6vlpta {vTto)(6vdptov) , cf 
9- 
260 
81, 18; i4i, 9; 933, 10. 


257, 


9. aTroxofxj^Tiw»', c/*. 954, 17 


254, 


9. a7r(i(xsA(, cf 95i, 19; 967, 6. 


257, 


11. kTt6XXwv, cf 2 58, i3; 


963, 


260 


254, 


19. vn6a^ayft.a, ef 79, 3. 
4. 


254, 


l3. i-rttTce^vxc^s [)(_trd)v), cf 79, 


257, 


19. •wveu|xov(xon 
260 
5; 260, 17; 969, 1 1. 


257, 


l5. AiroAAajWa, Acl. XVII, 


i;f/. 


260 


254, 


i5. dTT6Xef\(/ts. 
«>«/". 958, 19. 


254, 


16. ? cf 957, 9. 


257, 


16. dit6Ttaros. 


254, 


17. dnoKOftirJTOiJV, Do Cange II, 


257, 


17. dlt6KVV0V, cf 252, 16. 
693; PS. 


257, 


9 3. vTtO)(yp.arei)v {vitdxypia) 


conf 


260 


254, 


18. i^eKTiKril cf 25o, 17. 
80, i5; 81, 91 et 93; 955, 


i3. 


260 


254, 


90. dTroipartK6s , cf Hof. 1596. 


257, 


96. eitevOvvetv. 
260 


254, 


99-94. dTr6^avats; — dno(^avTi- 


257, 


97. auoAo^/a, c/". 9 5o, ull.; 


264, 


261 
Kos; cf 95a, 19 et i3. 
90. 
261 ult. ditoreXeaiiaTiKds, conf 964, 

91. 

3. (i7ro8eixT(x>7, cf i43, 9O; 900, 
i4. 

4. ■^evSos, PS. 

6. iTt6p0ovv, Gal. I, i3, PS. 

10. dTtdhei^is, cf i43, 95; 95o, 

i3; 95l, 90. 

1 1 . ijTto;jLvrjaTtK6v. 

12. kttoXXeavia, cf 207, lO. 

i3. kit^XXajv, ef 957, ii; 963. 
4. 

l4. ? IL. N. avXala; PS. ij(?os. 
18. avaafJids {xvvik6s), ef "jS. 'j 
et it; ih-], 19. 

9 2. iitirpoitos, PS., ef loc. neq. 
i3. i-itirpoTtos , cf voe. preeced. 
97. ? — aayaTtr;v6v, IL. Pf 191. 

1. VTtarslal PS. 

2. im,, PS. 

7. ^pwoj'. 

10. Tpi^&jS/a. 

i4-i5. iitr;; — tapiSos; — eipeo- 
vixdv ftirpov. 

16. STttalara [lov, conf. i5. 96: 
959, ull. 

18. iitTt6hpop.os. 

19. STtf/eipr]p.a, cf i49, 20. 
26. dTtrjxrjftara, cf l4l, 7; 961. 

99. 

ult. iitiaTira, conf i5, 95; a^g, 

16. 
1. aaipaXros , cf 233, 6; 936, 90 

et 99; 938, 93; 263, 6. 
3-5. dt;r(0v; — 6Ttiov; — a7r(os. 

PS. 
7. e7r(^ave(a. 

1 1 . iitiaKOTtos , cf 1 4 1 , 11; 261. 

2 4. 

17. e7r(Tre^tixa)s (^xireiiv), cf 79, 
5; 954, i3; 962 ,11. 

18. dvrjXiebrrjs , G. XVI, 407: 
ZDMG. XXXVH, 479. 

20. tTtTtlKOS (t'(J(TOs)? cf VOC. seq. 

91. (7r!r(x6s [iyeiiv); — S-^sTpoi': 
— iTtitiKds [v6ae)s), ef G. XIX, 
436 ; Dozv, suppt. sub (j^ et jjij, 
et sup. voc. prceced. 

22. iitipieXijrrjs , F. N. 12. 

2 5. iTtiXoyos. 

xtlt. aTtaOisl cf 938, 24; 939, h. 

1. iitiatoXeis. 

9. '^itt^avtos. APPENDIX AD LITTERAM r^ 19 261, 


i4. ^Opafta, conf. Talm. NDT2, 


264, 


i5. E^sffos. 


269, 
riuod ciim syr. r^m\x°i noii con- 


264, 


19-20. STr«T7(iXiof, conf. 2i3, 7; 


270, 
fundeiulum. 
— diToXoyia, cf 95o, tdt.; 257, 
261 


i5. iiTvpov. D. 1, 790; c/; 267. 
97. 


271, 
20. 


264, 


9 1 . diroTeAeo-fxaTixiSs, cf. ^b'], ult.; 


271, 


261 


17. eTridvfJiiov, cf. iividvjJiov, D. I, 
F. N. 1 3 conjicit STnalwy.vXiKbs. 


271, 
670; Idt. I, 98 c< iiif. 969, 19. 


264, 


99-95. o-^ciivia^d^^diviov); — oif^ct)- 
261, 


l8. STToXidpxijcrev. 
v/as [d-^fiivia). 
261. 


19. diTiffloavvvl 


264, 


ult. dTt6(Tlrj;j.a, cf 25i, 93 et 94; 


271, 


261, 


29. d7r>7/))fiaTa , cf. ilxi, 7; 969, 
953, 91. 


271, 
26. 


265, 


1. diiivdiov, D. I, 3G7. 
261, 


9 3. Aprilis (mensis), PS., cf. inf. 


265, 


7. d\pivOlrr}> olvos, D. I, 794. 


271, 
968, 8. 


265, 


9. fflcXlJVIKOl , cf 238, 2 9. 
261, 


94. SltlffKOTtOS , Cf. l4l, 11; 960, 


265, 


10. ipipivdtov. 


271, 
11. 


265, 


19. d7roTrA>7?i'a, cf a5i, 6; 953, 
261, 


96. STTlKllKlot. 
ult.; 263, 8. 


272, 


261, 


97. t,1clK0Vp0S. 


265, 


i4. imiov, D. I, 653; IL. Pf 


272, 


262, 


1. dicif psv, PS. 
3i4. 


272, 


262, 


3. d^j^xav, PS. 


265, 


93. dics^ia, PS. 


272, 


262, 


4. iTTfos t6 (puT(5v, D. I, 668; IL. 
Pf 309. 


265, 


94. -srdvaxes, D. I, 33^; IL. Pf 
190-191 ; cf siip. 73, ult. 
262, 


11. STTntsi^vxtds (;^iT<uv), c/i 79, 


265, 


26. ? 


272, 
5; 254, i3; 260, 17. 


265, 


28. dTro<palveadai , conf. 952, i4; 
262, 


i5. iTsoitos (sTTOif'), con/". Physiol. 
953, 19. 


272, 
syr., cap. xxx, m Land, Anecd. 


266, 


1. fiTra^p6SiT0s, Phil. IF, 95, PS. 


syr. IV. 


266, 


5. djrciKpiffis. 


272, 


262, 


93. tiif-iff^os, conf. 190, 90; i4i. 


266, 


6. eTrmdpo-ios, cf Talm. pD^lp^DX. 


272, 
29. 


266, 


19.? 


272, 


262, 


96. iindpdvior, — s-Kidpovioov. 


266, 


90. ^xSlKOS? Cf. 93, 9 1. 


272, 


263, 


4. kTc6Xkoiv, conf. 967, 11; 958, 


266, 


91. fi^exTixo/, cf. 95o, 19; 964, 
263, 


1 9. 
5. dirAoOv, PS.; cf. inf 9 63, 18. 


266, 


9- 

9 3. A^poSiTj;. 
263, 


6. dtrpaATOs, cow/. 233, 6; 936, 


267, 


11. dippdvnpov, cf 95o, 19; 264, 


20 et 99; 238, 23; 960, 1. 
9- 


273, 


263, 


8. aTroirAj/f /a , cojj/". 95 1, 6; 9 53, 


267, 


20. invpov, cf 261, l5. 


ult.; 965, 12. 


267, 


9 3. d(^po(TiXtjvos (Ai^os), D. I, 


273, 


263, 


10. ampuUa, cf. 95o, 21. 
817, G. XII, 908. 


273, 


263, 


19. ypiX}.siv. 


268, 


6. EvppdTios {i^diis)'] 
263, 


i4. «Xiixos? cf r^-^ coXa^ri!! in 


268, 


8. Aprilis (mensis), cf. 961, 2 3. 


273, 
PS. 334, 6. 


268, 


9. Africanus. 


273, 


263, 


16. ^xXTTJpiov, leg. in glossa jUy» 


268, 


19. ditapKiias, cf 2^7, 7. 


pro j<S.iu3^1 


268, 


i4. eirdpxios; — sicapKrjsl 


273, 


263, 


17. ? 


268, 


16. ? 
263, 


18. dTrXouv f/^v, c/. 963, 5. 


268, 


ig. a^puv. 
263, 


9 1. dTrogd/tTafiov, c/. 199, 5-6; 


268, 


99. Kpivov, IL. A'. et Pf. 38o. 


933, 19; 95o, 8. 


268, 


9 4. dTrapdAAaxTOs, PS. 


274, 


263, 


9 3. Airdf^ieia. 


268, 


96. d(ppcbhr)s, cf IL. Pf. 2o3. 
264, 


2. a(^pdvnpov, conf 95 1, 3; 967, 


268, 


ult. xpids. 
r- 


11. 


269, 


12. iTcidvfiov, D. I, 670; cf. sup. 


274, 


m. 


9. t.(^SKriKoi, cf 9 5o, 19; 966, 
961, 17. 


274, 
9 1. 


269, 


l3. b(pealyibs, cf 83, l4. 


274, 


m. 


1 1 . dTraAAoTpi&Jftevos , PS. 


269, 


l5. ^dopd. 


274, 


26/1, 


i3. d7r>;v?)i»aT0 , F. N. i3. 


269, 


i&. 1 cf. Talin. N"'DaVD. 


274, 19. 3^5apTOS. 

1 7 . icrlbTTohss ( lalbTcovs ),cfi-ia, 

9- 
4. dxa«aA/s, D. I, l4;IL. ^. 66. 

8. dxarWs,D. I, 357. 

11-17. ^^^'"Ooc, — fteAdfiipiiAAov; 
— -craiS^piws, cf D. I, S^g; IL. 
Pf 196. 

18. dxaripyaa-Toi. 

90. dxav^a Asvx>7, coiif. 91 3, 91; 
948, i4. 

99. ixavda kiyvTclia, cf 5^, l3; 

198, 17. 
96. dxaAv(?>7, D. I, 587; IL. Pf 

356; cf inf. 976, 1. 
1. dxaxos. 

3. dxaxia. 

4. dxdvSioi», D. I, 359. 

6. dirapiV);; — (^iXivOpcaTcos; — 
6ix(paK6KapTcos ; — dfxtreAoxapiros ; 
IL. N. eD. I, 443. 

9. dxouSiTov, accubitum ? PS. , cf 
974, i3. 

i3. AHa5>;fiaixo/; — Axa8>;fj/a, 
cf HoF. 1 60 a. 
16. ex Siaft^TpoJv ? PS. 

18. sx Siafi^Tpou? PS. 
99. dxoT^. 

93-98, dx^virov; — •srapSaAiaj'- 
;^^s; — dxdriTOv Ai/xoxt6vov; 
— ^- dx6riT0v xvvoxTiirov, D. I. 
574-575; IL. Pf x-jh-x-jh; cf 
973, 4; 277, 4. 

4-5. dx6virov\ — p.voxr6vov; D. 
I, 574; cf 279, 93; 977, 4. 
8. oixovopLix6v, cf. l46, 17. 
12. dxoXovdla, HoF. i6o a; conf. 
inf 973, 91 ; 976, 3. 
16. dyxcov. 

91. dxoXovdla, cf 973, 12; 976, 
3. 

ult. ixoTca, G. XIII, ioo5, seq.; 

conf. ixoTcov Q-spp.avrix6v, ihid. 

10^7 et ixoTcov Sii t>;s aiyelpov, 

ibid. 1099; cf et voc. scq. 
4. iKOTTOv, conf. voc. prceced. et 

G. XIII, io35 : iKOTTOv ro jSap€a- 

pixfiD Sr sv(pop€iov. 

19. dKpoSvcrlia, PS. 

i3. dxoiiSiTov, cf. 979, 9. 

i5. xupiaxtSs, cf. 9i4, 7. 

16. sIkocti. 

17. ^ oiKOVfxivr}, cf. 48, 19. 20 APPENDIX AD LITTEHAM kT i274, 18. dxT>); — ;^a(ia(axT);. I). I, 

665-666; IL. P/. 3aa. 
274, 93. tip(nvOot, D. I, <|/i; IL. Pf. 

68. 

274, ull. ixpaTOv'1 ¥S.; eonf. inf. 977, 

»9- 

275, 5-6. er1a(?llos {alaipii), cf 990, 

8; 997, utl.; — (T7a^Aa/, conf 

997, i5. 
275, 8. ?c/. inf r£\»SL£o. 
275, 9. eyx^^aAos, cf i/iO, lO; 91 4, 

i3. 
275, 10. oixovdiioil IL. A\, conf i45, 

19. 

275 , 1 2. ixxivuats. 

275, i3. iKopov, cf 74, 4; 85, 19 et 

94; 378, 9. 
275, i5. axr}liiastv. 
275, 18. ixivos, D. I, 390; IL. Pf 

l59. 

275, 90. iLixeavds, cf 85, 98; 86, 1. 
275, 91. ayxi)^iov. 

275, «ft. ex«A»;(Tia. 

276, 1. dxaXtlpi;, c/! 971, 96. 

276, 3. dxoXovdia, cf 973, 19 el 91. 

276, 5. exXoyrj. 

276, 8. dyxi\r), cf i45, 99. 

276, 19. xXsihes [xXsis). 

276, i3. dxp;, V.N. i3. 

276, 16. evvoOp^os? co)i/", 70, 11; 9o3, 

i3. 
276, 17. dxdvr), PS., cf «/.976, 95. 
276, 19. oixovofjtixoi, cf i45, 12. 
276, 91-92. aHOualrj; — dxowlai. 
276, 94. dxoialili p.e. 

276, 95. dxdvrj, cf 976, 17. 

277, 4. dxiviTov, c/". 979, 93. 
277, 6. (Tx<iT&)fia? cf G. XIV, 740. 
277, 10. xojvosl cf IL. Pf 57 ct 68. 
277, 12. dxipaXos. 

277, i4. dxax/a, D. 127; IL. Pf. 197. 
277, 19. axpaTOv 1 cf ^']lx,ult. 
277, 20. dxpo^^opSovss ? 

277, ult. dxpiS«Dv (dxpi€r;s). 

278, 1. dxpiSeia, cf 278, 19. 
278, 5. dxpo;^opS6t»es, cf voc. seq. 
278, 7. dxpo;^opS«ir, cf voe. prceced. et 

978, i4. 
278, 9. dxopor, conf. 'jlt, 4; 85, 19 et 

94; 975, l3; — dxpoi». 
278, 11. dxapiros, PS. , cf voc. seq. 
278, i3. dxapTTos, c/l voc. prwced. 
278, i4. dxpo;(op8a>v, c/". 978, 5 et 7. 278, 16. dxpls, £/.978,91. 

278, 17. dxpoTOfios. 

278, 19. dxp/€eia, c/". 978, 1. 

278, 21. dxp/Jss (dxp/s), f/". 978, 16. 

278, 99. xapa§«6S>;s? 

278, ull. ipa; — opa, lIoK. 160 a. 

279, 9. dpi, cf 979, 94. 

279, 9. kpaSia, cf 980, 9 ct 96. 

279, 11. dpixvrt, cf. 993, 95. 

279, i5. iepeiis, cf ii5, 94; 147, 5; 

i5o, 1. 
279, 16. ? 

279, 18. oppajSes, cf 54, 4. 
279, 20. dpeTj^, cf 987, 99; 988, 16 

et 18. 
279, 92. dpa nopptlpios, confcr infra 

ooojScv.^^^ ; leg. in glossa L 

279, 94. dpd, cf 979, 9. 
279, 95. -napdAviTis, PS. 

279, 97. SpaTe. 

280, 2. ipaxos vel ipdyps, PS., cf !L. 
Pf 17.1 

280, 3. aipeaidrrat {aipeaiarrrjs). 
280, 9. Apa£ia, cf 280, 9; — d^i. 
280, l5. ep-iStvdos , cf i5. 18. 
280, 19. ip)(pvras (dp;^<ow), lcfj. in 
ffiossa y_jkL<m? cf 993, 17. 

280, 96. Apa€/a, cf 979, 9; 980, 9. 

281, 7. dpxds {dpx^), Eph. 1,21, PS.; 

leg. in glossa t^"vrxM, cf agS, 

19- 

281, 96. ipyepLOv, cf.SU, 19 e/ i5. 

282, 3. dpyepeivrj, D. I, 395; IL. Pf 

901 ; cf sup. 209, 91. 

283, 8. dpyopos, cf 983, 10. 
283, 10. ipyvpot, cf 983, 8. 

283, 12. dpyialrjs, cf G. XVI, 4o6 et 

4o8. 
283, 19. dpyvpoTtpaxTr}s, 

283, 24. aipe(TiSi>Tai , cf 980, 3. 

284, 1. dpToxdiros, conf 199, 3; 988, 

9- 
284, 5. ? 

284, 6. Uf 984, 93; 998, 29. 

284, 7. dprrjpiaxas, conf G. XIII, 1 et 

inf. 987, 25. 
284, 17-18. apros, cf 287, 93; 288, 

18 c( 23; — i^ctffiio», conf 988, 

23. 

284, 19-90. dpcrevixiir, D. 1, 786; cf 
998, 95; 999, i5; 3o3, 5; — 
dppet>ix6s, PS. 284, 91. apiaei. 
284, 99. aiper. 

284, 9 3. dpv6y}.(i}aaov'l ef. 984, 6; 

998, 99. 

285, 5. uSptifxeAi, cf Itn, 9; 54, i3. 
285, 9. 4poj>, conf. 9, 3; 89, 17; 90, 

94. 

285, 17. ?c/. 189, .j. 

285, 18-19. ipvdpdiavov, D. I, 48^; 

IL. Pf •iit;cfvif.3oll,ult.; — 

piivos, IL. Pf 363. 

285, 91. opeoff^^Xivop] ; — ■aerpoai- 

Xivov, e/. 94, 1 1, 16 e/ 97. 

286, 1. i> /3/a, cf Ikj, 94; 5o, 1 ; 60, 

6. 

287, 17. dpTefxi(T/a,D. 463;ILy/.8o: 
c/. sup. 189, 6. 

287, 90. ApTeftis. 

287, 99. dpsTrj, cf 979, 90; 288, 16 

et 18. 
287, 93. dpTos, cf 984, 17; 988, 18 

et 2 3. 
287, 90. dprrjpiaxis, cf 984, 7. 

287, 98. dpaT&iftaTJxd ? 

288, 1. dpT>;pia,c/:G.\III,2f(ZD.\IG, 

1885, 94 1, sub v^\jtt ; et infra 

389, 1. 
288, 4. dpTrjptaxdv; — dpTtipia, c/.voc. 

prteced. el scq. 
288, 6. dprrjpia, eonf. voc. prwced.; — 

xaOoXtxdsl 
288, 9. dpTOX(5iros, con/. 199, 3; 984, 

1. 
288, 16. dperas {dpeTrj), c/. 279, 90; 

987, 99 et voc. seq. 

288, 18. dpTos, c/ 984, 17; 987, 93; 
— dperas, c/. 979, 20; 287, 99 ; 

988, 16. 

288, 93. dpTos, c/ 284, 17; 987, 93; 

988, 18; — ^ci)p.iov, eon/. 984, 

18. 
288, 95. dprrjpiwv {dpTr/pia), c/. G. IV. 

334. 
288, 97. dpTaSas {dpTaSrf), conf. 984, 

10. 

288, ult. dpTaprj {iprap.os)'! PS. 

289, 1. dpT»;pi'as (d(>T>;pia), c/ 988, 1. 
289, 9. Ap^as. 

289, 4. iprj^is, PS., c/ 991, 90. 
289, 5. dpiyavov, c/. 89, 19 et 90. 
289, 7. Apeios. 
289, 9. Ssip^res, c/ i5o, 10. 
289, 18. ? APPENDIX AD LITTERAM Kf 21 289, 


ao. ? Conf. hac in appendice i/ig. 


294, 


10. ip;^ot)Ta [ipxi^v), conf. 298, 
1 T 


298, 


289, 


9 9. iprjixos. 


294, 


10. 

12. dpXtT^HTOVOS , cf 294, l4. 
289, 


2 3. Api<r1oTiXr)s. 


294, 


l3. dpxr) Tijs dipasl 


298, 


290, 


i6. dpi(TloXoxi^, D. 343; IL. Pf. 


294, 


i4. dpxiTiKTUv, cf 294, 12. 


298, 
280; c/. inf. ggg, 18. 


294, 


la. opxriaToti. 
290, 


aS. iSiiWfiaTa. 


294, 


19. 6p;^>;ff7ws, Hof. 160 b; conf 


299, 


290, 


26. Ipivov; — Hpivov, conf 1/18, 
inf. 295, l5. 


299, 
18. 


294, 


2 1 . opxni^lrjs. 


299, 


291, 


It. ^pTrtiAXov; — eA^vtov, D. I, 43; 


294, 


25. Ap;^ifi>^5>;s. 


299, 
IL. ly. 281 ; conf sup. 173, 23; 


295, 


4. dpxiTotxiTsposl PS. 


299, 
189, 20. 


295, 


8. ipxpvTes, cf 993, i5. 


299, 


291, 


6. kprts. 


295, 


9. ap;^iTinroi'. 
291, 


i3-i5. ipurlov, conf 299, 7; — 


295, 


10. ap^^aioXoyia , cf 9^3, 8. 


299, 
dpt(/lT}Tijs. 


295, 


1 1 . opeixa^Hos , PS. 
291, 


16. ipiaTos; — dpta^ijios, conf 


295, 


12. Apxtyivrjs, cf 293, l4. 


299, 
299, 8. 


295, 


i3. dpxi^ojalts, D. 673; IL. Pf 


299, 


291, 


18. dpvts. 
91- 
291, 


19. eiprjvr). 


295, 


l5. opxrjcFlvs, cf 294, 19. 


299, 


291, 


20. iprj^ts, cf 289, 4. 


295, 


16. ap^^iftarSpiTj^s, cf 294, 6. 


299, 


291, 


21. dpidfxoi, cf 3o5, 1. 


295, 


17. Ap;tnnros, Col. IV, 1 7 ; Phil. 9. 


300, 


291, 


29. dptdixrjTtabs, cf voc. seq. 


295, 


96. apfisriax6i', G. XII, 911; cf 


301, 


291, 


2 3. dptd[i.rjTtH6v, cf. voc. prieced. 
inf 997, 1. 
291, 


94. ipyep.ov1 cf 281, 26. 


295, 


97. dpfidviov, cf voc. seq. 


302, 


291, 


95. Apsios -srayos, PS. 


295, 


ult. dppLOvla, cf HoF. 160 b; inf 


302, 


292, 


1. dpiaapov, D. I. 3io-3ll; IL. 
997, iG el 90. 


302, 
P/. 939. 


296, 


4. spf^toSaxTvXos , IL. Pf. 1^4; cf 


302, 


292, 


5. ya.p.cLtHwv, IL. /y. Go. 
sup. 33, 93. 
292, 


8. 6po6ay;^>;, c/". 90, 20; ^3, 1; 


296, 


10. ippLevov. 


95, 1. 


296, 


19. ipp.r)vsla. 


302, 


292, 


10. dptthe, Sept. 4 Reg. IV, 39, 


296, 


90. tpfti^s TpiiTniyitjTos. 


302, 
PS. 


296, 


9 4. apf-(eviax&Jv(apf/£fia>£afi>;Aa), 
292, 


12. eJpviJyAaxTiTOi', c/". 298, 18. 
D. I, i5o;IL. P/ 100. 


302, 


292, 


l4. Apstop.0LviTr)S. 


296, 


ult. dpixevfXHOs (A/^os), cf D. I, 
292, 


16. epMOpxtos. 
773, lioi. 68; cf ct sup. i44, i4; 


302, 


293, 


5-7. apx>7; — i4px««', c/: 293, 12 
inf 297, 18. 


et 19; 3o4, ] . 


297, 


1 . apf/Efiaxiii ; — ofxfi&jti ia>{6v, cf 
293, 


8. ap^^aioAoyia, HoF. iGo b; cf. 
i83, 1 1 ; 990, 96. 


302, 
inf 295, 10. 


297, 


3-4. aSafxavTixds ('Xieos) ? — ftpa- 
293, 


12. Spx'''^, cf 293, 7. 
xAeia; — fxayv^jiTis, cf G. VIll , 
293, 


i4. Ap;i^i7^w;;, cf G. XIV, 684 e< 
42 2, et voc. seq. 


303, 
itf. 995, 12. 


297, 


7. dSafiavTixos {Xldos), conf 39, 


303, 


293, 


l5. apxiis («PX'?); — ipxovTOs 
9 3 , e( voc. pnpced. 


(4p;^(uw), c/". 293, 5, 12 e( 19; 


297, 


11. dpuixiiTiKdv ((^ippiaKOv)l 


303, 
995, 8; 3o4, 1. 


297, 


1 3. ? c/! voc. prwccd. 
293, 


19. dpxij, cf. 293, 5; 3o4, 1. 


297, 


i5. (ifpfxa. 


303, 


293, 


21. App^^Aaos, Math. 11, 91. 


297, 


16. ippovia, cf 995, «ft.; 297, 
293, 


95. dpix^V-, cf. 979, 11. 
90. 
293, 


27. dpxi^Tpos. 


297, 


18. apfxeviax6s {XlOos), cf 996, 


303, 


29/i. 


1. ap;^iSiaxoros. 
uU. 


303, 


29A, 


5. dpxdyye^os. 


297, 


90. dpftov/a, c/". 995, ult.; 997, 


303, 


29/i, 


G. flip;^ifxav8piT);s , ^. a^S, 16. 
16. 


304, 


29/i, 


7. ap;^arov. 


298, 


9. ^ppioyivrjs, cf G. XI, 439. 


304, 18-29. apvbyXwaaov, D. I, 968: 
IL. ^. 943; — ?c/: 984,6 e< 93; 
— eirVdTrAsupoi'? 
9 4. Eip>;varos. 

95. dpaevtKbv, cf 984, 19; 299. 
i5; 3o3, 5. 

3. ApialbSovXos. 

7. ipialov, cf 291, i3. 

8. ipialos, cf 291, 16. 
10. wpoaKoiios. 

19. aipeats. 

i3. ApiCT^^OTeAj;;] , cf 989, 93; 

999, 90. 
i5. dperevix^i', cf 284, 19; 298, 

95; 3o3, 5. 

18. dpialoXoxia, cf 990, l6. 
90. Api<T7[oTeA);s] , cf 989, 93: 

999, i3. 
99. dpialepi. 
94. T>;Ws, PS. 

19. xifi&)A/a, D. I, 824. 

23. /TnridTpos, cf i44, 8; 196. 
1 1. 
1 . (Jipiral. 

3. dpirdleii», cf 3o2 , 10. 

5. Eilpnros, c/". 99 , 2 1 ; 96, 3o. 

8. «piruAAos, D. I, 386; IL. Pf 
981; — xapv6^uAAoi', IL. Ff. 
355. 

10. dpTti^stv, cf 3o2, 3. 
16-17. ApxToOpos; — ApxTO^u- 

Adl. 
18-99. dpxeu^iSos; — dpxevSos. 

D. I, io3; IL. Pf 64. 
23. ipKTiovl cf. voc. scq.; — cri- 

avp€piov, D. I, 271-979; IL. Pf'. 

271. 
2 5. dpxTiov; — ^A6fios, D. 1. 

597; IL. Pf. 67 et 2^9 ; conf inf 

3o3, 6. 

9. ;^afiai7T/TUS, D. I, 5oo-5o2. 

4. Sdxpua, IL. Pf 187, qui con- 
/ert D.I, i35. 

5. dpaeviKbv, cf 984, 19; 998, 
25; 999, i5. 

6-11. dpxTiov, conf 3o9, 95; — 
K\ip.tvov, cf D. I, B^j^penult.; — 
dpxTioi' dAAo; — ^ovvtov. 

19. ipprjv. 

96. S-pi;^^s, IL. N. 

97. dpxata. 

1. apX"?. <f- 993. 5 et 19. 

2. dpx6s, cf G. II, 888. 22 30^1 


3. dpeaoSo*, e/. 3o4, lo. 


304, 


10-11. dpddiokos, cf. 3o4, 3; — 
dpSoloSit. 


304, 


i8. ipdpov, cf. 3o4, aS. 


304, 


aa, dptOiJirtTixij. 


304, 


a5. ipdpa, cf 3o4, i8. 


304, 


ult. ipvdpdhavov, c/! q85, i8. 


305, 


1. ipiOixdt, cf 391, 21. 


305, 


a4. A|(UTos, cf 100, i4. 


306, 


ult. dveihtands! cf 70, 92. 


309, 


3. ipx,'^; — aarvpiov, cf IL. Pf 
6a. 

8. (^XeSoTdp.ov. 


315, 


315, 


99. ripas. 


316, 


ult. b Q-eos, conf 7, 8; 98, ao; 
317, 1. 


317. 


1. 6 Q-e6s, cf 7, 8; 98, ao; 3i6, 
ult. APPKNDIX AD LITTEHAM kT 

317, 6. kdavifftos, cf 333, 24. 327, 

317, 8. adavaala. 328, 
321, 18. aOex&v. 

321, a3. ^xAeiif^is, con/". ag, i5; 33o, 330, 
16. 

321, ai. a0^ipo>\iara , cf G. X, 985. 330, 

322, 4. ATAawx»^? c/. 339, 4. 331, 
322, 5. id&os, PS. 331, 
326, 98. ievp.i7.. 

326, h/«. iet(/li {ietaldsyi 

327, 1. £^/|(uv? 

327, i3. y)eiKoi. 332, 

327, 17. y)0tx6s. 333, 

327, 18. ^OiKbv, conf i54, 6; 916, 333, 

8. 333, 

327, 30-37. kOrjvai, cf 333, 93; — 344, 

fcAAds; — fiXAdSx; — At7(k>^, c/ 345, 
107, 9 e< 99 ; ia3, 17. ull. aiOiip,cf 8, 16. 

4. iOtjpa, confer 37, 91; 916. 

10. 
16. ixXei^ts, conf 99, i5; 3ai, 

a3. 

39-98. idXtfrris; — iOXrjrai. 
4. iOhos. 
37. aJiftas, conf 34, 10; 36, 7; 

39, 1I ef 94; i35, 90; — iia- 

p.avTix6s {XiOos). conf 3(). a3: 

297' 7- 

4. ATAa»rnx>7? cf 3a9, 4. 
9 3. kOrjvat, cf 397, 90. 

94. kOavaaios, cf 817, 6. 

95. iOavaros. 

6. iipivov, cf "j, k. 
97. At*9/s, F. A'. i4. APPENDIX AD LITTERAS V^ VOCES GRiECAS I.^VESTIGATAS ET IN SUAM FORMAM REDACTAS COMPLECTEINS. 349, 
349, 
349, 
349, 
349, 

349, 
349, 

349, 
350, 350, 350, 351, 351, 351, 351, 
351, 
351, 5. (SaSai, cf. 354, 3. 
7. tiyXuxraos. 

9. jSaSos = jSatTOS. 

10. ^/eylis^IL. A'. 

i3. ^aTos,D.I,534;IL.^.275, 
cf. 349, 17; 38o, i4. 
ifi. ? 

17. jSstTos iSaia, D. I, 534; IL. 
Pf 975; cf 349, 11; 38o, i4. 
ult. (3aTpa;(OS. 

7. (SaTpa;^iov, D. 1, 322; IL. Pf. 
■ih%\cf 38i,«/(. 
10. ? 

la. ysXildviov, D. I, 33o-332; 
IL.P/.219. 

ult. kicbXkuvt cf 2^7, ti; 263, 
4. 

1-3. ^aXavos ^vps^^mri; fivpoSa- 
Xavos, D. I, 645; IL. Pf 69; cf 
4ii, 5. 

5-10. ^aXatKT^iov; xvTiros, D. I, 
i43e«i44;lL. iy. 364;^^. 395 
ult. 

11-12. (SiAffafiov, D. I, 3-2; IL. 
Pf 73; cf 369, 23; 899, a3. 
i4. ^iArepal cf 352, 1. 
17. ? IL. N. confert ej avTi/oyaiv 
AaoO in Ps. xviii, 44, quod B. II. 

vertit {Prtetcrm. libri diio). 
30. (3aAarivov (IXaiov), D. I, 5o; 

f/. 35i, 1. 
92. ^a/XfUTr;, D. I, 452; IL. Pf 

83. 
9 4. (2aAAotTes. 352, 


1. (SiATspos. 


362, 


352, 


2. (3ava«(T0i vel jSavauffia. 


362, 


352, 


5. fnatXiaxos. 
352, 


6. (SatTiAeus, cf 4o8, 11. 


362, 


352, 


7. dXiSctalpov, cf i65 ult. 


362, 


352, 


10. (Sa^v. 


362, 


352, 


19. jSa«;(apis, D. I, 3^0. 


363, 


352, 


l5. ^axT>7p/a. 


363, 


352, 


17. viclima? IL. ^V. 
352, 


18. vijpiov, IL. ^. i3i. 


363, 


352, 


20. eSdvofta?IL. N. 


364, 


352, 


22. fapvyrjiov, F. iV^. i4. 


364, 


353, 


1. (Sdpis. 


364, 


353, 


2. ^aptixapSios. 


366, 


353, 


4. (SapOs. 


366, 


353, 


i5. (Sa^era vel fidea, c/". 389, 5. 


366, 


353, 


18. x(ip)7v {xdpr;). 


366, 


354, 


3. (Sagai,^/: 349,5. 
354, 


12. (2i€A/ov m/ fiSXlcov. 


366, 


354, 


l4. fiSXtodr)xeov {fiSXiodrjxij). 


367, 


354, 


16. ^tSXtodijxrj.cfvocab.praced.; 


367, 
382, l3; 383, 12; 396, 9. 


367, 


354, 


«ft. ■aavOijp. 


367, 


357, 


ult. fUXXiov, D. I, 83; IL. ij. 
359. 
358, 


16. xpifiStf dypia, cf. 92, 18; 


368, 
32, i4. 


368, 


358, 


18. •BiaiSeuT>^piov. 


368, 


361, 


9. (Se^j^AotivTai, F. A^. i4. 


368, 


361, 


10. ^^Aos. 


368, 


361, 


11. fiXAaSa (£AAas) eum ^, PS. 


Col. k']^, l. 1. 


369, 


362, 


5. (Seper/xiov (viTpov), G. XIll, 


568; c/. 375,4. 


369, 


362, 


7. (SouviaSos ((Sotivias), D. I, 955; 


.369, 
iL. i^. 949; cf. 370, 19; 376, 


369, 
33. 


369, 


362, 


9. ^ilOLS. 


369, 10. (Sou in vocab. compositis PS. 
i4. ^ov^pdaXpLov, D. I, 485; IL. 
Pf 990; c/. 372, 1. 

16. fovSavss ((SouScfti»). 
2 1 . (SoiiSaXos. 
96. (SouSoAoi, cf 367, i4. 
3. xwvstov. 

7. ^oiiyXaiaaov, D. I, 611; IL. 
PfiUk;cf 368, i4. 

1 4. (Souyaios. 

7. (So/Sia ((So/5iov). 
16. (Soes. 
?i/(. (Su|avT/a. 
1. xsvravpixdsl 
3. ^ox/Tvpov. 
7. yiposl cf 445, 4. 
10-11. ^inpvs, dixSpoaia, D. I, 
465-466;IL. //. 80. 

90. forfdds. 

9. ^riXbs, cf 19 , 1. 

11. (SouA>^, c/". 369, 95. 
i4. foiSaXoi, cf 369, 26. 

i5. ^oXSds ep.srix6s, D. I, 3i5; 

IL. iy. 75 ; ^oAgds eSciSifxos, D. 

I,3i4. 

i4. fovyXeo<T<TOv, cf 363, 7. 

15. -nraXa/ff^pa? c/, 4oo, 3. 

16. (SotiAeuT>7s. 

19. ^ouA)^, c/". 367, 1 1. 

3 9. foXri, Frankel , Die aram. 

Fremdw., 60; cf. 369, 1. 

1. (3oX>f, 5/! 368, 99; Budge, The 

History of Alexander, 89, 10. 
3. (3ouAewT»;piov. 
6. fecXcbhsUf 369, 18. 
9. ^ovXi;xos. 
l5. (SaAioi? 

91. ?c/. 368, i5. IVVaiHCIIlB KATIOKALI. u 

369, 93. ^<Taiiov,c/. 35i, ii; Sgg, 
a3. 

369, a5. ^ov>.ii,e/. SCy, ii. 

370, 1. ^oXaTt i^Xri). 
370, 9. ? 

370, 3. ^iwf. 

370, 9. /SW (|S«vi7). 

370, II. iSor^^eia. 

370, 19. jSowias, c/". 369, 7; 3^6, 

93. — ^oiviov, D. I, 608; IL. 

P/. 9/19. 

370, 91. /Sowo/. 

371, 96. ^ovirais. 

372, 1. ^ov^SaXfxoi», c/". 369, i4. 
372, 4. |Sotiirp>7<r7is,D. I, 192. 

372, 19. pA6ftos. 

373, 1. jS/xos, c/". ra/m. xpi3. 

373, 9. fvxav)), bucciiia, c/". 873, 10. 

— jSuxav/ff?»;^, buccinalor. 
373, 9. (SixAos, baculus. 
373, 10. ^wivij, buccina, c/. 878, 9. 
373, 90. jSop^as, c/ 878, 94; djS, 

17. — iitap)nias, c/. 9 4 7, 7; 

968, 19. 

373, 94. jSop^as, c/. 373, 20; 375, 

17- 

374, 4. aTtopia. 

374, 5. awopos. 

374, 9 3. ^oiSapia (^oiSapiov), PS. 
374,94. ? 

375, 4. ^epeWxiov, c/. 369, 5. 
375, 5. ? 

375, 9. ^vpasvs, e/ Talin. '»0113. 
375, i3-i5. Q-vpaivtj. — xwvopipio»', 

c/. D. I,284,4;IL. P/61. 
375, 17. jSop^as, c/. 873, 90 et 94. 

375, 29. XaSipivdos. 

376, 18. ^ddpiov, c/ 376, 95 ;G. XIV, 

774. 
376, 93. jSowias, ^ovviaSos, c/ 369, 

7; 370, 19. 

376, 25. ^6Spos. 

376 , ull. ^ddpos , granarium subterra- 
neum, tf. 876, 95. 

379, i5. probus. 

380, i4. ^aros, c/. 349, i3 et 17. 

380, 1 5. |SaTou?)OAXov?PS. 

381, 3. ^axldXoyosl 

381, ult. ^arpay^iov, c/ 35o, 7. 
382,5. ^(iUos.IL. iV.,c/353, i5. 
382,7. |3<eAos. 

382, i3. ^iSXiodrixas (^iehoOiiKv), c/ 

354, i4en6; 383, 19; 896,9. APPENDIX AD LITTERAM 382,93. ^oiovs, c/. Ps. Lvii, 5, 
IL. N. 

382, 95. Veneli el Albati, ^. 4o3, 99; 

4i3, 90. 

383, 3. jSvx""'. D. I, 469. 
383, 10. /SAea, e/ 36i, 10. 

383, 19. ^iSXioerjxv, c/ 354, i4 et 
16; 389, i3; 396, 9. 

383, i5. |S4Aavoi Ipvdsl PS., c/ 397, 

91. 

384, 3-4. jSAaiTi^vfiOs, ^'kaa^prjp.ia. 
384, 5. |Svfta. 

384, 91. xe^aX/Ses. 

387, 90. Bi^w/a. 

388, 6. ap;^arov, c/ 994, 7. 
388, 19. ^ovA»^, c/ 367, 11. 

388, 9 5. yMp.viaiov, c/. 465, 93; 466, 

i4; 5oo, 1. 

389, 5. Siaxdrioj», c/. ii4, 16; 570, 8. 
391, 16. hvdipayv. 

393, 11. ^rfx^iov, c/ 383, 3. 

394, 29. jSaAaverov, c/". 399 , 18. 

394, ult. ^oX€6s, c/369, i5. 

395, 5. (SAe^ap65vff7ov. 
395, 10. ^A^TTeiv. 
395, 19. fXi(^apov. 
395, 95. x*f^*'5p««- 

395, ult. |SaAavff7iov, c/ 35 1, 5. 

396, 9. ^iSXioer)xvv,c/. 354, i4 e( 16; 

382, i3; 383, 19. 

396, 10. ^aAavevTix6s ? 

397, 16. (SAvror, D. I, 960; IL. P/ 

189; c/ 398, 12. 
397, 91. jSiiAavoi8pv6s?c/:383, i5. 

397, 93. BeA/ap. 

398, 11. (iv) Xsnovpyia, PS. 
398, 19. fXvTov, c/ 897, 16. 
398, 17. (SeA6(T7a(Tis. 

398, ult. eXsirisU/ IL. Pf. i49. 

399, 18. faXavstov, c/ 894, 99. 
399, 33. fiXaafiov, c/ 35 1, 11; 869, 

93. 

399, ult. &-XiaTcs(os (S-Aaffiri) , IL. P/ 

396, c/. i83, 9 1. 

400 , 3. -waAaiV^pa. — (T^aSiov, «/'.919, 

93; 926, 95. 

402, 11. (in) lectica? PS. 

403, 9. Iwvios. 

403, 10. Ta rXa(pvpi,c/. 4^4, 18. 
403, 99. Veneti et Albali, e/ 889, 95; 

4i3, 90. 
408, 3. i^wfiiov, c/ 984, 18; 988, 93. 
408, 10. (SatriAe/a, e/ 4o8, 11. 408, 

408, 
408, 
408, 
408, 
409, 

409, 

409, 

409, 
409, 
409, 
411, 
413, 

418, 
419, 
421, 421, 
421, 

422, 
422, 
422, 
422, 
422, 
422, 
422, 

423, 
423, 
425, 
425, 
425, 
426, 
426, 
426, 

426, 
427, 
427, 

427, 

427, 

427, 
427, 11, ^aaiXeias, c/ 4o8, 10; — 
(SoffiAevs, e/. 352 , 6. 
17. ^iaavos. 

90. ^aaiktx6s. 

91. ^a<TiAix6v, c/ G. XIII, 1 84. 
93. ^aaiXtxrf. 

5. aovatvov ( fzvpov ) , D. 1 , 63 ; 

c/ in/. *^t ■ r,nrv ivi 

7. eEfip<oviax6v (3^ui'afxa), D. I, 
439. 

i5. AiiSavov, D. I, i9o; G. XII, 
98 tl 495. 

99. Bawav, c/ 386, 19. 
9 4. (Sturis. 
ult. ISiawe, c/ 181, 3; 6o4, 6. 

4. ftvpo§aAavos, ^. 35i, 1. 

20. B^veToi xai l\paatvoi, c/. 389 . 
95; 4o3, 99. 

9 4. (Sair7i<Tfia. 

1 . iirpo(Tx6irj;(Tis , PS. 

17. fpi^as fitxp6s, G. XII, a69; 
;ion probandt sunt PS. et F. N. iH: 
e/ kix,h. 

21. ? 

29. (Spvov, D. I,36;IL.iy. 385: 
c/ 425, 19. 

8. Aafiir7>7p? =Lucifer. 
i5. ^paxai. 

16. fpsrawixrjl c/ hab, 18. 

18. ^pa^v. 

19. ^paxlcv. 

90. ^pvuvial c/ 499, 96. 
96-98. ^pvamia. — aSporovov, e/ 
90, 91; 497, 1; 479, 4. 
8. fi6;^Aos. 

10. Bapa§€as. 

18. (SpeTawixv, D. I, 5o5. 

19. (Spvov, e/ 491, 99; 495, ult, 
ult. §pvov, e/ 491, 99; 495, 19. 
8. (Spvov, D. I, 36, c/ 497, i5. 
19. ivdpaxss. 

99. (Sp6f«os, D. I, 690; IL. P/ 
173. 

q4. ^poy/ia, c/. 439, i5. 
1. (Spvwv/a, c/ 49 9, «ft.; 479, 4. 

5. ^pvov (&aAa<T<Tiov)? c/. 497, 
18. 

11. (Sapaflpov, D. 1, io4, Laff. 
Symmicta, 89. 

12. (SipvTov, D. !, io4. Lag. 
Symmicta, 89. 

i5. (Spvov, c/ 496, 8. 

18. (Spiov S-aAa<T(Tiov, D. I, 5^1. APPENDIX AD LITTERAS ET -^ 25 427, 


aa. fpd)(psl 


444, 


427, 


9 5. fpvavlil in glossa t^soSa 


444, 
pro x^=3\a1 cf. 22, 19. 


444, 


428, 


4. ? 


445, 


428, 


5. ^povrrj. 


445, 


428, 


6. ^poixps. 
428, 


7. (3pox»7. 


445, 


428, 


8. fpiiais. 


452, 


430, 


9. Bpiapswf. 


452, 


430, 


90. ^XfjTov et i^\ci=3H\? cf. 397. 


452, 
16. 


453, 


431, 


4. (Sp^Sas fitKp6s,ef. 421, 17. 


453, 


431, 


8. y6voten. 


455, 


431, 


26. ^pixail ef hii , i5. 


456, 


432, 


i5. ^poyx,ioL, cf. 426, 94. 


456, 


432, 


17. Bapva§a$. 


456, 


432, 


92. htjpaaSes , ef Lag. , Onom. 
sacra, 934, 100. 
438, 


16. XtfivrjffTis. 


456, 


438, 


98. QapdoXoiiaios. 


456, 
456, 
•^ 


457, 
457, 


441, 


4. ■yafa, 7^0, yi), cf 482, 3; 


457, 
487, 5. 


457, 


441, 


6. ^d/yAia, cf 198, 16. 


457, 


441, 


8. yayaTtis, D. I, 819. 


457, 


441, 


19. Tileipa. 
442, 


It. ysupierpat , cf 485, 17. 


457, 


442 


6. ysuiierpta, ef 456, 1. 


457, 


442 


8. yavplatrisl PS. 


457, 


442, 


9 yeeopyias, cf 456, 6. 


458, 


442, 


12. Tiia. 
442, 


90. Tiios. 


459, 


443, 


8. yay.ednrjs. 


459, 


443, 


10. xaAA/as, w. ZDMG. XXX, 


770; c/. 456, 96; 498, a3. 


460, 


443, 


19. yaXr!v6s, cf 4^8, 3. 


463, 


443, 


i3. yi\aHT0s {yiXa). — yaAd- 


464, 
piov, cf 490, 11. 


464, 


443 


16. yaXrj. 
443 


18. Caligula. 
443 


20. yaAfoif-is, D. I, 689; IL. Pf 
337. 
443 


99. yiA(o»,D. 1,589; IL^.i 63. 
443, 


93. iTtapivt),cf. alfj, i5. 
443 


96. yaAAixiv, PS. 


465, 


444 


1. TsXiatos. 
444 


3. xaixrjXoTtiphaXts. 


465, 


444, 


6. yap.yj/6s vel yafi^is. 
444 


8-19. ydyypaiva. — er^oxsAos, 


e/. G. VII, 796. 


465, i4. yatrlrjp, cf 5o8, 9. 

16. xa<T7(U)p, ^. i64, 8; 5i5, 29. 

ult. yspalos. 

1. rep6iTios. 

3. iyaptx6v, conf 99, 16; 3a, 
16. 

4. yipos. 
i4. ? 

99. ^va16s. 
9 3. rap(r6s. 
8. Ted<Tr}fiavsT. 
i5. Tiitjpa. 
96. ysirwv. 

1. ystafjisrpla, cf. 442, 6. 
6. yeupyia, cf 449, 9. 

8. yeupytx6s, cf 489, 5; leg. in 
glossa T^ii\kw^; glossa arabiea 
recentior, «/".484 penult. 

9. yeyivvrjxa. 
96. xaXXias, cf 443, 10; 4^8, 

23. 

ull. yipiet. 

1. yevvr^f/aTa, PS. 

2. yivov, PS. 

3. yivos. 

4. yivr}. 

5. Tiewa,cf 487, 8. 

10. yevrtavrj, D. I, 34 1; IL. Pf 
53; cf 5o4, i3. 

12. yswtxrj el ysoiyirovixrj. 

i4. yevaaade. 

i 5 . 7evvj)<TS&)s ( ySvvrjais) 1 

9. yepaviov, D. I, 466, IL. Pf. 

201. 

9. y\j\l/os, cf 471, «ft. 
92. vipxKTcros, D. I, 646; IL. Pf 

965. 
3. ^oyyOffovfTi. 

18. inro^^ivSpia , ef. 81, 18 etc. 

9. T(ipj)0S. 

1 4 . yXvxiasl vocabvla r^]3.jScAj3 
placenta cf T^ja.j'^(Aj3 piatanus 
confudisse videtur auctor, cf col. 
109, /. 19-20, tthi forsan leg. 
IdjJo sU:^ (j<XAjfoeo.i^»AAxr3 
x.ft\=30JT^a; cf IL. ^. 70, 
107 e( 499 ; et itfra 4^3, 4-i 1. 
17-18. ye(ap.erpix6v. — yeu>p.e- 
rpia, cf 442, 6; 456, 1. 

19. yvufux^v^i cf 5oo, 9; 5o3, 
17; PS. eonjeeit y\ip.vix6v; IL. N. 
p.vr)p.ovix6v. 

,21. yMp.viaia , cf vocab, seq. 465, 23. 7U(xrdi(Tioi', cf voeab. prcec. el 

466, i4; Soo, 1. 

466, 12. ffafivf^vxos ? 

466, i4. y\i(ivitTtov, conf 465, aS; 

5oo, 1. 
468, 7. yoyyvXt). — yoyyvAis, D. I, 

954; IL. ^. 94i. 
468, 9. y6vv. 
468, 10. yv^ftuv, cf i84, i4; 5o3, 

10. 
468, 19-90. yovrj, ef G. VIII, 439, 

/. i3; — V piiTis? ef G. XIX, 

371. 

468, 29. yuvias (ycijvia). 

469, 9-3. yei>via[6p8r},6^eta,ap.SXeia), 
c/G. XVin6,854. 

469, i4. y6fi(^tos. 

471, ult. yv^pos. 

hll, 4. ^pMUvia , cf. 499, ult.; 497, 1. 

472, 18. aiy6xepos, cf. 111, 22. 

472, 90. y\\)XMaC&r] , tsevr6poSov, tr<i- 

Aiov, D. I, 486; IL. Pf 3o8; cf 

29, 10-19; 4^3, 92. 

473, 4. (Txofvos, IL. Pf 187; c/ 6o3; 

11. 

473, 9 4. yipyadosl 

hlh, 9. yeaipyiH^v, cf 489 , 5. 

474, 9. yiptv, cf 111, 93. 
478, 94. ya?o(^Xat 
480, ult. Tifi(wp/a. 

482,3. 7v,c/ 44i,4;487, 5. 
482,5. 7ewp7ix(is, ^. 456, 8; 474, 9. 
482, 7. ^va^aAioi», D. I, 467; cf.boa, 

10. 
482, 9 4. ylyas. 

482, 96. yiyaprov. 

483, 1. (01) yrrysveis. 

483, 4. ^/^avTss, «/1 489, 94. 

484, 91. yfj iperpiis,]). I, 891. 
484, 93. yrf afiveXTrts, D. 1 , 896. 
484, 95. yvHiTts. 

484, 97. 7e<up76s. 

485, 17. yedip.erpai, cf. 449, 4. 
485, 19. 7eO(Tis, cf 5o4, 6. 

485, 9 0. y6vos. 

486, 5. yvx^.D- 1.893. 

486, 9 0. galearii, IL. N., rf. 499, 9. 
487,5. yv,cfkhx, 4; 489, 3. 

487, 6. yii fitjXia, D. I, 8^5. 
487, 8. Tievva,cf hh-j, 5. 

487, 10. TaMptcvl ef Onom. .lacra, ed. 

Lag. 
487, 19. yiyylitov. 26 

/i87, 
/i87, 
/i87, 

/188, 

'188, 
/188, 
/188, 
^89, 

m, 

489, 

/i89, 

./i90, 

/|90, 

490, 

/i91, 
/i91, 
491, 

492. 
493, 493, 
493, 
493, 

493, 
493, 
493, 
493, 
493, 
493, 
493, 

494, 

494, 
494, 
494, 
494, 
494, 
495, 

496, 
496, 
496, 
497, 
498, 
498, APPENDIX AD LITTERAS ^ ET -^ l4. yivtbtfxti. 
i5. yivtaOe. 

16. yijeivTepi, G. XII, 363;«/: 
498, J. 

i5. yfi att(iii, cf. 39, i3; 5o8, 

■i-2. 

18. ylveadail 
93. ? cf. 507, lO. 
ult. y\v^l 

I. yrf ■BvtyTTis, D. I, 8a4. 

3. yi} KtfiuXla, ]). 1, 894. 
i3. yrjpte. 

i5. yijpae 6<pswe. 

II. yaXipwv, cf 443, l3. 

i3. yl^x"»'^ D- l- 377; "- ^f- 
Sqq; cf. 497, 22. 
i5. yXa.wwv, D. I, 44 1; \L. Pf 
9o5; c/. 494, 7. 

4. ■yAatixeof/a , G. XIX, 438. 
10. yXoiwbe [yXvj^). 

96. xpa€SoLTOi'{ F. fl^. grabatuhs; 

Arnold xaAv7r7pa. 
37. ^Aeuxivor, D. I, 72. 
9. yXmlael vel x6AXi$? rf li^d, 

7 eM5, Talm. NpDl'?^ ppClbj c« 

NpmVp. 

4. yAux/as? c/". yocai. /Jiwc. 
7. yAux/as? c/! Kocflfi. sequens. 

9. ■yAtix/as? £/1 464, i4 cl ^u<B 
/iac iH appendice de hoc loco diximus. 

19. yXoToe, G. XI, 858. 
i4. yXaiaaa. 

i5. yAtix/aj? c/". 4^3, 4. 

17. xkvalijp, cf. 494, l3. 
19. ■yr&)CT7ix(5> , c/l 5o3, 29. 
9 0. yXwaadKOfxov. 

99. yAtixucT^S»; naioi»/a, cf 99, 

10-19; 472, 20. 
4. yAoxOpp.la, D. I, 4.-]6;IL.^. 

378; cf 494, 16. 
7. ■yAauxiOJ', cf 4^0, l5. 
i3. xXvalrjp, cf 4^3, 17. 
l4. ■yAaOxos? cf G. VI, 797. 
16. yXwiippila., cf. 4^4, 4. 

18. (ra) rAa^upa, c/". 4o3, 10. 

10. raAar/a» {prfrivr])'! cf D. I, 

6. yAwxti, cf 496, 18. 

18. ^AoxuTepos. 

90. ■yA«TT76r. 

2 9. yAvp^wi», c/! 490, i3. 

1. yrjs ivrepa, cf 487, 16. 

3. yaXr}v6s,ef. 443, 12. 498, 

498, 
499, 
499, 
500, 

500, 

501, 
502, 
502, 
502, 
502, 
503, 
503, 
503, 
503, 
503, 
503, 
503, 
503, 
504, 
504, 
504, 
504, 
504, 
504, 
504, 
505, 
507, 

507, 
507, 
507, 

508, 
508, 
508, 

512, 
512, 
512, 
512, 
512, 
512, 
515, 
517, 517, 
517, 28. xaAAiis, cf 443, 10; 45G, 
a6. 

9 4. reAa<T/a. 
9. {jalearii, cf 480, ao. 
ull. yay.oe. 

1. yxipivaaiov, cf 465, 93; 466, 
i4. 

9. yva)fj.iK6v, ef 465, 19; 5o3, 

>7- 
1 . Ka\iriXoe. 

8. xirra^api? c/". 5o9, 24. 

10. yvai^aAiov, cf 489, 7. 

91. Tpl<77aT)7S. 

94. xivvaSapil cf. 5oa, 8. 
1. ydyyXiov, cf 44 1, 6. 

4. yvufia, cf 5o3, 17. 

10. yvuiJLUv, cf. 468, 10. 

1 6. yvtoais. 

17. yvcoixa, cf. 5o3, 4. 
20. yv(i.vaaTixr]. 

29. yvi>}aTtx6s, cf 498, 19. 
25. yvdiaTccaav. 

1. ■jriUTe. 

2. yvctialoe. 

3. yvdinr]. 

5. yvaip.a, c/". 5o3, 4 c< 17. 

6. ^eOo-is, cf 485, 19. 
i3. yevTiavr], cf. 45^, 10. 

18. ysvr]Tuv. 

19. Tsvvrjaap. 

11. xXvalrjpl cf 4^3, 17; 4^4; 
i3. 

1 4. (Ta) ysviaia. 

1 5. ^va^eus. 

16. 1 cf 488, 93; xoAoxwi;(?lSes, 
D. I, 669, IL. Pf 332. 

9. yaalrjp, cf khh , i4. 
i5. yaaT pip.apyia. 

22. yr) aaixia; — yrje oaTrjp, cf 
29, i3; 488, i5. 

3. ■jpafjfiaTixj^, cf 5i2, 8. 

4. ypa(^r]. 

5. ypaiifjLa, cf 5i8, 96. 
8. ypafxftaTixj^i-c/! 5i9, 3. 
1 3. T^pafipiaTeus. 

i4. ypa^rJTuraav. 

99. xa&loip, cf. i64, 8; 444, i6, 

6. ypa^eiSiov? PS., cf 26, 6; 
5 1 a , 4 , infra v^^^ain , et Dozy, 
suppl. sub /jjiLijil . 

8. ypa(^eTa [ypa^etov), cf vocab. 
sequens. 
1 1 . ypa^eroi', cf vocab. prwced. 517, 9 1. yripoxo(ieTov,cf. 67. 4. 

517, 99. xp<ixoi< (xpiixos). 

518, 5. iyptoe ((Tixvs), cf 33, 7. 
518, 6. ^AaT»7piov tTspov, cf 171, 26. 
518, 8. Aapv^yos (Xapvy^), IL. N. 
518, 10. rprjydptos. 

518, 17. ■jipos, cf 445. 4; IL.ZDMG. 

i883, 470. 
518, 18. ypa^eTov'i cf 017, 11. 
518, 96. ypaixfia, cf 5i2. 5. 

520, 3. repfisiiixjj. 

521 , 3. ^pa^eiSiov? cf 517, 0. 
521, h/(. [ev](p6pgiov? IL. N. •A 525, 


11.? PS. ipcoe. 


525, 


12. Sia€>7Tr7S, cf. 554, 1. 


525, 


1/1. SaSior, IL. /y. 98. 


525, 


16. haa<nr]e,cf. oa-], 9. 


525, 


1 8. ZevJiffTros? Xomen balnei Cons- 
tantinopolitani , PS; cf. 680, 4. 


525, 


19. C«o>7, cf 671, 12; 677, ull. 


525, 


21. Saif.ieoi'. 


526, 


5. SAxvtTfxa. 


526, 


8. eAeAiCT^atrxoi', cf 172, 21. 


526, 


9. JaAeia, D. I, 6 -14. /. i4;c/. 
527 pemill. 


526, 


11. hafxaadivtov, cf 11, 22. 


526, 


l5. Sepfxa, cf 536. 1 1. 


526, 


16. h]txoaia [bioe). 


526, 


17, SauaAis. 


526, 


2 1 . Sivos. 


526, 


ult. Sai»eite«T7ai ? 


527, 


1 . Sai'ei(T7»7s. 


527, 


a. SairOTj^s, cf 5^5, 16. 


527, 


3. Sa^vis, Sai^r>7, cf 587, 4. 


527, 


5. Si^vivoi' (fi'ipov). 


527, 


7. ^iri^aveia? PS. 


527, 


8. Sa^oeiSis, D. 1, 625. 


527, 


11. lsxavoi'1 cf 589, 7. 


527, 


12. Sairav?;- — e^oSia, cf. 586, 
21 seq. 


527, 


1 3. Sa^fj^s t:^s tnoae, PS. 


527, 


l5. la(pvri kXsZavlpivT] , I). 1. 
694. 


527, 


19-96. Sa^oeiSes. — iSaia. — 
VTTOyXuaawv. — ?aAeia , D. i . 
694. 


528, 


1. iinrixds {dyeov). PS. 


528, 


5. Sexa, S^xavos. 


528, 


7. SaxTvAoi Tpsfs, PS. APPENDIX AD LITTERAM tx 27 528 
528 
528 
528 
528 
533 
534 

53/1 
534 
53/1 
535 
535 
535 
535 
535 

535 

535 
535 
536 
536 
536 
536 
536 
536 
536 
536 
536 
536 
538 
538 
538 
538 
538 
538 
539 
540 

5/(1 
541 

541 

541 
542 
542 
542 
542 
542 
542 
542 
5'i2 10. haxrvXos. 

1 1 . Decius. 

13. lixpvos (Sixpu). 
i3. SaOxos, c/. 546, ull. 

16. ixpavels,?. N. 
a5. psOfia. 

3. iTtms(pwu)s [}(_i7a)v), cf. 79,6, 
etc. 

•21. SsSopvffSai ? cf. 548, 5. 
2 2 . SsOts. 

93. Ssilei. 

11. SoiS, (lux^c/". 54o,94;54i,6. 

12. oCS^Tspa, cf. 5a, 3. 
i4. xaSfisia. 

9 0. SsiAiaiya). 

32. Selia, f/. 54i, 5; 069, i3; 
57/i, 91. 

33. Dalmalia?PS. 
26. hirjats. 

36. liSsilis. 

I. Ssaird^si. 

•2. SsiTfiOS. 

3. SeffiroTsia. 

4. SeixT)7s, cf. 569, 8. 
6. hsxa)fpphct. 

I I. Sspfxa, cf. 096, i5. 
19. S^ppis. 

13. S^pfiaTa. 

18. Siio, cf. 569 , 4. 

99. ? 

12. So^fiaTixo/. 

i4. Siyfxa. 

i5. So^fiaTixv. 

17. h6y;xaTa. 
26. Sa)Ssxa&eov. 

98. ()pdvn)s, cf. ()4, 3; 549, **• 
.7. ? 

94. SoOj, (lux , ^. 535, 11, 
54i,6. 

I. 8(>$a, c/'. 074, i5. 

5. Se5/a, cf. 535, 92; 569, i3; 

574, 91. 

6. 806$. (lux, cf. 535, 11; 54o, 

9 4. 

7. xe^aAaiov. 

5. siSa)AoAaTp/a. 

9. SoOAos; — hdXos. 

10. SoAi(iTaTos? 

I I. 8(iAios, cf. 549, 18. 
i4. SoAi;^oi'. 

18. IdXtos, (f. 542 , 1 1. 
9 4. 8oAi;^o/, cf. 549, i4. 
ult. UX<^tv. 543, 3. 8ouAeu(TaTe. 

543, 5. fpvov, cf. 431, 22; 495, 19 et 

ult. 
543, 8. S(5fxos. 
543, 13. Soxifiaa/a? 
543, i3. Dumachus. 
543, i5. htiibatov. 
543, 16. 8ofie(T7(X(5v, c/". 543, 19. 
543, 19. 8ofie(j7(X(3s, c/l 543, 16; 553, 

19; 58a , 1 6. 
543, 91. dpLotoia-ios, cf. 67, 1; i85, 9. 
543, 9 4. Sj7ftoxpaTixoi'. 

543, ult. hdp-a. 

544, 1. 8«5fia. 

544, 2. Domninus. — Domnina. 
544, i3-i5. SiKTSVTep/a. — ;^oAepa. 

544, 16. 8()s. — haiaci}. 

545, 9. xoAoi^aiWa , D. I, 95. 

545, 16. atkiptov. 

546, 10. isapaypaipYi. 
546, 11. S('ippos. 
546, 10. Ti;-;r(U(Tis ? PS. 
546, 16. (XTro<p6eyfiaTa, PS. 
546, 9 5. 8ox(fid|a)i»? 

546, ult. SaOxos, cf. 5^8, i3. — ff7a- 

(pvXtvos, ef. 933, 1; 547, 93. 

547, 3. Soxifiioi'. 
547, 4. (luclores? 

547, 5. S/xeAAa, cf. 570, utl. 

547, 6. SaOxos, cf. 5^8, i3; 546, ult. 

547, 1. 

547, 7. 8&)ped, cf. 549, 3. 

547, 16. 8(ipaTa (Sopu). 

547, 17. Siupaxivd, IL. Pf. 1^7; cf. 

548, 21. 

547, 23. SaOxo(,c/i 538, i3; 546, «/(.; 

547, 1; — ala^vXtvos, cf. 223, 
1; 546, ult. 

548, 1. SpOs, Spios. 

548, 4. SjiipvftaTa, cf. 548, 6. 
548, 5. Iwpstadat'] cf. 534, 31. 
548, 6. lebprnjia, cf 548, 4. 
548, 11. Sopixixov, cf. 56, 26; 548, 

12. 
548, 13. Soptixviov, c/". 548, 11. 
548, 31. Swpaxivd, cf. 547, 17. 

548, 22. 8pax<5rTS(Ov; — dpov, cf. 9, 

3; i32, 19; 590, 17. 

549, 3. 3«ped, cf. 547. 7. 
549, 10. Sfupsdv. 

549,11. OpdvTns, cf. 94, 3; 538, 

98. 
549, i5. SsDpor. 549, 25. Swpaxd^d ; — •aspaixdv, in 
glossa forsan leff. ^'y^; cf. 5^7, 
17; 548, 21. 

552, 8. prjTup. 

552, 9. Tdfscov vel Td|e<ws, F. N., 17. 

552, 11. 8(a§j^T?7s, cf. 5^5, 19; 552, 
*i8; 558, 10. 

552, i5. Sidypafifta. 

552, 17. ? 

552, 18. ha€rjrr}s, c/. 559, 11; 558, 
10. 

552, 19. A(aTe(T(Tdpa)»». 

552, 23. hiarr)Tijs, 

552, 25. 8(dTa$(f. 

553, 1. ? 

553, 3. htarrjprjasts. 

553, 5. S(dfisTpo> , in glossa fovsau 

Joj^S pro c-JaJiJI, c/. 553, 16; 

559,5. ^ 

553, 6. S(d;^t)Aov; — ;^uAos. 
553, 7. htaXsiTvav. 
553, 10. SiafiapTwp/a, cf. 565, 94; 

566, 1 1. 
553, 11. 8(df*eTpos, /e^e jng^/oisetJaJiJI 

pro (jiiiJ! et quod seriuitur posterius 

addilum est, cf. bod, 16. 
553, i3. S(dfieTpov. 
553, i5. 8(d pidpav, IL. Pf. 3^6, cf. 

565, i4. 
553, 16. S(dfieTpos , cf. 565, 21-22; 

565, 26. 
553, 19. 8ofxsa7(X(5s, c/! 543, 16 c/ 19. 
553, 31. S(a^opd. 
553, 23. S(d^pi7fia. 
553, 24. S(dxp((Tis. 
553,95. Si;;/ax()s, G. VIII, 3^4; cf 

557, 1. 

553, ult. htdptaixos. 

554, 1. htaSrjrr)s, cf. 5^5, 12. 
554, 2. 8id xpbxwv. 

554, 4-7. S(d xoiliwv, G. XIII, 37 seq. 

— apyiarpos, cf. 5^1, 22. 
554, 8. haxitatot. 
554, 9. S(oup»7T(x»f , in glossa leg. 

T^^-S r^^r-t pro w^Vvjt.S.a m. 
554, 11. htiSeats. 

554, 90. 8(a€>^T»7s, cf. 525, 19; 558, 

16; — htl/axds, cf. 553, 95. 

555, 4. hiaSalvstv. 
555, 5. S(a§J7fiaTa. 

555, 6. 8(deoAos, c/. 558, i; 558, 18. 
555, 7. Itavdrjfta. 
555, 8. 8(a7^ofia(. 28 

555, 9- i<a9>)x)7, cf. S^S, \k. 
555, 10. Siarp^tic. 
555, 11. iiixxei>^«. 
555, Ja. hax&irTuv. 
555, i3. SieAoy/ioin-o. 
555, i4. SiaXoy»), c/". F. flf., i7i 
555, iC. SnfjiapTiipofia/flroi, F. /V. ,i8, 
co/ii/o Ps. XLIX , 7 ; glossa inepla. 
555, t8. 8ia|!xefo&9i. 
555, 19. Siafiever. 
555, 3 0. SiajxspicTov. 
555, 21. hitt[Ltcpr)aov, 
555, 33. janiia. 
555, 36. Sia 'craiT^s. 

555, a5. Siaiiopev6fjiet>a. 

556, 1. SiaveiovTes. 
55G, 3. Siapp>;|a(xevOf. 

556, h. SiaffxeSdJei, F. Af., 18. 

556, 5. hiauTxdpiriaov. 

556, 6. SiaTTp^^ei;. 

556, 8. Si(>Ti. 

556, 9. Sia TovTo. 

556, 10. Sia;^pti<TOS. 

556, 1 1. iarpsla. 

556, 13. htaxovla, cf. 571, 17. 

556, i4. Si«tAX)7Aos,F. /V., 17. 

556, 16. Si;^oto(165j>. 

556, 17. SiaXoyix>^. 

556, 18. SiSaffxaXo/, cf. 558, ao et 

36. 
556, 30. Sid Suo. 
556, 3 3. Siayrwff^ix»^. 
556, ai. hnyayev. 
556, 36. Ittjyiaopiai. 

556, ult. hiayveoalixrj. 

557, 1. Si.^axos; D. I, 355; IL. ^. 

267. 
557, 6. Sii ^apfxaxwr. 

557, 8. lia^l/aXiia. 

558, 1. SidCoXos. 

558, 3. ii6€o}.ov, ef. hq, i3. 

558, 10. Sia6»^T)7s, c/". 553, 11 et 18. 

558, 16. Sia€>7T»?s, cf, 595, la; 55i, 

30. 

558, 18. SiagoAos, cf 555, 6; 558, 1. 

558, 19-22. SiSaffxaXos, cf. 568, i4; 
— SiSoiTxaAoi, cf. 558, 36; — 
AiSatTxaX/a, cf. Didascalia Apost. , 
ed. Lag. syriace. 

558, 33. SiSaSov. 

558, a4. S/Sufxos, cf. 55^, 1. 

558, 25. SiSa^ei. 

558, 36. SiSifeyxaXoi, cf. 558, so. APPENDIX AD LITTERAM n 559 


, 1. S/Svfios, cf. 558, 3 4. 
562, 


559 


3. SiSifTxaXoi; — SiSa<TxaA/a, 
658, 19. 


'/• 


562, 


559 


5. Siif/eTpos-ov, ^.553, 5. 
562, 


559 


, 6. Si^xvi^ev, F. N., 18. 


559 


7. SiaipeTix?^. 
564, 


559 


8. SieAetKTOfxai. 
564, 


559 


9. iieixipiaav. 
564, 


559 


10. SieSoSos. 


559 


1 1 . SieireTaerafiev. 
564, 


559 


12. SisTr^TaiTet'. 


559 


i3. 8ii<T7eiXav. 
564, 


559 


ih. hieayidrjaav. 
564, 


559 


16. SiaiTa, — >7«. 
565, 


559 


18. ^idhiupos. 
565, 


559 


21. Aioyevjfs. 
565, 


559 


9 2. AlO(TXOp/S>7S. 
565, 


559 


35. SiaAiKTis, c/". 562, 1. 
565, 


560 


1. Aio(T7roA/T)7s. — AiiioiroXis, 


"/■ 


565, 
56o, 95. 
565, 


560 


6. Siivaftis; — efws, cf. 566, 


>7- 
560 


7. lii:%xov,cf. 568, ult. 
565, 


560 


i3. IrtpLoaia. 
565, 


560 


i5. A)7ft<>xpaTos, cf. 565, 7. 


560 


16. Suvjo-7ei'a, PS. 
565, 


560 


4 8 ? ^/ «<\ N^ ^« v^ «« 


f( 


565, 


560 


90. SovaTiis. 
565, 


560 


21. Sixa(T7)>piov, F.W., 18. 
565, 


560 


2 9. Stl(TfX(is. 


560 


34. Sixa(T7vs, F. N., 18. 
566, 


560 


25. Ai6(T7roAis, c/". 56o, 1. 
566, 


561 


1 . S/irotis -oSos. 
566, 


561 


3. E0xAei8>^s. — yeei)p.iTprjs. 
566, 


561 


5. AiO(T7roAiToCs (^apfjaxoi'). 


G. 


566, 
VI, 965; c/. 568, 19. 
566, 


561 


8. irjiirjyopia. 
566, 


561 


9. Si'oir7pa. 
567, 


561 


16. SioSos? PS., velforsan htip- 


poia. 
567, 


561 


17. Saifto. . . 
567, 


561 


18. dp;^iepi(ur? IL. N. 
567, 


561 


20. Sioixeov. 
567, 


561 


91. ^(^rjslcf. 568, 33. 
567, 


561 


22. Sl4)|&). 
567, 


561 


93. liiyvecais. 
567, 


562 


1. SiiXuiTis, cf. 559, 25. 
567, 


562 


9. AioireToOs, Act. XIX, 35. 
567, 


562 


3. St<TxoA/a, ef. 568, 6. 
568, 


562 


4. Siio,c/:536, 18. 
568, 


562, 


8. 8e/xT)7s,c/: 36, 20; 536, 4 


, 
562 


9. Sia Tpi(Mr •nreTrep^wv, G. 


VI, 


568, 
367;Xm, 97i;IL.^. 3i8. 
568, 1 1 . ^tfTOpiKr). 

i3. ScS/a, ef. 535, aa: 54 1, 5; 

574, 91. 

i4. S/;(paifxos {iiiitkaalpos) , G. 
XIII, 497; F./V., 18. 

8. S^Aos, IL. N. 

9. S>7X)7T>^pia (^pfiaxa). 

11. Sia/.exTix(is vel lixAsxrixrj. 
ef. voe. sequens; Hof. i65-i66. 
19. SiaAexTixiis ; — SiaAexToo^, 
cf. voc. pracedens ; — Aoyix)?. 

90. S>7A>7Tr7pift>S)7«. 

9 1 . Irjloi, IL. N. 

7. A>7fi6xpaTos, ef. 56o, i5. 
9. [ ipi(77(i]S>7uoc. 

1 1 . Irffxos. 

13. A>7fxas?c/. 566, 4. 
i4. Sia ii6p<in>, ef. 553, i5. 

16. Sii fiidrrs, PS. 

17. aSifiavTOs (X/tfos), Lag. Abh. 
54,5/. 179, i4; — ))XexTpo». 

19. lr)p.6aiov. 

91. SiafxeTpos, -ov, cf. 553, 16; 

565, 93; 565, 97. 
99. liiperpos , ef. 553, 16; 565, 

9i; 565, 97. 

34. iiaixaprvpia, ef. 556, 11. 
96. Siaperpos. 

98. SiafxsTpos, cf. 563, 16; 565. 
21-22. 

I. Arjixrfrpios. 

3. itjfxdaios; — rafierov. 

4. A>7fxas. 
9. Seifxiis. 

II. Siifiaprvp/a, c/! 565, 34. 

19. ^>7p/a, PS. 

17. Suvafxis, cf. 56o, 6. 
3. 5>7vapiov ; — T^T^apa ; — 
7piifXfia. 

5. AlOVtKTIOS. 

14. SllTXOI. 

15. liais, cf. 567, 21. 

17. Su<Totip/a, <f. G. XIX, 495. 

20. Sia daliptovl 

91. Suffis, cf. 567, i5. 

99. S/ff7ofxos. 

9 4. iayyp6s, PS. 

95. Sn^is. 

1. 8uo-Tvoia. 

3. Sia (nrepfxaTO)» (^apfxaxov), 

G. xm, 978; 0/568,9. 

6. SuffxoA/a, cf. 569 , 3. 

8. Sii •Br/ff7e(i)s, 569, i5. APPENDIX AD LITTERAM n 29 568 


g. Sii (TirepftaTwr, cf. 568, 3; — 
(rlpixvov, cf. 2a4, ai. 


568 


1 9. AiooTToAiToOs (^apfiaxov) , cf. 
56i,5. 


568 


ih. SiSiffxaXos, ef. 558, 19. 


568, 


16. ? 


568, 


17.? 


568, 


18. liiWfta? 


568 


19. 8i'ff7ofia (■srreiftaTa)? 


568, 


ao. SiSiffxaAos, confer 558, 19; 
568, i4. 


568, 


29. ? 


568, 


28. Si^vs, e/". 591, 21. 


568, 


95. Siifia. 


568, 


uh. iMvxa, cf. 56o, 7. 


569, 


1. h[^axos,'cotf. 557, 1; 569, 

95. 

3. Sii 'BSoXXijs. 


569, 


569, 


4. ■aofx^dXv^l cf. 80, 95. 


569 


6. SiirXois, F. A^. , melius quam 
SiirXas (SiirXv), Laff. Semitica, I, 

93. 

8. lii^pvyis, D. I, 784, cf. 569, 

1 n 


569, 


569, 


10-11. Sia^payfia; — inioyi- 
oTpiov, c/. 79, i5. 


569, 


i4. S/ppos, cf. 546, 1 1. 


569, 


10. Sia vsialsaii, cf. 568, 8. 


569, 


16. STcliyuva, -uv. 


569 


17. Si^pvyis,^. 569, 8. 


569, 


a3. S/if^axos, ^. 557, 1; 569, 1. 


570, 


8. haLx6viov,cf ii4, 16; 389.5. 


570, 


9. S/xaios, cf. 570, ) 9. 


570, 


10. Sixaioo-vvj; , cf. ^71, 7. 


570, 


12. S/xaios, c/". 570, 9. 


570, 


l4. Sixa/(us. 


570, 


16-17. S/xTaftvos, D. I, 378; IL. 
^. 355;— ^Xiffiri. 


570, 


91. SlXTCtTWp. 


570, 


93. SiaTapa;^»^? 


570, 


94. S^xap;^os. 


570, 


vlt. SixsAXa, cf, 547, 5. 


571, 


3. S/xpOTOS. 


571, 


5. S/xaios, c/". 570, 19. 


571, 


6. Sia (f/ehioxt. 


571, 


7. Sixaioartiv)?, cf. 670, 10. 


571, 


9. Siaxorixiv, cf. 579, 8. 


571, 


10. S/xTaftwos; c/*. 570, 16. 


571, 


l3. SixTvS^Aos. 


571, 


l5. Sixaioxp/T>7S. 


571, 


16. Siixovos cum Sixaioxp/Tvs con- 
fusum, c/*. 571, i5e/ 19. 


571, 


17. Sioxor/a, cf. 556, 19. 571, 18. Siaxiiviffo-a. 

571 , 19. Sioxovoi. 

571, 90. Sixao-7»)s. 

571, 21. Sixao7>^pioi», cf. 579, 6. 

571, 99-95. Siax(wS/aw; — ipyititpos 

vel iprrjpiaxrj, IL. Pf. 3o4; c/l 
554, 4-7. 

572, 1. oiHoZeirtrdnjs , cf. i45, 95. 
572, 2. S/xi;, -as. 

572,3. Sii xwo)»', G. XII, 999, 

/. 1-9. 
572,5. /xTepos, cotif ZDMG, i885, 

94l. 

572, 6. Sixaff7»7piov, cf. 571, 91. 
572, 8. SiaxoDixiv, cf. 571, 9. 
572, 10. Sixaioxp/T>?s, cf. 571, i5. 
572,11. SixaiOCTUi»; , cf. 5^0, 10; 

571,7. 
572, 16. Soipea, -»1», cf. 54^, 3. 
572, 19. Siio ;^/Aia, «erf eg/ossa exaTdv 

X/Aia. 
572, 90. Siepfxei»euTj|s. 
572, 99. ihpox/>os, VS.,cf. 117, 7. 

572, 94. SfSpa? 

573, i4. hiadrjxr}, cf 555, 9. 

574, 11. ? 

574, 19. grwcum vocab. quwrunt , scilicet 
Sop^eroi' PS. , SiJxiov F. N. ; sed cf. 
targ. XJSn , ar. el p. yl^i . 

574, i5. S<5|a,c/. 54i, 1. 

574, 91. Se?/a, cf. 535, 99; 54i, 5; 
569 , i3. 

574, 99. Seipa, oeipd? 

576, 8. AigepWvwv, Act. VI, 9; PS. 

576, 17. iibeiium. 

577, 9. xiptrds. 

578, 5. AeX^o/. 

578, 6. m(?,v, cf 543,«//. 

579, 9 0. lapMffxvvi, IL. Pf. 286; c/. 

679, 11. 
579, 2 4. hrj^daios, 

579, ult. opeoaihvov'! cf. 94, ii, i6 
el 97; IL. N. conjicit ofiupviov. 

580, 9. •EreTpoo^Aivov. 

581 , 3. 1 1L. N. conjicil XeitldTrjs. 

581 , 4. fieTaSeois. 

582, 16. Sofxeo7ix<>i>, ^. 543, 16 e/ 19; 
553, 19. 

582, 19. Safxa(TX)7v<i , cf. IL. Pf. 1^9. 

583, i5. oxoAoir^vSpiov, cf. 236, ult. 
586,8. pdi^iavos, D. 956; IL. Pf 

309. 
586, 10. Sa7rav>7 e/ Sdl^v>7. 586, 18. 1 forsan (^avds et in glossa 

586,21. Sairdvv, cf. 527, 12; 586, 

10 et 23. 
586, 23. Sairavr;, cf 627, 19; 586, 

1 et 2 1 . 

586, 2 4. Sairavi;. 

587, 4. Sa(?v/s, IL. Pf. 64 et 299. 
587, 5. Ia(pv6s1 lege qoiw^-a pro 

587, i4. Sd^v»7. 
587, 25. Sexd;^op8os. 
589, 7. Sexavoi; — J^&iSiov. 

589, 22. ^Xeyftov);. 

590, 4. Spdxcov, c/". 5^5, 19. 
590, 5. Spafierv. 

590, 6. Spdg»7?c/ D. 1,296. 

590, 7. Spd$a(T9e ? PS. 

590, 16. dxavSa Apa€ix>>, c/". at5, 6. 

590, 17. Spax(JvTiov, c/". 9, 3; i3a , 19; 
548, 99. 

590,21. Spapjftds , Spa;jfi>7 , cf. 5^4 
ult. 

591, 5. SpaxovT/a, D. I, 307. 
591, 7. A^pf>7, c/ic«. XX,4. 

591, i4. Spdyf/ara. 

592, 12. SpOivos. ^ 
592, i4. SpuoTr7ep/s, D. I, 680; IL. 

Pf ^&&;cf 593, 8e( 12. 

592, 17. idrjpalcf. 6o3, 20; 67O, 1. 
592,94. ? 

593, 1. SpOs. 
593, 3. hpwita^. 

593, 7. SpstfTra?, cf. 5^3, 3. 

593, 8. hpvoTiTspls, cf 599, i4; 598, 

13. 

593, 9. Aptuiraxos. 

593, 11. 4powar/AA)7, cotf. Act. XXIV, 

94. 

593, 19. Sptio7r7epis , cf. 592, i4; 
593, 8. 

593, 99. Spuf*<5s. 

594, 8. d§p6Tovov, cf. 499, 97. 

594, 10. Sp^iravov liTeTiSftevov, Zrtc4. V, 

i;PS. 
594, i3. Taireiviis. 

594, ult. hpa^^ixrj, cf. 590, 9 1. 

595, 4. Spiiftos; cf. 43, i4. 

595, 19. Spdxwv, ^. 590, 4. 

596, 24. xaf^aiA^eov, c/ IL. Pf. 128. 
596, 26. ;(afia/iriTus, I). I, 5oo; IL. 

Pf 956. 
598, 6. BaoiAixwv? 30 APPENDIX AD LITTERAM <n 

602 


13. aliotov, IL. A^. 


607, 


20. iioKip.aaas. 


<n 


602 


i4. fjitap, cf. i43, i5; 644, 17. 


607. 


2 1 . ^8oXiou<Tai<, F. N.it. 


602 


18. -adhov^cf. s38, 3. 


607, 


99. iioiXevaav, PS. 


599, 4. lioi, pra-posito T^<io, IL. N., 


602 


30. eipiOr). 


607, 


2 4. iiciixas. 


el pottpotito vCv, 1/1 ^Ci-Xtt^m. 


602 


37. ^SaAoi». 


607, 


25. C2pauAis, ^. 609, 95; 667, 6. 


599, 10. iap. 


602 


ult. iSapivdr,. 


008 


21. iii^irjaev, PS. 


599, u. atov, PS. 


603 


10. xapSa/i&jpov, D. I, l4; IL. 


609 


29. vSp(i<TaTO»', ef. 49, 8. 


599, 13. iopriiuv. 
Pf. 349; ef. ....,eir73.=OA'\aja. 


009 


95. tJSpavAis, cf 607, 95. 


599, li. ^opT.^. 


603 


11. <T;^orwos, cf. h']'^, 4. 


609 


97. v8pavA>;(ris ? 


599, i5. ius. 


603 


1 3. ^Xdfios. 


610, 


1-3. iipipyvpos, cf 4i, 94; 55, 


599, 16-17. ^«^<'?'!'po« ; — Aippohkt!. 


603, 


90. ddripa, cf. S"], 91; 216, 10; 
3; — iipdfivpovl ef 610,6. 


599, ao. er;— £1. 
328, 4. 


010, 


4. iiSp<5ftsAi, ef. 49, 9; ete. 


599, ult. ellsv. 


603, 


ult. iSisXiyOrjaav , PS. 


610 


6. v8p6ftvpoj'? ae si ex iipos et 


600, i. e/8a>Ao».. 


604, 


1. i§e€aiWa«, PS. 
p.6pos, cf. 610, 3. 


600 , 6. elKcljv. 


604, 


9. iTTSTlprjasvl 


610 


8. A2pi'as, cf. 49 , 17. 


600, 8. eiXi^sis. 


604, 


3. an a xvpTds corruptumf cf. 


610 


9. vSpo«))A); ? </". G. XIX , 447. 


600, 10. eip.i1 glosna non congruit. 
189, 9. 


010 


10. v5p{uTrix6s. 


600, 11. erirev. 


604, 


4. iSoM\siaavTO. 


610, 


19. vSpox^^aAov, c/. 80, 18; 


600, 19. e/pjfi»;, c/. 991, 19. 


604, 


6. iSianos, cf. 181, 3; 409, uh.; 
85,8. 


600, i3. e/j? 
626, 94. 


610, 


l3. iipapiov. 


600, li. efe. 


604, 


i5. 6ptvos,\).l, 597-598; IL./V. 


610, 


i4. oi pil — ovS^epos. 


600, 1 5. e/<Taxo«e, PS. 


604, 


97. i§svos,cf 18, 3; 86, 18. 


612, 


l4. iypa-aiaaa, D. I, 97. 


600, 16. ei<TeXeiaopat, PS. 


604, 


98. iipv^av. 


012, 


16. 6 yvp.va{uv vel juxta glostam 


600, 18. e/<TeXe^Tw,PS. 


605, 


1. ixXetyf/is, cf. 99, i5; 606, 18; 
yvp.vaaii.svos. 


600 , 1 9. eiaeitopeiielo. 
655,5. 


612, 


90. iispos. 


600, 21. eimiyayev. 


605, 


3. e^xaTaAsififia. 


612, 


9 9. iiva, cf. 54, 6. 


601 , 1 . e/«n;Kov<Tei'. 


605, 


7. iyyilsivl 


612, 


9 3. ^Svo<Tftos, ^. 5l, 97. 


601, 3. eiavUoaav, F. N., 90. 


605, 


8. iyytala. 


613, 


4. ev8ox/a. 


601,5. e/sTao,-,PS. 


605, 


9. iyypairlov. 


613, 


5. eve$/a. 


601, 6. efi8ox/a,PS. 


605, 


10. iyyis. 


613, 


8. siiwpov, cf 53, ult.; 55. 19. 


601, 7. eOep7>^Te<7as. 


605, 


11. iyivsro. 


613, 


10. irv(ioXoyia, ef S-j, 19, etc; 


601 , 9. eivyyehaaprjv. 


605, 


16. a/y^Jxep&js, cf. 111, 99; 472, 
693, i5. 


601, 11. ev);pi<T7o(jj' (Toi, PS. 
18. 


613, 


11. exTp<iTriov, cf G. XIX, 489; 


601, i3. eOTOvos, IL. A^. 


605, 


uft. aiyi\ii)^ ,cf. 98, 11; e<<:. 
inf. 643, 97; 654, 19. 


601, i5. eidsTOs. 


606, 


4. ^yi^paira. 


615, 


1, <iA>;, ef 61 5, 5 et 10; 6^3, 


601, 16. siidnvia. 


606, 


5. ey^i^^iKTav. 
99; 625, 5. 


601, 18. eO^us. 


606, 


6. iyXixavas, Ps. LIV, i5 ffejr.. 


615, 


4. Aevxi) oxav^a, cf 2i3, 99, 


601 , 19. eidrjtrjs. 
F. A'. 91. 
etc. 


601, 20. eui/aTOs. 


606, 


8. dyp^iAwif', c/". 211, 9; et<;. 


615, 


5. <iA>;. -as,ef. 6i5, 1 et 10. 


601, 9 1. eOxaip/a. 


606, 


i5. atyeipos, cf 27, 93; etc. 


615, 


6. voAoeiSr^s, cf. 170, 92. 


601 , 29. sii^koyia. 


606, 


17. ^T^eptov, c/". 119, 1. 


615, 


8. UflL.Pf 173. 


601, 93. evXo7»;<Teis. 


606, 


18. ^xXeiif^is, c/". 99, i5; 6o5, 1; 


615, 


10. ilAr;, c/". 6l5, 1 et 5. 


601, ai. evTraSoOvTes. 
655, 5. 


615, 


ult. bpooiatov, ef. j85, 3. 


601 , 96. eOTrpiireia. 


606, 


20. r,yepwv,cf 606, 17. 


616, 


1. byLOioiatov, 67, 1: i85. 9. 


601, 97. eupu;^aipoi? 


606, 


29. iy vwpiaas. 


616, 


9. byiotoiatov, cf. vocab. prweedens. 


601 , 98. eOpw ? 


606, 


93. ^xaTa. 


616, 


4. cifti^pitTa , PS. 


602, 1. siaijpos. 


606, 


24. ^7KaTiAiire«. 


616, 


7. aifzofjpo/Ses, e/". 67, 9 1; 637, 5. 


602, 3. ei<ppavdrjaoixat. 


607, 


1 . syKaiviaov. 


616, 


98. bp.(i}wpia1 cf 66. 25; 68, 


602, li. ei(ppav6yj<jav. 


607, 


3. yeuy pai^ia, PS. 
11. 


602, 6. eii^poavtrn. 


607, 


i3. iSaipier, PS. 


616, 


99. bix^vfios, cf 66, 24; i84. 


602, 7. eix,ri. 


607, 


l5. iha(pos. 
i5. 


602, 8. eO(5S<u(Tor. 


607, 


18. eSeiA/a<Tai>. 


616, 


ult. oiavitos, cf. 77, 20. 


602, 9. etir,. 


607, 


19. e8j<T|iiaTa. 


617, 


3. vyiaalixil APPENDIX AD LITTERAM m 31 617, 


5. voiTxvaiios, cf. k"], 92 ; etc. 


620, 


617, 


6. iJTrap^is. 


620, 


617, 


8. tirrepixiv, c/". 79, i; 84, 5. 


620, 


617, 


11. siiraTwpiov, cf. 10, 91; G20, 
i5. iipwuAAos, cf. 3oa, 8 ct 28; 


620, 


617, 


621, 
660, 6. 


621, 


617, 


19. vTToSiaxovos , cf. ii3, 18; 


621, 
691,5. 


621, 


617, 


23. 8t)<Toup/a? IL. iV., cf 567, 


17- 


621, 


617, 


9i. iiTS^epycuTial PS. 


621, 


617, 


96. VTTOypa^ij, cf. 79, 12; — 


(JVVTiXsta. 


621, 


618, 


3. ^aTixo/, cf. 619, 11. 
618, 


5. inroSsTixis, ^. 619, 9. 
618, 


7. iitdeeais, cf 82, 8; 85, 3; 


621, 
691, 9. 


622, 


618, 


10. iiirofii^fiaTa, c/! 80, 29; 620, 


622, 
18; ()2l, li; 645, 16. 


622, 


618, 


i4. {nro[fivr}](r1ix6v, cf 620, 90. 


622, 


618, 


16. t^f/KTTiptot, cf col. 85, 5. 
618, 


18. fi[f/ep]oeaTr7i<77ai, PS. 


622, 


618, 


90. iiToxe/ftevov.c/'. 80,9:620,9. 


622, 


618, 


93. iiToxtalis, cf 84, 17 et aS. 


622, 


618, 


ult. vTt6Xrfil/ts , cf. 89, 9; etc; 
620, 96; 646, 7. 


622, 


619, 


3. 07roSeTm<is, cf. 618, 5. 


623, 


619, 


4. ?r/. IL.P/.9 59. 


623, 


619, 


7. (Tnrox^vTawpos, cf t43, 3; 


623, 
639, 98. 


628, 


619, 


1 1. ^iraTixis, cf 6i8, 3. 


623, 


619, 


i3. viraTe/a; — OiraTOS, cf •]<), 


623, 
io;6i9,i9. 


623, 


619, 


16. linroxpaT>;s, cf i43, 6. 
619, 


19. iiraTOi, cf 619, i3. 
619, 


32. 6iro(T7[aTix]<)s, cf vocab. se- 


623, 
queiis. 


623, 


619, 


95. tnroff[Ta]Tix(5s, cf vocab. prce- 


623, 
cedens. 


623, 


619, 


26. i-ridXnits , cf 618 ttft.; 690, 


623, 
96. 


623, 


620, 


1. VTtapx,ia, ef 690, 5. 


623, 


620, 


9. (iTrap;^os. 


623, 


620, 


4. iiirepSoAj^. 
620, 


5. VTrap;^/a, cf 620, 1. 


623, 


620, 


9. VTTOxe/fxerov , cf 618, 90. 


624, 


620, 


11. iix(pi<TV(ia, ¥. N., 91; cf G. 


XIV, 7C9;m/ 696, 6; 639, 8. 


624, 


620, 


i3. iirayayrf , cf. 644, 19. 


625, 


620, 


i5. eOiraToipiov, cf. 617, 11. 


625, 


620, 


1 8. inrof*v)7fiaTa , cf 618, 10; 
1 


691, l4; 645, 16. 


625, 20. VTt0(iV1JtTTtx6v, cf 618, l4. 

2 2. vTvoyauTpiov, cf 79, i5. 
25. ei/^opStov, cf 84, 25. 
96. v^jT^Xrjipts , conf 618, ult.; 
646, 7. 

1. SpvwsTj^s, IL. Pf i'3'j. 

2. vit66e(7ts, cf 618, 7. 

5. vTToSiaxows, cf. 617, 19. 
l4. VTrofxvi^fiaTa , cf 618, 10; 
620, 18; 645, 16. 

16. )7waT(X(is ? cf 618, 3. 

17. ^yxav^iSes, G. XIX, 438; cf 
696, 96; 642 , 17. 

9 0. herba rubia. — S-ai^/a, cf D. 

I, 489 sub ipv9p6^avov ; inf 699, 

19; 656, 7. 
25. evpos, cf 90, 93. 
4. ecpa. 

9. pciSivov (^Aaiov), D. I, 55. 

10. apdpov, cf 3o4, 18 e/ 95. 
12. ? gr. IL. Pf 36 1, not. 9 et 
inf .^.^A^onAooiA r^Sn.-ii». 
i3. bpialrjsf. 

l4. eipvTOS^ 

i5. evpiivoTos, cf 691, 95. 
19. epvSp(5Savov, cf. 985, 18; 
3o4, ult.; 657, i3. 

3. iraltav. 

4. iiaxriaav. 

5. eTaTeivo^p(5vovv. 

7. iTapa)(6r). 

8. eTa;^vvav. 

9. eTexov. 

10. STexTaivov, lege ^\ \\^ 
pro ^SXvps, cf Ps. CXXVill, 
3 Hex. 

11. iTeXetTdrjiTav. 

19. irepdiwfios, cf. 109, 95. 
i5. iTV(ioXoyia, cf 6i3, 10. 

17. erotiiouiia. 

18. ^TOS. 

2 9. ^Tl; erTS. 

93. iTvpaiOrj. 

94. ^xTixa? Cf 653, 94; 654, 
3. 

95. ^TVOS. 

22. 0A)7, cf 6i5, 1 , 5 e/ 10; 
695, 5. 
95. EvvaTov. 

4. ))4AA);? 

5. ii'kri, cf 6i5, 1, 5 e( 10; 6^3, 
93. 

6. fiA);, cf. vocab. prmcedens. 626, 

626 
626 
626 

626 

626 
627 
627 
627 
627 
627 
627 
627 
627 

627 
627 

627 
628 
628 
628 
628 
628 
628 
628 
628 
628 
628 
628 
628 
628 
628 
628 
628 
628 
629 
629 
629 
629 
629 
629 
629 
629 
629 
629 
629 
629 
629 
629 3-5. 6 <Tfi(AevT<5s ; — xoitiaxos, 
c/D. 1,85; IL.i/. 935. 

6. sfx^V(T)7fia,c/". 620, li;639,8. 

9. /gis. 

94. iSiaxos, cf 181, 3; 409, ult.; 
6o4,6. 

26. iyxavdihes, cf. 691, 17; 649. 

»7- 

ult. iTro;xivrj aoil 
1, ^;^6ftevos. 
9. i)(ppTaadr}aav, PS. 

3. eiropov<uv? 

4. ^;^(uXavav. 

5. ixjvos (tou alop.ay^pv). 

6. ^;^iSv<i, cf. i54, 18. 

7. ^x'"*'' ^- I> 596. 

18. iyivos T(j ^vt6v, cf G. XI, 
880; inf. 698, 2. 

22. ix^vot, cf. vocab. sequens. 
24. s;^("vos Q-aXaaaios , cf G. VI. 
738; D. I, 167. 
26. ^;^rvos ;^^p<Ta(os, D. I. 168. 

1. ? 

2. ^^^("vos, cf 627, 18. 
6. i^rjyaye, ef. 628, 16. 

8. i^ayyeXii). 

9. ikaytavos. 

10. i^ayopevato. 

19. i^syipdrjTe, F. N., 99. 
i3. i^etpyaato. 

1 4. i^eipyaaaTO. 

16. iirjyayev, cf 698, 6. 

1 7. e^j^yyeiAa. 

18. i$avS)7fxaTa. 
90. ^SoSos. 

9 9. i^oxahes, PS. 
9 3. ^So/<Te(,F. N. 93. 
94. £^(s, cf. 163, 3; 639, 1. 
26. a|i6Ao70(. 

I. Ifis, c/". 628, 24; 63o, 10. 
4. ^laAenpov, cf 63o, 3o. 

6. i|air^(T7e(Xe. 

7. ikaitiva. 

8. ^leSe/laTe. 
10. e|^€aAev. 

II. i^sSiiaavTO, F. ff. 99. 
12. eS^^peifie? 

i3. ^l^xAivov. 
1 4. iSexevthOr}. 
i5. ^S^Anrev. 
16. if^AcTrov. 

18. ^SeX^laTO. 

19. ^5^Ao(. tlfPklllSRIl milOIIALS. 32 APPENDIX AD LITTERAM m 629 
629 
629 
629 
629 
629 
629 
630 

630 
630 
630 
630 
630 
630 
630 
630 
630 
630 
630 
630 
630 
630 
630 
630 
630 

631 
631 
631 
631 
631 
631 
631 
631 

631 
631 
631 
631 
631 
631 
632 
632 
632 
632 
632 
632 
632 

632 
632 90. ^SiXoU. 

31. i^evavcias. 
93. iSeiropeOeTO. 
•ili. i^epevydixeva. 

96. i^eriU'- 

97. iSirn^ae. 
ull. e^eyiidri. 

\. iZereivix^riv ^ i^ertvaxOriv , 
PS., 108, i;F. AT, 99, 

3. ihjyei>pas, cf. 699, 4. 

4. i^rjpavdr}. 

5. i^rjyipBr). 

6. i^r}pid;jLr!aav. 

7. i^elpitvffsv. 

8. sS/Aofffxa. 

10. ^&s, cf. 699, 1. 
12. ^Si^^vioffifX);!'. 
i4. i^o}.odpeiati. 

16. i^ci}. 

17. i^oiioXoyrjaeTai. 
1 9. i^ovhivtijaK. 

90. iSovhevdidrj vel i^ovhevci)deis. 

91. i^ovcria. 
2 9. i^aaov. 

93. ? C/: IL. Pf 59. 

94. ^X4t)7, c/". i65, 90; 171, 

19. 

1. iXaSev. 

2. iXidsTo. 

3. ^AaAi^cei'. 

4. ^aTr) (iAaTOs), PS. 

5. ^XaT^oi^jfo^ovTai. 

7. lAa^os, c/! 169, 18. 

8. ^AaTiVj;, D. I, 535. 

19. eAa^oS6(Txov, D. I, 4i6-4i7; 

cf. 63 1, 23. 

17. ^AaTivoi» [fiiipov) , D. I, 58. 

19. iXala, ef. i65, 11; 635, a4. 

9 0. IXaioi'. 

a3. eAa^o§(i(Txov, cf. 63 1, 19. 

97. a^as,G.XIX, 498. 

tdt. iXeyp.ds. 

1. iXiy^eis. 

9. iXernxoaivrf,^. 197, 7. 

3. iXirjaov. cf. 172, 19. 

4. ^Xeos. 

5. iXeiOepos , cf. 198, 16. 

6. ^Ae^aiTivos. 

8. iXiviov aiywsliov, ef.\).\, 43; 
inf 633, i4; 634, 1. 

10. iXaib(ie\i, D. I, 47. 

i3. iXeXia^^axov. D. I, 38 1; ef. 
179, 91; 633, i5; 634, i4. 632, 16. iXilvr},cfi'j6, 10; 633, 17. 
632, 90. ipvdpoellrjs (p^/Tiui/), G. XIV, 

7»9- 
632, 93. a«f*os, D. I, 94i; IL. Pf 

101. 
632, 28. /Tnrox^vTaupos , ef. 619, 7. 

632, ult. 4X($, c/". 178, i4; 633, 90. 

633, 9. iXl^pvaov inapivrivov , conf 

634, 11. 
633, 11. ilXidiroXis , cf 171, 17; etc. 
633, i4. iXiviov, cf 639, 8; 634, 1. 
633, i5. iXeXia(^aHov, cf 639, i3; 

634, i4. 
633, 17. fiAiH<wriis? 
G33, 90. iSAil, cf 639, ult. 
633, 92. SAeiov, cf 177, 19. 
633, 94. iXxu. 

633, ult. iXi^, eXlnr), cf. 3^6 , ult.; 

636,9 «t i5;S.Fr(enkel, Die aratn. 
Fremdw. 56. 

634, 1. iXiviov, cf. 639, 8; 633, i4. 
634, 3. ifkexTpov, cf i83, 3; etc. 
634, 8. eAiTravas. 

634, 9. iXifilei. 
634, 10. iXvitriBri {fem.). 
634, 11. iXlxpvaov, cf. 633, 9. 
634, i4. ^AeA iff^axoi', cf 639, i3; 
633, i5. 

634, 17. iX^ivr), cf. 639, 16; — zrep- 
Itxiov, cflh.Pf l49. 

635, 1. eX^ivr), cf D. I, 589; supra 
682, 16. 

635, 4. IxXeii/^is, cf 29, i5; 655, 5. 
635, 6. iAAeSopos, cf. i65, 93; C35, 

91. 

635, 8. flAiiiTroAis, cf 633, 11; forsan 
cwn t.XXrjaTTOvros confusum. 

635,21-99. ^XAiSopos Aeuxtis; — 
eXA^Sopos (liXas. 

635, 94. iXaia, cf i65, ii;63i, 19. 

635, 95-26. iXXrjviHi; — eAA>;vi<Tft6s. 

635, ult. EAXds, cf 827, 2». 

636, 1. eAir/traTe. 

636, 2. iXTtis,cf 178, 19. 

636, 7. iaitis, cf Physiol , ed. Tychsen, 

cap. 3o; ed. Land, cap. ^3. 
636, 9. i!AiS, iXixv, conf. 633, ult.; 

636, i5. 
636, 19. iAxvirai. 
636, i5. ^Ail, iXlxr), conf 633, ult.; 

636, 9. 
636, 9 0. IfAiS, eXixri, cf. vocab. prcece- 

dens. 636, 93. iXxvafia, D. I, 764. 
636, 95. iXOiTf.). 
636, 96. i(i.ixpvva. 

636, ull. atiia, -aros , cf iSa, 10; 

i35, i4. 

637, I. ri ^ovXrf, cf .367, 11; 369, 

95. 

637, 9. ifieX^»7<Tai'. 

637, 5. alfioppoiies , ef 616, 7. 
C37, 7. aifiaTiTvs {Xidos), D. I, 810. 

638, 1. ifjiiavav, VS. 
638, 9. ifxiyrjaav. 
638, 3. iixiarjaas. 
638, 5. dpLripa. 

638 ,11. rffitavv, cf 1 33 , 9 1 . 
638, i3. ^fiirpiTaros , ef. i33, i5. 

638, 91. ^(xixpavla, cf i33, 11. 
C39, 1. i;xTroris,cf. 190, 18. 
C39, 3. iixTtepixoi , ef. 190, 20. 
C39, 5. iixTtatyixa. 

C39, 6. VTraiTria, cf Si, i4; G4o, 1. 

639, 8. iix<pvavixa, cf. 690. 11; 696, 

6; G39, 96. 
639, 10. i(XTter pov, D. I, 679 ; cf. 64o, 

4; 645, i3. 
639, 19. ipLTtXrjadrjarf. 
639, i4. ^f£Trtip/|eTai. 
639, 16. ^ftiray^rai , F. N. 28. 
639, 18. ^fiirefTefrai ? PS. 
639, 19. ^ftirveuo-is, F. ^.93. 
C39, 9 3. i(pivevl 

639, 9 4. iix(^av'is. 
C39, 95. ipt^pi^ei. 

C39, 96. ifx^avixa, cf 689, 8. 

640, 1. vTfdima, cf. 639, 6. 

640, 4. ^fiirsTpow, cf GSg, 10; 645. 

i3. 
640, 7. iixitepixrj , cf 190, ao. 
640, 9. vixideos. 
640, i4. IvSj^fia; — iTti}(o>pta, conf. 

64o, 95. 
640, 16. ivhxSv. 
640, 18. erSiaSaXAovTes, Pjj. LXX, 19; 

ef F. N. 9 4. 
640, 90. ivliieaXXdv ixe, Ps. XXXVII. 

21; ef V. N. 94. 
640, 99. ivivixa. 
640, 23. ereSpeOei. 
C40, 9 4. srSvofiai. 

640, 95. ivivna; — eiri;^wpiii (wooi^- 

fiaTa), cf. 64o, i4; G. XV, 499; 
XVII, 1,11. 

641, 3. jJv^xaTe. APPENDIX AD LITTERAM m 33 641 , 4. ivapa. 


644, 


641 , 5. ivsxa. 


G44, 


641 , 6. ivsKsv. 


644, 


641 , 7. svsxdrow, Ps. LIV, 4 ; F. /V. 94. 


644, 


641 , 9. ivsTiiyvafiv. 


644, 


641, 10. ivsTsiXa, F. N. 24. 


644, 


641 ,11. ^V^TSHIOV. 


644, 


641, la. ivsvXoysiTai. 


644, 


641, i4. svsypi(prj. 


644, 


641 , 17. iv^ala^av. 


644, 


641 , 18. svannoi». 


644, 


641 , 1 9. ivdjTiaat. 


644, 


641 , 93. ivToXr}. 


644, 


641, 9 4. si>Tpaire/»;<Tav, PS. 


644, 


641, 96. evTpoftos. 


645, 


641 , 97. iv Tw. 


645, 


641, uft. ivTvSov, G, XIX, 780; fon/. 


645, 


io3, 1; 9o4, 95. 
642, 1. ewepoxj^A»;, c/. 906, 10. 


645, 


642, 3. ivVTTVIOV. 


645, 


642, 8. vvioyoi. 


645, 


G42, 17. iyxavdiiss, cf. 691. 17:696, 


G45, 


94. 


645, 


642, 99. i(j6.irri<Tav. 


645, 


642, 93. iasiadv. 


645, 


642, 24. iatiidrjaav , glossa ad aliud 
vocab. pertinenle , cf. PS. 


645, 


642, 95. iacoesv. 
642, 2G. ^fferai. 


645, 


642, 97. exTpdiriov, cf. 61 3, 11; 654, 
19. 


645, 


643, 1. ialaSsv. 


645, 


643, 9. saliprjaas. 


645, 


643, 3. iaTs^avcoaas. 


645, 


643, 4. ialr,; — ia1tv. 
643, 6. salsptyfiivr,. 


645, 


643, 8. s^jrvos, c/". 697, 94. 


645, 


643, 10. iar,. 


645, 


643, 11. iasfjLsttbdv, Ps. IV, 7; F. /V. 

94. 

643, l3. iaiyr}aa. 


646, 


646, 


643, i4. ^o-p^aTos. 


646, 


643, i5. iayap"' , cf. 643, ao eta-j. 


646, 


643, 18. iaplxpvvs. 


646, 


643, 19. iaxipa, cf 643, i5 e( 99. 


G46, 


643, 99. iax,apas, cf. 643, i5 e< 19. 


G4G, 


643, 96. iairaaav. 


G46, 


643, «/<. i<ro<TxeA>>s, cf. i38, 5. 


G4G, 


644, 1. iaxipTrtaav. 


646, 


644, 3. iirayysXla. 


646, 


644, 4. ^wiy&w. 


646, 


644, 5. iir48<yv. 


646, 


644, 6. iicaXaiibdv,cfmii, 8. 

7. iTtixovaiv pov, 

8. iiralatdidrjaav, cf 644, 6. 

9. iitavialapsvoi. 

1 1 . eirav/cr7atT0 ^ir' ipi. 
i3. iTtipdrrfs, F. N. 94. 
i4. ^Trapo», F. N, 9 4. 
i5. eiraTafas, PS. 

17. ^irap,cf. i43, i5; 609, i4. 
19. iirayiiyyr} , cf, 690, l3. 

9 1 . eTr>7TJ7<TarTO, 
9 3. iviSr!. 

94. iiTsSiSaaas. 
96. eira/SetKTa»'. 
ult. insivaaav. 

I. ii!s)^rja6r,v. 

9. iTtsxa'kv^dr}aav. 

3. i-nsvdijdvaav, P«.LX\VH, 63; 
F. N. 9 5. 

4. i-Ksppi^v. 

6. iiTSTiaOr]. 

7. iitSTlpirjaas avTois. 

9. iiTiBvpia, PS. 

10. sTrerSov. 

I I . s^siaaTO. 

i3. iixirsTpov, conf. 63^, 10; 
64o,4. 

16. vnroftiD^fiaTa, cf.8o, 99;6i8, 
10; 690, 18; 631, i4. 

1 8. eirsverTe = ^Traiverrai , F. N. 

95. 

19. ^iraivos. 

90. iTtopsidr,, F. N. 95. 

91. iTtiaiTiap.ds, 

99. iTtoXvi>pr,aas , Ps, XI, 9; F. 
N. 25. 
9 4. iTtdpvEvaav. 

95. eTriTicrai' fxe. 

ull. indij/ofiat = iito^drjaopiat. 

1. e^ovoxTOvr^Sr; , ghssa ad aliud 
vocab. pertinente , F. N. 25. 

2. i^ovsvaav, cf vocab. sequeits. 

3. i^ovsvaav. 

.'*■ ? 

7. vTt6Xr,yj/ie , cf. 620, 96; etc. 

9. sTtTixie. 

10. I7r7a. 

1 1 . i7r7aTrA<((Tiot'. 
i3. viraTeia. 

i4. iitipriltov, D. I, 5ao. 

17. ^Trj^yayer, -■yes. 

1 8. iTtrjxovasv. 

19. ^iriSj;ft/a, G. XV, 429; conf 
65i, 97. 646, 92. iTtiXr,il/ia, cf i43, 11; i44, 

20; 647, 91. 

646, utt. iitivsvats. 

647, 3. STriwxT/Ses. 

647, 5. iitiitshov, cf. HoF. 169. 

647, 6. ^TrZ-TrXoos. 

647, 7. iitX.avrjOvaav. 

647, g. STtiAoyos. 

647, 11. i<prjpspos {isvpsTds), G. X. 

666 seq.; cf. supra, 189, 18. 
647, 19. iitXriadr,. 
647, i3. iTttXriap.oavvr,. 
647, i5. i<pr}p.spov, D. I, 58i; IL. If. 

48; cf. 647, 94; 65i, 17. 
647, 17. iitnts^^vxebs , cf. 79, 5, etc; 

65i, i5. 
647, 21. eiriAvif^/a , cf. 646, 29. 
647, 24. i<prj(iepov, ef 6^7, i5; 65l, 

»7- 

647, 26. inlxavpia, G. XIV, 77^; XIX. 

434; c/. 648,3; 652, 1. 

648, 3. iTtixavp.it, conf. 64^, 26; 659. 

1. 
648, 4. sttippr,pa, cf 649, 20. 
648, 6. i(^p.spov, cf 647, i5; 65 1. 

17- 
648, 7. iitiyaalpov, cf. 79, i5. 

648, 10. J77r/aXos, cf i43, 20; G. VU, 

347. 
G48, 12. BTttavpaaia, cf. 64i, 94. 
648, i5. i-Ttrfpdr,. 
G48, 16. eiriSpifei. 
648, 17. 6Trism)^s. 
648, 18. iTttdvprjTos. 
648, 19. eirixaAero-Sai. 
648 ,91. STtixaXr)a6ps6a. 
648, 9 3. eTriXaSow. 
648, 94. eTtiXavdav6psva. 
648, 96. i3riA))(TSTai?PS. 

648, ult. i-jtiTtXsrov, PS. 

649, 1. STriiro^er. 

649, 9. ittiaxiTtlr,, P.S. VIII, 5;F. N. 

26. 
649, 4. ^iri<Tx^ir7e(Tl9ai, PS. 
649, 6. stttaxoTtrj. 
649, 7. STttalpa^rjTS. 
649, 8. iitialps^ov. 
649, 9. eiri t/. 
649, 10. ^TriTr^Seufia , PS. 
649, 19. iiti<pavov, F. iV. 96. 
G49, i3. ^iriT/fi)7<Tis. . 
649, i5. iiri ToerowToi»? 
649,17. i^f^Ttp-vaov. u 
A 


PPE 


WDIA AL) Lil TLKAM <J 

m 


i8. iTtiyaLpiirjaiv fioi, Pt. XXXIV, 


653 


16. ixltxv-t,^, P*. VIII, 3, F. A'. 


655, 
19, q4; F. /V. !»5. 


96. 


655, 


649 


QO. i-ai^^iMd, e/. 648, 4. 
653 


17. ixixpaSa, F. N. 97. 


656, 


m 


aa. i^ov. 
653 


19. ixotnvSTfv. 


656, 


m 


a3. i(^hs. 
653 


90. ixditaaev. 
649 


94. amtjheinijs , c/. a6o, 18. 
653 


99. ixoTtiaaa. 


656, 


649, 


ult. intXoytaiids. 
653 


9 3. ixovalojs. 


656, 


650, 


5. i(pKxXTvs, c/". 659, 10. 
653 


94. ixTixds (■wttperds), G. X, 


656, 


650, 


7. iitolpaa. 


533. 


656, 


650, 


8. ivolijaas. 
653 


97. exx[X);(7(a<T]7ixix? c/ 654, 4. 


656, 


650, 


9. iitt[ve]vevxei)s. 
653 


ull. ixatoalds. 


657, 


650, 


1 1 . iitiyei^riiia. , con/. 1 4 a , 


90; 


654 


3. exTtxoi, c/ 653, 94. 


657, 
aSg, 19. 
654 


4. ixx[A)7<7(aff]7ixi£? c/ 653, 97. 


657, 


650, 


i3. iTtttbvial 
654 


, 6. ixeil 
650, 


l4. iiti^avuiv -BsbXts, F. N. s 


6. 


654 


7. ixT(Aerore, PS. 


657, 


650, 


1 6. iitiaHoitos , c/. 1 4 1 , ii ; 


etc. 


654 


8. ^xipavvw? 


657, 


650, 


17. ^inVpn^is. 
654 


10. sxTrjaaTO. 


657, 


651, 


i5. iitnteipvxdjs , c/. 79, 5, 


elc; 


654 


11. ixTrjaoj. 


647, 17. 
654 


12. exTpdTttov, c/ 6i3, ti; 649, 


657, 


651, 


17. e^ijftepov, con/. 6^7, 


i5; 
97; 655,3. 


648,6. 
654 


17. ixTOfiov, PS.; c/ D. I, 697. 


657, 


651, 


19. i^)j(iepov, con/ vocab. preece- ' 


654 


19. ixivrjaav. 


657, 
dens. 
654 


, 20. ixiaarjaev. 
651, 


31. iittitamis, D. I, 599. 
654 


23. i€iaxos, con/ IL. ^. 199, 


657, 


651, 


34. iittaijiiaaia, c/ 648, J9 


>»o«. 2. 


657, 


651, 


37. iitiht)iJ.a {voavfiaTa), G. 


XV, 


654 


2 4. ixxeov. 


658, 
499; c/supra 046, 19. 
654 


9 5. exXe/7ra)ff(. • 


658, 


652, 


1. iitixav(ia, c/. 6^7, 26. 
654 


96. IxAa^ov. 


658, 


6.52, 


3. iitiaetovl c/ G. XIV, 706 


,uli. 


654 


27. ^xXexTfis, c/ 655, 2. 


658, 


652, 


4. airA«Ds. 
654 


«ft. ixXr;po8(iT)7<7e. 


658, 


652, 


6. riTtaTtxbv ( -Erados ) , G. ] 


mi. 


655 


1. ^xxX(ror, c/. 655, 17. 


»97- 
655 


9. ixAexT(is, c/ 654, 37. 


658, 


652, 


7. ^irXaTiivas. 
655 


3. ixTp6Tr(0j', c/ 6i3, 11; 649, 


658, 


652, 


9. iitXr}6vvdr}aav. 


37; 654, 13. 


658, 


652, 


10. ^^jaATTjs, c/". 65o, 5. 
655 


5. ^fxAe^if-is, c/. 29, i5; 6o5, 1; 


658, 


652, 


i5. i-^teiptiov, Ps. XL, 8; F. iV. 
606, 8. 


96. 
655 


9. ^XfivxTr^p^e^-, PS. 


659, 


652, 


17. iiitoxeiiievov, c/. 80, 9. 
655 


10. ^xoTraffas. 


659, 


652, 


18. e^^evaavTO, PS. 
655 


1 1 . IXTOITIS. 


659. 


652, 


94. iippvaiav, F. iV. 26. 
655 


13. exwopeu(5fievos. 


660, 


653, 


1. ? 
655 


i3. ixTtieapiOS. 


660, 


653, 


9. iitidvnov, D. I, 670. 
655 


i5. ix€aA(ivTes, Ps. XVI, 12; F. 
653, 


4. ixadiau). 


N. 97. 


660, 


653, 


5. exa^KTas. 
655 


16. ixxXrjaia. 


660, 


653, 


6. ^xaAv>pev. 
655 


17. ^xXivot», c/ 655, 1. 


660, 


653, 


7. exaa1tt,c/. 653, 11. 
655 


18. exxArrai. 


660, 


653, 


8. ^xaiSv. 
655 


19. ixirjTvaei, Ps. IX, 34; F. N. 
653, 


9. IxaTOftS);? 


37. 


660, 


653, 


11. ixaalos. 
655 


30. ixivTiuv, F. N. 97. 


661, 


653, 


19. ^yx^^ficifxaTa, F. A^. 96. 
655 


91. iyxpaTetal c/. i31, l4. 


662, 


653, 


i4. ixyeXaaetai ae , glossa 


a({ 


655 


99. £xpu>^as fto(. 


662, 
vocab. ixhixvais perUiiente, F 


. N. 


655 


3 4. ^xpt;\^av. 


662, 
^7- 
655 


3 5. ixdeais. 


662, 96. ^x9Al^6). 

ull. alpa, c/". 8, 91; 147, 90. 
1. ? 

9. ipiSivOos, c/. i5, 18; 980, 
i5. 

7. herbarubia, c/". 691, 90. 
i5. ^p^ov. 

17-18. ipeyfids; — i<fir}p.epov. 
•20. epeiTe. 

97. ipev^erai. 

1. ^pti<r(-rreAa«, G. XIX, 44i. 
3. ilptiolias. 

6. C8pauA(s, con/ 607, 95; 609, 
95. 

7. ipuhds, e/ ^6, 10; 313, u/(. 

8. Upojitjs. 

i3. ipvdp6lavov, con/. Gss, 19, 
elc. 

i4. ipvdp6lavov, c/ vocab. prace- 
dens. 

i5. apcopia. 

18. ipvaiftov, D. I, 297; IL. P/ 
i64. 
31. tip<ryyiov, c/". 89, 91; 1 48, 7. 

94. ipya^diievos. 
1. a(peT(xo/. 

9. lp(OV. 

10. ipis. 

11. epiavSt), F. N. 97. 

i3. epeixtj, conf. 2t, to; i^g, 

95. 

i5. iptjiios, 

18. ipxfiiJiivt}. 

19. i.piir}s, c/ 686, 16. 

95. tpfx^s Tp((Tft^«T7os, c/". 996, 

30. 

1. IpfioSaxTvAos, c/". 996, 4. 
3. t.pvdpa Q-aAaaaa. 
i3. alpsais. 
3. ef/jreri. 

6. SpirvAAos; — <T«TVfi§p(Ov, c/ 
3o2, 8 c< 23; 617, i3. 

9. ipTtt}s, G. XIX, 44o. 

10. ilpaxXijs. 

16. adyxps. 

17. ^paxAe/a; — fia^vvTis, coi/. 
997, 3-5. 

29. ^pei>^is. 

8. e5avf«a(T7&)(Te. 

1. i^epeAiWas. 

5. aidt^p, c/ 8, 16; 397, ult. 

7. A^^vai, c/ 397, 90. 
ult. idvaa. APPENDIX AD LITTERAS o, \ ET w 35 663, 
063, 
663, 
663, 

m, 
m , 

664, 
665, 

665, 
665, 
665, 
665, 
666, 
666, 

666, 
666, 
666, 
666, 
666, 
667, 

667, 
667, 

667, 

667, 
667, 
667, 

668, 
668, 
668, 

668, 
669, 
669, 
670, 670, 
l>. (hi, cf. h'], i5; 55, i8. 

8. Valenlinus. 

10. Valerianus. 

i3. vela. 

i. ilvov, cf. 54, 6. 

10. Valens Palajstinus. 
i4. ova, IL. Pf. ig. 

8. oivivdivov {sXoLiov), PS.,conf. 
71, 19. 

l4. oluVTSOS, cf. 77, 20. 

16. d^os, cf. 61, 7; l55, 4. 
91. vela, cf. 663 , i3. 
25. Valens. 

4. dvoi inrt) iiplas, D. I. l83. 
8. 6vv)(^ss aiyeliv, D. I, i85; — 
l^fti^^e»] dvoov, D. I, i84. 
1 3. otvos , cf 69 , 1 a ; 196, 21. 
i4. 6vvi, cf. 69, 17; 302, 4. 

16. upripia, rf 91, 17. 

17. dalpsov, cf 76, 25. 
ult. 6-^, dnds; — pfip-a. 

1. dTr6sxup>;va(x6», D. I, 43i; IL. 
P/.36;c/.8i,7;447,23;545,9. 

3. di:6s, cf. vocab. prcecedens. 

4. dnoTiava^, D. I, 3^6; IL. Pf. 
191; cf 265, 2 4. 

7. ixopov, cf 85, 19; 275, i3; 
278, 9. 

8. i>KipiOV, cf 86, l4. 

9- ? 

11. 6ix/ft(VOv(ft6pOJ'), D. I, 62; c/". 

86, i4; C67, 8. 
i5. oupov, cf 91, 9. 

17. 6poSos, cf 91, 11 et 12. 

18. dpoSiyxV, c/". 90, 25; 93, 1; 
95, 1; 292, 8. 

24. psaipaiov, G. II, 56 1 et 563. 

3. (isaavripiov, G. II, 5^5 6(785. 

19. opiyavos, cf 92, i3. 

4. 6p6iov, Frwnkel, Die aram. 
Fremdw. 22 3. 

6. ipjisvov, cf 296, i5. 
12. dOdvva, l). I, 333. 671, 4-5. Kia et Ksla, cf 676, 24; 

.687, 6. 
671, 12. ?&)>^, cf 677, ult. 
671, i4. ?)^T)7fxa. 
673, 24. K&npos. 
673, 25 et ult. ■^apbs xditpos, G. XII, 

3o8. 
676, 1. ddrjpal cf 592, 17; 63o, 20; 

lege .^^«■Sx pro .^^w. 

676, 94. ?^a, e/671, 4; 687, 6. 

677, 5. I^eiyos. 

677, 23. dvrlloTos, cf 216, 4. 
677, 94. Zei;>; — «.aaalxspos, cf 681, 
6; 686, 22. 

677, ult. ^ajj;, c/! 671, 19. 

678, 17. (Ti) Kaiypsia. 

678, 19. Kvyap.a, cf 99, 12 et 19; 

917, 25. 
678, 21. ZeOyua. 

678, 9 4. ?«i»Sia. 

679, 1. ?a)8iov. 

679, 3. ?<wSiax<5s, c/1 vocab. sequens. 

679, 4. ?a)8(aK6s. 

679, 11. Saftacrxj^ra , c/". 579, 20. 

679, 12. K,oip.bs iydiiaiv, D. I, 182. 

680, 4. ZeifcTnros, c/ Joh. EpL, i86, 

19; «uj). 5^5, 18. — 'brjp.daiov. 
680, 18. ^Myopiaxia, PS. 
680, 2 3. «ip-v. 
680, 27. ?«i)t'>7. 

680, ult. dvvdiva, -as, c/l 2o3, 20. 

681, 1. ?a)vas {Kdjvrj) , cf. 680, 27; 

681, 3. 
681, 3. ^wvas (?&)»)>;), c/; 680, 27; 

681, 1. 
681 , 6. Zsis, cf 677, 24; 686, 22. 
683, i3. ^wTiiaaa, D. I, 100. 

683, ult. ;^e/p; — Ka-^iinri, PS. 

684, 4. ? 

684 ,11. ?^oOpa , PS. , egloss. Du Cange. 
684, 17. Ztiipoial prjs. 
684, 29. mos, D. I, 237; cf 688, 4. 
684, 23. 8oe(vres,G. XVI,46i,4. 686, 


4. l^r)TrjfiaTa. 


686, 


5. ? 


686, 


7- <V- 


686, 


8. Kvy6s,cfm, 9 4. 


686, 


10. ^uyis, -6v, cf 686, 26. 


686, 


99. Zeus, c/! 677, 24; 681, 6 


686, 


94. Cuyds, c/! 686, 10. 


686, 


96. ^t/ytis, cf 686, 10. 


686, 


«/(. i(5t', c/ 118, 3. 


687, 


6. ?^a, c/! 671, 4. 


687, 


7. ?^Aos. 


687, 


8. ?j;fx/a. 


687, 


12. ZrjvoSla. 


687, 


94. ((Js, c/! 35, 94; etc. 


688, 


4. ^iieos, cf 684, 22. 


689, 


9. ?aA>;. 


692, 


i4. 8afiaX(s, -eeos, 626, 17. 


695, 


17. I^rjv xaAivis, PS. 


702, 


4. ^rjpiovl cf 910, 16. 


704, 


1. aTlypara. 


704, 


10. dSipx>;i, c/! 33, 25, etc. 708, 11. ^apayy^ov. 
708, l4. xpr/vr} -as? 
718, 99. a8i4px>;s et diipxiov, cf 33, 

95, etc. 
718, 93. XiSavutds. 
720, 9. T^aprov. 
720, i3. po(as,IL. iy. 2o3. 
726, 94. ;^afta(A^wv. 
731, 2. aiyodrfkvs, PS. 
749, 5. Sia^payfta, c/". 669, 10. 
752, 7. spiaifxov, cf 687, 18. 

754, 17. dvdsplxv, cf 9i4, i5. 

755, 1. <T;^orvos, con/! 4^3, 4; 6o3, 
1 1. 

757, 23-94. ? — pvov, D. I, 34o; IL. 

Pf 170. 

758 , 11. aifiarlTV^ (Xidos) , cf. 6^7, 7. 
764, 16. aivves,cf. 175,4. 

772, 94. mdpoi. 

773, 1-9. peOfia. 

773, 8. asipi, -Ss, ef. inf. ctf'-\va>. tUM^IHCRIE nATlOSALI APPENDIX AD LITTERAS A,--^ VOCES GRiECAS INVESTIGATAS ET IN SUAM FORMAM REDACTAS COMPLECTKNS. 783, 4. er}€aisl 

783,5. [XeovTsiri]TaXov,\l.PJl.,doh. 

783, 7. tpayixavea, IL. PJl., ig. 

783, 8. T^&)s,c/: 788,15. 

783, 11. ravpos. 

783, i5. Ti5os, D. I, 557; IL. PJl., 

23i. 

783, 17. TeAXiwdJt», cf. vocab. sequens; 
lege in glossa y^Vnojm . 

783, 18. TelXlvv, D. I, 170, cf. 789, 

16. 

784, 7. Tpias? IL. iV., cf 83o, 7. 
784, 9. Tippa, 5^. 789, 95; Merx, 

Z. 1). M. G.,i885, 999,11" 4. 

784, 10. TaXT^ (TlftJ^v). 
784, l3. TipaZis. 

784, i5. tapt^^ps . cf Lagarde , Gesamm. 
Abh., 48, 3; Mf«A.,II, 19. 

784, 16. rapads. 

784 ult. Tapads, cf 459, 93. 

785, 1. Tauras, IL. N. 

785,3. TipTapos, cf. 790, 8; 8^4, 

95. 

787, 9. tabellarius. 

787, 8. TaSevvsaiilnrjs, -ta. 

787, 11. rs)(voXoyia, cf 806, 95. 

787, i4. Avfxv^a a^payis, D. I, 778; 

c/. 934, 24; 966, i5 et ■20; 975, 
9; 1099, 1. 

788, 6. rp<t)y\ol(irrjs , cf 788, 16. 
788, 7. Tj^aro»', cf 801, 91. 
788. i5. Ti«s,c/. 783, 8. 

788, 16. Tpa)yXo8uT>;s , cf 891, 6; 
833, 9«(i8. 788, 


18-19. Teixpiov; ;^a(ia/Spvs,D. I, 


791, 


11. 6p(itvo*, cf 93, 94; ■mpauioj'. 
448; IL. PJl., 867. 
IL.PJI., i65. 


788, 


90. tsOtAov, D. I, a65; IL. PJl., 


791, 


16. TopS^Aiov, D. I, 4o4 ; IL. 
973; cf. 799, 10. 
PJl., 296. 


788, 


99. TsrapTaros, G. IX,669;XIX, 


792, 


10. TeOTAov, cf 788, 90. 
4o9; Geop., 93, 98. 


792, 


16. T^7if, c/. 789, 1. 


788, 


93. T^avos, cf 789, 8; 809, 


793, 


19. Tv;^ix(is, Act. XX. 4. 
i3. 


793, 


90. roZevrrjs. 


788, 


94. rMtyes,]). 1, i8g. 


793, 


9 9. Tolapior. 


789, 


1. rirlt^, -tyos, cf 788, 94; 


793, 


94. riiXaxTis, G. XIV, 770. 
799, 16. 


793, 


96. TwXoi. 


789, 


3. rirls , cf Kal. et Damn. , Introd. , 


794, 


1 9. TpoOAAa , truila , cf 799 ,17; 
XLII; inf 809, i5. 
808, 6; 891, 18. 


789, 


4. rsrpa(pipfi.axov, ^otrtXtKdv, G. 


794, 


9 4. rdpLOs. 
XII, 601. 


795, 


3. Tpix^s (S-piS). 


789, 


6. rerpiycovov, cf 800, 93. 


795, 


4. r6vos. 


789, 


8. T^avos, cf 788, 93; 809, 


795, 


6. rvfivavias, G. XIX, 4^4. 
i3. 


795, 


16. Tiiros. 


789, 


i3. TeTpa;^/a. 


795, 


18. rv<^(i}vtKds sipoxXHfov, Act. . 


789, 


i5. Te;^v/T>7s. 
XXVII, i4. 


789, 


16. reXXlvat, cf 783, 18. 


795, 


91. T^iros. 


789, 


18. T^Ais, cf 8o3, 5? vcl potius 


795, 


93. TUftTrav/as, cf 790, 6. 
rsXhvt} , leg. inglossa »Ut {Jyii^ ! 


795, 


96. T(ilTOS. 
cf vocab. pr(se. et de simili confu- 


796, 


9. rr/xdXtdos, cf 797. 3; 801. 
sione col. 816, ru)t. la. 
9 2. 


789, 


91. ri)(vri. 


796, 


7. TtlKp)?, D. 1,467; IL/J//., 181. 


789, 


95. rii^pa, cf. 784, 9, 


796, 


11-19. rsixpiov; x.^iiallpvs . ef. 


789, 


ult. rspeStvOivr) , cf 790, 5; 801, 
788, 18. 
10 e« i3. 


796, 


i3-90. TOTTixj^ ; Toirixa : T07rix6s. 


790, 


3. T^pfiivSos, cf 974, 93; 790, 


797, 


1. ? 
11; 899, 17. 


797, 


9. ? 


790, 


5. repeStvOlvrt , cf 789, u/(.; 801, 


797, 


3. T>7x<iAiflos, cf 796, 9; 801, 
10 et i3. 
99. 


790, 


7. T^pas, cf 897, a4. 


797, 


5. r6xos. 


790, 


8. TipTapos, cf 785, 3; 8^4, 


797, 


6. rb xs^aAarov? 
95. 


797, 


7. Tupis. 


790 


1 1-1 3. T^pfiw^os, cf 790, 3; Te- 


798, 


8. rpayia(i6s. 
pe€tvdlvri, cf 789, ult.; prjrlvri. 


798 


9. riusl cf 788, i5. APPENDIX AD LITTERAM ^ 37 : i 798, 


10. Txipavvos, cf. Saa, 9. 


803 


8. Tr;Ae^ia, G. XVII b, 809; 


798, 


16. [fiapJTUp, -05, PS. 
IL. iV. 


798, 


aS. T6pyos,ff. i64, 9; 822, 20. 


803, 


19. Tafterov, cf. 811, i3. 


799, 


10. rooTtaiov,cf. 8a3, 6. 


803, 


i3. Tt(i6deos. 


799, 


ij. Tpov^-Xa, cf. 79^, 19; 808, 


803, 


16. TlfJlliTaTOS. 
6; 8ai, 18. 


803, 


17. riixtj. 


799, 


2 3. Teidpiov, D. 1, 489; IL. Pfl., 


803, 


19. rip.(i}pla, cf. 48o ult. 
3ii. 


803, 


2 1 . T/fia rbv rsaripa nai rijv f«7- 


799, 


26. S-^pfx>7?c/. 8a6, 6 et 26. 
T^pa ar^v, Math. XV, 4. 


800, 


9. T/tos. 


803, 


26. Tifxaiou BapT/fiaios, Marc. X, 


800. 


11. Ttravos, conf. 8oa , 6; 81 a, 
46. 
16. 


804, 


1. Tereifffi^s, G. XIX, 49 9. 


800, 


i3. ? 


805, 


4. Te(T<Tapax6(Tia. 


800, 


1 4. TSTpaeTj/pixos. 


805, 


6. rsaaapaxo<7l6s. 


800, 


17. Vox syriaca e TlrXos fomiata , 


805, 


i4. TW^Aiis. 
cf. 8oa, 17. 


805, 


16. rvpdjhris, G. XIX, 4oo. 


800, 


19. TSTpapdpfiaxov, c/". 789, h. 


805, 


18. rMpiaWos, D. I, 65 1; IL. 


800, 


91. TeTpairuXor. 
Pfi., 193; cf 806, 19; 810, 


800, 


9 3. rsrpiymov, cf. 789, 6. 
20. 


800, 


95. Tsrpairows, -oSos. 


805, 


20. rii-nos, cf. 796, 21; 8i3, 6. 


800, 


27. rMapa. 


805, 


99. T^XTOJJ», c/". 8l3, 8. 


800, 


ult. T^7apa Kadi<j{iara. 


806, 


i4. [cen]turiones. 


801, 


i. rsTpasvayyiXiov. 


806, 


1 7 . Q-rjpia , cf. inf. «i»\i^ , IL. N. 


801, 


3. rsrpayciyviapLds. 


806, 


ig. TiWfiaAAos, cf 8o5, 18; 


801, 


5. rerpaTtXaaiosl 
810, 20. 


801, 


6-9. TSTpap;^?;*, tetrarcha, conf. 


806, 


99. rrjdis. 
832, i5. 


806, 


93. Ta;^a. 


801, 


10. rsps^ivdivT} , cf. 789 «/(.," 


806, 


94. Ta7reiv(5s,c/'. 816, 96. 
790,5. 


806, 


25. rsyyoXoyia, cf 887, 11. 


801, 


i3. repsSivdlvij , cf 974, ai; 


806, 


96. Tafis, cf. 807, i5. 
790, 3. 


807, 


i5. ri^is, cf. 806, 96. 


801, 


21. rrjyavov, cf. 788, 7. 


807, 


93. alsXyis, -/3os, cf. Siegm. 


801, 


22. rr/xdhdoi, cf. 791, 9; 797, 
3. 
95. rstjyavov,!). I, d^h; IL. PJl., 
Frmnkel, Die aram. Fremdw., 

ii3. 

6. TpouXAa, Irulla, cf 794, 19; 


801, 


808, 
371. 
799' »7;8ai, 18. 


801, 


ult. Tiypis. 


809, 


6. TiiAairrov, talentum. 


802, 


9. rp6(pr], cf 899, 19; 894, 6. 


809, 


1 1 . Ta a$ic6fiaTa. 


802, 


6. riravos, cf. 800, 11; 819, 16. 


810, 


17. laiare. 


802, 


i3. T^Tavos, cf 788,93; 789, 8. 


810, 


19. x^afxus. 


802, 


i5. TiTis, cf. 789, 3. 


810, 


90. TiMfiaAAos, cf 8o5, 18; 


802, 


16. TiT7<5, -170«, cf 788, 94; 
806, 19. 
789' »• 


811, 


i3. Tafxefor, cf 8o3, 19, 


802, 


17. WtAos. 


811, 


16. ri(irjais. 


802, 


19. Iniv, ifXios Tniv, cf. 199, 


811, 


.7.? 
94. 


812, 


1-2. xixsfws xapi:6s, ef. Z. D. M. 


802, 


9 4. Ter;^os. 
G. i885, 276 ult. 


802, 


2 5. TvA^^iov, D. 1,337; IL.P/, 


812, 


16. riravos, cf. 800, 11; 802, 6. 
161. 


813, 


6. TtiTTOs, cf. 795, 21; 8o5, 20. 


803, 


3. T^Aeios. 


813, 


8. T^XTIWl', Cf 8o5, 29. 


803, 


4. Ti^Aivo» {ixijpov), cfvocab.seq. 


813, 


1 1 . •ar^aXa. 


803, 


5. T^Ais, D. 1. 943; IL. Pfl., 


816, 


11. Tu^cii». 
3i6. 


816, 


17. riitrfra, ef. 187, 1. 816, 91. Tp/irot;s,-oSos, cf. 897, 96. 

816, 96. Taireiriis, ef. 806, 94. 

817, 8. Ult. vocab. rsrpiitovs videtur 
esse. 

817, 17. 6v{)x,tov, cf. 71, 4. 
817, 90. S-epaTretiTr^s. 

817, 24-a6. rpiyos, D. 1, 543; IL. 
Pfi., 106; cf 8ai, a; 4Xi| xj^v- 
lpos,cf. 173, i4; 174, 7 e/ 8. 

818, 5. rpayaxavda, D. I, 369; IL. 
Pfl., 49; cf. 819, 9i; 890, l5. 

818, 8. Tpayjuvnis. 
818, 10. rpayiax6s. 
818, i3. Tpayiip^eiAos? 
818, i5-i6. rpiyiov; a)(Xvos; rpiyiov 
4XAo,D. I, 549. 

818, 18. rpa)(0}yLara, G. XIX, 43^; cf 
819, l3. 

819, 1. Tpa;^UT>;s, G. XIX, 43^. 
819, 2-10. rpaytfihia; xajfiwS/a; Tpa- 

yajhds. 
819, i3. Tpa;^(ifxaTa , c/l 8 1 8 , 18. 
819, i5. Tpayop/yavos , D. I, 876; cf 

819, 23. 
819, 17. rpayoTtdyywv, D. I, 284; IL. 

Pfi., 126. 
819, 21. Tpa^dixav^a, c/! 818, 5;820, 
i5. 

819, 23-25. rpayopiyavos , conf. 819, 

i5; SpiruAXos; aiaitpSpiov, conf 
660, 6. 

820, l5. Tpa7axav(9a,c/. 8i8,5;8l9, 
21. 

820, 18. Tpayior, c/! 818, i5. 
820, 90. Tpay&)5(Js, c/. 819, 10, 

820, ult. Tp<4yos. 

821, 1. rpayaxavBivov {x6p.p.t)'l 
821, 9. rpiyiov vel rpiyos, cf 817, 

94. 

821,6. rpayyXohvrrts , cf. 788, 16; 

893, 9e< 18. 
821 , 8-9. TporyAoSwTix^ {aptipva) ,D, l, 

79,7, PS.; conf. 893, 17; 1089, 

9- 
821 , 17. hpixeov. 

821, 18. TpoOXAa, cf. 794, 19; 799, 

17,808,6. 
821, 24. rpixiaats, G. XIX, 43^; c/ 

893, 1. 

821, 96. a1piyvo9,l).\.b^h; IL. Pfi., 

996. 

822, 1. rpi)(iaai9 , cf 891,94. 
822, 4-5. Tpwfxa, Tpj&fxaTa. 38 

822, 9- ripitvvos, e/. 798, 10. 
822, 19. rp6(p7}, c/.Soa, a; Sai, 6. 
822, 93, rdpvof, c/ 464, 9; 798, aS. 

822, 94. rpoTTtJids. 

822, 9G. irepo... II. N. 

822, ult. Tpd^piiiot, Act.,X\, h. 

823, 1. rptSSoXov, c/ 894, 97. 
823, 3. rpil 

823, 5. larpdt, c/ ito, 90, etc. 
823, 6. rpoTtaiov, c/ 799, 10. 
823,7. Vocab. erpiZ/onnatum. 
823, 9-11. TpajyXoS^T);! ; ^natXKTxSt , 

c/ 788, iC;89i, 6; 893, 18. 
823, 17. rputyXobvrtKrj [apiipvii),con/. 

891, 8 et 9; 1089, 9. 
823, 18-90. TpeoyAoSuTj^s; (3a(T(Xi(TX(5s, 

c/:89 3,9. 

823, «ft. Tpom^. 

824 , 3. rpvy ciiv. 

824, 5. Tpccislc/Acl.Wl. 8. 
824, 6. rp6(pr}, e/ 809, 9; 899, 19. 
824, 8. Vocab. e rpiSolos /onnalum? 
824, 11. Tp/;^a hiaaTards, c/ 897, 1. 
824, i4. T^pTtj;.Aosp)7T&)p,ylc<. XXIV, 

1. 
824, 95. T(ipTapos,c/. 785,3;790,8. 
824, 97. rptdSoXov, c/ 893, 1. 

824 , itlt. Tpifx/(T(ov, c/ Josuah tlie Slyl. , 

ed. Wrighl, cap. lxxxiv. 
825,7. Tribuni, c/ 8^5, 10. 

825, 10. Tribunus, c/ 898, 7. 

825, 1 4. Tp/eoAos,D. 1,517; IL.P/., 

356; c/ 895, 91. 
825, 16. Tp/yAa. 
825 , 1 8. rplyojvov. 
825, 91. Tp(§oXos, c/ 895, i4. 
825, 9 3. rptiaitspos. 
825, 95. Tp(Taros; ■nsvpsrbs Tp^To^-os, 

G. XIX, 4o9. 
825, 96. ? 

825, uh. rpaTcela, c/ 83 1, 11. 

826, 1-4. Tp(xo,'xa.-^s, D. I, 618; IL 
PJl., 979; illavrov, c/ 87, 4; 
898, 16. 

826, 6. S-ipp»7? c/ 799, 96: 896, 

95. 

826, 7. rpKp^llov, D. I, 458; \L.V/l., 
94; c/. 896, 16; 898, 9. 

826, i3. rplevos, fflossa omissa? Glossa 
enim quce seguitur ad aliud vocab. 
pertinet. 

826, 16. Tp/(p«XAov,^.896,7;898,9. 

826, 90. rplnovs, -o8«oii. APPENDIX AD LITTERAS ^, , ET vs^ 826, 91. rpiyuvov trptov, c/. 109, 18; 

194, 9«/ 18. 
826, 99. rpiSoXos, c/ 895, i4 et 91. 
826, 94. rpiaxdcFta. 
826, 95. Q-ipfivl c/ 799, 96; 896, 6. 

826, 96. rpl)(a iiaalards, c/ 8^4, 11. 

827, 4. rpt)(_iaais con/ 891, 94; 

829, 1. 
827, 7. Tpatavds. 
827, 8. Tp/iioX(s. 
827, 9. Tp^TrXoOv (^apfiajcov). 
827, 1 1 . rpiaoiaios. 
827, 19. Tp((7[xa/8£xa] a7r(i(T7oXo(. 
827, l4. rptalirrjs, c/. 5o9, 91. 
827, 16. Tp(ffx^X»;s, c/. AUxander the 

Great, ed. Budge , gloss., 918; 

PS. Tp^CTxaX^ov. 
827, 17. ? Quwreres vocab. ri^pa vel 

anoids; sed potest esse rpiitovs, 

-dho}v cum inepla glossa , c/. 89 6, 

90. 

827, 18. oOSiTspa, owS^epos, c/ 59, 

3; 535, 19. 
827, 90. rrjyavov, rsriyavov, IL. PJl., 

373. 
827, 99. rptroiaiosl c/. 897, 11. 
827, 94. T^paTa, c/ 790, 7. 
827, 9 5. Tp((i^SaXfios. 

827, 96. Tp/TIOUS, -oSoS, c/l 816, 2) . 

827, uh. rpiap^iytalos, c/. 996, 90. 

828, 5. Tpe(-s. 

828, 9. Tp/ipuXXov, c/". 826, 7 c< 16. 

828, 16-91. Tp(;^opav£s, c/ 896, 1; 
xa7nrap(s; xw(iff§aT0s; d<pt6axop- 
Sor; S-aXX/as; tserpala; b\6^v- 
rov; dx6virov; (TTirofiaves ; Tp(;^o- 
ftav^s, D. I, 3i8. 

828, 93. rptalirvs, c/ 894, i4. 

828, 95. Tpo;^/(Txos AvSpoiwos^G. XIII, 
834; c/ 891, 19. 

828, 97. Tpa;^«i)fiaT(xdv (xoXXoupiov), 

G. X, 1018. 

829, 1. Tpaj^sDra (Tpa;^!wv = Tpa;^&)j»f- 

T(s), ef. 8i8, 8; 0«ow. , ed. La- 

garde, 269, 17. 
829, 9. Vocab.e rpoyiaxot/ormatum. 
829, 7. rpixrjXos. 
829, 8. Tapa^»^. 

829, 10. Tpci&fia, IL. PJl., 955. 
829, l4. rpifxiaiov, c/ 894, «/(. 

829, 17. rip(xivdos, c/. 974, 93; 790, 

3 e« 1 1 . 

830, 5. ripa^is,c/ 784, i3. 830, 6. rapix,ivais'l PS. 

830, 11. roirorrjprjrrjs , c/ bj, 4. 

830, 19. rpaTtellrris. 

831 , 11. rpineia. 
831 , uh. rpixrarov 

832, 9. ? 

832, 1 1. rpixXtvov. 
832, 10. ^erpipxrjs, leti-ai'(Jia , con/ 
801,6. 833, 8. /aTp(k, c/ 823, 5; 845, 8. 

833, 10. [iivpa]ivtvov, IL. P/l., 5o. 

834, 11. IStt, e/ 696, 9. 

835, 1. ? 

835, 11 et uh. tirit. 

836, 6. ^Suo(Tftos, c/.hi. 97. etc. 

838, 1. louSa/xa ? 

839, 4. raOs; vaOxX^^pos, c/. 843, 9. 
839, i3. injivvrjs. 

8'll, 6. loOX(os. 

841, 99. vvfi<?>ala, c/ IL. /'//.. 'iiH. 

842, 7. lov, c/ 118,3. 

842, 16. ioialos. 

843 , 1 . ev^ipfiaxos. 

843, 9. lir7roxp£XT);s, c/! 1^3, G; 619, 

16. 
843,6. ^ov<^6akp.ov , con/ 369. i4: 

372, 1. 

843, 9. raOxX>7pos, c/ 889, 4. 

844, 4. eoprraalixrj. 

845, 8. iarp6s, c/". 833, 8. 

845, 9. Iria, c/ 193, 99. 

846, 26. rjp.iovos, c/ i39. 93. 

847, 6. i»iift^(os; vvfi^);. 

847, 19. Iavi»)7S xai Jaft€p)7S. •! lini. 

lil, 8. 
847, 91. l)7(ToCs; 1oO(t7os. r/". 8'i-i, 16. 

847, 99. \r]aovs vixrj. 

848, 19. laxooSirrjsproiaxaSpiitriarcha. 

849, 1. ■/JTtap dveiov. 

850, 9. eixwi' ToO 3-soO aopirov. con/ 

91 3, 16. 

851, 1. dyxvXrj, c/ t45, 22, etc. 
851, 91. rp^s, IL. PJl., 47. 
851, 29. fpirov (fnOpov). 857, ult. x"^'^' ^f- ^77i '0- 

858, 9. 7diX«ov, c/. 443, 99. APPENDIX AD LITTERAM ^ 39 858, 1 1. x<i^ii|(oi', G. XIV, 770. 
858, i3-i6. ;^aASa>>)7; fiST&nrioi', D. 1, 

437; IL. Pfl., i63;c/: 894, i5. 
858, 17. ;^aAxavSo»», D. I, 779; conf. 

869,7. 

858, 18. ;^aAx6s xexaufi^wos, D. I, 
769; cf. 898, 91. 

859, 1. x^AxoO SvSos, D. 1,760; i63, 

a'*; 899, 7. 
859, Q. 7aXaxTiT)7s (Xi'6os), D. I,8i4; 

«/■. 866, 7. 
859, 5. x^^tiriSi D- I' 780; c/! 899, 

5; yiikiirrcipiv, conf. 898, -26; 

899, 2. 
859, 7. ;jiiXxav6oi', cf. 858, 17. 
859, i5. ;^aftai'Spiis, D. I, 44^; IL. 

Pfl., 78; c/". 3^5, 26; 900, i3. 
859, 17. ;^af«anr/Tus, c/". a 17, 19; 096, 

96; 904, 16. 
859, 19. xpfiaicrvxyj; lir^irAos, D. I, 

66o;IL. ij«., 390. 
859, a3. )(_xiiaila<pvr) , D. I, 626; IL. 

859, 26. x^M- 

859, 97. ;^af/ai/.£&)vXeux(is, D. I, 359; 

IL. Pfl., 198; c/. 596, 24. 

860, 2-3. ;^aftaiXiii)v ftiXas, D. I, 353. 
860, 5. ^^afiaiXeeoi;, cf. 9o4, 6. 

860, 6. ;^afxaiSpuiT)7s o?vos, D. I, 796. 
860, 8. ^^aftaixio-CTOs , D. I, 610; IL. 

Pfl., 200. 
860, 11. ;^afiaiXsux)7 , IL. Pfl. , 193. 
863, 9. aSafias, cf. 34, 10, etc. 
863, 6. fiayri^Tis; )7paxXeia, G. XII, 

9o4; cf. 970, 96; 1006, l5. 
863, i4. yayaT)7s {Xidos), D. I, 819; 

G. XII, 903;«/". 970, 99. 
863, 2 4. ndvrov [XWo; a-nb toO •sroTa- 

fiow mvTou, I). I, 81 3; G. XII, 

204). 

863, uh. aXi(T7os (X/eos)? 

864, 1. apa€ix6s (X^&os), D. I, 8i4, 

«/'• 970 ' «''• 
864, 3. KaTTTraSox/a [Xidoi i^piy los .. . 

•yevraTai iv Kairitahoxia, D. I, 

807; ef. 864, 18; 970, ii). 
864, 5. 760)3)75 (XWos), D. 1, 821; cf 

979, 8. 
864, 6. liiTiTsajs (iaaitis Xi6os), D. I, 

808; G. XII, 907; cf. 1^7, 92; 

971, 23. 
864, 11. <}<T7paxiT»7s(X(^o«),D.I,8i9; 

G. XII, ao6; cf. 979, 4. 864, i4. dyvparos (XWos) , G. XII, 

901. 

864, 16. ■avpixris [Xldos) , D. I, 809; 
G. XII, 199; cf 970, 3-6 et i5. 

864, 18. (^pvyios (X/(9cs), D. I, 807; 
G. XII, 201; cf. 864, 3; 970, 
1 1. 

865, 5. aifiaTiT)7s [Xieos), D. I, 810; 

G. XII, i95;c/. 970, 8 et 18. 
865, 7. ■yaXaxT/T)7s(X/Sos), D. I, 81 4; 

G. XII, 196; cf. 971, 1. 
865, 10. fteXiT/T77s(XWos),D. 1, 81 4; 

G. XII, 196; cf. 971, 3; 1079, 

16. 
865, i4. <Txio-7ds (Xi(?os), D. I, 819, 

cf 970, 90. 

865, 16. a<T<Tios [Xidos), D. I, 808; 

G. XII, 202; cf 970 , i3. 
865, 19. x''?'^- 
865, 93. p^apa, c/! 916, 3. 

865, 9 4. xa/piov? 

86G, 1. ^atryatiov; S/^ioi»; ^ay^atptii- 
viov, D. I, 691; IL. Pfl., 279- 
973. 

866, 16. Proemium. 

867, 8. aiyiXtc-^, cf 98, 11, etc. 
869, 1-9. yppla-^ids; eiXsos, cf. 167, 

95. 

869, 3. x£'A)7. 

869, 4. xsifJiiiifJfJous, c/. 888, 8. 
869, 5, ;^ifxaip/s, -/Sos. 
869, 8. ■)(sXih6viov, cf 35o, 19; 878, 
3; 887, 91; 8g5, 19 ; 1100, 19. 
869, 12. xs^/Sorss, c/. 888, 1. 
869, 19. x^ip, cf 891, 4. 

869, 20. ■jfstpoTsili} , cf. 907, 19. 

870, i5. aK<i(pos. 

870, 21. o^rjixavda, cf. 60. 26; 182, 

12. 

871 , 6. yoyyrjXis, cf 468, 7. 

872, 6. ;^opSai^<is; siXsbs; cf. 167, 96; 

8G9, 1-2. 

872, 9. ;iofis, cf. 879, 19. 

873, C. ^drpvs, cf 366, 10. 

875, ult. xoiXaSes, PS. 

876, 3. x^^^^^ptov, 'L. /'/, 2 33; conf 

899,8. 
876, 5. ;^oX^pa, cf 877, 3. 
876, 7. ^''A^Ss, c/ 877. 8; 887, 3. 

876, 8. x"^»?' ?/• 877, i4. 

877, 3. xo^^^P'^, cf 876,5. 
877, 8. x-^X^is.c/ 887,3. 
877, 10. ^''X^is, c/. 867 u//. 877, i4. xo^^v^cf 876, 8. 

877, 16. x^^fio/. 

878, 3. xs^iSdriov, c/ 869, 8; 887, 

91; 896, 22; 1100, 19. 

878, 5. x'^^-' cf 878, 26. 
878, 18. ;^ofvi$, -xos, cf. 879, 9. 
878, 19. xorSpi'XX)7, D. I, 976; IL. 
P/l!.,963. 

878, 27. ^(dvtpos, D. I, 289. 

879, 6. ^^jowos. 

879, 7. xirapa, IL. Pfl. , 2^4; conf. 

891,3. 
879, 9. ;^orviS, -xos, c/. 878, 18. 
879, 19. ;^oOs a xosvs, cf 872, 9, et 

ax^o^ycf.^ob, 19. 
881 , 4. anvpixvtov. 

881, 17. ^^(upeTr/iTXO^nros , c/'. 887, 1. 

882, 10. ;^<ipTOs. 

882, 11. 'ssaihioov [■sraOos), G. XVII b, 

34i. 
882, i3. x^p^s. 
882, i5. Cliors = ;^(5pTos ? 

882, 16. xpbxos, D. I, 39; IL. Pfl., 

91 5. 

883, 3. isvpiTrjs, D. I, 809. 
883, 4. tsijpvos. 

885, «/f. Xpia-7oO •yevia , cf. 918, 22. 

886, 20. Ifonnn x^^^ov (xoXXOpiov) «< 

;^/a, cf. G. XII, G8-69, e/ cocab. 
sequens. 
868,92. x'<»,G. XII,68;x^a7)7,D. 1, 
823; G. XII, 181. 

887, 1. ;^iwpeTTi'(7xoiros, cf. 881, 17. 
887, 3. xf^fis, c/ 877, 8. 

887, 6. x"^''- 
887, 7. ? 
887, i3. ;^eXaiV77. 
887, 17. x'^l^px°^- 

887, 21. ;^eXiS(iviov, c/'. 869, 8; 892, 

12. 

888, 1. ;^£XiSov£s, c/ 8G9, 12. 
888, 8. ;^eifxafjf30us , 8G9, 4. 
888, g. ;^eifi«uj'. 

888, 1 3. ;^)7fi&)(7is , G. XIV, 773. 

889, 1. Gibus tie/ -srOpvos, cf. 883, 4. 

890, i5. yijaaiiia, cf 29, i3; 488, 

i5; 608, 99. 
890, 19. 7J7S ifvTepa, cf 498, 1. 
890, 91. ^^eipot/py/a. 

890, 94. ^^eipojveia , G. XIII, 676.* 

891 , 1-9. x^^pa, -as. 
891, 3. xivapa, cf 879, 7. 
891, 4. xe^p,-es, c/ 869. 19. no 

891, 
891, 
891, 

891, 

894, 
895, 

895, 
895, 896, 
896, 
896, 
896, 

897, 
897, 

897, 

897, 
898, 
898, 

898, 

898, 
898, 

898, 
898, 

899, 
899, 

899, 
899, 

899, 
899, 
900, 
901, 
903, 
904, 
904, 

904, 
90&, 

905, 
905, 6. xtipOTOvia. 

g. yifpaf {d<^eo)s) , e/. 489, i5. 

16. x/x^v verpattl cf. G. VI, 

718. 

ig. Xvipuvios (tpox^laHOs) , conf. 

838, 95. 

15. y_aXSivr;, cf. 858, l3-l6. 
19. x.^Xti6vtov, cf. 86g, 8; 887, 

ai; 897, 4; 1 100, la. 
i4. xAevaaixds. 

16. xXaviiavov, cf. ooevij^AftXxs ; 
Hertlielol, Inlrod. d 1'elude de la 
chiinie, 109 ei 9 44. 

8. fov}.t(tos. 

9. x^^V- 
16. )(Xoijp6Tr)s. 
96. xaprovHpios , cf. gao, 1. 

3. xlels. 

4. x^^^^6vtov, cf 869, 8; 887, 
91; 895, 19; 1100, 19. 

10. yXrJxjuv, cf 490, i3; 497, 
99. 

uh. xXajxvhiov. 

1. x^afitis, c/". 810, 19. 

10. xanamlrvs; ;^afiaiX^(Wi', conf 

596, 94 et a5. 
16-17. )(Xavihtov; )(Xa(ivhtov, cf. 

897, ult. 

19. KaXXiVixos? 

91. xaXxbs Kexavjjiivos, «/".858, 

18. 

9 3. \aXxt}hti)v. 
9 5-96. ;^aXxrT(s; ^^aAxvTapiy, cf 

859, 5; 899, 9. 

t. XaAxjs. 

9. ;^aAxJ7Tapiv, cf. 859, 5; 898, 

96. 

4. ;^oAx/oi'. 
5-7. x*^''"''^! s/"- 859, 5; ;^aXKoC 

iv6os, cf 859, 1. 

8. )(yXipiov, cf. 876, 3. 
90. dvepiecvt} , cf i39, la, etc. 
l3. ;^afia(8ptis , cf 859, l5. 

9. xVfs^a. 

2 5 . )(aiiaiXsci)v, -ovros ,cf. 8 6 o , 5 . 
6. )(ap.aiXiti}v, cf. 869, 97. 
8. x«f*«'^^«^«', <f. 2i5, i3-i7, <;< 

voc. prtBC. 

16. ;^afta(Tr/Tus,. c/". 859, 17. 
t3. •yva^piXiov, cf. 483, 7; 5o9, 

10. 
i5. yiyylitov, cf. 487, 19. 

17. x(i«dpa, c/". 879, 7:891, 3. APPENDIX AD LITTEHAS v^ ET A 

905, 19. xo^s.C/"- 879, 19. 918, 

905, uh. yvafieav, cf t84, 4; 468, 10; 918, 
5o3, 10. 91 

906, 9. xaiJ^Tvs »«/())) xdWsTos. 918, 

906, 18. (^ervotsl 918, 

907, 4. ? 
907, 19. ;^e(poTr^8)7 , cf. 869, 90. 918, 

907, 91. xs'pe«.«/"- 891, 4. 919 
907 uh. xtvvptalris. 

908, 90. ZvXov, cf 909, 6. 919, 

908, 99. ^avdiov, D. I, 618. 919 

909, 1. Zavdtov; ^iyavov; )(aeTxavov; 919, 
;^oipaS<iAeSpov; aTsapivrj, D. 1, 919 
618; cf 908, 99. 

909, 4. iivos. 920, 

909, 6. $6Aa,c/. 908,20. 920 

909, 7. |«(T7<is, cf 459, 99. 920, 

909, 16. 6^vpp6ltvov, G. XI, 559. 920, 

909, 18. $t;p/s,c/. 61, 1. 920 

909, 91. 6^<i<pvXXov, D. I, 438; IL. 920, 

PJl., 94. 920, 

909, 96. E.aveos. 921, 

910, 7. iXkivvl cf 996, 19; IL. Pfl., 921, 
494. 921 

910, 8. ^vpov; hpi<Ptov. 921, 

910, 10. $(^('or, D. I, 591; IL. PJl., 924 

38o. 924 

910, 19. kiej^vs, -vv. 924, 

910, i4. ^vpo^vdiiaovrat. 924, 

910, 16. ^piov. 925, 

910, 90. ^vpo^pOaXfiia, G. XIV, 769. 925 

910, 29. ^evdh^xos, cf. 162, 92. 925, 

911, 19. xaaairepos. 925 

912, 1. Census, cf 1009,9. 926, 
912, 3. ■Zipkns. 927. 
912, 6. ?»7pa alpo^tXivv ipvrivv), D. 928, 

1,95. 
915, 3. x^pa.f/ 865, 23. 
915, 10. xP^"^- 

915, 94. xpe^«? 

916, i4. . . .aiXivov. 

917, 8. ^^opaiiXvs. 

917, 21. ;(p6ros. 

918, 1. ;^pov((Te(s. 
918, 3. ;^pov(X(Jv, cf 994, 11. 
918, 5. ;i^pu(ToAd;^avov, coif. 919, 1; 

glossa inepta v^ ~n. 2^ n et 

^'^\f^ confudit, vide PS. in 
Thes. syr., col. i8i5. 

918, 7. HpvalaXXos. 

918, 9. ;^pti(T(5xoAXa, c/! 92^, 5. 

918, i3. xopdAA(ot>, c/! IL. Pfl., 911. 

918, i5. ;^pu<Tis, 990, i4. 10. \pvaa6ptos, PS. 
90. \pva6a1ofios. 
99. \pta1ov ^eved. c/! 885, «//. 
93. ;^pU(7^ (SSpav)? 
9 4-95. ;^v<TrT(s; ;^pv<TOX(>fi>; , D. I , 

545; cf. 919, 6. 
u/(., xP>ia16rvs, cf 921, 6. 
1. ^^pv^ToAd^^avov, IL. Pfl., 337; 

?/:9»8,5. 

3. ;tpv<T0^j^x)7. 

5. ;^p((T7op(ipos , e/l 926, 11. 

6. xP^^t^oxof"? . f/: 918, 2 4. 
9. ;tpV(T(i^ovo»', D. I, 546; IL. 

Pfl; 67. 

1. ;^apTovAdp(os, cf 896, 96. 

2. X^^P^^Vs. 

8. fpvyiids T&jj» <58<>VT&)«', PS. 
i4. xp^a6s, cf 918, i5. 

18. xp^aiov. 

24. \ptal6s , cf 924, 96. 
26. xp'ap-a. 
2. XpiaT6(piXos. 

4. xPVff's, ?/■• 9^5, 9. 

6. xPVaT6rvs , e/". 918 u//. 

8. xp^aoTTOt6s. 
1. ;^p()vos, c/". 917, 2 1 ; d^op«Tfxo/. 

4. ^^por^xi», c/". 918, 3. 
23. xP^aov yXHiejaai. 
96. \ptaT6s, cf 990, 24. 

5. ;^pvff<>xoAXa , c/! 918, 9. 

7. x^^P^aTieov. 

9. xP^Tis, c/. 921, 4. 

11. ;^p((T7o^6pos, c/". 919, 5. 

19. eX^ivv, cf 910. 7. 
16. ffxdvSaAof. 
1 9. X^ss. 931, l4-i6. Aaywds 3-aX d(Tff (os ; Aa- 
7&)6s ;^ep<Ta("bs, D. I, 1^5. 

931, 18. Aay^uTovs, D. I, 519; cf Z. 
jD.iV/.C, XXXIX, 979, 1. 

931, 94. Xaye^(^daXfi6v, G. XIX, 43^; 
c/ 939 , 9. 

932, 5. Xa^fiii', -6ves. 
932, 8. Xiyavov. 

932, 9. Xayco^daXfi6v, ef 9^1, 94. 
932, t3. dv?p(ds, -dirra, cf 42, 22; 

200, 6. 
932, i4-i8. XdSanoi', D. I, 120; «0- 
Avy^JroTOv; laxias; ^uAXov; IL. PJl., igSeiZ.D.M. G.,XXX1X, 

280, 10; cf. 943, 9. 
932, 19. li(?vr,,cf.lL.PJl., 999. 
932, ai. A^wi», cf. 934, 99. 
932, ati. AaoS/xeia, cf. 9^3, 8; 969, 

11. 

932, ult. \e6irTiot. 

933, 1. Xaiis, c/! gSi, 11. 
933, 9. jswpyixAt', cofj/". 456, 8; 482, 

5. 
933, 7. fxwSpayopas , D. I, 870; IL. 

P/., 189. 
933, 9. Xadvpls, D. I, 667; IL. P/, 

199; cf, 936, 5. 
933, i3. ? 
933, 91. Aa;^ava. 
933, 9 5l. }.a^evrrjpiov. 

933, a6. AaAjJ(Tei. 

934, 1. Adftirjov. 
934 , 3. Xafimjiwv. 
934, 4. afx^Sovra, G. XVIII a, 358. 
934, 19. AafiirpiraTOs. 
934 , I 4. Xap.Trp6Tt}s. 
934, 19. Aafxif-it.»;, D. 1, 959; IL PJl., 

178. 

934, 94. X)7fiWa (T^payfe , cf. 787, i4; 

966, i5 et 90; 975, 9; 1099, 1. 

935, 7. (xTotxsTa. 
935, i3. Xaitadov, D. I, 957; IL. PJl., 

170. 
935, 17. Xixxos. 
935, 18. AexT/xiov, lectica, cf. 9^6, 5; 

980, 8. 
935, 91. Xipvy^, -vyyos, cf. 966, 10. 

935, 93. A^pos, PS. 

936, 9. ? 

936, 4. aXea(a,cf 181, 3; 983, 1. 
936, 5. Xadvpls, cf 933, 9. 

936, 10. Aii?vpos,lL. P/, 173. 

937, 6. Libellum, cf 576, 17; 964, 

7e(8. 

938, 4. AiS<ir}, cf 939, 7; 946, 91; 

963, i3. 

939, 7. Aigiiv, conf 938, 4; 946, 91; 

963, i3. 

940, 17. A/f IL. Z.D. M. G., XXXVII, 
479; cf 963, i4-i5. 

940, 99. XiSpa£, -axos. 

941 , 7. Legatum. 

941 , i3. "Xeyecbv, Marc. V, 9; Luc.viii, 

3o. 

942, 11. Xiyavov. 
942, '!o. dxopxpphdvesl cf 977, 90. APPENDIX AD LITTERAM A 

943, 8. AaoS/xeia, cf 939, 94; 9^9, 

1 1. 
943, 9. Xihavov,cf. 9^9, i4. 
943, 19. Xe-Tr/Sos avdosl conf D. I, 

753, 7. 
943, 18. (Taviapixn, D. I, 787. 
943, 90. AeioTpiST^ffei. 
943, 99. Xieov, cf. 939, 91. 

943 , uh. Xeiw. 

944, 1. Aouxa»»Sr^<ro(t«i. 
944, 3. Xi€vs. 
944, 6. A^eTe. 
944, 8. Xiyovat. 
944, i5. Xevxri. 
944, 16-17. XeoinroiT^aAov ; AeovTOTri- 

Siov, D. 1,447; IL.P/.,3o4;c/'. 
963, 1. 
944, 90. Xevxcofta, G. XIX, 434. 

944, 99. Aevxds, D. I, 45o; G. XII, 
58. 

945,3. Xevxaxavda, D. 1, 36 1; IL 
PJl., 195; cf 945, 6; 957, 9; 
958, 18. 

945, 4. Xevxdiov, D. I, 471; IL PJl., 

199- 
945, 6. XeoxdxavSa, cf 9^5, 3; 967, 

9:958,18. 
945, 9. Xevxr), cf 966, 18. 
945, 10. Xevxoypa^ls, G. XII, 198; 

£/■.958,95. 
945, 17. A^$is, cf. 973, I. 
945, 90. AeSixdi', cf 973, 6. 
945, 96. Aeir/s, D. I, 769; cf 946, 1. 

968, 96. 

945, ult. XiTTpa. 

946, 1. Aeiris ;^aXxoO, conf^lib, 96; 
968, 96. 

946, 3. XsTithtov, D. I, 390; IL PJl., 

37. 
946, 5. AexT/xioi», lectica, cf. ^35, 18; 

980, 8. 
946, 6. Xldos. 
946, 8. Avftatv^fxevos. 
946, 10. AoviTw. 
946, 11. AsSos, G.XVII«,ai. 
946, 91. \tSir}, ef 938, 4; 939, 7; 

963, i3. 

946, a4. A(igia, IL. ^., 934. 

947, 1. XtSeprlvuv, Act. VI, 9; conf 
576, 8. 

947, 3. Xtyvaltxdv, D. I, 4oo; IL. PJl., 

996; c/. 964, 5; 965, 3. 
947, 5. Xoyii, -dSos. il 

947, 6. Xoyiarpos. 

947, 8. X6yia{ra), cf. 949, 10. 

947, 9. Xdyos, cf 949, 10. 

947, 11. AoyKTficis. 

947, i3. Xoy txrj, cf ^lfj, i5. 

947, i5. Aoyix»^, cf 9^7, i3. 

947, 19-90. AoyiiiTaTos; Aoyixos. 

947, 91. Xdyovs {X&yos). 

947, 99. A071X0/, f/948, 3. 

947, 93. Xo^iiTeTai. 

947, 9 4. Xdyiosl 

948, 3. A071X0/. 

948, 4. Xdyyivos, Longinus. 

948, 7. Aoydpiov, -la. 

948, 10. Xdyos; X.6yta, cf 9^7, 8 et 9. 

948, 18. d^vos, cf 97, 96; 3o, 19. 

948, 90. \6yyiva, Longina. 

949, 9. AovSdpioi. 

949, 11. AaoS/xeia, conf ^Sa, 94; 

943, 8. 

950, 7. aiiXrjrpis, -ilos, cf 64, 17. 
950,9. AcoToso ^f AiyuTr?^, D. 1, 601. 
950, 1 4. A«6Ta|, PS. 

950, i5. Xtordpia; XwTds t6 S^rSpoi». 

D. I, i52. 
950, 17-19. AaiTds dypios; AoJTOs >;jfxe- 

pos, D. I, 600, IL, Pfl., 94. 

950, 99. Xa>r6s. 

951, 5. Xiravela, cf. 965, 12. 

951, 19. Xo;^euo(jiii>)7. 

952, 93-95. Xv)(yls;Xv)(yisaypia;\). I, 

45o; IL Pfl., 200. 

953, 1. Xu^^WSiov. 

953,6. Ao7;^fTis {iripa); axoXoitiv- 
Spioi», D. I, 491; IL PJl., 108; 
«/.954, 9. 

953, 18. Av;^Ws, -ilos, cf 959, 93. 

953, 91. d€o\6s. 

953, a4. Aoiftis. 

953, 95. Aoifi«i)8);s. 

954, 9. Aoy^^fTis, D. I, 490; conf. 

953, 6. 
954, 9. X6yxv- 
954, 11. Aads, c/. 933, 1. 
954, 19. \avaos'] cf. vocab. sequem. 
954, i3. AafiiTos 'srpai7r<i<TiT0s , conf. 

VVright , Catal. of the syr. ms. , 

p. 1071. 
954, 17. At)(Tiftd;^ioi', D. I, 5o6. 
954, 90. Xcor6s, cf 950, 99. 
954, 91. A«tTiftd;^iov, (AaftTris) xuvai'- 

Opebitov, cf. Journ. agint., 1899, 

janv.-fev., p. i58. 42 APPENDIX AD LITTERAM A or)/! , 


5 3. \v(Taviat; tipdjirff- 


963. 


19. Aifiav&iTos, c/ 963, ai; 964, 


966 


95/1, 


a5. XvaatjTTJs'} I'S. conjieit X&- 
18; 9C8, ai. 


967 
olos, quod de ludieis et Harranii» 


963, 


30. A/6avo«, c/ 963, 12, 17 ct 


vix diclmn fiiiimet. 
aa; 964, 18. 


967 


954, 


ull. AiaTpt. 


963, 


31-22. XiSavonbs; XiSavos, con/ 


967 


955, 


1 . \vaias. 
963, 17 et 19; 968, ai: 976, 
955, 


17. ipov, r/. 89, 17, elc. 
18. 


967 


95fi, 


3. dvlpiis, -avra, c/. 4q, aa; 


963, 


25. XiibvoTos, G. XVI, 4oo. 


aoo, 6; 983, i3. 


964, 


5. A(7«<t7ix6i', c/ 967, 3; 965, 3. 
956, 


6. Xiixaiva, -ail 


964, 


7-8. Libellum, con/ 676, 17; 


967 


956, 


9. A6xoip(«, D. 1, 5a5, c/ 968, 
937, 6. 


967 
aa. 


964, 


i5-i6. Xivb^ccaTis; vapdiviov. 


967 


956, 


11. Xiixiov; ■esv^ixavda, G. XII, 
D.I, 68a;IL. Pfl., 1^2; f/. 967, 


63; c/ 957, 4; 958, 1 5. 
17- 


967 


956, 


10. Xwoxt6vos, D. 1, 578; IL. 


964, 


18. XiSavos; XtSavanbs, c/ ^63, 


967 
Pfl., 174. 
17, 20 et 21. 


967 


956, 


18. AeOxv, c/ 945, 9. 


964, 


19-25. XtSavaiTls; xa^^pvs; a^ov- 


967 


956, 


ao. )xiixt}, G. VII, aa^. 
ii/Xtov; poap.apivovp , D. I, 4a2- 
956, 


a4. Atixews (vdaos); AuxivSpw- 
4a4; c/ 967, la. 


968 
iros; xwrdtv^^piDTros , G. XIX, 719, 


965, 


3. Xtyvalixbv, c/ 9^7, 3;964,5. 


968 
r/. Journ. asiat., \Sc)ii,janv./ev., 


965, 


5. Atyvvs. 


968 
p. i56. 


965, 


6. vSp/ov. 


968 


957, 


a. xopiavovl c/ IL. Pfl., aio. 


965, 


7. Xii;^vos, c/ 966, 4. 
957, 


4. Xvxlov, c/ 956, 11; 968, i5. 


965, 


8. AnTpa>ftei»os. 


968 


957, 


9. Xevxixavda; ipaXayyiov; ^a- 


965, 


9. AtTpWTJ^S. 


968 
XayyiTtov, D. I, ^67; c/". ^45, 3 


965, 


10. Aapuyl, c/ 935, ai. 


968 
pf 6; 958, 18. 


965, 


la. A(Taj<e/a, c/ ^bt, 5. 


968 


957, 


i4. Aouxas. 


965, 


i3. A(Tayeti«t)(T(. 
958, 


i5. X\ixiov,c/. 956, 11; 967, 4. 


965, 


i4. vlTpov, dppoviTpov, con/ a&j. 


968 


958, 


16. Aiixeiov. 
1 1 , etc. 


968 


958, 


18. Aeuxaxav^a, c/ 945, 3 et6; 


965, 


17-19. A/Tpa; ovyxias. 


957. 9- 


965, 


20. Ae^;^»^!'? 


968 


958, 


ai. A«xos. 


965, 


21. Xstxvvss iintci)v, D. I, i84; 


968 


958, 


aa. X(/xo\lits , c/ ^56, 9. 
c/ 966, 6. 


969 


958, 


a5-a6. Aeuxoypa^/s, c/". 945, 10; 


965, 


a3. ? 


969 
p.6poydos , c/. 971, 5; io4i, 19. 


965, 


34. Xsixvvss; Ae^p^riv, c/ 963, 


969 


959, 


i-a. Xvpa; Xvpial-^s. 
10. 


969 


960, 


i3. Aeir/Siop, D. I, 3ao; IL. i^., 


966, 


3. Xst)(i)vtxdv [innXaalpov), G. 


969 
37; c/. 968, 12. 
XII, 837-838. 


969 


963, 


1. \sovTOTsbtiov, con/. ^44, 16- 


966, 


4. A«;^vos, c/ 965, 7. 


969 
'7- 


966, 


5. Xsi^ovaiv, 


970 


963, 


10. Xei;^^v b STti •tSn) 'asrpwv. 


966, 


6. Ae(;^)7ves, 5/". ^65, 21. 


D. I, 545; IL. Pfl., i54; con/ 


966, 


8. Ae(;^>)v 6 eiri twi» ■BreTpaJv, c/". 


970 
965, a4;966,8. 
963, 10. 


970 


963, 


12. AiSaros, c/ 964, 17, 


966, 


i3. A/pos. 


970 


963, 


i3. A«6u,;, c/. 938, 4; 989, 7; 


966, 


i5. A>7(iv/a (7v); Xrjjtvia a^pa- 


946, ai. 
7/^,^/787, i4; 934, a4; 966, 


970 


963, 


i4. Ai|; A/Sa, 5/". 9^0, 17; 963, 
ao; 967, 6; 975, 9. 


970 
i5; 968, 16 e( 18; 979, 10; G. 


966, 


17. Xt(iriv,c/ 974, la. 


970 
XVI, 396. 


966, 


18. Xlfivr}. 


970 


963 


i5. A/i^, c/ vocab. priBc. 


966, 


19. Xrjpvia {yv)1e/. vocab. seq. 
963 


17. XiSavos, c/ 963, la et aa; 
964, 18. 


966 


ao. Xr)p.vla a(ppayis, c/! 787, i4; 
934, a4; 966, i5; 967, 6. 


970 23. Xtp.vria1 is , c/. UZ^ . 16. 
3. Xeiixcbviov, D. I. 519; IL. Pfl., 
273. 

6. Xatixapyla, c/. 9C9, 3. 

7. Xr)(ivia yrj xai Xrjjxvia a^pa- 
yis, c/ 966, i5 et ao. 

12-1 4. XiSavunis; Kia; xafiyf/a- 
vsfia; xi^pvs; D. I, 422 ; c/ 9C4 , 

19- 

1 6. Xi;ir)Tbv, PS. 

17. A(i>(>|&)<r7(s, c/". 964, i5. 

31. XtvbaTTspnov, G. VI, 549; e/. 
9O7, 35. 
a3. A(fap(or. 
a4. XtvoTTOibs. 

2 5. XivbaTispixov, c/ 9C7. 21. 
37. iXstoaiXivov'! aiXivov. c/. If,. 

Pfl., 223. 

1. vr)aleia. 

3. eAeA/cr^axov, PS. 

5. Xnrapol. 

6. Xstitvpla, Xntvpias, G. XIX, 

399- 

8. Aeir(8ii)Tr7. 

12. AeTriS^ov, c/ 960, i3. 
i5. Xrj^liSTai. 

lC. X/t^, c/ 9G3, i4 et i5; 968, 
18; 979, 10. 

18. Xiip, c/. vocab. prmc. 

21. XtSaviiyTbs, c/. ^63, 16 e( ai: 
968, 18. 
34. (t^) Ae^-Tiov. 
aC. XsTtis, c/ 945, aC, 64C, 1. 

I . Aaixos. 

a. XsxavT), c/ 981, 1 1. 
3. Xaiixapyia, c/. 967, C. 

5. XapbTopos. 
12. Xidos. 

18. Av^apyos. 

31. Xtdapyvpos, D. I. 765. 

3. XlOos tsvpiTr)s, c/ 864, 16; 
970, i5. 

4. Xidos TsvpiTr)!, c/ voc. prtec. 

6. Xidos ■BvpiTrja, c/ voc. prac. 

8. XiBos aifiaT/Tr/s, c/. 865, 5; 
970, 18. 
10. XtdbaTttpixov, D. I, 488. 

II. A/Sos^pti7(os,c/! 864, 3e/i8. 
i3. Xidos iaatos, c/ 865, 16. 
i5. Xidos ■avpiTrjs , c/ 864, j6; 

970, 3-6. 

18. Xidos aipaTiTr)s, c/ 865, 5; 
970,8. APPENDIX AD LITTERAM A 43 970, 20. mosax^aloi. D. I, 8i-i. 
970. fS2. A/Sos yayaTqi, coiif. 863, 

ili. 
970, 94. XlSos 3-paxlas. D. 1, 8i3. 
970, -jG. Xidos fiayvrjrts, cf. 863, 0; 

looG, i5. 

970, u/f. Aifi^os dpaSixds. cf. 8()/i , i. 

971 , 1. Wos 7aAaxT/T»;s, c/l 865, 7. 
971. 3. Xieos nsXnkris. cf. 865, 10: 

1073 , 16. 
971, 5. Xieos (x6poxeos, D. 1. 8i5; c/". 

908, q5; loSi, 19. 
971 , 7. A/^^os dXaSaal pkr)s , conf D. I, 

8i5. 
971, 9. lidos Sfpvnrts , D. I, 816. 
971, 11. Wos iovhaixbs. D. I, 816. 
971. i3. Xldos dp.lavros, D. 1, 816; 

yrjs dcrlrjp, cf. 5o8, 9 -2. 
971, 16. XiOos aiTr^eipos . D. I, 817. 971 


18. }.l9os ftefi^iT);s, D. I, 817. 


971 


90. Xldos (TsXnviTrjs, D. I, 817. 


971 


a3. XiOos ida-K is, cf. 864, fi. 


971 


a5. XiOos d^lrrjs. 


971, 


27. Xidos aitoyyirrjs, conf. 1). I 
8,9. 


97^, 


1. Ai&oxoA/a, D. I, 819. 


972, 


U. Xidos oaTpaxirrjs. cf 864, 11 


972, 


6. Aifi^os afivpis. D. [, 890. 


972, 


8. Wosysaihs,cf. 864, 6. 


972, 


10. A/9os adp.ios, D. I, 8a8. 


972. 


i3. XiOos va^ias dxovrjs diid- 
rpipipa, D. 1, 1 3. 


973, 


1. Aelis, cf 945, 17. 


973, 


6. Ae|(x6v, ef. 9^5, aa. 


973, 


7. A(7t;o-7ix(4i», cf 947, 3; 964 
5; 965.3. 


97Zt, 


3. AaA/a. 


974, 


19. Xipirjv, ef 966, 17. 974, aS. fio^is. 

975, 9. Xrjfivia a^payis. cf. 787, 1/1; 

934, a4; 966, i5 H ao. 

976, 4-5. Aa{xir7r;p; AajxTras, -aSa. 

976, 18-977, 9. h^avonds; cf 963, 

9 1; avaypos: 6 apnXevrds; hoth- 
ax6s\ dp.iiip.irr)s\ ■^airvs; D. 1 , 85 ; 
\L.PJl.,^^5;cf. 6a6, 3. 

977, 3. aiXXaSos. 
979, 8. XsTtld. 
979, 9. <paaiav6s. 

979, 10. Xi^, cf 663, i4 eM5: 968, 

16 et 18. 

980, 8. AexT/x(ov, leotica, cf. gSa, 18; 

9^6, 5. 

981, 11. Aexav»7, c/". 969. 9. 
981, 18. ;^aAxiT(s, cf 899, 5. 
983, 1. dXOaia, cf 181. 3; ^36, 4. m APPENDIX AD LITTERAM 7° VOCES GR^.CAS INVESTIGATAS ET IN SUAM FORMAM REDAGTAS COMPLEGTENS. 985, 
985, 
985, 

986, 
986, 

986, 

987, 
987, 
987, 
987, 
987, 
987, 

987, 
988, 
988, 
988, 
989. 
989, 
989, 
990, 
990, 

990, 
990, 
990, 

990, 
991, 

991, 
991, 
991, 

991, 9. ixiytfflpos, cf. 1002, i3. 


991, 


19. fiiysipos, cf. 1007, 18. 


992, 


16-17. fiayas, -iSa; t^t7(|, con/. 


992, 


788, 9/1; 789, i;809, 16. 


992, 


9. jxa^apcoais, c/. 998, 5; 99^, 7. 
11. ftaSeAxor, D. I, 83; IL. PJl., 


992, 


359. 


992, 


i5. ififxi, -eoos, c/. 181, 16; i85. 


992, 


10. 


992, 


1 1 . p.aTat6Tt)s. 
i3. (ia7alci)s. 


992, 


i5. fx^pa. 


993, 


16. (ISTaXXtKol. 


993, 


17-18. p.era6e(Tis; xaTa^aerts. 
1 9. (laTaiortjs fiaTaiOTrJTCov, con/. 
1060, 17. 


993, 


2 1 . ixrjXeorrj. 
I. fiakXov, c/. 1089, i5. 


993, 


5. ptjxavrj, -os, cf. 1078, 2&. 
7. fieXirrj. 


993, 


l5. fiavla. 


993, 


fj. iiova)(6is1 


993, 


18. fiayyavov, c/, ioo5, 19. 


993, 


1 0. fiivSpa. 


993, 


12. fiavipaydpas , D. I, 670; IL. 
PJl., i88;c/.io68,ii;iio4,5. 


993, 


l4. fieXayxpXia. 


994, 


19. fjie(joTt6p(^pa. 


994, 


9i. fiso-ipaiov, co;!/". 668 , ai ; 


994, 


99i'i- 


994, 


26. fiaaTixT). 
1. fieffapa(xai(pAiee«), ^. 668, 


994, 


ai; 990, 26; 1094, 1. 
3. (lett/li^j^tvov. 


995, 


5. Me(T(T/as. 


995, 


8. fietnstXov, D. I, i59; IL. P/l., 


995, 


988. 


995, 


10. fiaa66s. 


995, i3. fii.(jlt^, -tyos. 

2. fxaxeSoixxov, c/. G. X, 883. 

6. fiaxp6d£v. 

8. Maxapios, c/. 11 43, 3; 11 48, 
18. 

10. fiaxpiv. 

19. fxixep, 999, 18. 

i4. fiaxp66vfios, c/ 11 48, 6. 

16. fxrixom potis, D. I, 559; IL. 

PJl., 2o3; c/ 1076, 10. 

18. fiaxep, c/. 999, 12. 

4. fxixeXXov, c/ ii46, i4. 

5. fialapcij(Tts, c/ 986, 9; 994, 
7; fxiX(pco<Tts , c/ 1072, i;G. XIV, 
i3. 

7. fiapacTfi6s, con/ 99^, 19; G. 
VII, 666. 

10. fxipadpov, D. I, 417; Ih. PJl., 
382; c/ 11 64, 9. 

19. ifxft(, -ecce, c/ 986, i5. 
i4. fxapTvpla, c/. 11 55, 5. 

16. fi^pTus, -upos, c/ ii56, 6. 

17. fxipos. 

19-90. fiapa(Tfx6s, con/ 998 , 7; 
fxapouTfi6s ^divdj^rjs. 
91-92. Marlius ? pHmus ? PS. 
1. Marcellus. 

9. MapTup(iiroA(s. 

7. fxaSapeoffis, c/ 986, 9; 993, 5. 

11. fiipov, D. I, 389; IL. P/l., 
962. 

21-29. fxaSdtpwffis; fiiX^cocris, c/ 
993,5. 
9. ? 

3. fxa6rjfxaTtxol. 

4. fxa6rjfxaTix6v, c/. 1 181 , 5. 

5. fxa^j^fxaTa. 

7. fxadr)fxaTix6v, c/. 996, 4. 995, 9. fxi6ohoi, c/ 1180, 9. 
995, 10. fidos. 

998, 6. ■aeptrUsl 

999, 12-1 3. MuySov/a; AvT^Jp^eia . 5/. 

1008, 9. 

1000, ult. fxiyos. 

1002, 19. fx^ytsl In fflossa arab. (i*J 
i^mS' loco ^yil (jwyJ? C/ 1096, 

95. 

1002, i3. f^ayKT^p^avis, c/. 1007, 5; 
fxiytcrlpos, c/ 986, 9. 

1004, 6. fxeyaAoeriivj;. 

1005, 19. fxiyyavov, e/ 989, 18. 

1006, l5. fxayvrJTis, c/ 836, 6; 970, 

96. 

1007, 5. pLayicrlptavol, c/ 1002, i3. 
1007, 11. ? 

1007, 18. fxiyeipos, c/. 986, 19. 

1007, 90. <ptiXv,c/.Sept.,Num.\N, i4. 

1008, 9. MuySor/a, ^.999, 19. 

1009, 9. Census, c/. 912, 1. 

1009, i3. Q-vcTtacrlrjpiov, c/. i4o, 94. 

1009, i4. BvcTla. 

1012, 6. fx>;M, D. I, a86; IL. PJl., 

96; e/ 1068, i3. 
1017, 8. fxi. 
1017, 10. fxeAa7;^oAot(i, G. XVI, 779; 

c/. 1021, 16. 
1017, 16. eOayy^A^oii, c/. 68, 19. 
1017, 18. fxeyiXv 
1017, 91. fxeyaAowp^eia , cf. 1068, 1. 

1017, 93. fxeyaAofjpj^fxajv. 

1018, 1. fieyaXw6r}eT6fxe6a. 
1018, 5. fxeyaXivofxev. 
1018, i3. fxeTaAXixdt. 
1018, 16. fieT6x>7. 

1018, 93. fxeTacrlrjcTTisl 

1019, 1. pLeTaTl6ecT6at. IHPKIHKItlE SITIOVILB. 46 APPENDIX AD LITTERAM -p 1019, 3. (xeTp>7T)is, G. XIX, 763 et 

770; ej. i3o3, 13. 
1019, 6. neTpvras i>^alovl 
1019, 7. fSTii ToO. 
1019, 8. (xsT«^pei>«. 
1019, 10. iisTrjpas. 
1019, 13. fierefjisXijdv- 

1019, l3. flSTSCjptlTflol. 

1019, i4. fi^ox***' 

1019, 16. (isredjptats = iJ.e7S(>)picrii6sl 

1019, 18. fx£Tei>poAoy/a. 

1021, 13, fjvxavixj^. 

1021, i3. (xaXixv, D. I, 36o;IL.P/?., 

aSo. 
1021, i5. fteXayx"^^*' ^- ^IX, ii6; 

cf. 1021, 20. 
1021, 16. fxeXay^^oAixi, c/. 1017, 10. 
1021, 20. fieXay;^oAia, cf, loai, i5. 

1021, 33. fxeAia, D. I, 108; IL. PJl., 

348; cf 1033, li; 1073, i5. 

1022, 1. pLiXtaaa. 

1022, 2. fxeA/AwTos, D. I, 388; IL. 

Pfl., <j6,cf 1071,3. 
1022, 3. (leXndjfiara. 
1022, ti. {isXavrrjplix. 
1022, 6. fx^av. 
1022, 7. fxeA^»;. 
1022, 11. iielsrtjaet. 
1022, l3-i4. fxeA/xpaTOV ; uSpifxeAi ; 

a7r6fxeA(. 
1022, 18. fxeAiffffdipwAAov, D. I, 453; 

IL. PJl., 83; cf. 1072, ult.; 

1093, 11. 

1022, 30. (xeA(x>;p/Ses, G. VII, 718. 

1023, 3. fxeAar9(ov, D. I, 429; IL. 

Pfl., 366; c/. 1071, i3. 
1023, 4. (xeA/a, ef. 1021, 33; 1073, 

i5. 
1023,7. f*^^'' if- 1070, 21; 1072, 

ia-i3. 
1023,9. fxaeX^fi», Ps. LXXXVII, tit. 

(AeA. P*. LXXXVIII), cf 1039, 

»7- 
1023, i6. fx^ve(. 
1023, 17. (xevhijiTtov, D. I, 75. 
1023, 20. (latvls, D. I, 180. 

1023, a3. fx^ffor. 

1023,34. fx^(r:nAa,D.I,i53;IL.P/7., 
388. 

1024, 1. (xeffapa(xai(^X^ees),c/". 668, 

ai; 99«. »• 
1024, 3. fisaavTiptov, ef. 669, 3. 
1024, 5. fiearjftSpia. 1024, i4. fiiptfxva. 

1024, 33. fuptfwriaoi. 

1025, 1. fispls. 
1025, 3. (xeW&jv. 

1025, 3-6. fiiBolos; fiedoiixds. 
1025, 8. fiepls , 'lios , ef ioa5, 1. 
1025, 9. fieOiaxcijv. 
1025, 11. (xv&)Tr/aff(s,G. XIX, 436;«/! 

1035, 35; io36, i3. 
1025, 18. fiiovpoi. 

1025, 30. fivo}\l/. 

1025, 32. (xiaxes, D. I, 170. 

1025, 34. fx{iwi|/es? 

1025, 35. ftvunlaats, cf ioa5, 11; 

io36, i3. 

1026, 3. (xuds «5Ta, D. I, 334; IL. 

Pfl., 4o. 
1026, 5. fiiajpos, D. I, 6o3; IL. Pfl., 

3ii. 
1026, 11. fivbs drris , cf 1026, 3. 
1026, i3. fxvaKavdosl cf sSg, 30; 

1036, 31. 

1026,31. ftvaxavOosl conf. 132, 5; 
1036, i3. 

1026, 3 5. fiiyyis. 

1027, 2. (xuoyiiAv, D. I, 196. 

1028, 3. fxw8p/aff(s, G. XIV, 775-776. 
1028, 10. fiviXos. 

1028, i4. fxu^s. 

1029, 23. xavrripia. 

1029, a/(. fiovax,ds {olxos)1 

1030, 1. fi.ovax,tx6s. 
1030, 17. (xoxA6s. 

1030, ult. fioXvShatva, D. I, jdhiconf 

io3i, 6; io32, 11; 1039, 24. 
1031,2. (xoiAv, D. I, 3^5; IL. Pfl., 

371; cf io32, 4 e(8. 
1031,6. (xoAvSSaiva, rf io3o, ult., 

io32, 11; 1039, 34. 

1031, 9. fxdAvgSos. 

1 031 ,11. fx6Xv€Sos, cf voc. prcec. 

1031, i4. fi«!)Aa)^, -WTTOs. 

1031, i5. fxvAXds a fxtiAAw? cf. io3i, 

i3; io33, 4. 
1031 , 17. fivXdiv. 

1031 , 18. (xiAvSSos tireirXvfx^vos, D. I, 

759- 
1031,20. (xoAv€Soe(Sj;s XtOos, D. I, 
762. 

1032, 1. poX6xr}y f«^<«X''' ^- ^i ^*^"; 
IL. Pfl., 2 5o; conf io85, 3; 
1089, i3. 

1032, 4. fxwAu, ef. io3i, 2; loSa, 8. 1032. 
1032. 1032, 
1032, 

1033, 
1033, 

1033, 

1034, 
1034, 
1034, 
1034, 

1034, 
1034, 
1034, 1034, 
1034, 1035, 
1035, 
1035, 
1035, 
1035, 
1035, 1035, 

1035, 
1035, 

1035, 
1035, 
1036, 
1036, 
1036, 
1036, 

1036, 
1036, 
1036, 
1037, 
1037, 6. fiiXrj; fiitXot. 

8. ftdiXv ; ult. vocab. (jo*fil} for- 
san corruplum ex 1^)^^ ^J^j 
iifl yijv dvra, D. I, '^tjo pmmlt.; 
ef. io3i, a ; loSa, 4. 

10. fioXvxtvov (fivpov)l 

11. fXoAv6Sa(va, cf lo3o, ult.; 
iu3i, 6; 1039, 34. 

9. iitoiiaxovot. 

10. . . .fivaltxosl fiovatxos; cf 
io4a, 13. 

34. (xovoj^fxepov, G. XII, ']hi;cf 

io35, 5. 
1. fiov6rpoTTOs. 
3. fiovax6s. 
6. fjLovaiwv. 
9-12. (xoj^a; (xoi^j^^ipjo^, conf 

io35, 3. 

i5. fi.6vtos, ef io35. 6. 
17. fiovoyevjjs. 
19-23. fiovaalrjpiov, -(a, coif. 

1069, 3; iio5, 13; fiovaalt- 

x6s. 

a3. fiovoovaios. 
a4. fiovoxiparotl fiovrjra et fio- 

vrjTaptos, qu(e vocabula in glossa 

confwsa sunt. 

1 . ViovTavtalai; <i>pvyii. 
3. fiovr/rdptoi , cf io34, 13. 

5. fiovorjfispa, cf io33, 34. 

6. fi6vtos, cf io34, i5. 
10. fiovoxipws. 

13. fiiav,pers. t5w-j; in glossa 
leg. £mJ\ loco xw.«wJI ;ef. 1 o35 , 
i5; 1075, a et 12. 
i5. filav, iguiu*, cf io35, la; 
1075, 2 et 13. 

16. fi6axos,cf. 1037, i4. 

17. p.6axps... cf IL. ZDMG., 
ixxvii, 471. 

30. (xOffOS? 

2 1 . (xovffovfyyAs. 

6. fiovatxrj , ef 10^7, 16. 

8. ipfiovia. 

13. fiovaetov. 

i3. (xuajTi/affis , cf loaS, 11 et 

35. 

17. fivaTpov. 

3 1 . pvalpov. 

22. fiovaixaptos , cf 1037, 18. 
5. fivaapia. 

8-10. fioavXov; fioavXlris, conf 
D.I, 25. APPENDIX AD LITTERAM 70 hl 1037, 11. MaOo-wAos. 

1037, 16. iidcTxps, cf. io35, 16. 

1037, i5. fnialrjpia. 

1037, 16. (iovcrtxij, cf. io36, 6. 

1037, 18. fiovaiHipios , cf. io36, 22. 

1037, 9 0. !id(7)(ps. 

1037, ai. Muff/a, Mysia. 

1037, 32-23. fiodcra, -as; (loipas; yi,- 

pnes. 

1038, 7. htomalas, G. XI, 83o. 
1038, 23. ? 

1038, 24. ? 

1038, 96. (ivKTjrss, -rjru)!', D. I, 58o. 

1039, 9. cruupva Tp&jyXoSuTiKj; , conf. 

821, 8 e« 9; 823, 17. 
1039, 10. fiorpa, -as, cf loho, 10 el 

12. 
1039, 91. ftop^a, D. I, i58; cf 10/11, 

i3. 

1039,23. mpa, Act. wni, 5. 

1039, 3/1. f/oAOSSaiva, c/". io3o, ult.; 

io3i, 6; io39 ,11. 

1040, 1. (lotpoXoyia vel p.spoXoyla. 
1040, 3-4. (lipov; ripSos, conf. 1068, 

90. 

1040, 10. (loipa, -as, cf loSg, 10; 

io4o, 19. 
1040, 19. ftorpa, -as, cf 1089, 10; 

io4o, 10. 
1040, i3. Mauricius. 
1040, 20. Mauricia? 

1040, 9). fivptxrj, D. I, ii3. 

1041, 7. (iMpoi. 

1041, 8. fivpaivrj, D. I, 623; IL. PJl., 

5o; cf to43, 10 e< i3. 
1041, 10. (JiopoSaAaros, conf 35l, 1; 

4ii,4. 
1041, i3. pLOpia,cf. loSg, 21; truxa- 

U.IVOS. 
1041, i5. fxvpfiWa, G. XIX, 444; cf. 

io42 , 10. 
1041, 16. ftopo-iviT);s ofvos, D. I, 717. 
1041, 18. p.aipoiais. 

1041, 19. pdpoxdos {Xidos); cf. 958, 

26; 971, 5. 

1042, 10. p.\jpp.r]Ktat , -ci)v, cf io4i, 

i5. 
1042, 19. . . .fiuff7ix6s? cf io33, 10. 
1042, i4. iiop(^rj,cf. 1160, 99. 
1042, 90. ixvpt6[<pvXXov], D. I, 602; 

ef. io44, 1. 
1042, a3. (xvp^is et (iippa, D. I, 6o3; 

cf io43 penult. 1043, 9. fivpaivt}, cf io4i, 8; io43, 

i3. 
1043, 10. fiiipCTivov (^Aaiov). 
1043, l3. nvpcrivr} dypia,cf. io4i, 8; 

io43, 9. 
1043, ig. (liipov. 

1043, 94. p.vppis et (ivppa, cf io49, 

23. 

1044, 1. (ivptdipvXXov, cf io4i, 20. 
1044, 4. (ivpatvirrjs (TiMftaXos). 

1052, 17. }(_eip0TT0ilJT05 (;^IT(D1>). 

1053, 9. (ivalpovl vel jjiiTpov PS. 
1060, 17. piaTatdTrjs p.aTatOTrJT(iiv, cf 

987, 19. 

1062, ult. SfiaTalov? 

1063, 1. p.^TaAAov; cf 1091, 5. 

1064, 10. vtTpovixdvl 

1065, 10-12. ft>7Tpa; p;T);p; c/l 1069, 

93 et 94. 

1065, 16-90. firjTpoitoXiTrjs; iirjrpoTto- 

A(s, cf 1070, 5. 

1066, 7. ixerddeats. 
1066, 10. p.rj. 

1068, 1. fiS^aAoirp^TTSia , conf 1017, 

91. 

1068, 3. fiS7aAo7rp£Tr^<T7aT05? PS. 
1068, 5. fi07/AaXos,IL.ZDMG., XXXVII, 

471. 
1068, 6. fiiAioi', -la, miile, cf 1071, 

9; 1079, 3. 
1068, 9. fitifjpa, -av? 
1068, 11. p.avhpay6pas , cf 990, 12; 

1104, 5. 

1068, i3. nrjhtxrj, cf. 1012, 6. 
1068, i5. p.riltov, D. I, 520; IL. Pfl., 

217. 
1068, 19. nrjv,-as,cf 1074,5-6. 
1068, 20. pipov,cf. io4o, 3. 
1068, 94. p.otx,6s. 
1068, 95. p.<iXrj, cf 1079, 11. 

1068, 96. p.rjov,l).l,ia. 

1069, 1. p.vpias. 

1069, 3. p.ovaalr}ptov, cf io34, 19; 

1105, 19. 

1069, 5. fiveX6s. 

1069, 93. p-rJTtjp, cf io65, 11. 

1069, 94. ptriTpa, cf 10O5, ii;fiiTpa. 

1070, 3. MtTvXrfvrj. 

1070, 5. fx);Tp(iwoXis , cf. io65, 17. 
1070, 6. p.rj [f/oi];^euffsis, c/". 1076, 3. 
1070, 8. pivx^vrj. 
1070, i5. meiissa, fteX/Tsia? 
1070, 19. M/Aj;tos. 1070, 91. ft^Ai, iTos, conf io93, 7; 

1072, 19 et i3. 
1070, 24. MsA/T,;,ic/. XXVIII, 1. 
1070, 95. ixsXcorrj, -rjv, PS. 

1070, 96. ft^Aa p.rjhxd, xirpta, D. I, 

i5o; cf 1071, 24; io84, 25. 

1071, 1. fi^Aai» (TTriSiov, cf 238, i5. 
1071, 3. iieXiXcoTos , cf 1022, 2. 
1071, 5. ? (7.269,16. 

1071, 7. ft:7AaxuSc6via, D. I, i48; IL. 

PJl., i45. 
1071, 9. piXtov, mille, cf 10G8, 6; 

1072, 3. 
1071, 12. fxfjXa, cf 1070,96; 1071, 

7; 1071, 16; io84, 25. 
1071, i3. f*^Aav(9iov, c/. 1023, 3. 
1071, 16. prjXa ■zrepatxa, D. I, i5o, 

IL.PJI., i48. 
1071, 20. fi^Aa apfxsrixa, D. I, i5o. 
1071, 24. fi^Aa fxrjStxd, cf 1070, 26. 

1071, ult. piiXtdptov, cf 818, 95; 824, 

99. 

1072, 1. (xiXipccais, cf 993, 5. 
1072,3. fi/Aiov = ff7s(Sioi;? cf 1068, 

6; 1071,9. 
1072, 11. ixvXv,-as,cf 1068, 95. 

1072, 19. ft^Al, -ITOS, cf 1023, 7; 
1070, 91, 

1072, i4. fiiAi, cfvocah.prwc. 
1072, i5. psXixrjpisl scd (rlossa iiiepta. 
1072, 16. p.eXtTiTrjs {Xidos), cf 865, 

10; 971, 3. 
1072, 18. ixrjXivov (ixvpov), cf. 1071, 

7; 1168, 1. 
1072, 2 0-2 4. afxiXa^ Tpayeta, (^vXXa 

i)(ei tsspixXvp.ivcj} dfioia, D. I, 

621-699, ef 1073, 3. 

1072, ult. pLeXtaa6(pvXXov, conf 1022, 

18; 1093, 11. 

1073, 3. afxiXa^ Xsia, D. I, 699; cf 

1072, 20. 
1073, 7. (xsXiixrjXa, D. I, 149. 
1073, 9. fiiATOs atvci)Tttxrj , D. I, 777. 
1073,11. ftiX>;ffiov,D. 1,809, 11; PS. 
1073, i3. fieAafnriSiov, eXX6Sopos, D. 

I, 63o. 
1073, i5. fteA/a,c/'. 1021,22; 1028,4. 
1073, 17. ftsAa», D. I, 827. 
1073, 18. (xtiivrfaxets. 

1073, ao. fiiftvvffxsTai. 

1074, 5. fxr^f, -as, cf 1068, 19. 
1074, 19. pLvrjpovsvTixr}. 
1074, i5. fir^riyyss, cf voc. scq. /i8 


APPEN 


1074 


i-j. (iijviyyes, c/. toc. prcec; G. 

II, 9l6. 


1093, 


107/» 


, tg. fivviyyopiXal. 


1099, 


107/j 


ao. fitfviei. 
1074 


ai. nicnsis Maius = ApTefj/arjo#. 


1099, 


1074 


a5. dfjilavrov, cf. l86, l. 


1100, 


1075 


1. itlvdv, D. 1, 38a; IL. PJl., 


369. 


1103, 


1075 


a. (i/fft;, [liaeui, D. I, 783; cf. 


1103, 
io35, 19 et i5; 1075, 12. 


1104, 


1075, 


19. filav, cf. 1075, 2. 
1075, 


9 0. fxearjnSpla. 


1104, 


1076, 


1. ? 


1104, 


1076, 


3. ft^ (^ovevaeis. 


1105, 


1076, 


4. fi^ ^eu8ofiapTvp»)(Teis. 
1070, 


10. fir^x&JV, cf. 999, 16; firixoiv 


1105, 
xepaTrris, D. 1, 558; fx>)x6W 


1106, 
UpaxXeia, ftr^xeuv i<p(>6irjs, D.I, 


1106, 
559. 


1108, 


1076, 


9 1 . firjxdljviov. 


1108, 


1076, 


96. firjvaTov, PS. 
1077, 


9. fiorpa? 
1077, 


7. ft6pa a fxipov, confer vocabu- 


1110, 
lum sequens. 


1110, 


1077, 


8. fivpov, cf. voc. prwc. 


1113, 


1077, 


10. fiorpa, -as. 


1113, 


1077, 


11. fiepialixrj {rix.vr)). 


1123, 


1078, 


92. firjxavr), -is, cf. 988, 5. 


1125, 


1081, 


94. ? 


1128, 


1081, 


97. fJ.rrx,<tvixrf {rexvrj). 


1129, 


1082, 


1. alx\os. 


1129, 


1082, 


96. ? Cf 1076, 1. 


1129, 


1083, 


8. ? 
1084, 


95-97. fxrjXa, cf io^ji, 19; fi);- 


1140, 
Sixii, xhpia, cf 1070, 96. 


1143, 


1085, 


3. fjieAa[7;^oA/a], cf loai, i5 


et 90. 


1145, 


1086, 


3. fioXdxr), cf io3a, 1. 
1087, 


l5. fiaXiSadpov, (piikXov, D. I, 


2i;IL. i^., 269. 


1146, 


1088, 


1. ftaAay[xa,cr7rA)7Via,c/". 937, 3. 


1146, 


1089, 


i3. poA6;^}7,c/; io3a,i; 1086,3. 
1089, 


l5. fiSAAov, cf 988, 1. 


1146, 


1090, 


5. dfifi&)viax6i', cf i83, 11, etc. 


1146, 


1090, 


7. S->7piaxoi (iAes), G. XIV, 


287. 


1148, 


1091, 


5. fteraAAor, cf io63, 1. 


1148, 


1091, 


17. p^Aos, -ea? 


1148, 


1091, 


97. fieA/xpaTor, cf 10^3, 9. 


1148, 


1092, 


1. Xrjfivia a(^pay(s, conf ^34, 


1148, 
94, etc. 


1148, 


1093, 


7. fiah&la. 
1093, 


9. fzeA/xpaToi», c/". 1091,27. 


1148, DIX AD LITTERAM 70 11. fieAiffffdi^uAAov, cf 1022, 
18; J079 tdt.; -Bpaaiov. 

4. ^ciXxavdov, cf. 899, 5; 981, 
18. 

i8. ? 

12. x.^Xil6viov, cf 869, 8; 887, 
21; 895, 12; 897, 4. 

9. fiovapxii- 
ult. fxavlrjXiov. 

5. ftavSpay(ipas, cf 990, 19; 
)o68, 11. 

i3. fivrjfxrj. 

90. ifi(^wfia, cf 189, 93. 

19. fiovaalrjpia, cf io34, 19; 
1069, 3. 

16. (loir^. 

7. fi>7T>;p. 

8. ? 

18. pvr/fJioveiei. 

90. firjv, -os, conf 1068, 19; 

1074, 5; [A>7]fivia (ff^pay/s), 

cf 934, 24, etc. 
16. xiadoi. 
2 3. xepafxevs. 

I. fxear;fx€piv6s. 
3-4. ? 

16. v6fxiafxa. 

22. xtSAov, cf G. XIX, 36i. 

20. mpoSaTiHrj. 

6. [^a]TTlia[fx6s]. 

8. ^oos, ^an6s; ■apo€arixrj. 

i4. ixaxhrlwpes, exceptores? cf 
56o, 18; PS. , Thes. syr., 189. 

7. ?oOpa, cf 684, 1 1. 

3. Maxapios, ^. 992, 8; ii48, 
18. 

II. fiixTdi' (^f«TrAa<r7pov), ef 
i86,6;i99,23; corrige Append. 
acl hos locos. 

3. povaxps, cf io34, 3. 

10. ifx-Ke\os iypia,cf. 188, aS; 
191.8. 

i4. fiixeAAov, cf 99^, 4. 

16. ;^apiff7/a)v, cf Dozy, Suppl., 

sub y_jii*»J», II, 397. 

4. fxaxpoOvfxia, cf. ll48, 9. 

6. fiaxpddvfios, cf 992, i4. 

7. fxaxpOTpd;t>7Aos. 

9. fiaxpo^ufiia, cf 11 48, 4. 
i3. (xixpo. . . 

18. Maxatpios, conf. 992, 8; 
ii43,3. 
uh. fiaxapla. 1149, 
1150, 

1150, 
1155, 

1156, 
1156, 
1156, 
1159, 
1159, 
1160, 
1160, 1161, 
1162, 
1162, 

1163, 1164, 
1167, 

1168, 
1168, 
1168, 
1169, 

1171, 

1176, 
1180, 

1180, 
1180, 
1181, 

1181, 

1185, 
1186, 

1186, 
1186, 
1190, 
1194, 

1202, 
1203, 
1203, 17. Mdf^^os. 

20. aa^6leXos, coif. i3i, 17; 
938. 7. 
94. fxipayva. 

I. dfxipaxov, cf. 181, i.'i; 187, 
18, etc. 

5. ftapTup/a, cf 993, 1 4. 

6. iiiprue , -vpos , cf 993, iC. 
9. '. . .TaOpos. 

I I . fiipfxapov. 
9 4. fxapavTtiov. 

99. ixop(^ri, cf. 1069, l4. 
24-1161, 8. iviyifflptov; vito- 

X^6vlpiov; VTSoyia^piov; txpov; 

xeveoni; i^rjSaiov; iTciaeiov; 

Xaydiiv, -6ves; cf G. XIV. 70^. 
26. Mdpxos. 
1 . Mapxitov. 

1 3. ;^afianr/Tus , e/! 85^ , 1 7, etc; 
x<ip«$, -axos? 

5. xvvix^s , xu»>di»5p«irjros? eonf 
Joum. asiat., i^^i, janv.-fiv. , 
p. i56. 

9. fxipaBpov, cf 993, 10. 

5. <t;^o/»ivo»' (fxipov), cf. 4^3, 
4; 6o3, u; 755, 1. 

I. ftr^Aivor^fxipop),^/! 1072 , 18. 

7. alaxrri, cf 2a3, i3. 

II. fxeTonsiov (fxvpov), D. 1,74. 
9 - 1 5. XpiaT6s , rjXeifxfxivos , 
dAeifXfxa, cf. 171, 4; 176, i3. 

3. avroaxe^ifos , cf. 67, 6, 7 et 
27; 58, i3. 

1 4. ^"keyfxovr). 

9. fx^^oSos, c/". 995, 9; 1025, 3; 
1181, 9; 1186, 3 eM 1. 

4. «raTp/s. 

12. aeipi, -is. 

5-0. fxa^>7fxaTix(iv, cf. 993, 4 et 

7; 1 185, 21; 1194, 9; S-£<wp/a. 
9. fxieo8o«,c/". 995,9; 1025, 3; 

1180, 9. 

9 1 . fxafi^^fxaTixdv ,cf. 1181, 5. 
3. fxidolos, cf. 1180, 9, etc; 

dTroSeixTixi). 

1 1. fx^SoSos, cf. 1 180, 9, etc. 

16. Memios. 

16. avv6hix6v. 

8-9. fxa&>7fxaTix>7, -eur , cf. 1181, 

5. 

ull. MiSpiSdT>7s. 

1. fxeT^wpos, SoT<is. 

19. peTperrJs, ^. 1019, 3. APPENDIX AD LITTERAS A VOCES GRiEGAS INVESTIGATAS ET IN SUAM FORMAM REDACTAS COMPLEGTEINS. 1207, i3. [<TsXv]varos, IL.N. 

1207, i^. oiiyyla, -as; ypijiiial 

1207, ttlt. va^>Tr)s, cf. 1929, i6. 

1208, 4. vawat. 

1208, 6-7. va6s, cf. 1998, 17; vios. 

1208, 8. ? 

1208, 19. x«^<i?iov, cf 858, 11. 

1208, u//. viaxa<pdov, D. I, 87; IL. 

1209, 6. vair«,D.I,993;IL.Py!'.,i7i. 
1209, 7. vattrj alvrjTtt. cf voc. prcec. 
1209, 19. NsairoAi», cf 1290, 93. 
1209, i/i. vei^prTfs^c/". 1992, 5; 1943, 

90; 19^5, I 9. 
1209, 16. vaphdclaxvs, IL. PJl., 869; 

cf 1977, i3. 
1209, 18. vapSos xsXr txrf, D. I, 17; 

IL. P/, 369; cf 1976, iG; 

1977, i et li. 
1209, 9 0. fipSos dpstvrj, D. I, 19; cf 

1976, 19. 
1209, a4. vapKtaaos, D. I, 646; IL. 

PJl., 963; cf 1979,4. 

1209, u/<. v&pjir)! 

1210, 3. viplivov (fiOpov), D. I, 77; 

Paul. jEifin. , 93 1 , 3o ; IL. Z. Z). 
M. CXLVil, 534. 
1210, 5. vipdrjZ^-rptos^cf.^ji^^^ii^jg, 

7- 
1210, 7. vipxrj, cf 1978, 23. 
1210, 11. vapniaartvov [pipov), D. I, 

66. 

1210, 17. vspdv, Du Cange, PS. 

1211, i3. £6Sofi48a,c/". ii,ii;i98,9. 
1211, 93. t.p(irfs. 1213, 4. NerXos?c/. i944, 4. 

1220, l4. vsop.r]via, cotfer 1997, 1; 

1944, 6. 
1220, 16. vsavis. 
1220, 17. vsibrspos. 
1220, 19. veoTj^s. 
1220, 91. v£6(^vros. 

1220, 93. NeaiToAis, cf 1909, 19. 

1221, 9. reupa, -as. 

1222, 1. vs^pds, vs<Ppol. 
1222, 3. vsipaiov. 

1222, 5. rs^prTis, c/". 1909, i4; 1943, 

90; 19 45, 19. 

1222, 7. wexpds. 

1222, i4. vaOs. 

1222, 16. vairr^s, cf 1207, ult. 

1224, i5. vavayrjaat. 

1225, 8. nauta, cf 1907, ult., 1292, 

16. 
1225, 11. vwri}.Oi>\p , -Cijiros , cf i93o, 

i;i383, 11. 
1225, 13-17. Novatiani, Novatus. 
1225, 91. vdros. 
1225, 94. voTapios, cf 1296, 1. 

1225, 96. raJTOs. 

1226, 1. VOTapiOS, cf. 1995, 94. 

1226, 21. voixrj; v6fj.os; vop.6s. 

1226, ult. v6pos. 

1227, 1. v(5fios et vsofjLrjvia, cf 1920, 

i4; 19 44, 6. 
1227, 3. v6ptap.a. 
1227, 4. vvp(^r}. 

1227, 10. vovfispal cf 1227, 16. 
1227, i3. voriptos, cf i95i, 91. 
1227, 16. voiip.spa., Du Cange, V?).\cf. 

1928, 1; i95o, 8. 
1227, 95. vop.ri, cf 1296, 91. 
1227, 96. vopLoBirrjs. 1228, 1. voifxepa, confer 1997, 16; 

1260, 8. 
1228, 9. vvp<^aia,cf. 84l, 94. 
1228, 17. i.a<5s,c/. i9o8, 6. 
1228, 9 2. v6aos. 
1228, 94. 6aaa et UriXtovl 

1228, 96. vs6aatov, -ta; vsoaati. 

1229, 7. iititiarpos, cf i44, 8; 196, 

10; 3oi, 93. 
1229,9. ivoTflpovvel KaroTflrjp. 

1230, 1. vwriXaj'^, -anros, cf 1295, 

1 1; i383, 1 1. 

1230, 10. vaixXrjpos. 

1231, 5. vsvpi; xevraiptov, IL. Pfl., 

3o9. 

1242, 90. rr)pr)rtxrj. 

1243, 19. ^reiSos. 
1243, i3. viv. 
1243, i4. voffoxofxerov. 
1243, 16. vvxrtKopa^. 
1243, 18. vvxr6s. 

1243, 19. vvfx(pios, cf 1944, 10. 
1243, 90. ve^pfris; conf 1909, i4; 

1223, 5; 1945, 19. 

1243, 91. viiZ. 

1244, 3. virpov. 
1244, 4. NerAos. 

1244,6. vsoprjvia, confer 1220, i4; 

1 997, 1. 
1244, 7. vrjfia. 

1244, 10. vuft^^os, cf. 1943, 19. 
1244, 11. vifjiipr}. 
1244, 18. vi)aaa. 
1244, 19. vrjalsla. 
1244, 90. A(V(i(nrepf*oi>, cf 967, 91. 

1244, 29. VrJTTlOV. 

1244, 2 3. Wi^ofiai. 

1245, 3. WTpoi'? iHrniMLniF. niTir 50 APPEINDIX AD LITTERAS ET QO 1245, h. NiHoAaoi^c/". i345, 7. 

12/»5, 6. vUr}. 

1245, 7. N(X(4Aao«; c/. ia45, 4. 

1245, 9. ? 

1245, 19. veppTrts, conf. laog, i4; 

laaa, 5; ia43, 30. 
1245, i3. ? 
1245, i5. ? 
1245, 16. JitKdfiaxps. 
1245, 18. ? 
1245, 31. tiixrjhopos. 

1245, 29. N(XOT(Up. 

1245, 93. vrfpiov, D. I, 578; c/. i945, 

95. 

1245, a5. vrjptov, cf. i945, aS; fJoSo- 

ii^r;, cf. 1945, 93. 
1250, 5. Nefisa. 

1250, 8. roOfispov, -pa; ansipix, glossa 

arab. inepta {Sieg. Framkel, Wie- 
ner Z., 1893, 34); c/. 1927, 16; 
iaa8, 1. 

1251, ai. vojxtx6i, voraptos, cf.i^^j, 

i3. 
1254, 6. 5(8di<THaAos , conf. 558, 19; 

1957, i3. 
1256, 7. Nealoptos. 

1256, 9. v(Jff7os, -o(, IL. 1« Z. D. M. 

G., XLI, 36o. 

1257, 4. vdffvf^al 

1257, i3. hthiartaXos, cf. ia54, 6. 
1257, 19. ? 
1261, 4. ^xos. 
1261, 8. vx^^^eisl 

1264, 91-99. dfjt^a^, -axos; dfi^ixd- 
fieXi, cf. 67, 9; 191, 1. 

1264, ull. dp.(paxiov, cf. 67, 6; 79, 9; 

189, 6 et 1 1. 

1265, 17. ve^ptTixol, sed glossa adve- 
^ptris pertinet, coif. 1909, i4; 
1999, 5; 1943, 9o; i945, la. 

1272, 3. (ixiadvaavl 
1276, 16-17. «'(ipSi)sxeAT(x>/,c/'. laog, 
18; 1977, 1 et ii;^tiAAov. 

1276, 19-91. j»«tp8os opsivri, S-wAanr- 
T(s, rj^p^s, c/". 1909 , 90 ; 1 609 , 5. 

1277, 1. xapSos xsAt(x»), c/". 1909, 18; 

1976, 16; 1977, 1 1. 

1277, 3. viplos {dypla), D. I, 19; c/. 

1977, 10. 

1277, 10. iaapov,ef. 343, 10. 
1277, i3. i»apS(J(T7a;^t)s, cf laog, 16. 
1277, 20. vif p^OV ? poSoSo^v»; ; IL. iV., 
cf. 35a, 18; 1245, 23 et 95. 1278, 93. vipxr), cf. 19 10, 7. 

1279, 4. vapxtaaos , cf 1209, 94. 
1279, 7. vipdrji, cf 1310, 5. 
1289, 30. d<Pp6vt7pov, cf 967, 1 1 , etc; 

9G5, i4. 
1289, 93. ^epevlxiov{vi7pov),ef.3&!i, 
5; 375, 4. 

Qd 

1291, 6. aaSSaTa. 

1291, 7. aaStvov (eXaiov). 

1291, 19. aayairrjvdv, D. I, 434; IL. 

Pflanz. , 191; confer 1999, 5 ; 

i3oi, 1. 
1291, 17. aaipa, cf 1899, i5; ultima 

glossa forsan ad vocab. seq. refe- 

renda. 

1291, 90. J^eovrjpos. 

1292, 6. aoiTvpiaapLoi, G. VII, 728. 
1292, 10. aatvptov, D. I, 4^5; conf 

1399, 97. 
1292, 16. aaTvpiaats, cf. 1^99, 96. 
1292, 18. aixxap, cf l35l, l5. 

1292, 19. (TaAafictrSpa, cf. i354, i3. 

1293, 1. eaxaXeidvvl VS. 
1293, 3. aiXTCiyi, -lyyos. 

1293, 5. all(?iov, D. I, 43o; IL. Pfl., 

36; cf 545, 16; i34i, 20; 

i354, 4; i355, 9. 
1293, 6. aip'^Mxov,Y).\,Z?iT,lL.Pfl., 

4i; cf. 1359, ult.; i36o, 7. 
1293, 9. ffafxi|'u;^(i'oi' {iXaiov). 
1293, 10. (Tafi(a (7v), c/". 39, i3;488, 

i5; 5o8, 93. 
1293, 25. <7afSapa;^i7, cf 1994, 5. 

1293, a6. avvdiwfios, cf. i3i4, i4; 

i3i5, 9; i3i6, 4. 

1294, 1. (T(xrSuS,D. 1,771; P((u/.J^., 
K^,p- 95a, 4i, o-(irSu$ fi aipi- 
x(5r(Z. i).M.G., XLVII, 5 3a); 
cf. i36i, 29; i588, i3. 

1294, 3. axivlik, G. XII, i94; IL. N.; 

cf 1879,5. 
1294, 5. aavlapixv 1 ff 1993, 95. 
1294, 7. o-xavSaAov, conf. 1878, i3; 

1379,8. 
1294, 19. aoiaivov {&Xaiov). 
1294, i4. ffaTrp<5T>;s, D. I, 111. 
1294, i5. t7(iirpe(pos,D. I, 817. 
1294, 17. orriti*, cf. i346, 3; 1870, 

1 i^^et 1.5. 
1294, 94. aixxos. 1294, aS. (TipxoxdXXs, D. 1, 44o; ef. 

1394, 1. 

1295, 1. <TapS(Jv(o«(7^A&)s),PaK/./^., 
e5i,p.i79,(Z./J.iM.G.,XLVIl. 
598). 

1295, 3. ip«(T(Tr£Xas? IL. A^. 

1295, 4. aipit^ov, IL. Pfl., 78 et 81; 

cf i3o4, uit.; 1349, 1. 
1295, 5. <TstpS, -x<>«, -xie, -xuv, conf 

1394, 4. 

1295, 7. aapaxoalri, PS. e Z)u Cang^e. 
1295,8. Sergius. 

1296, ie< 3. (3p«(wv/a,c/: i83,3;497, 

1, ctc. 

1298, 3. Ie€aa1rf,ef i3o3, 9. 
1299,5. aayaTtrjvdv, conf. 1291, 12; 

i3oi, 1. 

1299, 16. SoyS/aro». ^ 

1299, 19. K.vyoa1iTvs,S.Fr(Bnkel, Wie- 
ner Z., 1899, 997. 

1300, 16. ? 

1301, 1. <Taya7r)7v<iv, conf 1991, 19 ; 

1299, 5. 

1302, 19-90. •srpa<T(Oj', cf. 1609, 4 et 

17- 

1303, 4. ff^ et aelMvv]- 

1303, 7. aeSaa^ds.cf. i35i, 16. 
1303, 9. ^e€aalr), cf 1998, 3. 
1303, 11. 2s6)7p(av(5i> {^apixaxdv), P. 

/Eg., p. 980, 39, (Z.Z)..¥.G., 

XLVII, 534). 
1303, 38. (tsOtAov, IL. Pf., 973. 

1303, 99. Sextilis, KiyoxiaTos, cf. 90, 

9; 5o, 93. 

1304, 1. ^tsAjtvj;, ef. i349, 1; i343, 

16. 
1304, 9. aiXivov, IL. Pfl., 993; conf 

i353, 26. 
1304, 4. <T^<TeA(, aeaiXeo)s, IL. i^., 

36; conf. i345, 21; i365, 18; 

1661, 3. 
1304, 27. <T^p(s, D. I, 975; IL. P/, 

953;P.J^.,/>. 953, (Z.D.A/. 

G.,XLVII, 533). 

1304, uft. aipit^ov, confer lag^, 4; 

1349, 1. 

1305, 9. ddpaTos, c/! 5, i5. 
1305, 4. ^vrjvrj. 

1305, 8. aiaypos, D. I, 85. 

1305, i5. KiSvvai,Ies., u, U. 

1306, 3 3. avlvyia. 

1307, 3. auildiv. 
1307, 11. aonrjp. * APPENDIX AD LITTERAM oo 51 1307, 
1307, 
1308, 
1308, 

1308, 
1309, 

1309, 

1309, 
1310. 

1310, 
1310, 

1311, 1311, 
1311, 

1311, 
1311, 

1311, 
1311, 
1311, 
1312, 1312, 

1312, 

1312, 
1312, 

1313, 
1313, 

1313, 
1313, 
1313, 1313, 
^^^131^, 

^^^13U, 

PV 1314, 

1314, 21. aei)Tr)p vi^-t^v. 

9 4. <7ti)T))p ^p-cov, cf. voc. prcec. 

I. acoTrjpioi. 

3. «OTt;Xr/3«i>v,D.I,586;IL.P/., 
162. 

8. <T0/. 

II. a)(pTvos, cf. 4^3, ti; 6o3, 
1 1; i35o, 20. 

12. aMv&yyr), conf. i3i3, 13; 
i3i4, 19; i3i5, 30. 
ult. av}.Xci€ij, -as, cf. i3i5, 5. 

10. acoXrjv, a rad. ^ ^ '^ de- 
ductum. 

l4. S6Aa)r. 

ao. <Tu\Xoyiff(i6s, cf. i3ii, 8 et 

9;i3i4,3;i3i5,3;i352, 90. 
8 et 9. (TuXXoytcTiids, cf i3io, 

90; i3i4, 3; i3i5, 3; i35a, 

20. 

1 o. avXXoyhaffdai , Hof., p. 1 gS. 

i4. avp.<pMTov, cf. i3ia, 11, aa 

et a6; i36o, 9. 

16. a&fia. 

17-18. avpLSap.a; TOspi ipptv- 

vsias. 

20. 1 cf. i385. 19. 
aa. ? 

26. acbfJLaia, daci)iiara. 
11-17. crtifi^uTOv (JLiya; aii\i.(^M- 

Tov (iixpov ; (TVfi^tiTov ■cseTpaTov ; 

D.I,5l2;IL.i'/.,327;c/:i3li, 

i4; i3ia, a6; i36o, 9. 
18. avixTripaafia, Hof. , 196; cf 

i3l3, 8; i3i6, 8; 'BSpb-zaats. 

22. a\ip.^vtov, conf. i3ii, \h; 
i3i2, 11 e< 26; i36o, g. 

2 4. (TUfiSouAior. 

26. «rifi^UTOv 'BSTpatov, confer 
i3i2, 11. 

I. aiip.(^\nos, ai)(i<^ats. 

8. avfnripaa(ia,- cf i3i2, 18; 
i3i6,8. 

9. aiv. 

11. avyxyais, cf. i3i6, 2. 

12. auvayxrj, conf. 1809, 12; 
t3i4, 19; i3i5, ao. 

i5. (TuroSos. 

3. avXXoyta(x6s, cf i'3io, 90 ; 
1 3 1 1 , 8 e/ 9 ; 1 3 1 5 , 3. 
7. aiXXoyos. 
9. avXXoyrj, -rjs. 

II. <Tvivoi^is,c/'. i3i5, 97;i3i6, 
1 1. 1314, i3. awoxos. 

1314, ih. (Tw^vvpios, cf lagS, 26; 

i3i5, 9; i3i6, 4; i362, 92. 
1314, 16. a6yxos, D. I, 97^; IL. PJl., 

253; cf 660, i3; l3i 5 , 11. 
1314, 19. cTvvayxrj^ eonf. iSog, la; 

i3i3, la; i3i5, 90. 
1314, 91. airohaxdv, P. Mg., p. 980, 

52,(Z.D.M. G.,XLVn, 534). 

1314, 93. avvohtx6v. 

1315,3. avXXoytapi6s, confer i3io, 
90, etc. 

1315, 4. rjavxia^ilh.N. 

1315, 5. avXXaiij, -as, cf i3og, ult. 

1315, 7. "SMVovataalal. 

1315, 9. avvcbvvpios, conf. 1293, 96; 

i3i4, 1 4 ; i3i6, 4. 
1315, 11. (T^^^^os, ^pdtxAeia, cf 660, 

i3; i3i4, 16. 
1315, i3. avvrayrf. 
1315, i4. avvraxrrfptov. 

1315, l5. <Tt)I»TaXTIx6s. 

1315, 17. avvioxrtxov TSSTTpaypiiva. 

1315, 19. «Tuvepyia. 

1315, 20. avvayxT), conf 1809, 19; 

i3i3, 12; i3i4 , 19. 
1315, 22. KtyyiSspts, -tv, D. 1, 3oo. 
1315, 24. avvra^ts. 

1315, 97. <Ttiwo\f'(s,c/'. i3i4, 11; i3i6, 

1 1. 

1316, 1. avyx^siptafjtal 

1316, 2. avy)(vats, cf i3i3, 1 1. 
1316, 4. avvcbvvnot, conf lagS, 96; 

i3i4, i4; i3i5, 9. 
1316, 5. avyxoTirj , cf i3l6, 19. 
1316, 8. avtivipaa(J.a, cf i3i9, 18; 

i3i3, 8. 
1316, 11. «Ttivo^is, c/". i3i4, 1 1; i3i5, 

27. 
1316, i3. atav(j.€piov, conf 3o2, 24; 

i3i8, i4; i344, i4. 
1316, i5. avva(j.^6rspov. 
1316, 17. av(j.trspaa(iartxrj. 
1316, ig. avyxoitr) , cf i3i6, 5. 
1316, 21. avvoiTTtx6s. 
1316, 9 3. aiiyxXrjros. 

1316, hU. avyxXr)rtx6s , cf i39l, 29. 

1317, 8. avvepyos. 
1317, 10. avvopta(i.6s. 

1317, 11. «Tirawiwor, D. 1,52; c/! 1 343, 
23; i344,4. 

1317, a4. awaov. 

1318, 1. aoiatvov (fxipov), cf 409, 5. 1318, 3. aivsats pro avver6s. 
1318, 4. (ToiicTivor, cf i3i8, 1. 
1318. 11. (TU(T7oi;^/a, xoTj/yop/a, HoF., 

i(^h; cf 1 3 1 8 , 21. 
1318, 1 4, (Ti«TufJi&pioi', xapSafi/v>; , D. I , 

972; cf. i3i6, i3; i344, i4. 
1318, 17. avalaats. 
1318, 18. (TW(T7aTix6r. 
1318, 21. ava1of)(ia,cf. i3i8, 11. 

1318, 9 3. 'Leaadivvs. 

1319, 8. ao(?iiovaa. 
1319, 10. ao<pla. 

1319, 17. (TTrotiSaroi, IL. A'. 

1319, m/(. ao<pta1r)s ... 

1320, 11-1 4. ao(pta1tx6s, Hof. , igi; 
cf i390, 20. 

1320, 16. o-oip/(TftaTa, cf. i39i, 4. 

1320, 90. ao<^ta1tx6s, dTto^avrtx6s ; cf. 

i320, 1 1. 

1321, 4. a6^tapLa, cf i320, 16. 
1321, 11. <TiKtia,G. XH, 823. 
1321, i4. avxa)lrjs (Syxos), G. XII, 

823. 
1321, 16. (Tuxa[fiir^a],D. I, i58. 
1321, 17. avxrj,cf. i34o, l5. 
1321, 18. avxd(itvos, D. I, 159; IL. 

PJl., 386;c/. i34o, i4. 
1321, 2''.. avyxXrjTixoi , cf i3i6, ult. 
1321, 24. 2«OKpaT»7s. 

1321, 96. avxaXis. 

1322, 1. avxofjopaia, IL. PJl., 386. 
1322, 3. avxirrjs otvos, D. I, 719. 
1322, 5. avxop-opirrjs oTvos, D. I, 720; 

IL. i^.,386. 
1322,8. a<Jxcoats,P.Aig.,{Z.D.M.G., 

XLVII, 593); e/. i38i,2o. 
1322, 12. tTxapos, cf i386, 18. 

1322, i5. <7at;pa, cf 1291, 17. 

1323, 19. <T(wpi,c/; i394, i9;i386, 19. 

1323, 93. Sup/a, cf. i394, 19. 

1324, 4. Ko/A>7 Stjp/a. 
1324, (). avpty^, -yos. 

1324, 12. awpt, cf i323, 19; i386, 

1324, i5. avptyyis, xaaaia, D. I, 23. 

1324, 17. ad>pi dvdixdv 1 

1324, 19. ^vpia,cf. i393, 93. 

1324, 25. aci)ptrtx6v {a aaipt , cf i323, 
19; i324, 12). 

1327, 17. cT7a7a>v. 

1327, 19. alartxd; alartxbv 'sspoa- 
i'/tov, P. /Eg. {Z. U. M. G., 
XLVn,534);c/: i398, 19. APPENDIX AD LITTERAM oo 1327, 39. (T7ii;^vs, «rpiffiov, D. I, 456; 

IL. /^.,270. 

1328, 3. ala^XTpof, con/er aao, 5; 

3!)3, 1. 

1328, 5. <T7a^«Awf««, G. XIV, 77/i; 

XIX, /i35er/139. 
1328, 7. alsairtofia,r(x, G. XIX, hko\cf. 

iSag, 5. 
1328, 9. CT76(i«o/xa, c/". aaa, 96. 
1328, 11. (r7a(T«s. 
1328, i4. (T^a^uA))»' airapr&iv. 
1328, 16. <T7a^vXr;, confer aa^, i5; 

i333, I. 
1328, 17. ST^pavofi. 

1328, i(j. (/laTtKi,cf. 1837, 19. 
1328,91. <T7axT>;, confer aa3, ii; 

i333,3. 

1329, 3. (T7iap. 

1329, 5. (T7eaT«if(aTa , c/". iSaS, 7. 

1329, 7. aleyavds vel (/Isyrjprjs. 

1329, 9. alevayixds. 

1329, 11. alsps6s,cf. i333, 7. 

1329, 19. alspioDfia. 

1329, i4. Stojixo^, c/". 990, 17. 

1329, 18. aldfia. 

1329, 20. ? 

1329, 99. ff7oie»^, D. I, 5i4; IL. P/Z., 

168; cf. 1399, ult. 
1329, 96. aanpiaais , cf. 1999, 16. 
1329, 97. o-aTupiov, ef. 1999, 10. 

1329, u/t. aloiSrj,cf 1 399, 99. 

1330, 1. <r7o<xis,-<i8os,D. 1,373 ;IL. 

PJl., 079. 
1330, 3. a1oix,a&iTt)s olvos, D. I, 796. 
1330, 6. alpoddtov is1apixtK6v,cf. i3g, 

90; 996, 11; i333, i3; i334, 

3; i538, 1 1 «< 16. 
1330, 9. al6iJLaxps. 
1330, 10. alitpa^, corfer 939, i3; 

1333,4. 
1330, 19. a^iofLaywbs {v6aos). 
1330, i4. (t76Aos. 
1330, 16. <T7uir7vp/a, D. I, 788; cotf. 

i339, 98. 
1330, 17. alinttov. 
1330, 18. (T7uir/8(ov, cf voc. prwc. 
1330, 90. <T7aup(is, cf. 299, 22; 996, 

16. 
1330, 91. <T7oi;^era, cf. 990, 9. 
1330, 99. altXScoaei. 
1330, 9 4. aUXos. 
1330, 96. <T7iaTa. 
1330, uft. <T7^fif*a. 1331, I, <T7/gi xaJ <r7/f»ft(, D. I, 769; 

Cf. 922, 20; 1357, 17. 

1331, 4. alrjdos, ef i3[]lt, 91. 

1331, 5. <T7er>; S^upa, i'S. 

1331, 6. aliXiwv. 

1331, 7. alspswp.a, cf. i333, 9. 

1331, 8. allyixaTa, cf 704, 1; i335, 

27. 
1331, 10. vids Trjs dncijXeias, cf i4o, 

35. 

1331, i3. al&p-ev xaXus, PS.; confer 

i33i, 19. 
1331, i5. (t7<u... 

1331, 19. <T7(ijifje«> xaAws, c/". i33i, i3. 

1332, 98. alvTtltjpiaaxfalri, c/. i33o, 

16. 

1333, 1. <T7a(?uAa<, cf i398, 16. 
1333, 3. <T7axT>^, <T7upa5, cf. 993, 11; 

i328, 21 ; i33o, 10. 
1333, 7. alepebs, cf 1329, 11. 
1333, 9. aTepi(Dp.a, cf i33i, 7. 
1333, 11. alp6€iXos, confer 993, 23-; 

i333, 18. 
1333, i3. alpoiiOtov, confer i33o, 6; 

i334,3. 
1333, i5. al parr)Xarr}s , cf. 225, 93; 

92G, 29. 

1333, 17. alpip.p.ara. 

1333, 18. aTp6SiXos, k&vos, cf i333, 

1 1. 
1333, 20. aarpiirat. 
1333, 9 4. cT7poS(A/T»;s orvos. 

1333, ult. alparr/yol, cf 109, 5; 924, 

22. 

1334, 1. aldpvov. 

1334, 3. a1poi9iov,cf. i33o,6;i333, 

i3. 
1334, 19. aTpayyaXia. 
1334, i4. alpeSX6s. 
1334, 16. alpijxvov, cf 294, 91. 
1334, 90. alpiiyyov vTtvantK^v, D. I, 

567. 
1334, 93. alpiixyov fxar^x^Jr, D. I, 568. 

1334, 96. alpartdirris eni ruv uSa- 

rcov, D. I,593;IL. P/., 161. 

1335, 3. <T7paT(eiTj;s 6 ;^(A((5puXAos, D. 

I, 594. 
1335, 8. atayciiv. 
1335, 9. aiov, D. I, 971; IL. Pfl., 993; 

cf. 1337, 18; i343, 91; 1660, 

99. 

1335, 97. allyfiara, cf t33i, 8. 

1336, 1. signum. 1336, 6. aiyri. 

1336, 11. <T(y>;<Te(». 

1336, 94. <T(S(a, D. I, i44; cf i337, 1. 

1336, 97. aiirjpiris, D. 1, 53o; cotfer 

1337, 6; i369, 4. 

1337, 1. aihiov, cf i336, 94. 

1337, 3-4. away<oyri, cf. i338, i3; 

o^ivoSos. 
1337, 6-i5. <T(3>;p("T(s 4AA>;, D. I, 53i; 

<T(3>;prTis iAA>; rpirr); aiiijpiris 

dxiXXetos, D. I, 532. 
1337, 16. a<i. 
1337, 18. (t/ov, c/". i335, 9; i343, 21; 

16G0, 99. 
1337, 95. (Ttryxafnpoi». 

1337, 27. avyKXaaov. 

1338, 1. (TuvoSui»aifiev(is ff0( ? 
1338, 3. <TuAXa(x6«ti»6>i>Ta(. 
1338, 5. cTUfiSiScS ae. 
1338, 7. <TUfx6ouX/a. 

1338, 9. avjni6aealai aoi. 

1338, 11. avfjLirlajna. 

1338. i3. <TUvayt<)7>) , cf. 1337, 3. 

1338, l5. <Tut»avT>;(T(s. 

1338, 17. avvshptov. 

1338, 19. (rut>Sua(Tei). 

1338, 91. ^TuvsxAeKTav. 

1338, 2 3. <Tuv^xAe((Tas. 

1338, 95. <Tui'^Aa6ev. 

1338, 97. avveXrj<^dri. 

1339, 1. avveXrjpOvv. 
1339, 3. avviiei. 
1339, 5. ^TureTOS^TOS. 
1339, 7. avveirirtdiiuvoi fie. 
1339, 9. avves. 

1339, 10. ^T^vere. 

1339, 11. ^TuveT^a <Te , P». , XXII , 8 ; l'S. 

1339, i3. <Tu>>iTpe;^es auT&). 

1339, i5. avverpiii/as. 

1339, 17. ^Twe^pvyi^^Tav, Ps., ci, 4; 

PS. • 
1339, 20. <Tuv>)rT>;(Ta>'. 
1339, 9 1. avveadio). 
1339, 2 3. avvrj^driaav. 
1339, 25. avvdXaast, 

1339, 27. avvrapa^et. 

1340, 1. <TuiTeA^(T5>;T0. 
1340, 3. avvriXsta. 
1340, 5. avaaeiciiv. 
1340, 7. ffu<T7po^. 

1340, 9. <TU<TX£T<U, Ps., LXVIIl, 16. 

1340, 11. avvieaiios. 

1340, 19. <TU7Xp(T(X(5v. APPENDIX AD LITTEUAM oo 53 1340, 


i4. avxifttvos, cf. i32i, i8. 


1345, 


10-1 4. ffifftiftSpior, c/l 1 3 1 6 , 1 3 ; 


1350, 


19. aeXrjviaxdsl 


1340, 


i5. (Twxv, cf. iSai, 17. 
i3i8, i4;i344,i4;^p7ruAAos, 


1350, 


90. ffp^orvos, c/". i3o9, 1 1; i35o. 


1340, 


16. avxo^iwrji. 
^. 3o2, 8 e( 23; 617, 1 5; 660, 
1 1. 


1340, 


18. ffuxo^avTvtraTWO-av fts. 
6 ; xaphapiivrj , aiov, cf 1 335 , 9 ; 


1350, 


91. ff^rfos, D. I, 99; IL. PJl., 


1340, 


25. aniptov. 
1337, 18; i343, 21. 
70. 


1341, 


1. aitos. 


1345, 


l5. ff7?ffafioeiSes rd fitxpdv. conf. 


1350, 


93. ffxo/vai>eos,lL. PJl., i68. 


1341, 


5. atikiy/n>ov, fpiov, D. I, 36; 
i344, 19; i345, 5. 


1350, 


9 5. ff;^>7fiaTa, c/. 2 3o, 9. 
conf 421, 22; 425, 19 et ult.; 


1345, 


90. a-^s. 


1350, 


96. axivivos {oJvos), D. I, 718. 
543,5. 


1345, 


21. aiaelt, cf. i3o4, 4; i365. 


1350, 


ull. axivtvov {iXaiov). 


1341, 


7. aiXveov, D. I, 645. 
18; 1661, 9. 


1351, 


3. ff;^eS/a. 


1341, 


i4. alXovpos, D. 1, 180; confer 


1346, 


1. arjTtsldves, P. /%. , S 44, 


1351, 


1 4. fiftoios ■aarpl ? 
i353, 21. 
p. 149. 


1351, 


i5. aaxxap, cf 1299, 18. 


1341, 


16. aixXot. 


1346, 


3. arjiria, cf 1294, 17; 13^0, 


1351, 


16. asSaalds; cf i3o3, 7. 


1341, 


18. ai>.(?v- 
1 1 e( i5. 


1352, 


4. eaxipas, cottfer Z. D. M. G., 


1341, 


20. ff/A(p(ov, cf. 545, 16; 1293, 


1346, 


9. ai(pa)v, interprelatum ut dimi- 
XXXIX, 949, sed glossa ad 
5; t354, 4; i365, 9. 
ttulimm a rad. A (y> . 
vH^sl^ pertinct, cf i35i, aS. 


1341, 


28. Silenliarius , PS. 


1346, 


i5. arjTtial confer 1294, 17; 


1352, 


20. ffwAAoyifffids, cf i3io, 20; 


1341, 


25. atXtyvirtjs {ipros). 
i346,3. 
i3ii, 8e(9;i3i4,3;i3i5,3. 


1342, 


1. aslrfvTj, cf. i3o4, 1; i343, 


1346, 


16. ar^'^, arjTtds, D. I, 194. 


1353, 


7. XiXevxos. 
16. 


1346, 


18. aiaapovl cf. l34/i, 22. 


1353, 


19. 2eAeux/s, /Sos. 


1342, 


9. asXis , ffsAiSss. 


1346, 


90. arjxwp.a. 


1353, 


91. aiXovoos, cf i34i, i4. 


1342, 


i4. ajjfiepov. 


1346, 


9 9. aixvs, D. I, 978; IL. Pfl., 


1353, 


96. aiXivov, bpeoaiXtvov, D. 1, 


1342, 


i5. ajjjxeicoais. 
33 1. 
411-419; c/". i3o4, 9; 1357, 9. 


1342, 


17. arjl^siov, arjfxeta. 


1346, 


95. aixvs ayptos, D. I, 634; cf 


1354, 


4. aiXcptov, cf 1993, 5; i34i. 


1342, 


21. fffft/fflOV. 
1347, 6. 
90; i355, 9. 


1342, 


25. Sifi&jviaxo/. 


1347, 


3. eXarrjptov, D. I, 634. 


1354, 


6. ?IL.mZ.Z).jW.G.,XLI,352- 


1343, 


16. ffeAjjvj/^c/^.i^o^^ijiSia, 1. 


1347, 


4. aixvs ^ftepos, D. I, 978. 
353, conjecit cioaca; cf 391, 8. 


1343, 


17. ffivaTTifffiij, P. /Kg., ? 19, 


1347, 


6. aixvs ayptos, cf i346, 95. 


1354, 


i3. ffaAafxarSpa, confer Phys. 
p. 295, (Z. D. M. G., XLVIl, 


1347, 


8. astpiaais, ^Xsypiovrj. 
Tychsen, cap. ix; Land, cap. 1.11; 
535). 


1347, 


10. aipatov, G. VI, 619. 
Ahrens, p. 63, 6; c/! 1999, 19. 


1343, 


19. alaavl IL. PJl., 207, 


1347, 


19. athrjpirte, confer i336, 27; 


1355, 


9. aiX^iov, cf 1993, 5; i34i. 


1343, 


ao. ffuriSior, -w. 
1337,6. 
90; i354, 4. 


1343, 


ai. ff/ov, c/! i335, 9; 1337, 18; 


1347, 


i4. aetpas, cf 773, 8; i348, 


1355, 


29. 3-up^Aa(a?D. I, 664. 
1660, 99. 
23. 


1356, 


7. afiapis, P. Mg., ?3, p. 94i, 


1343, 


2 3. ffivairiyor, confer iSi^, ii; 


1347, 


17. astprjves, confer i5o, 10; 
h,{Z.D.M. G., XLVII, 63i); 
i344,4. 
989, 9. 
ef i356, 19. 


1343, 


ai. ff/ra:ri, -eas, cf i364, 95. 


1348, 


2 1 . arjpayyuhrjs 1 


1356, 


i9-i3. fffiapis, ipxstov, confer 


1344, 


4. ffiviitTrivov, IL. Z. D. M. G., 


1348, 


23. ffeipa, cf 1347, i4. 
i356, 7. 
XLI, 36o; f/. i3i7, 11; i343,- 


1349, 


1 . aipi^ov, d\l/ivdtov ^aXaaatov, 


1356, 


i4. 2aS§aTtai'o/. 
93. 
D.I,369;c/.i995,4;i3o4,k/<. 


1356, 


90-95. afjtipva fotwrixri, D. I, 


1344 


6. avds anal 


1349, 


19. eff;^apa, -as, cf 643, i5. 
81. 


1344 


i4. ffiffufiSpiov, cotf. i3i6, i3; 
20 C( 29. 


1356, 


95, afiipvtov, D. 1 , 4 1 5 ; IL. P/J. , 
i3i8, i4. 


1349, 


2 4. ff;^oAaffaTe. 
993; ff^Airov ftaxeSiivior, D. I, 


1344 


17. arjaxfiov, D. I, 94i. 


1349, 


27. ayptviov, ia. 
4i3. 


1344. 


19. ff>jffafiOEiS^s, avTixufjixoii, D. 


1349, 


ult. axpXaaltxds, cf. 2^9, i4. 


1357, 


9-3. aiXtvov, tserpoaiXivov, cf 
I,633;IL. Py?.,973;c/: i345, 


1350, 


7. rf/ntvtnv^ in ^rlnssa «' \ -^ 11 
i3o4, 9; i353, 96. 
5 e( i5. 
loco T^jAii? cf. 1349, 97. 


1357, 


4. ffaAaftavSpa? cf laga, »9; 


1344, 


99. CTiffapov, D. I, 267. 


1350, 


8. ^vyoalirrjs, S. Frwnkel, Wie- 
i354, i3. 


1344, 


26. iaxypds, conf i4o, 8; 94o, 
ner Z. , 1894, 997. 


1357, 


6. afiipvtov, cf i356, 95. 
i5;i384, 8. 


1350, 


9. aydXtov, la. 


1357, 


19. Xafios. 


1345, 


1 . aTrJntov V 


1350, 


11. ffp^orros apwfiaTlX)^, D. I,3o. 


1357, 


i3. 'S.afiodpaxrj. 


1345, 


5. aijaafiostiis vb ft^a, D. I, 


1350, 


i3. axpivos iXeia, D. I, 544; 


1357, 


17. alififtt, cf i33l, 1. 
633; ef. i344, 19; i345, i5. 
IL. P/Z.,187. 


1357, 


19. ffWftaTiov. 54 APPENDIX AD LITTERAM oo 1357, 


36. atiiliaXis. 


1370, 


19. 1 forsan avfia atramentuin. 


1374, 


1358, 


1. (Tftip/« Ckldot), D. 1, 8ao. 


1370, 


21. a(^ayr}. 


1374, 


1358 


3. trixihov,P.yE(jr.,ZfJ,\>.^Sh, 


1370, 


aa. ariTTias, -iios. ar)itia, conf 


1374. 
a 3 , emplttstrum quoddam ; vel (Tixrj- 
1994, 17, clc. 


1374, 
Xiov gc/ipellum, id. C 17, p. 181, 


1370, 


a3. tr^alai. 


23,(Z.D.i»f. CXLVll, 535). 


1370, 


aS. aTraapidohrfs. 


1375, 


1358, 


h. aefieicofial 


1371, 


1. (Tirofffjo/, c/". 78, 7; 947, 19; 
1358, 


11-19. «^f^^iS. D- I. 577; IL. 
958, 18. 


1375, 
PJl., a34; S-iftaAor; Tdt?os; 


1371, 


4. (TW<i(TfiaTa. 


1375, 
iXirr}. 


1371, 


6. a^axskos, pl. a^axehanoi 


1377, 


1359, 


1 9. (Tfii/iia , anijyfia , Sieg. Frain- 
G., VUl, 93 el 98; et {ajxrjyixa 


kel, Bcitr., p. 7, nol. 1. 
iii) a^pexkris, P. Aiigin., ? i3. 


1377, 


1359, 


uh. «riifxif^u^toii.^/". 1398,6; i36o, 
p.976,i4(Z.D.A/.G.,XLVIl, 


7;P. /%., K 3, p. aSa, 89. 
533). 


1378, 


1360, 


4. 1 forsan ~p.fY\ cum anapiov. 


1371, 


10. doTtipayos , cf a33, 17, elc. 


1378, 


1360, 


6. 'iforsan y\w\ cum allia, JL. 
P/7., 363 ; c/.i 336, a4; 1.337,1. 


1371, 


1 1-1 a. ff^apyavioi', ^i^tov, D. I , 
599; IL. PJl., 979. 


1378, 


1360, 


7. (T4ft^«;^ov, 5/". 1398,6; 1359, 


1371, 


i4. ai:ipTtov,T).l,&htt;lL.Pfl., 


1378, 
«/(. 
366. 


1378, 


1361, 


11. 'ssaTpoiveia, cf. 1589, i5 el 
»7- 


1371, 


18. (TJ7ir/a, c/". 498, 16; 770, 2; 
i346, 3. 
1361, 


17. aiakov. 


1371, 


9 0. anevaov. 


1378. 


1361, 


90. x^7;^pos,D. I, a4o;IL. P/?., 


1371, 


91. OTcipfxa, confer 1878, 6; 


1378, 
101; P./Eg., p. a4o, 35, (Z. 
1377, 1. 


1379, 
D.M. G.,XLVII, 53 1). 


1371, 


aa. OTtdyyos, conf 934, et 8; 
1361, 


22. (Tai'So|, cf. 1294, 1; i588, 
689, 17; 1879, 9. 


i3. 


1371, 


aS. eTTriSio»', cf. 938, i5. 


1379, 


1361, 


95. aavZapaxv, <f. 968, 18. 


1372, 


I. (TTroS6s. 


1379, 


1362, 


4-5. aihiiptTis, conf i336, Q7: 


1372, 


2. aTTOvhrj. 


1337, 6; ■^paxketa, confer i48, 


1372, 


4. OTTOvlaTa, IL. i« Z. D. M. G., 


1379, 
i5. 
XLI, 36o. 
1362, 


i3. awrfyopia. 


1372, 


5. cr^6Spa. 


1379, 


1362, 


l4. aiveonis. 


1372, 


6. NainrA/ou EvSoicos, G. XIII, 
1362, 


99. avvd}wp.a, cf. 1 3i 4 , 1 ^i , etc. 
268;IL. P/.,2cj8. 


1379, 


1362, 


a 5. aniihr)s, ta. atTuhrj ; P. /£^. , 


1372, 


9. aTt6yyos,cf 1371,99. 


a 78, p. a3, tiTepi anaoldjv, De 


1372, 


i3. ai!ovlaiot, confer 934, 93; 


1379, 
cibis frumentariis (Z. D. 3/. G. , 
235, 4. 


XLVII,52i). 


1372, 


l4. (T^ovSvXioi', D. I, 49 5; G. »n 


1379, 


1363, 


10. (TW'oS/a paA>7poT(>|n«i)v? lora- 
Z-.D.M. G., XXIX, 998, 48; c/. 


. 1379, 
rii. 
287,8. 


1379, 


136/i, 


18. aiva^ts. 


1372, 


17. aaTtwv. 


1379, 


1364, 


a5. (x/vaTf, -eus, c/".,i343, a4. 


1372, 


18. avfx^covial 


1379, 


1365, 


1. ?c/: i384, 16. 


1372, 


aa. ia^dheXos, eonfer i3i, 18; 


1380, 


1365, 


18. o-^(TeA(,-e(ws, D. I, 4o2; IL. 
988,7. 


Pfl.,U,cf i3o4,4;i345, 21; 


1372, 


95. (TTrexotiXaT&)p, cf 934, 95. 


1380, 
1661, a. 


1373, 


5. ? 
1365, 


ao. lforsanaiaeXt,sedglossavix 


1373, 


6. (Tir^pfta, c/". 1871,91; 1877, 1. 


1380, 
sana. 


1373, 


7. (TTrAvwfris. 


1380, 


1366, 


4. aeiaT pa. 


1373, 


18. ^AexTpov, confer 181, 16; 


1380, 


1370, 


11. arj-nia, cf lag^, 17; i346. 
684,3. 


1380, 
3; 1870, i5. 


1373, 


19. avpixdvl 


1380, 


1370, 


l5. arjTila, cf 13^4, 17; i346. 


1373, 


20. ao(ptalr}s, cf 1819-, ult. 


1380, 
3; 1870, 11. 


1374, 


8. a<pvpa. 


1380, 10. ? 

lO. <nre/pa, cf 986, 8. 

a4. Aeix>7, c/". 9'i5, 9; 950, 18. 

95. ^e/". IL. .«/.D.M.CXLI, 
309. 

3. <nravt<Spi'a, confer OTcivvipos . 

IL. ;v. 

5. (TVfii^^AXiot'. 

9. (Ttifi^^eAAixo/. 

1. aitipfxa, -iruv, cf 1871, ai; 
1878, 6. 

6. «r^pipov^IL.P/^^i^c/.a^a, 
4; i56C,5. 

1. ? 

6. eifiaTtaalpov. 

18. (TxctvSaXot', confer 19^4, 7: 

1879,8. 
20. axeWbe. 
22. axpivtov, scriniuxn, IL. N.; 

cf. 9 4 1 , 5 , quo in loeo Appendix 

corrigenda est. 
94. ? xifiwXia yrj. 

96. «KTxap/Ses, cf 34i, 10. 

1 . axoho^daXfiia ? ^. 1 645 , 1 1 . 

vel potius axArjpo^OaXfxia. inepln 

glossa, cf i385, 6. 

3. axafiSds. 

5. axivht^, IL. Pfl. ,16, not. ; cf. 

1994, 3. 
8. axavhakov, confer 1294. 7: 

1878, l3. 

10. oxafxfxeoviet et avxifxivos . cf. 
i385, 16. 

i4. (TxeS/a? cf i35i, 3: i38C). 

i5. 
i5. axevaaia dSporoviTrfsl D. 1 . 

69. 

17. axekerdv. 

90. axeTtialrjs. 
99. axhcTi. 
28. axevos. 

9 4. axevTJ. 

7. ^oiixtva, cf. 878, 9 et 10; S. 
Frwnkel, Wiener Z., 1898, 83. 

8. SxuSeAA/T)7s {oTvoe), G. X , 
833; XV, 689. 

9. <rixii(i)S)7s ? IL. N. 

10. axwpia, cf 1882, 10. 
12. axoreivbv. 

i4. axoTOfx-^vij , cf. 98, 19. 

16. axoTOs. 

17. (TxuTaA)7, (ifx^iffSaiva. 

9 1 . (TxoA(i7rej)Spa. ■ 


H| APPENDIX 


1380, 


a4. (TxoXoTtivlpiov, cf. 287, 1; 


1384, 
583, i5. 


1384, 


1380 


ult. (TxdXvi^os, D. I, 358; IL. 


1384, 
Pfl; 992- 


1384, 


1381, 


4. (xxcohj^, IL. in Z. D. M. G., 
XLI, 36o;c/. i383,i7;i385. 


i4. 


1384, 


1381, 


7. [^ixXKds)xexavfiivos,cf.Sh8, 


1385, 
18; 898, 21. 


1385, 


1381, 


9. i//euSoeTT>7S ? confer i38i, i3; 


1385, 
i383, 5. 


1385, 


1381, 


12. SexoOrSos, Act. , xx, 4. 


1385, 


1381, 


i3. ■^euhoeTirjsl confer i38i, 9; 
i383, 5. 


1385, 


1381, 


i5. (TxoAia. 


1385, 


1381, 


90. aixfaats, cf. i322, 8. 
1381, 


23. axopirios, axopitios &<i\aa- 


1385, 
aios, D. I, 173. 


1385, 


1381, 


ult. axop-ntosthis, D. I, 685. 


1385, 


1382 


10-12. axojpia., cf. i38o, 10; 


1386, 
fzoAtiSSaiva, cf 1089, 24; axw- 


1386, 
pla dpyvpoii. 


1386, 


1382, 


i5. axdp^tov, D. I, 46o. 


1386, 


1382, 


90. axdpohov, D. I, 290; IL. 


Pfl., 393. 


1386, 


1382, 


21. (Txopo8(i:rpa(TOv, D. I, 298. 


1386, 


1382, 


26. axopTtlovpov 1 D. I, 683- 


684. 


1386, 


1382, 


ult. (iXdr/) SoxoTopia. 


1386, 


1383, 


9. ^xvdat. 


1387, 


1383, 


5. ^f-eOSos? cf i38l, 9 ef i3. 
1383, 


7. Ixvdditohs. 


1387, 


1383, 


11. wxTaAw^f', -drjros, c/! 1225, 


1387, 
1 1; 1280, 1. 


1387, 


1383, 


16. axOXov, -a. 


1389, 


1383, 


17. axwXr}^, cf. i38i, 4; i385, 


1391, 
i4. 


1393, 


1383, 


18. (TxiflfOS. 
1383, 


19. axvOpamds. 


1393, 


1383, 


21. axr)vrj. 


1393, 


1383, 


a3. (Tx^a. 
1383, 


9 4. «Txjjr&jfia. 


1393, 


1383, 


«/«. axlyxos, D. I, igi; c/l 771, 


1393, 
16; 876, 19. 


1394, 


1384, 


4. ffx/ppos^c/". i384,a3;ol3>7(ia. 


1394, 


1384, 


8. iaxyp6s,cf. ilio,8; ilio,i5; 


1394, 
i344, 26. 


1394, 


1384, 


10. axtXXtjTtxds olvos, conf. 71, 


1394, 


1384, 


'7- 
12. axiXXa, cf 94i, 91. 
1384, 


l4. «TxiXA>;Tixdv d?os,D. 1,710. 
1384, 


16. ? c/". 1 365 , 1 ; 1« ttota 1 9 S m- 
terprelatur axivos. 


1429, AD LITTERAS oo, ^ ET A 17. avvo^pisl PS. 

19. axiicapvov. 

20. aiiijitTpov. 

23. axippos, axtppdyfiaTa; axip- 
pos sv (irJTpa, G. XIX, 43o; cf 
i384, 4;i385, 4. 

26. axiprrjposl 

h. axipposp.a, cf. i384, 23. 

6. «TxA)7po^(?aXfii'a, G. XIV, 769. 

8. axaXa, scala. 
10. axXripi. 

13. axoXiSv. 

i4. axdiXrj^, cf i38i, 4; i383, 

»7- 

16. axa(ipicovia , D. I, 660 ; cf. 

1379, 10. 
ig. ? c/". i3i 1, 20. 
2 3. axlyxou oipi. 
2i. axap.viov, aiXXa, -tjv. 
1. <to^i(t7ixo/? 5/". 1 320,116/ 20. 
6. (JxAal. 
g. aaxpa. 
i5. axehial cf. i35i, 3; 1^79, 

i4. 

18. axipos, cf. l329, 12. 

19. (T&jpi, -siws, c/! i323, 19; 

l394, 12. 

21. axdpTitos, cf i38 1, penult. 
9 2. asiptos. 

17. o-apSiov, cf. 171, 10; 173, 
91; 1387, 20. 

18. aetprfvesl cf. 134^, 17. 
90. aiphtov, cf 1387, 17. 

23. ? 

99. S-p/Sa|. 

l5. aiptxov, cf 1294, 2. 
6. SAif, cf 173, l4; 174, 7 
c< 8. 
8 e( 10. ^epaTr/a)!'. 

9. arjTtia, conf i3i6,3; i^yo, 
l5. 

90. SupixoutTai. 

22. ffapxiixoAAot» ? 

1. (Tapxox6AAa, cf 1294, 25. 
/i. aip^,-xds, cf. 1995, 5. 

14. ■)(Stp.!i3V, cf. 888, 9. 

91. alrjdos, cf. l33l, 4. 

92. al6p.aitia, cf. i3a8, 9. 17. 'ori(T(TAaioi', cf i556, i4; 
i584, 3. 1430, 2. xafiTr7iis. 

1432, 1. !X(Tp6SeAos, cf. 234, 12. 

1433, 5. OptSiaios vel o<ipr]Ttx6sl conf. 

IL. Pfl., 992. 
1440, 24. (Tit>, c/. i3i3,9. 

1448, 19. piotyds, cf 1068, 2 4. 

1449, 9. opoSixxr;, cf. 90, 26, etc. 
1453, 3. Tpdj^tpia, cf. 829, 10. 
1453, 5. iviyakXts, cf. 196, 17; 197, 

11. 
1455, i4. ya^atXidiv, confer 904, 6; 
1457, 17. 

1455, ull. eiirarebpiov. 

1456, 6. •zsfoA^yovor, confer iSog, 9; 

1547, 1. 
1456, 18. 'Sfatovia, confer 1472, 19; 
ligi, 8; i5i4, 93; 1678, 4. 

1456, ult. pouSia. 

1457, 1. xuvos, cf. 277, 10. 

1457, 4. A<TxA);7rid(S);s, G. XIII, 978. 
1457, 6. ?c/. 699, 12. 
1457, 17. ^^afiaiA^dJv, cf i455, i4. 
1458,7. fiwpix»^,^/'. io4o,2i;i48o,4. 

1459, 5. ao-TTixpayos , cf. 938, 17, etc. 

1460, 18. xeyTatipiov, D. I, 34^; IL. 
Pfl., 3o9. 

1463, 19-20. XeovTOir^aAov, cf ^44, 
16-17; ^sovTOTr6htov S-opuSr;- 
epov,D. I,447;IL. Pfl., 3o4; 
cf 963, 1. 

1467, 4. tsiiTvpos, confer 1478, 94 
1594, 12. 1471, 7. •sraOffOv. 
1471, 9. zsadaai. 
1471, 11. <pavais. 
1471, 19. fabrica. 
1471, 16. (piypos. 
1471, 18. piysTai. 
1471, 19. (piyop.at. 

1471, 20. ^ay^Saira. 

1472, 3. nrjyaaos. 
1472, 6. tsiyts. 

1472, 9. ■syepiiraTj^Tixo/, cf 1496, 9; 

1694, 94. 
1472, 1 1. 'Boiajv. 
1472, 19. <paiO<ov. 
1472, i4-i5. '5yoivTj^s,iafoi>;Tix<Js,'sroi)?- 

rai; Hof. , 199; conf i5o5, »: 

i54i, 19; i542, 19. 56 


y» 


iPPEP 


«DIX AD LITTEKAM ^ 


^ 


1472, 


i(). laraioii/a, ■nrevripoSov; D. I, 


1475, 


ull. ■aaXatiTlrj. 


1479, 
686;IL/yZ., 3o8;c/: 39, n; 


1476, 


1. liraiTa. 


1479, 
493 pen.; i456, 18; i^gi, 8; 


1476, 


9. i!raA/ot(pos, D. I, 116. 


i5i4, 93; 1678, 4; i58o> 10. 


1476, 


4. lirapaXios (TtOifiaXos)! coh/. 
1473, 


1. •arejis. 
1/475, 9. 


1479. 


1473, 


3. ^eA/r.;, G. XIII,5o3. 


1476, 


6. ■aiyxprjT^os . G. XIII, 101; 


1480, 


1473, 


5. ■aciTrfp, «aripa; c/. ibS'j, 1; 
kpt(r1oxpiTVs1 c/ G. XII, 879. 


i538, 5. 


1476, 


7-8. •Brai'(7A>;t'os; ffeA»;»»/. 


1480, 


1473, 


7. ■araTp/a. 


1476, 


10. tirayxpaT/ao-fios, con/ 1^79, 


1480, 


1473, 


8. ■aaTpuvixij, ■zsirpuv ; c/! 1 689 , 
»7- 


1480, 
13. 


1476, 


19. IloveiJis. 


1480, 


1573, 


10. liraTp&JvofKxcis. 


1476, 


l4. llavOiuv. 
1473, 


13. -EriTep ^(Jiaj»'. 


1476, 


16. ^avTaala, con/er 1679, 8; 


1480, 


1473, 


l3. n^Tpa. 
i58o, 3. 


1480, 


1473, 


i5. patriarcha, c/. iSSg, 1. 


1476, 


17. i!rai»axeia. 
1473, 


19. ■aatptikpyrts, </■ iSSg, 9. 


1476, 


19. «raiSe/a, c/ ihjlt, 16. 


1480, 


1473, 


9 3. •arsTJ^va, -S>v, c/. lig^, 93; 


1476, 


9 1. ■ssatllaxr} , c/ 1674, 17. 


i536«/(. 


1476, 


93. ■zsavovpyia. 


1480, 


1474, 


10-11. «avaxes kmikirtstbv, Tsi- 


1476, 


9 5. 'ErayxpaTiot', D. 1, 3i8; Z. 


1480, 
voKSi Xeipeijvtov ; D. I, 899; Z. 
D. M. G., XXXIX, 999. 


1480, 
D. M. G., XKXIX, 999;'co;i/er 


1477, 


5. •Eravoxes kaxXrj-^iidv, -Eraraxes 


1477, 5. 
Xeiptifior, ifiipaxov, c/ 14^4, 


1480, 


1474, 


l3. iiraiiaxes ApaxAeiov, D. I, 
10. 


396;Z.i>.M.G., XXXIX, 999. 


1477, 


i5. ^aaaa. 


1480, 


1474, 


i5. ir^n-epi^c/'. 1494,29; i54o. 


1477, 


17. ■ErarTO'7r«iA)7s. 


1480, 
6; 1557, 91. 


1477, 


19. Tsia-)(a1 PS. ; c/. 1^78, 9; 
1474, 


16. -araiSe/a, c/. 1676, 19. 
• 1589, 16. 


1480, 


1474, 


17. ■eatlhxr}, c/. 1^76, 91. 


1477, 


90-99. ^acris, a-K6(paats, xaTa- 


1481, 


1474, 


19. lirars. 
^aais, con/er 969 , 4 ; 969, 10; 
1474, 


90. «apaXios? 
1557, i5; 1588, 17 e<9i. 
1474, 


9 1 . isa(7x^ojv, IL. iii Z. D. M. G. , 


1477, 


9 4. (^iarjXos. 


1481, 
XLV, 698. 


1477, 


95. •Erotrp^a, c/ 1589, l6. 
1474, 


99. -Ero;^»!^. 


1478, 


17. ^atTiards. 


1481, 


1474, 


ult. •nrap^tis. 


1478, 


19. tsaalbs. 
1475, 


1 . •nr AaxoOs , -oOvros , S. Frcenkel, 


1478, 


91. •Erair^ffos; ■ai-rmos, con/er 


1481, 
Die nram. Fremdw. , 33; confer 
1594, 9. 


1481, 
i563, 90. 


1478, 


94. ■EroTrupos,^/'. 1467, 4;i594, 
1475, 


3. •nraAi77e»eo-fe. 
19. 
1475, 


5. IlaAfivpa. 


1478, 


ult. na^vovTtos. 


1481, 


1475, 


8. isaXaTiov, c/ 1569, 17. 


1479, 


1. (to) ■Er£7rp(«)fi6'a, (v) •are7rp&)- 


1481, 


1475, 


9. ■ErapdtXios (TiWfxaAos) ? IL. 
jiivrj. 


1481, 
PJl., 393; c/. 1476,4. 


1479, 


3. xauxaA/s, SaOxos, D. I, 981. 


1481, 


1475, 


11. (TTriAaS, -axos. 


1479, 


7. ^axis, -01, D. I, 949; coi/er 
1475, 


19. IlaXAas, -aSos. 
1479, 19; l591, 9. 


1481, 


1475, 


i3. (^aXiy-yiov, -la, c/ voc. seq. 


1479, 


19. ^axis, e/ 1479, 7; i59i. 


1481, 
et 1629, 1. 
9; paxds 6 ^rri tcov TeXiiaTwv, 


1481, 


1475. 


15-19. ^aAoyyiow, paXayylTtov, 
D. 1,583. 


AeuxdxarOa, D. I, 467. 


1479, 


16. ^axoiarj 2 con/er Strabonein , 


1481, 


1475, 


90. ^aAay^iTijs, IL. PJl., 97; 
cap. DCccv. 


1481, 
c/ 689, 11. 


1479, 


17. ■aayxpaTiaap.os, c/ 1476, 


1482, 


1475, 


91. i?aAap/s,D. I, 488. 
10. 


1482, 


1475, 


9 4. ^aXa^yes. 


1479, 


19. epeix»;, c/! 91, 10; 169, 90; 
1475, 


a5. ■aakaialptxol. 
658, i3. 


1482, 93. oxaxii, D. I, 197. 

94. ^Xiifxos, c/ 3o9, 95; 379, 
ig; 1567, 1; i568, 99; 1679, 
1 1. 

95. ? 

1. •Brapa^ptXTW);, eon/. 1489, i; 
i6o9, 10 e( i3. 
9. ■mapaaiiiSafia. 

3. •arapairAi;^/3, G. XVll a, 389. 

4. fi«pix7>,^.io4o, 91; 1458,7. 

8. ■Bapaavviy/rj , G. VII!, 9 48; 
c/ i48), 6. 

1 o. tTepioSevTj^s. 
IH. •arapiUT/Ses,-arap«i)T/s,G.XIX. 
lilto;P.£{r.,y 93, [j. 80. 

14. ■aapep.Ttl-aleiJV, c/. i48i, 4; 
i486, 1. 

1 5. -BrapaxaTj;7<5p>;(ia. 

16. ■aipsais. 

19. ■aapbpaatsvel^apoT^wjie ,(j. 

XIX, 435; c/ 1610, 1. 
91. ■zsapp-ijaia, con/er 14^6, 8; 

1606, 95. 

93. -Erapop^iTetxTis, c/ i484, 96. 

95. -Erapeivufios, con/ i484, i5; 
1 485 , 1 1 , 1 7 et 1 9 ; 1 6o3 , 1 . 

97. -BrapaA,A>;Aos. 

I. •arafJpi;(r/av ([11« agit = «rafip>;- 
ataloy.ivij , Ez., xti, 3o, Hex.; 
F. 0., II,8o6,H0J. 5o. 

9. arapiiAios, D. I, 65 1; con/er 
i485,9. 

4. •arapefi^!rii776»»», c/ i48o, i4: 
i486, 1. 

6. •arapaffwoy;^^;, c/. i48o, 8. 
g. ■aapddvtov ofiapaxor, D. I. 

484; IL.PJl., 396; coi/er tSi. 

i4, etc.; i484, 99; i486, 3. 

I I . ■arapaSaeris. 
i3. •ErapaSoA};. 

1 4. ■aapiyovaiv. 

16. ■aapoovv)(ia , D. I, 545; IL. 

PJl., 39-2. 

ao. -Erapo^ajv. 
99. •arapaSoOvai. 

94. •aropa|7;Xou ... Ps., x\xvi, 
i;PS. 

96. -ErapaxaAsSi'. 

98. ■aapaxXrjOrjvat. 
1. ■aropaXaA&iv. 

3. ■aapadrjaofiai, Ps. , xix, 6; 
PS. 

5. ^apftaxevTix^v, c/ 1698, 3. APPENDIX AD LITTERAM A 57 1482 


7. -Erapi (iinpdv. 


1485, 


1482 


9. ■aapivoiioe. 
1482 


1 1 . ■BrapMaixoi. 
1482 


i3. TaapapmTsT(T8ai,Ps.,L\i.xni, 
11; PS. 


1485, 


1482 


i5. 'TSapacTiuTi-ijaeis. 
1482 


17. ■aapaTrj^Topiai. 


1485, 


1482, 


1 9. ■ssapira^ie. 


1485, 


1482, 


2 1 . "aapareivov. 


1485, 


1482, 


a3. ■waparrjprjfferat , Ps., xxxvi, 
19;PS. 
1482, 


9 5. •nrapix r6. 


1485, 


1482, 


uh. -srapa^uas. 


1485, 


1483, 


1. ■aapsHaXeaa. 


1485, 


1483 


3. ■srapsAevKTera». 


1485, 


1483, 


5. wapsfxSoAer. 


1485, 


1483 


7. ■mapepSo\rf. 


1486, 


1483, 


9. ■arap' sfioti. 
1483, 


10. 'aapevo^eiv yioi, Ps.,x\xiy, 
i3;PS. 


1486, 


1483, 


12, 'aapi^. 


1486, 


1483, 


i3. 'BapeTtilrjp.oe. 


1486, 


1483, 


l5. ■aapi&lrjaav. 
1483, 


17. 'Bsapialriaev. 


1486, 


1483, 


19. 'Erapa(TW£§A>75>;, P«. , xLViil, 


1487, 
l3;PS. 


1488, 


1483, 


9 1 . ■aaprjXdov. 


1488, 


1483, 


9 3. 'oapBivoe. 


1488, 


1483, 


9 4. 'Eifap/S>;s. 


1489, 


1483, 


2 5. ■aapoixrjaet. 
1483, 


97. ■aipoixoe. 


1489, 


1483, 


99. ■aapprjataaofiai. 
1484, 


1 . ■aapoiKrjaet aot , Ps. , v, 5 ; PS. 


1489, 


1484, 


3. ■mapebpyiaev. 
1484, 


5. ■aapoSivet. 


1489, 


1484, 


7. •n-ap^erai. 
148'i, 


9. ipapirpa. 


1491, 


1484, 


11. ^apfiaxds, c/". 1697, 91. 


1491, 


1484, 


i3. israpayeo^os. 
1484, 


i5. irapajwtifxos, con/! i48o, a5; 


i485, 11, 17 c< 19; i6o3, 1. 


1491, 


1484, 


9 4. ■oapeyxe^aA/s, G. II, 714. 


1491, 


1484, 


96. ■aapoxirevate , confer i48o. 


1491, 
93. 


1491, 


1484, 


99. ■aapOivtov, iX^lvri, ■aspli- 


1491, 
xiov, «((xapoxoj', D. I, 589; IL. 


1491, 
PJl., i49; c/. i48i, 9; i486. 


3; 1496, 19; 1499, 8; 1559, 
i3 


1491, 


1485, 


6. -irapJaAia^x^s, D. I, 5^4 ; IL. 
Pfl., 175; c/. 979, 93; 1606, 


1491, 
.i4. 


1492, 


1485, 


7. 'aapiXvais. 

9. •srapdAios, xai'oirix6v, D. I, 

656; IL. m Z.D.M. G., XLV, 

699; cf. i48i, 9. 
11. ■aaptbvvp.oe, cf. i48o, 95; 

i484, i5; i485, 17 et 19; 

i6o3, 1. 
i3. ■aapaSaroil 
i5. •Erapa€aTJ7s,c/'. i6o3,9et i4. 

17. ■aapiimp.oe, cf, i48o, 95; 
i484, i5; i485, 11 ei 19; 
i6o3, 1. 

19. 'aapcivvjxtt, cf. voc. priec. 

91. xapKtvot, PS. 

99. ■aapaSarwhr/e , 'aapaSirrfsl 

ai. 'aap(avv)(la. 

27. •srapa9))«>7, c/". i64o, 5 e( 18. 

I. 'aaps{x'Jci-Klaiv, cf. i48o, i4; 
i48i, 4. 

3. -srap^^rio»', ^. i48i, 9; i484, 
99. 

9. ■aiOoe. 

II. oitoSiXaaixov, confer 199, 
5-6, etc. 

95. eTr(yao-7p(0)', cf. 648, 7. 

10. •srayoupos. 

10. adyfxara. 

la. if-wx^Kc/. 1 557,13 ;i 588,5. 
i3. i^O;^os. 

1. ■aapappoaivrj , conf. i48o, 1; 
1602, 10 et i3. 

3. ■aoli'ypa, confer i5oo, 18; 
i534,5. 

4. 'ab'&piKov {(^ipixaxov) 1 confer 
II<iSp(xos, G. XVIU, 98;1L. /V. 

1 1 . ■apdOeaie , sed glossa potius 
ad ■ap6(paaie spectat, IL. N. 

5. 'sroS>7p>;s, cf. i5oo, 17. 

8. i!ra(ov(a, cf. i456, 18; 1^72, 
19; i5i4, 23; 1678, 4; i58o, 
10. 

12. ^ercrai. 
i3. ■aetviaco. 
1 4. 'aeipaaov. 
16. •Ere(paT>7p(0i'. 

18. februarius. 

20-23. -cra(Set;T>7p(oj', -)^p(a, •sra^ 

%iov, 'aopvetov. 
2 4. 'sra(8eii(Tas , ■aaihsvOrjre, sed 

glossa ad ■aehiov pertinet. 
ull. ■aehiov = alrjdos •sroSds, G. 

XVIII (j, 6i3. 

1. ■aaihian' {■aidos), conf. 889, 

11, m Append. 1492, 3. ■ailai. 

1492, 4. 'asvKilavov, D. I, 497; IL. 

Pfl., 384; cf 1499, 10 et 16; 

i5i9, i6; i5ai, 19; ult. glossa 

ad ■asixr) pertinet , cf. i^ga, i3. 
1492, 10. •sreux^Savoi', cf. 1492, 4 et 

16. 
1492, i3. •Erevx>7, IL.Pfl., 57. 
1492, 16. •sreux^Savo»', cf. 1^92, 4 et 

10. 
1492, 18. ■sreTa(7(T>7s, D. I, 698; IL. 

P/., 389; c/ 1578, 17. 
1492, 91. ■apdraats, Hof., 201; conf 

1609, *5; i6i4, 19. 
1492, 93. •areTe(va, confer i^^S, 28; 

i536, ull. 

1492, 25. •EreT(iftevo(. 

1493, 1. •tir^pa, -Er^pos; vel lI^Tpe, 
Tlirpos;cf. i538, 19. 

1493, 3. •ErsTpo<TiA(»'oi>, co)if. 285, 91; 

i538, i3. 
1493, 8. -Er^^pis, D. I, 676; IL. Pfl., 

157; cf. i534, 6; 1539, 5. 
1493, 9. ■asravvieovl 
1493, 19. ? 

1493, 90. •sr^Aexus, cf 15^4, ult. 
1493, 2 9. -srsAsxav. 
1493, 25. atT^fiSeAos, IL. in Z. D. M. 

G., XLV, 698. 

1493, ult. 'aelwpie. 

1494, 1. ^^^■yos. 
1494, 3. osvBaiv. 

1494, 4. -srevTi^uAAoi', D. I, 536; cf 

1578, 4. 
1494, 6. -aivve. 
1494, 7. -ErevTaS^gAov. 
1494, 9. -Ers<To-(5s , G. XII, 332; confer 

i5i8, i3; i584, 19. 
1494, 11. 'ai-^te. 
1494, l3. TSSTtehriixivoi. 
1494, i5. ■aeTTOiKtXixivr). 
1494, 17. ■aenotOcbe aoi. 
1494, 19. •Ereirup&jft^vos. 
1494, 9 1. •sreTTovaTov {a(xr}yixa), Pmil. 

/%.,p. 277, 5. 
1494, 22. 'ai-itspt, confer tlfjli, i5; 

i54o, 6; 1557, ^i- 
1494, 93. -ErOoKTis, G. XIX, 434. 

1494, 25. ^&itXoe, D. I, 658. 

1495, 1. ■aiTtov. 

1495, 3. -sr^Aiov, D. I, 65^; IL. Pfl., 

39 2 ; SaOxos. 
1495, 11. ■ae^vrsvfxivos. IMmililmii. ntim, ILi. 58 APPENDIX AD LITTEHAM A 1495, i3. ■aepii^pvy^s naptaftds, G. | 1498, 7. mepleXe. 

Vli, G66 el 686; cf. 1^96, a5; 1A98, 9. ■aeptexvxXwaav. 

1^97, 4, 18 e/ aa. 1 1498, 11. «epi^Aexe. 

1495, i5. ■aepialepedfv, D. I, 548; IL. j 1498, i3. -Bsepiaauis. 

7^.,365;c/: i559,ii;i63o,8. 1498, i5. ■aepUaxov. 
1495, ai. ■aepixXitp.evov, D. 1, 5i5. 1498, 17. ■aepilojwvait 

1495, a5. -aipas. 1498, 19. •crepiapyupouftiwsi. 

1495, 96. ? 1498, 31. 'aeptxeKoa{iivai. 

1496, 1. ■aepiSe^rtyLevt). 1498, 93. ■aepisXa&eis. 
1496,3. ■aeptdheiycrjs , cf. 1606, 92; 1498, a5. -Erspioutriafffiis. 

1691, 5. 1498, 97. ■aeptsnarovv. 

1496, 5. ■aeptTdvaiov. 1499, 1. ■aepiox_r). 

1496, 8. ■aappriaia, confer i48o, 91; 1499, 3. ■aepisTtoltiae. 

1606, 95. 1499, 5. ■aepmXixetv. 

1496, 9. ■aeptTta-rryrtxoi, cf. 1679, 9; 1499, 7. ■aeptalepd. i6a4, a4. 
1496, 1 1. ITepi ipixr)veias, cf. iGaS, 7. 
1496, i4. -Brepivewet/xiiiis , -<iTos. 
1496, 17. 'Bspdvr}. 
1496, 19. ■asphixiov, confer i485, 1; 

1559, i3. 
1496, aa. ■aepiveov. 

1496, a5-96. ■aepi(^pvyris , ix-cixds {■av- 

peros), cf. 14^5, i3; 1697, 4, 
18 «t 99. 

1497, 1. «epAoiiror. 
1497, 3. tjep/Xuiros. 1499, 8. lirepS/xior, ■aapOivtov, iXZivrj, 
cf. i484, 99; 1559, i3. 

1499, 10. (?oO. 

1499, 11. ■ao\). 

1499, 19. ■aov {tTc&yeis , lob., xiv, 5; 
PS. 

1499, 19. i!roi>;T6s, cf. 1609, 96. 

1499, ai. ^oSep6s; ^<igos, cf. 1^99, 
96; i5o5, i5. 

1499, 24. (^o^vSrjaopiat. 
1499,26. ^iSos^c/". i4g9,9i;i5o5,9. 

1500, 1. ■a^tov. 1497, 4. ■aepi^pvyrfs p.apaa(t6s , eoifer 1500, 3. ■avydivl 

. 1495, i3; 1496, 95; 1497, 18 t 1500,5. puyeWov, -Aa,G. XIX, 445, e( 92. 
1497, 6. ■aspivevais. 
1497, 7. ■aeptaxvOiapAsl sed ghssa ad 

■aeptx6p.p.aTa pertinere videtur. 
1497, 9-12. ■aepnrXsvpLOvia, ,^Xey(idvr!, 

cf. i6a4, aa; i634, 7. 
1497, 16. ^peviTis, cf. 1607, 3. cf. i5oo, 10; alivBS {il-/}v), cf. 

34, ai; 37, 10. 
1500, 10. piyyeBXov, cf. i5oo, 5. 
1500, 17. ■aohTopns, cf. ligi, 5. 
1500, 18. -nroSdiypa, confer 1^89, 3; 

i534,5. 
1500, ao. nrpdXoeosl 1497, 18. ■aepi(^pvyr)s {{napaapLbs) , cf. \ 1500, 21. ««p^Tj^s^c/! i523, 5; 1609, 

14^5, i3; 1496, 95; 1497, 4 j i\ el aa. 

et 99. ! 1500, 94. ■Er6Siov. 

1497, 90. ■aepaixbv {(ujXov) , cf. ■aep- \ 1500, 97. •nroOs. 

aia, IL. Pfl., i48 et 168; G. m I 1502, 9. ■apbi/layp.at IL. iV. 

Z. D. M. G., XXXIX, 292; cf I 1503, 18. ■adre. 1498, 3. 
1497, 29. tirepi^pti^j^s p.apaap.ds, conf 

14^5, i3; 1496, 95; 1^97, 4 

eM8. 
1497, 25. -»epi pvaeeos. 

1497, 37. -srep(7ia,D.I,i65;IL.iJ^., 

168; IBt., n° aoo5. 

1498, 1. lirepiSbAaiov. 

1498, 3. lafepffixdr (pjjfAor), ef. 1^97, 

ao. 
1498, 5. lirepieSaAovTo. 1503, 19. IloTidX.ovs, Act. , xxviii, i3. i 
1503, 91. iiroT«f«is, cf. i534, ult. \ 

1503,93. ^wretvoi a ^63Ta = bapti.sma, 
ef i5o4, i5. 

1503, 94. 'sroTa/xoyeiTMi', D. I, 699; 

IL. P/., 368; c/ 1537,6; 1 565, 
ult. 

1504, 11. of*^axi-T(s,IL.mZ./).M.G., 
i XLV, 698. 

j 1504, l5. ^oSs, (^aira.cf. i5o4, ull. 
1504, 17. (paniato. 1504, 18. -sroTvpiov, cf. D. I, 358. 
1504, 91. ■a\JTia,cf. i543, 1. 
1504, 94, «^7»,^. i543,i3; i555, 
18; i58o,i;i58i, 18; 1587,3. 

1504, ull. ^ana, cf. i5o4, i5. 

1505, 1-9. ■aoirtrixoi, ■aotrinjs; confer 

1479, i4; i54i, 19; i543, 19. 
1505, 9. ^6€os,cf. 1499, 96. 
1505, 19. ■av^ivot. 
1505, i4. <^lvti,cf. i5i4, 94. 
1505, i5. ^oSepds, cf. 1^99, ai. 
1505, 17. truSis, -lios. 
1505, 18. ? 

1505, 90. (^oSriOriaoftai. 

1506, 1. ■aoXeihrfs avrihoTos, G, XIV, 

990, 7. 

1507, 11. naOAos. 

1507, i5. ■adXep.os , cf. i568, 91. 
1507, 17. ■aoXos, -01, cf. i5o8, 17. 
1507, ig. ■aoXMuvitpLOJs. 

1507, 99. ■aoXtreia, confer iSog, 4; 

iSog, 34; i5io, 1 1. 

1508, 3. •sroAoiriSioi', D. I, 679; IL. 

Pfl., 968; sed jJJoci. ad ■adXtov 

pertinet, cf. i5io, 0. 
1508, 4. -BroAuTTOKs. 
1508, 10. ^OAov, cf. i54i, 93. 
1508, 11. ^uAeTixoi, IL. iV.; cf. i5io, 

17- 
1508, 1 3. (pAuxT/s? G. XIX, 434; foco 
»^ V <\ \ / \ y . forsan legendum 

1508, i5. -sroAiTixiiv, c/l i5io, 17. 
1508, 17-90. -oriiAos, -01, conf. xho-]. 

»7- 
1508, 99. -woAtifjpi^ov, D. I. 63o. 

1508, ult. ■aoXvxapTcos , cf i5io, ii). 

1509, 1. «oAu;^ap/eis. 

1 509 , 9 . xoXoxvvdis , IL. in Z. D. M. G. , 

XLV, 699. 
1509, 4. ■aoXtreia , cf. 1607, 99; iSog, 

94; i5io, 11. 
1509, 8. ^AAov, D. I, 36i; IL. Pfl., 

195; cf i5ii, 11; i568, 16. 
1509, 9. -EroAuyovof ippsv, ;^iA«i^A- 

Xov, xA»;fia , -Er>;SaAioi', D. 1 , 507 ; 

IL. Pfl., 34; ■sroAu}'Ovoi' Q^fjXv. 

D. I, 5o8; cf. i456, 6; i5ii, 

1; 1547, 1. 
1509, 99. ■aoXtrevdftevos , cf. i5io, 1. 
1509, 24. -sroArreia, coifer iho-j. 29; 

i5o9, 4; i5io, 11. 
1509, 96. ■aoirjrds , ef. ligg, 19. APPENDIX AD LITTERAM A Ul 1509, ult. •Er6A(s. 

1510, 1. ■BoXnsvdy.svos , cf. iSog, aa 
1510, 3 . (pvXia ; in frlossa lege _j 

loco ^\, cf. IBt., n" 9228. 

1510, k. 'BSOXVTOKOS. 

1510, C. «(iAiov, c/". 288, 3; 602, 17; 

i5i3,5. 
1510, 11. Tssolnsla, confer 1607, 99; 

1609, ti et 2i. 
1510, i3. liroXii, «oXAo^, c/". 1010, uft. 
1510, i5. ^yXaxTjfpiow, -(a. 
1510, 17. ^uXexTixoi', co)!/". i5o8, 11; 

ssoXniKbv, cf. i5o8, i5. 
1510, 19. -EroAixapiros, eo»j/er i5o8, 

ult. 
1510, 23. ^«AAiTis, D. I, 456. 

1510, ult. issoXkoi, cf. i5io, i3. 

1511, 1. 'ssoXdyovov, cf. 1609, 9. 
1511, ti-6. 'ZSoXvydviiTov, ha(^vr), D. I, 

509. 
1511, 9. 'oroAiiyaAoi', D. I, 621, confer 
l5l2, 1. 

1511, 11. (^iiXXov, D., ^73; IL. PJl., 
385; cf. 1087, i5; i5o9, 8; 
i568, 16. 

1511, 19. ? 

1511, 22. 'BoXvikp)(^iov (fxaAayfta), G. 
XIII, i84. 

1511, 94. 'aoXsfidjviov , ^iXsralptov, 

X^iXiohivauiv, D. I, 5ii; confer 
1547, i3. 

1512, 1. •aroAiiyaAow, cf. i5ii, 9. 
1512, 4. vndXsnlovl 

1512, 5. ■zaoXvxvrmov, D. I, 446;pnbr 
glossa ad ■avxvdxofi.ov spectat, cf. 
i59i, 6. 

1512, 8. 'TnoXrjx^povia. 

1512, 10. ■BroAinroiis, -oSos^c/". 9o4 , 1. 

1513, 9. (pi!xara,P.,£ff., 799, j). i4i 

(•srspi ^Ofiaros). 
1513, 16. •nro(i(?(iAu|, confer 80, 25; 

i5i3, 94. 
1513, 20. •syoifxaver. 
1513, 92. -aoifivtov. 
1513, 94. 'srofi^dA«5, confer 80, 95; 

i5i3, 16. 
1513, 96. •Bri'1'yaXiW. 

1513, ult. (pwTeufta, D. I, 619. 

1514, 93. ■aatovia, confer i456, 18; 

1479, 19; 1^91, 8; 1678, 4; 

i58o, 10. 
1514, 24. (^oivi^, cf. i5o5, i4. 
1514, 95. (^otvt^ v ^otavv, D. I, 538. 1514,«?/. (porviS, HoF., 199; c/. i5i8, 1519, 

3; i54a,8. 1519, 
1515, 23. -croier. 

1515, 24. Tsdvos. 1519, 
1515, 96. tsovTopia. 

1515, uh. Tsovrjpds, cf. i5i7, 7. 1519, 

1516, 1. tsovr]pev6fxsvos. 

1516, 3. powl (xoXAtipiov), G- XII, 1519, 

776. 1519, 

1516, 5. a>oivixv. 1519, 

1516, 11. n^vT^os IIiAaTos, cf 1679, ' 1520, 

19. ' 1520, 

1516, 16. ^o(i>i«/t»;s olvos, D. I, 718. 1 1521, 

1516, 19. ponlifex imperator, IL. tn Z. 1521, 

b.M.G.,\LV, 699. j 1521, 

1516, 91. iTcchvvpios. I 1521, 

1516, 24. n(5rTos,c/. 1678, 19. 1 1521, 

1517, 1. Koixrnrfs, D. I, 65i; IL. in Z. | 1521, 
Z). M. G., XLV, 699. : 

1517, 7. zsovrjpoi , cf. i5i5,m/<. ! 1521, 

1517, 8. «v:reipos, D. I, l3; IL. P/., . 1521, 

977. ! 1521, 

1517, 10. (potvtynoi. j 1522, 

1517, 19. 0(Jmos, (^(iv(o(,^(ij>os. ! 1522, 

1517, i4. vsavisl cf. 1990, 16; IL. in [ 1522, 

Z. Z).M.G.,XLV, 699. 1522, 
1517, 9 1. (pv(jtoXoyrfaat, Hof. , 199; 

cf 1557, 3. 1522, 

1517, 94. (^vaiKol. 1522, 
1518,3. (poTvi^,cfi5ilt,ult.;x5li^,8. j 1522, 

1518, 7. ^(iJs ex ^(UT(>s. ' 1523, 
1518,9. (?w(s,c/.i555,i3;i588,i5. 1523, 
1518, 11. (ptos, cf i54i, »6. 

1518, 19. (?p(>v>;,Tis, IL. /V. 1523, 
1518, i3. ■asaabs, cf. 1^94,9; i584, 

19. 1523, 
1518, l5. ■aoaaxts. 

1518, 17. ■adaloviam 1523, 

1518, 18. irotTaTrXfiSs. 1523, 
1518, 90. •sroOs. 

1518, 92. tb^aoabv. 1523, 

1518,93. ^vaioyvw{xovtK'^\\oXip.eovos, 1523, 
cotf. FiiRSTER, l)c Polemonis phy- 

siogn., Kiel, 1886; Steinschnei- 1523, 

DER, Die hebr. Vebersett. des Mit- 1523, 

telalt. , p. 9 53 , not. 1 o34 ; IL. iV. ; 1 523 , 

c/". i5i9, 1; 1557, 9; i58i, 9o; 1524, 

i588, 1. 1524, 

1518, a5. ■avpsTovlcf. i590, 6. 1524, 

1518, ult. ^rj(^t<Tpa, HoF., 199; cotfer 1524, 

i555, 16; i556, 3; 1589,3. 1524, 

1519, 1. (^vatoyvuixovixr] , conf. i5i8, 1524, 

93; 1557, 9; i58i,9o;i588,i. 10. {xr^Xwn, cf. 987, 91. 

16. ■asvxihavos , cf. 1492, 4, 10 
et 16; 1621, 19. 

18. ■5rAe«prT(s, coif. i545, 18; 
i566, 18; 1567, i3; 1671, 21. 

90. xrfpvS,potius quam^aop^vpa, 
IL. wZ.i).M. G., XLV, 699. 
2 9. iiroAu&nr(5s ? 
93. ? 

95. xdxxos fa(^txrj, D. I, 54 1. 
6. •srupe("o)', -era? cf i5i8, 95. 
1 9. ■cruxalovTes. 

4. ■asixrj, xuvos, IL. PJl., 67. 

6. ■avxvSxofxov, D. I, 667. 
9. ^ax6s, cf. 1^79, 7 ef 12. 
i4. pCxos, cf i59i, 99. 

17. ■avxTtxol. 

19. ■asvxitavov, conf i^ga, 4, 

10 et 16; i5i9, 16. 

90. ^thxrj. 

92. ^Oxos, (pvxrj, cf l52 1, i4. 
95. •sriixTa(. 

1. (pOxos B-aXaaaiov. 

8. xop&XXtov. 

i5. -sr6po(, cf. 772, 94. 
17. iirOpe&povt)e/irvp&)flpov, D.I, 
421; IL. Pfl., 998; cf. 1599, 1. 
19. 'avpds, cf. i549, 5. 

9 1 . ■adpos. 

95. ^ope(~ov. 
1. ■aopsia. 

3. iyxiphov, D. 1 , 1 49 , 19; 
\L.N. 

5. ■avpiirjs, cf. i5oo, 21; 1609, 

11 et 99. 

7. ■abtta (^■abttov) el ^opsTa (^o- 
pewr). 

11. xop&)r(iTrovs , IL. PJl., 9aa. 
i3. xdpvhos, IL. N., conf. infra 

90. ? 

91. pdpStov, G. XII, 169; Z. D. 
M. G., XXXIX, 3oi. 

93. (popriov. 

9 4. ■avpt(^XsyiO(isv. 

96. (popfxiov — 6ppos, PS. 

1. ^oOpwos, ftirnus, cf i5a4, 9. 

3. ■adpvr;. 

4. ■aopvsiojv. 

7. (ra) ■avpixava^a. 

9. ^oOpvos, ftrnius, cf. i594, 1. 
16. ■avpiTrjs, cf. 883, 3; 970, 

i5. 60 APPENDIX AD LITTERAM A 152^1, 39. tsvpadt. 
1525, 11. ■aop^ipios , c/. i63a, iG. 
1525, la. i86p(pvpa, cf. i63a, h. 
1525, i6. Ilop^upios, cf. i63a, i6 ct 

31. 

1 525 , 1 8. 'aop<pvpoxi'">>v, PS. 

1526, 4-5. 'Bvpdsis, •avppiHijt. 

1529, 1. -aipedpov, cf. iSaa, 17. 

1530, a6. ? 

1531, 5. -BKiUevVIL. A^. 

1531, 21. ■aidwv, 'avQixoi. 

1532, 6. ? 

1533, a/i. ■alapynxdv, confer i33o, 7; 

i538, 11 el 16; G. ««Z. /). M. 
G., XXXIX, 394. 

1534, 5. ■aoiiypa, cf. 1489, 3; i5oo, 

18. 
1534,6. -trrepis^c/'. 1493, 8; 1539,5. 
1534,8-9. ■alepvjiov, G. VII, 782; 

iiriire^uxsus , cmif. 79, 5, «<<;. ; 

647, 17; 65i, i5. 
1534, i3. ■a1eUa,J).\,iio;lL.PJl., 

98; cf 1537, 10. 
1534, i5. ■alipva. 
1534, 16. ■alepvurp.ds. 
1534, 18. ■alipvt 
1534, 90. ■aTeptaia. 
1534, 22. ■B/lepvyiovl rf. i534, 8. 
1534, 95. ■a1ux6s,cf i535, 5. 

1534, ult. ■aoTafids, cf i5o3, 91. 

1535, 3. t^cbfiara, cf i535, 91. 
1535, 5. linwybs, cf i534, 25. 
1535, 6. ■n/lvdeisl 

1535, 8. ■aliHais, Hof., 179; cf i535, 

16; 1537, 19. 
1535, i3. ■alooTixds. 
1535, 16. «7<i5<7(s, cf i535, 8; 1587, 

19- 
1535, 19. IlToAefiais. 

1535, 21. ■altbu.ara, cf i535, 3. 

1536, 19. ■a^(XX6)(Tis, P. y%., /».74, 

90,(Z.i).M. CXLVII, 524); 
cf i536, 16. 

1536, 16. ■eniXXtcais, cf. i536, 12. 
1536,«/«. lii^eivdi, 5^. 14^3, 93; 1499, 

93. 

1537, 1. -araTj^p, «aTipa; cf iltjS, 5; 

i538, 5. 
1537, 4. «aTp/xios, e^. 1539, i3 e( 16. 
1537, 6. woTafioye/T&Ji;, cf i5o3, 94; 

i565, ult. 
1537, 8. ■aiTaXa,cf i543, 18. 
1537, 9. iB^aAa. 1537, 10. ■aleXia, rf \hlh, j.l 
1537, 16. IlToAef/aros 6 Kiyov. 
1537, 17. iiriTaXov?IL.iV.;e/'. 1537,9. 

1537, 19. •Br7iJ(Ti«, cf i535, 8 et 16. 

1538, 5. -uaTj^p, cf, 1473, 5; 1537, 1. 
1538, 11. ■alapp.ixdv, confer i33o, 7; 

i533, 24; i538, 16. 
1538, i3. •sreTpoCTAivoi', cf 985, 91; 

1493, 3. 
1538, 16. ■alappnxdv, coifer i33o, 7; 

i533, 24; i538, 1 1. 

1538, 19. ■airpos, cf 1498, 1. 

1539, 1-9. patriarcha, ■aarpiip^vs, cf 

14^3, \h ct 1 9. 
1539,5. •ar7ep/s,c/. i493,8;i534,6. 
1539, 7. ■airvos <^Xoids, conf i543, 8 

rt 16. 
1539, 12. -airpuv, cf 1473,8. 
1539, i3. ■aarpiKws, coifer 153^, 4; 

1539, 16. 
1539, i5. -aarpoivela, conf. i36i, ii; 

»539, 17. 
1539, 16. ■aarplxios, confer i537, 4; 

1539, i3. 
1539, 17. ■aarpaiveia, conf. i36i, 11; 
i53g, i5. 

1539, 91. 'aerp6(paxos. 

1540, 5. •wiavaT&j, Ps., XIX, 4. 
1540, 6. 'aiTrepi, cf ih-jh, i5; 1^94, 

99; 1557, 91. 
1540, 7. eiri rrj (SaffiXix^ oSi)? 
1540, 9. (piSXa. 
1540, 19. -STvyai-oisD. 1,394 ;]L.P/, 

371. 

1540, 21. ■ar}yrj,cf i54i, i^-srayis. 

1541, 1. -arjyrj vel 'arjyiov, conf i54o, 

91. 

1541, 4. ■warSo^^erov, cf 1576, 17. 
1541, 5. iT^Sioi', -la, cf 1691, 3. 
1541, 6. <pipap.a, IL. m Z. D. M. G., 

XLV, 699. 
1541, 7. ■aailipoos, D. I, 35^, sub 

Axav6a. 
1541, 8. x^8pwff7(s, D. I, 673, sub ip.- 

■jreXos Xevxr} ; IL. Pf. , 90. 
1541, 11. -iroO ■aivop.ev. 
1541, 12. ■aoirjrrjs, confer ihj^, i4; 

i5o5, 1; i542, 12. 
1541, i3. ^topiiov, cf 284, 18; 288, 

93; 4o8, 3; i586, 1. 
1541, i5. -iiro(~ov. 
1541, 16. (?&s,cf. i5i8, 11. 
1541, 18. ipvXax-ij. 1541 
1541 

1542 
1542 
1542 
1542 
1542 
1542 
1542 
1542 
1542 

1542 

1542 

1542 
1542 
1542 
1543 
1543 

1543 

1543 

1543 
1543 
1543 

1543 

1543 

1543 

1543 
1543 
1543 
1544 

1544 

1544 
1544 
1544 

1544 
1544 

1544 
1544 90. veavurxai, IL. N. 
93-a4. ^Xr^, confer i5o8, 10; 
'aiiXrt. 
1 . ^XXov. 
9. ■avp'}6Sapis. 
h. -ar/ofxai. 

5. ■avpos, cf. i599, 19. 

6. rsiwv. 

7. 'avpCtXTOV. 

8. ^ori>i$,c/:i5i4,uft.;i5i8,3. 

9. ^yis, -iios. 

10. iroidTr^s, -jrra, Hop. , 199; 
ef. 186, i3. 

19. -woM^-n^s, confer 1479. i4; 
i5o5, 1; i54i, 12. 
19. 'aiovpos, Lagarde, Gesamni. 
Abhand. , 117, ult. 

90. -srOp, cf i558, i4. 
2 1 . -nriipyos. 

ult. ■aov <piytti(iev1 c/*. 1 54i . 1 1 . 
1. -sruTia, cf i5o4, 21. 

3. ■aivrtos, confer i543, i5; 
1079, 1. 

4. iTntiarpos, cf. i44, 8; 196, 
10; 3oi, 23; 1579, 99. 

5. ■aevr6po€ov, confer 479, 90; 
i58o, 10; -abXiov, cf i5io, C. 

6. fxertioTriov, IL. PJl., i63. 

7. ■aialbs. 

8. -et/tvs, D. I,9o;IL. P/,57; 
cf i58o, i4. 

11. iiriTui^Ses, D. I, 91; IL. /J^., 
57; c/ i543,8. 

i3. ■aitjlts, cf i5o4, 94; i555, 
i8;i58o,i;i58i,i8;i587,3. 

10. -ErarTius, cotfer i543, 3; 
1579, 1. 

16. -sriTvos ipXoibs , cf 1589, 7. 

18. -airaXa^cf i537, 8. 

91. iiri)(y<Tts. 

1. ^iiXt), cf. i544, 7; 1547, 3 
et i5. 

7. ipiiXri, cf i544, 1; 1547, 3 
et i5. 

8. ? 

9. ■aiXtiir6s, cf. i^hj, 5. 

11. ■arjX6s, ef i558, 1; 1567, 
10. 

19. ipiX6loios. 

i3. ipiXdnovos, HoF., 199; cf. 
i545, 19 e( i4; 1547, 90 et ult. 

15. ^lAoS^ffTTOTOS. 

16. <t>tXiypios. APPENDIX AD LITTERAM A 61 I i, i8. ffVfiTrXoxo/, IL. in Z. D. M. 

G.,XLV, 699. 
1544, 19. ^iXondrMp. 
1544, 90. <piXiSsX<poe , in glossa lege 

>mauT^ loco joicvrar^, IL. in 

Z. D. M. G., XLV, 699; confcr 

i545, 2. 

1544, 9 2. ^/XraTos? 

1545, 1. (piXo;irJTCi)p. 

1545, a. ^(AaSeA<pos, cf. i544, 90. 
1545, 6. ^iAaS^ipiov, G. XII, 756; cf 

i566, 9. 
1545, 10. (^divOpaynos. 
1545, 11. ^sX(5«>r?s, (peXdvtov. 
1545, 12. ^(^(iTrovoi , co/i/: i544, i3 

i545, i4; 1547, 20 et ult. 
1545, i4. piXoTTovos, conf i544, i3 

i545, 12; 1547, 90 et tdi. 
1545, 16. ^fkosvetov (papftaxov), G 

XIV, 6;XVII,i,33i;e/: i546 

10. 
1545, 18. iirAeup(~T(s, conf i566, 18 

1667, i3; 1571, 21. 
1545, 19. (ptlaXtjdrjs. 

1545, 9 1. (^lXos. 

1546, 1. ipiiXa?, c/. 1547, 6. 
1546, 2. ^(Xo(, ^(Xo( sfioO. 
1546, 3. ^(X^ilevos, cf iSli-j, 12. 
1546, 5. 'srj^Xap^oi', Paulus Mgineta, 

p.a8o,99,(Z.Z).j1f.G.,XLVII, 

534). 
1548, 7. <I>(X<i|evos. 
1546, 10. ^(Xiwveroj» (^apfzaxor), co/i/". 

i545, 16. 
1546, 11. <I>/Xnnros. 
1546, i4. (piXap^xia. 
1546, i5. ? 

1546, 17. (ptXo\6yot,Ylof,, 199. 
1546, 19. <I>iX(Tr!rous. . .KoXwvioL^Act., 

XVI, 12. 

1546, 91. ^(X6xp«t7os, 

1547, 1. 'aoXvyovov, confer i456, 6; 

i5o9, 9; i5ii, 1, 
1547, 3. (p(aX?7, -vv, cf i544, 1 e< 7; 

1547, i5. 
1547, 4. ^lXapxps. 
1547, 5. -atXcoTds, cf i544, 9. 
1547, 6. <pijXa.Z,rf i546, 1. 
1547, 7. ipiXdxaXos. 
1547, 9. ^(Xo8oS(a. 
1547, 10. ip(X6So$os. 
1547, u. ^(Xaya^os. 
1547, la. <?tX6Zevos,cf i546, 3. 1547, i3. ^iXetalptov, ■aoXefjicl)vtov, cf 

i5ii, 24. 
1547, i5. ^(iX>7, -17»', conf. i544, 1 et 

7; 1547, 3. 
1547, 19. (ptXddeos, cf i554, 5. 
1547, ao. (ptXdirovos , conf i544, i3; 

i545, la et i4; 1547, utt. 

1547, ult. ^tXdTtovoi, cf voc. prwc. 

1548, 1. (^iXopLadijs. 
1548, 6. (piXapyvpia. 

1548, 9. lIaXa(er7iV}7, cf. 1673, l4. 

1548, 10. ^(Xo<TO^(a. 

1548, 11. ^(X<iffopos. 

1554,3. (p(XXup^a,D.I,ii8;IL. P/, 

63. 
1554, 4. (piX6K7tats. 
1554, 5. <ptX6deos, cf iBiij, 19. 
1554, 7. •aip.eXrj. 
1554, 8. yf^tfiitdtov, cf i588, la. 
1554, 10. irepiSoXr^, -^s. 
1554, 12. <ptix6s. 

1554, ult. 'sslva^, cf i555, 5. 

1555, 3. (prjvrj. 

1555, 5. zsiva^, cf. i554, uli, 

1555, 6. taiv(i^,cf i58i, i3. 

1555, 8. vsivdos. 

1555, 9. isseTva. 

1555, 10. •Erij'Tea((TS»7(7eis,c/'. i58o,4. 

1555, 12. 'tsiaos, iL.PJl., 945. 

1555, i3. <pviTts, cf i5i8, 9; i588, 

i5. 
1555, 16. ^rjiptapLa , confer i5i8, ult.; 

i556, 3; 1689, 3i 
1555, 18. iir(<T7(s, e/". i5o4, 24; i543, 

i3; i58o, 1; i58i, 18; 1687, 1. 

1555, ult. n«T(S/a. 

1556, 3. iprj^tafia, confer i5i8, ull.; 

i555, 16; 1589, ^- 
1556, 19. tsiaTaxta, D. I, l56; IL. 
PJl., 69. 

1556, i4. 'Bsiaafkatov, cf 1499, 17; 

i584, 3. 

1557, 3-4. <^\jatoXoyia, <pvatoXoytx6v, 

Cf ibl-J, 91. 

1557, 5. issiaaa, cf 1587, la. 

1557, 7. no<Te(S«Sv. 

1557, 9. ^vatoyvajfitxrj , cf i5i8, 23. 

1619, 1; i58i, 90; i588, 1. 
1557, 11. xialotl IL. Pfl., 127. 
1557, i3. ^'vx^^cfim^i^^iBSS,^. 
1557, i4. ? 
1557, i5. ^a<T(s, aTrti^atr^s, cf. 1^77, 

20-22; i588, 17 et 91. 1557, 91. isr^epi, c/*. 1474, i5; 1494, 

92 ; i54o, 6. 

1558, 1. tfrjX^s, cf i544, 11; 1567, 

10. 
1558, 5. xixews xapit6s, IL. Pfl., 352. 
1558, 7. tstxpia. 
1558,8. iepi-aixpa, confer ii5, 19; 

147, 3. 
1558j 10. tirexouXiov. 
1558, la. tsrjyavov vel virrjxoov, confer 

83, 6; i54o, 19. 

1558, i4. •srOp, cf i549, 90. 

1559, 1. 'aeplTtaros. 

1 559 , 4. ■arep(Tofirf ,cf. 1699, 17. 
1559, 6. -Brep^xXOfxevov, D. 1, 5i5; IL. 

Pfl., i4i. 
1559, 10. ;^e(poTr^S>7. 
1559, 11. isseptalepedsv, cf i^g^, i5; 

i63o, 8. 
1559, i3. 'srepS/xioi', -srapS^v^ov, co>i/er 

i484, 29; 1496, 19; 1499, 8. 
1559, i5. lirr^pa. 

1559, 16. -nrapaSe/yfiaTa, -BrapdeSeiyfta , 
cf i6o4, 90; 1606, 90. 

1560, 9. ^iSXa, cf i54o, 9. 
1560, i4. (^diais. 

1562, 4. ■aXrj^iov, IL. 1« Z. D. M. G., 

XLV, 699. 
1562, 5. -BT^Xayos. 
1562, 9. [«ej^aXaXy/awe/ [i^ftijwXj^^/a? 

cf HoF., 199-aoo. 

1562, i5. «XaTaros, D. 108; IL. Pfl., 

io-j;cf i563, 19; 1569,90. 

1563, 9. 'srXaviiStTai. 

1563, 4-5. nXaTwr, nXoiTOJr, confer 

l563, ull.; 1567, iilt.; 15S9, 

16; 1670, 7. 
1563, 6. -ErXaTera. 
1563, 8. issXixis, G.'XVIII a, 741. 
1563, 10. -iirXaTu<Tft6s. 
1563, 19. -ErXiiTavos , conf i562, i5; 

1569, 20. 
1563, l4. -srXacras. 
1563, 16. ■srXa<TS>?i'>7. 
1563, 18. -srXaxoOs, -oOvtos? corf. voc. 

seq. 
1563, 20. -ErXaxoOs, -ofliTOs, confer 

14^5, 1. 

1563, ult. IlXiiTiwj', cf i563, 4; 1567, 

ult.; 1569, 16. 

1564, 3. ^X^.f', -^Sos, ef iS-jlt, 8. 

1565, 19. UeXayia. 
1565, 90. ^Xiyfia, X^f"^*- 62 APPENDIX AD LITTERAM A 1565 


uh. •aroTafioye^T&ii', c/". i5o3, a4; 
1537, C. 


1566, 


5. aipi(?ovl cf. 1377, 6. 


1566, 


9. ^iAaS^A^iov, e/. i5/i5, 6. 


1566, 


10. ^Xeyftovrj, ef. 589, aa. 


1566, 


i3. ^lixrixtva, cf i5G8, li. 


1566, 


i5. (pXe€6rofjLOv, cf. 3i5, 8, 


1566, 


17. 'bXivOIov. 


1566, 


18. «rXeuprr», eonf. i545, 18; 
1667, i3; 1671, ai. 


1566, 


23. -nrAevpov. 


1566, 


ult. mXrjpSsl 


1567, 


1. ^Aifzos.c/lSoa^aS^S^a, 19; 
1479, a4; i568, 23; 1669, 1; 
1672, 11. 


1567, 


3. ^iAoiifievos ? PS. 


1567, 


8. ■aXoiiaws , cf. 1667, 19. 


1567, 


9. tsXiais. 


1567, 


10. TSrjkds, confer i544, 11; 
i558, 1. 


1567, 


i3. -BrXeuprTis, confer i545, 18; 
i566, 18; 1571, ai^pAeyfiojDf, 
«/". 589, aa; i566, 10. 


1567, 


16. ? 


1567, 


18. 'srXoroi'. 


1567, 


19. mXoverios, cf. 1667, 8. 


1567, 


ai. -btAoOtos. 


1567, 


ult. nXo^ruv, cf. i563, 4 et ull.; 
iSCg, 16. 


1568, 


3. <pX6^, (^Xoyos. 


1568, 


k. 'aXivevel-BXiivrjl 


1508, 


5. <l>Xagiav(Js. 


1568, 


7. (^i\6)(opos. 


1568, 


12. wkMp.op^^o . . . a 'usoXiipop- 
<Pos. 


1568, 


ih. ^AtixTaiva, e/". i566, i3. 


1568, 


16. ^uAAov, c/". 1087, i5; i5o9. 
8; i5ii, 11. 


1568, 


17. ^OAXo», cf. i54a, 1. 


1568, 


18. 6-nXov. 


1568, 


20. "zshivbs vel taXvap.6s. 


1568, 


ai. -sriJAefios, cf. i5o7, i5. 


1568, 


aa. pAifios, £/. 1^79, a4; 1567, 
1; 1572, 11. 


1569, 


1. (pX6p.oi, cf. 1567, 1. 


1569, 


i5. prior glossa arab. ad ■airiikd i 
spectat, ef. iS^j, 8; 1 543, 18. 


1569, 


16. nAaTO).-, cf. i563, 4 etult.; 
1670, 7. 


1569, 


17. ■EraAaTior, cf 1476, 8. 


1569, 


ao. -arAoravos, corf. i56a, i5; 
i563, 12. 


1569, 


ult. •sraAaTfvos, PS. 1570, Q. nAatT6in»ix»>. 

1570, 5. inl aTtXev pov'l cot^. 298, aa; 

1670, 8. 
1570, 7. HAaTwv, cf i563, 4 et ult.; 

1569, iC. 
1570, 8. iitli.TtXevpovl conf. 398, la; 

1670, 5; xopiawov; D. 1, 4io; 

IL. P/,aio. 
1570, 16. 'sXrry^. 
1570, 18. -enUpiovfcf i546, 5. 

1570, ult. ■nskivos. 

1571, 1. T^Xis, cf 8o3, 6. 
1571, 4. ? PS. xAvfta. 
1571, 5. rsXiidos. 

1571, 7. tsXrfpp.eXris. 

1571, 9. -BrXr^j». 

1571, 10. iirXrjpebasts. 

1571, la. nrXrjalov, cf. 1671, ao. 

1571, l3. 'isXrjapovrj. 

1571, 'i4. taXrjpo^poploi, cf 1675, 6. 

1571, 17. 'aXt]po(^oprjaai, conf. iS^S, 

10. 
1571, 20. ■aXrjaiov, cf 1671, 13. 

1571, 91. -ErAeupfTis, conf. i545, 18; 

i566, 18; 1567, i3. 

1572, 1. tsXavrjrr}s, -ai. 

1572, 11. ^Acifxos, cf 1667, 1; i568, 

33; 1569, 1. 
1 572 , 19. ? IL. iV. , conjecit i^iXxrja(ia , 

ef. isbhes i(^eXxipievot in Iliade, 

xsiii, 696. 
1572, i5. naAfiai-tu^)??, PS. 
1572, 19. -nrAsvfWiir, ecrfer 1677, 19; 

i584, 33. 

1572, 20. 'usapaptovaptos , S. Fnenkel, 
Beitrdge , T, ef. 1 6a 7, 19. 

1573,3 ? 

1573, 4. onoSaXaanov, cf. 199, 5-6; 

933, 19; aSo, 8; a63, ai. 
1573, 6. ■apeaabpiov, S. Frwnkel, Bei- 

trage, 7; confer iS^S, 8 et 10; 

1674, i5. 
1573, la. tjAaMTff^dtpios = -BrAofffxaT/asl 

g/", 1573, 7, 
1573, i4. naXaiaVpri,ef j548, 9. 
1573, 18. -pAaS, -aH6s, cf iS^g, 1. 
1573, ao. ^iXoidpov, D. I, 673? IL 

Pfl., 91; fpvuvia, ef, 433, u;<,,- 

437, 1; 4ya, 4. 

1573, ult. fsXiafs. 
1574,8. ?>Xii,cfiS6h,5, 

1574, ult. TSiXenvs, cf. tli^3, aq. 

1575, 1. ■B>Xi^,c(x6s, cf ib-jZ, 18, 1575, 3. •mXarUs Xidtpai. 

1575, 6. ■mXttpo(^pla,ef. iSyi, i4. 

1575, 9. -ErXt^pwfia. 

1575, 10. «Aj^po^opvaai, con/er 1571, 

«7- 

1576, 3. -aXiOpov. 

1576, 7. IlafipwAia. 

1576, 11. fiTr6fieuS=^(Jtfi6aS,IL.Py7., 

9!»- 
1576, i3. ■aav. 
1576, i4. ^ivatet i-itopavat,cf. iti'j'], 

•90; 1557, i5; HoF., 159. 
1576, 17. ■aavVmiov, ef. i54i, 4. 
1576, 18. ■aaviiKirjs = 'aav'iimax. 

1576, 19. ? 

1577, 5. -Erreufieui», Q-aXiaaiot, D. I, 

i83. 
ibll, 8. ■onfeufiaw ;fo/pios, D. 1, i83. 
1577, 10. ■wveufxtiJi' (iAoiirexos, D. I, 

i84. 
1577, 19. 'avori. 
1577, 17. ■aviviiarixds. 
\511, 18. ^av6s. 
1577, 19. ■meipMv, confer 1672, 19; 

i584,93. 

1577, 90. ■aotrjriK^s, conf. 1479, i5; 

i54a, 13. 

1578, 3. -BrairroxpaTwp. 

1578, 4. -tirevTi^uAAov, conf 14^4, 4; 

■aaiovia,cf. ltgd,penult.; i456, 

18; 1479, 19, etc. 
1578, g. ■aevri^yccvos. 
1578, 11. isavS>;p,c/'. 354. «/«.; i583, 

i3. 
1578, i3. ponlonium. 
1578, i5. ■aa.vOrjpcum^asrrjvietyliirTa- 

x6s emfugum; confer 14^3, 93; 

1^92, 93; i536, ult.; i58o, 8. 
1578, 16. •srerrafxepr^s. -<oi'. 
1578, 17. ■aeraairris , ef. i^ga, 18. 

1578, 19. IIoiTos, ef. i5i6, ai. 

1579, 1. ■aivrws, (f. i543, 3 et i5. 
1579, 8. (^avzaxsia, confer 1476, 16; 

i58o, 3. 
1579, iCJ. (pavraalas, <f. toc. prtrc. 
1579, 11. no»7«»^»' (^pfwtxo»), G. 

XIII, 83. 
1579, 19. ■aevrexoalrj. 
1579, J7, tfftrvovaa, D. I, 656. 
1579, 19. Tl6vTiof PfXaros, cf. i5i6, 

11. 
1579, aa. iTTjriirpos, cf. i44, 8; 196, 

jo; 3oi, a^; i543, 4. APPENDIX AD LITTERAM A 63 1580, 1. tsialis, cf. i5o4, a/t; i543, 1584, aS. «vevfiojv, confer iS^a, 19; i3;i555,i8;i58i,i8;i587,3. 
1580, 3. «pavTOff/a, confer 1^76, 16; 
1079,8. 1577, 19. 
1585, U. 1 
1585, 6. if-OAAiov, cf. a65, i4. 1580, /1. ■aivre aiadijasis , conf i555, 1 1585, 9. il^fupa. 

10. ! 1585, 10. ^f-eopo^SaAu^a.c/". i584, 19; 1580, 8. tsevijvi cum if/nTaxds confu- 
smn, cf 1^73, 28; i^g-a, aS; 
i536, ult.; 1578, i5. i586, i4. 
1585, la. if-/^, ^<x^s, con/". 1587, ult.; 
i588, 7; 1589, 5. 1580, 10-1 1. tirevT<>poSov,-5raiov/a,7Ao- , 1585, i3. ^c>)ptxdv{^ap(iaxov),G.\H, 
xuff/S);; c/". 29, 10; 693, penuft.; a44. 

i456, 18; 1^72, 19; i543, 5. j 1585, 17. ^/'eOSos, cf. i584, 8. 1580, i3. -srevTa;^opSos, PS. 
1580, i/i. 'Biivs,cf. i543,8. 

1580, 16. canterinuin(hordeum), Co/«- 
»«e//a, 9, 9; IL. iV. 

1581, 10. -irveflfta. 

1581, 11. THviyiTis yrf , cf. ^89, 1. 
1581, i3. -Er/raS, c/. i555, 6. 
1581, i4. Tsayx^prjc/los, G. XIII, 101. 
1581, 18. -sri(T7>;;-nr/<j7is,c/'. i5o4,24; 

i543, i3; i555, 18; i58o, 1; 

1587, 3. 

1581, 20. <pvcrioyveaiJi.ovixrj , cf. i5i8, 

23; i5i9, 1; 1557, 9; i588, 1. 

1582, 1. -WKTCTaff^aATos, IL. A^. 
1582, 9. -Bfava«es, confer 14^4, 10; 

1^77, 5. 
1582, 10. xvixiov, IL. N. 

1582, 11. ipnTaxds, confer 298, 8; 

i586, «/(. 

1583, i3. -i!rav%,c/. 354,«/«.; 1578, 

11. 
1 583 , 9 0. ^oAAwi' vel ^aX«S. 

1583, 99. if^apes, cf. P. ^., p. 94 a, 

48, (Z.Z).M. G., XI.VII, 53i- 
539). 

1584, 3. 'BSiaaiy.atov, conf. 1^99, 17; 

i556, i4. 
1584, 8. #oSos, c/ i585, 17. 
1584, 10. ifeuSoSoviv/ov, D. I, 609. 
1584, 12. iire(7(T(5s, c/l 14^4, 9; i5i8, 

i3. 
1584, .i4. i^euS(J;^p((T7os. 
1584, 16. ■^ev%o[iapivs. 
1584, 17. i|'t>Sp«tx<a, G. XIV, 396; P. 

kg.,y-i,p.h^, 18, (Z.jD.M. 

G., XLVII, 591); c/ i586, 3. 
1584, 19. ^eopo(pdaXp.la,P.JEg.,p.']8 

(Z./).M.G.,XLVlI,593,«of.i); 

c/ i585, 10; i586, i4. 
1584,9 1. ^p^vloTspo^^rJTr/s. 
1584, 99. ^lieiiXr} vel <^aXX6s. 1585, 19. ipdyos. 

1585, 90. (^vaaXis, -ihos, cf. 9^7, 10; 
1379, i4. 

1585, 9 3. ^a)ft/(Ta). 

1586, 1. yf/copilov, conf. 284, 18; 288, 

93; 4o8, 3; i54i, i3. 
1586, 3. ^vhpaxia^, ef. i584, 17. 
1586, 19. xiaabs, IL. Pfl., i4o. 
1580, i4. \/'(upop&aAf//a,c/'. i584, 19; 

i585, 10. 
1586, 17. ■aialufxal 
1586, 20. -aeplalvXos, IL. m Z. D. M. 

G.,XLV,699. 

1586, ult. ^iiTlaxds, cf i589, n. 

1587, 3. -iir/<T7(s, cf i5o4, 24; i543, 

i3; i555, 18; i58o, 1; i58i, 

18. 
1587, 5. ? 
1587, 6. ■usialeio}. 
1587, 19. ■aiaaa., cf. i557, 5; iStr^aA'- 

Tos, cf 236, 20; 260, 1, etc. 
1587, 20. ^iXwOpov. 

1587, ult. if-iS, i^ixes, conf. i585, 19; 

i588, 7; i589, 5. 

1588, 1. ^vaioyveonovtxrj , conf. i5i8, 

23; i5i9,i; 1557,9; i58i,90. 
1588, 3. ^at. 
1588, 5. •^vxv, conf. i488, 19; 1657, 

i3. 
1588, 7. iiixis, conf i585, 19; 1587, 

«//.; 1689, 5. 
1588, 19. ■fii\xvOiov, cf. i554, 8; aiv- 

Su|, cf. 1294, 1; i36i, 22. 
1588, i5. <pvais, cf. i5i8, 9; i555, 

i3. 
1588, 17. ^acris, xataipaais, cf. 9 59, 

4; 953, 10; 1^77, 9o; i557, 

i5. 

1588, 91. (p&ais, cf, voc. pr0c. 

1589, 3. yfnjiptaiia, confer i5i8, «//.; 

i555, 16; i556, 3. 1589, 5. ^il, corfer i585, 19; 1587, 

ult.; i588, 7. 
1589, 16. -sra^rp/a, cf 1^77, 95. 

1589, 18. -^aXrris. 

1590, 9. >^aAT77piov. 
1590, 19. if-aA/s, -/Ses. 

1590, 17. ■iiriv,lL.inZ.D.M.G.,\hV, 

699- 

1591, 18. tstaxivr). 

1592, 11. ■zstaixptov, ■aiaos. 
1592, 19. iy)(^eipiov. 

1592, ult. ■aa^vpeovtxrjl cf. ill-jB, 8. 
1594, 9. ■nriTriros, cf. 1478, 91; 1094, 

17- 
1594, 12. isaTTvpos, confer 1^67, 4: 

. 1478, 24. 
1594, 16. ■w^vf-is. 

1594, 17. -ErdTririas, lirdinria, cor^er 

»594, 9. 

1595, 1. ■seitpayp.iva. 

1601, 17. (ipw(ia7ix()v (xoAAip(ov)? G. 

XII, 784. 
1601, 22. -Erpayfxare/a, conf. i6o4, 4; 

1608, 19. 

1601, nlt. ■aapaypa<pri. 

1602, 1. -srpayftaTewTj^s, -revrai, corf. 

i6o4, 7. 
1602, 4. ■wpaatov, D. I, 454; IL. PJl., 

970; cf. i3o2, 19; 1602, 17. 
1602, 6. -ErapdcriTos, c/". 1 633, 10 «<«/(. 
1602, 10. 'usapa<ppoavvr] , cf. i48o, 1; 

1489, 1; 1609, i3. 
1602, 11. -srpofiewp/a, HoF. , 909; com/. 

1617, 91; i64o, 21; SiSaerxaA/a. 
1602, l3. ■zsapa^poaivrf , cf t48o, 1; 

liSg, 1; iGo9, 10. 
1602, l5. -srapaAuTix^is. 
1602, 16. tspad^vr)s. 
1602, 17. ■apaatov, confer i3o9, 19; 

1609, 4. 

1602, 19. TSpoyveiialtxdv, cf i6o4, 3. 

1602, 91. 'usapdivip.riats. 

1603, 1. -srapoivoftos, conf i48o. 95; 

i484, i5; i485, 11, 17 et 19. 
1603, 3. <ppay p.6s. 
1603, 5. -srpaers. 
1603, 7. ■nspaaov, -a, D. 1, 287; IL. 

PJl., 997. 
1603, 9. ■aapa^i.Ttis , corf. i485, i5; 

i6o3, i4. 
1603, 19. -srpayftaTixds t6wo«, PS. 
1603, i4. -srapoSdTjjs , conf. i485, i5; 

i6o3, 9. 64 

1604, 3. tgpoyvualixdv, cf. i6oq, 19. 
1604, 4. «psyftflcTeia, con/. iGoi, sa; 

1608. 19. 
1604, 7. lapayiicnei-njs, cf. 1609, 1. 
1604, 10. tirapSos. 
1604, ao. «apdSeiyfia, ^. iBBg, 16; 

i6o6, »0. 
1604, «ft. •aapiietffos. 
1606, 9. ■Bvpyhxos,S.Fra!nkel,Bettr., 

p. 8. 
1606, i4. 'oaplahayx.^sl cf 379,28 

i485, 5. 
1606, ao. mapiieiyfia, cf. i6o4, 90 

TSapixXifTOs. 
1606, 99. «epioSewTjjs, conf 1496, 3 

1691, 5. 
1606, 93. <ppijv, (ppevds. 

1606, 95. 'aapprjaia, confer i48o, 91; 

1496, 8. 

1607, 3. ^peviTis, cf. 1^97, 16. 
1607, g. tsprtvis, rd -orpds rr/v yrjv ve- 

vevx6s,G.\l\, 189; IL. N. 
1607, 11. TgpiaSvs^-eis. 
1607, i3. 'Bpiicei. 
1607, i4. ^p^ap. 
1607, 16. •wpiiSaTa, in glSssa lege 

«<^— '^<^ /oco T^3j-vik., PS.; 

C/". 1608, 11. 

1607, 17. npogos.c/. 379, i5. 
1607, 18. ■apoolp.iov, confer 866, i5; 
1610, 3. 

1607, 9 2. •EfpoavaTaSofiai , P«. , cixxvi , 

6. 

1608, 1. -ErepioS^a, cf. 1621, 1. 
1608, 9. t!!p6€XrjiJ.a. 

1608, 11. 'ap6Sara, cf 1607, 16. 
1608, i4. <l>pvyla, Phrygia salutaris et 

Pactiana. 
1608, 17. 'ap6yv(t)cns , cf i6i5, 1. 
1608, 19. 'tspayp.aTela, cf 1601, 99; 

i6o4, 4. 

1608, 91. k(^polkr), cf 266, 93. 

1609, 3. -ErpoxTixds, \h. N. 
1609, 4. -srpiisTi, c/. i6i3, 16. 

1609.5. v^pis?*/". 1276, 91. 

1609.6. npjorevs, G. XII, 787; P. 
jEg.,p. 289, 36 (Z.D.iW.G., 
XLV, 700; XLVII, 535). 

1«09, 8. xp6T<Di., D. I, 649; IL. Pfl., 

352. 
1609, 11. 'Bvphr;sdpyvplrrjs,cfiboo, 

■91; i523, 5; 1609, 99. 
1609, 1.3. 9poo}pci>ixr}v, Act., II, 95. APPENDIX AD LITTERAM A 1609, 


j5. 'Bp6raais, confer 14^9, 91; 


1612, 
iGi4, 19. 


1612, 


1609, 


99. 'Bvpirrfs, confer i5oo, 91; 


l593, 5; 1609, 11. 


1613, 


1609, 


a4. <TaTtp6rr]s {ruv SiAwv), G. 


XII, 118; IL.yV.;£/". 1994,14. 


1613, 


1610, 


1. 'stpo-alciXTlsl cf i48o, 19. 
1610, 


3. ispooipLiov, cf 1607, 18. 
1610, 


9. -ETpoXoyia, HoF., 201. 


1613, 


1610, 


11. •srpiiAoyoi. 


1613, 


1610, 


19. iBpo}.oyiait6s = ■ap6Xoyos, 


1613, 
cf 1627, 19. 


1613, 


1610, 


1 5 . ^povTier fiou , Ps. , xxxLx ,18; 


1613, 
PS. 


1613, 


1610, 


17. •Brpifivos: 


1613, 


1610, 


19. 'apouivvp.iov, in glossa pro 


1613, 
<vii»fY»-\\fY> lege <ytnYx-\t7X^ , 


1613, 
Xi^is. 
1610, 


91. 'Bapdjvviios, conf i48o, 95; 
i484, i5; i485, 11, 17 e< 19; 


1614, 
i6o3, 1. 


1614, 


1610, 


98. 'ap6&layfia, confer i6ii, 1; 
i6i3, 9; i6i5, 3; 1699, 5 et 


19- 


1614, 


1610. 


24. •srpoff7os,«t8os;c/'. i6i3, 18. 


1614, 


1611, 


1. ■ap6a1ayp.a, conf 1610, 93; 
i6i3, 9; i6i5, 3; 1699, 5 et 


1614, 


1611, 


19- 
3. ■apbs airois. 


1614, 


1611, 


5. ■apoaevxrj, cf. 1619, 9. 


1614, 


1611, 


6. •srpoo-Soxia. 
1611, 


8. ■ap6ati)Trov, cf i6i3, 1; i6i4, 
7; 1695, 3. 


1614, 


1611, 


9-? 
1611, 


10. ■apoahopiap.^s , Hof., aoi; 


1615, 
cf 1611, 1 5. 


1615, 


1611, 


i3. ■ap6yiipLov, cf 161 5, 6. 
1611, 


i4. ■apoalaffla, eonf. 1619, 94; 


1629, iti et 18. 


1615, 


1611, 


i5. iirpoo-Siopio-fiis , c/". 1 6 1 1 , 1 0. 


1615, 


1612, 


1. -crpoCTeSelaTO. 


1615, 


1612, 


3. irpO(7Si;^o(xoi. 


1615, 


1612, 


5. ■Erpoo-eAdSeTo. 
1612, 


7. -Erpoo-^AaSoi». 


1615, 


1612, 


9. ■apoaevxri , cf. 1611, 5. 


1615, 


1612, 


1 1 . •Brpoo-eAeiereToi. 


1615, 


1612, 


i3. ■apoaiXdere, sed glossa de 
sing. -ap^aeXde. 


1615, 


1612, 


i5. •Erp6o'^aT0s. 


1615, 


1612, 


17. •nrpoo-etiSofiai. 
1612, 


19. 'apoaciilrjaa. 


1615, 


1612, 


9 1. -apoaca-^iae , Ps., xxxv, 5; 
PS. 

93. 'OrpiJTOTOXOS. 

2 4. •Brpoff7a<7i'a, conf 1611, i4; 
1699, i4 et 18. 

1. iirp<5<T&>Trov, ^. 161 1, 8; i6i4, 
7; I G95, 3. 

2. 'ap6a1ayixa, eonf 1610, 28; 
1611, 1; i6t5, 3; 1629, 5 et 

»9- 
4. ■apoalideaOe, Ps., tii, 11. 

6. -firpotrjjAvTOs. 

8. -B»p6<T;^es, Ps., XVI, 1. 
10. ■apoaxvvrjaci}. 

19. -Erpo<7x6>^eis. 

1 4. ■apoaSrj. 

i5. 'apoa^opa. 

16. 'ap6sri,cf 1609,4. 

1 8. 'apoalis , cAos , cotfer 1610, 

94. 

7. •Erpoff&mov, ^. 1 6 11 , 8 ; 1 6 1 3 , 
1; 1695, 3. 

9. •Brp6>T6ff7oxTis (xov/o), Paul. 
^.,p. 249,24(2. D.Af. G., 
XLVII,53i). 

1 1 . •BrpOCTXOfl/S)?. 

l3. ^apvyS, vyya. 

16. ■apoa^djvrjais'! cf 161 5, 8, 

sed glossa poiius ad 'ap6raais 

spectat. 

18. •srfipos. 

19. 'ap6raais, confer 1499, 91; 
i6og, i5. 

99. •Erp(5TroAis , G. «n Z. D. M. G. , 
XXXIX, 9^4; confer 161 5, 19; 
i633, 1. 

1. 'ap^yvcMTis , ef 1608, 17. 

3. •Brp(5o-7o7fto, conf 1610, a3; 
1611, 1; i6i3, 2; 1629, 5 et 

»9- 

6. 'ap6aTip.ov, cf 1611, i3. 

8. ■apoa(^covr)ais. 

10. ■apo^ytai. 

1 1 . ■aipcaais'! in glossa r^VvA.^ 
loco x^\\ X<\ftA ? IL. N. 

12. •ErpopuAoxTix6v. 
i4. Ilp&jreiis. 

16. ■ap6a<pvais. 

18. 'apoalaaial conf 1611, i4; 
1619, 94; 1699, i4 el 18. 

19. •BrpiiiroXis, coif. i6i4, 99; 
i633, 1. 

20. 'apoaxe^aXihiov = ■apoa- 
xeipiXaiov, in glossa lege it:>Lipl 

loco «^^LmJI . 1615, 2 1. WpOTr(>fX2T0I,XOvSrTOs(oiVOSJ, 

cf. i0;i3, iG. 

1616, h. iPpvxT^ {pyjrimf), G. Xlll, 

589; cf. iGiG, 12. 
1616, 8. (ppv«T&)p/i? (/. toc. seq. 
1616, 10. (ppmxwpin^l cf. voc. prtec. 

1616, 12. (ppvxTrj pijTivj},ef. 161C, It. 
161(). )5. i!rpopp)j7tKdv. , 

1617, 21. -uspobswpia., CMf. 1602, 11; 

i(')4o ,21. 

1618, 1. wpofjecTjxii, cf. lOHg, 9. 
1618, 5. 'BSpbdscri^ , cf. 1620, 11 el ih. 
1618, 8. 'BpoTrecoivTai. 

1618, 10. -srpoSAj/fiiTixor. 

1618, 12. ■vrpd^Oaaov. 

1618, i3. •wepf^wfti. 

1620,6, ■Erpa.Tiiipioi). 

1620, II. tspbOeaii, confcr 1618, 5; 

1620, i4. 
1620, ik. ■mpdOsais, coifcr 1618, 5; 

1620, 1 1, 
1620, 17. Tsspndvaiovl IL. A. 

1620, 19. i!fivroHpaToop. 

1621. 1. -uTepioSia, cf itto8, I. 
1621, 3. lus^ix, cf. i5ii, 5. 

1621. 5. TsepioisxjTrjs , confer 1^96, 3; 

1O06, 22, 
1621. 10. primus, Mnrliiis, (/.993, 22. 
1621. 18. ? 

1621, 20. CTpiaTtKTfjto;. 

1622, I. Tsrpiieiyaa, coiif. i6o'i, 20; 

i6o(i , 20. 
1622, 2, ■aipaheiy(iaTa'l cf. voc. priec. 
1622, 9. Tspiwv. 
1622, 10. TspaxTixr} (Tixytj). 
1622, 17. ■aspnop.rj, cf iSS^, li. 

1622, 18. «03)^^)75 ?(/. 1/191, 5; i5oo, 

'7- 

1623, 1 3. ■sfptjcrlrjp, (jlpdSiXos; confer 

i63o, 16. 
162'l, 11. ^aipeTiaphs , IL. ;V. 
162'i, 12. xapirds Tx^Aews? 1). I, 2/i3. 
162'i, i4. •ErpstrSuTspos. 
162'i, 18. Tsptvos. 
162'i, 21. T3epi(paats. 
162/l, 92. «spnrAeuf/Of/a, cf. 1/197, 9' 

16.5/1, 7. 
162/(, 'j/i. •arepiiraTVTixo/, cf 1672, 9; 

1/136, 9. PPENDIX AD LITTEUAM A 


65 


1625 


3. TSpdtTcoTcov, confcv iGii, 8; 


1 1633 


ull. TSipaatTos., confer i()0 2. G; 
iGi3, t; iGi/i, 7. 
i633, 10. 


1625 


7. Ilepi eppirjveiaf , c/. 1/196, 11. 


163/1 


5. TsapaTtsiais'1 


1626 


19. TSpa^is. 


163'i 


7. •srepiTAetifiov/a , cf. 1^97. 9; 


1627, 


■2 . TSpa^eeos tvttoi ? c/". 1 G 3 , 1 2 . 
1 G 2 4 , 99. 


1627, 


5. TSpoxpos, -ovl cf 1G27, 11. 


1636 


10. 0paxTa, cf. 1G37, i3. 


1627. 


7. Tspo^svrjTai. 


1636 


16. (^aXaxpbs, IL. A^. 


1627, 


8. Tspo^evial 


1636 


1 8. IIapaxX?;TOs. 


1627, 


9. TSpd(Txrj!xa1 


1637, 


1. •ErpaxTix(i»', cf. lG3o, 20. 


1627, 


11. TSpdxpos'! cf. 1G27, 5. 


1637, 


4. IWpKios <I>^(t7os, AcU, xxiv, 


1627, 


19. TspoXoyi(Tpi6s, cf iGio, 19. 
^7- 


1627, 


19. lirapafiorapios, cf. 1^79, 90. 


1637, 


1 9 . -ErpaxTiis , in glos.ia Ifge Jj^ 


1627, 


91. (^apuaxos , cf i/i8/i, 11. 
loco JjAx-«? 


1627, 


vll. ? 


1637, 


i3. ^paxTOs, cf. iG3l), 10. 


1628, 


1 . 'CTapa piv ? 


1637, 


16. ? 


1628, 


3. ^apfiaxEUTixbv, cf 1/189, 5. 


1639, 


9. TSpoOeapia , cf 1 G 1 8 , 1 . 


1628, 


19. ^pvyavov. 


1639, 


i4. Tsap0evix6s, TSapdevos, coiif 


1629, 


1. ^aXaj^ioi', c/1 1 /175 , i3«/ 15. 
1G39, 18; iG4o, 4. 


1629, 


5. tfp6(Tlayp.a, eoiif iGio, 93; 


1639, 


18. 'eapdivos, conf. 1G39, i4; 
1 6 1 1 , 1 ; 1 G 1 3 , 2 ; 1 6 1 5 , 3 ; 
i64o, 4. 
1629, ly. 


1()39, 


9 1 . TspdOvpov. 


1629, 


ik. TSapaalis, Tspoalaaia, coiif. 


16/iO, 


4. TsapOivos, cf 1G39, i4 f/ 18. 
1611,1/1; 1G19, 94; 1699, 18. 


16/i0, 


5. TSapadijxrj, confer i485, 97; 


1629, 


18. TSpoala(Tia, cf 1G29, 1/1. 
i64o, 18. 


1629, 


19. •Erp6(T7a7f;ta, coii/! iGio, 93; 


I6/1O, 


18. TsapaOtjxrj, coiif. i485, 97; 
iGt 1, 1; i6i3, 2; i6i5, 3; 
iG4o, 5. 
1629, 5. . 


1640, 


9 1 . TSpodeeopia , coif. 1602, 11; 


1630, 


8. Tsepia1epeti)v. (f. i/»95, i5; 
1617, 21. 
1559, 1 1 . 


16/i3, 


91-29. xoM^pbXiOos , ip(p<iip.a, cf 


1630, 


lA. yjpMabxoWa, eonf. 918, 9; 
190, 10 et i4. 
995, 5. 


im. 


11. axoho^Oa/i.fiia'1 cf 1379, 1. 


1630, 


iG. TSprjalrjp, cf iG23, t3. 


16/»5, 


i3. ixWs, l'S- 


1630, 


2 . -wpaxTixiiv, IL. «'« Z. D. M. G. , 


1645, 


1 9. (^6v , (^diais, IL. in Z. D. M. 
XLV, 699; cf. 1G37, 1. 
G., XLV, 699; c/. 1647, i5; 


1630, 


ult. Tspaaivos, ef. 3a9, 25; /io3. 
iG48, 22. 
99; 4i3, 9 0. 


1647, 


i4. ^Oivebhrjs. 


1631, 


1. a<^poaiy.rjvos, cf 9G7. 93. 


1647, 


i5. (peiats,cf i645, 19; iC48, 


1631, 


19. inteptxov, cf. 617, 8. 
99 ; 199'! , i4. 


1632, 


h. «op^tipa, <f. i5a5, 19. 


1647, 


19. (pOetpiaais. 


1632, 


16. Ilop^vpios, ef i525, 16 el 


1648, 


10. o^daAiitxds [vdaos). 
voc. seq. 


1648, 


i3. 'SoiaXyia, Tsohaypa, cunfer 


1632, 


91. ITop^upios, cf. voc. prac. 
1489, 3; i5oo, 18; i534,5. 


1633, 


1. tafp^iiToAis, confer 161 4, 29; 


1648. 


90. TsiOrjxos. 
i6i5, 19. 


1648, 


2 1 . pdtaixoi. 


1633, 


10. •orapa^TiTOS , confer 1609, C; 


1648, 


92. (pOiais, P. .-%., p. 76, 44 
iG33, ult. 
(Z. D.M.G., XLVII, 52G);c/. 


1633, 


16-18. Tsp6iioixa,xoviiTOS,coiif. 
iG45, 19; 1647, i5. 
)6i5, 9 1. 


1649, 


6. -ETITlaXIOV. 


1633, 


93. ILapxrj^divl 


1650, 


1.? iWfAiMrtii; 5ATia:tAi.K. APPENDIX Al) LITTEHAS ^ ^ VOCES GR/EC\S INVESTIGATAS ET liV SUAM FORMAM REDAGTAS COMPLECTENS. 1660, 23. aiov, cf. i335, 9; i^Sy, 18; 

i3i3, 21. 

1661, a. aicreXt, -etos, conf. i3o/i, li; 

i345 , ai; i365, 18. 
1665, li. xtvvd;ia>fiov,\). l. li^ -^IL. PJl., 

346. 
1668, 9. ipdpov. 
1675, 3. (riptyyes. 
1675, h. (j\jp.<^(isvla. 
1680, 17-ai. alpbSiXoi, rf. i2Q3, •iZ: 

ff70pa$, <T7aJCTrK cvtf. aaa. i3; 

2 93, 11. 
I68/1, u/(. vhpov, cf. \ihh, 3. 1687, 

1687, 
1687, 
1687, 
1687, 1687, 
1688, 1G88, 1688 1 . ■H.aMYiaBt. 
3. xavx^ijaovTat. 

6. xoiT&)f,c/'. 1688, 8; 1770, 16. 

7. xovStxo\jAiptot , cf 1707, /). 
12. xipva, D. I, i56; G. »m Z. 

/).¥. G., XXXIX, 276; IL.P/., 
85; cf 1703, 12 ei i5; 170/i, 
«/(. 

hU. «aSfzEia, D, I, 738. 

1. xapSafxov, D. I, 296; G. in Z. 
D.M.G., XXXIX, 276; IL.PyZ., 
396; 00«/". 1688, k; J703, 20; 
1750, i5; 1751, 21. 

3. xapSdf/wftov, D. I, ili; (i. m 
Z.B. M. G., XXXIX, 976; IL. 
PJl., 35o;c/. 1703, 18; 1750, 
16. 

4. xapSapov, cf 1688, 1; 1703, 
ao; 1750, i5; 1751, 21. 1688, 8. xoifiiv.cf 1687,6; 1770, 16. 
1688, 10. xaOeros, G. XV, 737; XIX, 

1688, i4. KstfJpai, c/. 1 706 , 10; 1780, 

6. 
1681), 1. narjxaXis, cf. 1/171), 3. 
168'J, 3. xaoxaAiSss? fiapfiapiTr/s, IL. 

PJl., 9.07-208. 
IG89, 5. xa-vatpaats , HoF., ao6; confer 

1766, 8; a-n6<paais, cf aSa, /1; 

253, 10; p.etiOsais, conf 987, 

»7- 

1689, i5. xaT>;^6pi7fia. 

1689, 16. xaT>;70pia, -a>, cj. 1689, 
20; 1727, 1 ct 20 ; 1759, 20 et 
a 1 . 

1689, 18. xaTa^fpa^j;, ef. 1690. 6; 
1760, 1 et 6. 

1689, 20. xaT)7yopias, cf 1689, 16; 

1797, 1 el 90; 1759, 20 et 91. 

1690, 1. xaTayivos.G. XIII, 369, seijr.; 
Z.D.iV.G., XXXIX, 27/1. 

1690, 6. xaTaypa^,->;»i,c/". 1689, 18; 

1760, 1 et 6. 
1G90, 8. xaTaS/xj;, cf 1698, 1; 1760, 

18; 1762, 11. 
1090, 16. x^Tos, cf 1697, h; 1715, 

^Tx; 1771, 5. 

1691, 19. xara^opa. 

1691, 20-22, x<iTo;^os (>;); xaTo;^»^, ^. 
1699, 6; 1697, O) et 12. 

1691, 23. xaToiT^affis, confer 1760, 8; 

1761 , 7; 1765, 16. 

1692, 1. xaraaxev)), ef. 1765, 19. 
1692. 3. xataSiSa^ojv , eonfer 196, 21 i 

1760, 19. 
1692, G. xaTo;^os (>;), cf 1691, 20; 
1697, 9 C/ 19. 1G92 
1692 
1692 
1692 
1692 
1692 
1692 
1692 
1692 
1692 

1693 

1693 
1693 
1693 
1G93 
1693 
1693 
1G93 
1693 
1693 
1693 
1693 
1693 
1693 
169/1 
169/» 
169/1 
169/i 
169/i 
169/1 
1694 
169/1 
169/i 
1694 
1694 8. xaTo;f<>fiet>oi. 

9. xaTaaltxoi. 

1 3. xarioxiiais. 

1 4. xa-a^ovixr; ? II,. Pjl. , a4.|. 

1 C. xaTa€ai't'£i. 

1 8. xarahitiAe. 

9 0. xaTaS»;<TeTai. 

9 9. xaTayeXaair'isaar ao\i. 

2 4. xaTa)'/j. 

QO. xiTaSixos, con^7'r lyfio. 18: 
orsoofxeioj. 

1. xaTa5ix>;. cf. iG^o, 8-, \-(>o. 
18; 17C2, 1 1. 

2. xaTaSis/Aorro. 

4. xaTaSixa(T£Tai aov. 

6. xaTaSi<o$si. 

8. xataij-ii. 

10. xaTan/.aaiiaTa, cf. 1766,9. 

11. xaTaAr/il/is. cf 1697, 17. 
i3. xaTaXaSoi. 

lC. XITaAoiTTOS. 

18. xaTaXtnrsiw. 
90. xaTaftcifas. 
99. xaTavosi". 

9 4. xaTarosfs. 
96. xaTavTr;fia. 

I . xaTaviiy)7Te. 

3. xaTaX^/i/^ofxai. 

5. xaTaiiaT-ijast. 

7. xaToiroiTKTftos. 

9. xaTa7r(i>»Ti(Tov. 

I I . xaTaxapiros. 

l3. xaTaxXvafxds , cf 17G6, i'i. 

i5. xxTdpa. 

17. xaTaxvpievaet. 

19. xaTaxupisuffoxTi. 

9 1. xaTappdxT>;s. cf 169'!, 93-, 
17G7, 19. APPENDIX AD LITTERAM p 67 1694, -il]. xarxppiHrat . cf. i(>i)/i, ai; 

1767, i(j. 
1694,9 6. xaTapa;fSr)(7STa( , Ps. \\\\\. 
■j'., PS. 

1695, 1. HaTapT(|ou(Ta. 
1695, 3. xaTaw('eTa(' fie. 

1695,5. HTtaaHTfVOXJStS. 

1695, 7. xaTa<T7>;<Tcr. 
169.), g. xaTa(T^s(T(s. 
1695, II. KinadXoLaOi)v!it. 
1695, l3. xxTeiravoxip-yEVffavro. 
1695, i5. xaT>7pT((Te. 
1695, 17. «aisuoSfU^^v^reTa^. 
1695, i(). xaTc0('X>;(Tav. 
1695. Qi. xarijpMvro. 
1695, 23. xaTaToSeO^Tai. 
1695, a5. xaTa toOto. 

169;), 37. XaTaTjpTTOV. 

1695, 99. xaTa T(iSs ^Aey^(TeTa( ? 

1696, 1. xaTa^u^r;. 
1696, 3. xj.ra-)(Oeirj(Tav. 
1696, 5. xaTexaiJL^dtj. 
1696, 7. xaT^xap^f^av. 

1 696 , g. xaTeXa§(iti fte. 
1 696 ,11. xaTeravTi. 
1696, i3. xaTeXaXeis avTOv. 
1696, iG. xaTeir/oMei'. 
1696, 18. xareTrodrj. 
1696, 90. xarippij^ai. 
1696, 29. xarealadrjv. 
1696, 2^1. xariaTrjaai. 
1696, 26. xaTe<T;^ev. 
1696, 97. xaTetjOt;re. 

1696, 9(). xaTO(x>;T>;p(0»> , -ta. 

1697, 1. xaToix&iv. 
1697, 3. xaTOi). 

1697, k. xrjrof, dc priore (rlossa confer 

iligo, 16; (lc (iltcra, ijS, pcn. 
1697, g. xaTo;^os, cf. 1691, ao; pra- 

serliin 1G92, 6; 161)7, '"•*• 
1697, 19. xaro)(Oi, confer i6gi, ao; 

1699, 6; i6r)7, g. 
1697, i5. xarapxrj,cf. 1768, 16. 
IG97, 17. xaTaiX^^if^^s, c/". lOg^, 11. 
1697, 18. xaOeros, cf. 906, 9; i^oS. 

l5; 1706, G; I 860, 2. 
1697, 19. xa/. 
1697, 90. xexaii{ievos . 

1697, 99. xaipris, cf. 1775, 8: 1780, 

i5; i8'i3, 1/1. 

1698, 2-G. xa)(p\tov, XtSavarrli, I). I, 

/192; II,. PJl.,'Mtf);cff)6h, 19; 

9C7, 19. 1698, 7. ? 

1698, 8. x-iX^vSa(, ciile:i(l(P, rf 178;), 

1; i79''i, ■'). 
1698, 10. xaXafiayp(u<T7(s, 1). I, oag- 

lL.Pf.,iSli. 
1698, 12. xaXapilvOrj, D. 1, i83; G. m 

Z.D. M. G., XXXIX, 975; IL 

Pf., 399; cf 1698, 20 el 29; 

1793, 7. 
1698, 1/1. xaXaf/os ap4)fiaTi«<is, D. I, 

3i; G.inZ.D. M. G., XXXIX, 

975; IL. Pfl., 342; cf 1698, 

uh.; 1787, 9. 
1698, 90. xaXaptivOrj, cf 1698, 19 et 

92; 1 7g3 , 7. 
1698, 99. xaXafiivOrj, cf 1698, 19 et 

90; 1793, 7. 
1698, 93. xaXauo; (^payuirrjs, D. I, 

liKG.inZ.D.M.G., XXXIX, 

V]h;\L.Pfl , Ul;.ef 1788, h. 

1698, nlt. xaXafxos lipeiJfiaTJxds, confer 

1698, 1 h ; 1787, 9. 

1699, 3. xalXirpfxov, D. I. Gt6. 
1699, 5. xaXX«T7os. 

1699, 7. xaXafji);. 

1699. 9. xaXaf/os, cf. roc. seq. 

1699, 1 1. xaXaf^os. rf voc. pr(ec. 

1699, i3. xaXXoi»;, 

1699, i5. xaXXos. 

1699, 16. xaXXiov. 

1699, 17. KaXXivixos, confcr 1791, 3; 

1794,11. 
1699, 18. xa^xafjtor, D. I, 38; confer 

1700, 1 1 . 

1699, ull, xap.nrj, D. 1, 191. 

1700, 1. xrjfxds, cf 1774, 7. 
1700, 9. (lampania. 

1700, 11. xciyxafioj), cf. iGgg, 18. 
1700, i5. xevov, I'S; cf 1716, 90; 

'7'7. 7- 
1700, 17. xaivds. 
1700, 18. ? 
1700, 20. ? 
1700, 91. xavdapaes, ef i8i3, 10. 

1700, 93. xei'Taip(or»Xeir7(ij', D. I, 34g; 

G. /hZ.Z)..U. C, XXXIX, 97G; 
IL. PJl., 3o9; cf 1/460, 17; 
1807, ull. 

1701, 1-2. xavva^ts, xavva^ts ■ifixepos, 
D. I, 49/1; G. in Z. D. M. G., 
XXXIX. 275; IL. PJI., 348; cf 
39 , la; 1809 , i4. 

1701. 4. xairoTOf»/a. 1701, G. xaTava7x>;,D.I,6l4;lL.fy?., 

2 29. 

1701, 12. xdalos, D. 1, 2;); G. in Z. 

Z). V.G., XXXIX. 978; IL./y?., 

357-8; cf 1G90, not. 1; 1709, 

1; 1741,8. 
1701, i3. xa^T^^ipior, D. l, 177. 
1701, i5. xa(T7avoi», D. 1, 137. 
1701, 17. xa<T(T/a, c/ 1701. 23; 1816, 

i5. 
1701, 19. xaaavfiara. 
1701, 99. xa<T7avia, IL.P/I., ^3. 

1701, 93. xa^Tir/a^y/l^p, a;^v, j3Xa<T7()s, 

iaii^rj , xtald), ^'S^^oxaaaia , D. 
I, 93; IL. PJl., 348; rf 1701, 
17; 181G, i5. 

1702, 1. x(i(T7os,c/: I70i,i2;i74i,8. 
1702, 3. xaTTTrapis, D. I, 3i8; G. in Z. 

Z)..l/. G., XXXIX, 97G;1L./J/Z.. 

269; cf 62 , 29; 1702 . 16. 
1702, 5. xairn-a? 
1702, 6. xairros, D. I, ^gg; G. in Z. 

/>.M.G.,XXXIX,975;1L. /y/., 

907; c/. 1702, 12; 1745, 3. 
1702, 10. KaTrn^aSox/a, cf 1819, i3: 

1820, ult. 
1702, 12. xairv6s,cf. 1702, G; 1745, 

3. 
1702, 16. xaTtTtapts, (t/. J709, 3. 
1702, 18. xapir6s. 
1702, ig. xe<pahj,cf. 1717, a."!. 
1702, 9 0. xanviis. 
1702, 22. ? 

1702, 2 4. xe^aXa(0»', confer 1717. 9i; 

1718, 1; 1893, l5. 

1703, 3. xaxdv. 

1703, 4; xa«x/as, G. XVI, 409; confer 

1718, 4. 
1703, 6. x^i^iros. cf i7'i5, 4; 17^6. 

12. 
1703. 7. xauxaX/a,D. 1, 608. 
1703, 11. xapxrros, D. 1, 179; confer 

1705, 6; 1 779, ult. 
1703, 19. xapva fiatXtxi, D. I, i5G; 

IL. PJl., 85; confer 1687, 12: 

1704, ult. 
1703, 15-17. "^P''" ■nrotiTixa, Xeirlo- 

xipva, D. I, 157; IL /'/, 48; 

cf 1687, 12; 1704 , ult. 
1703, 18. xapiifxaifiov, conf 1G88, 3; 

1750 , 16. 
1703, 90. xdpSaftov, c/! 1G88, 1 ('/ 4: 

1750, l5; 1751, 91. 68 \IM»KNI)IX Al) LITTKUAM p 1703, ai. xipSn. 

i70'i. 1. xipp?, I). 1, ^ioO; r.. iH ;;. D. 

M. G., XXXIX, 376, IF-. Pfl., 

'101. 

170'!, ;5. xjpoff. 

1706,6. xaOcipfnT», cofi/jr i8or(, ."i ; 

1860, I. 
I70'i, 7. Kip/i. 
170.'l, 9. xaipos, f/. 1706, t. 
I70'i, 10. Kjpf5j(,c/. 1688. t'i; 1780. 

(j. 

1704, \~. xapTtrjffior, (i. XII, i5; »/i Z. 
D. M. G., XXXIX. a^G; IL m 
Z.i)..1/. G.,XLVlI,.ii8. 

170'j, 19. x>)ptixes, D.1, 169; c/! 1780. 

17; 1781, .5 er 7. 
170/1. 31. ? 
170/1, aa. xapiSes, c/". i8/i.'i, i-i. 

1705, vU. xapva, c/. 1708, la cl i5. 
1705, 9. xapdiTiSes. 

1705, li. dpxevdihes. cf. 3o2, 18. 
1705, C. xoLpxivos , cf. 1708, it; 1779, 

ult. 
1705, l3. xa6rjXcoaov, P^. cxviii, 1 ao. 

PS. 
1705, i5. xidsTOi {v), cottfer 906, 1; 

1697, *^' "To*^' **■' '^'•0. '■*• 

1705, 18. xs^eT>)p, cf 1869, i. 
1700, 1. xa5apTix(ii', cf. 1859, 5.' 
1700, a. xa.6aipsms cl xidapcris, confcr 

i85f), i.t 
1700, h. xoidoXixtj, cf. 1857, 1 ct la. 
1700, 0. xaSeTos (>)), coitfer 906, a; 

1697, '^' 1700. '5; 18O0, a. 
1700, 7. xa0apd-t)s. 

1706. 9. xolObiXss. 

1706, II. xai^siAoo-av, /e>. XXII, 10, P.S. 

1706, l3. xadi^ovaiv. 

1707, 4. xot>§ixovAap/os, f/". 1687, 7. 

1708, 9. caballtnriiis. 

1709, 6. xirwaSapi, D.l,775;c/; 1775, 

i3; i8o3, 1/1. 
1713, 8. ix%%r]^lci, cf. 979, i3. 
1715, 9. xwrjyiov, cf. i8oa, 93. 
1715, 10. x^Spiov, coifer 1715, iS; 

1718, at. 
1715, II. x^SfxaTa. 
1715, 1 3. xsSp4a, G. in Z. D. M. G., 

XXXIX, 976; coiifer 1710, 10; 

1718, 91. 
1715, i5. xeSpiT>;s oiVos, D. 1, 79-2; 

ef. 1718, 9?. 1715, 17. xiipos, l). I, 106; (;. »n Z. ! 1718, 
/>. A/.6\, XXXIX, 97O; 11-./'/., 1718. 
50; c/: 1718, 17: i839, 19. 1718, 

1715, 9». x^Tos , -ei , cottfer t O'jo , » G ; 
1097, /i; 1771, 5. 

1715, iili. xivTpov, cf. 1710,19^98; 

1808, 19. 171«), 

17 U). /l. xiy/jpo>. D. I, 9'l0; fi. in Z. 

D. M. r;., XXXIX, '17O; IL. Pfl., 1719. 
toi; r/. 171O, 18. 1719, 

1716, lO. KAeoiraTpa, /'. ./;/t., y, 9 1719, 
p. 55, 11 iZ. D.M. G.,\\.\\\, 

591). 1719, 

1710, 18. x^XP<'*' ?/• '7'^' ^- 1719, 

1710, 19. x^tn-pot', eoiifcr 1710, ull.; 1719, 

, 171O, -^3; 1808, 19. 1719, 

1710, 90. xsv(ii',f/. 1700, i5 ; 1717,7. 1719, 

1710, 9 3. xevTpoi», coiifer 171 5, ult.; 1719, 

1716. 19; 1808. 1 •!. 

1710. iitl. xjvTaupiov t6 y-ijtt, coiifer 1719, 
liCo, 17; 1700, a3; 1807, 

uh. 1719. 

1717, 5. xsvay-^ij. 

1717, 7. xevov^f/. 1700,16; 1716,90. 1720. 

1717, 9. xsvTvpiwv. cf. 1808, 19. 

1717, 10. Kar<Tap, cf. 1817, 3. 

1717, 19. xiiTe = «oTe ? PS. 1720, 

1717. }!t.xia1pcv ^•'x.OTpoi^ov. D. l, 1720. 

5o3;G. III Z.i)..V.G., XXXIX, 

976; \L. Pfl., 395; amferi-jfj. 1720. 

16; 181 0, 3. 
1717. 16. xi<T7pov;f/i7t7,i/i;t8i6, 1720, 

3. 
1717. 19. xe^aAoToi', 1). I, 987; IL. 

Pfl., ■}.9.-j:cf i8aa, 7. 1720, 

1717, ai. xe^aAaia, coiifer 170«, ai; 

1718, 1; 1893, "i5. 1720. 

1717, a3. xeipa?»^, cf 1709, 19. 1721, 

1717, 9/1. xj^aAos. ' 1721, 

1718, 1. xe^aXaioi', -aia, coii/er 1709, 

9.'r, 1717, -31; 1893, i5. 1721, 

1718, 3. xOireipoi, cf. laiy, 8. 1722, 

1718, It. xaixias, cf 170^, 4. 1722, 
1718, 8-9. xsxadapitTnivr! , xexaAAo)- 

TTierfiivrj. 1723, 

1718, 11. xex6AA)7Tai. 1723, 
1718, la. xexpamaXr)xti)s , P.s. lxxvii, 

05, PS. 1724, 

1718, i4. xsxpuniiivrt. 1724, 

1718, lO. xspawds. 1724, 
1718, 17. xs'Spos, cf. 1716, 17; i839, 

19. V 1724, 

1718, 90. xipas, -aTwr, cf 1719, 0. 91. xtipia. ef. fjth. 10 e( i3. 

a9. xeSpiTws oiVoe , c/". 17 »5, i5. 
94. xepa<Tia, D. I. 167; (j. «/» 

Z. D. M. G., XXXIX, 976; II,. 

Pfl., 101; cf. 1719, ■}■ 1781. 

lO. 

I. xepiiia, D. I. 1^7; IL. Pfl.. 
fjft; rf. 1780. 9t»; 1839, ii>. 

3. x£paT«i))'i«. IL. /J/?. , l5i. 

0. xipas, cf. 1718, 90. 

7. xepz<r6s, xspaaia, cf t^iM. 
a4; 1781, 16. 

9. mxpiTt)s'l 

10. ? 

I I . xspaiisis. 

1 3. xspa-:iaoy.sv. 

1 4. c.-enileuiii ? 

i5. KSpaii.cf 1379. i4; i3kO. 
1 5 , ubi etiam lalciit fimiiH xspaia. 

16. Tipf/Livtoe , coiifer 976. 93; 
790, 3 et 1 1; 899, if. 

•:t 1 . xtiados , -01 , confer 1790. 9 ; 
1758, i3. 

1 . xti jfios , -01 , (j. i;i Z. D. .1/. (j. . 
XXXIX, -^78; roiifer 1700. 1 -A : 
1730, 1. 

3. xtiav6s, -ov, 1). l, 773. 

9. xiiaflos, cf. 1719. •'! ; t^nX. 
i3. 

10. xwStiov, IL. Pfl., 9 4: confer 
1799, 5. 

19. xiifxos a/j^tnr7ios, xoAAoxi- 
aia, D. I, 948; IL. Pfl.. 3i3: 
cf. 1 790, t; 1730, 1. 

17. xtixAafiivos , D. I, 3o3; IL. 
Pfl., 307; c/ 1748. 10. 

94. x«d€i6s. cf. 1739. -jo. 

3. xti€os. 

11-19. afiapavTOi', afxapoxov, cf. 

181, t4; 193, 8o( lO. 
9 3. xw6epvjJT>;s. 
5. xaiSva. cf. 1790. 10. 
17-18. xopiavvov, su7airAet)por? 

cf. 1570, 8; 1753, 5. 
5. ? 

11. xtiScoviTijs oivos. I). I. 71 4-. 
IL. Pfl., i45. 

4. x6<TflOS, cf 174'.!. I. 

7. xoap.ix6s, cf. fjli'3, 0. 

10. xoap.oxpiTuip, cf. 1/33, id; 
1749, 16. 
l3. xupios, cf. 170'!, 2: 1770. 

5 CM9. APPENDIX Al) LITTERAM p Mih, ik. XO/KtOLi.cf. 1728, 19. 

1725, 3. wwh, cf.ibolt, 2r,i5r)3,i. 
173;"), (j. xoTiiAj;, cf. fjso, i3. 
17^.'), 19.. xvTivos, D. 1, i43-, G. in Z. 

/J.iU. G., XXXIX, 295; <-/. 35 1, 

I o; 1727, 5 f/ )3. 
17i5, i3. xoriXrj.cf. 1730, fi. 
1725, i''i. xo-:\j}.r}huiv aAA);. D. I, 087; 

IL PJL, 1C2; fo«>- i3o8, 3; 

I 72('), 20. 

1725, 19. xohij. 

1720, 17. KosxDTos, \L.,N.,cf. i83o, 
3. 

1720, 20. XOTvXjjSouI», CTXUTaAlOI', x^uu- 

SiXiov, ]). I, 536; f/. i3o8, 3; 

1795, 1 h. 
1727, 1. xiTjyyopia, co)i/'ci' 1689, 1 6 c( 

20; 1727, 90; 1759, 20 c< 21. 
1727, 5. xvTtvos, cf. 35 1, 10; 1725, 

12 ; 1727, i3. 
1727, i3. xvrtvos,cf. 35l, 10; 1795, 

19; 1 727, 5. 
1727, i/i. i.vT«Tos,D. 1, 6oi;IL /y?., 

310. 
1727, 17, xoTvXrjSores , G. II, 906; 

XVII 4,838; e/ i^Oi.o. 
1727, 18. ? 

1727, 90. xarrjyoplx, cf. 1689, iG et 

90; 1 797, 1 ; 1759. 9 e/ 2 1. 

1728, 1. xitrtvos, IL 1%, l36. 
1728, 8. xov^jia, G. iii Z. D. M. G., 

XXXIX, 278 ;D.I, 468 ;IL/^., 
l45; cf. 1 738, 1 P/ 18; 1800, 6. 

1728, i5. xojxv- 

1728, 17. xiii)(r]^t. 

1728, 19. xo;^A(as, cf 1726, \h, 

1729, 11. xoXs(pt(Tnds , Y^ V »*\cvja e 
r^^cxxx. corrup., IL, A'. 

1729, 19. xorAj; (ipA^). 

1729, 1/1. xoAt^f/gfxSss.G. VI,6o9;lL 

Pfl., i38. 
1729, i5. xurofiopor, IL. PJl., 976; cf 

1/18, 8; 1960, iilt. 
1729, 17. xoXdStiifia , G. X, 1009. 
1729, 19-91. xoXoKvvOis, xoXoxxjvOr) 

iypioi, D. I, 669; ILP/?., 339; 

cf. 488, 23; 507, ifi; 1730, 

1731,3. 
1729, 9 3. xoloaads. 

1729, ult. xoXoiiatD. 

1730, 19. xoXoxwdrj dypid, cf. 1799, 

19; 17^1, 3. 
1730, 1/1. xoXoeds,cf 1785, i4. 1730, ifi. xo/Aa.{xa, G. XIV, 7- 1730, KoXo 1730, 93. •woAtnroSioi', ef 1008, 5. 

1730, iih. xmXov. 

1731, I. xoXo<po}fi%, cf. 1898, 16. 
1731, 3. HoXoxCvdi;, coiifcr 1729, 19; 

1730, 1 9. 
1731, 6. xoXo€iii)v. cf. 1785, 7 et 16; 

1806. 92. 
1731, i5. xwveior, Sia xuriif, c/. 572 ,3. 
1731, 17. xoiXlot. 
1731, 19. xoiAas. 
1731, 20. xvAivSpos, c/. fjo^, 9. 

1731, 99. KoXoovix. 

1732, 1. xdXitos. 
1732, 7. cultniin? 

1732, 9. xiiAirSpoj, cf 1731, 20. 
1732, 10. xoA^^ixov, b. l.58i;IL/y/., 
174. 

1732, 12. x<3AAa, G. 1« Z. D. M. G., 
XXXIX, 977. 

1733, 10. xoo-fioxpaToip, cf. 1794,10: 

1 7^9 , 16. 
1733, 11. xofifii, cf. 1734, 4; 1735, 

17; 1737, 1; 1799, i3; i84C, 

1 1 . 
1733, 12. xaJua, -ara. 

1733, i4. x6(j.xpos, jzifiaixuAa, D. I, 

ih!i;lL.PJl.,:m. 

1734, 3. xa>pj;Tj;piov, coiifer 1735, 1; 

\1lh , 9; 1800, "9 0. 

1734, 4. xofxfxi, G. in Z. D. M. G., 
XXXIX, 977; cf. 1733, 11; 
1735, 17; 1737, 1; 1799, i3; 
i846, 11. 

1734, 5. xaip.uhid, cf 1735, 19. 

1734, 6. x6pirjs,cf. 1734, 12, i3, 18, 

2 9. 

1734,7-10. xvpLivov rjfiepov, xi(iivov 
aypio)', xvfiivor aypiov iXXo , D. 
I, 407; IL P/./9 06. 

1734, 13. xdpiris. cf 1734, 6. i3, 18, 

1734, i3. x6f*>;$ S^Asvxos, cf i353, 

7; 1734, 6, 12. 18, 99. 
1734, 16. xop.rjrr]s, -m, cf. 1800, 9, 
1734, 18. x(ifj);s, c/". 1734, G, 19, i3, 

29. 

1734, 20. xeDpLti)i6s. 

1734, 29. x6p.rirss, ef t-j^h, 6, 19, 

i3, 18. 

1735, 1. xoipj^Tj^piov, eonfer 1734, 3; 

1 774 ,9; I 800, 90. 1735, 5. xuptapis ,cf. Laehimic auinoycn 
dffe, II, 33o, 8 : ttLa comaris 
qiii est ap|,)el('e Aaxxos. 71 

1735, 11. jtof/KTao-^&jcrat', Ps. xxx:\. 
16, PS. 

1735, 17. x6a;xt, cf. 1733, 11; lyS'!. 
4; 1737, 1; 1 799, l3; i84fi, 1 I . 

1735, 19. xwf/iwSia, cf 1734, 5. 

1735, 91. x«i)fxix(is. 
1735,23. ? 

1736, 1. xuafjos aiyvitlios, cf. 1790, 

1 ci 1 2 . 
1736, 3. xofjifiWTixt)!» (^Aaiov). 

1736, 16. xviKos, D. I, 680; G. in Z. 

D..1/.G.,XXXIX. 977; IL /?//., 

91 7;c/'. 1779, 18; 1810, 1 ct 18. 
1730, 19. x<ui'dpiof, -la. 
1730, 20. xvvavdp(i)T!ia, G. XIX, 719; 

Journ. n.siat. , 8' seiie, t. Xl\. 

i5fi. 

1737, 1. xofifx/Siov, xofifii, (f. 1733. 

11; 1734. 4 ; 1735. 17; 1 799 , 

i3; i846. 11. 
1737, 4. xvvrjyds. 
1737, 8. xuvrjyia, cf. 1738. 7. 
1737, 11. xiiv<iyA(i)iT(To«', D. 1, 61 9; IL. 

PjJ., 9 43. 
1737, 1 4. xwixoi. 
1737, i5. xibvot, alp6€tXoi, G. in Z.D. 

.1/, G. , XXXIX, 979; cf 9 93, 

93; 1738, 8. 
1737, 17. xivSuvos, coifer 1769, 11; 

1775, 7. 
1737, 18. x/vSaS, -axos? 
1737, 20. xovSuA&jftaTa, G. XIX, 446. 

1737, u!t. x(t)vitov, in iflossa jy>ai', sic«/ 

1457, 1, e r<^a\m^ corrup. , cf 

1739, 23. 

1738< 1. xdvv^a, cf 1728, 8; i^SS. 
18; i85o, 6, 

1738, 5. xw6(Tcipyss, conf 1739, 10; 

1740, 94; 1775, 18. 
1738, 7. xwrjyia, cf. 1737, 8. 
1738, 8. xcDvos, cf. 1^38, 20. 
1738, 9. xorSfTos (orros), cf. i8o4, 9. 
1738, 12. xovia, G. m Z. D. M. G., 

XXXIX, 277; confer 1789, 23; 

1740, 99; 1741, 3. 
1738, i3. xotvoovia, IL. A'^,, ^. 1740, 

21; 1775, 10. 
1738, i5. x<bveiov, D. I, 670; G. in Z. 

D.Af. C, XXXIX, 979; ILPyZ., 

38q; cf 1739, 93. 70 


^ 


iVVV.1 


SUl.V .\U LITTKK.AM p 


17.18. 


t(>. xof/j, almrti. e/. •ii'.i , u; 


1742, 


iG. KoaiJioxpiTup, cf 179'!, 10; 


1746, 
i333. 3; 1740, 91. 
1733, 10. 


1747. 


I7;]«, 


18. xdwia, c/. 1798, 8; 1738. 


1742, 


1 7 . xd<T(ios el ■mp6alay(i'i. 


1-, i85o, G. 


1742, 


9 3. xvnsipos, D. 1., i3; G. in 
1738, 


•jo. xd>vos, rf. 1738, 8. 
Z. D.M. G., XXXI\, 979; IL. 


1747, 


1739, 


1 . xrjvdaSdTO! , I). 1 , 1 1 7 e/ 3 1 8 ; 
P/,976; f/ 1743, 17; 1745, 


r,.inZ.I).M.G.,\\\\\,-2-j<); 
iili. 


1748, 
IL. PJl., 'jGq. 


1743, 


1. xciuoj, (/. 1743,99; 1745,9. 


1748, 


1739, 


5. Kvvus <5px'*' '-*• '' 4^3; IL. 


1743, 


i3. KVTistpis ivitxrj, eonf. 1749. 


PJl.,6i\ ef. 1749,8. 
93; 1743, 17; 1745, uil. 


1748, 


1739, 


7. Kvvixdi. 


1743, 


1 7 . xvTTsipos , confer 1742, 93; 


1748, 


1739, 


10. xi}v6oipys>. coiif. 1738, ■'j; 
I7'i3, i3; 1745, ull. 


1740, 94; 1775, 18. 


1743. 


1 8. XOltST^S. 


1748, 


17:59. 


1 'j . xomipiov. 


1743, 


90. xvnipiaaot , 1). I, 109; G. 
17;59, 


90. xaiSi6s,cf. 1720, •J4. 
w Z. 1). M. G., 979; IL. Pfl., 


1748, 


1739, 


•>-2. xofxfii xavsiov. cf roc. seq. 
388, f/. 174G. i4. 
1739. 


93. xdivsiov, cf, 1738, la; xo- 


1743. 


92. x6TtOS, cf. 1743, 1; 1745, 


i'ia, cf. 1738, 19; i7'io, 99; 
9 ; KOi^os. 


1748, 
1741, 3. 


1743, 


iill. xipeijv V 


1748, 


17/jO, 


1. ivrlioTo: htovprjTixds. 


174'i, 


9- \ 


1749, 


1740, 


3. dxdvnov. 


1744, 


11. xv(pi TO fsya, 6 xaAov<Tiv 


1749, 


1740, 


7. xivviiJitDp.ov. D. l , 95 ; IL. PJl. , 
jXiax6)' (.iolare)... aAAo xii^i... 


346; cf 1775, 1. 
as\r}vix6v xiXoinevov {liintire). 


1749, 


1740, 


17. xwwi', xvvds, coiifer 1708, 
P. /%., K. p. 3oo, 5; IL. «» Z. 


17119, 
nll. 
1). M. G., XLVII, 530; cf. voc. 


1749, 


1740, 


1 8. xuvay;^»; , rf avviyy(i), 1 3 1 3 , 
seq. 


19; i3i4, i(). 


1744, 


iG. xv<^t, cf. loc.prmc. 


1749, 


17'jO, 


91-9 9. xoivuvin, IL. N., confvr 


1744, 


99-23. Xli^l, -StCS, {dvTihoTOs) 


1738, i3; 1770, 10; xovia. 
MtOpiliTStos, G. XIV, 107; IL. 


1749, 
alixTYi, conf 1738, lO; 17^0, 
inZ.I).M.G.,\L\l\, 53G. 


1750, 
•3 1. 


1745, 


3. xawoi, cf 1702, G et 12. 


1750, 


1740, 


94. nvv6a(tpyes1 conf i^SB? 5; 


1745, 


4. x6^ivos, cf 1703, G; 174C, 


1739. 10; 1775, 18. 
12. 


1750, 


1741, 


3. xovix, cf. 1738, 12; 1739, 


1745, 


7. xo^tvaptovl 


1750, 
98; 1740, 99. 


1745, 


9. x6itos, cf 1743, 1 el 22. 
1741, 


6. xvvrxi)s[aTtiiap.6s),(j.yiN\\\b, 
930. 


1745, 


1 5. xoTraSior, IL. in Z. D. M. G. , 
XLVII, 5i5;r/ 1743, 3. 


1750, 


17'il, 


8. x6<t7os, f/. 1 701, 1 2 ; 1 709, 1. 


1745, 


16. ? 


1750, 


1741. 


11. [■ussvTS^Kcal-n, cf. \-jh\. i4. 


1745, 


itlt. KVTCstpos, confer 17^2, 23; 
1741, 


19. liLUivalavTivos. 
1743, i3 et 17. 
1741, 


i4. [•BrevTs |k6o-7»7, cf. 1741, 11. 


1746, 


1 . (■ampliora, IL. , N. 


1751, 


1741, 


i5. xouff7ii)8/a, custodia. 


1746. 


9. xvTtpos, D. I, 117; IL. Pfl., 


1751, 


1741. 


16. KvyoaTiTYis, Sicgm. Fnen- 
9 19. 


1751, 
kel, WienerZ., 1892, 297; cf 


1746, 


4. xoTrpos. 


1751, 
56o, 18; 1999, 19; i35o, 8; 


1746, 


5. Ktnrpos. 


i8i5, 17. 


1746, 


8. xvitpivov {iXaiov), cf. 174G, 


1752, 


1741. 


1.7. Kvivaiais. 
i5. 


1752, 


1741, 


9 1. aovatvov, e/". i3i8, 1 et h. 


1746, 


1 1 . xoTtpia. 


1752, 


1741. 


23. xao-ovAa, rasiila, PS. 


1746, 


19. x6^tvos, cf 1700, G; 1745, 


1752, 


1742 


1. x6aiios, cf 1724, 4. 
1 1. 


1752, 


1742 


6. xoafitKds, rf 1724, 7. 


1746, 


i4. xiiTrapi<T<TOs, cf 1743, 20. 


1752, 


1742 


7. xoap.r]Tbs, -j). 


1746 


i5. xuTpivo»(eAo(oi'). c,'". 1746, 


1752, 


1742 


1 9. xw^os. 
8. 

18. XVXVOS, P..1ig.,p. •2',iu. 90; 

II.. inZ.D.M. G..XLVII.5i5 
e<534. 

9 0-9 1. XOiriffXOS, 6 <Tf/IAeWT<i« , 

cf G9O, 3; 976. ult. 

3. x6xxa/o>. 

4. x6xHos xvlitos , IL. PJl., ■}.'>-; 

cf 1748, 91. 

0. k6xxos ^i^ixds. 

8. xoxxoy.r}y.ia, ]). I, i53; IL. 

PJl., 149; cf 1749, 9. 
10-11. xtixXof. iyxiixA.ios, coiif 

1749, 3; 1770, i4; 1779, 91 . 
i3. xvxvapiov. P. /E(f.,p. 980, 

9o;lL. i«Z. D. M. G., XLVII, 

5i5 et 53 '1. 

|5. KVKAi-^tVOS, cj. 1720, 17. 

9 1 . x6kxos xviitos . rf 17^8, 4. 

1. xvxros, c/! 1749, 16; 1780, 9. 

3. xiixXos, cf 1748, jo; 1770. 
l4; 1779, 91. 

8. xui>o« ipx''' ^J- '739. 5. 

9. xoxKOfirjXia, cf 1748, 8. 
11. KOKxos ^a^ixrj, D. I. 56 1; 

\\..Pfl., 9 00. 

iG. xiixvos, cf I7'i9, 1; 1780, 

9. 

19. xoOpfii. 

4. xd pa^ , cf. !85i, 91. 

('). xopoA/.iov. c/. 1 099 , 8 ; 1 75 4 , 

90; i834, 9 2. 
1 9. xopvSavres. 
i5. xiphaiiov, cf. 1688, 1 et 4; 

1703, 90; 1751, 91 . 

16. xapSafxwfiOj', cf. 1G88, 3; 
1703. 18. 

90-91. xovpr)Tes , cf. 17 5 2 , 18; 
xuWSioi'; xpoxiiSsiAos; ^. 1^50 , 
i5; 1 707, 1 1. 

17. xapSwvia. 

18. x<ipuSos, cf 1093 . i3. 

19. xopuSoi. 

9 1 . xapSifiOv, confer 1 688 , 1 c! 
4; 1703, 90; 17^0, I 5. 
1. xopvSaXos, cf. 1759, 8. 
9-3. x6pvia, cf 1754, 7; peiifta. 
6. 1s.vppr)alixoi, Kiippos. 
8. xopvSaAos, cf 1769, 1. 

10. xovpiTwp, curator. 

18. xotipijres, cf. 17^0, 20. 
ult. x6pts Td ^VTOv. D. 1. 499; 
IL. /'/,60. APPENDIX AD i.lTTERAM p 71 1753, a. }i6peisoiiTT(>x/.iviji,\).\ ,i8-2. 
] 753 , 5. xoplivvor. c/. 1070,8; 172-2, 

'7- 
I 753, 8. HOpr!. 
1753, 10. KOpior, j). 1 , '1 1 o , c/". 1753, 

0. 

1753, 12. xvpie, cf. 1770, ci 9. 
1753, 10. xtipis eXir)aov. 
1753, 16. KdpivOoi. 
1753, 90. Kvpivaios, Lngarde, Oiiom. , 
176, 46; 19/1, i5; c/. 1770, 7. 

1753, 9 1 . xopurditovs, D. I, 278; G. 

1« Z. D. M. G., XXXIX, 278; 

IL. PJl., 922; (/. 1755, 7 et i^; 

i835, 17. 
175'i, 1. Kvptaxds. 
175'l.9. xvpios , cniifer 179'i, i3-, 

1 770. el 12; i8'i3, th. 
175'i , 5. xopv^TJ. 
175'i, 7. x6pviix,cf. i^o-). , 9. 
175/1, 9. KupiXAos, cf. i-joh, uh. 
175/», 1 1. xvpiaxrj. 
175'l, 12. Kvprjvrf, K6piv0os,cf 1753. 

16. 
175'i, i/i. Kvprjvrfl 
175'i, 9 0. xopaAAior, cf 1.5 99, 8; 

1700, 6; l834 , 92. 

1754, ult. KipiXf.os , cf. 175/1, 9. 

1755, 7. xopaoiifiirous, conf. 1763, 21; 

1755, ih; i835, 17. 
1755, 9. xopvrj; 
1755, i3. xpoxfiSsi Aos , loco yli—a.., 

forsan leg. yliy^ = r^^A-S.u, 

cf 1756, i5; 1757, 11; i838, 

1; i85i, i5. 

1755, th. xopa)v6novi, cf. 1753, 21; 

1755, 7; i835, 17. 

1756, l5. xpoxiiSeiAos, cf. 1755, i3; 

1757, 11; i838, 1; 1801, 10. 

1757, 10. xpixos, D. I, 39;; G; 1« Z. D. 

M. G., XXXIX, 278: IL. PJl., 
9i5; cf 1837, 17. 
1757, 11. xpox6SeiXos, cf 1755, i3; 

1756, i5; i838, 1; 1801, i5. 

1757, 18. xdpti^i,^. 1752,9-3; 1754 , 

7- 

1758, i3. xiaOos, cf 1719, ai; 1720, 

9- 

1758. i5. xpaTaia,D. 1, 33o;IL. PJl., 

290. 

1759, 18. xaTa6eais. 

1759, 9 0. xarrTyopiix, cf 1689, 16 et 
20; 1727, 1 et aa; 1759, 91. 1759, 91. xaTr]yopia,-as,cf.voc.pr(ec. 

1759, ult. xaTrjyopovpsvos, Hok., aoC). 

1760, 1. xaTay pa^^rj , coiifer t (jHr) . 18; 

1C90. 0; 17G0, 0. 
1760, 9. xaT>77 opos. 
1760, h. xaTr]-}0pix6s. IIof., 9o('). 
1760, 6. xaTaypa^j) , co/i/er 1(189, i8; 

1G90, 6; 1760, 1. 
1760, 8. xaTa(T7a(Tis , confer 1691, 93; 

1 761. 7 ; 1 765, 16. 
1760, 19. xara§ioa|a)r, coiif. 19/i. 9t; 

1699 , 3. 
1760, iG. xaTa hlxrjvl rf voc. seq. 

1760, 18. xaTaSixos, xaTaSixv, coiifer 

1690, 8; 1693, 1; 17G9, 11. 

1761, 5. xoTv\r)h6ves , cf. 1727, 17; 
1761, 7. xaTaal xais, confer 1G91, 93; 

1760, 8; 17C5 , iG. 

1761, 19. ? 

1762, 10. XTtalris. 

1762, 11. xaTaSix)?, coitfcr 1690, 8; 

1G93 , 1 ; 1 7G0, 18. 

1763, 1. KTriai^ehv. 
1763, 3. xTrjTiK6v. 
1763, 8. ? 

1765, 7. xaTaAtKTis. 
1765, 16. xaTaalaais, conf 1G91, 93; 
17G0, 8; 1761, 7. 

1765, 19. xaTaaxevri , cf. 1692, 1. 

1766, 8. xaTaipatTis, cj'. 1689, 5. 
1766, 9. xaTaTrAafTfxa , cf. 1698, 10. 
1766, 11. xaTd xair^r (ap;^>;r). 

1766, 1/1. x!xTaxAt/iTfx6s, cf 169/i, i3. 

1767, 1. ■saiTvos (pXoi6s, cf iSSg, 7; 

i5/i3, iG. 
1767, 9. xaTaTpeirdpievoi. 
1767, 18. x/Tpia, c/". 1070, 26; 108/4, 

25. 

1767, 19. xaTappaxTai, cf 1G9/1, 21 

et 93. 

1768, 16. xaTapxri, cf 1697, l5. 

1768, ult. xiuv, cf. 1760, 17. 

1769, 1 . xiSapis. 

1769, 10. xev6Tvs, IL. 1« Z. l). M. G., 

XLVII,5i5. 
1769, 11. x/rSuros, confcr 1787, 17; 

1775.7- 
1769, i3. (Ta)xofAa. 

1769, 17. xvxX69ev. 

1769, 20. xvpSalov. 

1769, 59. xvv6pvia. 

1770, 1. xu^f^ei. 
1770, 3. xvx}.cljaet. 1770,5. xvptos, cf fjo'i, a; 1770, 

12; i8/i3, ih. 
1770, G. xvpie, cf 1753,12; 1770. (j. 
1770, 7. Kupiraro», c/. 17^3, 20. 
1770.9. '<^p'S,rf. 1753, 1 9 ; 1770, G. 
1770, 10. Kvp);raix6s (diriis), c,'! /i^ij. 

93; 545, 9; G67, 1. 
1770, 12. xvptos, ef. 1754, 2; 1770. 

5; i843, i4. 
1770, i4. xiixXo», c/". 1748. 10; 1749. 

3; 1779, 21. 
"1770, iG. xotTciiv, cf. 1G87, G; 1688. 

8. 

1770, uh. xiTTa. 

1771, 5. x^Tos, cf. 1C90, iC; 1C97, 

4; 1715, 23. 
1771, G. •nriTws, coiif i543, 8; i58o, 

i4. 
1771, '1 2. xtxp^v. 
1771, l4. KiXix/a. 

1771, 90. ? cf 'BstTvovaa, D. I, C5C; 

IL, !S. 

1772, 4. xaraAior, IL. in Z. D. M.G., 

XLVII, 5iC;c/: 1811. 19. 

1773, ull. alijXr). 

1774, 1. xifiiwAia {yv), cf 489, 3. 
1774, 7. xrj!x6s,cf. 1700, i;!» no(rt 21 , 

x»;fjtos, cf. Dietz, Aitalecta me- 
dica, Lipsiw, 1 833 , p. 3 ; IL. , N. 
1774, 9. xoip.rjTrjptov, confer 1734. 3: 
1735, 1; 1800, 90. 

1774, 19. xoirior. 

1775, 1. xirraftwftor, c/". fjho, 7. 
1775, 3. xirapa, IL. PJl., 9^4 ; coiifer 

i8o3, 9. 
1775, 7. xirSoros, cf 1737, 17; 17G9, 

1 1. 
1775, 8. xatp6s, cf 1G97, 99; 1780, 

i5; i843, i4. 
1775, 10. xoirwria, confer 1^38, i3; 

17'lO, 9 1. 

1775, 1 1. xoiriDros. 

1775, 19. xoiror? 

1775, i3. xirraSapi, conjer 1709, C; 

l8o3, l4. 
1775, 16. xirra,a<ufiirov (fivpor), D. I, 

7«i- 

1775, 18. xtirOerapyes? cf. 1708, 5; 

1739, 10; fjho, 94. 

1776 , 4. xvv6aopov, G. in Z. D. M. G., 

XXXIX, 979, Gi;lL. /;/!., 97C. 
1776, 6. xiirriTOs, census. 
1776, 7. xiaGos. D. I, 119; G. m Z. 72 APPENDIX \l) MTTKirWl jy n.M.G.,\\m,-i-j-j;]LPJ!., 

it-j; c/. 1778, «'1; 1818, !(). 
177(), 10. ■aatovh, rf. ibh, )8, ctc. 
177(i, 5 1. rerpaywvov. confer 781), C; 

800, 2 3. 
1778, 20. xlaiTtjpif, 
1778. a3. U/.IL. I'J1., -jno. 

1778, a4. xlados, cf. 177!), 7; 1818, 

i(). 

1779, 1. xtaads. xialos. D. I, 119 rt 
3o8; 1!.. PJl., 1 r)7 ; fo/i/i')- voc. 
scq. 

1779, 5. uiaaoi . xiaOapo; . conf vocnb. 
prtec. 

1779, 1/1. xrjHis, I). i, i;i7; (i. inZ. D. 
M. G., XXXIX, 27(); )L. /J/7., 
73 ; c/! 85 , a 1 ; 1 802 . 11; 1811, 

9- 
1779, i5. ? c/. 1782, 3. 
1779. iC. x/)ti,D.l,()/io;n-. P/?.,3o2; 

5/1819,]; 1793, 21. 
1779, 17. xixtvov (^Xa.or), I). I, h8. 
1779, 18. xvixos,cf 173C, iC; 1810, 

1 en8. 
1 779, 21. «OxAoj, cf 1 7/18, 10; 1 7^) 9, 

3; 1 770, 1 h. 

1779, ult. xapxlvos,cf. i7o3,ii;i7o5, 

e. 

1780, 2. xmvos, cf 1749, 1 et iC. 
1780, 3. ? 

1780, C. Kappai, r/. 1C88, 1 /| ; 170'!, 

10. 
1780, 8. -wpinriCTf/os , cf. lC2i, 20. 

1780, 10. XSp'j.TtOV, cf. 1839, 12. 

1780, 12. xrjpds. 

1780, i5. xaipds, cf. 1697, 29 ; 1776 , 

8; i8'i3. i/f. 
1780, 17. xTJpv^, xrjpvxss , cf fjoh, 

19; 1781, 5 ct 7. 

1780, 22. «Eparia, cf 1719, 1; i^Sg, 

10. 

1781, 1. xepaTosiSj)s (;^it&u'), G. 111, 

772. 
1781, 3. xparaidyovov, D. I, /172; IL. 

PJl., 109; c/! i839, 1. 
1781, 5. xj)pvf, cf 170'!, 19; 17S0, 

17; 178). 7. 
1781, 7. xripvxis, cf. voc. prwc. 
1781, 9. xlpaos,cf. 18/18, 18. 
1781. 12. xipxaia, D. I, /1C7. 
1781, iC. xepaffij, xepauia; ^. 171 8, 

24; 1719, 7. 
1781, 18. (t») xipxjfjia, circc.nses. 1781, nll. xrjpiov. 

1782, 1. ^tpxriaiov, {liiTosiiiiii. 
1782,3. ?f/. »779, i5. 
1/82. ih. xot7(A)virt)s 1 
1782, i5. Hteipa. 

1782, 18. xiOaptfhis, xiOaplaltjs. 

1782, ult. Hhfxa-ra.cf. 1789, 19 ; 179O, 
u!t. 

1783, 4. xdiXafio» ^pa^fiiTjjs.f/ 1 C98, 

9:!. 
1783, 7. xXavO^jds. 
1783, 10. xXavaOrjfjovrai , P*. i.xxvii, 

04, l\S. 

1783, 10. xaA») ap<Ti>, PS. 

178'l, 24. (to) KXiovos (xoX/.tipioi'), 
ILmZ. />. .1/. G.,XLVn,6i5. 

1784, 26. xXMns. 

1784, 98. ? 

1785, 1. xAi^fta. 

1785, 4-7. xXtuSds, x)^ti)€iov,xoXo€ici)v, 
cf 1731, C; »785, iC; 180C, 
2 9. 

1785, i4. xoloSds, cf. 1-jdo. ih. 

1785, i5. xaAos. 

1785, iC. xoAoSici)!', f/". 17^1, C; 1785, 
7 ; 180C, 2 9. 

1785, 18. xAj^Sovej? 

1785, 19. ^^eAiSorior, c/". 8C9, 8; 887, 
at; 895, 12; 897, 4; 1100, 
12; xAat)Sj'ai)ov, cf. 8;)5, iC. 

1785, ult. KXaiiSioj, KAaiiSia,Claiidius, 

Claudia. 
178G, 1. ;(;aXxuSpioiJ, co)j/". 899 , Ho/. 1; 
1798, i3. 

1786, 12. xXtifieroi', D-I, 5i4; IL. 

PJl., 2 43, 
178G, i5. ;^aAifopior. 
178G, 17. xXvhovssl cf 1787, 9. 
178G, 18. <?A6ftos JSai-os, D. 1. *4i; IL 

P/, 981; c/: 1793,14. 
1786, 90. xaXos avOptDTtos. 

1786, 22. ? 
178G,«/(. ? 

1787, 2. xaAafios apjoftaTixos , cor^er 

1698, 1 4 et ult. 
1787, 4. xoAoxaCTia. cf 1797, 4. 
1787, 6. xoAXvpa. 
1787, 9. xXiiovssl cf 1786, 17. 

1787, 17. vipdr)^, cf 71, 9; 1910, 5. 

1788, 3. KX^os? 

1788, 5. xXiSavos,cf 1788, i3. 
1788, e. xaAiyapios, caligaiius, PS.; 
c/. 1788, i5. 1788. 7. xaXiyKJv, -a, califfn. 

1788. 8. ?r/. 1788, i5. 

1788, g. xaXairoj' (eleftruni), </. Iler- 

llie'ot, Lfi ehimie au mmjen Age . 

III, 936, not. 3; 987. nol. 3. 
1788, 10. xXeis, xXeihds. 
1788, 19. xaA/,ig/ipapov,(J.XII,73/|. 
1788, i3. xAiSaros, cf 1788, 5. 
1788, i4. KXeojras, /uc \tiv, 18. 
1788, i5. xaXi^-apios, cf 1788, 6. 
1788, 18. Lilinus? PS. 

1788, i() (Jlo<ir)niii,s, PS. 
1 788 ,91. xAiTtij. 

1789, 1. xaAivSai. cf iCijH. 8-, i7<,'i. 
3. 

1789, 12. xAifta,f/ 1789, «/;. ; )7(,3. 
ult. 

1789, i5-i8. xhjpiaris. hai^vosilis, 

Hvpaivoetlis , ■zso/.vvosthis , D. I , 
5o9-5io; IL PJI., 299. 

1790, 1-4. xAj7fxaTis xa^afJTixj;. fffci- 
Aa5, cf roc. prtec. 

1790, 8. Cleincns, />/„/., 1\, 3; conffr 

1794, 9. 
1790, 9. xAt\xaxipiov1 cf. 1793,16. 
1790, 11. xAifxaxTj^p. i^pos. 
1790, i3. txxhjaia. 
1790, i5. ;/aAxevs, in gletsa legendum 

v^*ijja, cf. 1797, C. 
1790. 17. xAj^oixoi,!/. 1791,8; i844. 

90. 

1790, 21. x\rjpos , cf. 1798, 19. 

1791, 1. xAjjporof.tia , c/. 1791, 10. 
1791, 3. KaAAivixos, confer 1699. 17; 

i79'i, 11. 
1791, 4. ^xxAj7(Tia<T7ixj; , cf 1794, 19, 
1791, 8. xXrjptxoi, confer 1790. 17; 

1 84 '1, 20. 
1791, 10. xXrjpovofjLia. cf 1791, 1. 
1791, i3. xA/>.J7. 
1791, i4. xAj7poSo(Ti'a. 

1791. iC. xAfi'01'. 

1 791 ,91. xaAos i'm:os ? 

1792, 1. xii-nis'! cf 179C. C. 
1792, 3. xAcKTOvpai. 

1792, 19. xAu'oir<iSioi', D. I, 440; IL. 

PJl., 921. 

1792, i5. ;^aXx(is, -01. 

1792, 18. Kapx);Sa.v? 

1793, 7. xaXap.ivOrj . cf. 1C98. 12, 20 

el 99. 
1793, i4. xXstiivia, ^Xd(ios. rf i^HC), 
18. 1793, i6. xXifiaxapior? c/ 1790, 9. 
1793, i(j. xaAeivufiOS. 

1793, 31. k/xi, cf. 8tQ, 1; 1779, 16. 
1793,«//. xXiiioLTH, cf. 1782, ult.; 

1789, IQ. 

1794, a. Cleniens, cf. 1790, 8. 
179/i, 3. xiA^vSai, ef 1698,8; 1789, 

I . 
179i, 11. KaXA/rixos , c/". 1699, 17; 

>70>. •5- 
179i, 12. £JtxA);(Tia<T7ix»? , c/. 1791, /l. 
179G, 3. xoAo^ciiria. 
1796,6. xaAiri», xaAwioi', xaAirr) ; 

Tulm. ''d'?^. 
1796, 16. ixAeiif^is, c/. 29, i5; 6o5, 

1; 606, 18; 655, 5. 

1796, 18. :to;^Aos, x(i;^Aa5 «e/ xa;^A»7J, 
cf. 378, 11; 770, h\ 1798, i5. 

1797, li. KoXoxa(7ia , cf 1787, h. 
1797, 6. ;(;aAxsi/s. cf 1790, 1 5. 
1797, 7-!). xaAxms, c/". 859, 5; 898, 

20; 899, 5; fiiAros, cf 1099, 
4; ^okKavdov, cf 85^, 7; G. 
XII, 938. 

1797, li. xapax&jfia. 

1798, 9. ;^aAx>7Tapiv, coufer 859, 5; 

898, 26; 899, 2. 
1798, i3. ^^aAxiiSpiov, cf 899, «0/. 1; 

1786, 1. 
1798, i5. x(ix>a$, c/ 378, n; 770, 

/i; 1796, 18. 
1798, 18. x'^/apxos, cf 887, 17. 

1798, 19. xkiipos ,cf. 1790, 91. 

1799, 6. Ksi(iriMor. 

1799, 7. x''?"'' '^*'' ^- 1' i?"- 

1799, i3. y.h{x^i,cf. 1733, 11, 1734, 

4; 1735, 17; 1737, 1; i846, 

I I. 

1800, 2. )iOft»7Tr7S, -ai; cf. 1^34, 16. 
1800, 0. TvAis, cf 8o3, 5. 
1800, 1/1. xafx7r76s,c/.698, i/i; i/i3o, 

2. 

1800, 20. xoiixr)Trjptov, conf. 1784, 3; 

1 735, 1; 1774 , 9. 

1801, 3. xintvos istvpdi. 

1802, 8. xiv, 7iu:, cf 783, 8; 788, 

10. 
1802. 11. xrixis, conf 85, 91; 1779, 

l4; 1811,9. 
1802, i4. xavra6is, cf 1701, 1. 
1802, 17. x/<uv, -oros, G. XII, 969. 

1802, 93. xovj^^yioi', cf 1715, 9. 

1803, 9. xivdpa, cf 1775, 3. APPENDIX AD LITTERAM t3 

1803, 11. xpowAs, Z. D. M. G., III, 
498; cf i8i3, 1; i835, 90; m 
glossa lege «jlJjJl . 

1803, 1 4. xiwotSapi, confer 1709, 6; 
1775, i3. 

1803, 19. xoivoSapios. 

1803, 99. calidarius. 

1804, 9. xopSiTos (oivos), c/. 1738, 9. 
1806, 17. TOirix»;, cf 796, l3. 

1806, 90. KivCOTTOS. 

1806, 92. xoAo€/(Mt>, c/. 1781, 6; 1785, 
7 et 16. 

1807, 1 . xoif^JSioii. 
1807, i4. xxvicTxtov, cf 1811, ult. 
1807, 20. xsvT);vapiov, centenarium,c/. 

1808, 3. 

1807, ult. xsvraiptov, corf. i46o, 17; 
1700, 23; 1716, «ft. 

1808, 3. xevT);vapio>', cf 1807, 90. 
1808, 8. xivrvfxa. 
1808, 12. xivrpov, coiifer 171 5, ult.; 

1716, 19 et 23. 
1808, i5. xiinpa, xivnjfia, conf voc. 

prwc. 
1808, 17. weTpafa, ILP/., 969, eD 

I, 3i8. 

1808, 19. xevrvpieav, cf fjfj, 9. 
1809,3-5. xvvivdpuTros, Xwavdpci)- 

■7I0S, cf 956, 2 4. 

1809, 11. x^vTaupos. 
1809, 12. [S-uAajxrTis, confer 1276, 

20. 

1809, ult. KviSos, Act., xwii, 7; conf 
1810, 11. 

1810, 1. xvixos. cf. 1786, 16; 1779, 
18; 1810, 18. 

1810, 7. xvil-n.cf 1810, 11. 

1810, 8. xviltvov {ilatov), D. I, 5i 

(xviS^Aaiov); cf. i6o6, 19; xvi- 

x^Aaiov, D. 1 , 5 1 . 
1810, 11. KriSos, c/! 1809, m//.; xWSi;, 

c/". 1810, 7. 
1810, 18. xvixos, cf 1786, 16; 1779, 

18; 1810, 1. 

1810, 9 0. )<Vl(T(l6s. 

1811, 3. xmjiirj, -r/v; in fflossa lege 
f^JOJt, glossa arabica posterius 
addita. 

1811, 6. [afiapajxov^^afiapdjxivov, IL. 
inZ.D.M.G., XLVII, 5i6;c/: 
181, l4; 198, S et 16. 

1811, 7. xdyxr). 

1811, 9. xt}xls, cf 85, 91; 1779, i4; | 73 

1809, 1 1 ; (Jft^axiris, c/. i5o4, 

11. 
1811, 10. xi;^wpiov, D. I, 253: IL. 

PJl., 975. 
1811, 17. Ke7;^pea/, Aet., xviii, 18; 

Roin., XVI, 1. 
1811, 18. xiyx,pos. 
1811, 19. xavdAior, ef 1779, 4. 

1811, ult. xaviaxiov, cf 1807, i4. 

1812, 1. xvrjdbvl 

1812, 5. xvTtaia, D. I, 496; IL. Pfl., 

161. 
1812, 10. xai eiri^y^s, Lttc.,11, i4,PS. 
1812, 19. xayxeAAdpios, cancellarius. 

1812, 19. xd)'xeAAos, cancelii. 

1813, 1. xpowoi, xpovvoijs, cf. i8o3, 

11; i835, 90; m glossa lege 
caljlj^t loco cablyJ!. 

1813, 10. xar^apiSes, cf. 1700, ai. 

1814, 10. xa(T(7/Tepo«, c/". 1816, 1. 

1814, uU. ^ialrjs, cf 910, 19. 

1815, 7. xaalbpiov. 

1815, 9. xouea7iovdpios, qusestionarius. 
1815, 19. xarialpa>p.a, cf Budge, The 
book ofGovern., II, 342, »io<. 9. 
1815, 17. ^vyoalirrjs, cf 1741,16. 

1815, 18. xialpov, -a. 

1816, 1. xaaairepos , cf i8i4, 10. 
1816, 3. xialpov, ipvx6rpo<^ov, ^ero- 

vixrj, povap.apivov(i, conf 1717, 

i4 et 16. 
1816, 7. KaalaXta. 
1816, 11. xaalprjatavds, castrensianus. 
1816, i3. xaalpriaios, castrensis. 

1816, i5. xaaaia, cf 1701, 17 et 93. 

1817, 3. KaTaap, cf. 1717, 10. 

1817, 7. Kai(Tape/a, 5/". Mrt//i., XVI, i3; 

Act., VIII, 4o; IX, 3o; etc. 

1818, i4. xapviards(poivi^Uf\L.PJl., 

111. 

1818, 16. xiados, cf. 1776, 7; 1778, 

24. 

1819, l3. KainraSox/a , cf 1709, 10; 

1820, ult. 

1820, ttft. KaiTTraSox/a , cf. 1702, 10; 

1819, i3. 

1821, 11. xiTtrjXos, confcr 1891, 16; 

1899, 11. 

1821, iC. xiitrjXos, confcr 1821, 11; 

1822, 1 1. 

1822, 7. xe^aA&iT^v, confer 1717, 19; 

1823, 6. 

1822, 11. xdiri^Xos, c/. 1821, 1 1 c( 16. Mpniur.Rii: NiiiuxjiLff. Ih 

1822, i3. KiTsvy^ewv, -a.ef. i8a3, 9. 

1823, G. xtOoikonbs, cf. i8-iQ, 7. 
1823, 9. xa7r>7>.efoi', -a, confer 1899, 

i3. 
1823, i5. xe^aAsioi», conf. 1709, 9/j; 

1717, 9i; 1718, 1. 
1823, 19. Howx^^aAos, cf. 17O, \a. 
1825, 3. xaTrpos. 

1829, 17-18. xax>) ipais, ajtXfj uv/j, 

PS. 

1830, 3. KwxuTOff, cf. 1796, 17. 

1830, 5. xaxoTrpa^fxovsr. 

1831, 5. xpiisiv. 
1831, 8. xpaTjidi. 

1831, 10. XpaTVV^TIU. 

1831, 11. ypi.rialos. 

1831, i3. xpaTos. 

1831, 1/1. Kpvjyrj. 

1831, i5. xpaWa, IL. PJl., 9/19. 

1831, 19. xpiixSr}, D. I, 969; G. iii Z. 
D.M.G..\\.\l\,^']8;\L.PJl., 
9i3; c/: i839, 5; i845, i5 et 
16. 

1832, 1. xpaTaiiij orov, cf 1781, 3. 
1832,5-7. xpifiSr} ijp.spos, cf. i83i, 

19; xpiixSri (3-aXa(T(Ti'a), D. I, 
M;G.inZ.D.M.G.,\\\\\, 
978; c/. i845, 16. 
1832, i3. xdpa^, -ixos,cf. 1169,1 3; 
i85i, 91. 

1832, 19. x^8po«, c/". 1715,17:1718, 

»7- 

1833, 5. xr]p6s. 

1833, ult. xsplaXios, IL. in Z. D. M. 

G.,XLVU, 5i5. 
183i, 5. xp^as, xp^ea, ef. )84o, i4. 

1834, 7. xpslaawv. 
183/1, 9. ? 

1834, 1 o. xnpioTrj. 
183/i, 16. xpdra<poi. 
1834, 18. xporrjaaTS. 
1834, 20. xpoaatisrds. 

1834, 99. xopaAAioi», confer iSaa, 8; 

1750. G; 1754 , 90. 

1835, 1. xpdjxpLvov, D. 1, 989; G. in 
Z. D. M. G.,XXX1X, 978; IL. 
PJl., 74; c/. i845, i4. 

1835, 3. xapoti;^a, carruca. 

1835, 1 4. xopcovrj. 

1835, 17. xopairoTrfiSioi', cf. I7,53, 91; 

1755, 7 et i4. 
1835, 19. ? 
1835, 90. xpovvoi , xpovvovs , cf i8o3, APPENDIX AD LITTEKAM p 11; 1 8 1 3 , 1 ; m /flotsa b(je 

1836, 5. xp(ii>iot>? 

1836, 7. Kpiivos. 

1836, i3. Kporerof. 

1836, 16. xpii(T7aAAoeiS^s (0yp6«'). 

1836, 18. xpu<T7aXAo«, con/cr 918, 7; 

i844, i3. 

1837, 5. ? c/. xpora^/s. 

1837, 7. xpO(T7aAAos, eum alfiTtlrrts 

confusum, cf. i85, 8; C37, 7; 

8G3, i3; 8G5. 5; 874, 5, etc. 
1837, 9. xapiroSaAo-aftov? IL. r/I. ,7^; 

cf. 1839, 93. 
1837, 10. xapuiJ^uAAoi', IL. .^.,355; 

c/. 1849, 1. 
1837, 16. EupvxAiSwi', Act. xxvii, i4, 

PS. 
1837, 17. xpbxos, -ov, cf. 1757, 10. 
1837, 19. xpbxov y.i\Ty[i.r, cf. xpoxb- 

fiayfta, D. I, 4i. 

1837, 9 1. xpoxoSe/Aioi', D. I, 354; IL. 

Pfl., 198. 
183.8, 1. xpoxbhsii^os , eorf. 1755, i3; 
175G, i5; 1757, 11; i85i, i5, 
et voc prac. 

1838, 4. xpbxtvov (iXaiov), D. I, 67; 
IL. /^., 91 5. 

1838, 7. xop/vftroi»? cf. Bcrthclot, La 

chimio au moycn dffc, U , 9 , pen. 

1839, 8. Kprim. 

1839, 10. xepdTja, cf. 1719, 1; 1780, 

99. 

1839, 19. xspiriov, ef 1780, 10. 
1839, l4. axparovl cf.^-]k,ult. 
1839, t5. •wpao-ov, cj. i6o3, 7. 
1839, 18. oxpo(T76Aiov? PS. 
1839, 19. ? 

1839, 23. xapTTO§(iX<Tafiov, conf 183^, 

9- 

1840, 11. xaprepia. 

1840, i4. xpias,cf i834, 5. 

1841, 19. xrjpiuv. 

1841, i3. xpidv, D. I, 235; G. in Z. 
D. M.G., XXXIX, 978; IL.P/, 
977; cf. i849, 19; i848, 1. 

1841, 19. xpidpiov, D. I, 973; IL. Pjl., 
17; c/l i849, 8. 

1841, ult. xipaiov, var. xpiaaiov, D. I, 

6o4;IL. PJl., 9 45. 

1842, 8. xpidixov,cf. i84i, 19. 
1842, 9. xpibs, cf. i844,8. 

1842, 19. Xp/^J/.S/^.lS^I^lS;!^'!^,!. 1842, 99. xpirrixos (otvo*), G., XV, 

869. 

1843, 1. Kp/To»!'. 

1843, 19. xaplies.ef. ijolt, 99. 
1843, i4. xaipbs, cf. 1697, 99; 1775, 

8; 1780, i5; xvpios, cf. 1794 . 

i3; 1754, 9; 1770, 5 et 19. 
1843, 99. xpffxa. 

1843, ult. xpirrjs. 

1844, 1. xpivav, var. xpivet; xpivov. 
1844, 3. xpivov, D. I, 45i; G. in Z. D. 

M. G., XXXIX, 978; IL. PJl., 

38o. 
1844, 6. xptOijrecaav, Ps. i\, 90, PS. 
1844, 8. xptbs, cf i849, 9. 
1844, 9. xpiais. 
1844, i3. xpO(T7aAXo«, confer 918, 7; 

i83G, 18. 
1844, 18. cicta, quodvocab.eum xepa- 

Tia confusum fuiue videtur, confer 

1847, 4. 

1844, 90. xXrjpixoi, cottfer 1790, 17: 

'79'. "• 

1845, i4. xpbp.p.vov, cf. i835, 1. 

1845, i5. xpifiSj/ dypia, D. I, 963; 

G. i«Z. D. 3/. G.,XXXIX,978; 

c/.i83i,i9;i839,5;i845,i6. 
1845, iG. xpafi&i; ^aAa(T<T/a,c/". i83t, 

19; i839, 5; i845, i5. 

1845, 91. xspafils,cf. i846, 6. 

1846, 3. xaAafxapiov. 

1846, 6. xepafi/s, cf. i845, 91. 

1846, 11. xbpLiii, cf. 1733, ti; 1734. 

4; 1735, 17; 1787, 1; 1799, 
i3. 

1847, 4. creln, xprjrixr) ■yrj, G. , XII. 

187; c/. i844. 18. 

1848, 1. xpidv, cf i84i, i3; i849, 

1 9. 
1848, 18. xipabs, cf. 1781, 9. 

1848, 19. xpiaii. 

1849, 1. xapiKJi^tiAAoi', con/. 1837, 10. 

1849, 10. xipas, -xrosl 

1850, 6. xbw^a, cf 1798, 8; 1738. 

1 et 18. 
1850, i3. xipxovpos. 
1850, 19. xepcKT^vs, PS.; c/". i85i, 18. 

1850, 20. xipxos, cf. i853, 1. 

1851, i5. xpox(iSeiAos, cf. i^oh. t3; 

1756, i5; 1767, 11; i838, 1. 
1851, 18. xspaalrjs, cf i85o, 19. 
1851, 21. xbpa^, -axss,cf. 1169, i3; 

1750, 4; 1889 , i3. APPENDIX AD LITTERAS p, n ET x 75 1852, 7. xpaSo). 

1852, 10. KlpXtVOS. 

1853, 1. xipxos, cf. i85o, ao. 
1853, 5. o-apxoxfiXAa, conf. lagl, a5; 

iSg/l, 1. 
1856, i3. xadtpais et xadaipsais, conf. 
1706, Q. 

1856, QO. xadapds. 

1857, 1. xa6oXixij, cf. 1706, 4; 1857, 

li2. 

1857, /i. xiido^kixos. 

1857, ii2. «ai9oAix>^, c/". 1706, U\ 

1857, 1. 

1858, 8. xaQssxiptel 
1858, 17. xadapoi. 

1858, 18. tspiaiov, IL. i^., 970; con/". 

1 3oa ,19; 1602, li ct f]. 

1859, 3. xaSapfiaTa, confer 1706, 6; 

18C0, 1. 
1859, li. xaOeTyjp, cf. 1706, 18. 
1859, 5. xa^apTixiiv, cf. 1706, 1. 

1859, ult. xadi^pa, -wv; Q-pdvos. 

1860, 1. xidapua, cf. fjolt, 6; 1869, 

3. 
1860, 9. xaSsTos (^), coH/er 906, 9; 
1697, 18; 1705, i5; 1706, 6. 1861. 1. Pia. 

18G1, /j. pa&>os,cf 1 863, 91. 

1861, 6. prjov, pa, paiT^vTixowfi, D. I, 

3io; cf 1888, 90; 1898, 1. 
1861, 11. i^veip.wv, cf i3i4, not. 16; 

1869, 3. 

1861, 19. papvos. IL. Pfl., 45; confer 

1887, uU. 

1862, 1. %ap.aaxvv<k,\L. Pfl. lig. 
1862. 3. i^vsupLttjv, cf. i3ii, not. 16; 

1861, 11. 
1862, h. pavciaeis. 
1862, 8. pa(^avos, cf 586, 8. 
1862, 10. pa<^avtvov, I). I, 5i. 
1862, ult. paxa, .Va<A., v, 29. 
1863,91. pa§8os, c/! 1861, 4. 

1868, m//. (.i£Tp>rrj}s,c/'. 1019,3; I2o3, 

19. 

1869, l5. payoeiS»;s. 

187/j, 19. poSoaai^vj;, IL. Pfl., i3o; 

cf. 187/i, 90; 1880, 17. 
187/l, 90. poSoSa^v»;, conf 1874, 19: 

1880, 17. 
1876, 10. piei. 1876, 11. Pwfiv 

1876, 19. peOfta, peOfiaTa, c/". 1887, 6. 

1877, 4. prrrlvv,ef. 1898, i5. 

1878, 3. pvropiKrj,cf 1 885, «/«.,-1898, 

1 1. 

1878, 5. prjTtijp, ef. 1898, 19. 

1879, 7. poirris oTvos, D. I, 71C. 
1879,9. potis,D.I,i38;c/:i888,99. 
1879, 10. pda,D. I, i49. 

1879, 19. poias, -aSes, G. 111, 811; 

VI, 870. 

1880 , 6. p>77fxaTa , e/. G. m Z. D. M. G. , 

XXXI\,9 43. 
1880, 17. po8oSapi»)7, cf. 1874, 19 et 

90. 

1880, 19. P6h- 

1880, 91. poUixeXi, IL. PJl., i39; c/. 
1881,3. 

1880, ult. poS/a p(|a, v^\j\ e t^vj^K 

corriipto, cf. G. t;i Z. D. M. G., 
XXXIX, 995; D.I, 539. 

1881, 3. polditeXi , cf. 1880, 91. 
1881, 4. Pdhos. 

1881, 5. poSirov (^Aaiov), cf. 692, 9. 
1881, 7. Spuiros, c/l 599, 19. 
1881, 9. pohirrjs oivos, D. I, 916; IL. 
PJl., l32. 

1883, i3. evpos, cf. 90', 93; 691, 96. 
1885, 19. prrvoptxoi, cf. 1898, i3. 

1885, ult. pj^TopiKj^^/.iS^S^S^iSgS, 

1 1. 

1886, 8. pdivos,cf 985, 19. 

1887, 4. Ziixv, cf 680, 93. 

1887, 6. petifia, peijftaTa, G. in Z. D. 
M. G., XXXIX, 943; c/ 1876. 

19. 

1887, ult. pap.vos,cf. 1861, 12. 

1888, 5. Romulus. 

1888,90. pair6vTixouft, c/! 1861, 6. 

1888, 29. po\is,cf. 1879, 9. 

1889, 1. 08pop(i(TaTot>, cf 49, 8; 609, 

99. 
1889, 9. poftpa/a. 

1889, i3. aptdjO, cf. 292, 10. 

1890, i4. ^oTrif. 

1890, 18. piiros, G., XII, 116; c/ Z. 

D. M. G., XXXIX, 3o4. 
1890, 19. Rufus, Pov(^os quasi a po- 

(^io). 
1890, 90. ?^^tpos, G. XVI, 4oC. 
1890, 9 1. poTni,conf. i34, 11; 1890, 

i4. 
1892, 19. ptbOuvl cf. voc. seq. 1892, 
1892, 
1892, 
1894, 
1897, 
1898, 
1898, 

1898, 
1898, 
1898, 
1898, 

1898, 
1898, 
1898, 1898, 
1899, 
1899, 

1900, 

1900, 
1900, 
1900, 
1900, 
1902, 

1905, 
1906, 
1909, 

1912, 
1912, 
191'i, 

1916, i4. pdidaives. 
i5. pvdixos. 
19. ? 

18. piiiXrj. 

8. ? 

I. prjov, cf 1861, 6. 

9. SiafteTpos (TWfifxeTpos, confer 
553, 11 et 16. 

4. pvas. 

5. pvalris. 
G. pi|«iifta. 

II. (Jt/Topix»?,!/. 1878,3 ;l885, 
ult. 

19. prjrojp, cf. 1878, 5. 

i3. prjTopixoi, cf. i885, 19, 
15-17. pvrivv, cf 1877, 4; xo- 

Xo(puvia, rf. 17^1, 1; TepfiH'- 

divrj [pmivv), c/l 790, 3 et 1 i; 

829, 17. 
91. p}7ftaTix<5r. 
l5. prjp.a. 
»7. iXi^as, vel iXa^os cum e\i- 

(^as confusum, cf. 63i, 7. 

1 . ptvaptov, P. Mginela , ?, 16, 

p. 981. 
4. l^ivoxiipoopa. 

6. pi\(/ov. 

7. SerTvov. 

8. repudium. 

90. pt^a)(6axrj, D. I, 189, 
not. 34. 
i3. 6yf>i. 

7-? 

1. 'mepialepediv, cf. i^^S, »5; 

1559, 1 1; iC3o, 8. 
3. piiilrjs. 

1 9. pa\pajlrjaat pro paipujhia. 
h. ayfipos (^ayiup), cf. 60, 10; 

i55, 5. 
I 9. pvxivr). 1926, i4. •woTafioye/T&ij', c/! i5o3, 94 , 

1537, C; i565, ult. 

1927, 9 3. veiXaaaa. 
1930, 4. yaXaSias. 

1930, 21. vapl6a1axvs, cf. 1209, lO; 

I 977, i3. 

1931, 1. offapov, cf. 943, 10. 
1933, 3. ffafSaTov. 

1939, 1. (TTrouSaroi, cf 934. 93; 235, 
4; 1379 , 1 3. 70 APPENDIX Al) LITTEUAS x. ET V\ 19/«3, 17. ier}(ipx, ef. 643, i5, ao el 
aa; 13/19, 19; 1958, 1 1. 

1957, 8. xo<>o«?c/'. 189, 18; a/ii, 4. 

1958, 11. i<Tx,ipa, cf. 643, i5, ao cl 

ao; 1349, 19; 19/13, 17. 
1960, m/(. Hw6(i.opov, confcr 1/18, 8; 

1739, i5. 
1968, 1. 7paftfi5tT(xoi'. 
197/i, 8. ifxuXov, c/. 65, a5; 18/i, -^6; 

186, a/i. 
1977, 6. fioOCTai. 
1980, 1. aiaeXi, asaiXsa:!, cf. i3o/i, 

4; i345, ai;i305, i8;iG6i, a. 
1985, 8. 6So\6i, cf. la, i3; 49, 10; 

5o, 4. 
1987, 9. aSaftas, cf. 34, 10; 36, 7; 

39, i4, etc. 
1994, i4. (pOiais,cf iG45, 19; 1647, 

i5; i648, aa. 
2008, 8. (XafiTra») xuvavSpjoTrou , eoii/". 

954, ai. 2021, 1. S-au(iaff(Ov. 

2021, 3. &aupa<T7(iv, c/'. aoa5, 17. 

2021, 7. S-i^gaixiv, G. XII, 489; cf 

ao3i, 4. 
2021, 9. e>;€aro(. 

2021, 10. e^ga(,-a«. 

2022, 2. eeoS(i<T(os, c/. 2o36, 1. 
2022, 4. eeiSouXos, c/. ao36, 4. 
2022, G. ee6S(i>pos, co)fcr aoaa, i3; 

2o35, ull. 
2022, 9. eeoS<i)p(Tj;s , cf. aoaa, 11 ei 

i5. 
2022, 11. esoSajprra, cf. aoaa, 9 <;( 

i5. 
2022, i3. ee<i8««pe,c/.aoaa,G;ao35, 

uh. 

2022, i5. eeoSa)p(~Ta, cf. aoaa, 9 cl 

1 1. 

2023, 1. S-eaTpov, (/. aoaG, i4;ao36, 

«7- 
2023, 4. S-ect)p('a, cf. 2096, la; ao3o, 

9; ao35, 18. 
2023, 10. S-eoA(iyos, confer 2037, 7; 

ao36,8. 
2023, II. S-ecop^ffa(, cf. 2o3o, 1. 
2023, 12 i4. e<k)pas, A/Stiftos. 

2023, 2 4. $rso(^6poi, cf. 2037, 3. 

2024, 1. ? 

2024, a. eeo^(ipe, c/. 2oa4, 23. 202/1, 4. ee(;(?(Xe, </. ao^^, 9. 
2024, 19. &soitM-/ii!ii, ef aoaa, 11; 

ao35, ao. 
2024, a3. Seo<^6pos, cf. 3oa4, a. 

2024, 24. eeoipv/axTos. 

2025, 1. ee6<^paaToi, cf 3i)d-j, 5. 
2025, 9. 3-eo^av(a. 

2025, 3. Tov oipa.v6v roO oCpavoO, 
Ps. Lxvii, 34; cf. ao36, i5. 

2025, 5. Srstopli iaTp6si cf 2026, 8. 

2025, 7. Q^eoai^aalot, SreoaiSaalos. 

2025, 9. S-eoTifij/Tos. 

2025, 11. Q-soTsaayJiTi]s,rf. 9oa4, ly; 
ao35, ao. 

2025, la. S-eis.c/". ao36, 5;9o37, 17. 

2025, i3. ? 

2025, i5. ee(iSoTos. 

2025, 16. S-aufiaTO(;p^(i>. 

2025, 17. &-avp.aal6s, cf aoai, 3. 

2025, 19. S-ecopvfia. 

2026, 1. Q^sojprTrixuv, cf. 9oa6, 4. 
2026, 3. ? 

2026, 4. &e<i)pryTixij , cf. aoaC, 1. 
2026, 8. S-saipia iaTp6s'l cf aoa5, 5. 
2026, 10. &eoAojia, cf. 3086,7. 
2026, la. S-ecup/a, c/". aoa3, 4; ao3o, 

a; 2o35, 18. 
2026, i4. S-^aTpor, f/". Qoa3, 1; ao36, 

»7- 
2026, 18. Q-eaTpiaai. 

2026, ult. %eo(p6pos, confer ao24, a3; 

ao37, 3. 

2027, 1 . S-eoT<jxos ^oi^dei. 
2027, 3. 3-eoToxos, cf. 303^, 1. 
2027, 5. ©■ea)p)7T(x(is, cf. ao36, 11. 
2027, 7. S-£oX(5)os, confer aoa3, 10; 

ao36, 8. 
2027, 9. S-aAaT^^ov {ilo>p, D. I, 70^. 
2027, 11. s-aXa<T(T6(i£A(, D. 1, 706. 
2027, i3. S-aAaT^^os o(rios, D. \, 713. 
2027, iG. S-aXaaayjs p6^ov'l 
2027, 18. S-Aa<TfiaTa. 
2027, 20. s-aA(XTpov, D. 1, 591; IL. 

PJl., aio. 

2027, 23. Q-iXaaaa, confer 2o65, 4; 

ao68, 16. 

2028, 1. S-aXA(a, D. I, 3i8; IL PJl., 

262. 

2028, 10. Q-iu.vos,cf. 2079, i5. 

2029, 1. S-ei"or, cf. 2087, «/(.; aoS^, 

19; 2o58, la. 
2029, 2. S-avaTos. 
2029, 7. &ayf/ia, Lerba ruhia, P. /Eff., y 9, p. 55, 44, >;i' 0/ P(i)fxa("b( 
ipSap'j}Siav xaAoiai . II.. m X. l). 
M. G., XLVll, 591; coiifer 691, 
90; 656, 7; ef. etiam 2081, 4. 
2029,20. S^air7e( vel Sair7&w, Pi., 
i.wviii, 3. 

2029, 91. S->;x>;, r/. aoSa, 1. 

2030, 1-9. Sfswpijaai , cf. 202 3, 11; 
Q-eupla, ef. 9093, 4; 9026, la; 
ao35, 18. 

2030, 5. eepcr/Tjjs. 

2030, i(}. QvSati. 

2031, 4. S-);Sa(x(ii', f/". 3021,7. 
2033, 18. CTxeXeTcis. 

2035, 18. S-£«op/a. c/. ao23, 4; 2026, 

13 ; 9o3o, 2. 
2035, 90. S-eoira<r;^/Ta( , cf ao9 4, 19; 

9095, 1 1. 

2035, a4. &-s(i)prjTt}s, cf. 2087, 18. 

2035, ult. Qeoldjpos, cf 9093, 6 et i3. 

2036, 1. Bsoh6aios, cf. ao33, a. 
2036, 4. ee<JSouXos, cf. 2022, 4. 
2030, 5. S-e(is, ef. aoa5, ia; 9037, 

17- 
2036, 7-8. &-eoXoyi*,eonf. 2026, 10; 

S-eoA^iyos, c/". 2093, 1 o ;ao97, 7. 
2036, 10. S-e(!iSovAa(. 
2036, 11. &s(i}pr]Tix6s, cf. 3037, 5. 
2036, i5. Tdi» oOpavo» ToO oOpavoO , c/". 

3035 , 3. 

2036, 17. Q-iaTpov, cf aoa3, 1; aoa6, 

i4. 

2037, I. S-eoToxos, cf aoa^, 3. 
2037, 3. Sreo(^6pos, cf. aoaS, a4. 
2037, 5. Bs6(^paaTos, cf aoao, i. 
2037, 7. eeoTToA^s. 

2037, 9. Qe6(^iXos, cf aoa4, 4. 
2037, 11. 0eoSo<T(()TroA(s. 
2037, la. S-£aTp(x»7. 

2037, l4. BeoSotTKiTToAlS. 

2037, 17. &-s6s, cf. 2oa5, la; 9o36, 

5. 
2037, 18. &scoprjTal, cf ao35, a4. 

2037, uh. &sTov, confer aoa^, 1; 30^7, 

19; ao58, 13. 

2038, a. Q-iXviia. 
2038, 3. QiXoov. 
2038, 7. S-efi^Aia. 
2038, 9. SeaaaXds. 
2038, 11. Qrjaeai. 

2038, 13. ee<T(TaAor/x>; , Acl., xvil, 1; 

cf 3077, 8. 
2038, i5. Q-epiaovaiv. APPENDIX AD LITTERAM ^ 2038, 


17. S-spur?. 


2058, 


19-1/1. S-£(~oi', confer 90^7, 


'9; 


2068, 


2038, 


18. Bepo>. 
airtipov, confer 961, i5; 


267, 
2038, 


IC). S-^pf.ios, c/". ao5o, 5; 2060, 
91. 
2068, 
i3. 


2058, 


i5. ^vyirrjp. 


20/(0, 


3. foiyXwaiTov, cf. 363,7; 368 , 


2058, 


17. ^srovixt}, xifflpov, cf. 1 


B16, 


i4. 
3. 
2072, 


204/1, 


aa. ^ofjiSv/ads. 


2058, 


31. SJ??(s, cf. 197, 4. 
2074 , 


20/15, 


1 3. ■ntspndvaiov, confer 1 /i(j6 , 5 ; 


2059, 


6. S-^Au. 
ao66, 18. 


2059, 


7. Q-ijXvxdv. 
2076. 


20i5, 


17. S-uXaxiov. 


2059, 


8. Q-oXi^wv. 
2077, 


2045, 


18. mibpliov, cf. i382, i5. 


2059, 


9. Q-rjXvTTlspls, D. I, 679 


IL. 


2077, 


2045, 


90. S-O^ioj, D. I, 384; IL. PJl., 
PJl., 966. 
2077, 
181; f/. 9o46, 8. 


2059, 


17. S->7ffaup(5s, con/er 918, 


95; 
20/15, 


ult. S-tifxos ? cf. voc. prtec. 
9069, «ft. 


2046, 


3-4. 3-UfjiaAov,(T(i/Xa|, ^. i358, 


2059, 


19. &'rjero(iai. 
11. 


2059, 


ao. Q^(Tta(/lrjpiov, cf. i4o. 


24; 
2046, 


6. ©•ufiofaAftj; , D. I, 709. 
9o58, 10. 


2046, 


8. &V110S, cf. 9o45, 90, ct IL. 
/'/., 39 5. 


2059, 


«/<. S>7(Tawp(5s, co;/er 918, 
9059, 17. 


25; 
2046, 


11. s-iifxgpa, D.I, 385;1L.P/., 


2060, 


5. ST7p/a, con/er8o6, 17^9060, 


2077, 
395. 
11. 


2046, 


ih et i5. Iforsan S-vfisXaia cttra 
glossis corniptis , ef voc. seq. 


2060, 


6. S-J7p(axv,^. 962,pen.;9 
3. 


95o, 


2079, 


2046, 


16. S-vfxeXa/a, x«fe^«'«> '="'pd« 


2060, 


7. S-vpe(is, cf 9o58, 7. 
2081, 
(i;^!)»;), nvrjaTpov, xviaipov, D. 


2060, 


8. S->?pa. 


• 


I, 664. 


2000, 


10. S->/paT7)s. 


2050, 


3. ©•»7piaxr7,c/'. 969, pen.; 9060, 


2060, 


11. Q-rjpia, cf 806, 17; 9060, 


2082, 
6. 
5. 
2083, 


2050, 


5. S-^pfios, c/l 9o38, 19; 9060, 
i3. 


2060, 


i3-i4. S-^pfzos, cf. 9o38, 
9o5o, 5; Q-ipfxos iyptos. 


»9; 


2083, 


2050, 


i5. S-cipaS, -axos. 


2060, 


i5. Q-rjpiairjs. 
2084, 


2051, 


i4. Ti^ufiaAajf, con/er 8o5, 18; 


2063, 


i4. ^«XaxT>^p(a, c/". i5io, 


i5; 


806, 19; 810, 90. 
9079, 90. 
2084, 


2057, 


19. S-sfov, co)/er 9099, i;9o37, 


2063, 


99. ? 
2084, 
ull.; 9008, 19. 


2065, 


4. S-aAa(7<Ta, co)j/cr 9027, 


93; 
2058, 


3. S-t;(n/afxa. 
9068, 16. 
2086, 


2058, 


5. S-vixdi. 


2066, 


4. Q-aXstal 
2086, 


2058, 


6. S-vpa. 


2056, 


1 8. i!rep(T(i»>a(o»', cf 1 4g6 


, 5; 


2086, 


2058, 


7. Q-vpe6s,ef. 9060, 7. 
9o45, i3. 
2087, 


2058, 


8. S-Oo-are, P*., iv, 6. 


2067, 


1 4. S-Atfif((is. 


2058, 


9. St)(7/a. 


2067, 


i5. S-A/^f-^s. 
2088, 


2058, 


10. S-v(T(a<r7>^piov, cf 1/10, 94; 


2068, 


lO. Q-iXaffffa, confer 9097, 


93; 


2089, 
9089, 90. 
9o65, 4. 
2089, 1 8-19. (3eXouaxos, 3/xTafjivos, D. 

1,378; IL. P/Z.,355. 
90. S^AatTTT^ , S-Aa(T7re«s cum %ip- 

%ay.ov confusum, e D. I, 294- 

ago; IL. Pjl., 3^6. 
i5. S-ifzvos, cf 2098, 10. 

9. iiaAoe(5))>, c/". 170, 22; 61 5, 
6. 

i3. Qvriffip.aXa. 
5. 6a(T0s. 

8. 0£(T<TaXo!'/x>7, cf. 2038, 19. 

10, iffixrirov, affvxr)Tov, vel iffd- 
xnov, Pseudo - Callistlienes , ed. 
Muller, p. i38, col. 9, /. pe«.; 
p. i43, col. 1, /. 99; The Book 
of the Bee, ed. Budge, p. 198; 
Nwldeke, Bcilrdge zur Geschichte 
des Alexanderromans , p. 3o, 
not. 4. 

17. ip.lavTov, cf. i36, 6; i85, 

pen.; 186, 1; io-jli^pen. 

90. ^uAaxT>^p(a, cf i5io, i5; 

9o63, i4. 
4. S-a,;'/a, D. I, 64l; IL. PJl., 

379 ; cf. 933 , 93 ; c/I etiam 691, 

90; 656, 7; 2099, 7. 
1. Q-rjxrj, cf. 9099, ai. 
10. 6^xAa. 
99. S-pax/as, D. I,8i3;G. XK, 

9o4; cf. 970, 94. 

8. Q-paffxlas, G. XVI, 4o9; c/. 
9o84, i5; 9089, i3. 

10. Q^pi^^/ts. 

i5. Q-paffxlas, confer 9o84, 8; 
9089, l3. 
1. S-p^ivos. 
3. S-pov/or. 
19. Isparixdvl c/. ill(), 6. 

9. S-p/3ae, D. 1, 279; IL. PJl., 
175. 

3. S-p>7ffxe/«,^. 9089, 9. 
9. Qprjffxsla, cf 9088, 3. 
i3. S-pajTx/as^c/. 9o84, 8 e<i5. INDEX VOCUM SYRIACARUM ET HEBRAICARUM. Y<r ^kT 9. 9; 50, 28 - v^v^ 9, a3; 
«.^V/N — » . N^rt T^— >T^ 9, ao; 

ih: H, i5; joaatTJravsf 11, i5: 
^rsTW 344, 8; <7ij=>«fW 

9, q6; rd: .03 =3Kf 9, 26; 

v\Vvo<n_=3«f 9, 93 — «CraTCT, 
t;^ V. n. — >K^ 9, 10; 1484, aa; 
«nraTCf 11, i/j-r;:^«^9, 2/1- 
Kf^(WC3«:f 12, iC) -TC^^ararcf 
13,3;17, 9-W=>Kr 16, 5. 

^evraTCT 11, i7;r<^ce3«f 931,3- 
Kf ViKf^A rdracvraTCT 426 , vll. - 
y^ ^ ^\ ^cvraTCf 11, 20; 174, 
1/4; 527, 11. 

aV^tcT 10, 96 - •A.^p^ 10, 18; 
149, 19; 617, 11; 620, 17 - 

TCfA\=>TCf, TCr^eV=0!^_pKf 10, 28. jrcTll, 5; V\n. iKru, ArarCj 1207, 7; AraoKf 49, 1; 
Kljtv_=>o_^3 11, 7; 1026, i5; 
i^^AOj-^raom 11, 6; ^Aicar^ 

H, 9; 14, 9; T^^O^V»=3T^ 11, 

3; 14, lo^rd-iA-rarcril, 3; 

«if^A^JTCr 11, 3 ef 6 ; oj^txraK^ 

11,8. 
KlAcv_=>Kf 12, 1; 367, 9; Aft. .— ir^ 

>^oTcri2, i. 
KfS\=3Tcf 13, 9; 354, 93. K".-»riri4. Av^Y<r 14, 7 
12 ~ rC lo »_ 14, h - 

•:\CVv:3T^ 14, 

DTCr 14, i5 - \ . -» ^ 15, 16 - Y^y\t—ird 15 , /i — <is\,rr>»-aT^ 
15, 8 - j3tx_A_._->Tcr 15, 1/1 - 

■\viJ=3T!^ 15, 20 — y3\ > — >T^ 

15, 99 — i ^ • ^T^ 16. 1 — 

"^eAjurjTC^ 16, 3 - \)svjj:3tr^ 

16, 6 - -KijcaTCf 18, C. 

kr-\->T;f 16, 7. 

TCAravcri^, 16; A=3rCrWl6, 18: 
317, 99; r<r \ . -iTcT 14, 21: 
T^Ajiar^ 15, 1; Tcf Vo \ »— >T^ 
14, 91 - «r^\_A_=3Kr 16, 96: 

«i_\o_^Tcr 17, 9 ~ A ->\<f 

T^^^ra^K 16, 91. 

.^_OJ.=rX=73C3T^ 17, 19. 

\<^Tcri7, 16. 

«ijarsvcri^.S; 170,3. 

TCfS=3\<f 19, 17 - \<;-\_=3TCf 19, 98. 
- c«aS_=3TCf (TCfi(\Q-=\_=3) 427, 
i3 — "Ts^rar^ 20, 7 - Mnrar^ 
21, 95 - «f^-\=3t<f 21, 99. 

TDcAjcaTCf 21. 98. 

Kr*\^-^Vsr<r23, 10 -\j=xXj<r. 
«f ^oS=3.^vJ<f 23 , 3. 

.i»^v«^23, i3. 

^AX«i' 23 , 1 G ; 2004 , 1 8 ~ T<ii-\!!^ 
23, 2/1; 545, 16. ,Va5^92. 3 -TC:iaX.j<f24. 95 - 
T;ftv\»>aVvi<r 24. 2G - Soii^jyf 
25. 1 1 - vxvj -^=3 ScvivJ^ 25. 
19 — r^fwHeO^sj^ 25, ih. 

Tcr\x«:r 26, 5. 

T!^ Y ^>^ 26, 16; 1453. 5. c/. 

\<l»Vs^ 26. 28 - KrfY\»Vvj<f (c'3) 
27. 1; 487, 91 - \<l£a*V«^ 28. 
10. 

Kl=rvVv«^ 24, 94; 29, 90: 708, 19; 
Kr»v=rvv^ 1350. 1/4. 

KTvi^ Kr^vlxj<r. K^Vv_ioj!vr<r 

23 . 1 G ; 25 , '4 : 30 . 2-5 - <n»\Ssj<r 

242, 9:409, qG. 
V\^Vv«^. KrX^Xrj^ (ooU.) 3, 95: 

617. 19 - Kr.N^^^^v^ 30. 97. 
A__Xr<r 27, 5: So v^kT' 25. 17: 

•\Ji^^K^. oSJVv«^^Kr 317. 

9 9 : "vJ^^oT^ 51 . 10: "\ !va_=r> 

1027. !i: TCrW>-=\Xa^ 1027. 

h: Kfs__5vj<r. Kr^ t VKr 

KrVa-=\_*_v^ 27. 3: 31, 10 - 

Krsav^j^r 25. 18: Kr-=v.vj<r 27. 
6: Kr^.xio^A Krit\-=v»v»4<r 27. 7 
- Krs_5^ 31, 1 1 - vj\j!!s3<r 

843, 16 - kT X.S ii^ 

(t!. T^ X.-=\ \^ 'fc.ii) 33. 9 — 

Kf ^SX«r 33 . 10. 

kt^v^ (f. Kr>^ii»j<r) 33 , 1 4. f-^v^ — ■\s\\ 79 y-\r^, oj-at^ 36, -2 3. 

r^iiv^-ATCf (f Ji') 34, 27 -«^-Aft-AT^ 

(t^ao^) 35, 9 - r<L — ^a-^rcf 
(c/. TSl^aSKf) 35, 6 - 7Dan«r 
35, 9 e< 25 — ^-iO':^^ 35, 19 — 
v^a-\r<L 35, 19 — pAjOkiOAT^ 
35. 18. 
ojx-AT^ 36, i3 (rt -j Ji, S. Frmnkel, Wiener Z., 1889, aia). 

^■iXT^ 36, 9 9. 

«lAA«r 37, ult.; 946, 3; 960, i4; 
963, 1.5; 1356, 3 - KfXAA«r 
38, 9 - «f^tv—lAKf 38, i3, c/. 

x<r>(OiA,Tcr. 

TonrsT 38 , 1 9 - riL-=n-\r<: 39,6- 
T^-m-AT^ 39, 9 — T^^^-ro-AT^ 
186, 95. 

KljnKr 40, 1; «rX_jnrcf 40, 8 - 
•S— =r>-y> >_»-AT^ 40, 18; >_i-^rcf 
Y<rS_=v_na_i^ 40, 6; 177, i5; 
197, 11; 1359, itlt. - Kr^-:\rcr 
40, 11. 

rdco-A«r 40, 18. 

S-ATcr 41, 5 - rcT^-AKr 41, 6 - 

- QO^-A-AT^ (^j(»_yi.l) 42, 25 - 

w\\=n-\-:\^ 43, !i. 

X.-AT^. T^-Sfc-AT^, T^i(\0_3fca-:\T^ 36, 

12; 43, 18-90; x.tv=o 1017, 5 - 
x.AKf 43, 99; 281, 8-rCje.nTcr 
45, 10 — Tcr^(vx.-ATCr 45, i4. 

T^osT^ r<^mrd 45, i5. 

oijfnT^Sjt.T^ ojjOjt^ 45, 9 5. 

T^_=3 n_lojT^a rd!AosTCr 46, i. — 

rg' tr> — V . \nn«^ 46, 18 - 

T^sxAojT^ 46, 19. 

w^aSojT^ 46, 9 4. 

a«r 47, 1: r^-\.r73 orcr 65, 21; 67, 
97; > r °i \ oTCr 58, 93 - or^ 
rci:73,l 63, w/r.; 65, 3. 

«ToT^ 47, 9; oooj >or^ 59, 7; 

»ar^, Vv»a«f 47, 11; ^xjot^ 59, 
8; «Ijorcr 5S, uli.; rerorcrW, 

Q lOKrV^ zn 59,9; jor^^TCr 

317, 90: r;:rarcr^ft__=o 1180, 9; 
r(^i\.ot<r 59 , 5 <;( 1 G : T^5(\a*OT^ 58, 97; 59, 17; r^Vvoijor^Jftm 

1180, 9 - rcrorcr 47, i3 - 

r^ojAr^or^ 48 , 21. 
^fvraoT^^T^ 317, 10 — r^j-kraorw 

49, 97 - _A=jorcr 50, 9. 
r^\ — >oT^ 50, 5 — Y^S ~>aT^ {pi-o 

rcr»=3orcr?) 49, 6; 50, 7. 
rclXorcr 50, 9; 86, i5; 1888, 21 - 

— «<^N^Tgr 50 , 2 o , c/". C30X,^Y^ 

-rcrs^rcr 51, iG. 
rcrAoTS^ 51, 17 - •^■:\oT^ (""'.ii') 54, 

2 — t^Ij^^ot^ {(bpstii, liorreum? 

S.Vreenkcl, WiencrZ., i88g, 176), 

54 , 3 ; c/! r^vor^. 
ojor«r 55, h. 
A\oT^ 55, 9 1. 
r^vor^ 55, 95; cf. r^-^ari. 
rClAj»ar!r43, 8; 56, 95; 548, 11, 

cf. rcrljiKr - rcrVvMorcr 57, 1. 
r^3£>.ar^ {var. oj\akor^) 60, 3-5. 
rcTnlorcr 62, i3 - r£Li_a_=noAor^ 

GA, uli. 
TCT^aoT^ 65, 93. 
rcTioorcr 55, 16; 68, 3; rcTMaTcr 70, 

9G; ._^V, r^oVv, >oJO-ioa^ 

2046, 19-20 — rdj-Sj:o ^^t^ 

67, 96 - ^^rcT {oiyxla) 70, 1; 
865, 17 - ^ > \ V— lorcr 
TCjf=va.=oA 423 , 1 1 ; «rAiyjor^ 

68, 90; 69, 1. 

i^juucsooT^ 76, 98; i(\.TC!xcoaY^ 76, 
uli.; rClj.jj^orcr 580, 7; 581, 
i5 - rcT—A—fiooKr 78, 5 - 
T^k.^aT^ 78, 10. 

rcTkaoTcr 83, 93 - •\jaarcr 82, 11 - 
rir.\ "^orcr 84, 18 - «ri^v-aarcr 
85, 1. 

«rWaoKr 86, 16: 1297, iG; 1306, 
i3. 

Sorcr 86 , ult. - rcrAorcr 87, 3 ; oSorcT 
89, 18 - rcrtvSoTCr 89, 4, confsr 
T^S-KoT^ - T^Lian^aT?^ 89,5, 
cf. rw-raA-Sr^ — T^—vi-A-Kor^ el 
rcr_^T\Sorcr 88, 93; 1189 ,8 - 

T^rOA^OTCr^^ ,10- «rjwn-SoT^ 88, 92 - »oj-\ar^ 89, 19 - 

r^Vo—j (w.fcAO-Sor^ 89, 8 — 

TcrXvf\o«r 90 , 9 o , e/. rsTi^^rcr 

— r^^^ »-\or^ 91, 9 1 - 

TCrjajSor^ {pro "■\ajt.) 95, pen. 

— T^^^or^ {pro TcTajj^ w.^orcrA) 
94, 95 - rcTA-Sarcr 87, 10; 95, 
18 - TjAjfKoTcr 95, i3. 

«raAjt.o«r 97, iG, cf. rcr^^jcrcr - 

rcr>je.orcr 97, !i - r<Li\je.ar<: 78, 

i5;97, 9. 
rcr^wr 98, pen.; 545, 3 - «r^rjr 98. 

pon. 
«r =j\r:r 99, 1: 932, 1; 1161, 9; 

riil=3\rcr 99, 1 - r^\=^\r<: 

99,3. 
rdv^rcr 99, 8; 235, i3. 
Qoo\,o\Kr 100. 1/1. 
awjvrcT, owjajvkT 100, 23; 212, It. 
A\rcr 100, pcn.; A\Kr 100, pen.; 

A\«r 100, uh.; rd.\\Kr 101, 2; 

rciA\Kr 101, /1; Kr^o_A_.\Tcr 

100, 90; r^ \\r<: -73 987, 1: 

rcr5(A\r!r=n 987, 3. 
r^ ~n\rd 101, 9, cf. T^_=rj\ »t^ ei 

rcTrTaviOj. 
«^[jjO^S^T^ {()<Tpor}vri) 101, 18. 
rdyjrcr 101, 23: rcri(\o_Mr;r 59, 17: 

102, 93; «Tvjjircr 103, i/ie(2o; 

r^^c\ s > jiT^ 103, ili et 21; 

_*xuv=rj 103, 22; _iJi^^=o 103, 

24 - Ajr^rvircr 101, 2G. 
.rajjT^ 101, ult. 
AAiT^, -A^r^ 102, 10; rdsooi AiiTsT 

102, G; ojV\-:\ jircT 102, 18: 

-ACViiT^ 102, 19; >OJjaOAJiOT^ 

56, 21; «ImoV^ AiirCjTj 987, 
G ; rcTA-jrcr n_jjr£l_=o 987, 8 : 
r^^ V » — > A_i^r:r 103 .11: 
rCljOii ajjit^ 104, 17: A_ji_=o 
rCT t . N. . 580, ult.; 1051, 6: 
«tvjiVvVvr^ 345 , 3 ; tvji^(\i^_=o 

103, 7; Y^S \ ~-> _.tvji^V=o 
1205, 8: tvjio«r, tvjjo_:o 55, 
28; T<r-\o — j n jiors^ 56, 19; 80 

refSo 1 -^ ^ei—=n 1029. «5; 

Kr^tv_kjft^ 55, 98; 103, i3; 
1029, f); «^Tvojrcf 103, r>; 104, 

i: T^V\o-:\ > ^rd 103, G; 

T^tvMor^ 56 , 1 ; w\,_i>_»^v^o^ 

56,9; r^i^'^ kiorcf 56 , 4 

rcf^otxo «Kf 102, i8 

ttf fv>/\\^ VvoAovit^ 102, aa 
«^tvMrcf 102, 1 1; rtfn^r:^ 102 

19; i^Vno \-^ Mo_=r> 1029, 3 

r^-!\ »oV\ 709, aG; 2042, aa 

«^■^o—iA rcfA_uo^ 2042, aa — 

AMoVvjtrw , «lye «uA a»» . 
vMTSf 102, m/(. 

•AO<7XxM1^ 103, aO — .=30 \^ * wn^ 

104. (J ~ A-^o\^..v\ri^ 104, 5 

- tr . \ -T^ . vv <^ 104, 8 - 

^ ^^ =n » wY^ 104, 10 — 

■71.^ V «..v^y^ 104 , 12 — ■SvxxMi^ 

104, »3 - •=vjojA»rsf 104, ai. 
y^..\-Mw:f 28, «sa; 43, 7; 56, «5; 99, 

10: 104, 2/4; 255, /1; 1088, 20; 

cf. r^\wor^. 
T^vMT^ 105, f), f/. T^r^. 
SiiorCT 56, vlt.; 2043, G; •H-mVvjct^ 

313, C: ■=v_»ioV\_jt.K:r 312, i5; 

r^\^T^, Tdj-A.MT^. T^^-\j4T^ 

105, 1 3 ; «f^vraAJt- »jj-=vmt!^ 
105, i.t; ,-\_nift_jt.TCr 313, 12; 
1942, 20; «^uiVvjcn 313, i3: 
T^-AjioVvjtro 1 942 .21: T^-AAiOJt 

1942, 22; rcTVvo >-\->io^. yt.m 

1942 ,19; Kf^SjioV 1942 , 92 ; 
2043, 8. 

rerA_\,«:r ct .\ N^Kf 106, i5; 108. 

u/(.;109, 1; 820, 1 3. 
*ts=nc\y<: 107, 7; 917, 6; 1299, 8; 

y\^!^cvmo2y^«f 107, 8. 
«rVu^TSf 107, 90, c/. ^. 
v::=ryj\^r<f 107, 17; K:f^(\.m.jJ\jTCr 

107, iie«i5; 870,24:884, 17; 

rd!\).ci= n j^^v^ 107, ik. 

Q0O.^33.^TSf e/ ^O-TTX^T^ 108, 7. 109, i3; 1070, 2G; 1084, uU. - Tc:*Xs-\\,Tcf 109, 

i5. 

TCiSraaTCr 110, 2/1; c/. 110, 91. 

r^VvKZXkio=73<7s.^T^ 646. 2/1. 
r<rn-.Tir -» Kf^v_.T£L=3 350, i/i - 
TCT^TciA 933 , 1 G - TCrVvlA.Kf 

114, 18, /. TCfVv^ATCr. 

ojTcf 115, vh. ~ =^c^y< 116, 5. 

Tcro^TCf 121, 23; rcfVvo^Ois^Tcf 
122, 1 - vf \v_.Tcf 122, 9 - 
«iXvjTif 122. 10 - T;L.-\v-.TCf 
122 , 1 1 - rL=n\^ri 122 . 2 . c/'. 
r^savT^ e/ rCzn\xm — t^^SvjT^ 

122, 2/1, con/er tCLj^av fc_=n — 

Ajii.-\v.TCf 122, 10. 

rdJX^i^TCf (aT^ayvv) 124, 11. 

VY.Tcf 125, 8 - r^ ^ ,^ 125, i3; 

127, 5 - o_^i .TCT 126, 10 - 

-.^-.T^ 127, G; . -^ '»^ vs_»T^A 
525, i6-TCra.a^Tcri26.9. 

A^TCT 127, 2G - TCL\_.TCr 127, 8 - 

Tc:i,Tcr 127, 1 o - TcrvXjTcT 130 , 

20 - TC^TcT 128, 25: TcrAjTST 
T^r3o-=v>iA 128, 20; TS^ ,V \ »T^ 
T^vvjcnA 128, 2G; i^j^^ "r^ 
129, 3; w,a=r\.»fYv.fYv\°L^ "tcT 
129, 5; ^V" "^ 129, G, te/ 
mcVms rCl.V» "«T' 676. aS; "tcT 
TCl.<7il=3 129 , 7 ; TcfX\,Tcr 130 . 
i/i; r£^ \ \ .«r 130, 18 - 
TClfioSl.Tcr 130. 11; 1703, i5- 
VXjtcT 131, 21. 

TCra^rnjTCT 127, 7; 132, 7. 

^TCf 136, 7 t<r V .TcT 136, 11; 

rf^AXjT^ 136, 19; r<fVvo_»-v-jr^ 
136, 9; 137, 9: TcTWjTcr 136, 
i3. 

rvvv tw.T^ 139, 9 — \ -V fyy.T^ 138, 
10 — A-.Td''S_C(VjT^ 138, tg — 
TcfVcojTcf 139, iG. 

Vv-»Tcf rv » \o Yf tv>cv^r^ 142, 9 — 
TcfVvo-=v\,rcr:.A^TCr 144, 9. 

T3jT^(pro pjr^) 146,2/i — rd^^jajr^ 
145. 92. cj. T^\r>T^. 

t^Sjt^ 147, 7 eM9; rChc\^Yi. 147, 1 1 r^oVv\a •^o\jr<f 148,21- 
voA_»r^ 147. 22 r^_xiflo-=vjT^ 
148, 12:192. 10 - o-i»_jS_.T£r 
148, 11 -^\jTCril8, 11:148, 
1; 1027, 16 - Tclxo-v,Tcf 61, 9; 
147. 8: 150.5: 909. 19. 

XjT^. TCr..1f_.TCr 447, K c/ 9 vJt»T^ 

150, i5 Kr^joT^ 150. 17. c/. 

TdXjtTCT. 

Vv .«r 150, 21; 152, iG; Vv__,Ter 

TcfAVvT^ 150 . 1 8 ; ,Vv=r>r<r Vv»i^ 
150. 20: ocvA Vv_.w^ 152, i3: 
,Vv.r^ 152, 12: joooVvji^ 151, 
/1 et9/t; r^Av»T^ 45, 9G; 55, i3; 

152, i;Vv»TCr.Vv»Tcr45,96;lS2, 
3; TCfVvoVv_.r<r 76. 28; 151. 9; 

153, /1: Vv.TcrVvoVv.Tcr 994, 19: 
VvtcT:» 994. 19 TdLcv_»Vv_.T^ 

154, 1; «r rv .Vv-vTcr 215, 4; 
Kjoj^Kr" 216. 94. 

o-^.j>.Kr 154, 6 - TC^^^r 154. 18: 
627.0:883, to rcTiAArsf 154. 
20; r^Vv»-A.^r^ 154, 21. 

<»aVvev^r^ 155. 7. 

r^vAT^ 155. 18 - Tsli^VAT^ {var. 
t^-Kjv^t^) 155, 90. 

r^^v>i.a.TCr 155 . 22 e( 27 ; T^Aii^r^ 

155, 2/1. 
r£rA*=vr:r' 156. i3. 

\ -vrcr 157. t : Vv \ -vrcr 158 . 3 : 
o-^kT 157. 3: A^kT 157. t: 
<»Vv.. A_=vrcr 158. 4: \ -vrcr' 
^ztsjA 158, 1: <nVv\oji Aa^r^ 
67. 23, confer -y^-riSr^. > \ -vr^ 
rcTvA^ 1959,17 157, i9:r£j- yi.J\3a A&r^ 

VvoXosvr^ 157, 

A_s.r<l^ 988. 0; 97; 1^^ 
A^rsrrVvrcr 317. 23: rcAAorcr, 
rcrVAcviv.T£r=73 59. 20: rcA_a.TCf 
154. 23: 157. 0: rdA^rcT 157, 

4; rL >o \ -vrcr 1755, 10: 

r£l_i_\-^r:r 154, 93; 157, «/(.,• 
rcrVvAo^r;^ 154, 23. 
•7>orv.r£r 155. 1: r^Vv\oAi.:3 ~psi.r£. 
158 , 7 ; 525 , «//. ; r^^ns^ari 59 . fwj.xxbo^r^ — •\.mr>^ 81 peii. ; wiljAA T^3i.^oi^ 59 , pcn. : 

*^ ■^ '■'> •^po s^av^ 60, i; 

r^Vvo___m ^or^ 60,9; 

o_r73 ^oVvVvr^ 59, pcii. — «in^Kf 158, i3. 
KL_fc_v_co^«f 160, 8; 162, i5: 
TSfV\o > i <vx ->y^ 162, 17: 


i.o':> > >vt -s«^ 4fin 11: -a.on . m -^Kf 162, 6: 
-V .-Av^ > (vt ^T<^ 162, 8; 
T^S a.-A > oa a.r^ 162, 9: 

1^-S a.-:> IO_£»>w^T^ 162, 94; 

T^_i^_^o'A V <v> ^«^ 163, 18; 

<^ . t-t .T^ tft rv\ -..«;' 159, 19; 

,ja(xa.V\V\rsf 162. 18. 
A_a.rsr 163, ao: r<f «H ^okT 61, 17; 

t<rv'\a.or<f, r<fV\oA*r^r<f 61, 1 9 ; 

156,94:Vv.r<l^v£ri56, aS - 

Kilsrxv^ vS^okT l/iOl, 18; 

T^^^r^oT^, T<r V "V ?>oT^ 61, 11: 

«^«r 163, 99. 
•v,ii.T<f 163, a4 - Tt?v_a.T<r 164, 10; 

T^V\o-K^r^ 164, 11. 
Vv^r<f 164, 95 - T<rVva.TCf 164, 90; 

T^Vv5k.rw 1 64 , 9 9 : T^V\oiV\*iT5^ 

164, 9 1 et 90: \<liSV\^«f 164, 

9 1 — -KVvi^r^ 164, 93. 
r<:\r:r64,5:«::ATSri75, i:rd\r<r, 

«11«^ 165, 3: rS^ArsT 175, 1; 

«rVvAoTsr 64, /1 -Ki^Tsr i65, 

i<>M3;663, i'i -r<r«::\Tsr 165, 

9 1, C/". T^AI^. 

tS' -> Nrsr 165, 99: 1844, i5, cf. 

Kro!^r<r. 
^ovtr 62 , a 1 - \<r\,oii^\r<r {idsyd\ 
Sicff. Frwnkel, Wiencr Z., 1889, 
9.10) 62, 11. 

y^m Ir^ 166, 19 el 91: m \v^, 

T^V\o<7J ^TSr, 

im irsr 116, 19-1 3: 

o»_ATcrW 116, i3; 317, 9 - 

2076, 11. 

«ToAKr 28, 96; 168, 1 - Tsro-lKr 

168, 5; 925, \U, ef.r^=a\rd - •7x1010.1«^ 169, 1 1 — «Ao^T^ 
168. i3 - ...^a \v^ 171, 1 - 

- T<r \ » DDoATsr 168, uii. - 

Tcr>i\o^Kr 168, ih. 

KiAKr 173, 94: 174, 93 - ~t.W 
171, 1/. - TCr-\.c(x=xA«r 174, 1 

- ^oAY<r 172, 17 - «AjATsr 

171, 90 - 7r>—.. W 175, 9 - 


A. AkT 172, 3 
AKri72, 1 A fYv.\r<r 172, 9/1 -■=\\ s .W 

172, 11 - r<r «V . \T;r 178, xk 
- KljoATSr 172, aC: 173, 9 - 
,\-tv.\r;r 174, la - .iJoAKr 

173, 7; 987, 9 1 -WAvsr 173, 

1 -TsrxATcr 173, 19. 

yy \Kr, Kr_=n IkT 176. 9 4 - 

AAO =n \r<r 177, 3 c« 5; 

Tsr^Ao mL_lr<r 170, 17 - 

o zry =73 \rs^ 1437, (i. confn- r<rKv\TSr 177, i4. 

T<rv\r<r 177, 90 ; T^Vv»-=va.oi r^!iAr^ 

177, 90; t<A=7aV^ 'Ar<r 177, 
ai; T<rVv..ii\.a TtTiAr^ 177, a4 
-rsAjA«r 178, 1. 

aIkT, «^«r, ^.«N^^r 178, 10 - 
A^r<r 179, 1 - Airsr 178, 11: 
«T^KT 178, 9 e< G; r<rS_^TSr 

178, 4 pm8; «r>(\oA^T<r 178, 
3 - A\rcr, r<r<\\TCr 178, 9 - 
T<rS .y..'\Ar<r 178, 7 c< ai; 188, 
17; 423, 1-9; 472, 3; 1296, 4: 
1394, 6. 

«r^Tcroytr rv \«r i8o, 8, c/. «rvrcr 

et IjljUJl - x.o_33A vtr 179, ult.; 

yXi\Y^{^\) 179, 94. 

^j-Arcr 179, 6: ^-jo^kT 179, lo; 

^vsr65,9:T<rV^r<ri79, 8; 

^jAi^ 65, 8; cn\^~t ■»_i>.j>rsr^ 

174, 6; V^j \v:rW 317, 3; 

vcT^vcr, «rVv-^^vcr 179, 5; 

vtrVeyAvST 179, 9; «lifAoT<r 
65,6. ,n_xA«r 180, 19 - ^-^-^o y \«r 

(yLii^l = 1^212?, S. Frmnkel, 
W. Z., 1889, 9 5o). 

i^-mr^, v^V\ t .A_=73A Tdj=r>«^. 

T^v=73jfn,mA «r=r>r^, r^=73r^ 
T^3t.-\'A 181. 5-7; r^V\ox=nr^ 
183, 1 - «l=73vcr, \^:)s^-=nr^, 
181, 9; 193, 19 - vcrV\oa=73«r 
183, 1; vcrV\o<»=r>vcr 183. a - 

«L-=o«r 181, i3; «rv> 33T<r 

186, 5; 194, 3; vcTVx . -r»r<r 
186, 5; 1388, 19': vcrW.=73«r, 

«rVv»i=73«r 194, 4 vcrV\=73«f. 

67, 9: v<r>(\ =73o«r 67, 8: 

.^o_=r>r^, «^V\o_=r>r^ 69 , i o : 

183, i5 - v<rV\.j^o_:r>vsr 183, 
97 - T^_=r>o_=r>r^ 183, 7 ci 8: 
185, 4^1029, 5; 1784, 18. 

«ry^-ravd' 182, 16. 

■S — =3 — =r>vcr (- !_i-c) 602, 98 - 

«r-=\_=3-=r>«r (jLol) 62, iG, e/. 

r<r-\~-vir^. 
A=73«r 182, 95. 
^o=73vsr 183, 16 - «lio.=r>«r 183, 

9 4 — rdjLi»o=r>Y^ 188 , 9 p< 10 — 

^0=73T^ 185, 1 - V^^AO.rOT^ 

184, M/f. 
«rV\\v:73«ri85, 5. 
vsrja=73«r 186, 3. 
«n=73v:ri87, 1: 759 
^Ji73«ri85, 90; 186, 

o.i.=r»vcrW 185, 93; 317, 98: 

a__v__=r>«r>rt =0 1180, 18: 

,-_oaj=73v^ 187, 99: r<lij.=r>r^ 

185, 93: vcr>^oij.=73«r 185, 99; 
v<r.v_=or^ 649, 10: r<lv_=»3or^ 
66, i3: «rV\ov=73o«r 66, i4. 

r<lvo rY>-r>v^ 188 , 8 , f/. vdKi»o=r>r^. 

r<rao^=7s«r 190 , 1 3 , c/. viJ73o=r>vcr. 

x^^x<: in, i;427, II. 

«r>(vrv=r>vsr 192, 10. 

•\=7ST^ 184 , 7 ; w^<n^\~> o\=73r^ 

193, 7: ,<no-S =r>vsr 989, 5: 

ytnei\ =oor^ 67. 98: v>_ — «r^ 

>«r_=n_\-^ 989, 5: •v.:r>«r 9:816, 18. 

8 : ^Tsr^Tcr. tllfntVEMF- HATIOtll.t. 8-2 989, 1- «r\- _33«ri93. i; 


•=v=r>TC^>^TCr 317, a5; \^\<\=nr^ 
184, C; 989, 5; KrV\o-\ft_=ot<r 
184 , 5 ; 989 , (J ; ^(v_.Y<fSo_=o«f 
184, (i; r<:\-=nr<:-^ 184, 7; 
988, 8; rsrW-v:73Kri\m 111, 
•j; 1180, 92 - KrS—mrir 192, 
•34. 

,^^=73«^ 193, 91; 194, i; T^VvrrjTCf 
194, 1. 

^Kr 194, Gcr 8. 

TSL_iKr w:r ikT 194, la; ^i^ JTSf, 

w^VviTcT 215,3; v.^r:r 194, 
7 - «:j«r, ^kT 75, 8: WjkT 

211, 24; rL—-^\r<: VM<r_iKr 
(/. VajkT?) 194, i;]:Kri(uaKr 
70, i(J; 75, 9; T!fi(v_K_»oTcr 70, 
18 — ^T^ JT^ 197, 17, coii/er 

•i^Tsr. 

.V^TSri97, ; 
«l^T<r 198, 14. 
r<rs_j3T\_ix<r 201, 

ej T^-\j3Vvi. 
njcmT^ 245, 4. 

3t.cu«r 203, 3 ^ TSljajt.(XiTcr 202, 7. 
ovijviT^ 204 , 1 . (/. ovij\t^. 
».i5i\W 345, ^fi: M_iV\^vr73 1205. 

1 o ; \<rii.i^ 2075 , 1 « ; \^i(Viia5(\ 

2075, 11. 
Vv-.T<r n » \^ "i . \^ iT^' 204, 20; 

T<rVv..K.joj^T;fVv.\^ t^r 208 , 7. 
«raaTSr 210, iC: \<r->»>T;:r 209, pcn.; 

vLtiL=n-\ Kr5(\OAj^«:r 209, a3, 

scriptum t^.stja T^Vvoaj^a-iT^ 

208, 18. 

Y^Vv3J3AJVw 211, 90. 

QoaTtr 212, i3; cso^T<rV\T<r 202, 1-2; 

317, 4 c<iC;1228, 91; oalTCrXl 
1284, 9;Tsr_j_floo_iKr202, 9; 

212, i4; 317, iC. ■ 
T<:aj\<r213, i5;871, 23. 
Tsr>(\_naTsr 213, 99; 1181, 7; 1283, 

pcn.; .^_o_n_iT<r>(Vi 1283, pen.; 
,jja.iT£r>(v=73 213, ■■2-2; 1181,7- 
«iXjTsf Wi«r 213, i4; 818, 5; 819, 99; 1008, iC; 1083, 90; 

1084, 9; 1350, i5. 
rSjoTCr 214, 19. 
T^xsaVviTSr 215, 4; rt rtja^t^ 216. 

9 4 , cf. r^xxtitv»r^. 
t^SjoVvit^ 201, 1, cf. T^S_x3AaT^ el 

T^\J3^. 

T!::v^T<r2i5, 18. 

T£L.ooTcr 80, 98: 217, i3: 1041, 8 - 

\^)t\ card 244, 1; TCr^(\ 001^ 

TCr^So-ii^rTa 246 , 3 : «i dot^ 

217, 1 4; 244, 1; Kr>i\o^\_coKr 
244, 1: %\ W r^ ^ 246, 1 - 

V^ » (YtTCr, pl. T^^(W_COTC^ 218, 

i4; 229, C; tsT^ . mTsT 218, 
10: 229, C: TSrWnoTCr 218. iC; 
TsruasoTsrm 229, 7; 991, 7. 

Tc:rrvcoTsr 218, 9. 

r<l^ojco\<r 218, 8: TsrVo^^o-ajTST 
76, 9; 218. 7 ; ^TilJ\,o_coT!^ 

218, (,. 

Tcr \ -> \^ mv^ 219, 11:481, C; 
«r^ \ -V \^ roTcf 219, 19 - 
TSrt\ \ mTSr 219, 19: 220, 3; 

Tcr^o-:> Y, fY)Tcr 219, i5 - 

T^o\^ (V)T^, pl. T^^oo\^ mT^ 

220, 11-19 -TS^ol^^Tcr220, 
1 - tc^ (vt -V rt \ iv>«^ 220, ith.; 

221, 7; »tno [Y\ to Y> ^^ 

TCT =r> 1 :i^-A 221, 91 - 

TdL_a soo \, r^Y^ 221, 17 — 

tsT 10 \y. coTCr 221, 95; 

tCT > 10 \j DoTCr 222 , 9 : 

kTS 10 ^^j ootcT 222 , 1 - 

tcT ^So \^ fYiT<r 223 , 19: 

750, 4; 1740, 11; 1812, 19 - 
TCTrrvY, (Y>TSr (/. T^o \^ fY^TST) 
222 ,91- T<r Y, rt. \^ fy>Ttf 
223, 11; 1039, 19: 1076, 94- 
T<r-K » lYt \, (Y^TSr 219, 7 e< 9; 
227, 1 - kT-S \^ fy^Tcr 228, 3 - 
TiLv>-K.\^Tcrs \, roTcr 224, 99; 
T^^o\>\^S\^ fY>T^ 224 , pcn. — 

T<rW.*-\,-\. \, CV»TSf 225, 9 - 

^V^^V^^X/f^^ 225, 2 3 - Tcr \ y>-\ Y f^^ 225, ult.; 

T<r »..\ \^>0-=V \^ fOT^ 226, 9 - 

rdkiSY^jBoT^ 225, 90. 
\<r-%fY)TSr 230. C r:rAoa_ooTC^ 231, 
33 ; «^ " '\. 'v>\'^-v r^^ 232 . i4, H rcr_o-j>[\-oo' 2031. 9 
tc: =0 , :i coTcT 230. T^Vva.ri_O0T^ (( «<V «^ft ^ rv\y<!' 

232 , 3 rt 4 T<r>(\ » «\ -k wTsr 
229, 10; 232, 5, scriplum 
rcTV . ^o t fy>T^ 229, i3 
rd-a a coTsT 243, 93, corfer 

jaor;:r 223. 9:!: 232, 90: , corcr JVIJJOT^^ T^XjlI^T^O 229 . 93 : 

ov tY>V r^xtov^ _coT^ 232, 90; _£»rcr 1 1208. i3: orC^iYM 1254, 3 :^' Y^Vv_J 1284, 1 : -o.xor:rVv=T3 229, 94: 
1180, 90; rcTuaorcr 229 . 99 : 232 

99: T^___10 E^T^ 218, 19: 

r^Vvo^jdMTCr 229 . 9 1. 
AjsoTsr 233 , 4 ; 239 , 93 - rcrAa.xiorcr 
233, pen. - *.^o_iAA.coTcr 239. 
5; T^___^-n > a 001^ cl >.t\ . "i \^ mrcT 223 , C : 
t^aajAjiot^ ct v^ -\\ ^ mT<r 
238, 4 - ^ S^ '\ <^ y<f 234. 
C et 8: 682, 17: 1372. 9 
rcTuAxoTsf 235, 18 - ■\jAjMrcr 
H TCrs„. .«\ fY)\<r 235, i3 et 24: 
887, 1 8 - rcr^jAJi-cQTir 99.8: 
235, 12; 237, C rcr.\\°ifY)rcr 
et rcf^ » \ 'S fY>TC^ 237, 3 : 

ve:^.t\<V r^y^ ct T^VvO»>»\°( fVIT^ 

1088 , 1 ef 3 ; r^.i.^^fY^rcT 1088 
5 - r^fruiPL rY>x<: 234. 90: 1171. 

7 - 'V' «^ MTCr 237. 1 1 ; 

oor:r__a___coTCr 883. 11 

TCT 00 a oorcr 237, 18 

r:r^xo.°v rorcT 237. 1 7 : 826 . 1 8 
1068, i3 - r:r_v<v_a_coTcr' 237. 
1 9 — T^ \ Ss;\ "v fY>T^ 54 . 19; 

237, 99 - rCro-\^.£cTcr 237. ^4: 

238, 3: 847. 93; r:ro-\_S_£orcr r^AftjD^f^ — \\y<^ 83 «r5t\«_i^SA 238, 3; 602, i8; 

2011, 1 : w:L.^oS. ^ fY>Y<f 237, 
94 - tcf::\_.-K_A_a3r^ 238, 1 - 
i<l_a_:»-=v_3k_i»«:r 1360, 8 - 

rd__»_j-S a oovs^ 503, 8 - 

Kf VvoS^(va-cD«^ 234 , ult. 

tsL_j \o n corcf 1566, 5 - 

T^Vv >T\fY>T^ ((txOtos) 1787, ao 

— A > r>. (v>T^ 71, i8 (■< 90: 

241, 9i: 273, .'>: 956, iG - 

T^S a> J3 car^ 242. 4 — 

«IAjo-cot^ 240, 99; 241, 2,5 - 
x<l^\jz^v^ 178, i8: 1727, i8: 
1839 i8. 

no-cot^ 219, i; \-ao\^^ 991, aS: 

T<f\j^TCf 229, 9.t: ■\_Q9TC^>t\TSf 

318, 3: ^-K-CoKr^vCr 218, 94; 
243, 7 ; rsf-=v£OTCf 242, 9o H 96; 
243, 9 e« 19; TCf\x«3«f 194, a3; 

KlT^oS .^ corif 230 , 9 : 

K^So coKT 218, 90: 230, 1; T^Vvo^So. ^vsT 218, 93: ^ 
\ rd»-So,^T^ 218 , 93 ; «f^ftjMjirD 

1075, 8: kT^S iv> -73 991, i.S: 

T^<Y\»r>A i^^-Stvx-so 273, 18: 

iS tYVT» , T^ifVj-vMcn 243 , 7 — 

,OOT>^, T^-S MT^ 242. 99: 

1985. 8. 

rdiaoVvxioT^ 245, 99 - t^\jVv_cot^ 

ct Td^SVv atrd, .•aVv coT^, 

t!^^oSVl_cot^ 245, 10 e< 19 — 

T<: \)s\ mkT 245, 18 - 

r^nVuMW^ 244 , /i : ouaVv^T^ 
751, 7 - Y^rsVv^^Kr 244, 7, /1/, 

T^SV\ atrd et t^^SVv mt^ 

244, 8 e((j, c/: 168, 96. 

>ar:rW 259. •.,a: tCjAkT 259, 99, 
n r^ » . ° k.. 849 . 3 : Y<L_.^«f , 

TS^Vy .^ aY<f 259, 99 c( 93: 

KfWarClso 992: 1 - rdL^TSf, 
^-*^«r 247, 11:248, 9: >_^Y<r 

TCf 5^^^ 247, i3: 259, 90: 

>_^Y<1A 935. !('): t<fW^TCr 
527, 10. :^-=vi^«i' 249 , 7. 
Y<iA^Y<f 248, 96. 

T<S<v «\Y<r 249, 99: 255, iG: 1490, 

90; T"d .-Ao ^TCf 255, i5 - 

r^ t 000 'Kx^ 1367, 19 - 

r^=rxs^\ci2kx<^ 233, 90; 250, 9: 
253, 19:263, 99; 351, 11; 369, 
94; 399, 93; 1042, 19: 1479, 
97; 1486, 19: 1777, i4: 1839, 
93; 1877, 11; c/ 253,7. 

r^X^Kf 258, 1.5: 1531, 99, confer 

rdAsi^TCf 182, 3,t). TCAja^rr». 
T<:\av£r264, 1 -T<:laY<r263, n: 

1120, 90, cf. T<i5voaT<r 250, 91. 
^Tsf 263, ult. ~ Tclija.v:r 264, 5, cf 

talm. I21X - T<r \ °ioY<r 82, 10: 

932, 19. 
r^Vv-.^o (w«\TSf 213, 9: 264, 99 - 

Tci\*i>oAT£r 265 , .5 - ■v-co^TSr 

265, 4 - TSf^ m°LT<r (/), jLjI) 

265, 3; 898, 8. 
TSi^Y<; 265, 16, 
x^ ^TST 85, 91: 266, 9; 1445, 7: 

1779, i4: 1802, 11: 1811, 9. 
T!^VviJ3.^TSf, var. TdjaaTSf 266, i4- i5 
5. - . »fY> i-vn.aT:r 266.0:1636, \m\ ^TCf 268, 17 o-^o-=v__aTCr 

{rx A^poSiTr;) 267, 7 — "tx.-KAt^ 

268 , 1 - T<f \ cnK^r^ 267, 1 5 . 
V. ooA^ - T<r5(v=va«:r 268, 4. 

T!rV> X ^kT 227, ult.; 275, 0: 

TSfSoJ^^ «:rift_3taTcr' 269, 1 - 
TCotax^Tcr 269, 5, cf. TSjt^jca. 

T<r^T<r 269,7:679,17 -TS^vVvSkTSf 

269, i5. 

Y^TSr 870, 1 - -^..0«^ 85, i4 TsTSjOwf 85 . -TsT^jwf 271,1. oX^TCrTvjaTsr (/. aV<S-^VvY<r ?) 272, 

9 0. 

TSrVvnoj3«^ 274, 10. 

TsrsN^DKr 275, 4. 

tC^N rSTSr 276, 8: 771, 1: 1052, 90; 
2007, 1 4 : 2074 , 5 , cf. TSflja^Kr -T^tv Ji DTcr 276, TcTAjaTsr 275, 91; 1926, C. 
Tci:rxj3TCr 276, i3. 
Tcr-\r3oj3J3T<r 277, 17. 

♦■Sjaw^ 277, 91, «. suh r^\s3. 

•ATCr 279, 10. 

y=:3r^\x<! 279, 5 - >ii.TcrW 280 , 1. 

T^Vv — > — racv-rsST^ 280, 10, confcr 
T^Vvcaoia^A — Tg^ - — «/^ — >At^ 
786 , 9 9 , e( x^ci=^\x<^ 223,9- 
TdjwS^TsT 279, 8 - A_.^\Tcr 
280, 11 -Tsr V ->-=vt:^280, 17: 
1329, 91: 1478, a5. 

TtlVs^oTCr 87, 18; TsTVvoiv^aTsr 87, 
19 - r^ ^^SqtcT 87, 93 - 

«iv^KoTsr 87, 95 - Tsr.Ai^Tsr 284. 17 
K^ \ .rsoJi^Tsr 282 , (i - 
3<x_Ji«<\TCr 282, 8 - 
TsrjoX^rsr 224, 90: 283, 7 - 
Tsr-io-ivoKr^^S, 95; 282, i4: 

TsT — t 10 ^sv^TcT 1525, 11: 

T<:rVvojjoi<\Ts! 93, i5. 

T^S-A^KTSf 284, 10, cf. T^a-A-^voT^- 
Tsr-k-T^W 283, 90: 1564, 19, 
var. TClraA^TCr - \^^r<^ 283 , 
99 - «:r\a.A-=vTsr 283, d5, 

vd=o.:^03-\T^ 704, 10. 

AoSvsr 286 , 5 - TiUio^TCr 49 , 3 - 
^•\vcr 286 , 3 - Y^rioS^r 285 , 
ii; 546, 7 -«:r»oST<r 284. «5: 
«LvQ-STCr 285, 1 TCr.ao\Tcr 24, 1 3. 
v^TCir, TS^-=vTCr 286 , 9 ct-ili: v^TcTVvTCr 
286, i3; ov^T^VvTCr, ovnVvvcr 
286, lo; 317, «//.; 343, 3 - 
«TvStcT 286, 7: 407, 11: 1333, 
18 ct a5; 1543, 8 et 16: 1738, 
8 et 90; 1746, 16; 1832, 19 - 
vJov\Tsf 287, 7 - v_.v\TCr 911, 
i()_,^\Tsr 286, iG: 843, i5; 

1948, iG: , ivSvcr 843, iG - 

T<rVv_av\TCr 246, 94: 286, 17; 
1239, 90; 1755, 9 -TCTS^ojavSTSr 
286,6. 84 

rd viAT^ f/ T^V\a «Sr^ 287, 1 1 : 

rijiSoKf 91, 1 ; K^-sX-r» M-=\avsf 
90 , 3 ; rdjai-AOTcf 90 , a ; mSk^ 
287, (j ; »-=vj 1278 , 5 ; .^<v_»4^j 
287, (i; 1278, (i - nL^\y^ 287, 

r<:\jc\\x<: 2S7, -2 1. 

KL,-=\Kf 289, ii; KfV\o_i-=\«f, 290, 
•;! /i ; «f V(^a»-Sk^ 291, i; T^ » v\ 

«:; .-Kk^^ 291, i; TCi t^r^ 

x<: swSrir:\ 292, :5: 668, i8; 

1457, uy. T<L=r>(\_:iv^ v^\rd 

95, i; 292,0 i<: .^o\<r 91, 

i8, /)/. TC^i(\(S-=\(ST<r 89, ii: 91, 

19; r^V\ iSoTS^ 91, 30 c< 2/1 — 

Ar£Li-\«:r, A_3-\t^ 289. 1^1-1 5. 

nil^^vi: 289, icj; T<fVo^-=\«i' 93, 
6: 289, 19; TdLa-SoK: 93, 6 - 
TC^cvr^-SrS^ 293, 11; t^o^a^^t^ 

nf \ a ««WA 294, peii. 

r<l \, lo a,AT£r 293, i5 

^^T<jfA t^\,\oa-\t^ 294 , 1 o 

«f \, oo^o_ri.S«:f 294, 8 

T<rV\o > :^-\Kf 293, 18 

x<l\^\r<: 293, -27 - r^^W 
293, a/i, c/ K^ a.STcf 295, 6: r^-KT^ — T^^Vvr^ i^^(\ .^■\«r 295, (i ^ 
-^•\i<r 294, ai: r;r>i\ft\,,tw">^\<r 293, 98; -294, 
19 e/ a3: \<f^»\^ (vx-s^rif 294, 
17 -Y<:'.\^rY>.'.-\Tir 295, o. 

TOATST 295, fl3; TCT-vjaW 296, 8: 

tdkd 296, 1/1 - TS^ * =o^TSf 

296, 10 - > \ -TsSTCf 296, 9; 
\<ri(\-\o.iw\ «i»xm-\T<f 298 , (5 - 
\<f\-T>-\Td' 1932 ,11- A=o\T<f 
297, «/(. , cf. JL.^1 - «rVA.sa^Td'. 
T<fi(\oXroSKf 296, 3 3. 

wowf 298, 33 - t^^SkT 298, 10 - 
\<^ -V \\Kr 298, i5; 1329, 6 - 
T<lJ!s^S\<r 298 , 1 6 - ,i^.o_i^T!^ 
298, i3 -\<iljW 298, 16. 

TiL-i — ao-^K^ 299, 5; 780, 19 et s6; 
1891, 17:2013, 7. 

^•\t^ 301, 9: »<no*ii.-\r^ 301, 10; .^•Krs::» 1210, i'i: .o-K^rdj 

1210. u,: 
rci' 96 , 8 : K^\oT<r 94 , (j ; 

285, i5; y 5i--\orcr 96. 8; 

K;V\o.>^o-\r£r 285, u,; 301, 9; 
rCli^o^ATCf 301, 1 '4 v^\r^ 
299 , 9 'i ; iiam terrte ffcwra 299 ;;(•«. 

M.syMe «(/ 301, 8; r^ ^^rc^ 

r^VvSoii 1378, 30; rdj-s^SrcT 
301, i3 et i5. 
■^jcx^^^ 301, pcH. 
X.W 285. 3/1: 303, i3; 528, ao; 

1921, /1 ei C>: v^ x.oSTcf 285, 

3'i; T^^(^ jto-AT^ 285, 25 — 

1093. jtW 303, 3(;. 

r:lA^-\r:r 304, ifi. 

,jt«r 307, 18: r^vLzn 994, 18; 

•^ ' jtri^, w^^o \ * x.Tcf. 

Tw Vcvxjoem 307, i 7. 

A^xx.rw 305, 1:'). 

t\ x-r^ 305, 31; A(s *.n: 306, '1: 

o-^o_jtr:f 307, 1 a : -^-jtrCf^Kr 

318, 3; vi\m\ >(\-:> je.n:f 305, 

35; \<L-=n-\ >t\_jt.TCr 305, 20: 
r:rnjjt.rcr 307, 8 : r:rVoAjoe.TC:r 
307, 9, 11 e( i3: T<rVoA(\_3tT^ 
307, 10 - AO-r^ JtK^ 100, l5; 

305, 9 4. 
■\(\3e.rw 306, 17. 
T<r * Vyo \ \, r.Kf 307, () , coh/pi- 

Td_io_^»A^(Vje.rCf - T^^\,y.T^ 

307, 1. 
\<^=n^r<: 307, 1 9 - w.o-rrv->-je.rif 

307. 33 - r:^ \ . y.T<f 307, 34: 
1559 ,13: 1630 , 8 - •\jje.\<f 308 , 
2 - r<:'>fix3Lr^ 308, (i. 

• ^ ^ ■*r^ 93, 5; 308, 10: > -^ y.rcf 

T<^\\_X^ 308 , 17: >__a jtrCf 

«1j=Aa93,7:208,3i: 1749, 
8 : rdiiw^ >^r:f 309, i;469, 
19: 1292. 7: 1460. 17: 1807, 

K/t.; rrt-v vr^ T^TVWA 550, () — 

o -\ if.r:f 308, \h - Ao_:i_je.r:f 

308 , 1 3 - vojtTC^ p? \ \ "w y.T^ 308, i8 et ih 
rcfVv» a a TCT ^ -\ y.r^. 
je.rcf 308, 19 
T^-\_a-je.t^ 
Td'^^ -V t.r^ r^^s^ri 209, 

308, sa; 

308, 93; rCl»ii A::vjtr:f 308. 91 

- rc^^-=vaje.r<r 309 , '4 : 1554 , 3 : 

1777, 19. 

rcllje.ri' 309 , 7, cj. ri\jur<l. 

A*ij:73oe.rcf 150, i3: 309, i(;. 

Tclx^Tcf 310, 7. 

.a je.r£r 97, 19: A jtrcf 310 . 11: 

Si^rC^ 528, 33: ri^^ri 310. 
1 1 : T^^^Ly.orCf 97. 1 7 ; rilaojcT<f 
306, 8: 310. 11: 528. aa: 
r:fVoaoje.«:f 310. 11 s2^ri 
310. \>ni.; r^\ «V t.ri 310. iG 
\<l_j_a.v_x_^_je.«f 310. i3 
TCr>^o r>\ ^ y.rcT 310. i5. cj. 
TCfvaje. - rSTAJ^TCf 310. 94. r/ ri^rSf^ o A r\ t.ri. \j<ss^r< 293, a() 

311, 1. 
03jw\je.r^ 311, 1 1. 
jejCT^ 311, 10. 

r^rVvjtrd' 311, 17; KrV\Wrcr 311. 

30 - T<rVv je.T^ 311. lO. /)/(/>•. 

rcf i(\oi^je.r:f 3 1 1 . 1 (i - AoXjtr^ 

312, 18; «^oWtc^ 312. 19 - 
r^(vi^Vvje.r;f 2082 ,10. conjer 
»g^' Vq\ V •^ *^ - T<l:73jVvje.w^ 

313, 17 - rCla.^Vvje.rs:f 315, 7: 
1566, i5. 

rcTW 315. i5: ^W 315. i5: 
_>_.Vr:i' 327. 6: c^ri. 322. 1: 
o>i\ 2039, 7: r:r^r:f 315. 1O: 
,^V«1j 322. 1: rcTW 315. 
i5; ^W 327. 3: ,W 326. 
1 9 ; >Vv.T<f 345 .11: cvii(\.r^ 154 . 

7; rcf^v__.>(\ rc^ \ 994. -ih: 

«^^«^154 , 7 ; oXs«r 153 . 90 : 
T<l_jrcr rcT^... t) 1078. 17: 
,^TCr^T<r 345 .11: ri^h^rim 
994, a3: T<r^^vJ73 1190. iG: 
r:fV\o \ .V\__.^^ 1078. 8: 
T<r^o_\_.Vv_.W.=r> 1205 .11 I X^AoO^X*^ ■AA^ 85 KfV\rcf 315, 17; 316, 7 et 9; 

x<l 33T«r^A «fW 316, 3; 

^_>i<r332 , ult. ; «r^oW315 , 

18 — «sAt^^i^ (pro «\^r\A«f, 

vide v^) 317, 96. 
rciAcTJ^Kr 321, 99, c/. rS^VY<f. 
Tdio^rcf 322, 7 - ■=\Q^«f 322, it: 

rSj-\ai^«f 322, i5 e« 91. «;^k1\.W 326, 18. 
>la.W 328, a3. 

rilAiiXTCf 330 , 1 5 : 655 . .^ : 1519 , pen. , 
ef. T«iA<n^Kf - A-iT<^ .».\V\Ttf 

330, 17 - rcfi(\cvA^r:f 194, 9/4 
-T<r>(\o\^Wl70, 91: 330, 
99 - ^i^rcf {aWalrj) 299, 17: 

331, 6. r^^KT 333 , 9 - AA^rcf 333, 8 , wZe •^. r^^Vr^341, 1 9 ; r^VvcumA-AA "V\rcf 
342 , 1 3 ; oi^ftAA rcfS^rcf 342 , 
li: ■vi^jjt.A r^^S^rs^ 342, iG; 
r^^^M^ 936.3. ^Tvrardra 349, 9. 

r^^Y^ 1203, i4. 

r^lcxv^r^s 393, 9^, c/! *^<w-«.— » 

rdjJ^rClra (iOJsL») 350, 5, con/er 
i^a\»\."n. 

KlxiArClra 351, 19; 1776, 19. 

rijrd^» 394, 99. 

rcT^rira 432,99:436, 1: rcTAra 421, 

;)CH. — i^ t\v^ ra 352, 19 - 

r^-SttSrira 352, ^ph. 

rCje.rc:=> 353 , ,"> : mnA rCocTC^ 353 , 
9 e( 19; «V-A TcL-X-ra 439 , k ; 
r!je»= 385, 91: «.rclraV rdl 
353, 10: ^cvjcriLrai^ 353, 6 
2030, 98: ,_i-jocr:L=> 353, 7 
Jjjt.rw»=3 e( ^jjura 386, /i-,5 
,r -iref^rd' 318, h: xrcL_=3rcf 
10, i6;«.r;r.-v.-r> 10, 16; 995, 

11; rd jtr^ — > -rt 353^ ,0; 

auraW 385, 43; rCou=3 385, 
95; 386, 95; rj^fWj^ 10, iG: 
385, pen.; 386, 90: .»»»—> 386, 

9 ; «^^a strj; ra 353 , 5 ; 

r£rV\coej=3 385 , 9 1 : 386 , 1 e< 9 ; 
T^Veojura 385. 99: ^fvxje_»r3 
386, G: i^o * » — > r:lX«»-=^ 386. 7: Vft-jc rcfA*iw 386,8; rcf V\ftijtr:;=x=r> 
10, iG;353,G; 995, n. 
rc:=3.=s 353, 16; rCrVv=i=3 353, iG, 

19 e( 99, plur. 353, 19; 354, 7; 
y^—xts. ~\ —> 353 , 19, 9 9 e( 93 ; re^^ivt/N— t— > 353 , 9G : 354 , 9 , var. 
rdfia;3=3 353, ult. - A » — > — 1 87, 3: 354, 9: r£rVA=3=3 354, 
9 ; rd»A=3=3 354 ,10 — rdco=3=3 

354, 17, cf. r^ (Yx —> » — > - 

^x>=>=3 354, 8 - \=3=3 354, 
ult., e<rcr-=\=3=3 1578, 19; 1583, 
1/1. 

rdv^ (;,. ^L)355, /1. 
rdXo-^-V-» 355, 10: 919, 19 - 

r^V\ » NsO ~> V^—» 355, 5: 

riv»=3X^ 363, 18. 
td^ft \ ' ^— ^ 355, 90, confer 

r^Vvo-\ji^. 
VA\=3^r!;r 318, i'i. 
Kiiiv^ 355, i5; ^-»-\.->rcr 355, 

. t; . V vv v^ ~\ ^r^ 355, 16; 

,^M.v^^ft=r> 1182, /1: rc;>»Xft:3 

355, 16; 363, 11. 

oAv^ 356, i3: ,\ \-> 356, 9: 
^Av^ et ^_.A.Xj5l=3 356, 3: 
rilXi^ 356 , 1 e( 1 9 ; x<l\ftV^ 

356 , 9 e( 7 : 357, 1 3 ; rcf >^ft^ft.v»=3 
356, 1 - rcAi^ (Jjb) 936, 19. 

>^-»t\— > 356, \h. 

. \— « [rad. ^-!^^) 356, 17, 19 et 91; 
ws^Aiyp 356, 90; ^V^-trcT 21, 
9/1; ^Vprr» 356, iG; 995, i/i: 
r:ivVva=3 356, iG; 363, 3o. 

■=v_i^ 355, 99; rC?\-V^-> 355, 93: 

Tcr\»\=3 355, 91; T^V\ft\*\=» 

355, 99; rcr\_-Vv^v_=j 363, G ^ rdSi^ 356 , pen. , pl. *^^ \^— > 

357, 3; rcr-=v_VsS— => 363. iG; 

Aft.\=3 356 , ult. 
x\=3 357, 7. 
•:v=3 357, 8; ^..o_Xa_=3 357. 18 - 

rir^\=3 357, 9--^A=i=n995.93; 

•:i=3A=3=r> 995,18; •V3A=3^Td 

318, C ; ^A=3-^=3^rt=r> 363, 93; 

rd-^ =3no =3 363, 99; 

r:f^ft-itv_=>-!x -> -r> 995. 17 - 
rcj^^=3^^=3 357, i5. 
rcrA_=3 357, 11; r:L_.n_j=3 357, 11; 
r£L.,o-:u_=3 356, 9; 357, i3 - 

■=VJ30TCfA=3 357, itt. 

«^■AO^A=3 (/. rdAO-^=r>) 358, i4 — 

T^o-\=3 358, 10, vide rijOA. 
rcL>^Aft=3 364, 8. 
«i^o-v=> 358, 3: rcf^\o^ 358, h V j^r 3>(V=T3 1182. G: id^ftA^Aj=3i[\=n 1182, 9. 
p^A=3 359, 10 e( i/i; . »r>^^j3 359. 
1 1: <nja^A=3 359, i5: o>cvj3^a=> 
359 ,17; joiftjjo^v^^T^ 364 . 1 : 
p^A^aVvrcf 318, 7; Tdxja^— tT> 
363, «/(.; 995, 90 : 1051, ult.; 
rCl_j3A_=> 359 , 5 : r£L_r>-^_=3 
rcf^^i»_^A 359 , 5 c( 1 1 ; r^^:v=3 
T^rnocTsit^^A 359, i3: *g^ T^rt— » 

359, 8; v^ n-^ft -> 363. 95; 

rwJ3o^A=3 358, 19. 

360, G; o^-A_=3V\r£:' 318, G: 
995, i5; rci^S-r^ => 360, G; 86 

r^^i >, -> ~n 995 , 1 5 ; T^SAa-SJ 

364, 5; «f^j^ua, r^i^aS-^^vra 

358, i5. 
« Tt — i m — «V«^ 318, 9: i^t n *nr> ^ 

(/. rcftTirscTJCca) 364, li. 
A<73.=3 361, 8; oAoiJia 361, 3 e/ 4: 

A<7i=3 361, 4; ^m \ ->Vv-rr> 

(/. ^^ . \r« ->V rr>) 361, 7; 

v^m=x=n 996, 8: k1Ao»-=j 
:S61, 8: «l\_im_=j 361, 9 c< 7; 
y^V\cv\.i<n..— > 361, 1, /i, 5 e( 6. 

"incimm^ 361, i/t - ^Taoaca 361, 
97. 

TJtn^rr» 1370, 1: rdxa<7»:3,rr> 362, 
1: 996, 7: r<rVjj3<n=i 361. «/?. 

■S<nr3T^ 360, 17: S<7x=s^(VJtm 16, 
8: )[^—tr^\<n. — » 360, 19 et uft.; 

^^■Atx^j ra 360 , 1 5 , 1 7 c« «ft. ; 

\<fV\Sa<7X=i 360, pen.; 1142, 9; 
T^S^n^x^s 364, 19: y<!\tn~^ et 
ygf^VjaS<n=a=o 189, «/(.; 190, 
3 - \m^ (;U-?) 1*30, i3 - 

yi\m => (|.!^ g— j) 291, 7 — 

«a3-\<7ir3 362, 3. 

i^<7J=at^ 11, iC; V\<n -».\ 360, 99; 
\itn=^vi W^iCr.^s^m^^^n 996, 
5: i^Vv-j^^^o<n *-> 360, 90; 

T^Vv.<7J=3 360, 93; T^Vvi^<7»=J 

360, 31. 
r^ora 362, 9. 
Tsiacv^ 362, i3 - evracvra 213, 5 - 

r<i»=3cvr3 24, 10; 362, 18; 382, 

iO, cf. ^ ~~t '—>• T^^CV_=1CV_=3 

362, i9-T<^cv=3 362, 90, cf. 

<->.-> - Te?=vj=3cv=» 364, 18 

-T<l\r»o=3 362, 91. 
^ \j^ — « yvd!„ \>a— =3 363, 1 — 

T^Vcp» 363, ^. 
TS^\cv=> 364, 7 - nL-\a=> 364, 7. 
<no=» 364, 9: 2042, 1. 
A^k^cv=3 370, 1/1, cf. ca^jJ^eCiK^^ . 
T^\cv=3 365, 3 — r^ n. »\cvj=a , vpde 

Tdx3j\=3. 

rSlot»4o=3 365, i3: 1708, 3. 

^CV=3, 1^12t^CV=3 ( »3y) 366, 9. mracFxra^r^ — ^ je_M.: Tdv^cv=3 366 , 9 a : 854 , 1 , f/'. Tt^-t»o=3 

- T!^o=3 367,1- r^\sLea (?) 

366, 91. 
Te;^o=3 369, 18 - «f{YV-v\cv=3 48, 

9J>: 93, 9: 367, 17: 368, 3; 

1987, i/j - TSlv^o..^» 369, 18, 

cf TC^-=vAo_=3 - ■ST£l_i^CV_=3 , 

t£L_.-=\_^Aq_=3 368 , /i ei 6 - 
TSfVvAo=3 368,776«.; 369, 1 - 
T;f{w\cv=3 895, 9 1 rd'-\,-\o.r3 
369, (i, cf rCli^o^». 

rif,. n^v-jo_=3 130. i3, cf 967, 9 - 
«r-s \o-=» 370, 19: 894, /., cf 
T^AAOJ — r^"t \cv=3 409, 95. 

r:aVv^o=3 ( yli-o) 168, 18. 

i^o=3 372, 6. ^^cv-=», T^ \ »^0 — > , 242, 9 302, 

uli.; 303, G: 372, 16, 17 cn8 - 
r!f\ycv=3 281. 9: 372, 93. 

«:i3o=> 373, 1. 

T^-AO=3 et T^no — » vide sub \ — » ct 
x^\t\^ — T^^ocv^a. t^\jo=3 
364, 17, 18 — rs^ Ss^cv-=3 vide 
T!ia.Ao=3 - rslAX:|\o=3 373, 
93, cf. r^^^v^o^s — T^^Kcv^a 
(U|_^), pl. rs^i\o-=\o=3 374, 18; 
1103. i6-OA.^o=3 (j^j^) 374, 

9/1 — T^, -vScv, =3 (^jjj ;), 

tO<\«-=»' «^^0-= 180, 
18; 264, 3: 267, i3; 375, h - 
cij-Scv^s , T^» fvTScv=3 375 , 9 e( 1 1 

T^_X3-\cv-:3 , vide T^__:^-\cv_=3 — 
r^-\o=» , r^-\oo=3 376 , 1 3 — 
^^.\^r> So=> (^-.-\, pSo.=3?) 
375, iG. 

Vwv\, V\=3 440, 10 - ^«1=3 353, 
ih; «fV\o=3 376, 16, cf. ivj=3. 

\=3 377, 1; \o.r-v..\ 1211, 19; \rcl=3 
349, 8; 378,;»«..; «r^—ra 377, 
1 o ; V\\\=3^T^ 318 , 19: T^V»V=3 
377, 19: T£r^\=3 378 , 9 /i c( ult. ; 

TSf\> _=3 377, 19; 378, 94; 

p»i(\\v=3 377, i9-rS^\o\=3 378, 
«//.; T^\o\=3 377, i3; T«f^\o\=3 378, «//. - rcTvra 377, 7: rCTv^ 
rcifcvo^^ 377. 9 : rdkfio\a »v=3 
377, i5: rsrV-v^-v ,v:3 377. 
19: 1300, fi: 1312,v!:rS^o\=3 
377, 8 : rcri^So>t\ ^o\=3 1460 
19: 1717. 3. 
r:r\=> 377, /1 : rcr\=3 377, 6 ; ,\=3 377. 

93. 

rcf^cvrsva 699, Z,cf. t^\cv=3-\\. 

_=r> 364. 90: 377. i'i: w\_: 
_»A>\— vT> 996. 1^1: o.^\=»V\T^ 
318. 10: »\ ->Vv_=o 364, 20: 
TC^\=3 364, 19: r:^\o=» 364. 

19- 
rc^\=3 et r:lx3j\o=3 364. 93: 377. 

uU.; 491. i(i: Ki'Wx3,.\=3 364. 

93; «f=vx3*v=» 364. 9/1: 378. 1. 

^v, ,-> 378, 9: o s,\ -> 378, 5: 

^ov=3T^ 13, li; cv^v=3^t<f 

378, 3: o bi-\— =3 378. 7 el 9: 

^\=3V\T(f 318 . 1 ! : CV^\=3V\T^ 

378. 7: r^ i-> => 378, a: 

T^s.\cv=3 365, 5. 
p\ -» 378, i5; pov rarcf 13, t5: 
p\=3 378. 16: t!:j3\=» 378, «8: 

TCfVvvj3j\=3 378. l'l: ^-l^J3V=3 

378, 19 - «f r>\— =3 128. 5 - 
Tei»\=3 378, 11. 

«^^=3 378, 90; 1968. t. 

,^vv=3Ti^ 13. i(i: ^. v\ -V T» 996. 19: 
o>vv,— »V\i^ 318 . 1 3 : r^ \ vvo — > 
365 , 5 f/ 9 1 : T^V\o,\\vv— vT» 996 . 
i5. 

<nV\\iv=3 379 . 1 <) : Svvrarcf 13 , 18; 
■vvi=3 379. 16: TS^-v \ ■S..VV.— » 
379,i8f/9o:TCSAi=3 379. ult.: 
■=v*M=3 379. 17: t^\ . vv-3 365, 
9: 379, 19: rcl>-vwo=3 365, 8 et 
11; x^\<\ vv — » 365, 10 : 379, i3 

cl aa; yi^\a v> =» 379. 7: 

i^V\o^o.vi=3 365. 9. 

V\jtvvr-> 380 . G: xvi=3T^e/x.cv>v=3i^ 
13. 90: x.o.vv.->V\ rdl 380. 6: 
«^v.-» 379, 3: xw=3Vv> 720. 
19: rdxv^ra 380, 0: rilicovv— > 379, 3: K^^ojejov^ 379. 4 - 
T<r»v.m 380, 5. 
vi\j~-t et v^\j~-^\j—t 380, 9 eM 1 

- «IV^ 380, i3;664, 12. 
Kr^.\^-» 350, 5. 

A\,~> 380, 18 et 19; AY-nsT 13, 
, 33; 380, ai; A.\^-. r£ll 380, 
33; \\j~>\<: 13, 31; 380, 30; 
A\^-»W318. ^'^ r^\\~^ 
380, 17; 381, 2o;^^.\.\^-t381, 
i3:X^Y<r\.\^-> 380, 23 e( ai; 
Kr\\^->380,i8:r:^\\,->381, 
1-j, liliir. '^^ \ \^ — ' 380, 34: 
K^A\^-> 380, 17; x<lAJ\y<v=3 
366, i3; KrVa\.\^-> 380, aa 

— i<f \ \, — > 380 , jje«. , confer 
r<f\,\-^ - t<1po\\^-> 381, 

Kr^tVJ^\.->, ;j/. KLy> \^ -. 274, 
93; 277, 10; 381, 29; 790, 3 et 
C; 801, 10; 829, 18; 966, ult.; 
1796,5:1934, i/i. 

^\, -» 381, 1 1: ^\^ -ikT 13, ult.; 
^J\^^«r 318, iG: ^\^ ->T<f 
13, m/(.; «l_i_V_= 381, 26; 
v^\y\j--i 385, ,=) - T<rv \, -> 
381, 25, f/. rCi \ \, -> e( 

«fW\yft=> 371, 10. 

Kfr£lx.r3 382. G; »cncv.,.ra 366, 16; 
T<rr<l.r3«r 14, 1; t>«r-.--3 403, 
30; 997, 11; KiWLicai^Kr 318, 
1 7 ; 366 , 1 5 ; cuTS:I.C3^rt.=nA 976, 

i3: «rk: >o =3 366, 1/1; 

«lijKl;3-=n 366, iG; 9S6, 11. 

y:r ->. . -> 24, i/i; 382, 10, co(i/er 
rdsi=3ev=3 — '^— ' '— ' 382, 12 — 
Kr->.-> 382 , 1 5 - Kr=)jC3 382 , 
1 G T<f fA. ->...-> 1767, 1 4 , c/. 

T^tW— >— ). 

.^i^ 293, 96. 

Aj:=3^>\^, var. \=d)c<^, 1290, 3 1 - 

«fSA*r3 41, 8. 
KrVvv . -> 382, 16: 384, 17, confer r<^a\^.-> 383, 1. 

A*=» 383, 8 et 32;»V\\»ro 244, ult.; 
267, 6; 383, 17, cf ,V\ \.-. - 
t<r\Ai*=3, KrStvAira 166, 6; 
383, 19; 1007, 5: 1546, 16; 
r^^a-K^vijra 383, ao. 

^-vrav^r 15, 11: ^_x^V\Y<r 318, 18; 
«i»jar3 366, 18; rcrv*=xr73 996, 
20 -T<rv . -> 149, 25; 384, 9: 
1340,93; 1808, 2 -Kjj^ 384, 
12,^. t<j..»j — rwjaj-fcTa 99 , 
9:220, ii;235,i3;237,6:384, 
1 1. 

TCTi^ry > (w.— ) , *g* .-a »vt . — > 384, ao e( 
91 — ref ^ <\ ftA . — » 384, la — 
t<f T^ fK «vv . ~. 384, 18 - 
rcTi^-oojra 352, 7; 384, 17, cf 
r^^v»=3. 

\<r\.->, vcrs -> 384,/)fK.; 412, 18; 
kT^ \ ->, «iTiivijra, 384, 23: 

417, 17 — t<r^a_)t-kn ys^^s— > 

418, 10. 

«ioora 247, ao; 384, ult. 

T<rS.— >, vide v^\-i\=3 — r^^\ir3 

385, 1, altud sub r^\ •■S ra; 

^.^v-^ra (?) 385, 18; ^-S-.--) 
385, 90 — ,.^\»r3, rilja\jr3 
385, 9 ct 11; 987, ai; 1182, 8: 
1519, 1 1 : 1617, «/(.;^evr3^v=r> 
1182, 8 - rcr=73-=vc3 876, 18 - 
■v— >» . -Kjra 385, m, cf S Y<r»je.r3 387. 5 - ^^«j^ 386, 19; 
409, 99;«:r^aije»r3 386, 17. 

,=> 382, 4; rcTWa 382, 4: 387, a4; 

vocab. cuiii drv--> :3 composila vidc 

rol. 388-392 : adde To^-ra Wr» 
531, 7 ; rcTvaiVv.^ W=> 503, i3. 
cf 388, a4:.>..ax>.»-:\ Wa 114, 
ift, cf ^^-Oj-jajA ^jra 389. 5; 
r^-\jaji<r Vvira 211, 16: Vv>.r3 
7cm\ 268 , 4 , cf 389 , aa : W=> 
rcL-.-=\-_>i_co 1327, G: V . —i 
TdfloA^ 1011, idl. ; ^^(v=3 440 , 
1 1 ; »__o<7X»^^r3 440 ,17; \^i^=3 87 

Tdi-»A Vv»r3-:\ 439, 91; w^Vv^ 

^ . \; \A 439, a4; «r^ -> 
rcrv_ao_i..A 439, 90; Y<rV\--=3 
t^vv\;y,^ et T«^-\aj3-A T^Vvra 
439, 17; T<r--.^ . -> 387, 95: 
»<73ajVv»r3 387, peiu; i^Vv.Vv*=s 
387, pen.;r^y<:i^ ^.Wa 389, 

21; o — .X t ra^r^ 318. 19: 

T^W*Vv»r3 387, ao ; >(V.t^Vv»=3 
387, 26. 
T<r-a_=3T<r 16, i3; j-a^rcT 393. 9: 
T^A-rar^ 16, i3; r ->■ » •> — 1»<^ 
393, 9: ^^.-w-v-Tj 393, 8: T<n 
>a^^T<r 398, 8; Y ^^.-v-. 393, 
5; T<rX t -> 393, 7 - T<r_a^-=s 

, 393 , i, cf T^*v— »T<r sub T<r. 

7n..-\-> 393, 91 - ^^.-v-» 393. ao. 

TCftYv-k— > et r^n\-\n^ 393, 23 e(a4. 

A -V — >^T^ 318, 31 : «^^ -^ — > -T» 
996, ai; ^^ -'^ ->, 367, 3: 
T<rVo\_a,a-=3 367, 4; 394, 4 et 
G : T^V\a\Aa.=3 394 , 1 : v^-\ci^^ 
367, 9 ; 393 , a ; t<f \^--. 393 . 
i4;394, a;Ti:rV\-=\-t-> 393. u/(.; 

Tcr»'S.-\— >, «^^.■=v.-s— « 393, 12 

ci 18. 
T<ryv-> 356,a3;378,ii-T<oto2vr3 393, ct TCTxr^ara 337, T«^^Vv-\-» , 394 , 11 f( 1 3. 

A-ra 394, i5-A-=a (Jo) 394, 17: 
scrlptnm Aa. 1456, 4 — «^ \ — > 

394, 19- AflCT =3 350. la: 

AA=3 398. 5: T<r-VjAj 398, 
20; T^:r>jm^ tc^\.\— > 398, 1: 
T<r^A.»A.=i 397, uli.; 398, 7: 
A-v\-. 394, 94; A->\->-t> 
367, 1 3 : 997, 6 ; T^rAraAora 367, la. 
Vv*A=s 397, •9; T<lA-=3TCr 16. 1 9: T<rA=j>(\ 2031, 17: T<1A=3 394. 
91: T^LAraT^r 398, 4:t<^\ ->^ 
2031, 17: >-_i_=3W 318. 20: 
,.\ -> 369, 8; 397, 1 4 : , \ -. 

■=\nT<r 397, 18: , \ -. 397, 30 : 

T<rAr3 398 , 1 4 ; T<lAa:3 369 , 
88 

8;TCfi^ftAr3 16, 19: 398, i/i- 
rdtrC^X-» vide rSiAra . 

KlTVxjjworaX.-» 394, aS. 

r£:,-=\o:!s^ 395, /1, cf. «i^^^Oi^cvri . 

•^aX=3 394, ih. 

Kr«Tjl=» 395, 7-k:.o»1= 129,8, 
c/ v^m\r-t 395 , - ^trAraja 
997, 5: ,tn \ ->V\ycr 318, 99; 

o »«n 1 ra^r^ 368, 10: 

"> \ :3V\«:f 368, 9; 

_^ =V\ =n 368, 11: 

-><n\~>Vv=o pro ^■S ro— >Vv=>3 
1181, 19; t<L.t73Acv_=3 368, 7: 
^-losAci^ 396, i5 (/p^s ra/« ii'. 
FrsBntc/ >»<n\a:3). 

Kl\^ewl=> 50, 10: 395, i.S: 593, 1: 
«l-^W \a \ -> 395, 94: 
859, 16:900, i:i:>-\yO \ -> 
Td=n<w— > 351, a: t^\ rvA ".ra 
395, t/i: 1818, i5: oom "_r3 

395, 16: «isAm "_= 395, 90; 
461, 17; 493, 7; 967, 1; 1701, 

99: t^^ zTiii^ " — > 395, i5 — 

rg^^.N^cAra 395, 18; 1587, i3 - 
rcrScv\=3 396, i3, plur. 918, 7, 
c/. fd—^a-^-ra; ., oax-i-\o \— > 

396, i3; 426, 9 - «f-Holn var. 
r^\o.\.=a 893 , 9 - t<l.>Ao \ -» 
396, 17 - rclM^oJirj 396, 18. 

y<^\,\ -> 396, 19, c/ r: r\ \, ->: 
y<^\j\-> 397, a: ^^.\^\-> 397, 
5 - rCl\A=> e( v:r Y ^a^ 

396, 93; KrV\ \^.\.->--73 396, 
/)eH.; rt:fV\o \^ \ -V -n 396, 9/1: 
996, «/(.; 1263, i3: 1494, aS 
{script. TCfV\o\\^->.T> 396, 9/1) 
- rcfV\.\^\-) 16, 95; 17, i3: 

397, 8: .\j \ ->W 318, 93: 
\\->rd 16, 9/1; \\ -> -n 
397, 9; 997, /i; rtrV\o\,\->-7a 
397, 9 - ^^.v\;\-> 397, 11. 

^»v\— >V\m vtde am. 
^rslAra 397, 93. 

-Tjolrarcf 17, 9: 700X^3^^ kA 17, 
1 o ; 399 ,10; «Txmo-^ •^o\.— > 399, 9: rilryv . \ -> 399. 17: 
ToXrsV^rcT 318, 90: 7a\->V\V\ 
2094, 17; wibAra 399, C, 10 
d 19 - r^\-> 399. 3 et i5 - 
r^^r\\—i jiro r^s.,o\r3 399, 7. 
v^\\-t . rgaKTAra . >^rd\r3 398 . i8- 

9 0. 

rslcoXra 399, 91 -k<\^~v\-> 400, ■S \ -> 400, «/(.; V \ _i 400, 93: 3W^17, C: 
. . \ -^ 

398, 93: 400, jo: .s \ ->V\rcr 
318, 96:400, 1 9 : .iArarir 400 , 
99; r^ s \ — > 400, 18 etpen.; 
r^Vvos .\— > . TcrV\o \ s\— >V\ro 

400, 18: rcrVv-V-\-=3 400, 91: 
riiAo= 369. i'i: ri s-o \.r:i 
396, 6: rd^o-A-n 396. 3: 

rH^s^a i^ \ =3 396, 8: 

r:rVv_,^oAj=»_m 684, i4 - 
■s\-> 401, 1 - ^\\-> 400, 16: 
»o»a^s\— > 400, i/( — TaAra 

401, 3. J ^ 401, 19; cy. 
\ -)K^ 17, 400, 18; r^ 1 J 401, 90 ; 
-L^rcr KrVv_^o^ 401, 16; 
401, 93; 1619, r^\A— > 401, ull.; coiifer 

rt \ -> 402, 3: r> \ -> 402, li: 3; p^ 402. 9: ■pAraVvi 402, 
A =3V\_^ 1181, 18: r^r>\rr> 402, 1: rcTV^c 
402, 8 : r:rV\oj3o\r3 396, 19 
pXr3 402, /• T j_st\r3, ■ . y \ — >Vvr73 402, i4: ^ Kje\r3 402, 1/1. 
T<rV\-\--n 402 ,91- TC^V\ \ -> pro 

rcrV\-\-->-=\ 402, 99 - >V\\-» 

244, 19: 402, 16: 2070, 21, cf. 

,V\\.->: ^VAra 402, 18. 
T^vra 404, 5: rcTVviAra 17. 17 e( 9/1; 

rcTvrsrcr 18. 5; o-»--> 403, 90; 

997, 11: rg:_»--»Vv-m rcTA 370, 

6: r£fVv_i__i_=a_m 997, 10: r;r»t-»Vvro 370. 6: rcT.vra 403 
pen.; r^\.»— > 403, ult.; rdj,»or3 
370, 5; 403, pen.; rCTWv . \ -> 
A03, pen.; r^VvotjAroVvm 370. 
6 - rcr..-v-r3 404, 1 - ^^ . -. 
r:r\_v-=x^ 399. ■>«: 403. 1, rf. 
rcrSjra : r^Vv^»,— > . axvra 403 1 . 
=> 403. iM. rsTAira 402 , uli. 
..-y\.\— > 403, 9 rCrVv. 404. rj^\-\— > 405 , pen. , cf i^Ttjra . 

rcTxMra 1252. 90, ef. TC!!iaijr3. 

r£r-=vvr3 404 , It ~ «fSvra 406 . 9 1 . 

r^i^vra, Xira vtde \r3. 

T^_co_=3 407, 99: a-_co__3 408. 7; 
r^ro.— )rcr 18. 10: rdcora 407. 
99: 408, 8; TSTfc tvy-» 408. i3: 
rcr..flft r»--73 997, 16: rcr tw-> > 1213, 16: w^ojwra^ 2031. 19: 
rC^tw— >T^ 18, 10: Tsi-ax-ra-m 
408 , 6 : . » tY\ — >Vv-m i script. 
■ . iwt") 1191. 10: *^ ■ ~» -» 
408, 5; r:rA..-Kvr^ 18. 11: 408, 
5 — <^ fw — >. o fyy — > 407, 91, 
/. TsTm-^. c/". r^Xj»:^. 

Oft-T. rvt— ) 407, 93e(/)e».;<n{w— > m,— > 
370, 9/1: oo>ra-cor3^ 2031, 91: 

Ck> ra u» ra m 997. 17: 

o <Y\-> fw-)W 318. 97: 370. 
93; T^fYv— > fv>A— » 370. 99. 

rdt^fw— >, pl. T^Vvo-vttxra 407. pcn. 
p( ult. 

0— >fv>\, fv>— > 408, h. 

TcrV»,..r>>\.fYv— > 408 , 1 3 — rwS. fv>— > 
vide rcrSfvv— » . 

T<rm-cio=3 408, u/(.; TcTvmLXiora 409, 
9; w^\.fY>cvx>o rdrrt fYi.— ) 409. 
5 ; »._aj3Tcrjaorr>mT^ ".ra 409. 

7 : r^ =r> 00 =3 408 . pen. ; 

T<ry\fY)ar3 370 , ult. ; 

412, 3: «^V\a m^ 

408, 18: rdma fw 
408, 1 - ^o 
10. 77. 96: 
409, r^via — T<J3^T^ ■ tYV--> 409, 2J. 

■S-ttxra 410, 2, i5 e( 20; «wavS n\~^ 

410. 22 : 1 ;^ ~> —> 410. iG; 

■\j.i»,=3 409, /1: T<rSj..pa=3 410. 

i(); -S co =3 410, I c( 9; 

^S.flo..->W73 371, 5: 410, 18; 

v^\—£a ra, T^ »'Ko m —», 

r^VaS > c^» ra 410, ili; 

Y«^\>ft t ^ fw-i-r » 371. ,3: 410, 
a; 997, i3; Kj-vojftra 371, 3: 

410, 2 1 ; TCf-\o__fiOLj3 410, 1 - 
•SjQara. t^-S fyv~> 410, 5 ct 23: 

411. 1); «^V-K <v> :3 112, 26; 

•S <v — > — > 354, 0; 411, i3; 

y^ «v — ' 410, 20; t^^S ci\ -a 

T^j^S-ra^A 410 , 5 ; rd^ m —i 
r^S_.v_»A 410 , tili. ; ri\ r» *-> 

.X * \^-\ 411, 6: T^n fA ~-» 

T^ vv » \ -r> 411, 3; v^-K (w *-> 
x>^A 410, i3; T<'— >^ -vcftia 
233, 17; 410, 4; 1156, not. i(); 1776, •^ v^\. £A- 411, 7: T<1\,S^ T<rS-00C3 410, 

1 1; T^ \\ ax => 410, 93 

i(\ >r^ i-S £» ra 410, 2^ 

•S tA raV^ m 410, 21 

^S-oft.->^^ja 371, 5; 410, 18 
TC^Vft \-S ivt — >V -n 410, a/i — 
<<% fSA— t et «^-^ . fv> — I 67, G; 
189.8; 191, 2;408, i5;410,7; 
1445 , () e< 7 ; 1983 , 7 ; rSl^^-Vfioca 
.^^evxAraScvrrJA 411, h. 

T^^jc»rr> 412 , '1 , 9''. T^Vv_£a_»_n - 

rd noV a> =a 355, 11 

TCTi^SVviiars 84,8. 

•^< ->•— > 414, 7 — <•—>«•— >V-r» 412, 
23; Kf N. -> N.ft-:3 371, 8; 
TCfVv»,a>.a— >\— > 355 , 7 ; 412 , 20 : 
1^513 . iG. 

TjT'. -> 412. i(j; T<f V -iTCT 18, i5; 
K:i.=>412, 19:413,2/1:418,8; 

TSTV i => 413, 20; 418, 7; 

'«?'V»v-» 413, 5; »^.v-. 413, 

■•'1; 567, G: w^V> v . v -. 567. 8. TCT 18, iG^TtfAcvi^ 371, 9- r^Cii^ 413, 8. 
\iJ3 413, 12. 
■X^s-» 371, i3:413. K 
18. 22: ^-»-V^ V TCTV. 

ojVv- A;- -V -2>.0- lto 413, U); 
-ra 371, 11; 
-=3 418, 18; 
=1 371, 12 - ^^^-Ar- 371, 10 tC'^^^— > 413 , 2 (J , vide T^^^^v— > . 

.\s.-> 416, 9/t: TSTWUvra 413, ult.; 

TS^\>S— > 414 , /1 ; T^^O \ » \ — > 

414 , 5 ; T:15^cvi.=> . KfVAo s-> 

413, 3: 1445. i\ei ']:r<f\ s -> 

414, ii et 17: v^—mv^ .\ s — > 

415, 21: <iN^-\\->.-> 38, 6: 128, 
lA; 131, 25. et «tv.— >-^\«.— > 416, 
3: T<'v\>woX.^ \^-' 416, 28; 
T<f-v->-:v\\-> 416, i;940, 19; 
T<l>t\\\-> 416 , 5 : »<^At> \ V -. 

416, 7; — >^— «>\ »- — > 416, 12: 
T^VOV \ s — > 416, 10; .\ s — > 
y^*ii 415, 25; T^ ->\-r> .\s— > 
415, -itt: -HoJkA \v— > 415, 2G; 
•70j^-S°k\s— > 416, vlt.; .\ s. -> 

-a^ 416, aG; \ ^ -> 

416, 27; A ^^ =3 

-=ry > n 415, 1: 417, 1; 

-rr» y \ \ -> 417, 3 - "-"-T>\v— > 416, 95. 
TX\->-73 997, 2 1 : T>\->Vvm 371, 1 k : 
417, Ge<8: 1181, 19; 1182, 10: 
Tt^rv\-> 417. /1 ; v^r^e^ 371, o-v_i. 371. 20; \ \->Tcr 18, 23: 
i>(\=r> 371, 18: Tcf^_>>»o_=3 
371, .fi-T^'^ . V -. 414, 11; 
T^AOA-3 413, 1 1; ^■=. V — .V«^ 
414. i5: o^-S^— i^T<f 318, ult.; 
414, i3: -S-K V — »V -n 417, 19; 
1181, i5: ^iSS ■.■.-aVvrr> 1181, 
1 5 : T<l>-=\.>S\-> 33 , G : 417, 1 2 ; 
T^Vvoj-\j\i.r3 417, 11. 
Vv\-v> 371, 23; 418, i5; 1213, 16; 

(n >od\ ^ — > > 18 , peiiuthmn : 

371, 22; 418, 1/1; 1213, 9; 89 

.^^oaVw=3^371, 21; 1213, i/j; 
2031, 23; ».AVv^\->T<f 18, 20; 
418. i3:TcrVv__i__=3 1213, 9; 
T<fV\V\— > , oaVvVv \— > 18 , >ilt. ; 
371, 94: il2, ult.; 418, 19, iG, 
ao, et 29; 1213, 17: T^Vv^o=3 
371, 21; 412, ult.; 418, t5; 
1213, 1/4 cM 5; osVvxraVv 418, 
18. ^ sW419, ^ 419, A: 950, 19: 
T!fV\ey_>^ 419, 5 -tr- 

1970, • 5; ^^f^ ^ 419,92-,^ ^f_^ 419, 
2/1. 

419, 9,420, 5 c<8: o 420. 3: r^-=3^ 19, ^■''^^ 

419. 3:T^. -> -r> \ 974. iG; 
T^.>.— >Vv=73 1181, 21: T^Vv^ 
419.3:420 

420, G; 
420,3; 
T^V\evjOf=3 419, 2. 

A<<'.V..-> 419, i5 - Mf*\f=3 419, 
»tT5jV-\j.:3 419, 8: So^,— >v 419, 9: 

1213. nlt.; -Kcy =3TCf 19. /1; 

•=\3^ 419. i3; S,..=3-> 419. 9; -y3T<r 19. 
2032. 5; \^ 419. to: n^^aV^ iV_i «1\ 2094. 
ult.; S^V\Vv 2094. •> t ; «^V^* 

419 , 7 ; 420 , 1 : T!:rV\oS^=D 419, 
7, ioet 12:420. i:T<fnjCvr3 372. 
ult. ; 419 . 7 : 420 , 1 TCf V^Scyra, 
476, 90 — T^^^.r3 jD-o T^S..vvr> 
419,95. 

p=3 420, to:T3«i=3 352, iK 420. 
I o ; T<^J3=3 420 . t G : Ti^.rv.»rv— > 

420, it: 1332, uft.; ^juo.jj3=-> 
420, 12: Til_j3wJo_j3 420, 10: 

T^V\OJ3jJQ=3 420. ((>, >'! Ct lC). 

- rv.o, r> 420. nlt. tc^ rv — > 
420. 15: TC*o=at\ tc^tcT 534,. 

vixymr^ 19 , 12: >«»o_>ja=aT^ 19 . 
i3; TCirx=3 373, 8; v^Lsxrxkn: iM^r:vtii« ■i4Ti»i»M 90 i^\jj3>rD — T^\r3 420. (j; a-».. t\ ->^t^ 318. /)cn.; 

rdrvraX^ 373. 0: tC ' . o -i r^ 

19, ij: cv_»^r>., — »Vvr^ 318, a8; 

i^_j^_o«_=3 373. /i: 420. 17: 

t^VvoAjj^~>Vv:?3 373, 5. 
r£f\jJo.=3 1140. •jo, cf. y<^\ , » rv *\ — 

KrWx-3 420. i<). 
r£l\.j3i3 420, 9.) - T^»=OA rC^Nrt— > 

420, 91 - r^A.tao^ 373, 9 - 

riHneca 373, 11. Vv^ 421. (i: ^o-n^rsf 19. li: 
373, i:i: \.o.=3 421, 8; aj3-= 
riliKi' 421, 6: <xy:=iv^ 19. 1/1: 
373. i'i; «l^-vjara 19. i/i; 373, 
i3;421, -j ; y<:\xia=i 373, 10- 
rc^\__J3-_r3 16. 96; 421. 1: 
«fSx>i3 421. /t e<(). 
421. 1/1: Ycf-=vj=i 421, 1,'): 423, 
:5; rslv=» 404. 6; «Ti^AS 437, 

9(j; «fX__— J =3 406. ull.; 

•v_=3r:f^r;f 318, 1; r:f>(\oS_:3 
318, 1; 421, iC); rd-rarcT S_=3 
423, 10: «ijtvjr^ ^_=3 421. 
95:423. i:5;«SXj<^ A=3 422. 
a: 436. .t; «i^^rcf Sra 423. 8; 
1030. ;!o; «^^oVv.rcf -vs 422. 
1 e( 29, T^aiAr^ •\=3 421, i/i; 
rdjar^f ^=3 423 . ■! '1 : rSlxjA^ 
432 , ) 1 : r£fo3_^r;^A r:Lx_i^=v_=3 
432, 90 : »'=va.o=3 -Kra 428, ult.; 
423. /iCH. ; c/". 

^■K ~-> et V\ >_=3 

r^sncYv— >: V\-.r^^V\ cw— > -Kra 

423, 91: «Ln-\^ \=> 424, 5; 

riifloAiv^ 424 , () : «^VuX,,^ -vn 

424, 11; 1088, 99; 1209, 9; 
p^Sr^oJ^A oj-v=3 425. iS: ■\=3 

«i_=3 >oA 424, ult.; 544, /»: 

rd__coo_.^ -vra 425 , 9 ; ' 
rcf^o=r>T\ 431, 16; r^:;^'^-:^ 
425 ,19; rslX^v ■v=j 428 , 
rsl_^»5_i\ -vra 1491, 9, d ' 
rdxviv, r<lxys-\\ -va 695, 3 rClja.ivv=3; «^Si^.» ^ cf- 
258, ult.; 708, 5: 1301. i:rc^v» 

431, 9/1; rCLfc^ -vra 428, pcn.; 
rC' > \ v\ •Vra 209, -2: 1164, 9; 
1989 , 5 ; i(V=v*;co^ ■'vra 428 , 93 ; 
r^-\Ao.^ -vs 424, uli., et •vrs 
r£r-v9k\,425, 1: TCivj.rv v=3 431, 
f) c( i(i; r:^ -V \ vj=3 431, 2/1; 
936-, 9/1 ; rC^.^-n -v^a 431, pe».; 
v=r>s. •v:3 433, 1: t^\>\s- •\=3 

432, /)«!.; >v>\N.. -vrs 432, ai; 
T^^v-n-ifc^ •vra 432, ult.; ■vra 
rcL_v_5^^vo_a 1585, 8; -K-ra 
r:l=rx_w_^ 433 , :5 : vcfvoj ■v=3 
433 ,19: 437, uli. , coifei: "iK 90 ; 
435, 3;\_-=» 
TO^wjt 435, uit.; >=rAoV\ v=3 
438. /)en.; rcTi^i^ v^ 1411, 6; 
t^^^Ht^ >\=3 405 .10: 669 .11; 
1756. i3: vid-; alia vocabula cuiii 
>_v=3 composita col. 404 ct 405; 
>_=3TCf Vv\_=3 437, 97; Vvv_=3 

^ \ >iOTCf 56. peii.; 438, 1; 

r:L.norcr V\v_-=3 217. i3: 438, 
9; 462, 19; 499, 1: V\\ =3 

T^=n (Y\— > e( =3 Vwia; V\-vj=3 
rcf . \o-V^437. 9.t: 606, i3: 
r£L\^ V\\_=3 438, h:>s^- 

kTvj w 438, 1/1; Vvv 

r^)s\ . \;0-\ 438, 96; V\^* 
rcfV\=ru 438 . 1 .> ; rC^laA V\- 
438, 9.5; ^^o^wvS V\-\=3 438. 
91: «i^^oj V^^S-ra 437. ult.,cf. 
T^\o^ ■\=3; T^\r> Vv\=3 438. 
9 cl 93 , cf. T^\.r> Vv^.— > ; V^^" 
r^\~->^ 438. i5; ^ 
438, 6; rCLiArcT Vv.A-rJ 40, 3; 

407, 5 : 1480 .11: V\ j- =3 

-;pljoso_\t^ 407, i9;Vv_ r^vj-vA^A Vv\r> 302, 19 et 90: 

406, 'i'i;5S7, /1; 1705. /1: 1747. 
«//. , rf. kS o n. V\\— > : Vvv=3 
T^ \ r>o\ 683 , nul. 1 •j : TCf Vu=3 

r^ \ -Tj^S-M^ 407. I /1 ; V\ v_=3 

t^o^v=xj 933, 7: r^»\.\ Vu=3 

407, 1; 647, 3; 973, •.<'.; 1948. 
«/«./■v.-\=o Vu=3 407. /i: 1599, 
1 . ci rc?vjv_=r> V\ ,\-> 507. i (i ; 
i^V\-\=73 V\v— > 407, i3: V\_x=3 
TcS<\i 271, 9G; 276. i;407. 18; 
1849. i5; nf-7\ v> Vu=> 362. 

8; T^\ a ^_ V\ \ — >. V\ \ — > 

tCjO-Kn.- rt •^ — >■=> TA^ Vvi=3 

302, 18; 406, 95; 407. 17: cf 
^^■\Aa Vv\n; <^.r>o-o Vu=3 
407, i(i, cf. ri . oo_OA-=3: 
r:f.\r> Vvv=i 406, 90, cf. Vvvrs 

421, 11: \ -> \ 421. 19; 940. 
91: Kfv-=3 421, iq; r;L-.S -» 429, 3, 19 ci 99; 1 
18: T^ f» -^^ <jy- 
429. /1; rc: .v_ 429. rdxisrcr 407. 8: 1041, 17; Vv4=3 
r£:\\r£r223. 93:407, ii; 1492, 
5; r£l=7Xj»=J V\v=3 407, 9, cf. 

TCL_=0 00 =3 ■V-=J Cl V\^S =3 

T^=rx-aic3; rcL»^\_^^!\ V\.v-,— > et i "tvAt^a 421, ao - .v— ><v> ■\=3 425. i5; 
429. 18: 
«fVwij^vra (/. T^Vvo_x_.^\.=3 ) 
429, 19; r:i.\o=3 374, i5 et 90. 
phir. 374. i(): T^Vv-..A-j\ — >. -Ta 
998. 9: r:fVuvvj\=a=o 998. h ei 
9 «fVvjvra 430. /i <>< 93. 

^■v=j 429. 9/1 ; 430. 19: -vjvja 
rci=3A 430, 9: rcSo^s 373. 9G; 
oj..\ \.-rvjT.— > \c\=3 374 .11; 

r:fV\o\o -> 374. i3; V\-\ = 

438, 19: \\o =3V\ =r> 375. 

21; 1181, 10; t^Wo =3 ct 

T^Vvo_\\\o_=3Vv_:r> 375, 90 — 
TCr\«v -» et r£L.\a_=3 373 , 18: 
TCfVv..\or3 374. 99: Td_.\o_=> 
374, 91; rCfVuv.\=3.-r> 997. pcu. 

-~ i_^« — > » et .^_\ t =3 

(T^VAjoi») 374. G et 7;rdvj=3 
385. 8: 1236. 11: TCrV\\ . -> 
385. 3e( 8. 

=3 vide t^\T£L_=3 — r^\ =3 432, 29 - v->'* - -Kra 435, 5; 
436. \.cf. ,s-vy. \j=i. 

«rA=»Kf 19, i6: 426, 3;«:rA=j423, 

99: rd .-S ra 429, \h el ai; 

X»-\r3iM^ 430, 95; rwi(V_»\r3 
426, /»;429, ii; 430, i5; 431, 
i; i<f-r).\s. ^Sra 429, i3; 
Kr^\_j\_=> 429, i3; 430, 99; 
r£l.a\r3 426, 3; r^^o-jo-K-ra 
426, U - «;jcu3-=v=3 Kf^ra 430, 
90 — rcL-jw-iQT^A—ra 183, 4 — 
ft>rtvcr-\:3 422 , 1 3 , rf. Kf V\«-=vr3 . 

i^vcvra-^ra 423, 10. cf. r^xa — >\\ — 
rcL \a =i-S ra 423, 90 - 

i^^cvra-Kra 114, 1 ~ KjSra^^ 
424, 1: «rW^^Sra 424, /1. rCTWVAra 424, i3. 

K^TVA^ 424, 95; 1208, 9 - t^fAAra 

424, i5: 892, 7 - rd_»oA-=v^. 
-laoTvSra 424, 96 — w^eu-^^ra 

425, 3; 1404, /. -ri^iA^ra 424, 
-iaS ■-> 424, 39 - 9/. -- K- «f^AS=3 425, /4; 1513, 7, ff 
rCf^rv^o-^-Sra 425, 5: 490, 90. 

rs^TKfo^ra 426, G rd.o-=v=> 428, 1, 

r/'. rd_joS a. — T^ \o-S ra et 

r£l»Ao\=i 87, 90; 426, 11 fi 
17; 862. 1/1, cf. riTna— \_=3 - 

rcT^oS ra 422, i3; 427, 7: 

1467. 3. 

rCTv^ra 428, 19 - Y^LxvjvSja 428. 
1 3 , cf. r^ja.iv \=3 ct r^i^v 

T<Li-\r3 428, 90, cf. r^vSji. 

TCj.i^\r3 [Cartlmgo) 82, 91. ,\=» 431, 3 - ,jrrx.\=» (□■'C^n na") 
429, 11 - ^ . y.-=v-ra 431, 1; 
435 , 7 - «:rirv»S=3 ii(/e sub Sra 
e< *m6 r^-\=3 . 

a_:i.-\_=3 431, ();X_^\_:3 431, 10: 

ysoS ra 427, 9/1; uvS ra, 

rda.-=v=3, _...-> ■S.ra 431, 7 p( 8: v:L^\^ 375, 9; ..-v.' 430, 7; VN^rarcT 21,i6;375, 9; 431, 
9 1 ; .^..eLa.-v:3^ 375, 1; 1284, 
1 o : rC^^ram 375 , a ; ys a=3T^ 
21, i5: 431, 90; rsLa.Sa=3 374, 
96: As.Aa t^a.-=vevr3 374. 95: 

T^^ft a.'\cv_=3 374, p«. et ult.; 

rda.Ar3 431, 90 ;rda.Sar3 374, 
pen. — r^ \~\ •sSra 431, 93 — 
.\.,-v\=a 431, i4 — t^^\-a.-S — > 
20, 90, 9 1 et ik; 431, 11 cl 19: 
590, 3; 1340, 93. 
7o\_=> 432, 3 - 70^ -> 432, 7: 
_j=rx.-\r3 429, 6; -p\ — >Vv-:?3 
429, 8; 1182, 9; ^jm-=v:3Vvro 

1182, 1: ~p\ ra ro 998, 7: 

r£lro-=v=i 429, 8: 432, 9 et 19: 

r^Xm^ra 432 ,10 — Ki»-=vcvr3 

375, 7. 

.\^s..\=vrr> 445, 7; 522, i5. 

^a-=vr3 427. /wi.,- ^^S-^a 433, 10 e( 

r^ 21. 90: 433. 6 ci 

998, 9 

ra m 433, 6: 

433, 9: 997. nlL; 
r<^\=> 433, /(. . .* jv .•=vr3 430. i3: p\r3r^ 21. 91: 
433 , 1 5 ; p^rarD 433 , 1 5 ; 998 , n 

1 1 ; r^jaSra 433 , 1 5 : t^_xj\j3 
rsLiLivcvJ^»^ 434, 10; r^ r>-=\ — > 

433 , 99 : rij3-=vr3 433 . 9 1 : 961, 1 ; 
— T<j3-=vr3 434 . 1 - r^^M3a-=vr3 
427; 3 - >J^aj3\r3 434, 9 - 
rdjjoojaSra 296. 95: 434, 3; 
736. 19; 1071, 99, cf ^ \ -) 
r£^cvj3 T<f-i>-po-p\r3 275, 
9 , cf. r<!iorv.w=vr3 - r^j3j3-=vr3 

434 , 9 , vide ^ ^ "•S — 
r£lioj3j3-=vr3 434, 5; 1780, /1, 
cf r^ar>>r> rCLto. ja.-r>A-r3 
1071. 99. cf. rduacvsa -Sr^. 

v^W^ 434. 99. 

«^^■=v=3 427. \U.cf. r!^>^o-=vr3. 

Kjoa 439, 19: 1032, 5: 1361, 9/1; 

1388, G; 1540, 19: 1932. 19, 

c(T<ix.ajtr3 1932. 1 1. 
rc:!^r:rajtr3 439,7. 
Ajjtrs 439 , 1 /t ; T<f.\ ...».-> 439 , 1 5 ; 

.\.y-3>tv=o 376, 1/1: r^A_st=3 

439, 10; rtf \.».a-=3 376, 1/1; 
Tw Vo\.ir— > 439. 10. 

■ >— v\vy— ) 439, iG. 
Ajo^rv:3 439, 99. 

osoA^^ra 440 , 3 ; A^ ->rt:f 22 , 1 ; 
A^rvrDTo 998 ,19; vA^^r^Vrcf 

440, 9;Kr \o^v_r3 439, ■C,; 
440, 3 ei 5: rsr^oVra 440, 
1 e( 9: r^VaAo^ — 1 439, 99; 
440, 1. 

■=vV — V 440, 99; »Si(v_r3, w=vVv_r3, 
..^os-SVy =3 440, 9 1 el aS; ^^^•rvM A^vra 440, 

440, -ih; Si^ra SVv^a 440, 95. f: ^^Vvra K^r:!. T^VcV. Tcfi(\ard_ 442, ti, plur. 442, 16 

JSs^rt 3r> 1182. 18 

_.«:: V.442. i3 

X.^441. )3 
y<^ »^ok: i>s^441, 18; 

rcrVaii^oKl!^ 441, 16. 
922, ult. 

Td«3J<VCOtvX^\s.^ 915. 9/1. rcT^rS^bs.^ 442 , 9 : rsL^rclVs^ 481, 1 8. 

T^Sr^S^ vide S!^ . 

r^ —V V^ 445 , 1 5 - ^ — '^ V^ 459, i9,p/»r. 458. 90; 459, 16; 92 

i^^S » tw \ T^raftX^ 458 , j ■! : 
«f^oiv^ 459, 17, /)/«)•. 459, 
ao. 
r:f»,=3.X.^ 445. i;i, 1/1 ets>h; 446, 5 et 
1 3 , pliir. 446 , /4 ; ^ft *^ \^>-A 
1284, 1'): r^->\jrvro 445, pm. 
ct ull. ; >~-v\>^ 446 , .■) : fyt—vV^ 
. 446,s:rsi=»X3<^23,!:x<:=>,\i 
1214, 18; .^ -> \^ 1287, 
17; Td_=>_5k4fv— 30 445, pen.; 
,ja,2s^ 446, 1; rc^Vv-K-raX,^ 
446 , 1 «•( 1 .■) , p/wr. 446 , 11: 
TCf VvoATxiv^ 445 , a .1 : Kl>,=xiv^ 
446, ii:«l_*_=3cv_v,^459, 8; 
rd!»mo-\ rd»=3,i^z73 998, i.5. 
r^ n ^X^ ei i<^^o.».-r>V^ 445 . 1 G 
cA=>X^446. i7:Kll*r3JVs^445 
1 G ; r^ \ \ — > Sjft^m 445 , 1 (i 

«rVv—l^ . -> S>^ 445, 17 

Kf^a \ . -> V^ 445 , 1 8 

te^>rv/\ \/\ rwjj ^-^ -i<^ 445, 17 ci 19 
-> Ss.^445. 18 ^T^aiTA^^ 445 . 1 (). 
T!::A=».!^446, 18. 
^^ =3 X^kT 319. 9: 446, 10: 

r<i. — 1 =j — >y^ -73 998, 17: TC^Vva. _ii<,^446. i< KfVv:^^,^ 447. uh. ,• Kjjaai^ 
459. 7; vd\cik\-^ «^ \ — i r t \^ 
459, 12: '^^— >\ •^ r^vraa^^ 
448 , 1 - .^V > \ — v/v \^ ei 
rCT \.ra-A ^ -»a-\^459. 1/1 - 
T<fx=3V 446. 0.0 vC^ 446, 6; T<rSaJ^A «li-j^raJis^ 
446, 8 - ^_^A ^^ V -> \^ 
^ij^Kaxi 447, -2 3. 
x5v^446, 23 - .,_.av=3.iv^446, 
9 /» — Aar^ Vv— »\^ 446 , 2 1 
~ vir^\->.\^ 446, -3.'). 

521, 1^.^3X^446, 26,e(T^ , 447. /i e< 9; kT^-K. -v.\^ 
447, 9 : T<Sa_ii «^'^-^V^ 447, 
3 et iC; •\_ja_x-=r>'A 
447, i3;T<jAi^ 
447, i9;>_x_» -K -> V^70, »/i; 
447, 22; •=v=iX^T<f 447, 7. r/. 
X^«:^: Kr^a\=3.\^ 447, 

6 , /j/i/r. 447, 1 

447, .5, coii/er T^S 
A..«^^\=v\^ 447, 1.). 

«rXlai^ 41, ai; 443, '1. 

T<r V \^\^351, 23: 448. i3: 1022, 
1 8 : 1093 ,11, script. » <^v\^ - 
Kli-\^448. !•! t<^v yv^ 

448, 18. 

rcf V-=vV,^ 448 , 19: w^-\v^s^ 448 , 

20 cl ■> I : T^ vS \ \^, scripl. 

v^^^li^^. 448. 23. 
448, peii. - •\.A_vi -O^ 450, 
^a-K^vVv^^^^, 3; 

449, /i;452, 19; T<ri\a_v^ 

449, /1; 452. 19: T«rAAX.^449, 
(j - rcTAX,^. «r^^^X^ 449. 8; 

450 , 1 e( 9 ; -A^iN \^ 449 ,19; 

•AA\^r^ 450. 1; ^a» -aaX.^ 
449, 10 et 20 - «fAa_X, 460. 
7 e( 17 — A':\ \^ 449 ,19, viclc 

449, 21 - 
r^AAa-iv^ -\A 

TcfAa-v\^450, /j 
460, iG. 

T<fA\^ 44& , 1 .5 : r^-\_\^ 451, 5 et 
9: riL,A-X.^450, 23: 451, 9 - 
r^^^vV^ 451, 1 1 — t V -^ \^, 
vidc '=v^. 

Aa-:O^450, 17: Aa^XjJ^ 23, ult.; 
TOx^ Anis^ 452 , 1 ; «^1.^:^ 
450, i'i: rcfi^A.-^X^451,/)eH.; 
«r^aA.nV^451, k: t<Aa!s^ 
450, i3; w;l_:kaTv_Ji^202, 7; 
450, i9;T<rVv.A\A «:^aA\s^ 
450, 11 et i5; «^ \/^Tv \^ 
T^xjjj-\:3^A 450 ,19; T^^aiv^ 
ein^^n ^AO V 460,23: 
«^^^^ 
452, 9 : rd\^Ai^=n 999 , 1 /1 ; vide aliud 
sub \^^ \ ~" «<r > \^ V^ 
452,6. 

yaa-^x \4j^ 24, 1: 451, 19 et 92: 

•7>aJ\^ 451, 92; 
451. 17 et ■i3: V\ m-A \^t^ 

451, 90: Y^ -nA_\^452 i(; ei 
)8;«rVva_irv_,A_V,452. 17; 
T<:=nTv5v^451. 18: 452. 17. 

T<:aiAi^452. 90: 453, (;: 520. 11: 
1141. /t;T<r\iv.>A 

452, •».t;V 
«Ixxxvv 452 . r>en. ; T^_^_v pen. 

«:1\^A 453. 1. 

^-^oJwAiv^ 453 , 1 8. 

A^v^rrv^ 974, 17; ^-^^^^460. q,,: 
AtvXk^ 24. ■■>.: T<:j^AJi^453. 
i3; T<l_^Aa_\^ 460 . 19 et ao. 
KL-^a-vJSs^ 450. 9. plur. 450. 
10. 

•KtvX^ 453 . 1 .=) - «r^Srv-i^ 453 . 1 'i 

K?S .t> v^ 451. 16 - 

T^Vva^S .•:> \..^ 453 . I G . vide 

r<i)tvt-\\^^ y<l^\-\J^^ 453 . 
17 — T<iAa»^\^Ai<^ 1404. i3. 

«rx.AVs^ 453 .19 - rdjctvv^ 451 . 
i3. 

r£r<TJ_-\4<r 24, /1: ,m_X«r 24. kk 
456, 12: w_aw>-.^ 1215. 10: 
T<r<T>.Jis^ 456, 16; r^«rv_\_=r> 
456, i3; 1000, 18; i<1..oj_\^ 
456, 10: T<rV_.a)-\..^ 456 . n: 
1 4 e( 1 7 - r^CTi-i^ I »15 i 455 . 9/1. rdm- _\47>a_ 460. 9.'i. el 
T<r<rvXa\^ 460 . o. 

T<1_\_.<7>J^379. /.: 456. 2, et 93; 

T<: \m Vv^456. 91: 

T<^^aA.«7>.X,^456, 19 ct 23. 

_»»<7»X^1000. 99:..^_CT»iisVvrr> 457. 

im \^ -n 1184. 10: 

457. 7: 1000. 99: T<j<7)i<^ ei rcr^<r>J^457. 0. 

^<^ \^ 457, 1 G : S<7i-_\^ 24 . 11: 
rd^SoaX,^ 457, 2 1 : T<rV\a-\<7iX.^ 
457, ult.; 900, 18; T<r\a<»__^ 
457. 19; TSrV\a-\a<7J — :Ss^457. 

17 - r^^K<7> X.^458. G 

T<r=r>-=\<7).^458, 3. 

oV^458, ia; «^0^.^58, .3:461, 
\j^ — \v!iv^rvm 
• a : ojoJ^^ 460 , uli. ; t^_ja_^^ 
463, 1 1 ; Kf V\_.a_V, 463 , 17; 

1884. 9; v;L .oo. .S^461, 1; 

i^Mo:^^ 469, 1: T^VajjoX,^ 
468, /1; T<L_.o_Sv_33 1001, 3; 
r^^o— v_»o V^*^ 1001, 5; aliud 
1001, i, vide KfV\o v»\.^,J3 — 
^<^V. {iSi^ ■5- Frtenhel) 463, 

,=a*^>4<f 26 , 93 : 482 , 9 1 : >ij,r3jX^ 

26, -23: :rs . \ -n 482, ai; 

■ - -' - S,^ -" 1002, i; 

r^^ov->.v.tJ3 463, iC; 482, 
■?.o: 1002, 1: Kf->».V^482, 20: 
_»r3jJbs^ 482 , to; v^ ~-v »0 V^ 
458, 19 - 
r3o_v»^459, 11 - 
^j^o^^ 459 ,91— T^-Sjaoi^ 
(.1^)917, 17. 

460, 1: v^ ivo V.«' 

_459,'j3:ri:X$v»^ 
rt «ififxov»;^.^:^^ 459 , 93 e< a^i : 
1000, 96 ci 97; cf. ,x» V"^ - 
>iivcvV^ 453, uli. - r^\^>^^ 
460, G. 
kTaoV^ 460, i3; 1916, i:2058, 19- 

r::.-AoV.383, 1: 460, 18. 
vJis. 461, 9/1; 478, /1 et if); ,v_5sw 461. 9/t:478, 7: 479, 1: 

.^ovo ^_i 1215, ii;vr^_ik^ 

442, 7; 479, /i: Krv_j.X^485, 
nh. , et pro r<f\_»\ Ss^ 478 , 1 3 : 

485, ult.; \ji^486, 1: >\-Ki<. 

486, 1; v*iv.3<r 26, 9/1: vjJiv^ 
486, i:2033, 't: vxi^^Kr 319, 

9 et 9O — td\<\ v^461, 9 — 

kTvo \^461, i/i; «^o :Ss^^ .T\ A tYV— >-A 461, 1 3 ; T<f\o \^ 
(YV — )A 461, .'i; ^\o ^s^ 
T^Vo-K_=3-A 461, 18; T^\o_iv,^ 

^ ~-t \f>-:<-:\ 461, 7; T^\0_X^ 

T<:fVv.oAifn 1276, i/i; t^\o^ 
«fV\^ojn 475, lij; r^\o_V^ 

rd r73oSoj-A 461, .5; »\o ^^ 

Kf -\ \-n 130. 19, <•( r^\oJi<^ rs^jLaAr» 395, 91-99; 461, 10; 
TCr_i_.o\jt.A T^\o2s^461, i/i — 
fc__vo^^462, 90 — ri_iavoJi^ 
462, 11, script. r^ vvo v^ 462 , 
93 , cf. 1^-jL-ivo Ss^ T^ja-vra - 
«H^iwvo^ 462, 5 - rilnvoS^ 
462, 19. 
u^422, 21; 486, 9: Vw0^422, 
90; UT£lX^442, 10; ■ i,vv .Vy^ 
486 , 8 ; »v*.V5^ 26 , 90 ; ,^»A=^ 
1002, 7; kT vv V V^486, 7; 

i^Vvo x >v » \^-^ 486, 7 — 

rd vio V 462 , 93 , viJe rdvivois^. 
Av^486, 18; 490, /t; o_lv^490, 
5; ^^oAoV^ 490, A; 1215, i3: 
r£:\.^^486, 17; \ .S^ 26, 
pcn.; 486, 18; oJj.S^ 28, i3; 
1002, 10; -V . yv 1216, G: 
.^_o\*i^ 1216, 8; Aji^ 486, 
19: 1002, 9 e( 11; oA.. SsVvT^ 
490, /1: A_.J^Vv3D 1206, G: 
rtrV\o.v.\...\p3 486, 18: 1002, 

9 — T^ \o !^^463. 90, vide 

y<r\\^ ajAoX^464, i3 - 
rd \, rt fYv \o ^^ vide r^ \, (Y>o \ S^ — tsIjbAoJ^,^ 

((j-ty ■> , Lnff., Abh., 95, n° 58) 
464, pen. 

465, 10:467, 9: 1720, 9 
et i9:1736,9;r£rVv33ois^466, 
ult.; 467, 7 - r£l3ij,^487, 3, 
cf. 70^- Krs_=r,oJ!^467, 
19 — T^-vvsoo^^ 467, 5: aliud 
467, 1 1 pH 9 ; aliud^ei, i3 ; 1724, 
3; 1972, i3 - aco— =00 S^^gt 
atfcmo^^, vide xzn^^. 

rdvo^ii^ 467, 9/1 : 469, ult.; ^.^p.^ 
v^iSTXX. 467, 93; rdjaoJ^sVvm 
1183, 21 -rdk»oiv,_(7(ur^a)469, 

9,5, 7 et 90; pl. T^Vvo »o_^^ 

469, 5 - k^Vvj-voJ^ 469, 9; 

680 , 1 - rif^S »0 S»^ , vide 

r:f\»:^. 

rd£oo^470,/)en.; oooXV\i^ 817, 93 

9 ; ooo!SvV\V\ 817, 3 ; r^xioooi^ 
471, 1 -ri:_>-flooJ^471. 9 - 
TC^v.rvtYioV^ et t^V\ » fYvo,^^ 
471, 7. 

.iwoSs^ 471, 9 - riliwoX^ 471. 1 1 . 

A^472,6; 510, i5;,ari:5v^472. 
11: 510, i5; _-._^_S^511, 9: 
rsr__ao_v^471. 18: 472. 5 - 
^^ > tYv <\o_v^300, 9; 459, 9: 
471, ult. 

\Vs.^511, «/(.; 521, i3; V\-=0!v^521. 
9/t;o-=vX^512, i:Sr::Vv^444. 
18: ^\j.X.^489, 91; So:s,V\Tef 

319, 8; OT . v^rd' 319. 5: 

k::\oX^ 473 , 1 ; tCTSjJS^ 489 , 
1 8 ; ^\*Ss^ 489 , 9 ; rsf V\\j,^ 
46, 9: 489, 1*8: rirV\o-=v . S^^ 
489 , 1 7 - rsT^oSs,^ 287, 1 G : 357, 
/t - r:r\o_i>s..472, 99: 475, 91 
-r:r-=\ooS^461, 3, cf \i^- 
r^_j3\o_^ (VJ^-^) ^*- '7- 
474,iG:666,iG 
473 , 3 , cf rfiTTVttTv 
T^\=3-\oVv^ ct T^ra^oiks^ 914 . 
90 e< 91 — r^\ — >-\oV^ 2055 . 

rdvjSo^s^^^ — rd»*:73So^.^ 495, i; confer T^_n.j^r73-=voja - 

■^^ ' ''^n. S^ JtHfi 19 — 

rcTS \, fY>-\o_Ss.^ (?) 452, /1 - 
T^^-SoX^ 475 , 7 , p/ T^jki-Ko^Ss^ 
716, 7 - riljjt-=vo.X^475. pen. 
476 , I v^ "> y.o-v^ , 
TSf VvjaAjfco^^ , T^Vvnojco^^ 
476, 90 et 91, r£' rv -r> y.o, S^, 

476 , 1 5 ( vide jj»_j (jij-S et Lag. , 
Abh., 97), cf T^V\ *\ jco^ — 

T^JOJtO^^ (liLiy^, ar. (}»»y-y. ) 

477, 99, 

«fV^oiks^ (ciois^) 383, i5: 397. 91: 

477, ult. - r:L.V\o_i^ 477, pen. 
\\V<^v=o 478 ,10; r^\rrxi».'A t^\X^ 

478, lo^rii^VwJs^^^^. ii:481 9/1 ^\^— t<:\v>^ 478, 19; 481, 19 
473 , pen. - rCTx-V. 19; r^\a\ 

478,8. 
^v^478. 9.T;t<r\_X^478. i4: 
KrvX,478, 6;rsr\-Xj5^26,9: 
^\V,479, 9; vJcv_.\Ji»^461, 
pfN.; 478, ult.; «^\\=n 1001. 8: 
,\\=!o 478, 6: rcfi^.\\=r) 478, 
9.5 ; 1001, 1 ; ,\5jsV\Kr 461, pe>i. ; 

479, (i: «::.\i»^479, 5: 461, 90; 
r^\ev\^461, 90; r^^^ft_.\_^^ 
461, 90 ; TCf >^ev_.v\p3 263, 1 1 : 
478, 9.T; 1001, 9; r£fW»j\i^ 
461, 90 - •K:jo_.\Jik^479, 11, 
ef. «^ov»^^ . 

486, 3: rfifV\«-v=s\!^478, 18. 
rcf\.\V.ef k:.S^v^224, 2.3: 225, 

10: 1333, «/(.; 1504, /*: 1863, 

i5. 
y<^\^ \~n 1001, i4; «:f^\.5>^ 

1001, 1 9 ; r£l_A\ft__Vs^ 462 , 1 ; 

2034 . 1 3 ; «rXJi\cvJi»^ 462.1; 

i^ l\a Sv^rsT 462, 9; 

«:fWiJi\cOi4rv_=n 1184, 6 

rd_l\cO<.462, l>; 1074, 3 - 

r:fVvl\eviv^462, 17. 
•73\Xs. 480 , 18 ; ^ovVk^ 480 . 19: 

7o\V^480, i3: r£:=r>\X.^480. 

fS; «/iMrf480, 16: r:L_=novX^ 

478, 99; V\ »rd—=ry .\. V^ 

480, 1/1. 
r£:avi<^480, fl3. 

■\\_i^479, 19; So^-i^ 479. iG; 
■\o\V<Kr 26, i3: S\iv^481, i'i: 
^•=\\_V. 1001, i5: rtf-=v_.\_^ 

479, ulL; a\\ v^Kr 319. /) 
^\X,Kf 26, 7:-=\\Ji^ 1001. 99 
r£fS\X,^481, 10CM7; 1001, 93 

rers^ i<^480, 9/t: 481, 5, 6 et 

i3;r:li-.A -=^1^.478, 90: 480, 
ult.; 481, 8; r£lar£:a.-A rsrSv^ 

481, 3; r£r^-vjivX^479, 18 et 
90; Ao . y ■ ^S.jv!^^ 479 . 91; 

, . rCfJ^-vjv^V 479, i't, 16, 94 et 96; ^Vq\ 

l^i^Sov 

y<^\\ ^>^^ m 1001, 1 ;")<>( •!,"> .\ i>s^480, 1; 

X^480. 1 /•( 3: rCf>^-=\vJ!<^481. 9; r!r>i\S\_X^ 
oftlrfiTA 480, 96 - ^^X^ 1328, 

/1 ; r£r— » i^jfA ^\-X.,^ 546 , ult. ; 

r£r=v_=s^ S\_is^528. 10; 732. 
pen. 

r£r.^\V.481. 18. 

vs,»vi^ 26, i/i:<f>v\>vV 2033. 3; 
,_^ ^ V. yt 1216, 3: vyO^ 
481, 9/i:r;r-\ . uS^642. uli.; 
Kis^^S^ 2032, pcn.; w^^vwVj 
1216, 3: <JN^ v\ S^-n 1001, 95; 
rfiTa^oiv^ 462 , ult. 

\ v\ \s^481, 99: »»-=v_iv5^ 26. i5; 
i^SmJ^ et rcT^oS ..vvS.^ 481. 

r£'\;V.,481,;>gn. 
■SN^Ss^kT 319. 6. 
r£rs=3«r*iv.^969, 99. 
r£:=3ji>^482, 12. 

2s^*i>s^482. 93 r£:lv,»i<.483. 8; 
,cno Jk S . V^ 483 , 6 , confer 

rc^x » V. 483 , pen. ; «^^ • S<^ 

^ojo^^wioA-^v 484. 11: ^ 484 , 11; A_xX^«^ 
319,7 — r^^o^v»^^ f( ^-^x^^ 
pro '•\*i^^ , vide 

KrAo*2v^485, 12: 

485, i5 - r£r'\o_.JVv^485, 9 et 

25: So s^»<^ 485. 3: 

k^Vxo-KojJ^^ 485 . I. 

r£jov»ivs^ 479 ,19, cf rcTiOjviv^ . 

.^_o»v.V^ 486 , 19. 

r£:.o(x.i^ 487, 90, cf r^ m.SsKT - 
r£r.cftjiv^ 487, 99 - r£S »vi.V^ 
488, 19. 

■=v.V^489. /t. 

KrWx.iv^490, 1. 

Ar£r_i»s._443, 7; W Vs^464, 10: 
A\.Vs^r£r 319. i3: rfiTX^oX^ 
464, ii;r!r^oAoAx^464, 11 
- ^^. * \ v^ \ v^m 464. 9; 
evA.ivlX^r£r464, 9: 492. 9; 
A^^\Ss^ 464. .: A\\vj^=o 

463, 93: 1004. 19: r^TAv.^^^^ 
1004. .7 r£A.i,^X^492, i3 
et 93 - r:"\ V^ 431, pen. ; 465 , 
3 : 490 . 1 9 : 497, uli. ; rcTVloXs, 

464. «/(.; A iv,^490. 3. (•( 

r£rAx^491. 1 r£rAj!v^490. 
9t~r:rWAx., rcr^oX^) 
494, 10 - re:ijAoi^464. 9 
rcr.\.\.V^496.9/i r^\i»s^490. 
() , pl. rcTAAi^ 490 , 1 ulvid 
r^rWiv^ 491. 1 1 ; 498 , 9 - altud 
r^^Wy^ 498 . 1 3 ; 888 . 4 - alkd 
r£"\\Ns^498. iG rr^.vWvy^ 
498, 17 -rs:riojAi^495, 94; 

r^ \ \^ -n 1004, 12 e< 99: 

rCT^ \ \^-n 1004, pen.; aliud 
v^ \ \jn. rcri\A_^:n. tide 

rer\ .S>^491. 3:«^ \ \j<r 28. 17: 

494, 90: o \ V.494. •>(.: 

rcAiv^ 491. 3 : rCTVvAVs.^ 498 . 
8: rcrAVv^495. 1 3 : rcrVvAx^ 
494. 8; 495. 90: ,Xx^r:r 319. 
10 «( 16; 495, i6:VvjAx^r£r 
1184. 4:o \ VsVvrcr 319. 10: 
464 , 7 : 494 . 9 : oAx^^=» 1 184 . 
3:,\ >v^495. 17: V> . \ V^ 

1184. 9: o \ i>s^492. :>ix: 

r:AXi<r28. i(KoA5^1184, 
2: , \ v^x^ 319. 10; 
oAxV\=o 1184. 1: r^rVvAXs, 
494, 8: 1184. 2: r:rVuv_AVs.^ 
497, 9; 1004, 8; V\o . \ S^^ 
«r^riT 496. 1: Vv.r:rAx.^ 495 , 
18: r£r\\r3 356, 10: rcTAi»^ 

rcT ^«r 495. i5: 1003. 18: 

rCTvAx^ 497. 4 ; riAoV, 464 . 

6;«r .o \ i>^494. 11: 

TCrVuv_j__\_\_=n 1004. 11; 
rcrV\a_vjAi^ 1004. 8 et 10; 
Vv_.r£r..\ . \ \=n 1004. 9; rfiTA 
w^ . . \ vV -T^ 495. i3: 
r£rV\o\.\vVv=n 495, i4; 497. 6 e/ 1 a ; 1 184 , 5 - rif=r>ar£l\^ 
491, 8,c/. rifsoftV^. 
->A.S^491. 19 - T<r->.\ \^-r> 
1004, k - ^o TD \ V^ 491, v^\ \ -%\S^491. .Js^X^«^319, i2:oi»^V|^rcr319, 
la: 463, 22: \\\^-" 492, a; 
1004, 1: K^\\ Vy^-r> 1004, 5; 
^>\\.\^ 492, ii;reL\A_\^ 
492, I, 4, 5 et 19; KliL.VftA^ 
492, i; ri:LiyAo_\^463, ai - 
rjf \^\ V^492, 7 H 20: 663, ^^Aisv, 495 , a3 ; ^Aiv^r^ 319 , 1 4 ; 

nl-^ i^ \ \^495, ai; 

^^ft i^> > \ V^495, 22 — 

rd»tv\v^l023, ai. 

,oAv^493, iC: 770, a: 1346, h et 
7; 1371, 18 vi'^ fY>ft \ V^ 
493 , 9 : r:fr>.tv>ft\V^ 439 , 11; 
«^ V " "" ^'^ S^ 464 , 1 4 — 
«lja.loftAVv^ 109 , 19: 493 , /. , 
7 e( 1 1 : 519 , 1 2 ; 0aoj3.i5Oft\iv^ 
493, i5; ooo-\j<looft\X^493, 
9 — v^rrxry cvift\\^ 493 , 20. 

v-\.V^494, 93: r^v_>A-k^496, a: 
Av^^Kf 319 , 1 .") : rc:r>^o\A\^ 
464, /.: 496, 2: r£r%oAjiv^493, 
1: 496, :i: ri:iAft\^464, /i. 

MftXX^ 28, 19: rc:rWA\^495, 
6; rerV\ n \ \-n 1005, 1; 
u\ \j<r 495, It: rcLwAjSs^, 

rSr^ftyvAj^^. rer>r\/\ vv\\-r> 

495. :\: VuriruAv>495, 4. 
r;^.V\V^495,8. 
r:rA^495. II -K^\.\S^496, 

19 — «f^o<n_. AAXs.497, 2.1 
7DAx.^496,/jeK.;498, 5. 
•ToA.X^rsr' 319, 17: 

498, 19, et Tcv.V. 

rii=»3Ax^ 497, 27. 

r^fY>\V^498. 32. 

rtT^ V \ Vv^438, .'i;^^^, 18; 498, 
vlt. ri^ \ \o V 464, 16 - 
498, ai; aAJ!s^499, 3; v:L^-:\ s \ V, 
499, 8~7twAVv^498, 96. 

J^oAVijr 28, 90: AoAs^499, i/i: 
.^Xiv.^499, i/4:«:raAx^498, 
7: 499, 10; .alSv^ri^r 319, 18; 
rcl^l\^499, 10; r;:r_aoAiv^ 
494, la; 499, 11 - rtir.^ \ \^ 
499, 18 - rC:AA.\.V^499, 20; 
519, 93. 

^VVxKr 319, 19: ^^A\=r> 464, 
19; 1136, 7; o.>\\r73 464, 21; 
1136, i3: .. \ W 464, aS; 
r^oX.^64 ,17: TcTVvoAv^ 
1004, i3. 

.x.\.\^499, 29: x.o-\.Svi<r 29, 19: 
.y \ V ^rcr 319, 90: r \ \^-73 
1004, i6;rijAi>^499, 21. 

7*^487, 3; 499, 93: 0=«^ 499, 
23 ; 501, 2 1 ; ,<7ijaft=73i>^ 2033 , 

9; ref -rt . sr> ^^ 501, 20: 

•7X___=n___X^^<r 319, 99: 
r:r»i=rxVs.^501, 18 et 93. 

ATTaX^rcr 319, 91: -^.^Tx^pa 465, 
C: 1005, 8: tv_=7xX3<^ 29, 23 

465, 7; v^ > A-:r>aJ^ 465 , 5 

TSrA___=r>o i<,465, 5 

r^i^ft >n_=730_^^ 465 , /i e< 9 

^<r >Tx 33 \^ -r» 1005, 9 

r;:rVvo.iA=r>.\=73 1O05.8. 

r^^o\o=73,\^499. pcH. 

rd_A y> S^500. iC: 854, ult.; 

rcTS -r> > .\ -n \^501, 10; 

1."): rtT \ =r> N^SOO, 18; 

rsT Vo\=r>.i^ 500 , 1 9 : 501, 1 7 ; 

T<r^o__\ =73o__X^ 466 , 3 - 

Ar:r.\-rvv^501, 19. 
.i-=rx^502. 1 

.i_=n.iv^ 501, ult.; 

501, ult.; rcr-x-rTso-X^ 467, i; 

r;^ W=no\^ 466 , 11; 467, 21. 
Oj.=r»i>s^rcf 466 , 8 ; cy.. -rx-^^r^ 

466 , 6 ; r^^oX.^ 466 , 5 et ult. 
- T^=73o\^= rCr=73ftX^466 , /i. 502, a; 
500, 5;o- 500, 11: 95 

Ao -r\ \4<r 29. ult.; 500. 8; 
,\=73.V^ 2033 . 11; <mo\=73.\i 
1217. i; kTS— »-.rr>-V^500. 9: 
•\.=r>Jis^rsr 319, 23: 500. 10: 
\=rxV 502, /.; o-=v.=rxV.. 500 , 19; •S.jsoJSk^ 29, ult.; 500. 8: 

500, 5; 502, 5; n-=rx_\A 942, 
10: r^V\o\_j._=»3_^^500, 9: 
500, k efj: rcr\o=rx\^500 , li - i^\=r»o\^ 
466 , 90 ; rcri^So=r>X^ 466 , 99 ; 
500, 10; ^\=»o\^467, 3, 

Jt=»3X.^ . X.O_=r>oJ^^ , v. . !mry \^ 

466, 1 et 9. 

\.^ 30, 1: 1006, 9, 12 et ik: 

,J\p3 1005, 19; «:r\\rr> 1005. 
i3: KrW-v_>J\^ 1006, C - 
rsr^viX^ 507. ult.; r£r*aW\^ 
191. 10: rcijTv-^ VvjX^507. 
93 ; rcTWfloo V \^ 503 . 23 : 
rcLv-Ov.^ 505 , 18 ~ <f>^i>v\^ 
505 ,16, vide <fs. » V \^ — > - 
«::>oiX^503, i3. 

kTjXVv 2033, i3;rilxX^ 502,0 504. 19; , V \jr\Kr 319. ult. 
504, 19; rif. v. ^ Vvrcr 319, -iti 
T<1\^ 30, 8; 466, ult.; 1005, 
18: rsTvV^ 2033, 1/1: Krvypo 
1006, 3: , > y-r> 1005, 17: 
r;r>v\rT> 1005, 17; ,-v.\^ri:r 
319, ult.; r£Li_\^r£r 319, •ih: 
rirv\j<r30 , 8 : T<lv\=73 1005 , 1 3 : 
rcrxv\=73 1006, /i;r:iAV,504. 
19, 20, 91 et 93; aliitd 504, •?.',': 
\<r»ioV.468, 23; rcrVvo m\^ 
468 , 2 /1 : 1006 , 5 ; Klv\=r> 1005 . 

22; rs^V» i^ i !^^ 505, 3: 

,v.\^rvje.rsr 312 , 3 ; WVw^rvjcrcT 
312, /.; r;lv:\^^ 2094. C 
rcr\_=3rer v V^ 502 , 8 , confer''^ 
«^■S— >v\^. 
30.V V^r 30, 9; ■r>.v\^rt:r 319, 
95; 502, i5;rcr=x>oX.^486, 0; 
rd-vvS>^ 502 , 1 /i ; rcrVo = av\^ 96 502. i4 - Ki'\.=a.vX.302, 16: 
502. 10 : r^\*\\ ,S=xaV, 502, 
K): r^^o-S ~t V V 502. ai; A^aoX^rCf 319, 27; 502. aa. 

rf. «f^ra:^ - KfSriiV. 502 . 

pen. , cf. r^^HrawiU^ . 
rcfS-v_-V— _X^868, ao: 2068. .^); 

r^AO-AAi^^SOS. 7; r^\oA.A;^^ 

T^aXmn. var. T^SoA-TXjJ^ 

503. 5: •\A_i_V^^_=o 503. 8; 

1184. iG; cf.p.i^y^. 
x<d\3Ai!^et r^V\ovja!^504. /wi. - 

i^-\o> I !^^504. 7, vidc »yxxJiv^504, 11; oii,.vX^^ 319, 3; 
«^«^0^504, 9; r;f-v\ VVV.V, 
504, 9; rcfVo v\ V S>^504. 1 1: 
r^i(WViv*vX^ 504 .11: r^wjcOik^ 
468, 19. 

r«lco.»i^506. 3; > y— »^ ri^twvV^ AjtcS (Yx»Kf 505 , a 1 : rwxavl^^ 
Pwvr^A 505, 96; <Yv V VsVrif 
320. 1: <v>. V V 505. ".'i: r^ Wv»v fyxvV^ 506 , 1. 
r^oV^469, u) - <^^o_vJ^503, 

i5. 
rsr-VvV^507, 18, ctrcrA-iaJi^^Og, 

iH - «:r\ioiv^86, 97:469. 93. 
r:ijevv^484, 19; 507. 90. 
OftX^ 30. 18: ,oao m \^v 508, 8: 

QflK::Ss^444. i3;i<:.«YvS>^508. 

7 ; i^v tvivx-T^Tv »<^<wS^ 508 . 3 ; 

932, 2: 1161. 11. 
r^lfiftS^ 30. 17; rg^fwS^^OS. 16; 

. i>ttxV^508. 90; T^ tw N>^T^ 

320 . 2 ; kT * fw V^ 508 , 1 ; 

rs^rWoft^^OS, i(). 
Kf-=\?iiao.V^508. uli. 
■vaxv^509. /i; ^S (yv\^509,5; 

rsi\.ooi>^ 509 , 3 - «f-vcooV^ 

471, 4 - rtri(\-=\oj»i^508, 9 1. 
,509, 9; y^ \ \^ 30, 19; 

K^ V V 509, f) ct 21; 510, 19; r;^ » s. V^ 509 , 20; rdVv^^^k^ 
510,11. \,sS^509. io;rc^\, . \S^509. 
i3; r<:\ \ \j^-=o 1184, 8; 

KrN^^V^sog. 10. 

.^ i^ S^kT 320. 3: 471. i4; 

■\\.VKr 30. 20; 471, i3 H 1'.; 
.\s\^ 1007, 10; rdv\s>oV^ 
471, 1 9 ; r^zn\^-\ r£'v\v.<\^^ 
471, iG - \\S^509. 99. 

•7a:i:^,4<f 30. 29; "TXi^K^rtf 320. 4; 
rd=rvi^509, 93. 

^.xS>^ 509 , 1 .') ; jojcYiX^ 509 . 1 7 ; 
T^.\S>^509, 17; .»\S^503, 
iG; 1184, 9: i^.»sSs^509, i3 

el 18: j i Ss^rsT 320, 5; 

^.\Ss^ 509 , 9 .'i ; r;fV\o..»\S>^ 
509. i5;^oi.v^ 1007. 8. 

rd\jja.i.S^ 90 , 95; 509. uli. SoO^ 510, 9; 1217, 3; A>v v S^ 
30, 93: <»»_=3 So ■k.S^SlO, 7; 
■=\iJS<^510. 3 «(9; OV3 \*sJ^ 
510, G; riS » s Ss^509. 90;' 

510. /1 c(9; -S \ Vyjarir 320, 6; 
rcr\i^510. 3. 

r£:^S^510, iG; r<l^\jo-\ \<r°LS^ 
267. 9/1: 510. 19; 545. 91; 
.°l°lS^^ 320. 7:r£'.^SK^5H. 
10 - _x^i^510. pcn.; 511. 9. 
5. dct 7: rtr °). » °vVv^444. G; 

511. 6; Kr^°v.°LS^510. pcii.; 
511. 11; K^^vvv ,°>.°lSs^510. 
uh.; 511, i/i: rir.°i,°LS^511, 11 
- r;i^S^510. 94. 

rslv3o_v^471. 20: «rX°vS^511. 
9 9 ; «i^-SraAA r^vaoX^471. 90; 
rsfXja^tx r;:rv°ko:^471. 91; 
riL Vv\o_w r<lv_ao.X^ 178 .91: 
472 . 3 ; rcr^^SoM riTVv^X^ 511, 
1 9 ; r^ik»o=3..£0A rcr^as>^ 511. 
aG; r£l=o.=3-co-^ r:r^\°vib^511, 
20; T^j.Ajt.-A r;iv^oX.^471. 91. 

r;r\Aiv^511, 18 - rcr\3oX^367, 
17; 472, i3; 630, .(//.; 631, 17: 
KrAja^-^ r:r\°LoV.472, i4 - 
rcimjA r^\aoV..179. 90. 

r^^Jiv.,459. 9; 511. 27; 1336, i3. i4, 17 «/ 19 f^X^i^ 320. « 
»^«Q-^472, iG; ^oj Ss^ 
732. iG; 1592, 12 rcr^^jX^. 
tar. rcf Vv^oiv^ 517. 18. 
■=\is.^511.u/(.;521, II c/ 19; \rclX.^ 

445, C; rdSrc: ^^444 .G; 

518, i'i: \\Ji<i<r 31. 9 ; \W^^=n 521 , 1 3 : rc^Wibv.^ 
521.iocri6;475. 1 7 ; rcrWoS^ 
et rcf>^Q\_X^_\=73 475. 17; 

rer\o-\ V^ 1756. 11: 

rcTin .-Ko^S S^ 517. • '1 ; 

OA i<S SsV\rcr 473. 7: 

Woi<V\r^ 461. 3 : WoJi4,^^.=o 
461. 4; 475. 18; Kr\ooS^461. 
3 , c/. ^olX., - riT-KrclV. ^*^ • 
9.;r£rio\Kii»^444. 93. 
,474, 91; 518. 4; rcfSXj5^31. 
i3; rdS_Vy_:o 31. i5; 474. 29: 
XjSiis^Kr 319, i: r!f\_^rcr 
320, 19; .^■vXV\V\ 474. 90; 
r!::.\oiv^474, 18: rcrj_.-viy=o 

ri r^—i .S ii^V\_=n 1183. 95: 

rcr'V\o_v_.\_i>^ 320. 19: 474. 
18; 1008. 19 - r£l_.SoJ:^ . /;/. 
rcr.\iv^474. 93:518.3. 
v_iv^512, iG; r3\_X«^ 31. 17: 

512. 18 -rcr=3\iv.,512./)f«. 
rcl_=3-j\J>v^ 881. 94: 882. 9: 
887, 9: 1012. 3; 1295. 10 

57, 9 - i^noA=3\V^513. 17; 
521, 7-r:r.A=3\S^513. 3. 
.ivAV.513. 19; o_S<Ov^515. G; 
\^ S^ -» 473. 7: 1007. i3; 

. S^ yVv ro 1183. pcn.; 

r!i_Jis^o__X^473, G e/ 17 - 
rcT i^S V.,513.15 

T<r i^ =00 — \s — i^ ct 
513, 90 - 

515. i4 - 

473. .9: 514. 

9 ci 17; 950, 17 - i^.v_.\ 

16; 826 

w.X\X^«^ 320. i3; 473 
t^^jlSs^^^ 446 , ult. ; 513 , pen. ; 
515,8; 516, a2;707, u/<.; 746, 
i; 750, 9o; 1733, ii;1945,8- 
r^\. > S>^^K^ 55, 19; 514, 1; 
613, 8; 878, 0.4; 1521, 7 - 
r<^^ S^ \^ 514, 9 et ult. — 
r:r>ivxv<;vv>^514, 18. 
i^ 515, iC; TvoA-Ji»^ 31, 18 

515, iG: ■AS_x^«:r 320, i^ 
oASVK^rv..=nA 516, 7: 976, i4 
1182, 17; ^\_:^>^v__:r> 1182, 
i3:^Aib^31, 18: -^-vVvVv^ 
1182, 16; rcTA^ S^ 513, i3; 

516, G: kTa^o :iv,^474, 17; 

«r^OTvSX^ 516.8; r:rV\A-=v:^ 
516 , 1 2 . ef r^^txaA-Vis^ 208 , 1 9 ; 
rsT^onSi^rn 474, 5: 1007, 16 

— tS^\"S :^^ 516, 5; aliud 515, 

i9;a/(W164, 8: 444, 16: 490, 
«/(.; 515, 91 - «;rAoS-i^516, 
1:^ ^ Tcf^AS-X^ 520, 10, cf. 
r:r^»\X.^ - ,^SX^ 474 , 6 : 
515, 18: 516, 10: 03A^:i^474, 
G; ,A\X^r:r 320, i5; 474, 5; 
r!fA-\i!^ 1284 , 1 '1 ; Ti^ASoi^ 

ei r^^o »aS ^ ~n 474, k — 

T^__* lA^S :^^ 515, ultima; 

T<r^o > ••A-S ^^516, 1 — 

TorjfA-S is^^KT 320, 16 - 

r^ > =OA-\o ^^ATA, 19 — «:jaxi^^X^516, /4: 675, i3,et 

T^JOjkiSJV^ 520 . 9 — X.^A^p3 

337, i'i: atA-=Ov^«f 320, 17; 

«^«.^^0X^474, ili; 1422, uli. 
TCj303o-\i^517, 5; TdjacTsAo-VV^ 

516, 99. 
y^\\a :^473, 18; 924, i5 - 

TOiv-S^^ 517, ult. Xrr>-=\i^519,8;-7>oVX«^31, 90; 
ToSX^r:^ 320 ,19; 7aj-=vX^ 
518, ai: vi' -n .\_^518, 
19; T^ -"-^ \^ 519, 7; r!:fWT>j-=vX^518, 91; 519, 7: 
VvjTc;:7x.-=vi^ 518, 90; 519, 8 
- 7o-=vi4^, r:ir>-=vv>^518, 94; 
519, 1 4; «rVv^oS-Vv^ 1379, 
iB; 2033, i5 - «L^S-X^ er 
T^=r>o\:^^ (ypttfxfia) 518, pen.; 
519, 9 -«L=oo-=v_v^516, i4 
etull.; aliud 516, i5; aliud 516, 
16; 1155, 3 - Ttr>(v_^o\_^ 
517, 1 - Ti^o.Y^-nSX^ 512, 
9'; KrWn.\^-r>W^512, 8: 
519, ult. - T!l*=nSv^519, 10; 
aliud 520 , G - KrAj,=n-=vX^ 519 , 
pen. , et T^A_»_=»3-=va.^^ 474 , ult. 

520, 7; 843, iS-rilAS^ 
520,8;T^Vvxi-=vV^520, 9,0/. 
«f ^-^VX^ - «liSoX^ 475 , 
8 - Td^-=viv^520, 11; 888, 3, 
c/. T£ra,A^. 

520, i8;t:1m\X^520, i4 
e< 1 8 ; mjSX^ 520 ,17; <»-=v.\_> 
475 , 1 4 ; 520 , 1 7 e( 1 9 ; oo^XjjT 

33, 3; r^ ooS Ns^475, i3; 

nL mSo ^^475, 9 e< i3; 

rir^.. . V ,fY>-=v-V^-=r> 1008, i3; 
r:rV\o_v_£io-=v-A_=o 475, i3; 
rjT^^o (y>o\-V^-=n 1008, i3 - 

rd Doo-=v__X^517, 4 ~ 

r:rWx,\X^ 1063, 5; 1842, 8, 

cf. T^^^-=vi^ . 

j>-o-=v-Vv^ 31, 91; A-=OvVvr:r 320, 
i8;ri6w=vv^520,«ft. 

Aa\Xj<r 31, 99; vyo.a\J^ 516, 
1 9 : T!::a-=vK^521 , 1 : r:r:»aa-=viv.^ 
516, 19 el 90; r^ . "^aS V^ ct 
TCrX . "koS-X^ 517, 8 e< i3; 

vC aoS :^516, 18, e< 

T^Vv ^oS ^^ 517. penultima; 

rcTX-i^oVAspa 186, G: 1007, 
90: TcfVv»i.^\i^ 10Q7, pcn. - rdarirVX,^ , ^^--aaSJv». , 
-AifuV^^ [codex pharmaceulieus) 
26,6; 512, 4; 517, G; 518, 18: 
521, 3; 828, a6; 2047, 9. 97 

^aSJS»^ 517, 19 - ^^VjjO^-V^ 

517, 17 - y^ .S v^w 

«:riiY»-=^iis...446, ult.; 516, 99: 

518, 93: 521, 5; 739, 9; 873, 
99; 942, 16; 1365, 3. 

r:je.-\oiSs^ 475 , ult. - «^xjtS^Ss^ 521. 

93 " w._eot."=v^^ 521, 19. 
V V 522, 4;Vv y V 522, 91: x.oX.^476, 3: ^.ijjtoV.^ 478 , 

3; x.r<l iv^445, 7: 522, i5: 

xxXJrvj33 522, 95 ci ult.; 994. 
i3; 1184, 11; xv^=n 1008, uU.; 
r:fWvv^522, 99; wijt.QjcVv^ 

521, 92: Y \* V^ 522, 4: 
xS^xS^i 1217, 10; >.^y\Tf\i 
1217, 5 ea o ; rciev^oiv.^ 476 , 5. 

T<LxX«:f 33, i3; j-jtX^Tcr 320, 

20. 
r:-=30JtVK.^521,9 5. 
v\ » V^ 522 . 9 ; vv K VyK^ 33 , 12: 

vi_je-\_=n 522, 9: w r \j^-=n 

522, 3: 1183, 23; rCT vv » V^ 
522, ie(i2: r:jije.o:^477,93. 

.\,»VV\r:r 320, 9. 

-p * \yn\<f 320. 91; yi. t Ss^^-=n 

476, 10: rdrTXJto-iss^ 476 , 6: 

477, 3; rC' -TT . » Ns^ 476 , 10; 

TCf^o =n . y \s,,522, 5: 

r^— i^-i_-=n je.o-_V^ 476, 23; 

rcT^ . \ -n Yo-Vv^476, 16: 
T^Vvoxi=nje.ois^ 476 , 1 9 e< ult. ; 

r if -n -t \^ 'n 1008. 29; 

r^^cvi=n.»\so 1182, 19. 
^jtJss^522, 10, 

,^jtv^522, i4; V\.?i,»Ss^522, i6: 
Ajtis^ 1008, 17.^ .ajtX^w^ 320, 10; rCfA y' 

522, i3. 
K^3tV^522, 18. 
Sjtiis^ 522 , 19 ; \jtiQ\Tcr 320 , 11: 

rcf-SjtX,^ el TCr^o\ y S^ 522 , 

19; KfS X », V^ 500, 99 ; 

rcrSojeX.^926, 17; 1917,9. 
rCf WX^ 490 , » , c/. r^^ojoi^ . 
:iv\^ 523, /« - ri:rsVv^524, 3. IMPMHtMi: IIJtTIO!til.l. 98 ri^raY^^v — ■aoa^i< n r<i=i«^\ 525, a. 

.issoKf^ 525, i3. 

n\rn«r^ 526, ih. 

T^AKfn vide r^\-\. 

KiaA 529, .3; TCf^A ri=^ 1404, 
i5 — r^—vTA 529. l>: r^racaA 
r{f->.\->A 529, .i: rcf^j.=3=:tA 
529, 6 e( 7. 

rifc»j3A=3-:\ ( /. rdixnnraN ) 308 , uk. 

M.=3-:\V\r£f 320,9 ri;rsi4.r3A 530, 10; 
1009, i3: rcTX-uja^A 530, 10: 
K^Mr3-^.=r> 1009, 7. 

^\->A 531, 9 3 - \<r^\->A 402, 
99; 531, \h ct seq.; 1118, 17: 
^A-iA 531,8;\<^\-»-^ 531, 1 7. 

..__aV\^raA 536 , pen. ; -eca-^j 536 . 
95:1218, 8:<nj^cv=3A 529, 19; 
^r3-:uT) 1009 ,10: ^=>-^ 529 , 

i4; x^ =3A 529, i4; 537, 9; 

r^^.. — tA 537, 9; w^.ft — »'a ct 
T^Vva^cLraA 529, 19; r^^.r3«A 

536 , pen. ; r<^)i^^~r^a-!\ 536, 95; 

537, 9. 

pa-^ 532 , 4 ; cu3=3A 531, pc«. ; 532 , 
1: Ta*.— >"A 531, pon.; r^rvr3-:vm 
1009, 17 ««19: pra^^Kf 320. 

93 ; t<l_xjo rsn 529 , 9 eM 1 ; 

r^ rv — >a-A 537, 9 : «^ «-» —»«■:» 
r^-A-coraA 1294 , pe;i. ; rwjarsftA 
v^m-\-\ 537, ili. 

■=v=3-^ 532, 5 et 96: a\=3-:\ 532, la; 
Aj=>Ar:r 34, 3: \_=iaV\ 2034, 
16; vJ\-=3^ 1218, h: \_r3A 
532, i3;«lsw\Kf ^ran 13, 11; 
rdi-va •'vraT^ 532, i3; S-»--t^ 

531, 5 ; 532 , 96 ; \=3-^^Y<r 320 , 

90; rs^S =3aV\ =0 532, 16; 

■VJ=»Tvr:r 34, 4; -K-raAVx 2034, 
1 5 ; \=3-A^T<f 320 , 9 o ; -^=3 A=r> 

532. 10; Ki\=3A 532, 10 et i5; nliud 532, 11, i4 et i5; 2034, 
1 /i : rsf i^-^rs^v 532 , ; r^\=3a-A 
537, /4 e( 1 9 : 2034 , 1 5 ; rCfSa=3A 

529, iC; rsl_i\^A_:n 537. G: 
1010, i5: rcrWi-\=3A=n 532, 
96; 1009, w//.; rc?\=3A=n 1009, 
9 1 : r<lior^av^-\ "-^zn 1009 .94; 
'=\aS.=3^JA "A=r> oe/ r^-S_=3A-=n 
Aa-\=naA 1009, 96; r^-S.=3A=n 
AOjtA 1009, 39 — T^VvjSa.=3A 

530 , 7 ; 532 , ullima ; K^AO =3A 

r:L>_>Vvr73 530, 1; 2076. ult. - 
^*=rxj-\=3A (d''D'' in3T) 532, 19. 

jc=JA 530, 8 ; 533, 3 ; «^0=3^ 530,8: 
rCjt=3A 532 , uli. ; TdCl^^A "=3A 
807, ji: rc:lv<^n "=jTx 533, .2: 
r^i^je=3-A 532, u/(.; rC^Vvjj«=3A 
533, 1; rCjta=3n 529, 90; 530, 
9; r^»\y— ^■A 71, 19. 

«l^„jVs^ 533,7:^\<r34,5;537, 
«//.; .ivnX^-=^ 537, 17 etult.; 
1010. 17: rdiX^vro 1010, 19; 
r£lX«-^537, i6:fl/iW(^))538, 
3; aliud 538, 5; nliud suh .^^'A; 

rcfVo ^A 537. 17: 538, 1; 

1010, 18. 

ys^^K^ 34, 8; Klii^A 34, 8. 

w^ov^ 533, (j. 

\ V^ 533, 10: a_A-_V2 533, 8; 
Ajy-vrcr 533, i5; «^AJs^^rcT 
34, 9; Av<ju 533, 16: ^\i<A 
533, i3: rcAv<A 533, 8: aliud 

533, i/i; <7>LK>o«>— > Ais^ {■^ev- 
&aivv(ios) 533, 90 ; *^Vk\ \ \^ 
34, 9; 533, 1/1, 16 e( 18. 

rclvVj 84, 9: 533, 95. 
«rAib^A 534, It. 

3tV<A 534, 7e(8:x.t0^rcr321, 4: 
«IstX^ 534, C : rcf^cvjtjJ^ 

534, 6. rCfAA 534, 10. 

.i^cvxja-^ 534, 90. 

rcT^txA 534, i3. 

T^raoiA 534. pen.; 535, 4: r^r^os-A 

■S K-^avH^ 535, 1: rcL_=3<T»-A 

rdJwSrC^A 535 . 3 : t^vjxca "toa 

534, 9 4: rcfVji=3<r>A 702. i5; 
704, 0: r£;=3<nA=n 1010, 99. 

rd_»<nA 535, i3, c/. rd-->«»»-!\; aliud 

535, 9 1 — r^ rv »a-H r£l_i3_.<TJA 
535, i4. 

A<»jAr^ 34, 9 — T>^vA<n-A 882. i.'>. 

rC^<»joA 535, lO: 539, 0: a/iW1971. 
9: T^<7jaA >i=3 535, 19: 539. 
7; rdjj^nA 535, 17 el 18: 536. 

i5; T^Vvcv > »03A 535. i(i 

rCjrrjA 536, i'i, cf. t^Xj^tja. 

rij3<TJA 1675, i3; 1744, 7. 

x^\m-!\ 536 , 8. 

rcfoA 537, 1 ; rcfoAVv 2034 . 1 G : rs^foA . 
v^a^ 537, 1 ,/ew. rcfVvjoA 540 . 
1 ; plur. T^OA 540 . 1 : ><7JaTCfaA 
535, 16: 539, pen.; rCL-.aA_=n 

1011, 3; V\ .oaW 539, ult.; 

jOAT^, >_>jOArw 35. 5; rdLiOA 

539, a4; rcfVvo .oa 539. ult.; 

540 , 9 ; rd— taoA 539 . 1 5 : «/11«/ 
539, 19. 

r3A 529,4; Vv-=3A 533 . 4 : ^,. v, ->a 
531, 94: rar^A 525, 1: Vv=3ja 
557, penult.; . -v »Arr> 1011, G: 
t^=3ja 525 , 1 : 558 , 1 1 ; t^oa 
73, i4: rCfWo-jtaVA r^OA 
537, 11; r£l_=3__.aA 540, i-i 
_i=3aA 536, 93 - cv»=3aA 537, 
i5. 

TClivaA 538, 8; aliud 538, 11, cotifer 
aliud sub -^s^ ■ 

AOAVvrCf 320 , 95 : w^aAOAVvVv 2095 . 
10; -^a-^^n 1011, a; r^AaA.:n 1011, t: K^xa^v 538, aS; 539, 
:{; K^\«o7\ 539, 9; 2095, 10 - 
Kr^aA 538, 95; 1833, \h - 
T^lnAo^A 587, 20, c/! t^jo^a. 
T^_l ii<y\ 531, 17; 673, ai, confer 

rcLja^ 358, 10 - ■^—•aA 540, 3 - 

«^V^ .a^ 540, 11: 1700, 92; 

1813, 12. 

A^ 562, 23; 575, 3 e( 6; k2i^ 579, 

/1; o ^A 575, 5,7, 20 etpen.; 

Aa-\i 575, 5; ^..^oAa^ 562, 
i(J: 1218, ili; AaA^ 1012, 19; 

2034, 18: A^\ =n 1012, 19; 

AkT^ 526, j6; A*^ 562, aS: 
^^ol.tu 1219, 3; Aa^^ 2034, 
91; A*-^Kf 37, 1: 562, 17, 91 et 
pen.; Aj-v3o 575, 8: 1011, 11; 
i<LA_>a 562 . ) 6 , 9 1 , 9 9 e< «ft. ; 
562 , 1 G : 563 , 1 c« 9 ; 575 , 9 1 ; 
T^VvjAa-A 542, 9 1, ei T^^nA-in 
691 , ult. ; aliud 542 , 1 9 ; rcf ^oA.A 

562, 18: Y^LJ^ ,a^ 540, li; 

T<fAjAJ3 562, 19, 1011, i3 et 
1 !i : T^^a.,\A lA-m 562 ,19 — 
T<LAaA 117, 7; 541, 93; alkd 
V. x^W-^ ; aliud 542 , 7, c/". in /«(i. 
p-rsico .^a^A — rd^jAoA 542, 
;)?n. - T<' V > sAa-A 542 , iili. , cf. 

T<lv*SA^. 

T<: fv> -oan 543, 8; 1326, i5 - 

T^^(vx=oan 543 , pen. 
.■A 583, 7: .^ o-Ars^ 35, 23; ..^a» / • ' 567, 1 
1218, 
566, >ojQ * >aA_i 566, 29; 

■2: ..■K<:^ 526, i5: ,_.-A /1: ^ aV>^_=o 566 , »9; 1205, 1; 1206, 7; T<1_\_.T\ 566, 

18, 90 c< uli.; 567, 9; ^(\ - — > 

T<^n 566, 18; t<1a_.:^ 566, 16 
rt pen.; 567, 9; T^^o-Vj-AVvVvm 
566, 1 5; 583, 7; rcT^^— v-.^\-=r> 
1012, 1; T<fA -». \ \^ Vuja^ 

1011, 90. 

T<l_n__.Vv_coa-^ 544, 17; 637, 16; 
1145, 18, c/. ^WoA. T<i\aaA 546, 1 4, c/. ^^-vAoA (S. 

Freenkel, Wiener Zeit. , 1893,39). 
o^Tcf 36 J' 10; 570, 6: w^aAV\ 
,T<f^ 528, 3; »^an_=r> 1010, 95; 2034, 19: 

T<^ \ . S 

T^n570,/i,5et6; T^on546, 
1 7 ; T^^-A 570 , 1 e< 9 ; > \ ~-> 
T^A 570, 1; T<fVY_.'=\ 570, 3. 
PA 546, 18; 548, 19; 587, 18; pt^S 
528, /1; ^jaj-A 570, 7; p_.-:\T<f 
37, i9;570,i3;T<:j=L.Ar73l012, 
5; tC* rv .-a 570, i3; os.—xa-.o'^ 
(/. oxjaaoA) 548, 12; t^-xso-a 

546, 18 et 20: 587, 18; 
T<f^.-v-jv. ..n— =0 570, i3; 
T^^onAro 1016, '1 — T^jaoA 
546 ,91; aliud 546 , 22, v. \y\ ; 
n/iW546, 93; 788, 9. 

•V.A 572 , I /1 ; T<rv.A 572 , 1 9 ; rsf\.A 
.^,^T<f-A 573 , 1 ; T<:viwn "a 572 , 
19; r^\jA el x^\^-\j:n 572, 
i5 c< 17; r^\-\ 590, 10 e< i5; 
XwoSa 590 , 1 5 ; 592 , 7 : «if^^ 
>oja_:3T^-A 590, 9: ^_.-Ha S-a 
591, 18 et 19; »^^^ 595, 6; 

T<f>rvSn 597, k ; rs^Vv voVvS-a 

597, 5 ; yi<l\<\-\ 25 , pew. ; nliud 547, 
11; T^VvSo-A et T<' \ y . Vv\a-A 

547, i/(; 549, 7;-«/(W 549, 7 e< 
90; t^\_jo-a 540, 9; T^\_.Aj:n 
1012, 8 - T<:3..-\a-A 547, 19 - 

T^ -xsSoA 191, 91; 1005, 10; 

T^»rr>a-H "•^ 548, i5. 

3L-\ 597, Ge( 7: ojojfA 597, 6; x.t<?a 
528, 18; V .T>VVv -T« 550, 1; 
rdjca^A 550, 1; T^je.o..'A 562, 5 
- T<^\sta-A , v>. rCf-Sjt-A . 

T<^i(\a-A 1088, 90. 

vxvi-A^rsf 550, 90; T^_v>jwVi-A 39, 9; 

50, 9 P( 91; ^iVAiVA 550, 29. 

rd_wA 550, i5; <7J i^ V4-A 550, 17; 

rs^vi^AT^f 36 , 17; y<d\-\ rslvjAm 

550, 18; > waW 550, 16; 

VvjovAV^r^ 550, 17; tcLvva^V\ 
550, 16; r^nVv.rr> 1184, 27; 99 

*^ ' "•^ 550, 16; r^Vvo-.o-wA 

550, i5. 

o..\-v>T\ 551, 16; A_M-AT<r 36, i5; 

551, 3; ^ojoAvi-A 551, 9; AAwn 
551, 4; r^Aj.viA 550, 95 etscq.; 
551, 1 1; r^X.A_»-v>A 550, 25; 
551, 9eM5; rcTVvA^A 551, 8, 
11 et 1/1-17; ^-jjVAo-wa 551, 
7: T^Vvo_>Vv_Aa_vi-A 550, 9/t: 
r£lA.via-:\ 539, 18; t<1AoA-v>^ 
551, 10; ^AoAvvA 551, 1 1: 

T^V\\or73.WA 551, 90. 

T<l_>_via-A 539, 19: 632, 93; 671, 3; 
879, 18. 

Pl_vva 550, ih: m la wa 550, 19: 

p^^A^^r^ 320, 96; «^ " ' "-^ 
550 ,19; T^ > r>o_wA 550 ,19; 

T^ rv WQ-A 539, 90; > o v>o-a 

T<lA^ 539 , 9 1 : r:lj3o.n^ 550 , 1 3. 

oj\.v>-Ar^ 36, 16 - rsTS.^-A 434, 99; 
551, 21. 

«Ixvin 225, 1/1-1 5; 552, 1-6. 

<7J.^-AT<1 V. r^\j,-\ . 

««■^^•Arw 36, 19, c/". T^-S\^a^vj3 
sub ya,etS. Frwnkel, Wicner Zeit. , 
1889, 9/19. 

rCfojA 559 , 1 7 e( 93 ; 561, 1 1 ; «1>oj-a 
559, 93 et 9/t - ^o-j-^v 573, 19, 
cf. .^v.ojn et r^^^A ~ t^^oj^ 

562, G; aliud. 714, 91, con/er 
r^^o^A . 

rsfvj-A 562, 7. 

rdJ^-A 36, 90; 562, 8; ojJ^t\K:f 

36, 9 0. 
vfsAj-A, ojAj-a 564, 5; Aj^atts 564. 

9 /4 ; Al^ W 564 , 9 5 ; T<r VvjAj-a 

563, /1; 564, 9/.; T<ljAjn 564. 

93. 

r^i(v_=rv_»A 564, pen.; t^V\. "ttx .-a 

rCf \rCfV\-A 565, 1 e( 3 - 

T^Vvj-^vra^ r^Vvrrjj^A 183, 95. 

-.A 566, i3 - r^\~->-\ r^-\ij-A 423, 9t). rdcojn {p. ^j^la) 567, iG; 623, 95 
, •\.ax.'A 568, i5. 100 •\^A T«^»JQC\.X»n ■=vajA 569, i3. 

K^^n^-^ 573, 10. 

KrVv=.o^ 541, 8. 

K^A^rcr 37, 93; rclA^V 2034, ull.; 
rsija.^ 574, i7:K^-a574, lo: 
r^-ArCf 37, a3; rdije. K^nrr» 

1012. lo: rdj^A^ 1012, i3: 
>a.-^W 321, .'^: Vv,t<:.^^ 574, 
17; Tdi(\aj>:^A574, 18; rdfc^ai 
540, i5; 574, 18; r^.t . ^:v=o 
1012, 18; r<rX*-.^^ 251, i3 - 

cvraAA (?) 574, ii. 

KljaAA (yl^i?) 574, 19. 

■=\..xAA 574, 90 : ■\_a>-A>(\T<r 320, 97; 

540, 18 et 90; V\A.-A^r^ 540. 

9.9.; ■AA-Ar^ 37, pen.; t^-v^oa 

540, 17 et 99; T^i(\eo^S-:^^!\^^ro 

540, 18 - «f^S a.TV 574, 94; 

^3 SM ■S ^■^ 574, 98: > \ ~-> 

r£rVa.A 575, 1. 
AA^M 1219, 11; jOJcvA^A^ 2035, 

i;A\^^ro 1013 , 4 : Kf^A^nm 

1013, 9; A l^^W 321, 3; 

o \ \aW 321, 3: 576, 91; 
A\-^V\=n 1185, 8; A-^j 1219, 
i3: kHAo^ 542, i5: A . \-^ 
577, i5;k:AAa 576, 90; 577, 
10, 19 et seq.; T^VvcAA-^ 576, 

19; V\ ,v^ \ t. \-\ 576, 99; 

v^iM^^ 1013, 1 - A\^W 
vide sub usA.*'A ~ rdAA^^ 542, 

3: r^ \o^ 541, 99; 542, 3: 

rsAn 575, 10. 

ril^^^TCf 38, 3; «Nft_AA_i 576, i5; 
mXA^ 577, 90; rcAnr^r 38, 3; 
<yv-».\-iu 1219, 16: «s_»<vA^^_i 
576, 16; «LAA^r^r 320, pen.; 
^^o^-Kk^ 1284, 93; riT-iJi^ 

576, i5; r^^ei > \^^ 196, 99; 

577, 1, 5 et 9; <r»V\-.-\A 577, 

3; ^..ft a.^^ « \^ 577, 19; 

r^Vvj^VvjA^A 471, 9 1 - rdA^ 
575,i5~r£A^575,i9,i>.rsA. rStaAo^^ 273, 9 : 541, ult. - Vv^aA^ 

245, 1. 
Vvjlmo\^a 576 , 10, cf. VvjbMo\ . 
.saAA 576, i3 - wyA^^ 84, 19. 
u_\^^ 576, 11: >...\ >t.\A 576, 11: 

mAaj 1219, 10; vvA-^ 576, 1, 
1013,3: 9 et 3 : V o-vv-.\^V\r:f 320, ult.; 576, 3: 
u.\AVvi 1284, 9 1 ; .^^o-iiATvVvj 
1284, n: x^ . \\<\ \^ 576, 1; 
r^V\o.»vA^:\ 576, 11 et i9. 

K^mA-A V. fub vim ooomAA 33, 
pen.; r^V\o\rrA-5\ 577, 93. 

■vcftl^A 578, I. 

^Ail219, 19: aI^^ 578,3: rc:^^^ 
578,3, h et 8:w:^o-^ 542, ao 
- oA^A 578 , 5 - i<rv3Al^ 578 , 

6 , cf. t<aj5\\o^a sub Ao^A . 
pAn 578, 10: w^ rv \a 578. 11: 

pA-^rCf 38, 16: t3Aa.=o 1013, 

5 ; rd rv A^^ 578 , 1 1 ef 1 9 - 

«rrA^ 578, 1/1. 
.rajA^^VvKf 321. 7 ; «i^vrAo^ 537, 

7, cf. A_r3..X3oA suh \ —y yrt — 

r^A^aojA^A , T^V^oAraojA^A 
vide sub A~Tir> . 
70^^ 579, 7, cf. riiro. x<L^-\r<^ 39, 581, 11; > ^3^V\Tif 321, 1; r^Vvo :n-^ 

39, 19; 580,3 etsequent.; 581,^1 
et sequent. ; 2053 , 9 : .^^V^om^A 
582, 6; V\o=otxrif 39, 19; 580, 
/1 : Vvom^^m 1014 , 7 ; t^jlSoo^a 
543, 18; 580, 4; rcrV\o_._r»A 
581, i3: 582, 6 rd^A 579, 
8 ; rcfA-riissii «^■'v 113, 9-10; 200, 1 6-1 7 ; TcfV\ooMA '■A 579, 
17; T^~-».v^ A rCl:73^A 579, 19 ; 
Tcrtv_=>\_«w^ kLso-^ 579, i5: 
T<jj,iV\A v!izn-\ 579, i3: 1360, 
1 /1-1 5 ; TCfVv . V rr>A 582 , 98 ; rdv.=o':v=n^5\ rt TCfVvjj^A=r>^:v=o 
579,91 -r^AoAv >=OA 581, 7. 

T^Vvo^oro^A 579, aG. 

MSpO-^TCf 39, 18: rsLa^roA 582, 7: irv -rvn 582, 7: T^Vv_a =Ot\ 

582, 8: «e^V/ v -v -n n 582, 8: 
TCra.=o^^=o 1014. H. 

rcrW=o^A 582, 95; t^Vvjv^v "•:\ 688. 

5; TCr=o\A^A "a 582, 9/1. 
i^.=nA 582 ,/)(•«. ; 802 , 8 , c/ r^f=n^ ■ 
y<f\>=n-:\ 581, 8: -v-SOAVvKr 321. 8: 

T^\=ooA 543 . 'j 3 : T^ V\So=o^aV\ 

543,93:2035, 9. 
T^»<r>Ax=o^:\ 583, 1, V. r^m.\.trm. 
rcTjA, rsTVvin 583,8:584. 1O: 1308 

17 e/ 90; aliud 865. ■! 1 : t^-a=o 

1014, 9:r:iiA=o W=> 390. 17. 
tcTj^^Vvso 1185, 1: oja-^Vv=o 1184 

ult.; r^-^ 583, pen.; nltud 584. 

6 ; r^o-^ 544 . 7 : r^V\oijjAVv=o 

583 . pen. 

T<I=xio^:\ 544 , '1 : r^^xio^A ■\=3 544 . 
/i ; <<^» tvift iv> .sjo^A et V\=3aoA 
r^x£otsjo 141, 16 e( 17; 143, 8 
144, 93 et ult.; 544, 5 c/ 6 

T^^\=3J30.^— V\=3JO^^ 544 . 1 1 

rw_=3-\_rv_;^ .=3_>o^a 131, 10 
V\r-).>^A 583, 10. 

rcTuj^ Ai^^ 583 , 11 - rdAAiA 236 . 
ult.; 583, i5; 1219, i5: 1300. 
1 o ; 1380 , 96: aliud 583 , 17: 
1380, 91: Tcl_iAA_iA 583. 19: 

836, 91; Aa >A_=o 583, i3: 

836, 93. 

M i^A 583. 18; V» i^ >A 583. •).{>: 

iii^^V\«:r 321, 6 : Q.ivi^^V\rCf 344 . 
93 ; iVi^:\r£r 40 . 17: rCjiJA 583 . 
1 8 , 9 1 e< 9 9 : T^.raA.^-A <mii'A 

583. 18: «JN^ >i >A 583, 91: 

rdiiJAro 1014, i4; >-i>->^A-=o 
rCic73ot- 1014. i4. 

AjTdfci^A 584, 5. 

paAV\ 2035. 7: pjA_:r> 1014. i5: 
pj^aV^t^ 544, 9: — .. ri ^■^Vv^o 
544, 9; 1184, 90: -kjaiAVCVv^o 
1204, 99; r£L_Jo__»o^^ 544, 8: 
1184,90 -rcivi-A 584, i3. 

rdlcoA {p. ijJi:>) 584, 19. 

T<jjao.£o^A 584, 90. T<JiX^n — T^nol*^ JfA-n 101 T^V-ca-A (p. •XJuuUni) 585, 8; alitid 
(p. ytxii) 585, g: 2003, ^jen. — 
Y^xsVvi^A 358, lo; 585, lo. 

r^cvr^L^A 1564, Qo. 

vs—jiwAr^ 40 , a 1 ; vs,_^a 585 , 1 8 ; 
<fs y-^T^ 40 , 93 ; atiud 40 , aa ; 

<fs s-^, v^ a Sw^A 585, 17: 

ws-ts.-A 585 ,18; y\^Arr> 585 , 
18: T^V\OA^A=o I0i5,pen. 

^.^■!\585, 9oe(9i:»_^^.^'^^585, 
90 ; 2035, 8; ^^-^a 585, ao. 

•S«_ii»-A^ 585, ultima; -K jw-aVv , -n 

586, a: «^-v^Tvsr» 1016, i et 3; 
T!?S-i^-A 585, 93; rd-jScv s,a 

585, i.t: 586, 9 et 3; Kf\_iwOA 
546, 3; 585, 93; «^r^A^Am 
1016, 9. 

^ ->.A 586, /1: oi^ SwA 586, 5; 

^i^iw.A 586, !i; vcrXi^oA 545, 
6 : vide vocabula ctim *^V «^ nri 
compositn col. 544, 19, usque ad 

col. 546 , 1 , e( adde : t^Vv iwO-A 

r<:=»xco-\cvarS^\ 1877. 10: 1898, 
18: x^\\r^-^ "a 1731, 9; 1877, 
5; 1898, 16, confcr 545, 1; "■:\ 
i<' -n \, ->T\ 1877, 5, e/. 545, 
11, vel r^)s\-=T\ \^ — iTv "r\ 404 , 

91; 546, i: T^_joV\ M^_^T\ "t\ 

1877, 5; 1898, 16 et 17, c/. 545, 
19; v^a\x.-:\ "•A 1877, 5. 

Kia^ 586,6. 

^•^V 2035. 1-1 - kT i «\ aA 546, 
/1 - «Ll-^-A 586, 10, 19 et ult.; 
m \,.<\a 586, u/(.,- rsfVv_i__aA 

586, 1.5 et 17; 587, i; rsr-\_v_^t\ 
302, aa; 587, 3, cf. V ^ > -> 
T^\x2kA i«A jA 587, 1.5 c( 16: jonVv 587, i5; J ,K^\ 587, i.t: ^-at^ 40, 9.1; y\^-AT^ 40, 9.h; >i^-AT^ 40, /)«(. 
vyoATCT 41, 3; v^ v\ n-\ 589, 19; 
v^ r>A 90, /)e».,- 546, aS; 587, 
9o; rCLnoA 547, aa et 93; 587, 
91; KfV\_x>t\ 590, 1; fl/iW 589, 
al; oaVvjaA 589, «//.; T^Vvja-A w^-=v\j3*^«^\ 179, i5; 565, 
17; 590, 9; k1j30_x3a 588, 5; 
t^j3jwX3a 588, 9; T^Vo T\ ii xy\ 
588, 9; T^Vvcvjja^^vm 588, 10; 
rwjanxsn 588, 1; x^Vv^rjA^xiA 
588, 3. 

KJOJ3A 1839, 99 -po_xjA 588, 4. 

A_x3n 588, \U\ r^ \ w\ vi\ tv\ 

588, 19 - rSlA-xaA 588, 16 et 
a/i: 589, 1; «;»o\j3t\ 588, ;>««., ■ 
1433, 19 -i(v\j3-^ 588, 17. 

rclxjn 589, G: r:fv_5WA 'S 618, 93; 

T^je_»^A r^ V r>A 819, 17-19; 

t^Vv_kjj3a 589, 3, cf. "a xj'^ 

suh iCYsf\. 
.^,jv=7Wia^A (?) 589, 16. 
oj-S n-A 589, 91: ■Ko xj-a 588, 7: 

•SJ3A 588, 8; rt?vj3A 589, 90; 

kT-ao-d^ 469, 95: 588, 6 c( 8; 

589, ao: r:?=v*x3-^ 469, 96: 588, 
6: rCfVvQ-S._j^-^ 588, 11; 589, 
91; Tcf^A—xa^ 589, aa; 1566, 
18; 1567, i5: 1571, m/(. 

Srj^v 528, 17; 602, i5: 660, 90: 
rif^A et yi^\r^-\ 528, 19: 590, 
19; 1071, 9: 1072, 3: y^W^ 

590, i3; 595, 93; 602, 16; 660, 
9o:rSfVvo^-=v^ 590, 1/1; 595, 93. 

t^Sat^^I, 1 3 : joscvj-aaVv 2035, 10; 
T^^Hn 591, 8; rC v\o\-r3 ,_.'\a 
593 , penultima ; t^-i^Sa 593, 93; 
rSf_*-\A_=r> 62, ik; 1016, i5; 
2035 , 10: rdjj^:^^ 593 , pen. 

.Vv^A^Tcf 591, 9: _ii<S-=vVv=o 591, 
10; riiJ^s^-^ 591, 9: «iJ^^o'^ 
547, 9 1 - rcf v^v^^^ 591, 11, scriptum r^_j ^^s^"=v 678, 10 — 

T^Vvjt.oX»^'^^ • 

rcTn-Kn 591, ao; aliud 592, C; 1534, 
tfi, cf. x^\-\\-\ ~ rdxDA^A 591, 
99, cf. pn — T^^S-^vH-A 592, 1; 
870, 9; 1476, 9; 1537, 10, c/. 

, V y, \T^ .^^"Ka ex ndraffantha corr. , 
vide Addenda. T^Vv-coo^^A 592, ult. — ojVv_.ooo'\'!\ 

593, 6 — r^-vjjao^A 736, 10; 
1071, 17. 

rtjajvnA 593 , 1 6 ; rcf i^oxjjvS-^ 593 , 
ao. 

scojSa 594, 12 — r^o^^jS^v 594. 
1; ^icv^Sn 594, 7. 

yyvA 594, 93: >(\ sl-Ka 594, 17: 

UNCV=\ATSf 41, pen.; y\o-\-AVv 
2035, i3: ^_oa.-=vtxVv^ 548, 7: 
vs^Arra 1016, i9;rda.AT\ 594, 
17, 19 et 99; aliud 594, 90: 

TCfV\ a.-=\-^ 594, 17, 18 et 20: 

rcT V\=».o-=\-:\ 548 , 8 : aliud 592 ,91; 

rcTVv ^^o-^ 548, 7: 592, 91: . 

1016, 91; ojVv a.-=\oA 548, 9: 

594, aa: r^ > «to-=\A 592, 90: rcTVv, ,o_ _a «-^VA 593, ultima; 

rcfVv ^S-:\ -n 1016, 19 et so; 

TC^Vvcvj.i^'=\-^..=o 1016, a4 et a5: 
r:lj_a.-\'AVv-=r> 1016, 19; 1184, 
99 e( 94; T^VvjAr^-S-^Vvrn 1184, 
93; T^Vvo_v.ri'=\'AVv=r> 161. «//. ; 
1184, 99. 
"TSAAm 1464, i5: v^=n\-\zn 1016, 
ult.; r^Vvo srj^AA-^rj 548, 17: 

1016, ult.; 1017, 1: r<L.=r>-=\oA 

548, 17 — po_co_=r>SA 595, 3. 
ril_i^S^ 595, iS-iO: ,__:^a^ 595, 

1 o ; aliud 595 ,12 — .5k.-\':v__=r> 

1017, 3; rcL»^^on 548, 18: 
r^Vvcvx^^S-Arrj 548, 19. 

rcfVv^-AA 594, i5. 

r^^vi^oT^ x-^^w 596, 93; y^—x.\-\ 

595 , pen. ; nliiid 596 ,18: t^se.Sn 

596 , 9 •! : rdjfc-So-A 548 , ultima ; 
T^Vvo_x.'=\A 596, 9 2 ; Vvo_3«_»-=\n 
TClvi-SoT^ 594 , 1 G : r^Vvcvx.AA^n 
1017, /i; rci>jt.\AVv=n 548, „lt.; 

549, 1: rsfVvojjt.-\-AVv=n 1184, 
95 — TCfVv_jf\n 595, 90 et 2/1: 
596, ai: 859, pen.; 898, 10: 
904, i8:<>(rci'Vvx.-=vn 1837, /)«!.; 
T^Vv_=nL_^oTCf TCrVv_je.S-A 595. 102 

i^\*rioje.T\ (p. ytftii^) 39, 17. 
r^ucA 597, pen. r^^jfcii m, 9G, et rd^-scoA 28. 1 1 
rt 91; 550, 3; 605, uli. «TVa 598.:!:. 
w^^ 598, i'i. _a:^^A 598. «. C73 «f<n 599, I et 3; 602, 10; w^ «?"» 

599, 6. 
KfAawioj 602, i3. 
^m V. .ram*. 
« <^ -^ — « m 603 , 7 ; vocabula cmn xn composita vide col. 603 , 
i-a3: a<We TdwArTa^A rC^—t— >cn 74, 8: 1090, 10; ef. 603, G: 
r^_3t.»i_» ,ra=>tw eJ r^ — >. — >tw 
«lxw.i^ 153, 9/4; 899, .t; 981, 
18; 1323, 20: 1386, 19, r/. 603, 
17; «*^V ' -^ — «f" 603, ao; ><7]l=73 C< K^— V— >CTaJ3 603. 

7; 1017, i4. 
k1v^oj603, 9.''>: «:^!!>^a<n612,9. 
rsfVjtaracn 604, 3. 
A*=3<n 604,8. 
r^\—tm 604, 17; ^t.V^ww Aracra 

604, 90 - r ^\—^ m 604, 9G - 

«fVAr3<7l 604, 9^: T<^\ -><W 

604, 29. 

.v^Jiv<Tj-=n 1017, 90: o_!i,Jik4p^r^ 
321, 10; ^\^V<T^ 605, 5 et G; 
«:r>(\cvV^^<oj 605, 5. 

T<lv^ 604, ult.; vdX<p^ 1284, 

ulL; r^ V<»J =0 1018, /i: 

te^VffiVt 1285 , 1 : oX<p^><^ 
321, 9; ^ \^V -o 1185, 9; 
y ^ - V n^ 605, 19; 606, 9; 
v»^^ 605, 18 e< 91: kIulXjP 

605, 18 et >id:v!^x-ii>^m 612, 
4 e< 7, c/: 612, 5; «lv_iiv<p-=r> 
1018,3. 

•7»i!v<7j 605, i5; Vi73X<7J 605, i3; 

•^a S^cnr^ 45, 18; yy J^sJJ» 

anfi ,». r^ -n . V nn fin.tj 

i,5;o =r>^_X,<TjV«f 321, 11; 

^ . -nn. \^ 605, 12 et lk rd 10 TTS !^>^ 606, 17; 

T^VcvirTaifc^ 606, 19. 
w6Xo<n 612, 8; Kf v^Vctj 606, 1; 
612, 10; «/iW662, 5 - rciisjn 

606, :<. 
■\X<n 607, 9. 

r«S<7J 607, G: »<7jr:fA<7j 607. G - 

r^^ACTJr^ 45, 19: y^a<7j =0 

1018, 18: rtfA^^jVrsf 321, 12; 
evjA<7jVvr^ 321, la: —•■A<»jVm 
1186 , 1 ; T^j^A^^j et r^Ao<7j 612 , 
i8;r:liA<n 608, i3: rdjL_.A<n 

171, 90 ct 94; r^Vo i^ »-A<n 

612, 18; r:f,v..^cr>-=r> 1018. 9: 
r^V\oij-A<7Jim 45. 19; 612, la: 
1186, i-«:rA<n608,i2:rC:.A<n 
608, 19 - A .r£S\<n ('7"'X-in) 

607, 10. 
■^■\m 607, 17. 

T^ !^o .-A^n 508, 17-19: 

r^Vo^oj-A<n 508, 17. 
TaAoo 33 608, 9G: 1018, 10; o-=r>n<nVr^ 321, i5; t^.roA<n 
608 ,94: ^\ at.nVm-A r^=r>-A<n 
609 , 1 er G : .^_oaj,=r>-A<n 609 , 4. 

«^•A^n 609 , 9 : . « co-\m 609 ,11; 

r^ CDA<n 35, 8: 609, 9 e< 10: 

Vsrdftf-A^n 609 ,11; rd.fioA<7&rr> 
1018, G. 

\-\m 609. i4: o^t\<nVrsr 321, iG: 
rsf\.^<n 609 , 1 4 : r^r^ \.A<n 
608, 99: x^\-!\m 609, i3, i5 
p( 91: aliud 608, iG. 

o<n 611, pen.; <n-\V.(Yx— > o<n 610, 
i5; ojuiiTO-A o<n 613, 1; o<n 
r^o<7Jj 616, 90 ; A__a_jA o<n 
612,;jc«.; o<n Ai^ o<n 612. 17: 
JK^ ooj 610, i4. T^o<n 611, 8 et ««</., r^traA i^o<no 
664, 5; y^jtS7i\ rC^o<n 611. 4: 
<nVo<n 622, peit.; »^oi(\_»o<n 
611, i4, c< 17: oo<n ^oV.o<n 

611, 90: v^m > 1220. i:i: 

w^o<m 1221. 7: TC?tnV 2035. 
1 4 : >o<n 613 , 18: »o<nVi^ 321 . 
ult.; r^am 611, 11 etseq.; 613. 
19 et seq.; 614, 2, 10 et pen.; 
aliud plur. 614. 9 et sequentibus; 

r^Vo > .ocn 613. iG, e. aliud 

sub w^<n — T^ Vo<n 622 , ult. ; 
1533, 17. 

VX=3ooj 612,1 -rc^vvr3ooj612.3. 

T^"vJi»^<n {iiypi. c. Addenda ad App. 
grwc.) 612. 12. 

»o<n 613, i3. 

r^V*=r)o<n 616. 11. 

w^o<nW\ 2095, i3: , >o<nVr^ 321, 17; riliotn 616, 17 el aa: i^Vo.v-vo<n 616. T^j^o<n 614, 97; T^Vft_vjo<n 613, 17: 
aliud sub r^am: rdio<7J,=o 616. 
18; 1018, 11: T^Vo..v.>o<7J^=n 
613. 17: 616, 18: 1018. 19 - 
.^.^<n 616. 9G: T<lj_io<n 616. 
95 et 96. 

T<^o<n 617, iG W 99: <7X.ao<n 617, 
18 - T<^..vr>..AAo<n 273, i3 et 
22, 617, 19 - r!ljs.-=v3ooj 79. 
9G; 620, 9 et8. 

•AV»=n-\o<n 621, 93. 

^v.nm 622. 99. 

T^Vo<n vide sub y^am. 

r^3v<n 623, 1. 

T^=n-\\<n 51. pen., v. T<I=r>v\<n. 

^o!^<nW 2095. )j. 

y^Wjm 21, 19: 108, uh.; 109, a; r^Wi^co 623, 19: 1752, ili: 1861, 19; 
1887, uU.;cf. v^-^n^. 

r^)s^j\jm 2056, 27. 

_iA ,<n 623, 97: ^n_»<7j 623, iik.; 

624, li, 18 ei 19; «s-»'^*" 623, 

3, 18 et 90; »<n •A—a. »<» 624, 
wft. ; rSf Wvj<» 624 , 9 7 ; 625 , 1 . 

v^=x^m 229, i3. 

r^=r>\j<Ti 624, 9 3, c/". rCinviT^. 

r;l\a^<7a 625, 3. 

ft-^-rrv.i<n 625, 17; ,<»i-jiVvA_=rx-»<Ts 

625, 17: . mL-jox-so 625, 11 
1020, 1, 9 e( uli.; 1021, 1-4 
^^TVj<n^«:r 321, 91; 625, 18 
Kli.inj<nr« 70, i3; 625, 18 e< 
19; 1019, a4 e<«ejr.;^^cvii73Lj<n 
625, 8, 10, 90, 93, 95 e( uli.; 
rw Vvcv4mj<nX=r> 625, 96. 

)s\c^m 627, 11. 

.\.»'\<w 627, la et seq. — <\^^m 628, 

4 , cf. T<A2k.<n . 
Klvr».^» 627, 11; 628, 5. 
v^sAs^m 1776, 7. 
cA.!i<nW321, 1 3 : A^<n^ 1285 , 3 ; 

A<nr<f 46. 3: 1022, 9; cA<nr^ 

2038, G: A<n =r> 1022, 9; 

2038, /.; v^r \ \o<n 615, 98; 

KrV-\A<nV 1022, 9: 2038, 4; 

2042, i4: ri' \ \<noV 2042, 

i4 — A<n^<n 631, 95; 636, 3: 

A<nA<nV\ 2038 , 1 ; «:f.\<nAo<n 

615, 90 — m »Q \ \m et 

r^*cAA<n 635, 10. 
<TvA<nVvm et m.^)s\.zn 1185, ult., 

cf. <7jAt^^t^ sub r^m^rd. 
K^\;\<n 445, i5;636,4;«:i\lo» 

382,9. 
^A<n 632, 99i 
ysA<n 636, 5; ^^ » s \<7XJ30 1022, 

ull.; T<laA<n 24, 93; aliud 634, 

90; i^a\ ^ \<n 634, 90 et 21; 

636, 6: T^ a \o<n 615, 97; 

T<fvaA<7x=n 634, ult. 
TCLjaA<n el t<' rv . 1, \<n 396, ult.; 

633, uli.; 636, 9, i5 e« 90, c/! »«< \ it \nt 636, jlpp. gT«C. 

i3. 
%znmx^ 46, 90; Td.=r><nT(^ 46, 90; 

T^=n<7»r73 1023, 1 2 ; T^!v*=o<7J.=r> 

1023, 1 1 ; T£r^oijrr><7i=r> 1023, 

11. 
^ \ . ~nm 135, 18: 637, 10 e« 19; 

a/fW637, i4: 1140, ult. 
^m 638, i5 - T!La-jj.=o<n 638, 

17- 
<^>.snm 638 , 9 3 e< sei/. ; T^_coL.rr><n , 

■ >fYv~73<n 638, 93. 
T^VviJ3jSA.=r><n 640, 7. 
»__<n et v^m 640, i3; cvi<n 641, 90. 
Td_A<n 642 ,11; y xnr^ 46 , 91: 

TSl-i<n-_=o 642, 19; 1023, i3; 

Td.j<nV\T^ 321, 1 4 : t^t^ » \<n 

642, G e( 7: ■KfWr:lxJ<n 642, 

5 ; T^ V » \<n 642 , 11, 1 3 eM 4 ; 

T^^oiAi<7i=n 1023, i3. 
.^_evi<n 641, i5. 
«Iaojjoo 642, 8; 1185, 93; 1992, 

i4 et iC;V\AOi<nVT<f (?) 1185, <n 641, iG: 93 - 

v>n\A«^642, 4. 
vs-_a<n 651, 9; w-. _i<n x_:a<n 651, 3: T^ -V » '^m 650, uli.; 651, 11; 
T^VvajA<n 651, 5: vs_A<nV\T^ 
321, 97 : o ■> ?L<nV\K:r 651, 19; 
wo a ^<nW\ 1185, i5; t<f «v <\mV -n V^ -^<nVvj:r> 1185, 10; T£Lja_a<7s-=r> 1024, 
8; .^.o a ^<nV\V\ 1185, 10: 

y<f->.'Km\i-n .-v <\mV\-r> ^ 4 «.»1 

i5; ys^<nT^ 46, 2 9 ; TCjiA<7i=r> 
1024, 7; VY^<n 651, 10: aliud 

651, 1; x<: a a<n 651, 1: 

«LjLja,o_a<n 646, 5: 650, ult.; 
T<f » s. m-r^ v^ci^m 167, 26; 
r£fVva^<n 651, 7 e( 8 : aliud 651, 
8 c(9;Kr^°ko<n 618, 1: 1185, 
1 1 ; T£l=3^ie.o.ii usAocn 618 , 9 ; 
«fVcvivjA^n 650, iilt.; v^\'t.'\m 
651, 1 1 : T:liVv.a.o-a<n 651, 4: 
T^VvM.a^<7X=n 651, 1. 103 

•KA^nTSf 46, 93; 652, 91; \^m 652, 
19 et 96; ^S-ao» 114, 3; 652, 
22 e< 26; x^\^m 356, 1: 652, 
91; T^Ao3<n 352, 9; 357, i3. 

\i<^m 602, i5; 660, 90; ^■K^n 660, 
19; 661, 1; n<nT^ 46, pen.; 
ySjioii^\mr^ 46, pen.; 660, 93; 
1024, 2 1 ; ,<no_.'\<7X-i 1222,9: 
■=\<7>cr> 1024, 91; T^V\-\<n 660, 
93 ei ult.; 661, 2; T<riV\S<n 660, 
ult.; TCr\S<n 602, i5; 660, 90 
e( 9 1 ; aliud 660 , 95 ; aliud 661, 9 : 
T^V^o^-K^n 660, 19; r<l^\mz7i 
1024, 21 e( 99; T^V^o-i^KcTi-^n 
46,pe«.; 1024, 90. 

T!i=3-K<n ei x^r^a\m 656, 4 et 6. 

oJiv.A<n 656, 11; .^^<n, . . \^«n 
656 , 1 1 «r 1 3 ; Tdi!<\<n 656 , 1 o , 
i3 e( i4 - «:-iV^<n 1548, 5. 

Ao^n-AO» {poMi<^vt)) 656, 16. 

T^n^n^S^n 656, 90, c/". t^VvoSoSo. 

T^^o-\<n (/. T^^Ko-H^n) 656, 4, cf. 
rd\m\m et t^VvoSo^Ko. 

«i_=r>\S<n 113, 18; 612, 33; 657, 
96, cf. 51j 97. 

.^•S<n 657, penuUiina, vide ^^m\[ 

Tw V\o , ^o-\<n 657, 1 1 — 

x^ rv » \j\m 658, 1 e< 6; 

p ^•\<nVvT^ col. 658, /m. 3; 

T^V\o o > \;'^*" 657, uU.j 

x^\j\m 658, G. 

T^:vS<7s 658, 17. 

T^ tvx -n\m, (ipnds) 177, 92 el 94; 
658, uU. 

T^Vvjj3ja-S<n 851, i4. 

<io\m 419,99;659,G — Ti^^cv».CDS<n 
9, 1; 659, 21 et eequentibus; 
TCfV\AyCvjJML»-\<n 171, 93. 

«it.oAxs^^n 660, i3. 

,p3V\-S<n 660 , pen. 

T^jfc^n 661, 4; Tdjt.<n x.<n 661. 5. 

TcAje.<n 1891, i5, c/ rClAxii. 

T£foV\<n 662, 3. 

T^Vv*i\»V\<n 662, 7, cf. ■\..V\<n 662, 
5. m x^avil<\ — islXov^ o r^oKfo 663, /i. 

r^-vao 663, a et pen. 

r^-^o 663, vlt. 

«^•Sno (?) 664, 3. 

ma 664, It. 

^va 664, 19. 

.=3\0 {<-J\), ofauTTos) 664, i5. 

«i»\o 664, iG. 

t^^o\a 664 , ull. , cf. r^\ci\<\ . 

ril^o 665, 1, cf. x^^Wr:^. 

,o 665, 6; 1428, 17; ,0 ,0 613, 4; 

665, 0: x<:*a 665, a: 1428, 18; 

rf. r^(\i>^ el r^»ii-. 
w^ajo 665, 11 — «iJaA*a 665, lo. 
^ojo 665, i3. 
i<:\a665,i7:666, i^KlAa 666, 1: 

rjfVvAo 665,i8,9oe<M/«.;666, 

2 e< 3: VvjtCj^o 665 18 et ult. x\^o 665, 99. 

«fV\lo\o 665, 9/1. 

Y^xoo 666, 16. 

T^!rx^o 666 ,19; aliud 666 ,91. 

•^^o 666, 23; »~i-^ s.o 666, 93; 
Ai^oVr^ 666. 9 0: oA^o^T^ 
322, G; 666, 99; «fA_ii^o 666, 
93, 90, 96 et 97. 

«j^o 667, 6. 

rdlKf^o et A-=\o 668, 99. 

x^^\a 667, 1 3 e( 1 9 ; 882 , 9 /4 ; kN\-\o 
rc:r\r3n-A 201, 7: 667, ay. 896, 
10: n^\ -n. v\-^ "o 1430, i3: 
r^\ eo rsf-A^o 899, 90 el °a 
rd^c\.^\j^ 132. is>; x^\^^-!\ 'a 
667, 9o;r:l»=r>oSA "o 667, 16- 
«jA.^So 667, i8. 

i^iaaSa {p. gy) 668, 11. r^^o^o 667, 99, ef. 

altud 667, 93: aliud 668. i3 
rcf V\o-\aSa 668 , 1 4 , con/ec 
x^\m\m et r^-^a^m. 

r^\\a (>. j!^) 668, 9 1. 

t^Aj^Ko 668 , pen. ; y\t\a 668 . pen. ; 
T^-i^^Kr^A r^-VjSo 669. <y. "o 
T^»Aik^ 669 , '1 : tTA.akA T^AiSo 
,^o-Krd!^<7»^ 669 , 9 : KfA»'^© 

,__aST^ Do<n.Z73'A 668 , 9 1 : 'o 

'^ T^ . -r^^ 669, 7: Kft\_.So 
r^xXk^oVoo r/ ,-jaj.\aV>j3 'o 
203, 99; 668, 9/.: 669. (i. 

rsit.-=\a 669 , pen. - r^uc-Ko 669 , 1 4 : 
1477, i4. 

r^A\naVv=\a 670, i. «iarcfx 672, 9. 

Tvrsf\ (/. ^rCA?) 671, 4: rcfW.Sor!f\ 
671, 7. 

w^i^\ vide sub A»\. 

r;i3\ 672, 10. 

v^Tvr3\ 672, 11 ct 1/1; r^-\=a\ 672, 
11; r!^o-^r3\ 672, 11. 

Acv=3\ 672 , pen. -- ,i^_o^a=3\ 672 , ult. 

r;i3\=\ (?) 165, 1. 

^\ 674, 3 el 5; Xi,=3\ 674, 5 et 6; 
^vi 1232 ,11; ».^ax=3vi 1232 , 
1 o ; T<^=3\ 674, 7; r::»j=3\ 678. 
9; r^Vi*=3\ 1232, 10: Vu*=3\ 
riioAra 673, 1/1; ^■A\rfif 99, 
95; ^-^wso 674, 93; ^..^oxrau 1232, 11; _=3A\r!^ 99, aS: n\_=o 674, 93;r:lj— =3\ 674, 5 et 93; r!L»o.=3\ 673, i3: 

r^ \ =3o\ 678, 9; 1232, ii; 

T<fV\ox»=3\ 678. a: rcl»-=3\_=o 
678, 3 ; rclj-»-=3v.=o 673, i3 - 
T^_»_=3\ 674, li. Cf et .seq., plur. 
674, 8 ei 20; rcfVv4=3\ 674, 8; 
rCf>»Ara\ 674, pen. 

M=3\ 673, 16. 

K^N.-i^ 673, 17: 881, 4. 

r^\-->\ 673, 93; oooojSri.fiOwA'^ "\ 

673, pen. et ult.; x<^—i-\\ vi^v "v 

674, 1 -KlirtrVv^ T<rV\ \ ->\ 
673, 90, cf. r:f»rcfV\A rcfV\X=3-!\ 
531, i4. 

.\ 425, i5;673, 4:691, 7; 
912, 93: 1038, 5; aliud 673, 5; 
2046, 8, eonfer rCfAO =» »\, r^^a_ et T^i .\a_ 3"v\: r!fV\So_=3\ 191. 91: 673. 7: ei 
T^V\\:3a\ 678. 1 - t^V\-So=\ 
1308. 4 - r!f Vv»-=\cv=3\ 673. i>: 
1726, 2o:r!^So=3-A r^V\-\o=3v 
et rcf=r>\^N..Tv "v 673. 10. 
r!lKv 674. ult.; rdircf ^i^jsf^ 675. 
1: Kii^ 675, 3: T<rVvV^\ 
et rcfWv^xVv^ 675. 4 - T<lis^ 
1296. 7: aliud 675, 9; 678. 16 
aliud 675, 9 - .^ 1075, 3 
r:rV\ . ^^ v<^ 675, 12 

«I^V.-^TVt nn.-^\y<^ \ 675, 9. 

rcTo v^ 675, 7; 1500, 99 - 

rcfS ^ Doo—^sv. 675 ,11. I . 

.\ 675, 6. V\\^ 675, ult. - rd:lX«\ 678, 8. 

■KevX^^ 675. 9i;-\X4 675, 19 er 99; 
■=v 'V^ 675, 19 e/ ao; •HJSs^xt^ 
99, 26; \ S^vi 1232, i3; 
■HVj^ 1 0*6 , 2 5 : T£?\X^ 675 , 
19; i^irva-S > V^ 675, ai — K^xJSsi. 675, 17 - «f^o-vJSs^ 
516, 4; 520, peH.; 675, aS. 
PA\ 676, 16; Kia^w 676, 19; p^w 

676, 11 et i4: ft_jaA\ 676, 18; 
msi-!\\ 676, 1.3: ja^^w 676, 19; 
^iVvja^A^ 676, la^osVia^iw 676, 
1 1 : >-^-i.-n'A\ 676 ,19; p-A\_=o 
1047, 1.5; p^vTv^Kf 99, «ft.; 676, 
19 : p-^Av» 1232, ili; pnnv-so 
1046, 96: w:lx3-^\ 676, i5 et 19; 
^A\ 676. 90: pl. v^^\ 676, 
90 : T^Vvj3-A\ 676, i5: rilLnj-A^ 
676,5: «^it\axx*Tw 676 , 5 , 6 et 9. 

rdkiaa^Av 676, 3. 

r^m\ 667, 1: r^m\ 677, 9: ,<n^\Kf 
99, 18, 677, 7 e( 8: Kfos^\_=n 
1046,;)«!.; t<r^evjnj\ 677, G et 
9: i(v*rci»<n\ 677, 8. 

r^ =r)oi\, rcfVvcv =o<tj\ 677, 3; 

r<lmam\. K^V<x=r>ooj\ 677, 9. 

■=v.<t>\ 677. 10; -S^TJ-^wrsf 100, 1 e< 9; 
Q\m-wr^ 100 , 1 : 677, 1 9 en 4 ; 
■=\<73AU 1232, i5: \m\r^ 100, 
19; r^S<»\ 677, 18 e< 20: aKud 
118, 19; 677, 19; ,^!s^*x. -^osx 

677, 29: r^^tK—j^^m^ 677, 91; 

i^^a^S »<n\ 677, 10: T^^Soia^ 

677, 11; n^\i\m\ 677, 17. 

rcfa\ 679, 5; jo^rwK^ 99, penult.; 
rdarwi 1232, 90; ^o^^vro 1047, 
19; r^a\—:n 1047, 19: r^ io\ 

679, sG: 2051. peii.; TCrX_.a\ 

680. 1; Klfi^a .a\ 679, 26; 

r^aa\ 679, 5; T<^a-^v=o 670, 
8; T^^^a_j_.aA\_=o 1047, 12 — 
,\a-A\<^ 1047, 10: K^\a-A\^ 
2051, 21: Tef\aA\_=o 1047, G et 

7; 1188, 1: k: .\a\ 670, 8; 

T<: » .\a-^\__3o 1047, 9; T^Wxj\a^A\^ 670, 8; 1047, 
6, 10 et 19. 

T<lX^\ 678, 4; r^My~^\-\ ^-»Vo\ 

678, 5; ^■A^ i 1232, 16: 

X»^^ 100. i3: .^\V\^Tsf 
344. pen.; r^ .K^a\ 679. 7; 
«li^\=o 1047. ult. 

TCSa\ 678, 93; Aa^\T^ 99, 93; 
•^«•^w» 1232, 99; ■AaAV?» 1047, 
1; Kfi^a\ 679, 16. 

<w\<»ja\ (jfyftj) 245, k. 

r<!\a\ 367, 19: ei tCTw 1987, i4 - 
T«la\a\ 408, /4; 679, 10: 684, 
91; 732, 90; 917, 17; 1586, 18; 
1970, Hft. 

w\ 685, ij; 687, 3 e( 4; Vvji\ 636, 
3; mtCa 671, 10: 687, 4: ^_k»j\ 

687, 3 et 5; wa\ i 679, i5; 

ujvro 1048, 10: Tel>»a\ 679, 
i4; TcfW_»aT!:r\ 671, 8; 679, 
i4; T£jija\ 679, i4: 1048, 10. 

r::\,a\ 679, 93; 1329, tC. 

7or:r\ 671. 5: r:! =oav 671, 5: 

T<r^a=oaT^\ 671, 5 — T^jx>a\ 

680, 9 0, V: in Ind. p. .^oa\; aliud 
282, 94; 680, 91; 773, 19; 1620, 
4, cf. «^ -nrtf^t • aliud (Kvfii}) 
1002, 16, c/. 680, 23. 

^^\ 672, 4: 686, 20: r^a^\ 686, 
90 ; w_^\_=o, T^_ia\_=o 1048, 
t-9 -^^v 218. t8: 1432, 1 - 
T^-S.^.ov 118, 10 et 18. 

V-i^\ 681, i4: Jii>.KA 672, G: 681, 
4 et i3;t£' \ .\ 687, i3 ei i4: 
TCfVu^^ 687, t3 e( i5; .a^\TC^ 
100, 94; 681, 20; js_.v^ 681, 
19; _»^»v=o 1048, 19; T<'%.v=o 
1050,3;^\^W345, i;681, 
91; T!l:s^a\ 681, 5, i3, i5, 16, 
18, 9 9e<Mft.;T^VvSii«ov 681, 16; 
r^a\ 1680. 2: Td^\ 681, 16; 
687, i4: ^ t V .V -r. 681, 20; 
1048, 19; tC' v s »\VvV\_=o 

681, 90 - ^v_b^\.=o 1050, 3; 
T^v^o^ 681, 4 et i4. 105 

r^a\ (iff<TcoTfos) 72, 2; 78, 3; 682, 
iG et seq.; 964, G - rdjao^ (oi- 
avTtos) 77, 99; 234, 18; 664. 
i5; 683, 19 et 17 - t^q\ (pro 
TS^\a\) 579, 20 - TCr-=v3o\ (?) 

683, 11, c/. S. Frwnketf Wieuei- 
Zeit., 1893, 35. 

TdiJ3a\ et T^jLjaa\ Vvj.=3 683, 19 et 
seq. 

\a\ 683,;»eH.; •=\o\_» 684, 3; 1232, 

pen.; T^^S_.\ 638, 19; o-S .\t^ 

100, 21 (script. ar\ .\TSf); 101. 

20 (seript. ft»^\\l^) ; 688 , %(scripl. 
o-\v*TSf); r^\a\ 469, 26; 683, 
94; 684, 1: 1232, pen.; 9\a\ 

684, 9; w_o ^.■=va\ 729. 16,; 

<»j\av 683, ult.; 684, 3: n^K^v 
638, 19; 687, ult.; aliud 886, i3, 
cf. Td\_i\ - ^^\a\ (?) 684, 4^ 
- y\a\ (?) 684, 11: 114Q, 7 - 
.\ 1, — V— v^Ko^ 684, 9 — Twja^\o\ 
(jijjj) 1103, 18; 1351, 4. 

o\.VT<f ..^^w corruptum ex adragan- 

iha , vide Addcnda sub .ii^a^S^A. 
t<C\m\ 685, 2 5 - T<rV\o.loj4\ 685, 

i4. 
r<: 'K m 686, 1; nLSialMv 685, 18;: 

«^V\aaoji\ 685, 17, '\ 
<^Vv.^\o.M\ 685. 9 1. 
Td=o}^\, T^=rv»\^\ et T^V\_=oJ^\ 

671, i3; 686, 4, cf nlzr^n^^ 

(2)fTJ7fix) 671, 11; 7a!^v=o 671, 

12 et i'5; Ti.r73iJ^v=o 671, 12; 

1048, 9. 
a^!V.vT^ vide sub \a\. 
a*\ 686, 95 - tCjcvjv 686, i3 et 19: 

aliud 686 ,11. 
t£:_»\_.v 328, 23: 687, 1; 1972, 9? 

scriptum tCj^\v.v (?) 32, 5. 
T:i»v 687, 9 ; Tc:rS<TJo_»^A oajjv 687, 

10; _»y.v=o 687, 10; «^^ojj^^vi, 

1232, i8;^av;t» 687, 9; 1047. 

i4. 
TcTaTCfv 672 , 7 ; r^r^\ 672 , 7 e( 8: 

TtfWj^T^v 672, 7; r<L5^\ et llll>miMl;KIK fillOSALK. 106 r<Lxx»\ — v^\ r^«^ . V -r» 687, iG: ^JljA\_=o 
1047, V!. 
v^Ljcvj\ 687, i8: 875, i/i; r^)ii-x^\ 

687, i8 e/ jo, c/. t^Vu_o_»\ - 
i^i3j\ 687, 17. 

r^W 688 , 5 e< 9 ; r^S-r»'^ «f ^\ 

688, 5; 904, 7; r^Vw_*_ic\V_.\ 
r^^rcTA 688, 7. 

v£:^\ 688. 10 cm8: K^\rsf 100, 90; 

r^ -\\. i<l_j a.\ 688, 18-91; 

, a.nwd' 100, ;h 688, 17: 

«^i^o_a.\ 688, 17: «f^o 688, 18: rd»*a.v=n 1048, i/(. 
rc?=\<xa.\ 688, 11 - r£^\^\ 688, aa. 
A\ 689. 1. rf. A\r:r - A«^\ 672, 3: 

690, )/i; rilA\ 691, tiot. 1; ^\ 
et ^r^\ 689, 10: 690, i4 e( 16; 

691, 1; script. ,^ \ \\ 690, 11: 
AlA\rsr 100, fi: A\nv=r> 690. 
5 et ih; 1047. iC: \\x<: 100, 
96; 101, i;690, /.;^\r:r 690, 
19; <7j^(vA\rcf 690, i3; A\_33 
mjtSLi 1048, i5; rslAr;:r\ 672. 
1 ; rdA-*A\ 689 , pen. ; 690 , 9 c< 
sequnitihus ; «f V\jA\ 690 , 10; 
rtfWAjA^ 225, 90; 226, 19; 

689 , ult. ; 690 , 9 el sequentihus. — 
A\.»^v=nl047, i8-r£A\ 689, 7. 

^<j^\\ 689, i3, e«r:lK=3o.\\ 942, 
17 - y<< ^-^\^ (?) 689, 1/1 - 
r£A=3AQ\ 680, G - rij,»\=3A\, 
«::.^v:3A\ 689, 11; 1475, ao. 

^\r!f 101, 7 ; 689 , 1 5 : ^v» 1048 , 
16; ^v=T3 1048, 16; r£l^\\ 
101, 7; 689, i5; rs^Vo^v^ 
1048, 17. 

r^\«n_l\_=o 680, 7: 1048, penulti- 
ma; \oaA-A\rSf 100, 5: 680, 10; 
t^\<n^o\ col. 680, lin. "j et c^: 
r^iAa\a»\v=n 1048, 19. 

\cA\ 691, /1. 

»»\\ 689, 19: 1893, 8; »v\n\r£r 100, 
7;r:l»»A\ 689, 19; 1619, 18: 
1893, 4;rd»»>\\ 689, 90. 7oAA\rcr 100 , 8 ; 690 , pett. .- i<j;7>j\\ 
690 ,91 et pen. ; ^\\n. ~n . \^ 

690. n; rd:73A\ 690. o.'i. 
^o_\\ 689, 18: cv_2wa_\\ 691. .",: 

r£:»A\ 691, 5 r:L».\\ 691, 7. 

r!^^\ 691, 11; ri^^v^a 679, i3; 

989, pni.; 1049. 1: rer ^ \o\ 

679, i3 - rsf^ "lA^ 477, 17; 

691, i5; 1025, 99 - r£LA_»A\ 
937. i3 r::^\ 691. 9. 

pAv=n 690, 19: r:ljaj.\\ 690, 19; 

^r:fxxA\ 690, 9 0. 
"Torcr^ 692. 91; 708, 9; ^_=o\ 692, 

99 ; r^— =n, m\ 692 , 1 .'> el seq. ; 

693. uot. 5. 
rcfWn\ 692, /1: 1850, 5. 
r^^o. —v m\ 691, 99; 777, 90; cmfer 

i^Ao=3\ et r^^cvraa^. 
rslrajjov=n\ 691. uit. 
rw_a..=n\_=n 1049, 5; aliud vide siib 

r::Am\ 692, 10. 

rd»»m\ 680, a5; 692, 5: ^^\.:n, 
r^ vnvm 1049, 90; ^-^\s:n 
Kl_»r£r 1049, 96; ^jw^vrs^ 
100. /1: «^^o_»_K.=n\ 680, 90; 

r^ — » =no\ cnl. 680, Unca 90; 

r^Vw»j=n-A\m 680, 9 5. 

•=v=n\, oS=n\ 693, 6: ^S=n\ 693, 
7:-=v=nu 1233, iG:Sm\ 1233, 
90 : \=nvi 1233, 17: \_=n\_so 
1049, 9; rcrW_.^=n\ 693. 5: 

r^VS * -n\ W .j,_-n\ 692, 

1: rCfS =n\ 693, 5; 1233, iG; 

^^o-\=n\ 693, iG; i^\_mo\ 
680,9/1: 1233, i8:K^vm\ 693, 

99: rsT^-S m\ 693, i3 et 99: 

■rii\m\m 1049, 9 ; r^\omvm 

1049, 9 - rcfS m\ 691, 93; 

x^^\m\ 693 , 1 '1 ; r^Vo-\cvm\ 
691, 93 - r:rAJi<\_m\ 48, 99: 
693, 11 - ^o-vm\ 692, 93 - 
rsf\o\m\ 693, 9->\m\ 693, 
h -.^_\m\ 693, 19. 

«^Vvm\ 693 , 19, cf r^>t\^\ . reli\_m 1050, 1; rd_*_»\ 694. «3: 

v^^n iw.»\ 46, 9: 694. uliima; 

rsrW.^\ 694, 93: 1050. 1 
rcL»\ 693, :>:\: rcl_.^\ 694. 9: 
^\ ^\ 694. K; r;:l\\::n 694. 8. 

<^\ft —» \\ 694. 10, cf. r^\cv_=3\ et 
rd\t\-^~n\. 

rcLy»\ 694. i'i - rcr\ \ ^»\ (jLf; 1 
937, 3: 946. 1: 1946. >i. 

PA»\V\695. ii: 2052. .'1: T3J\ 695. 
9; n->A\r^ 695. 10: Tx_»-A\_m 
695, 9: r^xxi\ 695. 7. 8 c( 1 1: 
1490, i5; 1854, 10 rt"» nu 
695 , i, cf rC^d^ \=3 suh \J3 : 
aliud 695 , 5 - r^V\ n,..»\ 695 . 
1 3 , vide T^xx>\ . 

kPvjv 695, iG; 1757, i3, ef rcr\_.\ 
tub \o\. 

T^h.vm vide sub .i^<\\ . 

T^ms. a\ 681, 90. 

^iL.f\s..\ 695. /)(?«.,■ A . ^ V 695. -,3: 
Ajk.A\r:f 695, pen.; A_ik.A\_m 
1046, utt.; 1047. '1; ^»a:^-^\m 
695, 94; 1047, 5; rcrWa.xi..\ 

695, 93. 

pjw\=n 1050. 8: TX^^i^^ 101. i3: 

696, 1: p^^vm. . t r» ■>w.\_m 
1050. 4 ; rcrVvn,i>.\ 696. 1. 

\.Ji^\r!r 101, 1/1; 695. 9!: \o__5...\. 
T^\o v.\. r;lj\o_:.»\ 695. 19: 
r^ y "^ \ Vo\o s..\ 695. 91 
T^\\ik.\ 118. pai. 

yK^\ 696. '1: Y^^k^^ 693. 19; 696. 
4 , 11 et seq. ; aliud vide iifra. 

^\ 696. 9. 

\aA\Ts:r 100. 9: 696. 7 ^m8: Kf\.a\ 
696, 7: TsfV\o\a\. rs^V\o\oA\ 
696 , G ^ rcr\ao\ 183 , 9 1 e/ 99 : 
aliml vide sub Ao\ — ^1^\^\ (? ) 

696, 10. 

rsfV\ a\ 71. ult.; 286, 94: 260, 1: 

263, G: 696, 18 ei seq. 
ts1j3\ 88. i4; 696. 94 ; rcrVv_xacv_n\ 

697. 90 - rcr^vJ3\ 697. 1 1 et 
seq. ; 831, 9. k1_\,o_j3\ 696 , uh. ; 697, 3 - alkd 
697. i, cf. T^i^ojON «1/4 X_J3\. 
r:jJ3\ (?) 697, )(). 
o^x 697, /w/i.; Aja\ 698, 5: £Uja\ 

697, uli.; K^ S . r>\ 697, 21; 
T<f^c\ '\ » rt\ 697, 9 2 et 23: 
i<f.acvJ3\ 697, pen.; «:f^\^\=r> 
1050. 8 - r;:r^jj3\ 698, 3. 

S X3\ 697, 10; So. . r>\Kf 101, i5; 

■=\_xs\ 697, 10; vd^Kjas 697, 8: 
«r^a-n^ 697, 8 e( 9; 1075, 11. 

5(\cv_i3\TCf 101, 16; V\o_i3\ 698, ilt: 
TCr^\ 698, 22; ^^(VJ3\ 698, 
1 9 : >^^. r>\ 698 ,21; v^^ n\ 

698, 12 cM 7; aliud 84, 8: 698, 

7: 789, 8; rsfVu» i3\ 12, 18; 

aliud 697, 6. 

^■A\_=r> 701, 8: rd .S^ 701, 6; 

T^i^o-v^iS-^v.rTa 701, 7 — x<^\\ 

698, pen.; 1428, 16 - o_.S\Kf 
»i'(/e ««t So^ . 

o=3S\ 699, 4: :=»-=\\ 701, iG: t<:=>S\ 
701, i5: ^j,=3-=\\ 699, 1: T<r-v.-=\\ 
701, iG; .=3SA\x<f 100, 11; 
^a^Av» 1232, 17: w^eura-H-Avj 

699, 1; r^ .->-\-Av-=o 701, 1/1; 
vi^QS\ 700. 9: 701, )5 e( 16; 
Kf^o -V .S\ 699. /i: 701, 19; 
T^5rvo_=3o-=\\ 699, li ~ =3,__.-\\ 
668, 6 - n^ =3no\ 684, 8 - Kf\o=3S\ 397, 16: 699, 2; aliud 

673, (), vide T^-K«v=3\. 
T^* S<\\ 699, 6; ^^ \^> 699, 12: 

TdX^\ col. 699 , lin. 11 ei 1 3 - 

r3Ji<\A\«r (?) 99, i4. 
«rA-=\\ 532, i;672, 10; 699, i5:831, 

/| — T^Xi-A-=\\ {p. iiJi>y) 168, 10; 

699, iG; 700, i5 - K^^^So^ 
684, 14. 

T^ mo^^A^ 680 ,21; 773 ,19, confer 

v^-ina^ — Y^So^-^w. Tw=\ .^-^w 

700 , 2 1 ; 1583 , uli. - Td^Va^^^ (?) 

700, 20. 
«■^w 700, 22. 

>-i-\,-=\\ 701, 4; vC\\\ 701. 3 - 

T^^So^ 684, i5. 
,-=\\ (?) 692, 10 - Tcfv_.-=\\ 701, 10; 

i^^o\ .■\\ 701. 9 — po\ .-^w 

vide T^X30,i"\\ — ■ . V <v ..■=»» 701, 

1 8 , vide Addenda ad Append. grmc. 

-«?v*-=w 702, 5. 
.1_=.Sav=73 16, 8: 684, 19: 1047, 

17; tC*. X^vSo^ col. 684, ////. 19; 

T^^oA\a.'\-A\=o 684, 19. 
t£:v»^S\ (?) 699, 8, cf T<:X^v. 
T<f Vvaoj-\\ 702 , 8 c« 1 /1 - k1joo.a-=w 

( ^y 5J ) 702 , 2 2 ; sccipl. po V.^\ ( ? ) 

542, 21, cf. 542, 19 — T^^v .\-=w 
(^jj) 284, 19; 298, /;c».; 299, 
16; 300, 2; 303, 5; 686, i5; 107 

702, i3; 943, 18; 1294, 5; 2057, 
i9-Tdaj-=w 702, 11. 
v^\\ 702 , \ el-i: ,, > \ .S^ 702 , 1 : 

Td i--=\\ 702, 25: 703, 11: 

w^ m ^•=\\ 702, uli.; vocttb. cum 

v^ i-.S^ composita vide 702, 2 3 

usque ad 703, 24; adde v^ bi.~w 

T<^o-=vj4-A 772 , 9 ; T<iVv^ ^Sv 
1585, C, confer 703, 7: ^^\ 
T<lx.s^^\o^ 921, i5; 1585, 7. 
cf 702, 23; kLio ^ r» "\ 982, 
1 5 : T<io^-=\\ 702 , ult. ; v^Ck\\ 

700, 1 2 ; T<lA.>>.-=\T\\=n 702, 3 - 
T^>rv*:i--\\ 25, ult.; 757, 22. 

T<lS..-=w 701, 10 ct ult.; T<l^-=\\ 703, 
psn.; 1331, 8; T<r^A\ 76, 11: 
T<:ao-\\ 700 , 1 3 ; Tcr^\^-\\ 701 , 
19: 1395, 1: T<?\ojA "\ 701, 19. 

Vvja\\ 700, 18; T<Lo-.\\ 700, 19: 

701, 93; _jjaj\\ 70i, penullima ; 
p-\-:\\T^ 701, 93 er 25 ; oJa^^^wT^ 
701, 96; v^ . .r>o\\ 700, 18: 
TCfV\o-jaj\\ 701, 93 - oj3\\, 
T^-ia^^ 704, li, confer vi.^>^\: 
TS^V\o_ja\\ 704, 4; TCfifT-xio^^v 
700, 16 - TCrV_ao-xs^\ 704, G 
el seq. 

V\\, T!fVv\\ 706, 3 etseq. 

TC^Vw 1088, 21. 

TS^A^o^ 529, 94; 68A, pen. V^ T<rVoT<^ 366. 7-8:707, 3. 

TSlnT<^ 707, 9. 

T<irdyi 707, 19. 

T<:aT<:yi 707, iG -sSiv^ 707, ult.; 

746, 8, cf >^i. 
T^T^ 691, 22; cf. V^latM. 
v^)s\v^ 709, i4, cf tcT^. i. 
X=3Ai 714, 23; T<:\cv_i ^rxji 715, 

1; ^1=3.1.1 742, 27; Tt^-ivi 709, 17 et 19; ^^ -1 v\ 709, 9i; 713, 

19; script. =3 . li 715, 3; 

Tif-i.-iw 711, 5 ; ^j=3i=3.vi 710, 
pen. ; ^— vv\ 709 ,21; uncv=j=3.m 
709, 93: 725, 1; n..n.v\^ 711, 5; -rsji-m 1050, 18; -> -> x^\\Y^ 323, 19; =3-yiT^ 
192, G: ^j.=3-yiTCf 711, G e< 7; 
. » — > t\ -73 1050, i8;Td=3cv^ 720, m/«. ;721, 18 ; «^»1=30.1* 720. 

Ult.; Td=3=3.il, «^Vv>\ ~H — t ti 

T^^o=30^yi 709 ,99; T^X=a.yi 
709, 96; 714, 93; 1340, 93; 
1419, 99; 1442, i5; TCl=ao.=3.yi 
77, pen.; 709, 95; 1419, 92; 
1442, 9; 1705, 19; T<l>.=3o=3j.i 
1512, 6; T<lo.=o.=3^ 144, 5; 
169 , ult.; 1026 , 5 ; TC:Vvu=3ev=3Ji 
0. 108 

4749, i3: vt^cuvrvM 709, aC; 
KrW_»_n_M_=r> 1051, 3 - 
V -^ — > t> -" 975, i/i, leffe 

rcirsAj 709, iS-KTXjiD^ 711, i/i; 

769, 11 -rdi=>(XM 721, lo. 
Y->v»7<n i()gtaa;T<f\^-vv\ 710, 

flo, 9 1 et 93; .^,^<wVv v \^ft •"vv> 

710, 90 - r^\ >-vvv 710, a/j. 
v>^rxM 710, 3; kT^w *-v.v% 711, i3; 

rg'-^— VVV73 57, 9; K^ > -^ft-rxvj 710, 3: «<^V\/% ^ » — nv 
v^V\-t— vvvT> 1050, pen 710, iiArxvi 713, 11: .\..-v vv 711, 17; 
^A-vvv 712, 1/1; ^V r wv 713, M 10: ^.«..^.v.— V v> 711. 16: A. 
712, 19: » \ -> " 711, 18: ^\-tvi 712 
7;«LJ^ 90: 

> VJ. ■\-vvvv 1234, rr» 1051, i; 
iiVr^ 711, i(); Ar3.^Vvrr> 713, 7; 721, 1/1: «Hjtv^ 711, 
17, 90 et 93; 712, 17; 713, /r; 
aliud 712, 3 e( 91: 713. 11; aliud 

711, 9.5; rao N^r^ A — v v\ 

712, 9; K^.-vvTv K^^-^v^ 712, 
5 ; r^^X^n-^ "^ 712 , 1 3 : ,\r>vv 
712. 92 ; «:f^(vAjr3.M 711. 16; 
r^^A-vvv 711, i8;r£:A:30.yi711, 
18; 712, 17; 721, i3;«/iW721, 
19; r:f V \ -V vvVro 721, i3 - 
Kfsa^ Arvvv 712, 97; 2092, 7 
- v^ 'K fYW Atjav 712, ult. - 

KrX_A => w 712, 9/1 -^ 

■^ V ~^ V — * V' 33, 9; [script. 
rf^\->\->v) 147, 9/.; 176, 11; 
383, 6; 398,u/(.;632, 16; 712, 
9/1: 926, 90; 1073, 5; 1495, 93; 
1779, uefrslArxw 176, 11. 

Klv.vr>vv 713, i3; ^i,.v.v-vvv 713, i/i; 
ri:fV\(%xvr3^ 713 , 1 3 ; -v— vvv^K' 
323, i3 — t<r\v,— vvv vide r^vra. 
-rxv» 713, 17; r^lr3..M 713, 17 - 
t^rwv 713, i8-i^^jr3..w214, 
9; 328, /1; 711, 3,/)/. *<lif^w 
711, 3 - rsT^i^rxv» 1332, ult. Tdpr-vvv 713, 19 p<vr\r>vt 713, 

90. 

OA -T. vv 714, /i; S — V vv > 714, 7; 
1234, 0: ^ -V w^^r^ 323, i4; 
.viVrcf 237. 1.'): r:?=\_=x^ 714, 3, /1 c/ (1: rcrXo\ra.M 714, 
3 e( C ~ i^>(\-=\r3.ii 714, 8 ei 17; 
,^-A —V vv 714, 17 — i^A_r3k.M 
237, 1.5; 713, pen.; aliud 713, 

93 - rcfSo =3 vi 710, 1 1 - 

S . -> v\ 711. 8: 835, 10 - v<fS .— vvv et r^)tv\ » — v v\ 711, 

9 er 10 — \_r3 M 714, 16 — 

.^^^S— vvv 714, 1 4 — rsljooArxM 
714. i5. 
.y-v v\ 710. 16: X.O -V v\ 710. 17; 
jeir3.A> 711, 19 ; xr>A>^Kf 323, 
i5; «^ ' ^rL — t tt 710, 13; 
T^aco^AV 710, 17 r^x^— vvv 
710, 1/1: 1084, liii. pcnuhiina — 
»g^Vtv./\iy— 1\\ , pl, r^Xjjcfty— >vv 

714, 19: 1700, 91; 1813. 11. 
rcT \^ vv 715, 5 et seq.; 1234, 11; 

w_ft.^vvj 1234, 10: K^ \\\ -73 
1051. /4; ,^ . y vv -r> 743, 9; 
AjVi^^rcf 323 , 16 riLjJiv«-*i 
722. 11 -rili^ 715, i3: 716, 
1.5; 1168, 17; 1768, i3: 1839, 
11; rifVx \^ v> 715, i5; 716, 
10, 11 et 1(5; 1728, 8: aliud 
(= T^Vvs^) 1586, 5; aliud vide 
sub .\o.V4 . 

T^-tNsOAi 722 , 6 ct seq. 

oAi^^T^ 323, 17. 

oX^ 716, 1; Ao yvv. V 1234. i3; 
A\ii 715. ult.; ,jA\^ 716, a; 
«f Vvo\iyM 715 , u/(. ; TCfVAoV^ 

715, 16 - YjT \ N^vv 678, i5; 
715, aStrcTVO^ 716, .3. 

rdeoj^vi 715. 18: rcr^o_ca_Oi^ 

715, 18 - rcT Kv .v^vi 234, 17; 

716, i/t. 

rd'-=v_iy_vi 715. aa: 716, 9: 722, xh: 
T^S\vV73 1051, 5; »^-S.^iiru 
722, i5; S__\__vir!r 102, /.; TO\i^Tcr 715. 99:716, 9; 722. 

1/1; \^ . \^v> 715, 90 ef 91: 

y^ ih^v_ii 10, 03: 715. ao: 

T<^^o-S Vo vi 722, i'i - 

<T>-\i<oii 722. 19. 

Aii 716, 19: 717. 19: TcfTWi 717. 8 
et 19: »moV\_>.A A_vi 716. \iy. 
Td_rrx_a. •:\__vi 720 . 1 : t^-^-i^ 
TClrrj_a-A 717, )3: ^S^ ^v.Ai 
720. 1: Tcr-> »-3 Aii 717, i(l: 
T^vraotra Avi 717. 17: rcS^A-vi 
717, 19: rcLi-^_viA_^ 718, 10: 
T^Vuv_.A_vi 718, 16; 719, i5: 

r^ t. i^_ii 718, iG er 17 - 

^-Acwi^ 960, 91: Kliv )AOii^ 
960, 90: rcfVxftjAOii^ 312. iC; 
960, 19: Tw r-iV\_a. Vwj-^oii.l 
95, 19: Vv_.r:fAft_vi_\ 969, 17: 
^iv\.— >Vv=r> 1181, 1 1 — A.AiOjc 
vide suh AiXt. 

rcr^> vi 717. 9: o__.^\_w 719. 11: 

rcTAiircr 102, i'i: rcTAiiJ 1234. 
lU: .^^•^■i.v-v 1234. 19; T^^^v-vi 

717, pen.; o .t> vi 719. la: 

rcNwiKr 102. i'.: rcT-rviii 1234. 
i5: i<rn_viV\ 2052. 18: ^•^v-iir::^ 

718. 19: rcfft-rv vi 718. 11: 

T^JAo^rv ii 717. peii.; aliud vide tnfra; rCl.^Wi 719. 3; 
719, h: T^-A.vi, TCfVwvj-^.ii et 
rCfVvo V i^vjvm 718. i/i et 18: 
TC:;.-Aovi 722. pcii. ~ rcfAii 717. 
9; 718, i/i: rcfVoAAi 718, 9 et 

5 ; aliud vide supra et sub Vv^v vi : 

vL»r\.M 719. 6 - Tclj-\_vi. pl. 

T^Aii. T^VvOAii et T^V\Oj-:Vii 

718, 11, i3. pcn. et ult.; 719. 1 

el seq. — rcl.Aii 486 . 1 3 eJ 1 6 — 

rwVv.Aji 1235. p«i. 
rciaAii 103. 1: 204, pen.; 641. ult.: 

717, i5: 723, 90; 878, 90: 

1068. 16; 1154. 18; 1304, 96: 

1811. 10. 
rCli^Aii 717, 9o: TCfXo\^-^Ai 717, 

93-TCiVi>»» 164, 19. .ra^-Aj^ ■v>A 109 j=xjam 719, 7 — ».._o_»nji 719, 10. 

, K»-\^> M 720, 9 et lo; 722, a3; 

SftT, «kT 102, i6: 718, 8; 

y>. AA-wVv 2052 , 1 6 ; TOOAAa-»» 
722, a.3: S^oi 720, ii:\-\y\v^ 
722. 9.5: •\a^ 720, la; 1234, 

i8: v:^\-^ vi 720, 8 et ii; 

»090A-v»i 720 , 5 ef 9 ; rw\Aa_M 
722, 9.9. et a6; ^V\\^ 720, 3, 

5 et ii: 1358, ult.; m)s\\-:\ m 

Kiiio^K^v 720, 'i et io\ r^\a-\M 
718, 8 eMa: «if^Son—M 714, 
^i; K^i^oSo-v^ 718. 12 ; 720, 
8; i^V\a_»'\-A_»i.j33 1051, i4 — 
T^^kijaA ^SjAii 718, 2 0. 

^■:\_>i 720. 90 : ^Tv_>i^«f 323. i8; 
V\-\_>iV\Vv 720. 19: ^Tv_»i 720, 
90 : rirXAM 720, 18; r£^V\onii 

718, 9: Kf^oit\-:\ M 720, 19; 

v:fV\noyi 722. ult. 

ii 723. 3: 724, i5: 725, i3; 

cn_.o.>i 725, i3; «fo-iiKf 102, 
•2 6 ; tcfoii 720 , 9 .5 : >ij«:^oii 720 , 
pen.; ooii 723, 3: >o>iVvT^323, 
1 9 ; 723 , !i: o_.o_ii^ 724 , 1 5 ; 

v^ >oo M 723, 3: 725, i3; 

rd_> lO—ii-sa 1051, pemltima; 

TCfirt i^_i .o »v_=r> 1051, 94; »o_ vi^Vvo > lO u =0 1051, a4; 

T^V> i^ i__>o_iiVv-rr> 1188, 9; 

T^V\ >o_iiVv 2052, 9 1 el seq. — 

■Kfo-M 720. 9 1 - «ljo_ii 724, 
1 9 , pl. K^^oo.^ et T^^;\_iOO_ii 
723, 11: T<lv.-r>\ii T<loAi 724, 
18 — r^oii 724, 17 — T^VvooM 
723, i3 - KfX.ooii 723, 8. 
J3.— ii 709. 1 5 : Vw -> v\ 714, /)««.; 715, 1 et 9; r- _>i 742, 96: oraAi 709, 9/1: 710, 9: ,=so.>i.i 
1235. 1 1 : ..._o^o_vi^ 743, /i: 
^rdvi 707, 1; 742, vlt.; t<:'->..v\ 
323, ulL; 743, 7; n...->\ 724, 
90: 742, 99: <n -V . v\ 743, a; 
,(no.rx.>i 743 . 9 : >(no*rx>,M\s^ 
104 , 9 : .-T..v\Vv 324 , 1 : <fs.— > .vvt 1235, «/(.; <mo=3jA>j 1236, 11; 
TC^-t.vvTa 1053, 90 ; ■"•>.» Vvt^ 
323, 97; ^■•n.»i\V\rr> 323, ult.; 

v^ =3o v\ 721, 6; 722, 3; 

Tc:fi^.^o.ii 721, 6; ja->^> 742, 
aa; 743, 3; K' -> . v\ 323, 98; 
742, ai, 94, 95 etpen.; 743, 16; 
us, -V . v\ 323,^«!.; 742, aS; 
,-ijL=ajL>\ 722, 3; Ti^fVvo -> .v\ 
323, 98; 742, 91 et 36; 743, 3 
e< 6; v^~\ .0^ 724, 19; 1236, 

9 e< 5 - v^ =3o >i 721, 17 - 

r^rsoii (pro TC^akOvi) 50, i3 — 
,rx=3o.>i e( \=3o>i 721, 10. 

.\^v\ 715, 4:^ ,yv\ 716, la et i3; 
i_ft S^ >-^ * 1235, 9: \^ V' 
707, 9; \<rVv_v^>i 716, i4 - 
.2!s«:^ 722, 18; ^v^.» 743, 

8 e«9; KfVv i^j >i 716, 19; 

TSfirt ^v^ » 722, 16 et seq.; 

\<l^x>i ei \<lv^o_ii 743, 8 - 
\<l!s^ (= T<li^«:r) 722, 5; 
1313,9. 

T^^^oii 723, 1 — 'Aa->iAo_>i 705, a; 
722, ai;957, 8. 

Td>ijo.ii 724, uh; r^V\o_ii_>a.ii 725, 
a e( 4 — Td>io.>i 723, 17, 18, 19 
et seq. ; 1497, 9 1 , confer T^>i.M — 
Kf>(\_>^_MO_>i 173, 6; 179, 12; 
561, 7; 723, 16. 

■\^v\ 739 .95; ^Kivi 707, 6 : .\^v\-73 
1052, peii.; \<^\^.vi 1052, ult.; 
rd^jOii 724. 1: rr^N^.vi 744, 
9; v^ \j v\ -n 1052, 91: aliud 
vide sub t<^\.v\ ; ri^rt fo \ ^^-" 
88, 93: 1052, 91 - v^ \;0-ii 
724,3:1517, i5, cf.v:l\^- 

T<!\>Oii 725 , : aliud vide suh A_»a> . 

T<;a.o.>i 50 , 1 3 : 86 1 1 e( 1 4 : 275 , 1 8 ; 
627. 19: 667, 9 et 11; 725, 17; 
967, 19; 1521, 8. 

oo^.vv 765, 4 el seq^; Qao_>i 728, ult.; 
ooT<^>i 707, 1 4 ; rdj-jooo^ 707, 
.1: 729, 8: 743, i3: 765, 6; 
rs:LjL_xoo-_» 250, 5: 255, 16; r^V\ firto .vi col. 743, lin. 19; 
rcf^oiVvj»OAii 743, i3. 
.^o>i, ^^r;;:^, ^r^, ^jJ^>.j.i 707, 

10; J' i4; 746, 5; r£L3o_»i 729, 
r;^«\.>\ 746, 5, 

729, 729, 18: oj. 16; J' .«^»708, 1:^ rcT 104. i5: -*ii,:n 1054, 7; T^oii 725, 
11; rsijjjai^ 725, 19; 1054, 
8 - '^o^» 729, 17; 1389, 90. 

prcL» 708, a; 746, ai; p^^ 746, 
93; «inoii 567, 90; 729, jse».; 
«injAi 746 , 9 1 ; rdja^oM 725 , 
i4. 

•=vii 770, 19; i^-=v» 777, 6: u\l^-=\_» 
747, 1: 770, 90: <nV\-=\_» 730, 

19 e/ 90; 777, 6 e( 7; ■=\o mv^ 

102, 90; 730, 90; •Koii^ 2054, 
ult; \v^ y\ 708, ult.; 770, 19: 
os-S_>^ 730, 18; A_iL^rcr 104, 
16; ,ojo_>-\_i^Vv 747. 1: 2055. 
11: ■\j.ii.i73 1054, 10: «^•KjKii.so 
1054, 10; \_ii-ro (?) 730. 17; 

.^^\_. »^V\_j=r> 1206. 9 (/. 

^iiiV^^.=n , rad. iiJT^) ; t<?\_>l.» 
747, 1; rcSo» 709, 1; 730, 17: 
733, 94; 2077, 7; aliud 730, 1; 
aliud 733, 18; aliud 733, 96; 
aUud 730. 5; 945, 9; 1719, 8; 
rif^o^-» 730, 7 et ai; 733, a4; 
T^V^Koi» 730, 19; T^V\oj-\o.» 
732, 19 - Kf^o-M, rcLarda. 
rtf^o-iiA 730, 16: 861, i4 - 
^•S-)^ > 509 , 6 , confer ar, yy^ 

- «r^Q » 730, 93; 733, ti; 

r^Vxo^o^» 730, a/i e< 95; 733, 
i4^, ■=\o»T<f 102. 90: ■Soiij 730, 
94: 733, 19: •Kow^rd' 323. ao: 
o-Soii^rcf 730, 94; So>ij 733. 
II et 1 4 : ■=\o__>i__=r> 733 , 1 4 : 
rj^AO-iv^-n 733, i4: tCT-aoo—» 
723, 6: r:r>^oi^oa::r> 723. G - 
r^^AOii 733, 9 T^Vvjk>-\o.» 

732, 96 - TCfV\ > i^Ao » 

rcTWTSoS 27, a4; 51, 4: 274, 110 vx.cm rwjj^ 9; 606, i5 (m-ipl. t^^^ckjSoA»); 
630, 96; 731, i5; 732, 28 - 
«^■=\«\cv_» 80, 16; 83, 3; 731, 
18; 944, 90; 1952, 3 - ^OM 
818, 8 ~ 7a»i-\ftii 732, 99. 

%xxM, 734, G. 

\\_»» 737, 4 et 6; w^-a 552, 7: 737, 
5 ; KA\_i» 737, 3 ; r^V\__.\\_M 
617, 17; 737, 1, (5 et 11; 966,8; 
w^f^KiiA "m 205. lO: 473, 91; 
737, 10: 963, 10; 965, pen.; 
v^ » -\Sa "-u 965, ai — y^vM 
735, i3. 

t<f\_» 735, 19 et 18; V\\_yi 738, 17: 
o\M 736, i5: TS^\^rcf 102, pen; 
737, 18: w:r\_w 735, la: >_.\_»j 
Kjcn^ri^^ 738 , 3 : v^cwm jjvvi 

737, 18: y<l .\ M 737, i4: 

mX>\M 737, i5; ,\_yiV\r:f 323. 
at; 735. 18; K', .\ v\ 737, i4; 
kTWm 737, 10; TC?o\_>4 735, 

18 et 95; rd \<\y »1 735, aS; 

T^ »o\ M ^rt » ~-) 735, 93; 

r^Vo_io\-u 736, ai; r^_»o\_M 
735, 19; KrVo_.o\_Ai 735, ao; 
«ivii 737, i4. i5 e( 16; 738, 
1: r^oxAr^-A T^\_M 735. 17: 
T^vM.m 1052, 19: T^^v>i.m 
1052, ia: Kf ^o— v_. v-ii^^-=r> 
1187, 6 - »\a\M>s\x<: 393, 99; 

T^\0\M^T^ 1188 . 1 : Ti^\0\iiV\^ 

2051, 91; TcfVo_i_.\o\_n 735, 

90 ; x^ V .\o\-M^rv-m 735, 91; 

r^Vvo >__.\o\_yi^(v_=n 735, 90; 

V\_>Tdx.\ovu^=n 1187, ;?«!.— 

Aj«:f\ii 735. i5. 
Vvojvvi [pro ,__ojvyi) 737, peti. 
Tsinjvii 738, 5. 
AViiVrsf 323, 93: «laovii 736, 3; 

1425, i3; KfVoAovii 736, 3 - 

rsSlovii 723, 19. 
738. 8:TsL_n__,\_ii 738, /1: 

p\>i>^T£f 323, 94: T:^\i4 738, 

6 et 7; KLxso\_ii 736, 93; 738, 

7; vi' * rtov^ 736, 93: 738, 8: reL_n\__ii__ro 1406, 17 - 
T^^tvja\ii.m 1052, i4 - i^jo\m 
738. 9 KfVvja^M (?) 1496, aS 
- T:lj3o\_ii 589. 93: 736, 99; 
748.9o:884, Wi:925.n: 1566, 
99: 1567, 10 AjrC^vii 738, 
10. 
TCfSvki 738, 16 - TC?\o\_ii 736, i3: 
1071. 19: vilSini \a\M 736, 7; 
rd.t.zn\rd T^-Sovii ei t^aov-m 
r:l>.v^-=\«::' 736, 19: 1071. 91: 
ref\r3 ^ovM 736, 19: 835, 19: 
v^ -><nn ^ov_ii 735, 96; 736, 
90; T^\n,v\A t^Sovii 835, i5; 
r<L*-!\.m TCSovii 109. i3:736, 
14: 1070. 9(1: rt^vv.^^^L oovii 
736. 8; «la_^ ,Sov^ 736, 5: 
le' . m\ <\ T^'\o\_ii 710, i5: 736. 10: 1071, 18 -rcS. 

737. 9 1 : rcSra •\*\*i 737, 9 1 - 
TcfV\-=v.vvi 737. 99. 

vi' vv vv 738, 91: 1748, 9: 1749, 9, 
cf. r:^o.ii: r;;=nLa.o«f '_m 582, 
90; rii\.=3AA x^ vv vv 738, 99: 
T^Voii.ii 1748, 9: r^Vvjaoiiii 

738. 91: 1748. 90. 
r^^-Sjiai, T^Vv\o_>.i_iv 738, pen. et 

seq. 

T^\oV\_M_Ai 739. iO, cf. T^\o^^_l,_Vi 

et r^'\o^rvii.i . 

■\^vv 739,i9:<Tv\^vv 739, 19; 1235, 
i5: o Y, vv 739. 90: .^^ v\ -r> 
1053.1: Wvvv 724. 9: 1235. 
i4; ft V V v^^^ 323, 95; 

rs:: \, vv 739, 17: 740, 96; 

r:^ \, \^ vv 740. 96: 

r:r^o\^.\^vv 740. 96: 741, 5; 
v^\j\jCMi 724, 9; r;l\^o\yVv 
117,96; 740, 11. 

r£l\^ 739, i4; rcU^K^r 103, 3: 
K^\,vv 739, i4: rcr<7j\^ 739, 
96 etseq.; «^Vvj_\^ 739. 96: 
741, 9 et seq.; tC^.\^vv 741, 1 el 

17: T^V\o__i^ \ vi 741, 11: 

Krv>\yV\ 741, 6 - Ti'^, vv -73 724. 5; 1052, 93, ou^ aliud gub 
\eLM; r^ . \,o-ii 724. .'. 
rcr>(\i^^, />/. rC^ \ vv 739. k.: 
741, 98: rcrV\__.S.r3^ r:' \; w 
739. 93: r;l.\>.v->-r>A rcT^rv^^ 
739. 16: 741. pen.; TCr^..\^ vv 

rcrrcr^Kr^^ 739, i5. 

T^=x\^iim 1053. 5: Tcr^— >\,vv-73 
885, 1-4; 1053, 4 et 6; ei 
T^V\ *\ \^ vv -n 1052. 17. confer 
rg^V— >\ "-" ct rd'ii\'K\.T\-n . 

T^sn\^vv, r^^^_=r> \^ w 741. 90 
rcr^fvj^\^w 741, 19: 1875. 8. 

,°l\^w 740. i5: Ao \^ wrcr 103. '1: 
A \^ wVrcT 323. 96: 740. 16: 
Tc;s\^ 741. 99: rcr^tv ^ V w 

741, 93: r;^-»_5\o. \^ » 740. 1.'. 
ei 90; v^ °v \;0_>i 724. 6 
T^Vv^\_>vrr> vide suh —v \; w . 

rer\\^ 740. 9',: T<r_.So_\^w 740. 

19: ■i<r\o \^ >i 740. 90; 

r^^-Ko \. w 740. 91, 99 rt 93: 
rcr_\_»x_i^ r^\_\^o_>i 724. 
11: 1661, 18: rcrV^o — V— vi 
r:lir7a.V^ et rcrVS \, w 741. 
■2-2 et '2'.\ - v^\ \;ft->^ 724. 9 n 
1 o : tC^vs. A r^A^^oii ( /. '.\;Oii 
«jiwA^A) 724, 8: rd*.i^SA "_>» 
1509, 10: 1511. 5: 1926. 16: 
1929. 7: •=v.\,o.>iV\rCr 724, 9 - 
oS^^vtwA r^-S\;W 896. «4. 

r:r»ii 742. 19 el 90: TCiwrcr 101. 9'i: 
,_^o_>i.i et ,__o_>ir^ 1235 .11: 
rcTfcii 742, 1 et seq.; v^rC^ 103. 
«/«.,- rCTiir^r 101. 9'i:^r:ri05. 
7: aliud 105. 7. cf. _»: T^ i j.i v . r o 
1054. 6: r;:r....i,. .w 742, 1 et seq.; 
^r^ikii 742, 1; rcr^^jAxaj Xj.» 

742, 9; 747, 10: r^r^ojoi 742. 
i5: 743, i5 et seq.; r^r^ o . . w 
w^^Sj-Sv— > 743 .91: t^Vvoj,» 

y^\ — irviv 743, .>•!: Vvo . — M 

rd.a_>_a. 743, 18: r:r>i\o_._>v 
Tw V_>ioS ro 743. 19; V\o-.^v ^rvjj^ — A\n 111 r^t=n 744. G; rcf^^iSfJ Vcv*m 
744, 7; rdxxnA TCfVvcvjji 744, 
G: -^ ^ -> ^o. » v^ 743, Qo; 
^(v_.t«1j^(vxj^ 743, i6 - v-»* 
K^aAm 747, 5 - -p^ \\ >m. 
6, pen.; 122, 6 et 7: 746, 3: 
1078, (i: 1725, 17 - rc^^fN-.^ 
747, (i. 

Aj,vi 743, 11: A,»»rr> 724, 91: 1053, 
pni.; K^\-j^>-m 718, l(J: 719, 
i(i: 1053. 2 9.:^*^^«:^ 724, 99; 
rCfAjcvM 724. 91: TifV«-^ »-»*-=» 
724, 91. 

cvlxyiKf 104, /1: rC^X > v\ 744, 19 el 
scq.; cnJ\\\i A.vv.-» 379, 93: 
kTVcvXj,» 744, 93: tsL>Vv. \ j. vv 
744, 90: r^^cv>V\\»vv 744. 19 
rl 90: x<i\»cvyi 725. «. 

^v.-73 1054, 5; TS^.v » vv -r> 1054, /4: 
^»ii,y\-r> 103, 92: ^KiiVm 103. 
94; 725, 9: r^^cvxvvx=o 1054, 
9 , cf. Y^rd. 

^jAv 746,8, f/. ^^Ti^vi. 

-7j-=v*M 747, 3 - «f^-VkVi 746, peii. 

kTScv^m 747, 8, c/. TC^So^^-MJi e( 

T^ACvVvWJ. 

vvt<^ 707. 7: Vv-w^kvv-Ta 1054, 19: 
r<^:^ 747, i3: Tif^ -> v\ 748, 
1 1 : TCiaLa^ 748 , 11. 

•7»ivji 747, 17; Tcxa^vzn 1054, 18: 
Tc;=rx>ii^ 747, 18; Ttx:^ 747, 

i5; -TSi—a M 33 1054, 19: 

"Txa^^ 725, i(i: r^Vv.=n-v v\ 
747, 18 ef scqiieiitibus ; rd*=73cv^j4 
747, 1/1; kT^ -n . -> v\ 747, 

i5 e( 9»; rd =a a.ev v\ 725, 

1 5 ; TCfV\cv mcv— a vj 747, 1 4 ; 

>^^^r73 cwvvm 1054, i3. 

rd\j\^ 751, 93, 9,') pi 9(i: <y\\»\v\ 
751,93; .\\v\ 752, i/i:>\.\\v\ 
104, pen.; 726, 19: .\_\_v>rtf 
104, pen.; TO_iA_vv_l 1237, 1; 
_»\iv.-73 725, 19, 91 et 99; 1055, 
i:«i_\Aji 726. 18: 752, la; 
r!i\o\M 750, pen.; rSfVv^oA^ 750, 90; rifVvoXAiv 751, 20 ct 
96; \<l\o-M 725, 19 p( 90; 726, 
9;K:_i_lo_vi 727, (i: 752, i3; 

script. T^ i^ \q w 726 ,17; 

w^<rx*AoAi 727, 8; «l\_\o.vi 
104, pfn.; 726, 196/ 20 -rdlii 

748, 19; ^^V^A r^llii 748, 
19 - T^\ vv 748, 10 - r£'.\..v\ 
731, 21; 748, iG; aliud 748, 17 
et 19; aliud 748 ,17 — t^V\ \ v\ 
756,9i;rt/eM(/756, 2/1; 769, i3- 
AiiXvvm 107, 18: rdX.»vAo-vi 
726, i3; rgf^o_vv-\_vv.-r> 726, 
i3, et T^^o\iv.\.yv.-r> 1348, 99. 

r^' » \ v\ 726, 16 ct 18: 751, 20; 
TcfVvcviAii 751, 20; T^—icvA-vi 
750, a/(. ; rJ^Aoii 726, iGci 18, 
vidc aliud pro r^vAcvii siih A\i>; 
r^X_v_x.A TcAiizrv 1054, 93. 

T<^=Aii 748, 99: vocab. cum T^sAii 
eomposila vide col. 748 et 749 ; adde 
«iaA ,r-»\i\ 2051, 1/., cf. 749, 
8: r:r^o\j Z3.\.i\ 667, /1: 851, 9 
el 17, cf 749, 93 ct 9/4; ri^rAii 
r^ N.0^^ 854, 5, cf 749, G: 
r;:l\oja*=n^ rt^^Avi 83 , 7 ; 260 , 
4, cf 748, 25; T^\-> (Yv-r> ^raAw 
1381, 17: K^Vv.vi-\_^-^ v^-n\\\ 
895, 18; T<:=Aii,33 1054, 21: 
r^.i_=3A-vi 443, 99 — ~-> \ v^ 

749, 99 - v^~\\\\ 36, 2G; 79, 
i5; 569, 10; 647, 19; 648, 9; 
748, 90; 749, 5 e( 10; 2013, m/(.; 
rcfVvjA=3.Av\ 260, 17: «/««/495, 
10; 750, 1: 858, 9: 894, i5: 
1023, 17; 1796. 4-K:5iv=Aii 
803 , G - r£'-T.\oii et rA=Ao.ii 
726, 4 H 5 T<._»_=:vA,i\ 749, 
95: 1120,/)-«. 

A^ 750, 8: ^^vA.ii 750, 9; a_\_v\ 
726,7 '''9: ^A^ 750, 9 ei 10; 
AA_»i-=o 1054, 92; T^^vAcv_vi 
726, 7; rdjs-^w^ »-^Ao.vi 726, 

10; T^AA-Vi Cl T^Vvo^A » \ V\ 

750, 8; riT^aai 726, Gc( 12; TCfVvjAii 750, 11 et 19; 1998, 

95 - KSoAlii 750, i4. 
rtlvovjAii 751, 8; rg^\ . \S^ "v»Avi 

751, i2;Kr\.=3-^tv"_vi 751, 11; 

\-^=n^-\ "_vi 751, 12; 817, i5. 
ivAvi 751, i4. 
■V\ v\ 710, 3; 751, i5; ri^ \^ \ w 

751, 1 7 ; aliud 751, 16 ; » <^^\^\ »m 
710, 4; 726, i5;r:r>t\o\^.\vi 
750, 19; r£l\,o_A_w 750, i5: 
1769, ult.; y^\\\\\-n 1055, 3 
-rtfVv^yAw 751, 99; 878, pwi. 

rdA.Avi 657, 19, c(rCl.AAi 657, 18, 
cf rd^VvjAvi - rcTVvjAii 49, 8: 

752, 6; 1587, 19; 1590, i4, cf 
r^AAvi et TdvjAw. 

\<:=nAii 752, 91 - -texjAw 727, 5; 
rCzrx . \.>\ 752, 5; -jx^ wrH 
104, 27; y<r \ -rvAo-vi 727, 4; 

TCTiaa =rv » \ » 752, 5 - 

■7x_\ — =rv \, vv^rd' 752 , 1 5 : 
Ts:' -r> \ -rv \ w 752, i5 - 70, 7: 126, 9 2^ 
95; 210, 92; 752, 17 et sequen- 
tibus ;S29, 16; 958, 94; 1021, 1 3 
- rcAjy^rAoii 726, pcH.; 1681, 
12. 

rclcAvv 754, i5 -rg'tv>.\m\w 214, 
95; 754, iG. 

s\w-r> 1055, G. 

aAvv 755, 8 et s^q.; rd=73ot- A^w 
755, 8-19; rt^ °v \ w 727, i3: 

754, 23; r:l_a_A-_vi 754, 9C: 
KrV\aAw755,i5;<7x2Avi 755. 
(5; S\\\\-n 1055, 8: AAw^rcf 
324, 3; A \ ,wVv-3t.r;r 313, 3: 
AAwV 2055, i4 rt 90: Tc:Ao.w 
727, 10 ct i3; 754, 93 et ult.; 
1055, 9; 1497, 91;^ . \ \o_w 
727, 10; \<la>o.\ wV 754, 90: 
2055, i3 - k1^_A.w 754, 24; 

755, 1; ^»..'\.\,w 755, iG e< 17; 
T<^ -» \ , "i \ w 755, i4: 
r^V\cv_a_A-w 755, 16 e( 17 - 
rc:aAw 752, 9 - AAwrcr 105, 112 

1:754, 33, <\ \ u -n 105, ^; 
754, 90 ; 1055, 7; ^-S- \ -y > Jo 
727. 11; KrV\o*.°>\u-r> 754, jo 
- aIm 751, 5; k:^ 751, /.; 
r^iAi» 751, 5; tcTVv^ft \ t> 
751, 3; aIm 755, 19 rc^aXii 
593,8; 754, sietaS; 755, 3 et 
seq.; 1329. 39; K^znLj-A i^ft^M 

754, uli.; 1350, 93; «/iW 1534, 
G-kI^cvm 1497, 91. 

t^^Au 751, pen. ; 752 , 1 ef 3 : ^1a> 

755, 90: > >> \ u 755, 90; 

J^izxy 1055, 1 1; ...^ v\ic\r^ 

324, /i : ^A.y»K.=73 1188, 19: 
t^^Im 2055, 16; r^^<Y_iA^ 
751, pen.; 1188, 19: i^_Ao_m 
727. 14; 2055, 16: K^.\vv=n 
1055, 11; Kr^o^. \ u -T3 2055, 
16: rd^a__\__uV 2055, 16 ~ 
t^...\av 751, pe».; 752, 1: 895, 
9: 2058, 19. 
pJL^i 756, 10; pa \ vv 1 756, 10; 
j ««^ " \ " 755, 9/4; 756, .5: 
T^V\ojaA» 752, 11 — T^jaX^ 

755 , pcn. , confer «f » \<n — 

r^--».\v\A r^V\.Ta\vv 755, 99 — 
r^sj3\M 756, 7. 

Am 756, i8: rdAw 756, la et 18; 
T^V\co(\.M 756, 19 - rC^ »\ vv 

756, i/»; 1633, i5; 1719, 9 - 
rijtiM 756, 19. 

TCfV\\M vide sub Aa» — KfV\_»V\..\.vv 
447,93;667, i; 756, pe».; 1355, 
10; 1770, 10. 

-pM 757, ti,cf. T^=»aAi irt/rrt; yar^ 
707, 8; riirvM 757, i4; rfiiru» 
i^V\jC3 757, 4 ; o»V\j.r3 t^srvii 
758, 23; K^.v. rsioji 758, 17 
c( rg' v >>. ~.=7x^ 758, 90, c/". 
Ti* V V ^-j^jn-M sui T^-rv .v\; 
\^T>mAir?3 1055, 16; yx^M^ 
105, 3; -73L.>t-=73 758, 90; 760, 
9; 1055, 19; r^-n, vvr> 1055. 

18; -yt—M srv, Av--n 1056, 3: 

T^=OQ.u 727, i5; T^L=r>_k.=o^ 759, 9; r^W.=r>jw=7xv» 759, 9 
et ultima; 760, '>: rcl-=r>__=rx_M 

760, 9; ri:rVv.=n.-=r>.->» 57. i4; 

r^ •n =00 V» 727, penultima; 

T^Vw>_=7X_M__=o 1055. 16 - 
y<' -n >v.-r> 899, /i: 1055, 19; 
y^)s\j:7XMsn 1055, 10 - ya.M 

757, 1 -r!i=ncm4 184, i3. 
vHznM 757, 8, c/". ysM; «....o-m, .>>..> 

1237, (j, 7 c( 9: rSiTxw 757, 3; 

758, »8: ^jm^ 758. pen.! 759, 
1 7 ; 1237. 8 ct 11 : ^-^jxm 758 , 
93; «^ *^ _jbm.u 758. ix.cf 
x^Mi^ _S0bM sub ~pM: rd^na 

758, i3; 759, 8; 993. 8 et 91; 
rdiASXviXsn 758, /)cn. 

tCjojcxu. »«TJevrr>^. ojVv=rxv» 757, 
17: r^V\_=nL_vi cnl. 762, /. 7 - 
i^V\3rxAi 762 , ^, cf neo-syr. 

r^-->.-r><oA (p-o rC^-v rocvw) 727, 26. 

A..020.M 758, iG. 

Kf \^ -n, vv 628, 18: 758, 5, confer 
T^V\_=n V v\ ; T^ V V Tn_vi el 
rg^vY-n&yy 727, 18; 758, 9. 

A-=n_» 760, 7; , >\ -n-w 760, 8; 
AomiiY^ 105, \h\ Ao_=7X>iV\ 
2055, ult.; y . \ -n v> 760, 7; 
rg^X.-rxAv 759, C: A_=Ow^V\r^ 
324, 5: .\ -rt vvV\-=n 1188, 3: 
A.=rx>iV\m, _.\jn,uVv=n 1188, 
h: A__=o__v*__=n-A 1087, 1/4: 
rSlArTXM 105, /.: 759, 7:760. 
7: 2055, ultima; Y^V\o_\_..mai 

759 , 6 cti 9 - r£f VAj=nM 759 , 1 . 
»_^eLV=nA» (]1iD^f) 759, 19. 

. fw-rtvv 727, 19 et 90; 760, 10, cf 
■ fA vv: 1237. i5; 

1056, /. ct 7: 

9 p/ 99 : 1056, 

o_v4 727, 9i; 

1056, 5: «ivxocnavi 727, 
h: 

rer: 

VvjtC^v \ {WTx>i=n 1056. (>. 
rdijm.vi 759, i3: .s -n vvVrcf 324, 
C; r^^t-rtvv 586, 19: 760, la: 
r^Vv_o-.om^ 757. 19; 1510, 

9/1, et T^Vw.o-TXii 935. i3. 

-m*»a 757, uU.; ^znMiM^ 324. 

7: rer^,.-r> vv 60, 18: 159, 16: 

.vi 2055, 99: 

>i 757. ultima; 
15, 18: 59, 90: 113. 90: 280, 
i5: 773, 91 -^.mvi 760, 19: 
rd.^=n,M 35. 9'. i^VA>=rv.vi 760. 1653. 296, /.:651. 90: 
ult.; 1732, 10. 
t<?v=n»» 760, 90; V\.jL»iV\H K?\=OLii 
rcAoja 666, '.: 669. 9; 761. .. 
et T^\=noii 666 . 5 : T^»JO-\=na» 

760. liii. vltitnn; 761, 8 et 10; 
rerVvv V r>S_ rrv-vv 761, 8 - 
rdVrTX.»» 985 . 1 9 — r^K-zn^ 

761, .9: r:fVv.\o=3AA "->» 761. 
5: T^>c=3^ \=n^ 761, 6 c( 19; 

t^aSo S =0 vi 761. 7 et 90; 

Td_VS\ rwV=TX^ 761. iy: "-»i 
r^»\»v 761. 19: r^j,»Vuv^^ '.»» 
761, h ; wrfe o/w vina cemposita 
col. 71-75: .^j\_=n^ 68, 10 - 
T^\=n.»» 554, 5 - T^'\_jL.=n_»» 
759. 1'. - •vsooi» (Trn) 881, 3 

- r!fV\-S mo V» 179. 16. et 

T^ V\-Ho=o,v» 758 . 3 : /)/. T^\=ooii 
et r£rV\-=v=ooi» 727. ult.; 728. 3: 
ril=DOjTv^ "-»» 728, 10: 758, /. 

— T^S>^-=o »\=n<v»» 174. 18: 
237.8:728, 9; 1372, 1 4: 1585, 

91. 

r£je=nL»» 761, 91: r:j<=n<vii 728, 19. 

Tt^V\-=n-»v 761. 9/. et pen.; ef -po<M: 
rgrVv . -n vv 759. 90: 761, 9'.: 
__.Vvj.jr>_v» 759, 90; 761. 9/.: 
r«^»Vv=rxv» 762,4: Vvmi_»»V\rcr 
324. 8 -V\=n,ii 762, 9. 

vsVm» 763. ia: 2054. ah: ,i^_o_i»V\ 
763,99:2054, 94:»^..ev»».il234. 
j>e»i.; »__a»» 728. pen.; >_>o_>o_v» 
128. pen.; 764. 11: ^rtlii 707. rwm — .\^»^ lo: ^ixvi 762. ?!i: -viiVtcf 324, 
u : ,^oVv__»_v_viVvT<r 764 , I d : 2056. H: ^-»_vii^_J 763. (o:. 
^^cvyviitu [-^ .^_cvi.v^Vv.\ 1 2056, 
(i: ^-y\k\sn 764. i •? , 1187. <): 
Tdi.v.w 707. I () : 762 . •! 1 : 2056 , 
; n/iHO? 764 , 1 1 : T<^_v_v_ViVv.:73 
1188. i'i: vd'Vcvi-i,^^iv::n 1187, 
lo: rC^^(v_i-i_iiV\ 324. (): 2056, 
'i, 7 p( 10 - . \\ 762. ■->.'>■. o-i-i i 
764. i: i<:_i_vy.i4 728. i(): 764, 

1 H a; rs^^v_i >^_i ii 764 . 5 : 

r^^o-i-»i v\ 764. i: \<fV_icv-ii 
728, i8 - rifi-ii 762. i:>.: oxxii 
762 , 1 3 , 1 5 , 1 () pf 1 8 : ._^m*i,ii 
762. i: 764. -: x<il.j^\'Kf v^ 

762, peii.; i<lA.xn\ ".vi 762, i8 
- «:^vii 1344. 1 1 ri^vvi 762, 
ult. 

-rSlv_vi 762. •!■!: rif_v_vir^ 105, ii; 
r;:r_i_vi_i 1237. 17: ri:Li_vi 762, 
■2-2 et ult. ; r^xi.vi 763, -20: aliud 
105. II r:fV\cvxvi 763. o, 19 
etpoii.; r^jcviii 83. ■!•?: 763, 5; 
,">.,.oi_vi 763. (i x<lxic\M. 728, 
a 9, . vidc r^cvvi . 

^-viV 2056. 1: .v^_K_i_vi 763, 9: 
r;l.v^i.vi 763. 1: rifV-V^j^^i 

763. 18: Kfiivv^^i-vi 763, 1 cO: 
ooVi^ 763. :!. 

Ao^^vyvi 763. /i. 

MNcviii 763, () — «^^oAii 763, 19. 

>tyioVi VI 763. iill.: rw^o \..,»-V-i\ 

830. (i. 
rdajvvi 764, 8: «iiao.ii 728, a."!. 
Td°viAi 764, i(k «fWSi^i 105, (i; 

755, 17 cn8; 764, 1/1, i5 et 17; 

AxiiKT 105, 5. 
t^oiAi 716. f): 763, i3. 
■pj-ii 764, 93: «i-raKf^ pvj-vi 272, 

peii.; 765, 9 ; «fKmj pa.^ 272, 

9/4; 765, 1; Kfifvjajj.vi 765, 1; 

r^ rv V v\ 764. •?.i rt nequeutihtis ; 

«^^t n jjaiA i 764, 93; r^jaoj.^ 

728, a/) : 763 , I /| , et rdLxioja.Vi 728. r^ » r>cv_v_vi 763, i(i: «^ t — > \ -N rJ^xjacvi-vi 2014, a; 
TcfW3oi.vi.^ 1056. it: 2007, 
1 () et 9 ( ) . 
T<:_co^ 103. a: 765. 10: 1389, 19; 
rti^^-AA rdmvi 1162, 8: oa-i \ 
r5^-vro.ii 752, 17: rcS^m 00.11 
(scrip. «f^A^TXCO^) 49, 8: 767, 

r^LtA^^v^ 105. i(): r^ fvx v\ 765, (j: 
y^> fvivv-r» 729, (i: Tgf»rrvv\ 766, .) : UNj. jM^ 766 , /i : T<^Vv » tY\.vi 767, 1."): r£f^o » m vv 766. 3: 
T<^oii 105, iG: 250. ."): 255, 
i(J: 729, 1 et o: y^ \ >. m v\ trj 
1056, 1/1. 

Aj.iiaii 1056, i3: r^-^v » tYv. w 767. 3; 
■A..£^xiir^ 105 , 17: ■A mwTj 765 , 
1 a : 1056 . 1 3 : r^f^ tY\\\-73 767. 
3: Vwn fY\ \\ 765. 11 elsequent.; 
r^-\i.j;ai\ 766. 1: r^V\o-A.j^.coL.ix 
766, a^rc^vxioovi 105, 17. 

T<^_c^o w (v\ w (r^ c^ icv c^x^ et 

rd.m.wo fww ) 765 , a 3 et a k : 853 , 
h: 928. 11: 929. .■>: 1520. 9. 

Xn-i^xvi 765. ao: «js_ooaiVrr> 765, 

a 1 : vi. > SkO c^> w 765 , a o : 

ril. vVv ^o £^> VI 765, 99; 

«^Vt^ V .N (w vv -n 1056, 16 ^ 

Tg^Vrf\^ «wvv 767. 4. 
Ajjo.w 766. a3: Ao.xio^r:r 105, 19; 

«Trtv.\ fwvvVv 2056 .11: T<*\»<YVV\ 

766, 9 9 et pen.; A-ooviVvrcif 766, 
ai; t^\_dol.vi 105. k): 766. ^.^: 
«^\v/v\. fwvv 766 . a I . 

-^r\ fw vvT<^ 105, ao: rd_m, » fYX w 

767, 1 ; Kr-m. <yx w 767, G - 
r<^Wrr\ tY\\\ vidc .luh ^m . 

o..i_fio^-vi 766, 7, 10 et 19; 767. i(5: 
.__<vA-i.xsoau 1237, i(): . fYvvi 
767, 11: ■ fYv viV-=r> 766, 11; 

H88, 7; ^^ Do — VI 766, i3; 

<<\>wvv-i-> 1056 , a3 ; ovfYvw^T^ 
7fiK «■ ^ ,w vv -T\ \ 975. 1: 
T^vjMOi 766. 8: 767, 10 et i(i: 113 

r^\j-\r» "vi 767, 1 a ; Aojoca "vi 

767, 11; ^ v/v V >w vv 767, 10: 
rd_i-_._oo__vi 766, 9, 767. a: 

T>^i(\o 1 > co_vi 766, 6 et i3; 

rgf^o-\.\-iY\ w^iv^ 1188, 8 - 
re^x twvv-r. 111. 1: 508. 3 et .5: 
932, 1 ct -2: 1056, 19 et 91: 
1161, 9 cMo :>mo\ fY\v\T> 1056, 
18. 

S fY\ w 767. 18: ^ . «w vv 766, 18: 

■rd\ » (Y\ w 767. i3: S » fY\ w 

r^-sn. \ \, 766, 17: •S • ~> " 

r^Vo-^\=r> 767. i/i; ^-S..» fY> w 
r>;^i(\o'A-\_=o 766, < 1» ; •=v . ^ w 

rcTHtyjo 1 766 . 1 .^ ; S » fY\ w 

«^ \ . ^>,\ 766. ao: 767, i3; 

r^Vvo^K >w.i^-vi 766. i.") et 18; 

T^v\.x^cvvi 729, 9. 

Avi 768. 3: .ardvi. ^«^vi 707, i/i; 
«^ °v °k w 768, 99, 93 et ah; 
r^^ ». "^ °V v\ 768 , 9 a et peii. - 
r:f^-°v.»A.vi 475, a; 768, 18 et 
■y.->. : 1451, 1 I . 

r::°Lvi 768, ai: ^jAvi 768, .5: o.».'\i\ 

768, /i:T<:^r:ri05,9t:r::°Viij 
729, i/i;r:^°vw 767, 90: ■ »^w 
768, 90; ^jAivm 768, .1 et ao: 
,.°L.w^rd' 324. 11: rd-^_viV_=o 
768. (i; 1187, ao: r^».°iw 768, 
/1: 2056, i7;T<:j3o-vi 729, i'i; 

767, 90 ; 2056, 17: ^r^fx^ivro 
1057, 1; r:fWijJ^vi.=n 2056, 
17; r^W^^ 2056, 17 et 19; 
r^So_^-=\o_^A V 2056, 18 - 
>.-»-'!\.i\ 768, 17: Vv_»r«::_jA-ii 

768. i'i: r;:^ \ . °l w 768, 19; 
rtf^oijAji 768, 19. 

\ » a-ii 768, 8; \ °> w 768, 7; 
\^°iwr:r 105, a3; .\^-^W 
324, 19: 768. 10: .\^ °> wVv-i 
1237. 91: .\^^.vi5ivro 768, 11; 
rcfW\y.»°vw 729, 19; 768, 7: 
^rd\^»°vw 768 . 1 .^) : v^^^Kc^ 
105, 93; 729, 19; ri:\Y°vw-r> 
col. 768, /. 9: eol. 1056. l.pcnult.; lnlfllltll.nJL KA lU 

KfVvo.\ \j 'K w -n 1056. pen.; 
Vv.r<i\,°uv-r» 768, 9. 

r£:xao.xi 729, if): 767, ai. 

Aa^Kf 105, ■!•!: 767, •<:!: ■=v_a^T<f 
105, a4: o-=v_^_»rcf 769, a: 
.^■\a^ 1237. ■>(): ^o- ^ .^ v . t 
769, :i; rcS. «V v\Vv-=n 769, (i: 
r:f^=v3-ii 769, 1 el it: rCfSev.S_M 
767, aa; fl/iWi 768, 9; aliud 328, 
94; riri\a.>»Vvm 1187, aa. 

,osevj-^ 770, /1 ^^^ 770. 3 - 
r^ 769, «:^ 769, 7. 

rd^AircT 105, -i.K <n-Jf-w 769, 18; 

^^W 324, i:i: riTjj^ 769, 

18: riL.oj-u 769. 91: 1054, 8; 

«;_i.^j_M 769, i(,: 1276, 5: 

K^v^jji^ 1057. (i. 

«i=j.M 684, 11:769, 11 ctii:2067, 
ult. 

onj._vi 769, 1/1: t\oj_ii«^ 105, 96; 
Tv^Vrsr 324. i'i: r^^vj-»» 769, 
i5. 

A^rSf 105, jieii.; -V-^-» 729, aa: 
,^j.wVr:f 324 , 1 f) : -^j^iir:^ 769 , 
33; -V-^ 1237, •).i: ,^j_M_:r> 
733, 99: 894, 91: r^^oAi 729, 
90: r:^-^-»...^^ 769. •)•!: A y v\ 
rc^^rdSi 769. vJi: rsf^o-SL^j^ 
769. 99 - rg'^. v\ 76, 5 ct 7: 
769, ult. - «:l^o_vi 76, 18; 
239, 8:729, 19. 

«^Vj—M 419, uli.; 770, 6; V\_=3 
rdV^ 438. 1/1: 770. 7 -^ \^ 
«^A=x^ 770, () ^V^ 129, 
7, kffe v^\fi, cf. 676, 9;^ 

rdrvv^ 770, 19 - rdjao-» 729 94. 

r£jjjcvjx=o 1057, 7. 

.\,rvvv 770, i3: .N^nvv-n 1119,5; 
rr^Yrvvv 770, 1:]. 

t<r\rvvv 770, i5. r^i^ctu — -73^ 770, 18; T'' 770, ■K-n-MVvr^ 321, iG: rsf"S p-m 

770, 16. 

777, 4:-=\^=v_mW324, 97; 
r^W-ii H r^^\_.^\_M 776, pen.: y^\a m 730. :h aliuii »uh ! 

•\o_yv: rcf^oS—M 730, /i: 772, [ 
a4 rt 95; rcfVv_.-=\«l^ 708, 7 e/ } 
16 - r^\or\s\ 772, 99 : T^^rd» ; 
708, 4; rcfVvoArd^ 708, 4 e< 
19: 772, -.:!; rcrsSoM 733, 8 - 
r^So-S.M 67, i:i; 722, 95, confer 
^^■So^So-M Kllh "Sow ■ Y^VvS—v» 
K^°v.s>.y.r;:fA 777, 1 9 , cf r:f\*>ijc 
- rcrV\o\-w 773, G: 1551, 9; 
n/tW 773 , 8 ; n/.Wi 242 . 1 9 : 773 , 
5 c( 9 - •=v--M\_vi 773, 17; 
e7i^=vu-vvi 774, 7; Vv^vwS.w 774, 
(i: ■=vw=vix=n 731, ;)ph.; 1057, 9; 
^•=v_w\-»4 731, 96; r^^-ii^Ho-» 
731. 9(i: 732. 1; 1057, 19 - 
r^^^K.vi ci rc^V\o..vv_»-v.i4 773, 
uh. - r<:)s\\s\ {rad. •=wir:f) 777, 
9: «r»Vv=VM 777, 17. 

oj\wV\r:f 324, 18; _.-=VMVv=r» 774, 
4: r^\yi=n 1058, G: •r^\.y^~=n 
ri^rAa. 618, 94: v^\m 774, 
8; 775, :5: r:rV\ax,\n 324, 18; 
r:i^=\-=vyiVv=r» (?) 775, :] : r:;.^-=vi» 
774, 1 ci .srq.; r:fV\oj^-=vii 774. 
1 c« 9 — r^-S,=srw »-=vvi 1031, 7; 
1039, 94: 1380, 10; 1382, 11: 
r^-A\vi »-=vii ct \<l\t >-=vii 774. 
1 1 : r^—^\ ^ j^^vii 572 , :] : >-=v_vi 
nL=nx<L^ 502, 8 ct ult.: 774. 
11: r:lA\^=\_^ j^^vvi 1039, pen. — 
r^Vvo^^vii vidc suh ■=vvi . 

..^ra-vvij 1238, 1; \<lr3^=v_vi 770, 23: T^rij^^vyi, 'T^ =>^\_vi 773, 
1: .^cvra-S.ivi 93; ^^■=viir;i' 106 
1238 ,:> : r£^^=Vii 770 , 93 et seq. ; 
1238, 1: rij^A \<r=3^=vii 770, 
pcn.; rilrs^^vo-vi 730, i//(. ; nliud 
731, 1 ct seq. - r:^_=3Q^=v_ii 83. 
17; 771, ult.; 1719, 4: r:^:3o^=ui 
r^raoAA 715, i4; T^-=\o.fioA "vi 
772, 1; 1719, 1 - «rVxkora^vi 
771. 1; pl. rcfVvo3o=3^=wj 2007, 
i4 — r^v_=i-r3^=\o_vi 165. 9:]; 
635, G: 731. 10; 1820, penull.; nLx^at^ 'm 74. '«'i; 595. -m: 
635. ■>:!: r^vo-»i ".ii 635, 91: 
1455. 9 rC^tw— v^^vovi 547. w//. . 
1689, 9, confer T^_Cft_^^=\o_ii 
rcij3ja=3-vii 771. 4. 

,«»S(\*V^ivl 771. 5; .iv^»'^ 771. (i: 
rd^^^=v_vi 773 , i>cn. ; r:Li><\_u 
771, 5: KTWi^^^^wi 773, /,<■/(. 
r:l:sx^-=vvi 772, :i: cf rClj>-o'=vvi 
-r^^Nyvvi 771, 8. 

■^■S viVvrcf 324, 90 ~ rwiv\a m cl 

\-\\o. ii 731. II et 1:! - 

.■^■\o ii, *^ ^ ■»■=>'' Vi ct 

.ii 731. 99: 793, 19: 
^•^■=ui=r». T5'=\'=vii.:r» 731, 9:i. 
ef vr\V\\vv=r» r^-A^^vii 771, 
19: 1088. ■>.■>.: r:f\_=3^Tv "_» 
934. i9:r:lioA^S-vi 771. 11 
rCj^A^^vii 9. 99: 771. i4 et seq. 

ojov=vii 773. i5: voviircT 105. uU.: 
rcrv-_.A_ii 731, 17: 773. i3: 
vviiV^rd" 324. ■>!: r:A^=\_ii 773. 
i3: r^\^\oii 731. 17: rcfVvov.-^vii 
773 , 1 4 e« 1 5 : r^Vvl=o V\ov.-vii 
773. i'). 

,jJ^-=vii 777. iG: ^^^^■=vii.i 1238. 
5 : ^vviVvrcf 324, 17: 773. 90: 
rdJ^^=viiV=r» 160. -11: T^^^^vii 
773. 90: r:r>ft.\\oii 732. '. 
rcl=r»oJ^-=vii 680, 91: 773. iS: 
1212, 1 — r^_i--=r»o-2^^=v_ii ci 
r£j=ri^^y^=vii 773, aG. 

<^Vij^=\ii cide siih •=Vii . 

«\A_ii 775, 8: vv=\ ii =r> 51. 90 

r::^-S.>\.-r> 51, 17: 1058. 8 
. v\\_iiVr:r 324, 99: 775. 8 
r:l^-=vii 775. 7: r£la.'\o.ii 732, 

lo; 775. 7: r^Vvcv v ^■=\ v\ -r> 

775, 8 - «_rvv-ii-:73 731. iien- 
ultima: 732. 19 : 1057. 10 et i4: 
_*x^^=vii=r» 1057, 1 5 ; r^3t:v=\oii 
732, 9 {scrijil. TtrV-vHoii) p< 1 1; 
1057. i'i. 

«^■Soii 61. 18: 280, 9: 732. i3. 

"7>^=vii 775, pen.; r^.=o^=v^ 775, 10 ^\yi^T^ — r^VvjVuA 115 et if); a =r»\_MV\T>^ 324, 33; 

•^■\_MT^ 106, q: •;jo-\_M^^r^ 
345, ,t: x<:=n\M 775, i8; 776, 
t:v^i=n\^ 775, ili etscq.; 951, 

•}.h: r^i^ »_v_=o\_»i 775, 17; 

TCfV\ft:33\ii 775, i5 — T^=n\M 
685, 8 - «la.=r>\coi 732, 18; 
T<^v^=o-=\cm 733, n: 894, ai: 
TCfVa-A -^ -73A<x-M 732, 18 — 
T^^xsoAcui 732, ao. 

Qo-v»i^Y<f 324, a/i: T<LDo\yi 776, 6 
v^ mo-S— u 772, 5; 1425, i3 
t<f^ft_coo-vvi 525, 19: 527, t 
772, r>; T^ \ r> Vcv_Doa-\_yi 
772, 0: kT V mS-JA 776, 3 - 

T<I — =00 QOS. M 773, 18 - 

rd=7XQoa-=vii (?) 773, 19. 

^■K^iVv::^ 324, •?:): ^\AiVi 1285, 

fj: Til ^-S — vi 776, 10 el 19; 

T^Vvco»»-H-ii 776, 9 — ^o-vii, 
«^«•=vi4 132, 5; 200, 90; 772, 
8 et xeq.; 774, ilk 1811, 19 et 

1 h : T<f Vvn 5^a-S ii 772 ,11; 

^■=vii, T<1:^.^ 772, 19; 774, 
1^1 el 17: 877, 8: 1779, 18; 
TsfVvcvi^\ii 774, i3. 

Aa\ii 772, 17: A.j-=VAi, T<l^-=v_ii, 
T<^_nan ,a — .•=v_ii 775, \ ei -i; 
A\ii^Kf 324. 9(i: rilj^a-=v_ii 
772, i(k T<:a-=\aAi 732, 9'i e/ 93; 
aliud733, i: r:rVo_a_.^=v^ 774, 

18: 775. 1: 5s\a__a__.\ ii 

Ts:fVvc»_cv=o 733, ■>. - T<la\_vi 
776, 1/1 - «rVv^A-ii 776, i5; 
911, 18 Kf{wa-=\o.ii 528, i3; 
732, y)«i., cf. T<Ltv\ — >-=\o_ii s«J 
,:3-=vii - KTWjtcv^-^vii 776, 17. 

K^\ii 94, i: 776, 19 r:rVvay-=vii 
683, 90; 776. 18. 

pa-=viiKf 106, 3: v^.ry^\^ 775, 5; 
p\iji(\rd' 324 , 98 ; 345 , (1 ; p-=vii 
776,99: aj3\ii 776 ,91; oja^ii 
«^_a«7x»ijt— 776, 99; j^\ n ~" 
rslst. 733, 7; 1058, 9; rcijoS.^ 
776, 90 ; «:fitu\_»j-=vji 775, G: y^ \ r>-=\o_ii 106, 3; 204, 19; 
252, i3; 733, h: r4l_xa-=\a_ii et 
T«ije_i3-=\a_ii (?) 733, 3: p-=\o_ii 
kTjx-. 733, (j; Klno^-ii 772, 

9o; r^V\ ooS. ii 772, 19; 

^a^i» 772, 90; r^^aj3a\^ 

772, 90; r£fVvjj3a-=vii=o 1058, 

10 -r<l\^r>-=vii 776, 95. 

k^^rd" 324, pen.; x<Ljt.\jn 776, 

ult.; aliud 777, 9; 3e.\_iiA 551, 

94: nliud 551, 90: vC iT^Vv 

r^V\_je.-=v_ii 64, 1: «^^a_it.-=v_ii 

777, 9 ; nliud 777, 3 — . . *A t» 

772, uhima; X-^^ii^V 773, 1; 
T<jt.-=\o.ii 734, h : nliml 733. pcn.; 
734, 1; r!i'Wj«.a\_ii 772, ult. 
{script. T<fVvx.o-=vii): 773, 1 c< 3; 
aliud 773, 3: r^\.r> V\oj«.a-=vii 

773 , 3 , c/. r^\r> Vvo-t^o^ii . 
^^■=vii 777, i5: ^^ii^rd" 324, ult.; 

^■=v_ii^V 2095, 17: T<:rV\\a.ji 

fl r^^o »V\'=v_iiVv.j33 777, 10; 

r!^V\ii 777, 1 1 vtO^-S.ii_r73 
731, 93: rcl^V^aii 734, 5. 
x-ii 777, 99 ci 9(J: x—iird' 106, 5; 
x.riji 709, 3: rdjcii 709. 10; 
«.001, Klje-*_x.ii 777, 91; 780, 
ii;r£lxii 709, 7 e« 11: 777, 20 

TCf^ojtojtii 778, uh.; 779, 1, 

9 el ult.; xotii. Ttotutii 777, 91; 

781, 10: r^»jtii.=o 19, ult. 
r<f yv\ 72, 90: 694, 10: 777, 24; 

2045, 90; 2046, 7 e< 8, confcr 

r^xT^ suh ril^. 
.rxxii 778, pcn.; .=3a_x_iir£f 106, h: 

778, ult.; .=aa_je_ii_i 734, 12; 
.^aojcii 778, pcH.; .=3,-x_ii 778, 
penultima; T^ ~~> y v» 778, 93; 

CV=3JtilVvi 

kV\_r73. .=3JtiiVvKf 325 , 1 : 

col. 1285, /. 7: 

r^ — i y v\Vvj3 1187, li) ct 17; 

. . -> y wVv_=o 1187, 1/1; 

«...,o=3jtiiVvi 1 2 8 5 . 8 ; .=xxiiVv=o , 

r^ — > y i»Vv-=n 1187, 17-19; *Vv.=o 1187, 12 c/ 19; 
rcf ^ —v y v\ 778, 9 3 et sequenl.; 
rsi.=3ot.o.ii 734, 19: 1187, i4 et 
iG: T<L_=3-_st.o_ii 734, 8eM4; 
1187, 19 ct 18; 1285, 8 ei 19; 
r ^«r3 x.cvii 90. 5: r£^V=3.Xii=o 
778, peu.; 1058, 19 — .^_ev:3Jt»» 
778, iG. 
lijtii 734, i3: 780, 3, 5 e< lo: Mjjti» 
780, 3: ii__>t__iiW 325, 9; 
lutiiVvso 1187, 5; r:^Vv_ii_jt_»i 

780, 1 ct seq.; 781, 7: a_ii_X_il 
734, i3: r:r>[\a_iiotii 780, 10; 

781, 7: T<Lije.oji 734. i3. 
i^ajjeii 781, 9: cv.ri_xii.=o 779, G; 

vsjeii=o 1058, 99: r^^oeii 779, 
5 e< 7: 780, 10; r£lxa_x.ii 780, 
10: T<l.Aa— x-i» 779, 3 ct seq.; 
1058, 99. 

o-l-Xi i 780. 9'i: Aa_je_iir£r 106, G; 
Ajeii 780, 91; A_>e_iiVvKr 325, 
h: T<lAxii cl TCfitvaAjocii 780, 
i^^r^f^^jeii 780, 90: rillajeii 
61, 9 1 rdVxii 780, 91; Axii 
«;AXa-=o 780, 90: aliud 780, 
19 e< 9G — r^Aa._x_iv_=o 1058, 
i3. 

Tojeiirif 106 . 7 : 780 . /w). ; rC^WDjeii 
780, 98: 2011, i/i «rVv:7>jjeii 
780. 19. 

Aa,rM3jeii 781, 1 ci i3. 

r:^Vv_ii 781, 16: 782, 9: 923, 16; 
aliud 2045 , 17: r^finv^ v> <./ 
«:fV\X_ii 709. i4, cf. ■^-iircf- 
r:f5ivii 781, i5,e/. «^r^T. 

w^^V-ii 782, i3 ci i5: ^Vv—iirsf 
106, 11; y-\. .V\Vv_ii 782, pen- 
ultima; T^V\oVv_.Vv_ii 782, i4; 

5n .k:V\__.Vw»i 782, i5 - 

oVviiVvii=o 734 , pcii . ; VviiVvii.=o 
734, 9G: 1059. 7: r;:rVviiVvii=o 
734 , 9 5 : VviiVviiVv=o 975 , 1 5 ; 
1054, 19; 1187, 8; rsTVvjiWi* 
734, 90 e< seq.; r^^^-ii^ iv-rao 
1031, i3. / 116 

•7>V_M 782. i8: -TDoVvjiKf 106, <»: 
"TjW 782. iH: r^^m^svii. 782. 
: T<SojVui 782 . :i : ToVuj^tC^ 

r>: ya)t\ \ird 106, (>: 

•7>X_viVvTC:;' 325, .^): tC1_:»>^_u 
106 . () : 782 . 17: K-=oVwm 106 . 
10: 735. 3. 325. oi^tuiVwcf 325. (i: Kii^tvAi 782. (o: 

TiaWii 735. li. 
.aWrr» 735. /i : 1058, u5: t^^^am 

735, A. 
Siivii 782. (i: ■S-.Vk.ii 16. 11: T<f\jXii 

782, 7: SVv.ii-=r> 782. 7: 1059. 

•> : KTSWm 782 . 1 1 : 1059 . 2 : •\Vui^^ 325. S: ^a-KVvii^V 
2095. iH: SVv^X_=o 782. 7 «< 

11: K^\V\o ii 735. 7: 782. '1: 

2056. M.: w:ri^a\j>^,ji 735, 7: 
782, 4 e< (>; Kf^ixoAViizr» 1059 
1: T^SoXiiV 2056, ■!(). A. ^y<\ 783. 11; ^nL\-^ 106, 

1 9 , vide aliud nub ^ ^a JL- : 

Vvj=>t<L\y«r 785, 11: -> \^>n, 
2057, /.; c^r;L\^^ 975, 

8: K^it\<s =>ox<^ \^ 783, 10; 

T^^o\-->\,-r> 1059. -xh-, aliiid 

k:^t<% 1626, 31, cf. y^\S\. 
r£r>(v=r>r!l\, (^JJUs) 783, pcn. 
«lfio-=\«l!\j 784, 4, c/, rdaa^!^. 
g -i \, 785, i3; .saKf \j\<^ ei 
x^kT 106, i3: 785, ioeti5; vi=L=i\j 786, 16: 1059, ulL; 
^r£L\,K:' 106, i3; 785. 10 ei 
i3, c< -> \x^ col. 106, /. 14: 
»<T5o:3T<l\-T^ 785 , 1 (i ; aliud sub 
^^^nL^j: o-> \^ -r>A 975, 8; 
— 'Y-" 1059, 94: ^^»->\^-73 
1059, a5; k1=3>=> ^ -73 1059, 
/)««. e« ult. ; 1060 , 3 : — >— >\,^TCf 
325, 9; T<l_=i_\^ 106, i4, ei 

x<L=ix<:\j 785, 10: T<r->->\^ 

786, 1: Kri(\o=3j,=3^ 786. iG: 
vcf Vu> \ -V \^ -73 1060, 4; aliud 
sub .r3T^\^ , el r;^ V\oi.— VT^* \^ -n 
785, i4 -:3.-\, (4*-j.)785, C. 

rC^\j ei r£rV\j=3\y 786, 19. 

T<fVvv>ft=3^ 786. (i. 

rtrv^=x_\, (?) 786, 7 «rSv-^raJ^ 

vi^\y 786, 8 e< 10: V\,i>.r3\^ 786, 
i5: V> >i =j \y 786. 11: v\ -> \;V\Kr 325 . 11: 786 . 1 i ; 
ov>— >VV\r;r 325 .11: «^y^— >\ 

786. I :i : rif iv. ->c>.-\y 786, 11: 
790, iio.:r;:vv=3.\y 786, 8 c ( i4; 
rcfV\oivr3\y 786. 10. 

r£LA__=3_\, 786. /)p». ; 1865. «i - 
v^ ^ \ -^ \ 795, c( a3 - 
«:rVvA=3,^ 488. u): 786, a4; 
897. 1 (i rd\\-v\y 787. -i ct 
seq.; 1876. i(J: r^V\o-\ \ -v\y 

787, ■>.. 

■s->\; 787, 17: ,s->\;V\ 2057, G c( 
7 : T<rv-v\; 787, 1 « : r;:rVv>-»=v^ 
787, 18: N -> \,V\ 2057, 5: 
o \ — V \yV\TCf col. 325. lin. 10; 
.s->\;Vv=o 2057. 7: r;:rv.-v\y 
787, 1 3 el nequent. ; 03.-» v — > \. 
787, i5: r^ V -> \; 787. 18: 
rtf VvoijC3\^ 786 , 9 1 ; rdskr3o\^ 
790, a3; r^-=\m_x^ '\ 790. 
•! 4 et ult. ; r<^\s~-^\-n 790 . pen- 
ultima: TCfVvos— iVvzn 1704, 3; 
r^V\<v_i_i_=iA^Vv=73 1704, 4 - 
«i:^o=x\, et ril^isA^ 786, 3 
ct 4; 812, 3, 

r:^r>->\; 546, 94: 787, 90: 788. 8: 
818, '19 : 824. i(). 

rc^ii»^ ct T<^>\^.\, 546. .'.: 788. 
7: 791,6:801.9 1: ^_v^_\yW 
325. i3: ^^v^Vv.=n 1198. 19. 

scnplum ■H ^ \.Vv-=y3 791. (i: 

rsivNv^ 791. 5. oS-V^VvkT 325 . 1 '1 : o\ \\ ;V\V\ 

791. 8: 1189. 1: 2095. 90: 
•\V^Vv33 1188, •.9: rC^Vc^ 
791, 7; 2021, ult. - Vv^S \^\^ 
788, i4, 

Kouv^ 788, i3. 

r£r<7i\, 789, i4; Kljojj^y 789. i'i. 

Vvj«ix3jjr£l\^<n\y 789, 11. 

rcl.=73050_\, (Swfxa) 67, 8: 791, 18: 
-p<n\^ri 325 , 1 5 : ~ptn\^ipi^ 
1285, 11. 

TCf-ScT» \^ 790, 9 e( i4; i\m — \^ 

r^^\ 790, 9. 

o\^ 790, i5. 

,oJ^ 793. 5: rdo_\^_rr> 1002. i.i: 
0-.0 \Ji!\ri 325. i(i: TCljo_\y 
793. 4: 1002, i(;:K::.oo\y 791. 
90 - V\o^ 791. 90: 799, i(i et 

95,C/,a\^, KTAO^y (?) 791. 9 I . 

->\^ 785. 8;rcrowv ->\; 785. 99: 
788. 3: r^~^\ 785. 7 ct scq.-. 
rC>:\=3\ 106. 19:786. i7:787. 
aa: 1069, a: rj^TVvo -v. \j 785. 
8 et seq.; 788, 3; r^c\ 790. 
17 et seq.; ,03<v=3<v\y 790. 18: 
T<A=3o\, 790 . 1 7 ; riliVv=3oJ^ 
791. '. : r^V\aaVv=3o\, 791. . : 
0=3 .\^. r^V\o.=v.v\; 801. .'.. 
17 el 18: cnV\o— >»\; 801. \\\ 
^\ 793. 9: o=3a\^ 801. 90: 
rsj^rii' 108. 18: ^.->»\;T3 
rirsr^ 1060. uU. .- o=3j,\,V\ri:f Kr^\<x!^ — ^ruA^ 11' 325, 90 : «lri_.ft_\, 792. ult.; 
793 , I e< 3 ; )sv,Y^-i*\j-n 792 , 
nlt. — T^v~>o\- 1363. -10 et seq. 
~ t<j3Sr3cv^ 791, 1. 

y<:)s^\c\ 2056. aa. 

Mo^ 631, ao: «LyioJ^ 791, pen. et 
sefj. — v\ \^ v\.^V\.=r> 1189. 3: 
y^vv\^vvcv^ 791. ■>.■>. ^wicv^ 

791, •?/.. 

>\^cv\y W 792 . 1 ■> : ^<^c\ 792 , 

1 5! ; T^^CV V 1. \^cv^^=o 792 , 
i3;1189, ■] v2\c\ 80. jO: 

792, i.'j: 1513. -.'1: aliml 792. 
i4 - Kr^v»\^cv\, 371. i(,: 792, 
1 f) et seq. 

\ . \, 793. 6: \ . \x<: 108. (S; 
cvl»2i^>!\«f 325, ■>. I : ^<l\_»oJ^ 

793, li. 
y^^m-ocv^ 794, f'!. 

oo^ 805. 1 i; 813, .,: c^cv\,Kr 107. 
i: Qocv\^ 1240. ."): .__ftjaocvY_j 
1240, 4; Qo«l\y 784, 9. 3 e< 
/)«».; 805. «: l<LcojJ\^ 784, a; 
805, 8; T<r fY vo . \ ^ 805. lo: 
rc^m.cC^ 793, lo **^ '^*' V 
795. (). 

A\, 802, 3; 805, la: 816, 8; Ao^ 
1240, G e« i5; «/jW suh A \^ v: 
,^«::-\y 784, .5: 793. (,: 805. 
1!: Kf^^Aj^ 805. •>,i: .^*\yKf 
108, 27;^ X . \^Kr 805, i3; ^ «\. \=n 1060, pen.; t<:r<\.\^ 805, 19: r^c^ 802. 
1; aliudUl, G;^«iao*\^ 802, 
3: Kf "l .0 \^ 793. 8 el 9: 
Y<f^oS*\y 793. 8: Vjr£L^j,\, 
793, 8; T<r V °io_J>^y 796, 5; 
«<^Vv/v . «\ . Y -T^ 805. 1'! - 
rc::ao^ 311, 1.5: 795, i."): aliud 
sub .'\\j\ «IfloAcv^ 326 , 1 3 ; 
796. 91: Qo. <\ \,>i\Tir 326, i3: 
T^^ov (w^^^^Vvm 796, ao. , vide 
aliud sub '^"^N . 
■=\r::\, 784, th: K^v-.^ 805./)«».; 
TCf ifto-\owi\y 783 . (| : Kr\-fc\, 806. et aeq. ; T^dX-Vjj-m "jLj 
806. G et seq. - i<r=vj,\^ 805, 9/1 

— T^"vcv\, 797, 9, vociibulii ciim 

T^-\a \, composita vide col. 797; 

adde -^ * \ *->■ VyA "^ 798, 1; 
kTx^jc '\ 798 . 1 '1 TCf-So_\, 
791. iili.; 792, .">: 798, a - 
>ja»-=vcv\y 799, i3: rcL^-Sev^, 
rdoa-AoS^ 798. 91: 799. 1.'.. 

x\, 806. 18: 832, 18: 3e.a\j\<^ 108, 
i3; x.x<r \j 785, 5; 832. 18: 
3e.o.\y . o_3t.o \, 799 , 7 et 8 ; 
aco \jrd 108. 19: x-o \;Vt^ 
325, 17: 2057, 10: ojtcv\yVT<r 
799,9;K^o\^ 799. -j.vilx^ 
108. i3:806,i8;Kotao\,792, 
9; 2057, 9: v;fWo\;-r> 2057, 
9: «^>^jto\yV 108. 19: 2057, 

rdW^ 800. G. 

^_>4_\,«:f 108 , 17: ^ vv \;^Kr 325, 
18; r:f-\.vv\y 800, 7: aliud 218, 
18; 800, 7:7*/. rjf^^jAyy^ 800, 
7. clr<:>[\.yi\ 800, 8. 

Sv\\;-r> 800. k: a\_yj_\,^Kf 325, 
1 9 : Td\yv\. 800 . 1 : t^So vv \. 
799. ult.; 800, 3: ^■=\ovv.\; 800, 

5 ; • acn »Sa vj \^ 800 . 9 ; 

\<f-\via\y 792, 8. 

Tt:^otw.\,\; 800, 17. 

\<f^o.^\\^ 801, G. 

«iixj^ 802, 93. 

Kf\*\j et «^V\vx\^ 802. ."). 

^W 582, iili.; 802, 7: 1096. 7 

- rdrTxco^A \<1\;.\, 802, 7, 

TefV\a-v\^=r>a\*\j ( .' i 1616, 11 - 
KrWu\y 803. 11. 

K^ir\r73j,\, 803, 9i. 

T^v»\,, 1'idc 1'ocabula cum '<^>'\ com- 
posita col. 804, 7. H.v^Mp (i(/ 805, 
1 - Kr^a.\j..\, 804, 9. 

KrW\^rv.\; 805. 93. 

<r>\^->\;-r> 1061. G. !: 793, i3: r<^c\ 793. el Klv_a>_\, (/'™ «^^^^^ -V-» 1256. pJlV^ \, 793. U: n. \ •< Aj^W 325. 788. 9. 
(^^ ^ \ 793. 17: (^x- 

19: yfrin . >v> ^ \. 807. i3; 
ax^\^ro 807, 9: tw -^ \yV\T<r 
325, 93: tw -s \,^=n 807. 19: 

T^ — Do •\ \, 807, 1 et seqiieiil. : 

T<r fw -\a_\, to/. 793, llii. 17: 
r;f\fw->\,-n 807, 9 rM 1 : 1061. 
3; v^^Vtfi tv^ .N Y -r» 1061, h: 
Kl\^tw.fw^\; 807. i3. OT»/^;- 
<w.fw-v \. . 

A\,T<r 107. 9G: AA.\,«:r 107. 9.K 
\\\-n 1062, 18: A1\,W 
325, 95: A^rd" 107. 9."): 2057. 
i5: .\ \. -r> 1062. 9: aliiid sub 
■\ \, v: A_\^__=r> 1062. 17: 
r£AA\y 107. 95: 809. thei i5; 
kTVvo-^ , \ \-\, 809, ih: 
KfV\o=r>Tv KrVv»v\.\, 809, 18: 
«L\_\a^ 794, 3: A . \ yVx 
2057, i5 el 16: \<iAA\,^ 500. 
lieii. ; 1062 , 1 5 : kT^ . \ Y -tj 
1062. 9: «l\A.\^=o 1062, r 1 
et seq. ; <n.\-\ \. -t> 1062, 19; 
\<rX_\\, -r> 1062, i3 «< i5 - 
r<:A\y 807, 17. 

T<fA\y808. ioc( 11; >A\,808. 99: 
,ojojA\, 808, 10; \<rV\ .\\; 

808, ih et 99; ,V\ .\ \, 808. 
i3: \<1jmoA\; 808, 10 cl i'i; 
«:f>ft_CDO».\\y col. 808, liii. i3; 
rt^^^a . \ \, 808 . 11. 1 9 e? 17; 
A\, 808, 9 3 ct -xh: v-\-\j^r^ 
325, 9'i. 

»«^A >v\ — » \ \ 807, peiiiilliiiia , coiifer 

Kr\.ooA\\, • 
«:r^=vO!^\j 807, 93, (/. iJL^^. 
K:\oA\y 807. nlt. 
T^A\;. r£iA\^T^ 1644, G, confcr 

k:vo^A\^. 
W\\, 816. i5: K:>iA\y 808. iG: 

809. 9: KrV\aw.A\^ 803. nll.; 
809. /.. 118 

«l^rrxA^ 808. .: 70^^^^ 325, 
•-.(i: -i' ^ -nr ^ \ \ 808, 1: 
rd=r)<A\^ 808, y K^rrAcv^^ 
794, /1. 

^V^W 325, «>7: rd^Acv.^^ 794, 
5 ; 1704 , 5 : «rVajA\^ 1063 , 

() ~ ri'is<. \ \ \^ 809, ao 

Kr^V\\.\^ 809, "a. 

r£L»<v.^A\ 269, (1: 1644, 0, coiifer 
K^cA\y - rcTv^ "lW^ 69, 9; 
732, 17:809,/««.; 814, (je/ 10, 
1479. 7: Kl^w^aKT "\ 936, 
10: T^ T\ -nc^£o J^ 810, 10: 
v^\(x-\j^ "\ 810, /i: 1539, 
pcn.; «IvmA "J^ 179, 1/1: \ 
Kr-=v.\=o 113, »//.,■ 114, (,: 809, 
pcn.;\<L'^ "_\, 810, /1: 1479, 
7: T<fn.^A-A T<!icm,^\\^y 172, 
91:633, iS^^lO.^jV^cvvv^W^ 
«L_x_=r)A 37, ;') ci 8; 810, C; 
k1»_=o ^_cvvv.^\.\^ 1479, la; 
ril^Kry ■ y.=n ""\ 810, 1 
rdy»^\\,, riljcv.vi.^^ 809, 
a3; 810, 8 rdi-ooAl\y 1591, 
6 - «f-S-co^AAJ^ 810. 1 ■?. , cj. 
y^-S.rA— v\\^; Tcf Vvo-H m^^^cv^ 
794, 18. 

p.\\794,i/i;810,i/i;^^^r>\\^ 
794, 16; w \ V 810, i5; 
Ti.\\W 794, 1/.; ^rv\\^ 
810 , '1 5 ei 1 6 : ,^»rv\\^-73 1063 , 

10: T3 \ \,Vr;f 325, a8; 

pA^yVm 1189. ('): ><:j3Acv\^ 
794, i3; T<Lco.=o pAcv^ 794, 
1 ; TcTSoa.ron TsixAcv!L^794, i(i 
rdncvX^ 808 , :! - x^ljaAcA^y 
794, 7 (;« «ey.; K^pa\\^-> 381, 
10 - \<r rv » N \^ 809, 10 - 
rd rv-KAcv-A^y col. 794, lin. 9; 
«^^cvjaAcv^^ 793, ult. 

y<:\\\j (taluria) 810, 17; 829, 90 ; 
1361, 19 - Kr-S-Acv_\^ (truUa) 
794, 19; «r^o^.\ \^ 808, C, ct 
kT^^cvI^, 808, 7, (/. v:A^cv\, 
el t<Aa\^ siib ^\\j ■ \\y— y s\^i TCrA\^-73 1063. 1 !: k1a_>AA^^ 
1063, 1 1; i<L_3ccvAA^y 808, 9; 
1296, 17: «IjAcv^^ 794, «i. 

r^ -T\ *-7\\j 794. ■!•>: 811. i'i: 
-7a=rx\^VvTSf 326 . 1 : -70.^0, \^Vvj 
1285, 1-! cl i:\: -;p-=rv \^^^-i ct 
-p..=rx\)n..zn 1285, i/. cr i,5; 

Y<r =0 — zna — \y 794, aa - 

Tif^cv-A.=rv \; "r> \; 811, 9 — 

K-=n\W 325, •!(,: v:l=r»A^ 810. 
a3; 811, /i ci :>: v^x<^=n\ 810. 
23 ; 811, 6: ^vcLrA^ 810. /jch- 
ulliiun; T<rVvcvrd=rx.\, 810, 9 3 — 
T<!\=»3.WA T^.L=rjAy 811, 10. 

T^\ov=rv\^ 811, 7, (/. T^So\=73,^. 

T<f^»-r>\^ 811, 11. 
\ -r> \, -73 811, 19; 1063, i3; 

A — =0 \jVtw 325, pcnnltima; 

A-=rv \^^V col. 2096, /m. o: 
T'^^cv.\j,=r>^ 811, 19. 

\^(yy-n.\j 1197, i5. 

^=7A^ 812. 0: »-=v=n,\, 812. (i <;/ <i; 
S^tA^ 812, C: ^\*=ry\j 812, 
7: T£rVS_x_=rx_\y 812, 8; aliud 
1911, (3; \_=7v\,W 325. ult.; 
a\=n\'is\x<^ 812, 5: x<:\.=tx\j 
811, 18; 812, 3 cl 8: »^-=r)A^y 
Kr>rt-=rv "> v^ 812, 9: f\.=7x\ 
T^Vvcv-iVAo 's CY) 811, 90 : rt/m(/ 
811, 1: T^-\=rv\^, <^\\rt-\»-ri\ 

812. /i. 

rw\o\=rx\; 812 , 1 1 , c/". T^^Hov^n,^ . 

r:je=rA^ 812, 19. 

^ 812, i8;VA^y ^Y-D 1063, i(); 
^>(\ 812,7)«!.; Tcrv».\\^ 812, 
1 9 ; TCr^\»v\, 813,5: .v\^^TS^ 326, T- \r<: 108, 1/1; »_^cv.2o^Tcr 812, 19: w«^\, 
784, 1: vi^vv \, 108, i/.:326, 
9: 784, 1: 812, 17 ciao; 813, 1; 
«jc»At;^\ rdij-\, 813, 9 et !i: 
*^^ « ~>-^ mv\\, 812, ultima; 
n:x\ 812, 18. 
r^^^-vvo-^y 794, pcn. - ra.v^^rgT' 107, pe»., c/. ^\r^ K?=\ fv-\>\y 
1489, 9, c/. .v>^(\-vv\^ ,H /h(/. 
/jer». 

r^\y\\j 1406, 90. 

r^LTVDixviA T<r\^v\^ 812, if), coH/cr 

TCr=rV fYVVVA T<!\_jA^. 

r:j3-oojcv\^ 795, 7. 

Kr°>\\^-r> 1063, 17: Ai\,W 813, 

7 ; o a j \j^r^ 326 , 3 : 

o^v.^^^^^rA 36, 3: rcTVo^v^^ 

813. 7. 

rjT^ tw °> V \^ 187, 1: 759, 9. coh/<;)- 

3o\i(\r:r 326, '1 r^Txia^, 795, 8, 
l.r^ly^. 

rdcy^\j 813, 10 c( 11; 818, 9/.: 830, 
95: 1049, 5: > vfw\^ 813, .3. 

rSj3.x!fAj7 202. 9: 813, .9. 

r^W tw\, . TcT^oA-S tYv\^ 813. 1'.. 

r:^ 813. .5: ^^ ^ \^ 795. 11: 
r^\\j 813, iG: kT . s \, 795, 

10: /)/. r:! . i \, 795, 17: 

,__v_\,>(\Tcr 326, (i: 795, i3; 
r^l^s^^r^r 795, 19; >.*i.-cv^ 13, 
!*; 795, 10 et ili; r^^^Js^a » ^ \; 
13, 5: 813, i5; rilAf\s\, 813, 
90: aliud suh . \ \.; r^\ t\ \. -73 
1063, 18: rcTWtsY-r) 1063, 
1 9 : .so-!/)/. T^^o\s»V-r) 795 , 1 . 

7r\\\^ 814, 10; a..=r\ s \^ 814, 3: 

Tw =73 > ^ \y 814, 1 et o; 

yw^Jiiw^: 326,7: cv=r>s\^V\rd' 

814. i:^i\-yv \ \^^r:r 326. 5: 
»x=ru\r^ 814, (i: rcT -r> s \^ 
814,/. :rd=os V.T^Vcv=r>»s\.. 
«:^\\<\ \ -rt V \^\\ -r> 814, /.-5: 
\<^V -rt V \ 814, 3, 11 et 19: 
rt/iuf/ 816, (i - T<rVv-=n. s \,-73 
501, i5: 1063, 94. 

^sJi^Vrcr 326, 8: r:rvv\^ 813, 19: 
T^^os\^ 813, 19; rd-va s.\y 
813, 90: aliud 1362, 93, cf. ar, 
(jfccLls: aUud suh tC^s^, . 

'^ ^- \^ ' 1063, 91: 1241, penuhima; 
x.\\r^ 108, 96; .rs\^-73 813, '^^; V^yrs\j-rt 813. aa: 1063, 

9.3: ae J \,^^ 326, 9: 

Kr^o-je.ft \ \^ 813, 9-3 : 1241, 
pm.; t^Vvcor s V -73 1063, 90. 
r^"'^ \ \, 817, 5 .«\\^°t\,i 1242 , 
1 /. : A\5k\ro 795 , a /1 : 796 . 
1: 1064, /i;«:a\s\^ 1064, 
9: A \, «S V^^ 795, 95; 
«i^:!^cv\, 795, a'!: 796, 1 - 
^ "^ \> "^ \> *853. 3, c/. ar. 
CjlLaJa. 

k1^J\^ 816, 9; v!f*°i\j 816, 9/.; 

^x°L \^ 816, 90: •^'\ \,>svt<: 

326, 10; 796, /1: 816, aS; 

Ts::^o \,A r£' . °i \^ 816, 99; 

<<r^a»°J\, 816, 95: x<lj.Sia\ 

col. 196, liii. ih: col. 796. /m. h; 

K^Vcvx.i\\^^^ro 816, 9/1. 
^A>°v\, 816, 13, i/i p« i5; Kf^v°L\^ 

T<rVo .n . °i \^ 816, i3; 

rJ^yyAA^^ (0 816, 1 /. - K^ixS^ 

816, iG. 

» «^Y °^ \, (TaTTjjs) 187. 1: 816, 17, 

C/. X<f >MYV°Vv\y . 

c^«°L\,VTCf vida sub coa^ . 

■\ °l\,-^ 1063, i3: v;^\ °^ \, -0 
1064, 6; .\ «N \;>t\Kr 326, 11; 
rdX^ , T<r^\°L\, 816 , pen. ; 
Kr^o\°i\,-73 1064. 7. 

cio°i.\^ 817, 1; oo.°L\y^Kr 326, i3; 

aUxd sub Aa V^ : ooo S ^;^ ' 

ooA\j^ 817, 9: rcivioAcv^j (?) 

817, /1. 
Kj3°v\, 817, G. 

Kr\S\; 69, 18 el 90; 817, i5; "\ 
kT •73^xio-->n 71, 1/1: 202, /i; 
817, 19; 971, 8; ^nis^A \ 
817, ,0; ^\^^r, "J^, "J^ 
r^v_i^n, 817, 7, </. Dioscor., I, 
18/i e( i85; «?v>=r>o«.A % 817, 
9: 1987, 8; «::\9.cv\^ 796, ull. 

r£it°i^ 817, 18 - ^.\ , r<\V^ CO 
1850, 17. 

«f\^\, 817, i9,./.x<r-=vXA\;. 

Kfn\, (^iUo) 158, 9). K^\\, 822. 17: 829. 95: 1353, aS; 

1384, 6; x<r . <\-\^ 1384, /t; 

1385, /1; Kio-\\; 882, 7, 19 e; 
sequentibus; 1384,7; ^^^^^'^X^ 
K^\ -> .^A 829, 93; 1384, h; 
T^V\ft_io-S-\y 822 ,19: aliud sub 

Kr\_\, 819, ultima; a\ \j 821, /1; 
.___c»-K.\^, o3aft-S.\^ 1242, 99 
e« 93; aliud sub "^vX;.»; J'^^^ 826, 
93: «:r-=v_\, 817, 93: ^-^vJ^ 

819 , 1 9 ; 825 , /1 ; ,S\, W 326 , 
i5; 820, 3; v<r-=v_\^^i\_=r) 1188, 
i8; ,\\,V\T<r 326, i5; 820, 6; 
o.s\\yV\Kr 820, 7; rtr^Y {leg. 
•\\y , vide\\j\) 817, 9 1 : rd.^^ 

820. /1 P« 6; 825, 9; i<Ly_.\_\, 
825, 5; s«/>(. «:^-=v\, 824, 10: 

nliud sub ,-S \^ — tcT-S \y 

TirV_\ft.u-mA col. 817, /. 99 — 
ooj.\;K:r^^ 824. 9/1. 

K:r=>\\^ 820, i9-«Jttv=3\\; 820, 
9 - T<r \ ->S \, -73 1065. 91: 
T<f\=>^o\ 798, /.: 1065, 91. 

Kf-Aft 5!<S \^ 819, 10: 820. 90: 

TcfVvo-Aft Sy^ \. ct "J!i,Krs \^ 

818, 90; 820, 9/. et penultima. ~ 
KT^i^ 820 . 1 7, cf. kT^v^. 

v^-A-»\\ 821, 11; ^^.^^^Kf 326. 
1/.: ril.-Ao-v\y col. 821, /(h. 11; 
vs^\o\\^ 821, 11. 

voS-\j 821. 1/1: .^o\-\y 821. i3: 
vtT Wo\\y 655 , 1 /4 ; 821, 1 5 ~ 

r^ >o-v_\, (Tipavvus) 798, 10: 

822 , 9 etio: T<rVvcuo-\.\y 822 , 9 ; 

aliud suh w__fv\y - ^^ rv\n\ \ 

vel «f-:v.aoo-v\^ 823, 7 et 8. 
r:iyi\\y 824, 10, vide t^j_»-\.^ sub 

ri\,\c\ 798, 17 - Kl^So,\, 
825, 9 1, cf. x<: -> \,-=\o__p ^ 

r<f \ \^n \j 824, 93, vide 

Xa\j\\j «^^o.coftl\\\, 
824, 1/. ^iOT^A^^ 1065, 
i3; y<L:yx\\c\ 798, 18, cf. 119 
•7x=n.\j ~ «f fw \;-Ho.\; 798, 90 -■\\,S\,-r> 1061, ('); 1064, 
93; .i^\,\__\y^>i\ 2095. 91; 
s \;\-\;)tv-=o 798, 19; 1188, 
91; T<r\\,-Kcv\; 798, 19 et 19 — 
vH E> \;\q \; 798. 11 - 

Aja\;\\,, A_j3.\^T<:\.\y, j)/. 

Y<: \ rv \;-v\j 818, 9 1 et 9/1; 
826, iG, 91 ct 93 - Klx\y-v\; 

798, i5: r<r.x\\\j:n 1064, 
6; T<r y \,\ft_-\; 798, i5; 
«^^ft V \;\ \; -73 816, ult.; 
1065, 1/1. cf. x.c\. 

t«^cv=jjS.\; 581, 1 1: 825, 7 f« 10 - 
x<^\\j {p. yly) 825, 5; 827, 
6: 1352, 8: aliud siib r<:\\ - 
rdsxy%\\ vide T<ri.v:i.'\\- . 

TCra.-=v\; {rapxxv) 829 , 8 . (/. Tdj3\\^ : 
T<L>_=^\-\; 829, 3, G. 8 e( 11; 
,a3cv_\_=n^=D ^-:i.\-\^ 829, 9: 

T<f V\ft > 2.T \; 829 , 3 - 

T<;»a.^-\\y 829, 1 - '«<lij.^\\, 
914, 9 1 ef 29: \<1xxvj\\, 828. 
li et 9. h , cf. Twi...:^.^^ . T<l=kj.ii'\V 
el Tdj3.ii'=\V\ . 

Y<:\-=\ft\799, 17: 808,7; '^^^^^A? 

821. 18 eJ 93: c/. TiT-AoAJ^ sul, 

^xvm-=v\; 829 , 1 G - rsrVv tw-73\\y 
r^^jior73-=v\^ 829, 19 et 9 
\<l£^ft=73\\; 629, 19: 1911, G. 

\<l£o-=v\; 830, 7, cf x<Lca\viL\. 

.a\\, 830, I/.CM5: 2.\\=n 1065. 
93 et 9/1: 1188, 90 : '«<^\\^=73 

799, /1; 1065, i5: «:rVv^\\=o 
1065, 9/i; ^\\^ 830. iG: 
1188, 19: .a\_\,5(\T<r 326 . iG: 
cva-=v\^V=nA 799, 5: «i^^A^ 
830, i5 et 19: T<l^-\ft_\; 799. 
3 e« G; 1188. 19: r£r^ftJ^o-=v\; 

822, 99; rd^^ft-Av \; -73 799. 
h; 1065, -ih-x<:°i.\\ 830, lo; 
rS^i^rcTA '_\, 830, 8; nL2>.\\ 
«r^j.AjjA 1998. 19; 2002, 18; 
rs?=\ar73-^ "\ 831, 9; \<la\-\; 1-20 KiTX-co^ 831. iH KLa\J^ 

ri^-n rvx—jTi 831. 7 '•/ iH, lOllfri- 

«<^ Y "^ ^'^- '•'■ *31, i5 - 

rd co :^S — \y 830, 17 

rslfiftyaA^y 695. '1: 830. •> 1 ct 
srij. tCLo—caJ^^-^ 831. 1-?: 
1833, :. Y<^^ » 3S \,, «rV\..jta-=v\y 831, i'i, /•/. C?5D, 

rSlnA.^, 103 . :> : 832 . :! ; «f^cvnS^ 
832, h v^\\j (rtfJOLx,v. e/. 
K^\\,) 832, I. 

rCjtS^ 1624. u,. 

K^rN^r^ 799, -«1: ri' » \, 832. 18; 
1066, j: > » \;^Y<^ 799, 19: tv*x\y VkT 326 . I 7 : ,j.*x\,Vrsr 
1066. ■•: r^ir \,W 799. uy. 
y — Tt \j -n 1066, 0, /1. h et (>; 
rcfVv»x\y 832, !(): rC!Lioccv-\y 
799, iK: 1066, .!: rcrVv>y\^-r» 
799. iK: 1065. mA. rj »■'.,/. 
Wk,r3rxx\j 244 , I H : ^(\jcx*=nje\^ 
<7 V<voi>my\^ 832, jieii. el nl . «Tr^ 833. 1: r<l\^x<:-^ 833. o: 
T<rVvajT^ 833, o. 

.=ij«:^=n 1067. ■!:!: .rar^^Kf 326, 
■!i: V^JorC^^K;' co/. 833. /. 8 
.=3_.r£l.^^-=r> co/. 1067, lin. n/i 

■ V > — V_lT^^^-=73 1190. () 

rd Vxarajr;^ 833.7: r^ir:i=ucn 
833. (): 1067. •!:!: tsrlyraK^^ivro 

833 .10: «^Vrw \ — >r^ .V -r> 
1190. 1. 

r;^.^rd, 652 . 1 1 . 

■->. r-v . 833, i:i: ev -v -v. 833, i-t: 
~->~-V'V 839, 18; -^ — > — t . t 
833. i:5: 1243. 5: v^ ~\ -xa-. 
833. 1:!: 839, 18 c/ 19. 

A^. 834, !//(.; A=3jC73 1067, peii.; 
\ -> . \v«^ 326, •!■>: 839, ari: 
.\-:r>....^=n 839, 39: A -tor:^ 
49 , 3 : ,oscvl=>«r::r 49 . :! : 1026 , 
I (') : r^\ — icv... 839 . !! I : A — icv_» 
rjfWa^x. 839, ■>:^: r:l\r3cv=n 
1026, iG <;< 17 - rilA_=3_. 31, 
lien.; 63, 1."): 834, 1 ."5 : v^\ -> . r;::vv=r>X«i' 1350, i'i: r^\ -> . 
rwS-ra-A 1350, •i.k: r^S.-ra-A-A "» 
603, 1!: «lAx3->iA ". 834. 11: 
r£r73j-^ ', 32, 5: 834, 11: 1154, 
•!•!: 1350, 1'!: 1698, 11. 
834, <), (/. ^rsf. 

Qacv=3.j 833 . pcn. 

m.t=n.=^ 835. a: 1417. 1: o»*3r>.r3ja 
1243, 8; <n T> -> . 1417, 3; r^^(\ =r> =3 > 835. (> et 7: 

>.^Vv=rx=3j 835 . ."> : r^_=r>_=3cvj 

839, nlt. 
r^>=3. 835, (), (/. r^y— V.. 
r^-ng-K —V . 74, ■?.•>•, 835, 1-2 e( «ei/.; 

990. I-!: 1068, 11: 1104, G. 
xra. 836, 1: x_=si<L> 1207, 8: n/iW 

/' 'dc it.r£l=3 : rif Vvjoraj 833 , iill. ; 

x=3j^=o 1067. iill.: .r -x .Vvr^ 

326, .^^: jaord" 49. .k Kjoj 

836. r: r;:r^cv_sej.=3j 833, «/?.; 
834. I rdx=>j 711. 9: 835. 
■y.L 

>iva«^ 50, 19 e« ult.; 1001, /1: 1026, 
•J3 et -tS; riLJ^Vv 2040. •? : 
TCl:^^r^50, iill. ; ri^Vvcvx»5v^=o 
co/. 51, /. 1: col. 1026, /. 9 -2 ; »cri/)/. 
rc^VcvijcvV^ro 1004, ■?.. 

«^•SV^ 836, :!, 

aj 836, 5: rcTtuKr 112, 7: n/iW 112, 
i-j, u/rfe su/i ■^..T^; <yj-=v_.r^ 112, 
3: p/. rS^v.r!:f e< r£ljA_,r:f 112, 
■1 c« 3; vsj-Ajr^ 112. G: ^ 1. — > 
382, 17; «^vjr:-=3 TC^v.Kr 112, 
.■) : rdVviTsira r^^^vjTS-r^ 350 . 9 — 
rcfTv.-^j 836, 1/1; TO-:v_.-:\_. 836, 

17: r:fV\ot> .T^ . 836. 16 - 

rs^unj 583, 12; 836, ao; aliiid 

837, 1. 

,-:v,^r:r 326, 23 et aS: 836, 16 et 19; 
,-^o«^ 53. 3; «^AorsT 51, 22: 
T^-AO__=r> 1027, 5; ,'aoVv_x.t^ 312, !•?: rd^^o^vjt-so 1942, 6: 

TS1>jAO=73 1027, i) : T^i(\CVV,ACV=0 

66 , 1 '2 : 1027, G ; rc:.-Aoox. 1 942 . 
/1: ,no^ 2041, 19: rsrVv_,T\oirv 
14, 18: 62, /i: 1027, 7: 2040. 
9 ct seq. ; unVv-j-aq^ 2040 . 1 :! : 
i^*ii^jT\o^ 62, 9. 

«ii-\j 837, -2. 

.s^TVTCf 40. •!(): y^_i.--AT^ 40. -fi : 
.^Tx 585. i-i: .iw\__,^rsr 327. 
10: Jw\j=o 1068. 7: .5w:\ord' 
co/. 55 . /. 1 7 : col. 1027. /. 1 8 e< 3 2 : 
,<n_xJi..-:\orsf 1027. /jeii.; 1028, 
I : ^-^•Aorw 55 . 17: .^■^o__=o 
1027, 17: 1068. 7: .2wno__x- 

1941, ■y.h: V\-_i^TvaVv_x.r:f 312. 

i3; cv—^^AoVv x.TSf 1942, 10: 

t<1js..tvj 837, 18: aliud S37. 12. 
cf. rdj^S.,: r:fVv_ii..^A_. 747, 19 
i-t sei].; 837, (!: ,Vv.s>..-v, 837, '1: 
rslwoA, 836. 7: «//«,/836. 12: 
rsl>Vvs>..oTv, 836. 11 et 12: 837. 
7; rS^V\cv_>V\ v,o^:v_. 836. 11 et 

12; 1014, 20 et SCff.: vt!' y^ -ri ~n 

1014 . 1 8 e( seq. : rsfV\cvi.iw^^jVv=o 
1189. !3: r;rVv_iwT\o_=o 1027, 

90: r^ > ^•Ao =0 1027. 19: 

r^V\o.iJSw'=\cv=o 1027. 17 e« 21: 
rSlbi.AOOx— 1942. 8, 11 et i'i: 

^\\ n. X ^ •AnV V -n 1177. 1."): 

1942. () - rsL^Aj 837. ."). 
t^-Sjqtvj 854, 17. cf. r^^SjoVv», C7X> — >ao\<: 121 "m. 664, h : B3S,pen. el ult. ; 839, a : 
C7X> <7x> 839, t. 

^tn^ 837, -3 0: «f-njrsf % 837, pen.; 
r^\)t\r^ "j 837, ao: rcijcrx* "» 
837, 3 1 ; K^=rvX^ "•* 837. pen. ; 
:=30i 603, 9.lf, rifVv—^Tt^ .=3«» 
602. li: x^-T\'^ \ ^ .=3TO 602, 

gG: T^^rt y T> ^tw 602, ai: 

^tn > .ratTJ =0 1017, 19; 

r^=>tTx=73 1017, 19 : j=iox.^\<^ 
326, 96; r^ ->ot7x-> 837, 90: 

«^V\f\ —1 .rrt . co/. 838, lill. 19; 

w:rX=3«73orr> 838, 13; 1028, 6; 

fTsXraoscvrr» 1028, 7. 
^Vx^tTXi = T^V\Aj<7Xii- 838 , 1 6. 
TvotTJ—. 838, 8: rdAo<7i — . 838, ^i: 

rSfVvo.3=\ot7X. col. 838, lin. •?. ~ 

Yt\^/ifr». 838, 11. 

»<7x» ><7x» 838, i4 — <7x.<7x» 1616, 

99. 

vc^lox. 838, 18 el scq.: <73A<7X. 838, 

9 1 ; V\l<730^^t^ 344 ,91. 

.=»«ja_» 839, G - MrCfo-. 839, 7 

x.Y^o. 839, 1 1. 
.=3.=3o. 839, 1.5 - K^\=30. 840, 1. 
Ao* 840, 9 - K^\o. 840, 5 - «i-^o. 

840, 8. 

r^\o. 840, 11 — pA\o.> 840, 19. 

^vmoj 840, i3. 

JWA.O. 840, 19 - A-»o^ 839, 9 - 

yn.t.sxt<\:t 840, si. 
rC'«A^o. 840, peii. — ■St\o. 841, 1. 
rd_=r>o_. 134, 10: 841, 16; pluralis 

rs^Vrrjoj 841, li» ct 16: >.=r>o.j 

841, 90 ct 99; rdvmojA ri:!=730. 
841, 1 /i : ■-».-> yK^c^ 841, i3: 
rd^-^O^^xioA "j 841, 1 1: -pocnjTCr 
841, iG; T<l:=rk_=a.jKr 134, /1 et 
9/1. 

»,^ 842 , t et seq. ; rdxio. 842 , 3 
r^oj 842, 8 ct seq. - 2^-\^c^ 
841, pen. - ^o_. 842. i-> 
\»^o. 842, i/i. 

Aj»o. 842, 18. 

■\fvs-o. 843, 5. vH-ysM^ (sixuv) 843. 11: 1190, i5; 
^-gv*=o 1076, 93; ^V^rtT 327, 
jo .Vv_=r> 1190, 10: 


1076, .=3-\o. 843, 9./1 — -7X.v.=3-\o_» 843, 
18 — _i-:\-\o. 843, penultiina. — 
"TJ-^o. 843, 99. 

K^o. 844, 11 - \'\*.c\j> 844, i3. 

"TsVvA. 844, i5. 

<7xvaAv» 844, ig. 
844, 18 .^rsf 326,;3C«.; 

A\oTCf 55 , pcn. ; v^\* , T<^V\av» 

844, 18; v^\ccn 1029, 1. 
«•AVtt^ vide sub \a\ . 
T^^SorsMj 844, 90. 
rs^nj.Mj 844, ult.; t^W.-aamj 844, 

ultima; -^ v»oV\ yux^ 312, 16; 

«^uiOJCTs 1165, 18: 1943, i5; 

r^Aviojc,r^V\oiAwox=r> 1943, 

i4. 
rs^^^^v. 844, 99. 
A.^oKr56. 93: A-MOj=o 1029, 16; 

Aijo^ 2043, 3: r5:f^ax\.»4orr> 

1029 . /1 : kTVvW^ 2043 , 3 et h. 
T^^Korrxiij 845, h. 
« 845, 11. 

^j^ 845, i3. cf. \i^. 
A.\j«r 130, h: A-\_*,rr» 1072, 10: 

Krv.\A.r£r, r:rVv.v_lj 130, /.; 

846, 3 ~ «L_\_\_. 539, 17, el 
x<L\m 774, 11; 845, 17. 

j-^V^-rvA. 845, 99 et 94; ^ \ »V\r^ 
327, /1; -^^orcf 62, 19; ■rxAo.rr» 
1031, 1; ^_n_\o_rr> 845, 91; 
y<:^ \ . 845, 95: «^u_\-_. 
K^-\AA 846, 1: rcTAoAj 845, 
a5 etpen.; t^V^-aXj 845, 19 el 
seq. ; »__:vVv:vA_j 845 , 91 ei 9 9 

rtJ^o^ix — > — \ > 845, penultima 

rcfVvjaAAo.=73 col. 1031, lin. 1 
>AVvAiA\cv=r> 845, 99. 

rCiAj 846, 4, rf. x^\^. 

r^ \ \o^ 2044. 18 et sequentibvs; 
.^^ooJsAo^ 2045, 9. 

A\ » 1189, uli.; A_\_>W 327, 5: A.A-»Vv.ro 1189, penult. et ult.; 
«:j°Aoj 841, 8: rClaoAj 841, 
9; rC^^A. 841, 9: T<r.\ V\.rr> 
841, 8: \<r^ov^\.=r> 841. 9. 
T^sOkj, pl. r^^rxjq.. 846, G et seq.; 
KrXmL, 847, 1 1 ; T<l-._=r>_=7a_» 

846, « - riiMcrx. 847. 4. 
r£L=rx_» 846, 18; rL-=nrC 181. la; 

»=73.. 846, 18; >_=r>or:f 66, 10; 
1033, iC: ^_i._=r>o_=r> 1033, 7; 
YLasn^ 846, 95; r^i(\_=r>o_=r» 
95, 4; 1033, 16, 17 et 19; 
«^Vvj..=oo_ro col 1033, /. i5; 
rc^xicnorr» 1033, 7. 
AjT^orrx. 846, 99 — <MO-=n,_» 846, 

90, ^. MO=3j. 

r;^x»=rxj 846, 9 4. 

<r>.>rv\.-rx» 847, 1. 

rtjoco.» 847, 8 - rsrWxrou 847, 1 0. 

r^Vv=rx» 847, 1 4 , vide r;^V\=7>jA . 

rClxxmx. 847, i5 ct 16, v. t^exx.. 

r^_j3wV_. 847, i5 et 17: r^^_rv. .v, » 

847, 18; ri. r»o-x_. 847, 17; 
r^^o-X30_vr£lj col. 833, lin. it; 
rcfVvja.x»=o 1074, 94. 

3 eoorfif 78, i3; 1036, ultima; 

Ai^oV^r^ 344 , ult. ; A fwo^ 

■=\j0.r3 2047. 16; «fVvA-cooVx 

2047, 19 et i5; r^ Wv\*\ room 

1036, pe«.; 2047, 1 5 ; r!i^AnooV\ 

2047, 11. 
A.»rc^'\.fi&» 847, ull.; cf. Ajr£f-=vcA.rcf. 
r^Lx-*, r^ . s >, r^V\ > s > 848, 4; 

yit^c%x^, T^s..oT^ 78 , pcnultima ; 

rdj^AX. 1570, 19 ~T<rVvi:vj 848. 

G-rci^ 848, 3: 907, 6: 1352, 

ult. 
•=v.\xj 848, 8. 
r^\\> 848, 9. 

T^Urrvi^j, i^jcrxvj 94, 90: 848, i3. 
^Vk^ 327, 7; rcfV\oj.^ 848, i5. 
.TM\rvv> 848, 16. 
r^AX» 848, 99 et ult. 
»_aorcr 82, G; 1038, 1 1; uy»-^»'^ 

82, 6: <7v.-x-t_^orcf 1038, i5; IHCBlMLnib KATIOKALE, 122 

^»j^^a«^ 82, 7: ^oVi_»-acvr£f 
1038, 11: Kl_aa_» 1229, 1: 
.^_a_aev_i 1229, iC; .^^a_Ao^ 
2048, i; «L3a_r73 1038, 19 ei 
14; Y^ ^ft-».».'\<v=o 1038, 10 et 
i3 - nltS^, vide v^v^. 

rsf ^cyaevro 1038 , 1 g , c/. j^ . 

^a^ 849, /1. 

r^ 849, 20. 

•Soj^ 849, 10. 

^ey, 849, 9. 

TClijjj 849, 11 T<^cy^ cvm — •\^ ^rr 849, ik r^U_*fj 849, i3. ^o^kTVx 849, iC: A, ,W 327, 

8; W^V^ a^ 1678, 11 et 18; 

\<La^ 849, 10; «f^o-^-jj-. 
849, ).j: KLao^, 849, (1 el 8; ...^Vvao^ 849 , 7 : r<f ^oi^rvaeyi 
'col. 849, /('/). 7 — r^^^ao^ [pro 
ref^cyi, e/: K^cy») 992, aa 
Kla_.e-» 1961, /1 - 7°^^-^ 1678, peti., vidc sub a\^^. rdV* 849 7; r^Ajj 849, 17. 

Ajaj 849, 9 1 et ult.; ^»Axx.-^\ 943, 
10: r^Vv^AAXx* 850, 1: Aja^Vr^ 
327, 1 1; Ajoor^ 85, 90; r<^-\sy^ 
849 , 9 9 ct pcn. ; 943 , i o ; r^Aja^ 
849, ulL; 850, 3 ci .'i: 1096, i3 
el 19; r^VxcvA-njajVm 1190, 18 
- o&>C73nja. (?) 850, 7. 

«^uoja.. 850, 8; 862, 96; 1373, 19. 

^^\^rv. 850, 18. 

>J3j 850, ult. 

r^\_ja_. 851, 1, cf. v^ \ w tv^ cl 
T<:\j3Kr: rdlxso, 843, 8. 

_jaj , oide suh r^vxacv.. . 

•vnj 851, 7; Sjjoj 850, 99; 851, 6; 

r^\ * x> . 850. 1 9 el ullima; 

j^Klf 327, 9; rcfS_n_i^^ 145, iT); 1077. 1; ,o>o\_j3or;f 
86, 8; Kr-=v_J3wjKr 86, 8; 145, 
\h et 17: 850, 10 et ultima; 
r^V\oS_»_3a-. col. 850, lin. i3; 
r<f ^oS ..Ta....=r> 145, i5; 1077, 
wo/. 1; rsfit\cvA-Sjocv=o 145, 16: kTSx^oj 843 ,10: r^-\j3cv» 843 , 
1/1 el sequeiit.; rcfScvjaj 850, la; 
r^Vo-Sevjoa 850, 19; r^\ *..tx» 
et r^-Ko . rv ,. j 850, i3 ei sequent.; 
r^^\sx* 851, /1; w^tn^^vja^ 

851, G «:r\jj3.. 850. ■>.(>: 969. 
29 - Kirxx- ■\>j3j 1983, i3; 
1990, i4 rsf^oS-ja». 851, 2; 
«//«(/ 851, 9, c/. Y^\a\t. 

OoV\_se.rcf 312, 91 et 95; 1957. 1 et 
9; '«<rSoVvje_=r> co/. 1178, /. 8; 
r^^ojj^HoVvxro 312, 9,'). 

.=3\» 851, 9; .=»So«r 87, 17: 1040. 

pen. et ult. ; a raSor^ 87, 17; 

,r3-Sev_m 1041, 9; r^ ~TScv-sr» 
1040, 93; 1041, 2 - .=3\. 851, 
8 — «rvcvro^. 851, 10. 

k^naj 851, 11; 1957, !>. 

rsr\o\_. 265, 9/1; 667, h: 851, 9 e/ 
i3; 1477, 6, cf. r£f^o\-, r->.\.»\ 
ct x<^\a\i-\ TCS.rvs.. 

«r»»-=v. 134, w//.; 851, 9 0. 

KfWj-=v» 117, 19; 852, /1 - r^\t 

852, 1, r/. Tdsw.A». 

v^\t 852, 8; «ioosAn "_, 919, 9: 
Vw Vv\~-v r»io^-:\ Y<J3\. 852, 8: 
rd\yi^-A "_. 852, 9: r^icvja^v. 
852, 9: 1042, iG - «l_no-=v_. 

851, 19; «j3-=\oj 844, li; 1042, 
i5; aliud 844, 7; atiud 848, 8; 
T^s— >^ ".» 423, 9G; rwVvjoScvro 
1042, 10 ~ «L»_n-=vj 572, 5: 
852 , 1 : 964 , peu. ; aliud 852 , 1 9 . 

'k\.\x<: 304, i5: v^VvW 852, 18; 
>^-\o«f 97, 1: «f^-=v. 844, 10; 

852, i7;«rVvo\,851, 18: 852, 
18; r^Vvo^-=v-. 852, lO et seq.; 
«i!»Vv=\cv» 844 ,10 — rw Vv.^r^so 
492, «//.,- 993, 9/1: 1168, 5. ' 

rCoe» 852 , pen. 

=^3e.ari 97, 2. 

^cvje. 853, 1 .r3<73LiLV.cvje» 853, 9. 

■\^y.o\<r 97, i3 et i4; J^^oro 97, 
i5;1045, i5; ■\^v.oVvje.Y<r 312, 
pen.; .-^\^ v oVvje-» 1283, 19; .\,».oW?3 1178, 3f/ 5; 1959, 
19: «f \^ y.o. jc^ 1959, 11; 
ref >tvo V \^ v.oVvxro 1178, 5 - 
Kl^-jtj 288, 9; 764, 9: 853, 
3 et G; 1986, 90 ct ult.; 2013, 
ult. 

AjtoKf 97, a 1 , vidc AjtKf et .«Wjc 
- K^, m «\y.. 110, 8; 853, 
7, 8 e/ 10; 862, i/i; 971, a3. 

TXje.oTCf 97, 90. 

TC^Vv. 853, 19: TCL.=r>o«. Vv. 853, i3; 
O^^ 853, i3. 

.=Vv» 853, 90 f/ 91: .rsV\«f 318, 5: 
.raVvro.^ 1040, la: .raVv. 853. 
91; rsaVv» 853, 90: .r3Vv_.V\T«^ 
328, G; \<l=>Vv»Vvro 1190, 19; 
.roVvoi 1232 , .") : rdroVvj 853 , 
1 5 : tnjroiv. 853 . \H cl 19: aliud 
854, 1 et -2: rifVvraVv. 853, iG 
et pcn. ; aliud 853 penult. et ultiina ; 
r^jr»V\o_ro 853, 17: 1046, 19 

et scq.; r^ raVoVv 2051. 17: 

r^Vvo ~>V\oV\, ,V\cv raVoV^ 

2051, 18. 

r:fVv»Vv» 854, i5. 

ri^Vv. 94, uh.; 854. 91: •TaVv.VvTcf 
328, 7. 

rdiwoVv» 854, /i: 936, 5: 2051, i5. 

rw=vnVv» 854, iC, confcr T^-=v-nn_», 
rd\xi-^rd et i^SjoVui^. 

■=\Vv» 854, ik: Tcr-=\Vvj.=o 1078. 11; 
\Vv_»V\Kf 854, i3; ^ari 98. 
91 et 2/1; 1046, 17: SjVv» 854, 
7 ef 1 3 : S-^Vvjra SjVv» 854 ,10; 
T^-\-»Vv» 854, 11; t^V\o\-»Vvj 
854, 11 et 19: Vv.K:f-=v»Vv» 854, 
8; r:;_»\V\cv_» col. 844, /. 17: 
«ifVo^Vvj^ 854. i3; 1078. 
10 et scq.; rdi^Vvcvro 1046, 18: 
^Vvoa-=\V\o.=o 1046, 17 et 18; 

«^V\o_j\V\ .V\ ro 1189, ao: 

r:f\V\oV\ 2051, 90 - rd^V^-j 
854, 18; 2007, 6; aliudill, 93: 
679, 19 (scrift. rcf\Vv_»): 854, 
ueH. — • oWv» 856, 1 . V^T^ — X<1^ CTX^ 123 vS^v^ 857. i: 866, 3: ,rda. 857, i: 
,ril_a.^K^ 328, 9: x<^>m<1 -w, 
«N^«ir». 866, 3: y<^a(\^ 872, 
li; 1079: lo: 1082, 17 e< sey.; 
>iocv^ 872, i5: .^^o.ik-33 872, 
i4 et i5: 888, «/(.; 1079, 11: 
1082, 99: ,m_Kj<\_a. 1082, 9/1: 
^ft-k-n 1079. 10: w._p_a.^«:f 
328, i^ir^^cvxKVi-r^rjlO^g, i3. 

T£i=x*a. 886, ullima; cv^K^TiT 857, 

5: —««^ "^ =r>, .=3 a.T^_r73. 

rcl=3_^^<L=n 1078. 18 cl seq.; 
r^r^ 857, o: rdiSrcT .=3t^ 
857, /t; T^^ "^ 857. 8: ".a. 
K^NY^^ 857, 8: ^oii^l^ "a. 
rdx.-K 857, h: «Lx..^ '=. 857. 
G ct 7; «:f^-\jt. "-r^ 857, 9. 

T^ViOT'^ vide rd^cv^. 

.^K^ 858, 1. 

Vv=oK^ 859. 12. 

i^rfl^ vide sub w_cva . 

Kl^«La. 860, a6: «//«(/ 860, m/(imw; 
862 ,18; varia lapidum nomina vide 
col. 861-865 ei col. 970-972; adde 
rs:=n^^ ^r<^ 185, 8; 863. 
i3; Kf^-So—M ".a. 1353, 9/1: 
rc^^^otn. ".^ 796, 19; 797, 
3; 801, 9.9: 864, 91: v^nLs^ 
«1\^j:a»jc»a 862, 9J-1: 1344, 7; 
«f^j—n-A n^ ^iv^ -> 945, 11; 1041, 90: rJ^V 
9; A^V\«^ 862 .-\j-VJt— Zi. 817, Sr^V co/. 2061, lin. 3: ^rc^-k m, 
SK^ri^a^ 869, »i/(. ; 1079, i ct 

3; ..-^^^ a =n 1078, ultima; 

\vd-sJis\r^ 328. 10: «^'■KTifev-sv . 
r::Soo..ri 328. 10: 869 . ;jc«i///. ; 
881, uh.; 2061, 3 : rcfV\oSr::a-=n 
1078, «//. Kf=\«ii. 865, 91. '^ «^3=3^ 866, 5 - rd-=3o^ 870, 9; 
^"'W^ "^ 223, 9; 870, 
19: rclA_=o_is<j\ "_=. 122, /i: 
870, 93; «rSo_>A '.a. 271, 90; 
870. 10: 874, 19: 945,3; 958, 
18: kTS \^ MA "^ 870, i3: 
r;l^-=vvi "-=>. 60, 9G; 182. 1/1: 
870, 90 : rS^AOox. "_=. 271, 19: 
«L.^f_=o "_a. 271, 99; 351, 5: 
870, 5: K^-..->-v.,^ "-a. et "^ 
r<:^\v:^ 215, 6: 271, 8: 870. 
19: 874, 19: \<LxJin^ "ri. 819, 
9 1 : ^=3cv:^ 908 , 9J-1: r!^^^AV=3cv^ 
227, 18. 

«^»=3.^. 866, 90-K;f-v-v-r> 1079.7. 

rCfAra^ 866, 8; n=aa.>[\rd' 328, 19; 
r^tx— v-^ 866, G: .^^ — v -> m 
1079. 5 TCrn=3orv 871, 1. 

>.\o~T.~> 866 , 9 et seq. 

ri^X-v-» 866, 99; 1307, i3. 

rf^v-v-^ 867, 1: ^=^ 867, l>: £jis\x<: 328, i3: 
-> ^ -r. 1087. 90: yjVv \ — V -vT^ 866. ullima; 
<nVvi=3,::vr^ 154, 19; r^ \ ~-v "v 
866,;)PH..- 867, 1 c« «ey.; 1618, 
i6;KfV\x=3a. 867,3 c//i: 1623. 
5 ; tcT^o v \ — V -tVv=r> 866 , pcn. 
— T^o— vrv 866 . i-j. cf. t<jcvs^ . 
L^^(\,=o 867, 1/1: >-\V\-K — > -tT^ 
154 , 1 3 e( 1 /1 ; t7jVvS=3.^r^ 154 , 
1/1: 867, 10: rs^vrxa. 867, 9 et 

i/i: \<l\—x => ^ 867, 10: 

r:fi(\o-S . — V -> 867, 5 e( 9; 

TCf^[V-X_A\ -V -> -73 1079, It: 

T^^o_\-S — v-> -73 867, ,5 e( 9 
rif^ -».-> 867, 1 9 , c/. r:f-\o_a. 
\=xa. e/ T^-\je.n ■\.=3.a. 111. 96: 
198. 90: 223,8:867,8: 1333. 
1 3 - ^=3.^ 867, G - rCTVv.^ 867, 16: r:l=73_n "a 168, 11: 
r^^vjao^^o rd^A '.^ 267, 90: 
867, 16; rc^>^_D-Ao_. "jl 261, 
i5; 267, 99. 
^^x=3a. 867, 9/1; .y..-v -> 1249. 
i3; TCfVv_x__i^_=D_a. 867, 93: 
■V— v-v^rt^ 328. 1/1: V— t -vV-r« 
867, 9/.: ri^y-v^-o 1079, 8: 
vHxrxs^ 867, 93: rcocaoii. 871, 
5; T^^o_v_jt=3.ji_=r> 288, ig — 
TCfy— v:\ . T^jc=3cv^ e/ n^, .y.o^ja. 

867, 99; 871, 3: 2048, 3: 
,cnoAjivnA T^y— >cv->. 871, h — 
rcrV.\ V^ -vraA r^jc=y^ 867, 
pen. — rd3t.o— v-> 650 , 5 : 652 ,10; 
1249, i3; 1513, 9G: aliud 755, 
99 ; aliud 866 , 1 5 , e/ T^Vvx.or-w 
1607, o,. 

ATi. 868, li: OA_a., o^u^ ^_=n 868, 

i3 et sequcnt. — t^acv^ 871, 8; 

rcf^-^oii. 872, 19. 
t^ooat^ 862, 19. 
.^_ev=3-^.a^^ 2061. 19: w.cv.=3'=v^^ft-» 

1285, 18: rC^tvA., rcr^o=3AA 

868,8. 
t^acv^ 871, 9 1. 
^■^_a> 868. 18: r;f_\_.A_a. 868, 9/I; 

._jAA,^rcf 328. 10: T^ » ^■'vcvA . 

rcT^ivj-Acv-^ 871. 99 - T^n_a. 

868, 19: 2067, «//.; 2068, 5: 
rcfVu^A^ 868, 90. 

<^-\acva 212, 10 e/ sequenl. : 561, 19; 
731, 7: 871, 9 1 c/ scq.; 1832, 
i3: 1852, 9 - rc^V.^ 868, «//. 

rclv_.ox-L 869 , G : »._C73^ 873 , 1 3 : 
Tt^<n-V73 1079, 9: w_oxrv.V\T^ 
328, iG: T«fVoj.joxaL 328, 16: 

869, G - rcL_ioj-_a. 869, i/i: 
rCfVcvioxa. 869. lU el i5. 124 »a2k — r^ \vv% ^ev_sk 873, 17: ,a_a.^rcf 328, 18; 
t<:.<\a. 873, 11: Ti:rW.<v^ 873, 
i() r^^no-&, pl. r^o-^ 870, 
pen.; 884, to et seq. ~ t^V\o_a. 
884,31. 

J30A 870, 1; r<r\-vy. >=3o^ 1365, 
1 ,■$ - r^aoA. 870 , 1 .'> ; «/(ik^ «ui v^Ao:^ vide su 

\o^ 872, 18; ^\o_a. 873, 1; \o_a. 

872, 17; Kao-^ 872, 17 - 

i^\0^ el v^\css^ 872, ■?a etpen. 

- rcf\oa. (xoOs) 872, 20; 879, 

19; 1032, 9.4. 
»»o_a.^ri^ 328, 19; 

i^Voa^jo^ 873, 9 

882,8,e/:«^-Soa. 

vide sttb wa . 
rdlio:^ , nlX,av^ 857, pfn.; 876 , 1 . 
rsi^oii. 873 , a 9. : 1365 : 1 o - «i=3.a.oa. 

875,3i;.\.-t rtrrra^oa. 874, :?; 

r^*\\ "-a. 874, C: »xi^U73 ".a. 

874, 10; rCToiSs^ "a. 874, 19; ^ V\0-A 

r^^n.Mo^ rt^i^oj "a. 874, 8 r^"->«>OA 
874, 1; rdjb^SKf :=ja.aa. 508, 
a3; 874, io;890, 1 6 ; r£:=xa.oA. 
^■Krjin 874, 33; ril^^A '.a. 
874, 5: 1837, 7; ril t<i3.iko.a. 
T^jA.-Avrr> 874, i/i; r^— xaoa. 
r^-Ao<7x» 874, 17 — T^"~».'\o'v 
r^jartf^r!^ (pi-o 'r^ r^L=30_^) 
874 ,19, i'ide T^rao-k .sh/> "->t\ 
— ^"-v^o:^ 874, uli. — T^lx^o^ 
873 , o.i, confcr v^ M. «fVvj^oA 875, 4 cMi; 1439, 
/i — t^Ajnoa. (xo;^X/as) 875, 9: 
1573, 9 - rdjCAO^ 875, 8 - 
rds^jc^or^ 875 , 1 o , c/". riijC2w\a. 

Ct «^•VV-A'N. 

*<^"> — t \/\ -.. e< r^-rTxAo-Sk t'/(/e «ni 
•^\^ T^ > V \o-^ 553, 6 — 
T^V\-».-\cv-^ vids sub T^ \ "v — 
rcfS^cvji. 873 , pen. , cf. rcTACvla^ - 
^o^ 970, 10, cf. ^oj3. 

"Tx—a. 900, 3; ^iv :tx a. 905, 3: "7>aa.rcf 154, 9.") : yocvsJ>s\ 2061, 
lO; TorcLa. 857, lo; 859, 9 et 
10; 887, h: rcfW^Kla. 887, 
/1; rcfW=oorC^ 857, 10; 900, 
3; rCioojA. 887, /i. 
wjr^, rdv-.^ 860, 99; rdircl:!, 

«^Vv ircl 3k 860, 90 el 91: 

^Vrcf 328 , 9 9 : ^Vvro 1 1 90 , 
3i: ^-svrcf 156, iC); 873, 19; 
888, pe«.; 1079, ia;^a.^l081, 
i7;r;f\.t-73l081, iB^rCfWaLro 
1081, 93: ,_.^V\^rcr 873, i'i: 
ova^VvVv^ 873 , 1 .') : ^»=kV\!i^ro 
873, i3; 1206, 1; rcT^o-iKla. 
860, i5; v^^^A 888, 18 «< 19; 
889, 3 et seq.; ^.t...'v 888, 17: 
r:;oj.a. 888, 90: r:fXj.yi.a. 888, 
/jeii.; 1081, 99; V-.r;^A.*.-t 888, 
19; <s^X«\"v-r> 1081, 9 1 e< 99, 
r<lij(\^, r^Vvcvij,a.=r> 873, 19, 
\h et 16; T^^o.\ -v ~n 1081, 17 
— - _^ «v ~n T^-ioo_^ vidc snb 
v^x^-^ — rdjo-a. (x«^t"7) 878, 
5 e« 90; 1998, 17; 2001, 9 - 

T^-JkO-& (k«5j»0S?) 1167, !(/(. - 

Mjoa. 878, 17 rcfV\jo.a. 63, 
penuliima; 671, 1 e« 9 ; 821, 9; 
879, iG: rcf^o-io-a. 821, 3 - 
TCf\_x.Vjo^ 728, 19: 879, i3. 
QOTC^ 858 , 3 ; 860 , 9 '1 : r;^V\oxioori!a. 858,3-'»<lfi(xa.908, 
rCjjw-\n2046, i->= 
pen. — r^*\fv>o-\ el r^ '4: T^fyv-v 
£if9o.a.879. 76, 19: 239, 10: 879, 91 et 99 

- rcf ^n ctf a_^ 880 , 11 e( 1 3 : 

...^Vlcooa, rdjVvx0Cva. 189, 9; 
285, 17: 604,3: 880, i3 e< i4: 
T^V\cvi^(V£ocva> 880 ,11. 

rCiwOiv 880, 18. 

£kA. 912, 19 : .^o^ 880, 90, confer 
.*\*\«>; A»Ar^ col. 156, //h. 17, 
/. .^ji^T^, S. Frmnkcl, Wiener Z. , 
1889, a54-rc:rVAo.a. 351. 10: 
881, 11 -rCf^^jAoa. 2068. 1 - 
r!i!5v:\aoi>. 861, 10. rdj-Kcv_a. 882. 93 et penuli.; 883, 1; 
2064, pen. : yfTscuScvak 882, ult.; 
K^V\o\jk.kj^ 206A, pen. 'Ko.A 
823,7;881, i4-«^_<»\oa. •\oaL 
1456, 90 — yxj\sn ^a^ 177, 
10 -- '^eva., T^^Hcva., pl. -_.'\o.^ 

881, 93-90: 882, I e( 9; 883, 5- 
rcfSoja. 881, 10: aliud 166, 11: 
881,ai -rC'\^\-)So.a.883,7- 
i^wHcv^, Y^a.^KoA. e( T^.jvHcva». 

882 , 7-9 , ef. if^cv^ — viix^\<\^ 
1493, 93 - TaaL^oa., rcinA 
51,i9;81, 7;208,h/(.;517, 93: 
882, 16; 895, i3: 897, /1; 922, 
9; 1757, 10: 1837, 17; 1838,4: 
rcLj3j\jj3 "'\cva. 882, 17; "'\oa 
T^jajcAA 882 ,91; v^xirTx^\ci£i. 
895, i^-Qo-Hoiv. 882, i5;1370, 
19 - rST^-va. 1083, 7. 

xa. 926, 7; jtrC^ 883, 10: 933, aa; 

aliud sub xx^ ; r^jccv^ 883 , 1 5 

c( iG; T^W_jt.QTd^ 858, 4 - 

x.cvrv 883 , 1 4 : rdj^o-a. 883 . 

90; ^Vvjjccv:^ 883. 90: 1353. 

3 — Tcf y.o-a. vidc v^ r —% 1 — 

Tdajtcvrv 884 , 1 3 , cf. y^jt^\s^ 

ei T^-a_je_^cv-a. — t<L^_xa_^. 

rcT^ <\ y.o^ 187, 3: 476, aa: 

759, 5: 884, i ci 9; 1078. 4. 

c/. Kr5Lx.oV^. 
^\_.v_^ et \^\\ .v— ^ 886, 1 e( 9 : 

T^V\ov-.\_:v 886, 9 - ^wo. -v 

1720,99. 
r:!.-=vX^ 885, 94. 
«L-Ava. 886, 4. 
rcTWa. 886, i3: rcf^cva. 873, .'>. 

ef. v^^is^rry^ sub ooaj. 
rcT-^j.ii.a. 886, G e( 7: •^ii.a.VrCr 328. 

a 1 : i^-^ij.a.V\rCf 873,3: 'KTniio.a. 

873, 9 : rcT W^-.^vv_=v 886, :>: 

r£li'A4va.Wr> 873, a. 
«iLiVA 51, 11: 886, (): K^ - \ .i \ cv-a. 

790, 10; rcrW-^vv-a. 886, 9: 

. ^\ vv ^ -r » 739. 17: 741. /;e«.; 

1080, ii. KT^av^ — -vmk^ 125 t<!\iiA 882, a6; 886, ii. 

>^ 886, 17. 

v^ (xloi) 886, 99; 990, «//.; 991, 

3: 1038, 9. 
r<^.\.-> 887, 8:«rV\Au 887, rcfVAjja. 520, 11 et 19; 888, 3 
— ax»Aa\j.r^ col. 887, lin. i4 — KfVvA*a. 887, rda^-vAx^ 887, 16. 

v^ZTXt^ 450, 30: 888, o — v^azrxjo. 

888, 9: 1058, 16. 
rdcojA. 890, 17. 

•\jl:^(?) 890, 97 ~ m\ % -\ vide suh 
\^ — w^5(\\»i^, r^Ajvef ^\»^ 
280, ult.; 890, pen. 

Wi. 891, 10. 

vHi^ 891, 17 - nLiKl:^ 891, iC. 

r?i!j(xa.2k. vide »^V\ -<.->. _ T^Vvjt.o.aA 
443, 8, (), 11 ct 16; 891, 9/4. 

rcfWi^ 892, 19. 

t<f^\->-s 115, 8: 267, i3: 892, 6 
et 9; 1556, 18: i<^^cv^^ 828, 
9C;891, i8,ctr<lscis^ 891, 93, 
cf. T^or3.r^ T<l»A..a-A. 158, 7 
e/ 9: 892, C: 1556, 17. 

rif m,->-> 892, i3, c/. t<L»«r.ri^ - 
rcfV. tY>-> -^ col. 892 , /. 1 /i , jvV/e 

r^\aj:^ 892, iC et seq. — rCTVvjS^ijaw 

54, i/i; 893, 9 e<«er/. 
Aa 893 , 1 /| e< seq. ; v^\s>. et T<A(\^ 

893 , 16, 1 9 e< seq. ; <n..\.^ A^ 

897, 20; 898, i5: ,^\ -^ -. Va. 

898, 1.5: .^oxAL^ 895. 5; 
^rCjXri. Aa. 897,;)e«.; A-v-. 
393, 99; ■S-cixraAja. 893, 10; 
895, 5: x_i\_r3 A_a. 894, 6; 
AM A^ 896, 91; r«^jjt\.iv-\.A , 
«fV . ^-ix >\ \ -V 896, 9 1 e/ 99; 
-pcit^Si. 897, 1 9 ; riroftj <n\.^ 
895, 5:7o-:\ -n, \ -> 898, 19: 
TS^^xcirja A:^ 148 , 8 , conup. e xv- 
vdnopov, c/. 1729, 10: oso^SfA^ 
898, ao; «^^v-KAA-a. 877, i3; 
893, 1/1; T<r>(\ojaAaii. 893, i'i A\AVvr73 896, 7: A\-o 1172, 
1948, 
11: 9; ox .\\'^Vvjt.r^313, 91: 
kIWaox. 1948. 17: 
1948, i8:«AAa. 896, 9 5 et seq.; 897, i3 et seq. — Krv>_A 132, 899, T^Vwiolla. et T<rVv»iolak. 132, 
i3; 201, C; 282, 5: 458, 10; 
col. 896, /.10: v^V AA/\ \ "v et 
rCl^Vjw^o-la. 115, 99; 201, 7: 

896, 10 c« 11 - rfifVAjs. 899, 
19; aliud 899, i/i: aliud 438, 3; 
462, 19: 499, 1: 899, i4 ei 17. 

rdla.rcf 157, 9; r:Aja.V\ 2063, i5: 
riAa. 894, 1; wi^V-xAjs. 897, 
C; A:i.V\r«f 328, 95 et 98: 897, 
7;»._eA^Vi 897, 7; \<A^Vm 

897, 8; kT t . \ r^ 897, 6: 
nTVoAa. 897, C - r:i\ji. 894. 
3 , cf. r^\-\v^ - r^\-\, oiAa 
894, /1, pro r^ V -\, ox_iw^, cf 
409, 9/1 - kT \ "> 894, 5 - 
T<rVvA(\:i. 876 ,19- >_iri:A_a. 
897, 9. 

r;^--v\-> 894, 18 et 90: rCl»=n ral^ 

115 , 7 ; 200 , 7 : r:r-S.j3.a «IrAa. 

894, 7; Kf -». \ -> 894, 9 - 

r^— v\-\ ct TCfSr\i.VA TCf— >.\-> 

54, 90:894, ii-i3~rdV=A.a. 

894 , 8 : rcfrAoa. 876 , 1 C e/ xeq, ; 

933, 9/1 - rSjtraloa. 876, «//. 

- .laAa. 894, pen. — «^— > \ ^ 

{pro r^->\-\) 894, ult. 
r^VojA.^ 895, 7. 
r^oA_ik 895, 99 et seq. — T<AoA_a> 

896. 19 - rcT-Solr^ 896, i!x, cf. 

^^■Acva. et r^VjScAn. 
rcTxovla. 896, i^-riiovla. 896, 90. 
iAa. 896, 93. 
rt^S^o\^\-., r:fVo\\o\^\% 896. 

9 C , rf. Ind. ffrwc. 
TcfA-v 896, ult. 
rClaAa. 895, /1; 897, 9'i: 1079, 95; 

1081, 1. 
«^TTAcvr^ 876, i'i, et r^oxj=jAa_a. 877, 6 - «iflocrAA 898, 8, c/. 

897, uh. 
rclflAa. 898, ult. 
rwio-Ajjalsi et t^Ij^o^vucAsl 898, 800, 11; 802, C: 899, 10: 
Kfy^-vTi 899, 9: 1081, 10 - TCfAjv. (pro TCTAr^) 899, rC^Txa. 900 , 5 ; ^jj. 9- 
900, C; 

900, 8: 

rc^^OiTTxa. 900, C; 901, i3 et 
scq. ; 2047, 1 C ; rcfVrrxa. 905 , 9. 

Ararria. 900, 10. 

n_=Tx_a. 901, 7; oj-:\-=7Xji. 900, la; 
r^^ . -7\,-> col. 901, /. 5 e( 17; 

•:V=7Xa.VTCf 329, 1. 

rc^v.'^ , msrx^ 900, 18; r^ox.=Fa.A 
900, 99; rc^Vooirrxji. 900, i4 

el 1 7. 
r^cv_=rx.r\ 900, pen. 
1734, 9; 1745, 3: 
r^oAioj 233, iC; T^kX.0.^ "^ 

900, 9/i:rclj_i_=n\_a. "a. 900, ult.; rdijjfA TCiicvrorC^ 1734, 
8 - rcrVv_io.r7X.^ 1702, C et i3 

— X.CV=7X^ 901, 1. 

T^r^ \ r3X_^ 904, 10 (vetus error pro 
v^v^tznsL = xvy^sta , cf. > t\ \ /^ 
r^r^\-7Xa. sub .vv.\ '^ , et oL:Sp5 
L.«J3! 1963, 3; 1990, i5). 

^.ijjxa. 899, 99; oj.r7xa.Vr;^ 899, 
_a. 899, 94; 99 et 93; V ^=7x:i.Vrc^ 329, 3; oxrrxxVTCf 
899, pen. el ult.; w^ tk ->rCf 
899, 91; rdjrcf -n, -\ 899, ai: 
T^Vvir!^=rx^ e< T^Virrx:^ 900 . 
9; 904, i3; rcrVoiVi=7xa. 904, 
i3; rcfVvjjrrxajM 1081, iC. 

Qo.=rxab. 904, i5. 

•\r7xa. 901, 7; 903, 99; -^vxrTxa. 877, 
iilt.; 903, 90: rC\*=7xa. 901, 5 
e/7;903,99;S=7Xi>.Vrcf 329,9; 
i^-K=7x:xVvr^ 903, 99; -vrTx^j 
1248, 3; r£f^o\jC7xa. 903, 19 
et 91 -- rC?\=73cvA 877 93 e< .se- 126 AjcmL^ >^ qucnubiis; ^■v.mek.ak ^•\ 878, 
2 — rCjSjCTxa. (« />7f"«<'<?) 297. 
6; 331, 7: 876, 7, confe,- >av\.°L 

904, 19, wWc T^rseva. 
o,a. 904, 95: ^-x-=r>-a. 904, 29: 
rdxjL^TX^ 901, .5: v t\ ->V\r^ 
329, /j: -> -t^ -vV -t^ 901, :i: 
1190, 99; Klat-ZTX-a. 904, «/<.; 
993, 91: i<rV\cvx.cvm.ri. 901, 3 - 
r^cijtzTx^ 482, ;)ch.; 904, 90 
et neq. 

Kr\V\r»a.a. 83. 17: 905. 1: 1088. w//. 

^ 905 , /i ei seq. ; ^ ^ 906 , 1 7 - 
Tila. 409, 9/1: 905, 7 e« «ci/.; 
1384, i6, c/. «lA-a. >-y>-=73 swi 
Kf^i.ro : <n-^j\ 409, pe».; 905, 
9 ef sequenl.; rC^V-X-a. 908, 8 — 
KTVv-i-a. 908, i;5 «fVv-i-v-a. 
906, 19 et seq. - r^Vueua. 184, 
li: 905, pe«.; aliud 905, poi., 
p/. «^V . »<\ 1 «v 905, 90 ; aliud 
{pro TCf^cva.) 905, 9 3. 

,iA.W 329, .5: 878, i3: rcL»jev.A 
878, 6 ei scq.; K^Vua. 908, 10, 
pl. y^^noi^ 906, 10; .^^ai.^ 
908, 11. 

Ki=vicva. (pro rs^eva.) 878, 16. 

r!i.-=vi^ 905, if). 

rdDonxa. (^jJsjo) 905, 92. 

...^AjAa. (?) 906, iC - KfS » ^ -> (?) 
906, 19 - ^■Sj.i.a. (?) 906, 11. TijsjAa. 906, 1/1: W 329. 6: : vsJ.^ 

t<fWa^.a. 329, C: 906. i3 - 
«■s\-v-n pro .%r\^m 1081, 

90. 

■ vt^ 906. 92: r^Ajv. v.fv 906, 99 ei 
a3: rtfW-iJJi. 907, 1. 

rillajOJA ril^Aa. 907, 2 : K^ °v \ -n 
rilvioS-A 906 , «/«. ; ^A>.r\y. ^'^v-v 
229, 17: 907, 5 cfAcj.; 1927, 18. 

rcf-=v-v.a. 907, 14: ^n-v-a> 907, i5; 
rd^i^^Axa. 907, u/^ - rCfSoja. 
534, i3; 907, 18; 950, 99 - 
■\»A. 907, 90. evjOA 908, 1 et 9; ^evVv-X-VA 879, 
1 1 : 906 , G : x.cwa. 906 . h : ^jjoa. 
908. •>.: x_v-a.V\Kf 329, 7 et 8; 
906. G (•( 8: ».a.Vvi 1285, 90 et 
jien. ; xva.Vv=r> 906 . 7 f< 9 : 1285 , 
99: ^».y.AJvVvrr> 1285. 91; ».va 
908 . :, : g y.v -V 908 . /| : X-V_a.«f 
158, i.):^^iy\-v-r> 908./«: 1081. 
95; evxxaVvT^ 329, 8: ■y.v.-vVv.v 
1285 . pen. ; x_vj^Vvro 879 , 19: 
1191, 1/1: wnfyvrv 908, G: x-v-ja. 
rd»rr> 908, 7, cf *<^ « -" xj^v-a. 
610. 10: 612. 90: TcL>-xa-v-a. 
329, 7: 906, 3: 908. (1: 1191, 
i5: 1285, pen.; KfVvxewa. 906, 
3 ; rcf V\cvxj.va. 906 . '1 : rdxvcva. 

879. 11: Kfvyv->-73 79. 19; 908, 
1: r^Vv_x_v-a_=o 1081, 26,/)/. 
t<fV\i.y\-v-r» 77. »/(. 

cdK^ 912. 9: oa.C(xa.V\rcf 329, i3: 
oaxitvr^Vw 1082, i5; 1285, u/(.; 
.i^^.tvx (w-vVvv co/. 1082, /iH. 16; 
i<fiv\ cv>^Vv-rt 1191. 12: tw -> V 
1248, 5: cyx^rcr 159. /1: 1082. 
/. 99: <fs tvx-vt^ col. 160, /. i3: 
V\^M.a.V\V\r^ 911. 1 li : rC^fYvtw-v 
911, i3:rcrV\cvj-co.a.=o 911, i3; 
1082, i/i e( sey.; 1191, 19 
1248, f) - Krtwiw-v 911, i5 
1701. 19 - KTVvDaa. 912, 8 - 
rcfV\ tw (Yx ^ 728, 5: 863, i3; 

911. 91. 

TCfjjaaA 910, 5: ew».XAa. 910, 3 e/ 4: 
rC^tw-iKf 159, 5: K^^fw-k 908, 
/. i5; >.ma.V\r:f co/. 329, /. 19; 
V\_i^_co^V\rcf col. 910, /. 1; 
,<nft 1, fw-\V\V\ col. 2096, lin. 9; 
. iv\-vV-r> {loco . 1. tw ~>Vvm , 
Act., VI, 1) 1191, lo; r^ >. cw -V 
910, 1 et 5: <n . fw -\ 910, 3; 
T^V\ev_i-fio^ 910, G, 24 e( scq.; 
rflKfiocva. 880, 6 ; r^r^ >.Aoeva. 

880, 1; rtfVv > fwcv^ 880. 7: 
TCfVv-i^jiVv col. 2063. /. 16 - 
T^T^-co.-a. 908, iG ct sequcnt. — vide t^Vvkma. 969. 19. 
T^— Vfweva r( rwS^jQoev.a vide suh ooevjk 

- rcfVvSraxioeva. 370, iG: 852. 
8: 879, 93; 957. 3; 1570, 9: 
1722, i7;1753,5e(io:2027. ai. 

,^o\.!^^_£»ev-M^ ($u(t7(5s) 452, 99: 

909. -I clscq.; 1253. 1. 
rcTvv.fwa. 909, jS: aliud 909, 95. 
^jOMA (?) 883, ult. 
r^ fw-v fwcvrv 880. 9: 1423, 1 et 21 
rC^\->(w-> 911, 1 c( 4: 1746. 

iO.cf. T^S-k1f-> . 

rdXjoojv. 911, 5 - TCfVv\.iweva. 880. 

9 C/SC7.; 913, 9: 1191, 4. 
rcTvfw-v 207, 93; 911, 9: 918. i3: 

1750. G: 1834. pen.; aliud 529. 

ult.; 911, G: rCf -k \ Tt > V tw-t 

911, 11. 

T^SfVfw-v 909, i5 - «vt » .v> »-\ fw^ 
oojAStw-v 912, 3. 

t^Vvfw-v vide sub <wtw-v . 

Aa 912. i4. cf Si.Ci^: Acvao 1247 
9: ^ ^ -^ 860, 90: 912. i3: 
v^^xQl^ 913, 11; a<V°v-v 913. 
19: w^ <\ °v .-v V 1248, i5: 
A «V ^V<^ 329, i5: aliud sub 
n^n^ - ^'^ ^ et TCfV\ °k ^ 

912. i5: 914, 18 ct oJi. rda-a. 
TCfA^A 912. 17: «rVvaa. 914. 
90: kTv \r> V\.°k-> 914, i5 - 
rCTSra^A nf<\-, 646 . 1 '1 : Vva.a. 
rC' V \,\ ^ 914, i4; 1748. 
not. 19 - r^^-^ 158. 90: > °l -> 
vd*=rxx. 913, i3; «^Vv^ 913. 
i3: 914, 16 et 17 - rc:' °L -> ct 
rcf Vv^ 304 . 1 7 : 912 , 90 c« seq. ; 
918. 94; "^ - «^ -V 942, 99: 
><7»cv^ 913, 2 - Tcl^_^ 912. 
95 ~ rcla_^_a. 913, 19: 1454. 
10: r^Vvo °> »'\-v 913, 10 e( 19 

- KrV\°i°k-v 1702, 1. 

, ^ -V 913, 7 ; rsl_°v_=>.r:r 163, 91: 
>__^_^V\rcr 329, i4: 913, 8; 
^ . <\ -vV\ -n 913, 8: gcriptuin ftV^i^S >-v^ 127 i<jA^Vv=r> 11« 913, 7. 
«oAa 913, i5: «il^ 913, i5. 
ofl^A 913, iG; r<:)s\<i.-eo^\^ 913, 

19 - T<; co a a. 913, 17; 

<^^ » \ m "^ -\ 913, 17 e« 18 — 

rdfioArv 911, 93. 
•\^ 913 , /1 : -S.oi^ 913,6: •KS^VkT 

329, 16; -Ka-.^ 1286, 5 ct C: 

•=v^Kr 163, a3;-\a^^ 1286, 

/. 7 cf (j: i<^^<\^ col. 913, /. 4; 

r^^oS^ 913, 5; rCfV\c\-=v»Sa. 

913, o et6; «^v^cva. 881, G-8 - 
rcr-=v^aA 161, 21; 233, 7; 238, 
23; 880, 29 cl seq.; 881, 9 e< 3; 
r^»i.\^ "^ 880 , pcii. , et y\-n-!\ "^ 
1519 , ult. ; r^-:\cim.» "a. 233 , (5 ct 
(j; 236, 21; 880, ult.; rdsrxjA "a. 
880, 2/1; <TXjSaJ\-a. 881, 2 - 
1^S_a_^ 913, ai et sequcntibiis ; 
x^a\SLS. 25, 26; 183, penult.; 
•73<\ivj ^'^•N ct yaav^ \At^^ 

914, A cl 5: A_»\<\.s.. SJK-a. 
914, 8 - T<r^\_°^ 914, 7 
x<LDa^\2L=^ 914, 3. 

r:oe.<\^ 913, 3, r/. «:jt.cvSj3. 

i(\^ 914, 9, ioe( i5; Kf^^^ 914, 
f) — jVvS.^ (/»0 >^^\r^) Qli.peii. 

\_^ 915, 1 «:r-=v_^ 915, '. et 5; 
osS-a. et <n\ », 't 915, 5; 929, 
a/f. - T<?=va. 915, 7. 

TCr-=va.w:f 164, 16; r!^-=va. 920, 3, Act 
10; r^^\^ 921, i3; T<r-=\.a_» 
1249 , G e« 7 : oj\^V\Kf 329 , 1 8 ; 
920, iG: Kf^o_.-\_a. 164, 16; 

920, i5; 2064, 3; Vvs .-S a. 

r^ v\o\ 921, 9; r^^iv »-S ^V\ 

2064, 3 - \<rV\-=\^ 915, 11 et 
scq.; 925, utt.; OJ^\iv 915, 1 /j ; 
pl. r^^o-=v^ 915, 19 — rd_»-=\_2k 
920, G; 1722, 4; 2088, i3;p/. 
.^Sji., w^Vo-=v^ 41, 9; 917, 
19 — r5fVvj\^ 921, 1 1, confei- 
«:^o-=v:i. - r;fWv»-=va. 1932, 3 — r^So^, 883, 12. ^a\^v^ co!. 164, //«. 1 4; r^ra^.^, 
us » ~T=VA, <n ~T=v-a. 915, 18; 
Kf ->o\_a. 916, i3; aliud 915, 
pen.; 916, 1 ct seq. — V^ ~t=\_a. 
(HpdiiSn) 22, 18; 197, i5; 915, 
i5; r^-KraA^A t^-->\a 358, 17; 
1831, 19; 1845, i5: T<l=3-=v_a. 
rdmu-A 915, iC; rs^ » ~n-\ "^ 

915, 17; «^V=^ "-a. 915, i5; 
r^»=njt. "a. 427, 95-«^\cv=3-=vak. 
1426, 5 - rcrX.\-r->\-a. 16, 11 
- r^tv\-->\A 915, 29. 

rcivi^^va. 915, 3. 

«imA-=\Aa. 882, G. 

r^oxjS.^ 920, 10; oso<TXj\.a. 920, 
19; r^Vv-TTXii^ ^ojj\j:^ 920, 
1 o ; w\:vVvr^ 329 ,19; m^-^-n 
1082, iienult. ct seq.; rwiOi\ev^ 
882 , 19; r£lja<7XA "a. 882 , 10; 
rcfVoox»\^ 882, 11. 

r:l.o\_a. 916, 90; 1704, 1 ci 9; "j^ 

viL > 1 cw\o ^^ 1750, 17 — 

rsL_=r)o\ — a. (xpwf^a) 917, 9; 
r:L-=rx_.A r<L=r>o\_a. 282, 17; 

T^_kV\_=oo\_^ , »-^V* =r>o\_a. 

v^v^ col. 917, liii. 1/4 et i5; 

r^^o \k<, =no\ ^ 917, i5; 

Vv»rdiV=no\a. 266, ult. 

T<f\o\-^ (x>;pv$) 916, iG ct i-];aUud 

916, 19; r£rV\o\o\_3. 916, 17; 
r!f\_»\.^ 920, 19; \\_a.T<f 916, 
iG; r:l_i\\__^_=o 1083, i5 - 
rcr\\A 355 , 1 9 ; 919 , 1 9 - T<A\ja. 
428, 90; 919, j3 et 99 - 
v^\ »\\a 919, 90, 99 et 9G — 
T^\.\\^, T^\\a. 920, 91 et 99. 

r«Lii\o-^ 882, 7 ci 9, cf. r^-Mcv-r^ ei 

rd^\cv^. 
x^t^\\=^ 238, 18; 920, 9. 
v^\.a. 921, 93; yNo\-a.«; 916, 23; 

uNo\a.V\ 2064, 9; «\\ri. 921, - ■^ '-^ ^ 93; vi^\^ 921, 1; 
1083, 9; ws\_:i.VT<f 329, 90; 
V\TCf ciiL 329, /. 90; 
.Vvj coL 1286. /. 1: <no_a.\cv_AVrcf coL 916, /. 22; 
UN\.:xV\.=r> 916, /)«»(.; 921, 11; 

1190, 25; _jca.\js_=r> 1083, 9: 
cvA^^VvTsf 329 ,10; .-^ev^\r^^ 
1286, 3; o.rv\-a.Vv=73A 1191, 1; 
yN\:^Vv=r> 916, /je«.; 1190, ult.; 

1191, 9; ^\_a.Vvj33 1286, h; 
vsAat^ 164, i5: . » ">\ •v ~n 
1083, 11 c« 1 9 ; r!ii.\a. 921, 17, 
18 et 19; r£=3WAA "a. 921, 19; 
rs-=x\ »Ts^\a. 922, iC; r!La.\-a. 
ri:Xii^t\ 921, 18: v^)s^\-s^ 
113, ti; 139, 5; 922, 18; "_a. 
rd.oi4n 922 , 1 8 ; viL^\jSk.^ "a. 
922, 19; kTVv \ . \, r> "a. 922, 
90 ; «La.o\^ 437, 7; 916, 21, 
pen. et ult.; T"^_a.\o_^ 882, 20; 
r;fV\o .v..-\,\.jvVu=r> 1286, 1 - 
v^\sk 921, 20 et serj.; v^^K^ 
7a»\^r:r 921, ult.; ^^a "a. 
922, 1 - r:lA.o\_a. 916, 25, et 
v^\^ 920, 93, cf r!fVv»\^- 
r^VvAo\aL917, 9 rwVvj.^o\^ 
917, 1 — Til^^cvri., T^ » ^■=\n -V 
882 , 8 c< 9 , confer r^_yj\o_^ — 
r^»^\cv:v 882 ,19— r^A.a.\A 
922, 4 - TCN\o_a.\_a. 922, 9 - 
r^\cv^\^ 921, i5 r!fnj^\a> 
922 , G et seq. ; rdxxjc- a*^.^.::^ 
coL 1496 , lin. 1 7 — -pn. -t\o-A , 
r^-rv -v^o-A, ct rgl=rv -s^cva 
T^».rx»\»r>, ^ r\ vA-a '^\cv^ 
vide supra sub \cv^ — x.cv=rx^\^ 

922, i5 - rg^.r-v^-a. 544, 18: 
875 , 10,0/! T^ajt.\.^ , rs^-^y^cva. 
et r^ajLcvak. 

v^a\s. 917, 3 ; 919 , 2 4 ; Vv»r:l\o\a. 

917, G. 
"7)\a. 922, 99: 923, ult.; ^\a^ 

1083 , 4 ; r:lT>\a. , T<L^=r)o\-. 

922 , 2 2 ; r!f Vv=r>\-v , v^\\v^-\ "a, 

923 , 1 3 et seq. - 70^.^. 22 , 19, 
cf "7j\x> - ri:73\a. 922, pen.; 
r^cvMA "a. 923 , 1 - ri:-mo\a. , 
r^L>V\_=r>o\_a. vidc sub o\_a, — 128 fCjoo^ ■H^tva. i<W:n-va. 923, 3; 942, 17 
x^V-r t-k-,. 923, 5 ct sequeHlibus — 
Td_jt_=oo\_a. 917, 17, con/er 

rdfioAA , ]il. r^VvaoAr^ 924 , 7 c/ .s(?i/. ,- 
j /vi ^k -w 924 , 1 a ; t^Laxj-v^Vv 
2064, 1 - r^\~ym\sL 924, i5 
e< «eqi. — i<L»_co'\c\_a. 883, 6 — 
«fVvflo-Ko^ 883 , 8 : 1870 , 1 1 
Klx\^\a. 924, i.')-. 925, /1: 
KfVvo..^ » \, <w «-^-^ 925, 1: tAt x^-v^ ,V\«f 924, uUiim «^ojso-Ka 880, 18. 

«iswA^ 925, i5 - rsLrxjWA '.a. 
931, 1/.; ^^^-r^xja -iwAa. 702, 
9: 704, 8: 1971, pen.; ^■va 
T^o\J3 63, i5: 1753, ullima; 
1755, 7 et i5; 1835, 17 - 
Y<iw.\a. 925, i3; aliud 200, 3; 
aliud 1308, i8e<29. 

«l_a-=\o_a. 154, 19: 883, 10 - 
rcTVv^^^ 925, i8: 1849, 3 - 
TCli^^rx 1263,2 2~r<lfloA\a. 
74, 6; 94, 18; 142, 12 el \h: 
213, 12: 916, i5: 925, 16; 
«f\=SA "=>. et rL.\=i-\ "a. 142, 
i3: 1356, uh.; nl\(\->. "a. 94, 
iG: rLxs:ry\ "^ 925, iG: 967, 
penultiina; 1318, i5; 1337, 22; 
tsIj^^o-coa ".a. 142, 11: 213, 
i3;ri^^oje.^ "^ 1492, 3. 

r<Lyc\^ 925, 20; 947, 3; riljt_.\^ 
596, 24: rcr\_r3-^ "^ 791, iG; 
TCfVviJt.-=v=k. 197, i5 — y^sLjt.\s>. 
884, i3;925, 2 1 , c/. «ica.-=vi^ - 
vg^\\\-v vA-i. 925 , pCT. 

KfV\\_A 93, i4; 926, 2; 1603, 7: 
1822, 7; 1839, i5; aliud sub 
■ •Ho.a.: Kf\.=i-AA "-a. 188, i3: 
«::=o\a.a "a. 188, 12; 189, 92; 
926, 5; r/.\^.\j3 "_a. 954, 3: 
«fVvjaje.\ «fV\A^ 1717, 19; 
KiV\-va. 926 , 4 - rsTAjrcf V\\^ 
co/. 926, /. 1, coiifer rDn\»^ — 
T£i73V\\oa. 883, i3. XT<^ 865, '(5 et utl.; aliud aub X.o^: X£Lsn. ^ tJC^ST» «r^ jojc^v^so 1083. 17: rcTWa^ 1084, 3. 

t<jta.«f 164, 17: ^o»-^ > 1249, 11; 
rijta. 865 , «5 : 926 , 8 : >jti.V\r^ 
329, "3; ,_jocr^Vvj 1286, 11: 
K^oea. 865, »5: KrVvj..jcr^ 62, 
i3: 329, 93; 865, pen.; 1249, 
1 1. 

\^~iir-\ 926 , 9 - r^ojta. 603 , ui: 
772, i3: 774, i5; 1068, 17; 
1810, 10 el 18; r^\^^ "^ et 
TCT-Hra-^-^ "^ 22, i4; 32, pen.; 
109,7:227,17:926, 10; 1736, 
1 G : T^V\i.V^ Kinojei. 926 , n ; 

«Lv_xofA "_a. 926, 10; 1779, 
18. 

TS:fV\o_)t_a. 418, 10 ei 11: 634, 18; 
910, 7: 926, 19 e! 20; 1344, 9; 
1778,93. 

T<L_2i^^__>t__a. 926, 21; 927, \ ei 9.: 
^^r-s-rA 975, 1 1 ; ^y-^W 
329, 29. 

rdr^_x.oj:k, 884, i3, cf. r^ y ->-va. — 
oje.o:^ojt.02k 883, 18 — ■VikjtA. 
87. 3 - w:f\=Ljta. 927, /j , confer 
w^-^-v «vt^ ^ r^-vajto^ 884, 5. 

Ajta.V\rSf 329, ai: 927, i5; Ajta.Vv» 
1286, 10: ^jAot^Vro 1191, 7 
e< 8; Ajta.V\ 2064, 5: r^X.yL^ 
927, 1/.: 1083, 9 1 ct 95; 1191, 
9; 2064, 5: v^\xr\m 927, i4, 
i5 e< iG: 1083, 9/t; «:l\ojta.m 
1083. 9 1 cl seq.; oi^jAo y-i, m 
1083, 29. 

Toojta. 964, 5. 

rs^aojta. 91, 1 1: 668, 17: 883, 21. 

.ajta.V\«:r 329,95:rSf<\y.or>. 884, '1: 
rSfV\Sxa.V\ 2064 , G - «:^o=i , 
T^V\^jt.o.^ c/(/e sub jco^ . 

■vjta. 927, 10 eM9; r!f\jta, 927, 11; 
\_jt_a.V\r£f col. 329. /. 1 1 e< 26; 
V\\jta.V\rsr 884, G: \_>t_a.Vvm 
1191, 6: \ K% t 884, 9 c< 11; •=oea.rsr 164, 18; \jta.V\ 2064, 

/. 9 ; i^\jje& col. 927, /. 1 o en 9 : 
rsfV\o\jLjtA col. 927, /. 9 e( 11: 
«^^<nVvo\ojt^ col. 926 , /. 1 '1 : 
r^\je.o^ 884, G el seq.; 927, 9 - 
r^\o_je_a. 926, i5 et iG. confer 
rci\ojeX.^~rsfV\\x3. 596, 9/4: 
r<rV\.\°>V<<r "_a. 898, 11. 

rSfVvxa. ipro TSje.Vva.) 927, 17. 

KfVva. 927, 18 et seq.; iiliud 927, 9 1 
e( seq. ; r^V\Vv3. 930 , ull. 

^caVva. 928, 5: ,j.=3..Vva. 1084. G: 
.=iV\=i.V\T^ 329 , pcii. ; raVv^K^ 
928, G: _.Lr7»Vva_=r) 1084, G ci seq.; rsf — >VvA 928, 1 ct «e^. ,- 
r:i!^OAA "a. 928, 9: «IraVva. 
Kljkja_\,A 928, 9; rSlraoVv^ 
928, 8; TSfWj=>oVvA 928, 8: 

r^V\ :^ .V\ a. 928, ultima: 

r^V\o -t .Vv.a. col. 928 , lin. 5 : 
rsr.v.->V\=L=o 928, G: 1084, 11: 
rt^Vut \ — »V\ ^ -n 928, 5 e< 7: 
1084, 19 — TcLjnA rdraVva-ro 
1084, 5 - rcrVv»__=3V\-^ 928. 
11, confer t^V\o :^V\ a. ~ 

TSfV\=3VvAA 884, 9 2. 

T^oV\.=>., >oVv:i 928, i3 e( i/i. 

ri^Vvi. 928, i5 - 70^^ 929. 1 et 
seq. 

rsfV^o^Vvi.. 929, 5. 

"TjV^.^i.V^rsr 329 , uli. ; wi^sVwa. 885 , 
12: r^Vv=oV\o^ 885, 9. 

r<:»Vva. 372, 11: 929, 7; 967, 91, «3 
et 9 4 — T<^V\OA , pl. T<rV\j.x.V\ojx 
884, 23 el seq.; 885, iG; aliud 
67, i3; 79, 5; 81, i5; 885, 

7- 
rc^Vvi. 930, !i: pl. TcrV\f^V\ji. 930, 

3;>aVva. 929, ult. 

\Vv^ 885, i4; 930, 5 et 6; \^^.ja.V\ 

2064, 91; \V\_a__r» 1084, i3; 

Tsr\V\o^ 885, i3 et 14; 2064. 

91; aliud 434, G: 2011, 12: 

r^V\oj\Vva.=o 885, i3 ~ \Vv2l 

(^ki^) 189, i3. ^f\je.^rv::^ >t7Ax.r<^ 129 WjcVv^ 928. i(|: je_.Vv^ 928, u): 
T^jti^rvji. 928, 17, 19, :!i clpeii.; 
3e.)s\-s^s\v^ 330, 1: 2064, la; ojt,Vv,^VT^ 2064, \o el sequent.; 
. > v.^^-^^tvzr» 2064 , 1 1 e( «ei/. ; 
3e.^"t-73 928, Kj: t^^eocjVva. 330. a: 928. lye^ao: 1084, 17; 
T^^-\T> 1084 . 1 /i ; T^3t.aVv^V\ 
2064, 10. A ^<1A 931, 1: kIAa 575, la: oocrt6. 
c«w ^ \ e< kIA"^ composita vtde 
575, 12-1/1 c( 18-19: 931, 3-7; 
933, 29-9/1 cJ penulL; 934, 6-11, 
10-18, ai-92; 935, 1-5, 11-19, 
i5, 19, pen. ct uhimn ; 936, 1, 7, 
1 9-90 ^rdl 933 ,19: r^rd^ 
933, .1, Tcr«lA 931. 9: r:r_>-\ 

963, 8; kTV^ ,«LA 963, 9: 

^Ki:! 933. 18: ■KTTdl:» 1085, 
.T, £7 «TAjj 1085. 3; T<rx<lA 
933 , 5 : T<r^ord\ 933 , A ; 963 , 
8e« 9; 1085, o. 

«^««^ ^; T^A^cA 932, 19: 955, 
19, vide v^s^av^. 

rilj^^^rCX^n 1086 , o ct seq. , vidc ct suh 
T<l\rr>. 

T^-V fY>T<l\ £■( T<f Vv£OT«l^ 1402 , /( e/ 5. 

T<j3Tcl!i 968 , iih. ; coiifer y<^ n %\ ct 
TciLDo-ArdA (A)jfpos) 935, aS, cojj/ec 

t<^v fv\-=\\ 

T^raA 936. «3: 937, 99: vocab. cuin 
x^ ~\\ coinposita ride 936, pen. ; 
937, 1 -/4 e; (5 : «(We T<rVv\^A "A 
186, 9/4; 936, ultima; «fi(\cv^ 
937, 19 (?< scq.; ja-»-=3A 939, 
19: (\-r-v--v-\ 937, 9/1: 939, 8: 
,=3.=AV\T<^ 330 . '1 : oraral>(\Ttf 
946, ij: T<fVara>=a\ 939, 8; 
^T<r-v»-v\ 939 , 1 /1 : T<-=v=ial 
939. i(i: 946, 19. 
\ 939, 1.-): A. ^A> A)tv=o 939, 

1 (i : Kf^ -V \ col. 937. /(H. 1 1 : 

T<fVaA*r3A 939 , 1 .") «ifSAra^ 

937. t(,. 

^.\^->\-r) 1087. io:t<1\7=A 938. ultima; r^ V ^o \ 946, 19; 

T<r^.>\^->\-r> 946. 19: 1087, 
9: T<fV\av\^-v\>^rr) 938, ult. 
- T<l\,a=A ct T<A^a\->\ 937, 
iilt.; 938, 9. 
»=3^939,9 1 v^^j^ (viLXJ) 939. 

y>=A 940, .5: T<:^TCr A 940, 5: 
<js--v\^ 940 , 3 ; »f^, — > W -" 
103, 7 <;/ 10: 939, 9 5 e? penult.; 
1192. 9 1 : T<^ ^ -> \ 939, 95: 
T<fX^->\ 940. 6: T<lj^o,raA 
937, 95; T<fVa.ajra\ 939, aS: 
T<AAv^ V\ojvj=A 946, pcH.; 
T<Arr> A 946. 95: rdLa^oA 
946. 9 5. 

T<:r^-=>-\-=:>.\ 288, 1: 289, 1: 394. 
95; 940. 7. 

^rsA 940 . 1 3 - ^ 
10 ct 1 () : T<^ ' * 

T<rv^ 

940 , 1 /( : 941. 1 : T^r^oraA 940 , 
ili: T<r>r\a..r>A col. 938, lin. 7: 
T<rv-v\-n 1087, i/i:a/iW1566, 
17 - T^^^-vo —V \ 937, peimlt.; 
963, 91:964, i8:968,9i:1775, 
9: 1803, ultima - T^j.i=>A ipro 
T<r-\vv\) 1369. 9'i. 

T^xxioaraA (pro Tilk^cvraA ) 938, 3. 

atiraA 1087, 90: kToAt^A A 938, 
99; 939, 17: rcLvi-joczraA A 
938 ,91: ^jjcxtdA 940 , 95 : 1087, 
17: .y — > \-73 col. 1087. ///(. 90 : A 940, 8, 9, 
A 940, 19 - 
A et T<rVr3.\ . ///. riTvraA T aAm 940, 9'i: 1087, 17; 
cnx=y\f<i 938 , 9 /i : ^xJc^^Aro 
940, 95: 1087, 18: T^itraA 938, 
90: aliud 938, 91; aliud 938, 99: 940 , 9 /1 : rJotaraA 938,9 «' '"'y- ' 
940, 9/1: 1087, 90; oxjco-aA 
1087, 9 1 : aliud rilje.o_^\ 938 , 
9 : rcf Vvjtr^AV 2065 ,11. 

«li*A=r> 1088, 8 - .i^Aj^ 1010, 
1 7 : .V,_\j^A_=r> col. 948 . /, 1 ; 
^<li4^<cA 948, 1 r£lVK^\\\ 
942,7:977, iG. 

rd^, «:f^i\v^ vidcsub ^. 

vi^. T^TvV^ 941. 5. 

.^__cv»:^, Tijcvji^, r^is^l {Isyswv) 
581, 11; 941, 9 et seq. - «^wV,\ 
{\ayvvos) 942, 3. 

rd=rvv^ 942 , 9 : 1487. 8 - T^^rTii^ 
948.8:1004. 1 /. : ,030:73X0^ 
955, 7. 

«Iviv^A 277, 90: 544, ■:>.■>.: 905, 17: 
942 ,19: aliud [Xayoivov) 942 , 1 1 
etsequcnt. - r^Vi,^ (i^4-) 942, 
9 2 el seq. ; 943 , 7 - TiTitOyA ( Aa- 

xdvv),pl.r<L^ 356. i'i: 941, 

9 : 943 . h H 5 . cf. r^Tv r>-.A el 

rilj_nA: rtr^o-^A 941, 3; 

943, 5 <7»_»jJSs*A 943, 3, vide 

rC%iS^ sub w^vVy^ . 
^jA,rdiTA943.9: 1776. 8: 1778, 

"/(.; 1818. i(i. 
«^ifv^tvA 943, i3, (■/: iicolicb. \-iD-i. 
oAcrAVvrif 949, i3: r<?ooAojoA el 

T<AoAooA 949, 19. 
r^W.03A=r>. TCfVcv>joA=r> 1088. 

1 9 : «l.oAx=r> 1172, 19 cl seq.; 

T^oAojt— , V^\\.n. .m \ ^ -r> 

1950, 19. 
.=3oAjtr:f 309 , 1 o : ^aoAjt^ 2066 , 
3; J=JOiAVvjtKf col. 313, /. 91: 
«rVvj.=30xAjt-. col. 1979. /. 1 : yrniucniB iATio:<iiit. 130 

TdraosAcoc. 1949. if.: 1979. i 
yy^^m^ 944 . 'i . 
TdXss^a^^.iff io;i<:xVs5a^944, 

i3. 
^<»_\V\ 943, 8: 2066. i ct a: 

^A;CTAr73 1088 .11: rd^^trA . 

v^ N^fwaA, r^)s\a \^ »ct3wA. 

«f^cu\,CTA=n 949, 7- 
ActA 945. •>'!. 

paCTsA 945 , 1 ;> , 1 5 CM (j : pCTlX^Kf 

330 , 7 : 945 , 1 /i : pctAVto 945 . 

1 3 : 1 192 , 1 1 : Kf ^oja..CTil 330 , 

7: 945, ii: 1192, 11. 
tCTVvctA 946, 7. 
o_A 946, i/i - kTo-A 946, 17: 

^jjor^TcA 946 , 1 8 : kTcAj 1249 . 

90: ,cA^Kf, cvicA^TC^ 330, 8: 

kL.cvAJ951, 16: 952, 19: nliud 

951, 10 ct 17: r^fVvjcA 951, 10 

e« 1 6 ; TCT^oA ^^ 946 , 17; 

r^Vo »0 !^ col. 951, lin. (): 

t^V\ft_v_.cv_l^(v_=o 946, 17 - 

r^VocA *»/c^(\cA. 
»«^ - — 1>\\ 946, 21 f< -ia; (iliud 1358, 

10. 
i^»..»a»SsOJk cnl. 947, Un. 1 C ; ncriplum 

x^\ rv »,VsoA fo/. 947, //«. 92; 

tf^. rv » N.^ col. 947, /ih. li; 

rif^ » rv » VyoA 947, 17; 

>(v.r:iE>jXA 947, iG. 
■=vcA 948, 9.3 - 7cx_,-AoA, ril,-^oA 

949 , 6 - x<l\^c\ 949 , 9 ; 1088 , 

10: ^^aAto 949, /i: 1088, (>; 

kT^oSaoI 949, 1 - rs^VvnoA 

948 , nlt. 
«TxoA 182, 9/t; 184, 11: 949, i8; 

rCljo-rvjCTJ "A 949, 10; KaoA 

T!^v.-=\^ 182, 99 - \cA 438, 3. 
XkMcA 949, 19; cf. ^(v»mcAa. 
:^«A 933, i.t: v;f\ .\ 965, 11; 

\»\^W 345, 19; kTJiA^oX 

951, h-\jc\ 951, 1. 
,cvA 951, 7 — ,oA 951, 9 el seq. — 

w..Vv.cA 951, 91 c( seq. 
TSfV\jca.oA {Xdyxv) 952, ;;e«.; 954, 9 e( 10 - T^Vv -vft \ (\ijxti6os) 
953, .^. 

TCr>ivAo\ 953 . 8 ei siq. rClrTaAo^ 
953 , fj. cf. T^-sry \ -TaoA sut 
"7A - T^S.\oA {toraritis) 953, 
19 e( x(?i/.; 969, 0; 1363, io,et 
Ttf\Ao\ 953 . 1 /1 : rsf V\o\AoA 
953, i>. 

CTxrrA 967, 11; 974, 90 et sequent.; 
y3c\s 1249, 1.5: T!^Vcv_=n^jA 
967, 10: 974,9i-r;^o\ 953. 
19 et 91: ^^ i^ ^3oA 953. 90: 

r <f\-n f\ 953, 9!. 

VviA 979. 9; ^rcA 935, 9; ^».v\ 
935, 10: 979, 1; yf \ * \ et 
Kf^o\\-r> 968, A - «l^cvA 
9^5. 9: CTx^oA 977, 9/1; aliud 
955, h: 966, 9; 1355, 91. 

.^oAa 1249, 18: ."L »\Kr 173, 11: 
.aA^^ 968, 9: o.Pi» \ 968, 
90: T^VvcvajA 968, 9, 10 et 99 
-r^ol 9, 3; 89, 17; 95, 94: 
132, 19; 285, 9; 292, 1: 548, 
99: 590, 17: 955, 11 et seq. — 
r^j-^oA vide tcLv-^ot^A - 
rcf^acA 955, 99 et seq. 

TSir^cA {lorum) 953, \h. 

jtoA 959, T); 969, 10; 3e_.AWTSf 
345, 91: r!i«A 969, 8 et 10. 

y^^o}^ 959, 3: ^o^^ 576, 5; VuA 
•7j-^_=o 959, 3 e( 11; V\o_ATi;^ 
949, 1/1: V\oA_=n 1088, 96; 
TCfV^oXm 1089, \h: TSfV\ooA 
949, \h. 

r!fv.A , ^v. A 960,11; \ AV\Tsf 330 , 
9; v_Vj=o 960, 17; 1089, 18; 
TSfV\A 960, i6;rc^V\o\jA 960, 
10, 19 et 16; TClivA_=o 1089, 
17 c( 19. 

Tcf\oA 960, 9. 

,iA 961, 7; rsi^yA 961, 7. 

r:f-vv\\T> 639, 90. 

tCIj^^cwA vide sub am. 

.^-\\v\\ 961, io;rdkiA 961, 10; 
aliud 298, ao et 91; 961, 9, 19 e( i3: scnpt. t^»v-v\ 972. pen.; 
982. 11: 1359. 17: 1369, pen. 

je_a vv \ =r> 961, 17 et 18; 

- _^ ""^ -^ \\\ col. 961, liii. 19: 
w^ vV V /\ ^ t\ \ col. 961, tiii. i'i: 
r;^V\ojVv3t.cvA.yA 961. th. 
-p.^ 960 . iili. . yn...\ jv .^ 949 . 9 1 : 
Td=rv»yA 961. (i: CTx=rviA 961. 
3: cv_=rv^vA-rr) col. 9(11. liu. .'1; 
cv=rxvAV\rif 330 . 10; -^)avAVv=r> ■ 

949, 90; r^=nL_uA 960, pcn.: 
t^xsoivA 962 ,11: T^V\cv=r\jjA 
961, 3: r£rV\o=oovA 960. pcn. . 
r:l.:rx_vioA 330, 10: 949, 90: 
TCfV\cv.=rv_vv.\..ro 297, 9a: 330. 
11: 899, 16; 960. peii.; 1090. 
ih ct 18 - Kl=o.viA 961. 9'i ct 
peii.;V^v^ "A 962. \ctsequeii- 
tibiis; «i.a.-S_=-^ 'A 961. 91: 

TC^OA A 961, 9'l. 

cvjuA 949 , 94 ; 962 , 1 9 . cf 961, 1 tl : 
o_x_viAV\rir 330 . i 9 : 949 . 9 '1 : 
r:ljt.o.wA 528, 93: 949. 93 et 
pen.; 961, 1: T^V\_x_wcvA 528. 
93:529, 9; 949, 93. 

TcTWi 962, i3eti4: 1953, 8. 

rclA^ 962, 1.5. 

r;^\^\ 962, 99 etseq. 

°>\,\, rc:^^ 962,«//. 

n-vA-A {a ai/XijTpis , -iSos) 963. 3: 
^Sii^^rcf 64, 18: A-=\ \^ \ -r> 

950, C; 1091, h: ^^S \^ \ -o 
{script. ^0^7 VvA_=o) 1098. 
pen.; r;fA\\yol 950, C et 8. 

jt.o\^\r:f 962, 90; v;f v*\\ 962. 

18: 963, C: o y \^ \V\TCf 330. 

i3: 962. 19: r:^y\\ 963. G; 

r;:fV\or.\^\ 962, 18. 
.bs^ .i^ 964, ult. 
re^.W 134, C et -ih: 973, 9/1: rcLlX 

..__oaA 974 , h; -pznsri AA 

841, i5; '«^ - \ - \ 966. 19; 

r:rVv»\A 973,«/«. 
TC^^aA {pro «i^o^) 966. «//. 
rCjaA 968 , ult. ; confcr rdjardA tl ocA — v^m^sv^jm 131 r^rA - T^jaA {XsKivtj) 969, 
•2 , cf. r<^\xy\ . 

xA 969, 6. 

V . \ 946, i5; 969, ifi et aS; 
,ojoVvjA 969, a5; vs^^\A 969, 
peitult.; T^^cv_»^^_vA 969, a5 — 
V\-.«lja-i^VS>(\-»-A col. 969, 

i<jiAQ r<laA 972, iC. 

r^^v^^N 972, i8. 

x^aA 972, 19. 

rdxvi^ {piv rd^AA) 972, peii. 

KrVvjjaWa.cA (?)953,3. 

^ V -V \ (=Kr^ivi4)356,i5;973, 

8. 
AA\W 331, 8: AAVm 973, 17; 

T<lAA 973, i3 et seq.; aliud suh 

AA; 'Kr>i\eAA 331, 8: 973,0; 

rilAA^iv^ 1192, 19. 
^aA 974, 5, c/. rd=n - -7^ 975, 6; 

v^=n.:y=n\ 975 , 5 c« 7 ; ToAroA 

975, 6; -jy \ -txAy^T 177, 9; 

TaA-iT^AVtg^ co/. 975, //h. 6: 

«^TaAsocA 954, i. 
«1-»\<L=73^\ (Aifij?»-) 966, 17; 974, 

1 a. 
tv=nA 974, 18; ^txrnAm 1096, h; 

^ArraA^^ro col. 1192, /m. i3 — 

T^nA^nAVv 2068, 7 et stquent.; 

r^r-rvsoAo^ 2044, 12. 
r<r\-r>\ 871, a; 975,3. 
>A\A.~>aA vide yy\^-n. 
\^=n\ 975, 17. 
r^y\jtY\ 977, /i e( «ey. 
V\ . N \979, 3;«:»iA968, 4; 978, 

uh. 
o=3^W 331, 9: 977, i3; T<r=a!>A 

977, i3; TcfVo ~> \ \ 331, 9; 

977, 19 - \<L=3oj^ 977, 20 et 

23; T<f-\^oA cot. 977, lin. ai; .o._\, kL. -> >.0-l 

977, aa - Kr^rt.r3.:i..o\ 33, a3. 

.v^ 977, 17 et 18: r;f \s.\ 29, 7: 

942 , 7 ; 977, 5 et seq. ; «nT^oi»^ 

977, i5. 

V ^ \ 977, ultima; ^\ s. \ 978, as : 
vjAW 331, 10: Kr\-5,-A 978, 
i5 ef sequent.; T^\cviA 977, iilt. ; 

978, 3. 
■\\iA 978, 5 etscq. 

r<:\^o\ 955,0; ,oto\^s ol 955 . 
6;w^<n.\^sol 534, 8; 955. 

7- 
>v^ V \ 979, 5: oo_i_W«^ 331, n: 

TtfV\o.(v\,s\ 979, 5; «T tv>o-^\ 

955,9. 
Kr5ao_x.c\.iAV\ 2068, 17. 
aA 979, la: m.QL.QjA 979, 17 - 

A\«\\-n (?) 1158, m/<. 
^cv^ V. sub cv^. 
A^^, \ «^ \ Vv-.^ 979, 7 - 

^ . N^ «\ \ -r> col. 1096, lin. 9; 

^.\^^W -r. 1192, 17. 
\<rVvaA 237, ao; 370, 12; 372, 1; 

468, 7: 771, i3; 979, t/ietseq.; 

1900, ult, 
\<1eA 9 7 9 , 1 8 , e/. \<lj3riA a TdnjA : 

, -V >ta\ 980 , pcn. - T^^nATtf 

(nr. JJI) 179,94. 
\<Svxv\ 979, a3. 
.\,rv\ 980, 1/1;^ \, r>\ 980, 18: 

.\^evjaAi 1250, 3; .^\^rv\V\ 

980, ihet 18: ^ rv \ 980, 19 

et ai; o\, rv\ col. 980, lin. ao; 

,-_cyV\ rv \V\ 980, ao el 95; 

.\^ r> \W 331, 12; 979, aa; 

\<f \^ rv \ 980 , 3 e< 1 7 ; aliud 

980, 0; x<L>o \; rv \ 980, i3; 

T<r. \ \^o-oA (?) col. 979, /. 92: 

< ^\^T^ ft\ 958, 17; ^ \; r»,\ n^l^ 228, 9: T<rA^ "A 179, 
16; 980, 19; \<^\jT\\-n 1096, 
19 - r^n\jx\\ 980, 1. 

\<lx.ja\ (Xexavr;) 969, 9; 981, ti et 
seq.; 1203, 11, coiifer r^ \ r\ * \ ; 
^ja.\ 981, 16. 

w^ojuaAi 981, /1; 1249, /)en.; 1250, 
1; T^y.o.\ 981, 3 e« 5; x^tjeua^ 
980, w//.;981, 5 cf8; 1064, 19; 
^jL-ijejjaA 981, 8. 

tcTa^I 981, 91. 

v^ \ (v>-=\ \ T<l_ooo-\A 981, pen., cf. 

T<1cO-St^: T^^CVX^-K^ 981, 99 

el 93. 

TdojA 981, ult. 

TijjA 982, 1: ^ 982, /i: ,_j_».jt\ 
982, 6; «:r\=oT<r ^ 174, i5; 
284, () et a3: 298, 18; 961, 9 ct 
i3;982, 9: 1359, 17: 1570, 5; 
1931, 19; t<i3«7SA-A TijjA 982, 
i8;«i=Aa. ^ 982, 10; 1737, 
ii;tc1-.aA-^ t<1vjA 982, 17: 
\<ljj.i-j.A "A 982, 19: ,-v-y-\ 
Y<l=rx.i-_ 982, 7; «^-S-^ ^J<A 
982, i3; T<r»rr>nx» rilvjA 982, 
99; T^^HoVv . y\ 363, 7; 368, 
1/1; 475, 93; 982, i9;T<lyj.3A 
982 , a e<8 : TCf^oijjA 982 , 1 et 3. 

«fWi 2007, 16. >vA 984, 3: kI^Vv-A 2041, ^^ 984, 3: «N^^W 331, 
i3; 959, 8: KTV^VvAj^a 959, 
7: 1099, 1: T<L-:iVv_A 984, a; 
\<1j..=vVv\ 984, a: TSi^V^^v^VvA 
984, 1: \<l.=>.V\oA 959, (j et 8: 
T^V\o_:^V\_\-=n 1098, ultiiiM. — 
VN^VA 983, 9. 
«l=r>VA^ 1099, G e< 8; ToVAVvTSf 
331, 1/1: T<L=nVvoJi 959, 10; 
T<fV\o=nVvA=r> 1099 , 7. 132 r^m — rwxamm 7° r^-=n 985. i: 986, i: -v \^ riL=o 
987, lo; vsA v^ 985. i cr 9.: 
rS^soA 974, lo; «I^txIa 577, 
9i: 974, io: TOA 579, 7: 70^ 
974, r> tcTkL^o 985, 3: /y/. 
rir^oT<:=o 985, /i. 

T^m\\^ (paysipos) 985, 8 e< 
9; 1002, i5;1007, 18; 1008, /1; 
T<fWfi0\xV^ 1012, 17. 

r:i=>A«:^ 985, />e».; 986, h. 

rcf\Ys;[=o (fxa^a) 986, i3 p( .w/. 

t<'i...\^t<::^T<j3 298,7. 

T«fi(v.,r73v^33 vide T^^\*ro.ro. 

Vv-jril=o 990, 17 el 18; .^^«1^V\ 
2070, la; Kl-iKl-ro 988, 3; 
T^T^ro 988, !; T^^cv.^T<io 
2070, i3 T<LiT^_=o 989, 19; 

»^C7JjiT<l=0 989, 19; >JT<1=0 

T<l^\=o 989,/jenu/(.; y^v^-=n 
TCf>(\oA_i^ 990, l-\: T<ljT<Lro 
T£:^*a.>w 990 , G : TCfSji.^ >iT<^ 
990 . o : T<l=o-S-°i . -r> t<1jt41=o 
990, 1; T<rVVs^ y^v^ 990, 9. 

■73-»-r73 ^CvSSTilcOT^I^O 990, 99 — 

T^^rvxiJTilro viV/e suh v^ nv\. 

,-=\T<l=0 438, 9 9 T<lsf\T«l=0 994, 

5 _ ,V\-\Td.=o col. 994, //h. /i — 

t^Vvj^Kt^^o vide sub V\\* . 
T<:xj3j\=oT<r>(\Td=o 995, 3. 
T<lk\A=J33 234, i; 944, -29; 996, 1 

e(3. 
7o<n=3.ro996, io-Kl2^o»r>=73(?) 

996,6. 
^^^orajio 996, 9. 
^s^^rdsaa 1250, 10; T<lis»*^ 1002, 

U et 5; ^. V^. V-=o 1002, 5; 

T<r^cv5s,*k^ 1002, 3 - TSlii^ 

998, i'i: 1555, 19. T^Ai^o. T«^oAii^ 998, 9 1 elpeii.; 

script. TCfS ^ -o 1008, 10 - 

o^v.^=o 998, ultima; 999, 3 - 
AoA_i^_=o 998, 19 cl 90 - 
Kl_k_»o-A_i^_=o 999 ,19: snipt. 
T<lx.ia-=Oyp3 col. 1008. liii. 9 - 
T<l\ni^ 998, 19: 999,9 et 9; 
w^ \n. rv^Ti "_=o 999, 5: aliud sub ^^ 999, 18 c/ seq. 
•^kO-^pa 1000, 9 

1002, 90 ct scqiicut.; 1008, 19: 
2073, 99: T<f^o-3t.<xv,^=o 1000. 
«//.; 1002, 18: ^jtis^ 2073, 
pcH.; T<jtis^=o 1008. 19: 2073, 

T<^ovV^ 1001, C, cf. \5v^. 

T^.\Vo=o 81, i5; 257, i3; 444, 9: 
639.7; 640, 1; 1027, 1. 

,^b^ 1005, 11. 

«v V~". o.oaiy=o, T<r{YvS^=o 1007, 
1 -3 , vidc <w S>j^ sub fw Vy^ — 
y <f i^ \ ^ 1007, li - T^^ixoi^ 
1007, 7. 

Qa.\^\=o (?) 1007, 11. 

Tais^ 1007, la. 

•=0^1008, 1 T<?\ii^ , T<jo-\v^ 
vide T^Ai!^=o, T«^OAiy=o. 

t^roA 1250 , 1 1 cM 3 ; .._oA=oa 1250 , 
i5; ^v_=o^ 2070, 16; A_=OT<r 
182, ult.; n.=o.:=o 1099, 10, 19 
et i3; ^_\_»n_=73_=o 1099. i/i; 
T^i(\o-A=o,=o 1099, 10. 

T<f^T<fTV=0 1009, I. 

T<Li-=vJ^oA_=o 36, 19; 1010, 93; 

T<fir\o.A-Kj^on.=o 1010, 93, cf. 

m^XyAT^ sttb ^\^-!\. 
,A=73 1011, 5; T<l.T<f^=o 1011, /4 - 

T<fV\0_.-:v=0 1011, 7 " ^■^SX» 1011, 8 - V^' 1011, 16 - t<1j3_,tv.=o 428. 'o: 1012. '1. 
T<ia.A=o 1027. i'i: TC^V_a.-^_=o 23. 

18; 1012, 1.") ct l(i; T<lj0.2k.tv=0 

1012 , 11 e< 1 .') : T«^o.^-:v=o Vvis 
287, ult.; 1012, 1 1: us^Tv_=o._=o 
1012. 1 9 : T<lji.-\o-=o 1027. ill 
en /i ; r^ATif ,\>rT=\ .=0 148 . 
1; 1027, iG; T<^W_a.Tv.=o._=o 
1027, 1/1. 

t<1Aa_=o 836, aa; 1012, 91, confci 
T<l^-^.i-:\: aliud 1012, 99. 

-;joA=o. T^^saATO 1013, () et seq. 

r^s^-^zn 1014, 1 '1. 

^ATO 1016, i8;^A=o,=o 1010. 
ullima; 1099, lO; TCT^aA^^-^o 
col. 1016. /.18: T<lVo-=\OA=o et 
TCr^o\A_=o_»3 lOiO, iienult. 

T^=oj,ro»A 1016, i3: ^=oa "=o 
axv=rnv> 1016 , 5 ; T^ixA^A "=o 
1016, 7; T£l*x>ox>A =0 1016, 
11 — T<l_io-\n_=o 1016, 17 - 
t<:.'\a=o (?) 2027, 91, cf Imm. 
Lcem , Arammschc Pjlant., aio. — 
T<La.-\AJ=o 238, 17: 466. 19: 
969, 91: 1016. 93: 1032. n:. 
1888. 9 1. 

T<rox=TXj 1250, 17: T<rox.=o 1017. 
9; 1021. 8: ^ox.=o 1021. 9: 
T<::.ax:r> 1021, 8 e< 9: a//i«i 1021. 
1 o : T^ijCTi.=oVv=o 1193, 19. 

^r<^-^\cn=n 1018. 18. 

A.jT<AAoi=o 1023 . 1 ^oi-=o. 
1023. 9; cf VAiio=o. 

T<1A^01_=0 (/J. Ooy.) 1024, 19; 
T4l^^o3o:=o ei n*=30=o 1028. 
la. 

T<lj30J..ro 1024. i3. /. T^lraoxjso. 
cf 1017, 19; Ji« glossa faUa . 
Imm. Lcew, ^ol. »-vi«7xro r:f-=\_ior»_=o 1021. C: r^Vo-\_it7j_=o 
1021. 7 - •K^^<»_=73 331, i6: 
1024. iG: ^«7»r73VKr331, iC- 

^\ <\ ^m -n 1024, m/L, cf. Z. 

D.M. G.,XLV, 321. 
^rdcvm 1025 ,10- AjTCja.=n 1025 . 

T^\.bv^m vide siib Ai^rn. 
i<L.-:\o.z73 1012, :!; 1027, 8 c< i-j, jj/. 

KrVoA_=n 882, r^: 1012, a; 
1027, 11 H 19. 

i\\.>ift.=r> 1029, 17, r/". XAcn-m - 
«r)s\\wcvm (?) 483 , lO. 

.\, -73 1029, 18: 1059, 8;^ \^ -n 
1059, 9 f( 10: 1066,8: >\,-n 
1059, 9; A^^o_^V\ 598, 1:?: 
2071. 10: A^yO-roVv J\^^_=r>_=n 
1100, 7; J^cvmrcr 1029. 19: 
\r<r -n 987, 9: 1029, 9-2; 
Td\^j.m 1069, 96; fl/(W 1029, 
18; 1069, 2.5 c« seq.: i<L^(v=n 
1029, 18 e( 19. 

KHa.<\=n ((xoxA6s) 1030, 5, 7, 11, 
19, 17 e( 9 2 — r^Vvcv_»^^_r^o_=n 
1030, 16. 

TdAcvm, K^VAcvm (mula) 132, 9.5: 
871, 29; 1030, 9/1 c/ 9.5; 
KTi^jAom 1031, pen.: 1032, 3 
-«i\om 1032, 93 -<7JY<:\o=n 
(»*5i«) 1156, 4 — rw_axAcv_=n 
(fivAAdij) 1031, 16; 1033, /i; 
td_DocvAcv_=n eo/. 1031 , liii. 1 5 ; 
Tdxo.Acv=n 1031, i3, 10 el a3; 
T<f i^o_m_»Acv_=n 1031 , 93 , cf. 

•730_=n, T<^_=ncv_=n 1033, .5 c< .vcy. : 
T^Vv=ncvm 1033, 6 — "7JO_=n 
(p,^) 1833, 7 - r;l_. 
(Ly«j^) 545, «ft. - _ 
183, 9, cf. T^mornT^. 

.>^om 1033, 90; cf ^m; .__omA 
974, 94 - T<L»o«:r ,_»o_m (?) 
1033, 99. 

■Klcoom 1035, i4; (iliud 1035, 19 ef 30_=n -<\ cnxm 133 i(/p Iiid. gr( T<r\ V 1037, 4 -^ Y<^\\,fY>om 82, -\ Tt . r^n :73 1036, 1037, 18: T<f>t\> o-\ rv > fY>cv-m Col. 1035, /)«!«/(., c/". "xOk. T^TvH,_f^cv_m , ,A\xiocvm 1037, 

1, (/. T^-A'H.^CU. r^ N»cv.j=n 1250, not. 95; 
.sw«^ 991, »/(. 
T<l_\^o_m 462, 18; 1038, 17 ~ 
TS^^ryacvm 1038. 19: vidc .mh 

T^ rv tcv-m 1029. pcii.; Tdvj3A=rv=n 
1029, peii.; 1100, 9 c( 10 - 
W r>o_m 428. .7; 695, 3; 
1039, 1. 

o^o_m 1039, 8: 1077, 5: -SmmA 
975, 12: ■S_*_33L.m 1100, iG: 
T<f-S._._m 1077, .5 TC^-Hom el 
TCfS-Acv—m (fiOppa) 1039, i3 et 
seq.; 1042, ;)«!.,• 1043, pen. — 
T^^Kcvm, T^-Acv=n A::^, 148, 8, 
vide Tw-\o=nAcvx3 — .^j^-Kom 
(yly)) 1039, 19; 1831, i5 - 
.^•Scvm invpcrivr;) 1041, 9 — 
.^_i^\-\o_m, T^i(\cv_»V\-So_m, 
T^_Vvx!o-\cv_m , rd_jVv^-\cv_m , 
T>^ifv_coo-\=n ct Td_j^^o-\_=n 
(a (lupos) 1041, 4 c/ 5; 1043, 5, 
6 ct 29; 1154, 19 et 9o: 1157, 
1 9 c« 9 o — T^—i^Kcv—sn 54 , 11; 
445, 4: 518, 17: 1041, 6; aliud 
1042, 17 Tdjaj-Kcvsn (jxvpixrj) 
772, 12; 774, i4: 926, i3 - 
V\-\om, T^^o-\cvm 1043, 11. 

ojcm 1165, 19: 1166, 1 7 : ,jjr.cv=nj 
994, 19; x,«:Ln579, 93; 994, 
19; 1044, i3; x.o_m et x->_m 
1044, 8 c( 9; 3um>i\^TC^ 1028, 
iC; x_i^.mi^Vv.m 522, peimlt. ; 
523, i;994, i3c« i5;1184, 11; 
Y^jtocvm 1028, i5 — 1^360=73 
1044, 11 -T<!'\.v.cvm 1045, 17. 

TsTWx» 1045, 25; «rWn 1045, 
19 et seq.; 1069. 1 1; T^Xo_»_m 1069. C( .S-i eq. TC d\Oc(\i ,cv_j^.=n 1069, 8:^T!^^oxm 1069, T<f^\_m 1050, n-l' l. r<rv_m 1046, ■^ 1046, 
Y<l^\=r 

■^ ^^.^jm 1046, 1046, 9 (I et 9 1 1048. 1046, 21: 1100. 
1099, ulliiMi: . t S>^-=rj._m col. 1046, /i». 93: 
T<^i^.5i,^1046, 23: T<iX«vm 

1047, 20: rtfWVovm 1047. 
20: rC^ — 5ss«v — m 1028. 17: 

T<jX^73m 1100, I. 

T<^\vm 1047, 3. 

T<^VA\cvm et Tir^v^\om 1023 , 99. 

Ts:r^-n\m 1049, 18. 

rijvm 1049. 11 /1. 

^Svm 1050, iG: x<r\,\=r> 104S. 8: 
■Kv_mi^T^ 331, 17: -Av-mitv^m 
1038, 99; 1050, 19: rtT^vo—m 
331, 17: 1028, pcn.; 1038, 99; 
1229 , 1 7, (/. T<f-\^cvm et r^A^cvi ; 
T<f-\vm 1050, 9 c( )4; TcfSovm 

1048, 4 et 5: K^i^-Hov-m 698, 
4 ; 1048, 6 - r£r\av=nm 1100 , 3. 

MTilm 987. 8: r^Lvjom 1029, 9 - 
jvm,jj.mVvm 1193, 3 et 5. 

TC^jjm 1053, i7:T<j.^ ,jjm 1053, 
ii;1366. i3: 1370,8:,.ijm^rir 
331, 18: oj.jj^^Tcr 1052, 3, 
5 c( 8: T<r_jj_mVv_m 1053, 17: 
v^vm 1053, i5;Vvj,jjm 1054, 
11; TiLjjmLm col. 1100, lin. 5; 
,j4.mVT<r 331, i8; cv*jj.m^T^ 
1052, (i, 7 c/ 9: V . » -nr^ 
1100, 4; T<f^o_jv_m 331, 19: 
1052, 3 et scquentibus; 1053, 18; 
r<f5(\o..jjj33m 1053, 18; 1100, 
4: TCf^cv_j_K.jj.=nwm 1100, 5 - 
T^^cvjj.=n 1052, 11. 

T^\o_jj — m col. 1051, lin. i5 e« 17; 
TS^VvA>vcvjj.=n 1051, 19. 

T<l\,cvjjm (lol;^) col. 1051, /1«. 99; 
rC^tj^^cvjjm col. 1051, /m. a3 — 
T<'\.»jm vide sub \/^>'^ . 13/1 i<^ Ci^^s:po o\m rdVAcvAvro vide suh A y vt . 

y<f \ . ix -n 1054, i; «:fV\o.\.x»A.=n 
1054, 1. 

-rx*\y\rr> 1056, 9. 

■^vMjim 1057, 8 - ■\>im.=r> 1057, 17; 
Kf-S_yv.. -73 442, 1: 1057, 16 e( 
sey.; r^^a-K.M.m 456, ■>.; 1057, 
1 () c( ser/. 

^\~" 1029, 2/1; 1059, i;5, i5 c« 
i6;>v\,-o 1059, 9«; T<\-rvi 
1251, 1 /1 cf 1 5 : ^_cv\^^ 1251, 
fj:r<f\-n 1029, a'!; > \ -n 

1059, i5 ef 19; 1060, 19; 
, V » \-n 1059. 93; 1060, 18; 
>— ^V. . » \. "r> 1060, 9 etseq.; 
^Y-r >v r;^\^-nrcr 1251, 10 
c( scijf.; .._cv_^^^_=rx_i 1251, lO c( 
17; »^ Y -r. 1059, 19; 
, y, -oVwi^ 1059, 18 f( 90; 
r<:*\-n 1060, 19; Kfi^cv^^^ 

1060, 11 el 19; w_cva.Va\^-r3 
598 , 8 ; script. w_o^V\ \ \j ~n 
598, 11; «H^x^jcvrr» 1029, -xh et 
90 - \<^v^\j-n 1060, C. 

T^ft^^m (fa£Taroia) 1060, 9. 

T^ v\ \, -73 , r^^nw^j-n 1060, i5; 
T<^\ w \j-n)s\=n 131. 3; 1060, 
iG; 1193, 19 - «:f^^_»cv_\y_=r> 
1060, 8. 

■\.\^T> 1060, 9/4. 

■\\^-r> 1061, 8 c( se/j.; aliucl ( JiaL») 
1062, 9/1; 1063, /4 - ■^ \, -r>, 
T^\\^-73 «/(/e su6 ■\\^\ . 

KrV\ "1^,-0 1064, 1, t>/(/3 «rV\A^ . 

T^-S\^-r> 64, i5; 1064, 19 et seq.; 
■^N -"> 64, i4; r;^V\cun\^-r> 

64, l3 — T^^S Y, -r> ((Xr;Tp3t) 

1065, 10; T<^Ws\^-r> 1384, 
9/1. 

1067, 7 : focrtJ). cM»( T^ » -73 
composila vide col. 1066 et 1067: 
adde Kf -r> \^ rt >_=r> 223 , 1 5 ; 
1076, 9i; 1328, 7)c«.;t<lxij.rr> 
52, 99; TirW_K.>_..^ 89, a3; 
<»^cv«v»ro 1368, 3. TSl»=viy*=r> 1068, 9. 

.=3<nv»=r> 1069, 90, c/: /. I). M. G., 

XXX VII, 473. 
t<l»-=v\_i^j33 122, pcH.; 1069, 1(1;/. 

TCfSv.T^. 

TCftY).>>\^t-r> 1070, A. 

y <f -^ . ~n 1070, )3 - A-iKI^^N » rr> 

1070, 9 C( scq. 

«fVA_*_33 1072, 8, c/: Tili=r3T:r et 1072, 5. 
T<liM\=ry»=73 1074, ~ r^ \ »\.>\»-r> 

1, c/: T^tYv\cv=r> 
1074, 9; (iliud 

1074, 3 - K^ fw -r> . -r> 1073, 
93 c( 9/1; TCr^cvjix=rx»=r> 1073, 
99. 

T<:v*=o (pD) 1074,8. 
T<Aa.M.»=n 1075, 5 - Tt^^g (vv » m 
D. sh6 ■\.a>T^ — TS^^(Vvn.=r> iw »-73 

1075, 9 1 - «L.-\( 

1075, «/(.; TCf^aS 
col. 1075, //)i. 9.^, cf. "jOoev_=o — 

.■\ tv\ » -r> eo/. 1076, liit. 1, c/: 

T<rs»-r> 1076, 9. 

.\^r)-S^j^, .\^»T3S^jj3 994, 3: 

1076, G. 

r^_n_»_=n 1076. 9 — T^cv_o_j^.=r) 

(fx)7)£a)v)83, 8; 282, /4; 720, i4; 
992, iG; 1076, 10 etscq.; 1494, 
«/(.; 1720, 10; 1722, 5; 1893, 
1 1 ; varias pnpaverts species vide 

1076, 1 1 e( scq. 

T<L3e-.--r> 1077, 19; «//wf/ 1077, m/(.; 
aliud 1078, /1 - A_-.t;^ y » -73 

1077, i3 e( 17 - ysjex=73 1077, 

19 C( iG — ^atlCTS 1077, pCH. 

ys-rr> 1080, pcn.; ^ -v-n 1084, 19; 
tK. -rv » 1251, 93: vscv_3oV 
1081, 1; «N^\<ir3 988, /i;\<la^ 
988, 4; 1080, 19; Tif^ -v -73 
1080, «/(.; w^-v^^v-r^ 1080, 90 
e(pcH.;a/«W 1030, 3; 1080, 18; 

y>^ -nn t-i V-v.-s.-r> 1080, 92; 

vs-_a__=r>V\^ col. 1080, lin. 93; «fV_JV__a__=r>_=r> 1100. 17: 
u\_a_=r>VvT^ 331, 90: ys_=73_» 
1251, a5; K^-v-s-o 1080, 9'. c: 
pen.; 1081, 1: T^Va -v . -v -73 
1080, 9/1: 1030, 3: KSa^a=r> 
1030, 8. 
r^a.'\-n fyl5C«) eol. 1080, /««. 10 - 
T<f^cv:v=r> 1079, 93 er«c^. 

■\.-V73 1080, 9 1. 

o<v=r>-v-73 1081, 19. 

r<Lco_a_=73 1082, 1 c( 19; aliud 951, 
1 1 : 1082 , 9 c( seq. ; »<^V/\ fw^-r> 
1082, G. 

^.■H tyv^-73 1082, 9G, cf. _iS tw»-73. 

T^^K.-v-73 1080, 4 , 7 e(i G ; «^VvS.-tm 
col. 1080, /m iG: \ -v -73^T;f 
331, 91: V^K.ivro^Kf 1080. 8: 
«//«</ 331, 9 1 : «^■S.rij:r) 1080, iG: 
v^\c.s^ 1079, 17: 1084, 4: 
aliud 1079 , 1 8 : r:^^aaj=r> 1079 , 
19; 1080, 5 - «^v=>^ 967, 8: 
col. 1073 , /. 9 ; col. 1083 , /. 5 ; "=o 
Kis._-\K^\ 1083, i4 - TCf\a.=73 
col. 1083, lin. G; col. 2067, «/(. - 
T^Vv^^abrTa vide suh \<s^ . 

vs.aAA_-73 1096, 1; 1100, penult.; 
A\=r>^Kr 332,3; 989, 8 c( 11; 
1194, 1 5 ; .\ \ -n^ 989, 10; 
kTX— \ -73 988, i3 ct seq., pl. 
ril \-=r>: TCl*_v_s».^(Vje.TC^\ "so 
1085, pen.; T^V\.\ » rv {y> "=r> 
1085, i9;TCfXja..S.xio "=73 1085, 
1 o ; <^V-= v » -V V - "=r> 1085 , 8 ; 
>«»cv\r73l089, 1 c( 4: T^\.»\-73 
1091, 19; 1092, 9 e( sef/.; 
t^^aA-»_\--n 1015, 7 etseq.; 
1091, 19; 1092, 10 c( scy.; 
co/. 1096, /. 99; col. 1194, /. i5; 
^T<A*\33 1093, 6; v^W-n 
1096, 9 c( 3; T<f\,\ -73rr> 989. 
7 etscy.; 1093. 5; 1100, 19 c( 
seq.; T^^a\\=73r73 1100, pen.; 
rcTvW -73^=0 1194, i4. 

cvlrr> 1089, 8 e( sc,?.; TcAso^i' 186, 
«/(.; tyy-v \ -I TcA=OTCf 1091, v^^-iXm — •^Am 135 i4:K: .\- 1^2072. .m^tx .iurA. pcii.; 
AmVrCf 331 , q> ; Kf \ TtisCk^. 
2097, 8: «l\^^v_=o 1193, 7: 
isTN T) 1085, 4: oirAra "=n 
1085, 1/1: 1091, i3; A -^ \ "=n 
1085, ■}.{■>: •K::lro\<r 186. «/(.,- 

y ^\~n \\ 2072 , /JPH. ; r^\-73J3 

1100, 18; >A_=r>^«^ 331, 92; 
.^..oA-m^rv-i eo/. 1286, //«. 91; 
T^!A=r)V=o 1193, 7: >A=n.x. 
r^f-AjXf 1951, y; 1987, if)er.sr^.; 
KlArr)j£.«:310, 1; ^<lAmot- 
1987, i8:,\ -r> y-73 1174, 9; 
rc:A=oje=n 1174, 0: 1951, 10; 
rdA=r><\x- 1951, T); KlA_=r> 
^V, T<1=3\ "=0, AAj3 "=r>, 
Kf s y . "'=n 1085, aS-a/i; ""=0 
Kr\ v.cot. 1085, 19; t<^<f\-r> 

1084, :>.;]; 1085, G; osKr«lA=r» 
e^ ojKlA=r> 402, 2/4; 1084, 9/1; 

1085, i7cM8;KrT<rcA=r>1088, 
i/i: K:rVcv_» \ ■ -r> 1091, 12; 
rdiAm co/. 1091, /m. 10 et 16: 
K'..\o-=n 1031, 99: 1951, 8 - 
TilA=r> col. 1085, liii. 9 1 cl 99 — 
A_=oa\T^, > \ mdws^ j)i(/c .swi 
A=r>^ - KlA=r>, cAA=r> 168, 
6; 925, li; 1084, 99, cf. 
r<rcv_\«f — rd_a.r^A_=n (rnf/. 

«vr^ \) 1086, 5 et sequent. — 

>a.KlA=r> 1086, 1. 

rcr-\\rr> (oiU) co/. 1087, lin. i3 - 
A»=>A=Tj(?) 1087, 11. 

.^^a_A zn 1 1087, 93; 1252, 1; 

■^A.-Tj^ 1093, nj; ^AA=r> 
1087, 9 5 et seq.; 1252, 9 
r!lv^=o 1087, 9/1; 1093, 16 
«rV:^\=r> col. 1093, lin. i/i 
.v>^.=nVv=r> 1252, li;i<:\\~n 

1087, 99; 1088, G; 1093, i/i; 
1252, 3 -^ r£l2vAj=r> 1088, 8, 
vide sub ^^- 

{y.o\byrj , ^a.Xi.^/rj) 604, 
7; 936, /.; 1032,9 -^KfVvArn 

1088, u/(. 1 e< 8 ; «l\_iA. vA=n^Kr331, 9/1; 1090, 91 ei 93; 
r^^(ViA=n 1090, 90; aliud {ar. 
ik:aJ%a) 42, 9; varias salis species 
vidc 1089, 90, usqnc ad 1090, 
19 - r£r»cA=n 867, nli.; 1088, 
1 7 et seq. 

■\,\ -n 1091, 

1091, 8 e( 91; r^\\-n 1091, 
1 <;( 3; TgrV\a\^A-n 1091, 9 el 
9 1 — •^•K\,\-n vide sub •=\'S\,\ . 

r^-\A=n (ixiXiipwv) 818, pen.; 824, 
99: 1071, nlt.; 1093, 9 1 - 
rcrVvA=n 1091,93. 

yNA_=n 1093, 93-95: VNaA_=n^ 
2072, 17: vs,l=n^Kr 332, 1: 
1193, nlt.; u\ \ -T>Vv-=n 1193, 
> -> \ -rti[\^ 1193 , uli. ; pen. K vs\ .-n')s\r<: 332 , 1; 1032, 18; 
1093, 95; cv_a_A^^v£ri032, 
90; ^_KjiA_=ni^=n 1032, 18 et 
seq.; 1193, 91; ysA-^n^ 1101, ^ A.=r»_=n 1101, U et scq. ; 
aliud 1100, (//(.; «Y\-_=n^Vr^ 
1101, 1; v^ -^ \ -n 1093, 96; 
r:r_._a__>e.-\Kr ""_=n 1093, 26; 
.=3\_.n ""=n 1094, 10; usA_=n 
ril»cv_E>\_, 1094, 8; «La_A.=n 
.n__jt.A 1094. G: ^ ^ \ -n 
riTonot 244, 90: 1093, ultima; 
KTvsnjVvA «:r^\=n 1094, 3; 
rcrVcva.\.=n 1094, 10; «^TaA^n 
1093, 9/1; «AaAcv=n 1032, i3; 

1093, 93; r£l^cvA_=n 1088, 93 
— "TJCvaA^n col. 1094, lin. i3 — 
p-:\v»rA=n 1094, 93 - \-^\-" 

1094, 11 - -i^aje»aAj=n 1094, 

19. 

rdA=n 582^9«!.; 802, 10; 1096, 7; 

1671, 19. 
rCjev£A=n (ixtjkoTtiitccv) 1096, 10; 

1346,39. 
r^ y \ m 1087, 99; 1096, 90: 

_uA=nVv=n eo/. 1194, lin. 11 — 

rCje.cv\=n 1088, 9/1. 
r£Aa=7x=o 1058, 16 ct 19; 1099, ao. r^c 1099, 99. r;^^k^3:rx=n (Ua.«U) 490, i5;494, 7; 
1100, i5. 

"TJoVsncTa vide sub yaa)s\m . 

^_=n 1033, 90; 1102, 90 et 93, cf. 
.^^o_=T>: T^ \ -n 1102, ultima; 
i<A=nA 975, i/i; cvj.=n 1105, 5: 
r£rVvcvo=73 44, i5; 1107, 11 ei 
19 — ^^'^. <vv=n 1105, 4; cv>.=n 
A . -w^ 1105 , 7 ; .iw:\_. ^_m 
1106, 18 - ^ (fi£v) 1102, 90 
f/ 99 — > \, .—> ^-=0 1103, i4; \=3 ^=n (■/ ois,^ ,J73 1109, 5; 
r^AJi ^=n f( r^Aii=73 1051, 10; 
1105, 18; ojn_>i_=n 1051, 19; 
■ m vv -n __=n 1109, 8; __=n 
•73aVv_=75 1109 , 1 o e( scq. ; ^-=0 

Aa-> .rj 1110 
1110, 19; > 9 : pcv_yj-\ __=o 
.\_je. ^_=o ei __=n r^Aje. 1111, /i; ctAo m\m et 
>oJcvA^>.o ojA=o 1104, 8 e( 9 
r^Vv_i_=o , pl. rcf \ -o , ^ JcJ_=0 1103, 1; 1107. 8; ,oja >_ 1107, 8 -^ viLs.ysn 1109, iG ct 
92; 1447. 17: 1462, 12 - 
rslxja=o et rcr»=rxi=o 1109, 93 
f( 9/1. 

1105, G: rsLv_=nr:f 188, /i; 
rdv-m 1103,3; >i=n^«:r 332, 
G;r^i..=n.=n 1011, 19; v^v.uro 
1107, 1 G e( «617. ; r^i(\cvv*j=73V\=n 
1107, 18; r:rVw=n, y. .^..cvv=n 
1111, 5 et seq. ; ojVw=n 1111, 
9o; rdVv*iVvv=n 1111, 19. 

>vvv.m 1105, 9i;>ivA=rA 975, iG. 

rC', > \, -r> , ;;/. _*v=n 1106, 99 et seq. ; 

1107, 8; 1985, lo-rg'^ . \m 

1108, 3 et seq.; 1433, iG - 
r^Vv->^ja_i^ m vide rcrVvuavro 
sub Y^xu. 

r<r»=OkV=o vide sub ^=0. 

■\vm 1109, ull.; 1110, 1; .S.\-73.=73 

1035, 9; 1101, 1/1; ^.s\.-rvm 
1101, i5; A \ -n)^^ 332. 7; i:5(; rwse_^ ro kT^ -v*-vm 1109, ull.: v^^^ 1109. ull.; 

r^ci^n 1035, ij. 
r^y^-n 1110, '!'l " AjTCjtvm 1111, 

:! , (■/'. AjTCjexTTa . 
>.\:73Vvvm ridc siib Ama\. 

i^QA-T-l (■( •K^r^n M-n 1111, •!'! ; 1118, 

r! 1 ; «/(«rf T^^fYHVv-n ( ^_j«L^) 12 , 
;wi.,-1118,-!-K 1638, /i. 
>i^^xJio.m 1114, •!!: rilQ£v=n 1111, 
■! /i : t '^ -r>)t\«^ 332 , 8 : 
Vv-vcamTCf 1115, ii; r^jasam 
1115. lo: KTWvm 1121, a3: 
«^Vr v fv^ -r » ff,/. 1114, ///(. ai; 
«^Vft. <v\-r> co/, 1115, liii. 10; 
Vg^Vntvi-rt-rt r»/ 144, /(//. i8; 
T<fVv:v.ca.rr>V co/. 2073. //';/. a: 

T^VaV»X^x;73Vvm 1115, !■! — 
YC^Vvf^ «v^ -r> 1114, 'Jo; .sm/)(. 
V^ . tw -l-l col. 1300, /('//• ■3& - 
y<^\\t<^M-n nide auh T<lcawi . 

'«:' \ ^r^-r \ T^^-is^^iam 1111, 'iS c( 

pen.; 1113, 8 - rcfVvi50.Vi!,;m3O 
mle ca^^s^. 
r^.(Y\-n et \^-\ twm 1115 , i e( a ; 
1116, /i. 

Tf^V— «N rv\~n col. 1115, /('((. 5, cf. 

T<ja»jrK-r> {mansio) 1068, (>; 1115, 

i(i. 
^». <v\-r» «/(fe T^^v^ (YVTa ; «/((/(/ vidc sub 
r<^\-\ fYv-73 1116, i8; 
^ ca...~n 1116, i5 — VfS. CYV V 

«fVcv_v_ «•'V.M^ fv\-r> 1116, l(). 
y<^ \ r^ -r\ vide sub .^_r^s^ ct ■ v tn — 

T^Vv fY\T> ('('(^/e «m/i . VfY) . 

rwL\jA-CAm et TslA.»'^ fnc7x=r» (fiitr- 
wfAov) 1023, ^/e//.; 1118, ^jph.; 
1294, 11. 

■=\fYV-r> 1120, s: o-=\.oo-r> 1120, /i; 
■=\.(v\-n 1115. lio; ■S.x^xmVvT^ 
332, (): 1120, /i: ^ rv\ -r>W 
1120, ;i: 2097, 6; ■=\-oa_-r»Vm 
1115, y3: 1194. 21: \.corr>Kr 
1120. i: a-Hjsom\<r 1114, i3; 
T^-S oo =n 1119, penulttma T<fVa-K.»^no.=r> (•()/. 1115. /('/(. •! i ; 
T<l-i-\(\ fvv -73 1114, i;i: 1119, 
pciiiill.; r<f\i\ rin. -n 1H4, ■>'.]■, 

T^VvaS fYv -r>, T^Vva^Hoj^vro, 
T<f Voj^K fYV-r>Vv=r> 1119, /;c((. c/ 
«/<. T^-»-K fYv -73 1119. i<). <;/; 
rdLj-vo-ZTa ^-H fYvm 1121. i>. 

(■/. ■ .-K fv\.-r> (.; .-^ rv\-. -n . 

V fvv -73 1121, 17: T<fV.flom 1121,« 
1 9 <;< wj'. 

mi.rr>(?) 1124. '!o Td^^rr»s-rxm, 
T<fV(M-sn\-rxrr» 1101, i(i. 

rii^ 953, •!i: 1123, 10 x<L:i^ 
1125, 1 7; i<^-\TCf >5^m 405 .10: 
669. 11; 1125, i()c;'!o: \<;x^-=r> 
t^-Kj(\2>.. 1125, 18; T^mj^ "m 

1125. 17: aAa.r> '_m 1125, 

•!■!: T<f^AV '=73 1125, ■2i. 
T^-:V^J33 1124. 1 1. 

r^avm (ii"?)- '' T<^(\i.rr> 1124, 

((//. 
\\-n 762, -i'!. ef.\\i^. 
fY>s-r> 1157, ■!;): <w»\-73 1154. 19; 

«:^ iv\ . V -T-> 1126, .">; ■ »fYv»v-73 

1126, 3; oo:vrr>V\m 1157, «i; 
<v> s -r^Vvr^ 332 ,10; T^^fvv^-o 
167, 90; 700, 10: 701. 17: 
(;o/. 1127. //')(. 6: co/. 1454, /('/(. 18: 
T^V\a fYv»s-73 col. 1126, /('((. /1; 

«^'Vv.x fv\.v-r> co/. 1127, /(')(. 6: 

T^^avfYv»\-73 1126. /(. 

U^mVrc^ 332 , 11. 

T^VvK.i-=r> 1'idc sub •S.ik.. 

^y-t»<\-r> 1130. n.'). 

x<i°vmcr> (?) 1101, 18. 

ooAm 1132, 18. 

rcT^^rcf jrJ^M (/. r<f\v>. m) 668 , at? ; 
cy_mr:f 1142, /t: w^ey-m_i 
1142, 5: «^ff=« H42. /1 e( 6; 
x^^a^sn et T^T^a^rc:^ 992, /i: 
1137, 99: ((/('(((/1138. /1. 

T^m 1137, 11: «^Y^ **^^- '•'' 
»j.mVvT^ 332 , 1 '? ; T^ijj.r73Vr73 
1139, i5:rirWjjmV\mll94, 
1 () : r^ V<\>jf.mVm 1 194 , 1 8 - >r^l92. '.: r^ •^ a^_m_i 1252. 7: v^f..=n)t\ 

2072. (;/;////((; TS^jaj^s 192, 7; 

rcri(\jjm 1140, 0. 
K^Vra.^,^^ 1139. 5, (/. "\,_oom. 
T<^Vv <\ v - m (ns:s!:) 1145, /«^n.; 

1769, '. (V3. 
.Sw^-mVr:f 332 . 1 ;i : ^A_i.^^_mV\r£f 

332. i3p/ 1 'i : .»>^^^^vm 1141, 

i'i: 1194. 90: Klti,^^^^ 1141. 

1 '1 et srii.: T^^ » N. ._m 1141. 

i5: KTVva » '.. ., m 1141. i5; 

ri^xv:! Vvi_^.m 1141. i(i. 
rijA^.m 1141. ^io et seij. 
S^m^Tcf (■()/. 332, /('/(. i5, cf. S\m; 

Sj.mVvm 1038, 90 e/'!): 1193. 

i5 e( i(i: T^-A^a.m 1028. ullimn; 

1038. ■?() (•/ 91: 1193. i5 et seri.; 
cf. rs^-H\evm - V\a^^.r73 1142, 
19 -- -p — .\. .-73 1142. 17: 
rw»'=\j.m 1142. in el seq. 

r^t=xi^=n 1143. '1 c/ «c//. 

rijja-AJa.m 1145, 1. 

r^ — V » rv-r> (//lo ri:[r-»jam) 1146, 

i3. 
r^\r>am 358. 1: 1039. 3: 1887, 9. 
«:?\_r>a_m 1039. /i; Kl*_i-=v_xia_m 

1039. 5 r^a-=vja.m (^^JU) 
1148. 11. 

«:fVjjtnm 569. -y?.: 863. 99: 883. 
3; 970. i5: 1524, i(i: 1609. 1 •> 
el 92. 1157. i(): aam ^ •\z7\m 1101. ■'(>: ,c\m^Jy:n=n 1102. 
3; AmTcT 193, '1: a\mrir 193, 
/4; 1101, nltima; 1162, 8: >cyia-=v_m\_m 1159, 1162. a-=vrr>-=vmVvr::f col. 332 , ////. 1 <) : 
\m\=riis\=n 1042, 9: r^S-=vm 
1162, 7 c/ .sc//.; rCf^S-m 877. 
1/1: 1163. 7; T<r>(vm.^arcl "m 
877. 11: KfVv.v^a-=v-ii "m 877. 
16: r:r>^__^cY_i "m 877. i5: 
T^irvn.:73<vco "rr> col. 657. ////. 1: r^\m — VOC7D 877, 7: kT^Vv-v:» 1163, 25 
c« aG; KfV\-\-\=n 876, 8: 877, 
i4; 1162, 11; 1163, 10; "j=n 
r:r\_=3A 1162, i5; 1729, 90: 
i^(v.\A "30 1162, ik; V\A\_=n 
vi:2^«^ 859, 17: 904, iG;1162, 
12; x^'^ . "k "33 704, 24; 957, 
/. h: col. 1162, /. i/t; rsr>(\-\-=v=r> 
oocvis^^rdxa-^ e©;. 1162, /. i3: 
rwi(\o\j-\m co/. 1157, //■«. 17; 
Vv_.«^-\_.-=v_r73 co/. 1157, /in. 16; 
vi\:n\<\zn 1042, 1 el sequent.: 
1406, 8; x<li\:7^\:ry=n 1101. 
q3 c< «c^. - «i\=r> (1«) 194, 5; 
229, i3; 1149, 22; 1202, a/i; 
TCfi(V»ia-\;73 col. 194, lin. k, el 
r^i(\_ij-\o_ro col. 1043, /m. 1; 
x<lxyM\=n (?) co/. 876, /m. 18 
«r5[v.SaA=r» 1154, 18; 1304, 
29 — T^-\_=>AA t^_i_»'\cvrr)\=r> 
1159, i3; 1689,3; 1702, 12. 

«fv=r>,r£:.-=v=r>1149, 18; 1156, 12, 
pl. i<l»'\_=r> el ^^^a^ro 1149, 
90; T^.:3ft_M T^\_=rj 1149, 20: 
■V -v rd\ -n 1149, 19: y\-:m 
rwAcv V^ 1156, 92 ; r^^-\_m 
1163, 19; rcf^o-^m 1149, 19; 
1154, ;;<■«.; 1156, i3; rdjaS-m 
1159, 17; Kr5iVKi\rn 1159, 16; 
V_.rwJA.=r> H59, 17 - >\_=o 
1156, 17; rif-\_=r>^ 1040, 11; 

r^-\_=oT^ 193, 9; v^\ =0 -73 

1101, 19; 1156, 17; ^•\=o.=r> 
aa<nll02, 11; ,-\ro>(\Kf 332, 

18; x<: .So =0 1040, 11; 

^Vojj-\=o.=o 1156, 17. 

0X^=0 1150, 19 - 'K2i<\=73 1150. 
17; w^eLAn_a_cioK^\ "=o 1150. 
90; K' » \ V\_=o 1152, 8 - 
rd^!v;\=73 1150, 10, vide «i^a.ro 
— t^.mV '^o N..a_=o (pro ^ -r\ ^ 
v^iS^ai^) col. 1152, liii. 11 - 
r^>X^\ro (ndpayva) 1150, 9/1 el 
seq. — ^av*AXQ=o (fxapyap/Tvs) 
862, aC; 1151, 9 et seq. a-\\=n 1154, 6; .__a^-\=oV\ 2073. 
i5; rcf^-\=o 1152, 29; 1157, 
11 ef seq.; rsfA\=o.=o 1102, 10; 
aA-\_=o^r^ 332 ,16; rs^AS-^o 
226, 93; 1152, 18 et seqnent.; 
»a\=o Vv»=3 1152, 99 ; r^-^.\zn 
1152, 19 et 91; aliiid 1152, 93; 
rtfnoS-ro 1154, 5 e« 6; 1157, 

11; r^W^oS =0 1154, 6 

■AoS =0 1154, 7 — r^A^o =0 

550, !i - rcLja.A\__33 850, 91: 
col. 1153, lin. 7, cf. r^-\A=73 — 

y^ jaS =0 vide sub t^j^\ — 

v\a-:\\=o 1154, 9. 

rda-\ro 581, 10; 595, 8; 1153, «/(. 

— r^^(\_Kjo-\_=o vide sub •\-\_=o 

— r^vtY)o\=73 32, /i; 1154, 99. 
r£l_i__=3\\_=o (yUjj-») 226, 93 - 

p\\=o 1155, 3. 

u\_=o 1155, 7; r^_M\_=o 1155, 5; 
r^^cvii\=o 1155, 5. 

,-\\^\=o 1156, 11; >2^a\=o 1154, 

i3; ^-^ =o^r£f 332, 17; 

«i^\=o 1087, 92; 1155, 90 
eJ 91; r>^J^\cv=73 1155, 91 — 

r^ — !^\ =0 col. 1155, lin. 99 : 

T^_!^o_J^\_=o 1155, ultima; 
1156, 1. 

rd=3j\=o 1156, 19 — •7x.\:73 1157, 
9 — T>^»ij\=o vide sub \\=o. 

r;^ \ ^\cv— =0 vide v^ v s.\cv-=o sub t^Vj\cv=o\:» vide sub \\=o . 

a>\=o 1157, 92; cu^\=o^T^ 1159, 
93; oo\=oX=o 1157, 91; oo\=o 
1159, 9 1 et 29; Qo\=oV\r:f 332 , 

/. 90; TClco\=73 col. 1159, /. 9l; 

ri:rV\ajBA.\=o 1044, 3; 1157, 
19 ei 92; r^^(vi»o\=73 1154, 
19; 1157, 19, cf. r^^^a\=o et 
ri. jVv Do\o =0 Sllb \CV__=73 ; -ra\a =0 col. 1044, lin. 3 — 

T^L^cv_oo\=o ((xapo-uirior) 1159, 
9 /1 et seq, 

a^rcf 332, 94; 137 

T^Vv^\=o col. 1160, lin. 7-9: 
W^V\a_5k.\_=73 col. 1160, liii. 7; 
Tdik-\cv=o 1044, 7; rdvi»,\cv=o 
[scripl. rd.>_a.\cv_=o) 1143, 7 - 
T^V\o \ N..\cv-=o 1144, 6, vide 
^\r^. 
t^Vvjo\=o 1154, 90; 1157, 90, cf. ^ \ev=o sub \cv=o , et ".ooa\=o . 1161, iG; T3\-=r>V«^ 332, 

9 1 ; T^__r»-\ =0 , r^ > ir>a\-=o , 

r^i(\ojaj\=73 1161, 16 et 17 — 
rdxjj3\=o vide sub p\ . 

rd>t.\=o, r^V\Jt.\=o vide sub x.\. 

Td>t.oje=o 1165, 5. 

TC^jjtro 1169, ultima; 1170, 1; aliui 
1169, i5, 17 et seq.; 1170, 16: 
2001, i4; \<iaje=o 1165, 99 et 
93; T^Vojje=o 1165, penult. — 

x^xrn 1164, i3; uliud 1164, i4. 

T^V\iv^JC73 1165, 17. 

vijjero 1169, 11; r^>4jje=o 1168, 20: 
1169, 1, 6, 8 e< seq.; Mje=o^rcf 
332, 22: 1194, 23; v\_ae.=oV=73 

1168, 94 et seq.; T^>»je=o 1166, 
1 9 e( seq. ; 1168 , 91 et seq. ; varias 
olei species vide col. 1167, 5, usque 
ad col. 1168, 11: adde rCf v\. x to 
T^lk^A 1166, 20; i^V\cvMjje=o 
1166, 19; 1168, 19 et seq. ; 

1169, 19; 1194, pen. — Mjjero 
1168, 93: rd_vi_x=rxj:73 1102, 

i4: M >e =o^T^ 332, 22: 

»ije=o^\=o 1168, 93; 1194: 93: 
rdiicvje=o 442. 5: T^Vcviije=o, 
pl. T5^^(Vivje.cv=73 , _i\je.o=o 442, 
9 ; 1045, 7 e( 8; 1165, 99; 1168. 
23; 1194, 23; .^J(]iJiOje=o 1165, 
91; T^^o-ii-ae-ro 456, 1 e( 3; 
rif V\o-i\-r -o-=o 1102; i5 - 
T^iije.cv=73 1045, 3. 

rCf \^v\A r;U\y_>e_ro 1168, 17 ^ 
r::\,ojero 1165, «//.; 1461, 18: 
2044, 21; rcr\\rC^\ "=73 1166, 3. 

«Sjero, . fv »-73 , .•yy-o 1170, 29 cl 
9^: rdvjero, t^^o«> »-73 1170, mPlillCaiE KATIORALC. K^ 138 

pen.; H71, 'i; Vv.ri^-\y-n 57, 7; 
1170,«/«.; 1171, i\yi<^ t-^ if-n 
1171, j5: r£la-jt_=n 1171, ii et 

vs—jt—zn 1170, 30; aliud in Ind. 
pers. — . "s yTjaM^ «jVic «m6 . ^y.. 
{(^M^) 61, ai. 
177, 10 Kf\_)e_=o 657, 1: 
1176, i3; 1500,(5 rcr^^jtm 
(^©t:, Nnxe?D, »jLi>*) 943, 7 
— TSfVvS >C— =n 859, ull., vide 

rcfV^, Kf^Klro25, i.J: 995, 1: 
1180, 3 ct scq.; .._i(\_=n 1180, 
8. 

"7>aVvro 1109, 10; 1186, 5, cf. md. 
-p\^; -pais\=n^n 1102, 17 e( jajcro — CTJJS,^ rcf » =no^[V.=o co/. 1186, lin. 5 
rcf^ft > -r>oX_=o 1102, 18 
1186, 7 : ^vd=oa^(\rr> 1186, 7 
- u2^aV\ro 1186, 19. 

M^^_=o 1186, uli.; MaVx_=nKf 1187, 
1; MoVv_=o 1187, 1; a_Ma^rv_=o 
1186, 1'.; KL-wVv-jm 1187, i; 

M^^ =o^T^ 332, 2.1 ; M^(> =0 

1186, 90 et 99;k::»j5(v=o 1186, 
90 c< ai; aliud 1186, 2^1 et pen.; 
«rV\aiv.Vv^ 1186, 23: 1189, 
18; 1190, 1/1. 

r^Vv=o (pro K^iVvso) 1189, 8. 

AVv:nV\i<r 332 , peu.; AVv=o 1191, 
17; AVvsoKf 1192, .5:Kl5vVv=n 
col. 1191, lin. 18 et sequentihus - VvjTi^o t\^ -nVvm f « "=oV\Vv=o 
1194, 7: 1206. /)c«. 
^_^i(v_33 1189, 1 :> ; 0^^^«^ 332 , 

96; OiN =oV\V\ 1195, 18; 

«fW_>__.V\__=o 1189, 10 - 
r^d\=n 88, 9^1; script. T^_»i(V.=o 
1189, 8, cf. .V. Frtenkel, W. Zeit. 
1889,/). 953 -i<rVviVv=oll95, 
'7- 

Kl£oVv73 1197, l3,^. K^ATO. 

pVv=o 1200, 7 e( 8: Vv33Vv=n 1200, 

8; r«^Vv=o 1200, 8. 
^^■HVvro 1202, a3 ct 90: «fAoVvso 

co/. 1202, penult. - r:L.SVv_=n. 

1^V\ ."vVv =n (fiETpjjTrjs), plur. 

r^Vv.-\Vv=n, ^-KVvin 349, .'); 

1203, 7 etseq. V^ 1207, 1 et seq. 

\sA\°kCi=:>r^ 1212, 8. 

k1XJ5^ 1207, 9. 

t^I^T^ t)/(/c sub A0.1 . 

raj 1210, 19. 

>=>jkV\Kf 333, 3: «/(!«/ 326, a 4 et a5; 
Klaa 1212, i'i; v^TVuv . -i \ 
1212 , 9 c« «w/. - r^ -V t 1210 , 
93 - V\aY<r-n 1210, /JCH. 

J^pwi 995, la: 1211, a; «l^^p^, 
,j\=x=o 995 , 1 9 c( 1 3 : ri:\^\ 

1211, 3 et sequeutibus; 1231, ii; 
«^V\ai^=3j 1211, 13. 

oxj=i._i 1211, 1/1; ^oicaa 1211, 18: 
m=x=n 996, 17; TSfoira.» 1211, 
i5 et 16. 

ft -> 1 1211, 99 et seq.; 1212, 3 - 
Aj\<a— VI 1212, 99 - T^\a=3j 
col. 1211, /. 90 : col. 1508, /. 9 - 
Sf.iA^o=3j 1212, 3 — T^Sorsj 

1212, uscript. TCfvaraj 773, 18 

-V\0=3J 1211, 1. 

ivrxi 1213, 9 ; v\.-».ro 996, 17. fw .\ -> \ 1213, ■\-n> 1212, «&. 

/1. 
V -> > 1213, 19; A-vtV^Tcf 333, 4: 

.\->t 1213, 23; j^x^ 18, i3; 

997, 19; .i ^ =0 997, 18: 

T^s— >> 1213, 30, 91 et o.h:aliud 

1213, 21 : K^o=aJo 996, 19; 
TcrVuv\N.->.-n 997, 18. 

\=3.i 1214, 5; TCf-=\rxk 1214, C; aliud 

1214, 7 - tc;mj-\=3j ip. ».X^) 
1214, 8 - ^._y.S_->i.ro 1103, 

i5; at-S =3 >V\TCf 333, 5: 

3CA=3jV\=n 1195, 2; 1222, 19; 
TCfVvjt.-\— >i 1214, 3; Td>f\:3ai 
1222, 18; T£fVvo_v_st\_=3_»Vv=n 
1195,3. 

^if— >> 5oa, 17: 1214, 9. .i^Vvm 1195, h. 

raij^ 1214, 1/1; .=av>^>m 1103, 91: 
1214, 1 h ; Kr->.v>^v=n 1103, ai: 
T^ — x S.^ col. 1222, penult.; 
y<!' y —>. \t-r> col. 1103, tin. 90: 
TC^Vv\ .v r-> ...\^v m 1103, 29 - ■— V \^\ col. 1214, iln. 11 e' 19 — 
TC:rVvx.a=i.i>,i 1214, 10. 

'v^i 1214, 93: 1215, 2 et 3: otv^i , 
1214, /)CH.; »ojaA_ivJ 1214, 93 1 
et ult. ; A\i 1215.7: A2i<Kr 23 . 
19; 450, 95 ctult.; >y.AV»^451. 
7 e( aS ; T^\m \^ 1215 , pen. ; 
A_v,^V\TCr 333 , : ^A_i^Vvm 
1196, ao; -^J!^ 1214. 2o-23: 
jOJO-A.^ col. 1214, ///1. 90-23: 
«oxikian^i 1215, G: a\iV\t^ 
333, 6; ^A^V\m 1196, 19; 
«^v_Vy_i 1196. 90; 1214,23; 
v^\.=n^r^ "1 1215, 8; TCfAi^^ 
333, 6; 1196, 19; 1215, 1 c/ 6: 
ttliud 1215, h: oiVvA-Y^^n^A "_» 
1215, 8; Tdna-i^ 1215, 16 el 
/JCH.; TcfV\aAa_iy_i 1215, 18: 
«^^ V "" V\ .— > col. 451, /1«. 1 : 
Td-iA.\^.m 1215, 5 — «^■AoJSn^ 
402, 95; 1215, 90 et scq. 

m\jl^ 24, 3 et 9; o»v>sV\ 2032, at: 
Kfoj-^KO-i 1223, 1; 2032, 99; «foi-is^-m 1000, 21; ><n V^ro 

1000, 19 et 90. 
\i»^ 1216, 1. 
Ai^, <»\^ 1216, a/i et peiiultima; 

r<;f.\.».\^ 1216, 8, cf. Aev^; 

Ai^ Aii^i 1216, uft.; k:1\=o, 

T<fVv\\p3 1004, 20, vide aliud 

sub AXy^. 

^^ji^l216, 23. 

■\_v>^ 1217, 4; Td\_0!^ 1216, aa: 
<n^\ ^jJ^i 1223 , f) : Kjioa "» 
1216, 18; V^ 31, 0; 1223, 
h; atiud 31, 6; 1008, 6; S-^p^ 
1008, .'5; «^Mon "m 1216, i5; 
«^\Xai 1223, 3; KfV\o-K*v>,j 
1216, 21; T^—vioS VvoS » \^t 

1216, 10 et seq.; TCfVvo-S — in,—» 

1217, li; T<jio-\ V\-\i»^ 1008, 
3; 1216, 17; KfVo_»\_v^_=D 
1008, 6. 

Tv_i 1217, 18; V\AJ 1220, G; ^^ 

1218, iG el 18; aliud sub no-i; 
Tsfnj-ru 1218, 30: AiVrcf 333, 

8; ^^» »V\ =0 1195, a6; 

w^Aij 1253, 0; «^Ai^o 1104, 
7;._jAAiV\=r> 1217, 9i:T(^V\^ 
70, 16; 1217, 19 et pen.; 1220, 
8 e< 9; T^V^o-r^ »^i 1195, 26; 

1217, 19 etseq.; 1220, 8 - ax» 

1218, 1: 1223, 7; 1223, 5: cf. 
AOi; ..._oa.Ai^ 1218, 9: 1223, 
8; 1253, f); .^<7X_1 n..i-.T> 
1104, Ix: rcrX_i_x. ^w=o 1103, 
24 - Krn_.A_i 1219, i4: 1300, 
10. 

rcrtx_i 1219, 9; T<L.t»_i^ 1104, 3: 

1219, 7: \<L^ 201, 11; 1218, 
pen.; 1219, 1; t^V^Oj^aj 628, 
92; 1219, 6 e< 7; T^VoijniTo 
1219, 8: T^V\o_.':v_i_=o vtde sub 

•AOi. 

.=3^ 1218, 6. 
Ai^oAi 1218, 9. 
rcAAi 1219, i/t et i5. 
(?) 1219. 17. \^ 1219, 93 et ull.; -KoaVx 1220, h; 
w^-=vn_i 1219, 19: 1220, /); 
^•\Ai 1219, 19: •\-A.iV\T^ 333, 
9; T^"\-:> 1 1219, 18 et scquent.; 

1220, 11; TCrV\o\,Ai 1219, 18. 
^iytm 1220, ultima; 1221, 1 etseq.; 

.iyo*jV\Tcf 333 , 10; T<lX<p-i 

1221, 9. 

.^^«Tiir» 1104, ih et seq.; 1223, 19; 
T^\«7so_i, TcrV\o_i\os.i=o 1223, 
i8. 

Vv^<7Jj 1221, 90: yacns 1221, 1, 
4, 5 et 18; TgLro<n-i..T) 1104, 

1 9 : yam »V\t^ 333 , 11: 

TifVvrooai 333, 11: 1221, 19 et 
seq.; T^— >\ Vv=o<m 1221, 17: 
T^=oo<m 1221, 91. 

•\<7»iV\ 2074, 17; Tif\j<m 1221, 10; 
1224, 1; ^\_.<7*_i 1224, 5; 

•\<7J »V\Tw 333, 12: \<7J iT^ 

1223, pen.; 2074, 17; \<7»_iV\ 
2074, i5; •\<7x_i_=o 1104, 93; 
.._j\<7ii=o 1104, pen.; •^«mV^T^ 
333, 19: \<7xjVv.=o 1196, 93; 
\<mTcr 1223, 94; 2074, 18 et 
19; \<7i_iV\ 2074, 17; \cnux=o 
1104, 91 et 99; 1224, 9, 7 e«8: 
^\<7Xj_=o 1105, 9; 1224, 6; 

.^_\<7J »__=o col. 1104, lin. 94: 

\<mV\V\Tcr 1223, 95: T^\<7JOi 
1104, 99; 1223, 93 e« 25: 1224. 
1; 2074, 18; ,\<7JOi 1223, uli.; 
ri:\-»ax—x 10, lo: 1104, 93: 
1105,3; 1221, 11 et sequentibus ; 
T^V\o^\»<m 1121, 19 ; T^\<7JOi 
col. 1223, lin. 93: TCf\o<7J i 

1221, 10: tC^\<7ja=o 1104, 90 
et 99: 1105, 1: aliud 1104, 93: 
T^V\o\<7S_J_=o 1104, pen.; aliud 
1104, ulu; TC;i\<mVv:o 1196, 
9 2 — ^\<m et T5^V\o\<m Vv»=3 

1222, 8 - •\.ar». \<m 1222, 10. 
oi 1222, i5. 

Tsiaoi 955, i5: 1222, 90. 

T<f S^ . V 1243, 9: TC^ ^.^^i-ro, 139 
^V» > v^. , -T^ 1107, 10 - 

.54^V\Tcr 333 , 1 3 : :^s«-»^^-=« 

col. il95, ultima; col. 1224, /. 19 ; 
_\.i,S.^V\=o 1196, 1; T<l:^o.i 
1224, 10 et seq. 

1217, i9et«e?.;1218, 1; 1223, 
7; «•^v \ 1217, i5 ct seq.v -^iro 

1218, 1: 1223, t;-\vL-x 1207, i3: ^^ 1218, •no_i_=o 1223, 10; oT\_»^Tcf 1243, 10: 
•:V»i=o 1106, 90; ■Ai=0 1104, 1; 
TC^voi 1217, i5; 1223, G el 9; 
,AOi 1223, 9: Tcf^AAi 1207, i4 ct 
18: 1223, G; 1243, 10: 
TC^Vv\j^^i=n 1218, 1: 1223, 7: 
1243, 10 •Ai, ©•^i 1217, 19 et 
90, cf. •^•^i — •AOi 1223, 19 et 
seq. 

T^\^A<7JOi 1223, 21. 

\oi 1224, 99. 

v> t 1233, 99; o_ii_» 1235, G: »40j 

1224, 93;»v*il243, 93; 1105, 
19; vi-x-vT^ 1243, 93; m _»^_ v 
1243, ult.; M_>.A. -o 1233, 93; 
.vvi.ro 1224, 94; ^»ivi=o 1105. 
90; i4j,iV\V\T<f 345, 25; 1233, 
93; 1243, pcn.; vv_».vV\V\ 2096, 
8:T<'_»...v 1224, 93: 1243, 93; 
T^_vio_i 1224, 93; TC^VvxiiA=o 
1105, 19 - MOi 1224, 95. 

Aoi=o 1105, 9; TCf\— vvSs^ Aoi=o 
1105, 10: Ao__iV\T:r 1224, 18; 
Ao_iVv.=o 1105, 9; 1224, 18; 
T^oiV\=o 1195, 5; TCfV\o\o.i 
1224, 17: TiAooi 1224, 17 - 
x<^x-di. et T<:\i 1208, 7; 1249, 
i3 -TCAoi516,5; 1226, 16 e« 
seq. 

700 V V 1253, 8; 7oo_iV\ 2075, 3: 
T^^^=ooi 1227, 17 et scquent. - 
r^rv.-ooi 1227, la et sequent.; 
TCfV\o_33— »_=oo_i 1227, \i,cf. 
T<ja»,ro.i. 

TiLiOj 1228,5 etseq.; 
776, 3: 1228,7. 1/»0 

c^rdi 1208, 13; «/'. Cfljtvi — r^^aen 
(vaiis) eo/. 1228, tin. i'i et seq. — 
coci-^xs^cii 281, 3 — i^^^AAxooi 

1228, \<j, cf. r^A\xioa=o. 
ArClj 1209, 3; 2^>c<: 209, 6; 1245, 

i; £Um 1253, lo: Sixvzn 1108, 
93; 1209, /i; KlAa_» 1209, /| : 
«^ 1244, w/<..- Y<:^cvi 1226, 
7; T^^a^ja.^73 1244, «tona — 
rs^ojAevi (?) 1229, 10. 
j«v_i 1229, 20; T^«v— » 401, 17; 

1229, 20. 

•\t^, •Kcvi, r^-\ai, rS^^^Kcu 1230, 
l5 — TCf-\cvi 1230, 18 clsequent.; 
■\cv_iV\_r73 1195, 1; «^V\\j_=rj 
1110, 21: v^\~~i yt. ^\-i-ro 
1110, 21 - KliSev-i 1231, 19, 
c/". Gakmim, vju , 971 ~ T^AO-i 

1230, 17 - KfV\-\cvi 298, pen.; 
350,3: 382, 1: 445, i5; 1231, 
18 et 21: rt/i«(/ 920, ;)c«. 

^^-jci 1283, 3etlt,cf. xxi-Kotcvi, 

TCfWcvi 1231, a3, ^T. Tdooevi. 

T^^evi (po TS^^Acvi ? cf. •AAi) 1232, 

KfVv,vi 1233, 1. 

Avi 1233, 7, 12 e< i3; ^\j 1233, 

9: A\_v_33 1105, ilt: 1233,7; 

«^\i 1105, 10; 1233, 7 (•<«<;</.; 

«lA\o_» 1224, 20; TcLl\_»-=n 

1235,9. 
oxjc^ -^wj 1233, 21; ■Svi^Kf 333, 

i4; TCf\__.\ 1 1233, U et 5; 

T<r^e»\.u 333, i/i;1233, 3. 
KfWiiii 1237, 18. 
■•=>-i\.»VKf 333, iG;T<r-\u» 1233, 

pen.; 1234, 3; aliud 1233, 25; 

co/. 1234, /. 9 ; aliud col. 1234 , /. 5 ; 

T^^evr^vv»» 1233, 95; T^racviii 

i233, peii. et ult.\ T^i(\c»_=3o_iia 

1234, 91 etih. 

•Tjcviii 1235, 7 " -Kcvivi 1235, 12. 
\j \\ \ 1235, 17 et seq.; T^' \^ w » 

1235 , fj ei seq. 

T^AiVi 1236 ,11; vocah. cum t^\v\» tt>r^ — *^\^^ composita ride col. 1236, /. lo-ult. 
- vd!s\=rxxt ^livi 1236, i5 - 
T^>rvAev_w_=n ( J^=^) 817, aa; 
1052, 16. 

"TXiviVvTcf 333, 17: T<i»iievi 1225, 
3;T<r » -r» V» » -n 1105, aa - 
rif -T\.\\..\ 1237, 9 T<lv=7xvij 
1237, 3 - T<^ . \ -n »» » 1237, 
i3. 

Aiii^Tcr 333, 18; AiiJTCr 768, i3. 

•\_vj^j 1235, 17; T<?v-wj 1235, 18 et 
29; 1237, ult.; kS-.^»^ 1235, 
17, 18 et 19: 1236, 8: nliud 
1235, 2/1; KTSiiOi 1225, 7 - 
TcT^Soivi 1235, 3. 

x-vi-v^ 1105, 20; .y\»\-73 1105, a3 

etpen.; 1239, 3; cv » v» v =rj 

xviiro 1105, 23: 1106, 1 e« 9; 
^jJtvvx T O 1105, pe«.; 1238, ult.; 
3tviiV\«f 333, 19; rCjcwj 1105, 
9/t; 1238, 90; 1239, 9; aliud 
1239, 3; Krvx»i.ro 1105, ult.; 
1106, 3 -«iixvw 1238, 8 et seq.; 
TCf .. »>^_v=\o_p "v 1238, i5; 
Tiijevv.» 1238, 11 xvvv 1238, 
G k1j>^\_.,_x_vv_» 1239, 5; 
Tcf>(\oi^\*jtwi 1239, 6. 

Vv_w-i 1239, 9; «^^Vv iv_» . .^._Viiij 
1239, 16 et seq.; Vv\ii 734, 19; 
^Vviii, ..^Xiii 1239, ili et seq.; 
W»V\Kf 333. 90; ^Kf 106, 
/. 8; TCf^..^v-i col. 1236, /. 6: 
T^V\Vv-w_=n, T^V\ w_-o 1059, 
3-5; TCfV\cuV\iviVv=n 1196, 5; 
1239, 9 - TcTVvjv-» 1239, 8 - 
Td=ooXiiJ 1239, 10, 19 e« i3; 
T£l_=ooV\_ji_i .=3-\ 1239, 11: 

T^V\o =oo5(» w_j 1239. 12 — 

T^SoVv w V 1239, 90, coifer 

T^SoVviVii d T^\oVv»ji . 

1239, 23-25; tcTVvo Y, . \ \ 
1241, 3 {script. TifWv \ . \^ ») 
ei h, cf. vocab seq. 
^^c^ 1241, 7; ,j!v *241, />, cf ,^\j\^ tcTVvj^ 388, ih, ti 
.*\j\-^ «^V\=D col. 439 , jienult. ; 
tcTVvo.N^» 388, i'i; 439, pen.; 
1241, 6. 

w^ 1240, 17 e< 18; ^.w\^v 1240, 

ao; «_^o_w \^Vvj 1240, 19: 

T<fv\\^» 1240, 17. 

7r>.\^» 1241, i5. 

Ao\^V\ 1240, 99: \\^' 1062, 93; 
1241, 23: Tir\ \, » 1241, ih: 
\>\\ 1241, 10 et \\:ri\j\ji. 
1241, 8 eM9; A\jVv=o 1241, 
/. 9; .\\^»V\TCr a,l. 1225. /. 19: 
\\ »V\-=o 1196, 7; A \^ -o 
1062, 8, cf lalm. Vo:; t£1A\;J 
1229, 91; 1240, 91; 1241, 92; 
aliud 1241, i6 et seq., pl. ..\\^» 
1241, 19; TcTWlLvA^ 1240, ai; 1241, 8 e« i/i: rC^ \ \, 
col. 1225,/. 18; co/. 1241, /. 10: 
T^VvcvAo V » i239 . penultima ; 
Kf \\^-o 1062, 1 9 ; m \ \^ -73 
1062, 20 et seq. 
A \^ » 1242, 1; o °> \^ » 1242, i5: 
,A\^ 1242, 2: Ao\^ 1240. 
1 5 ; aliud sub '^cv^^ : ..^0 '^ V » 
1225, ultima; °> \ » 1242, 1: 
rCfsA^^ 1242. 9: ^.°l\^» 1242. 
C: 1257, 10: A. \ J » 1242, 3; 
oa\^ 1242, /.; ^<"^\,\ 1242, 
/. 5: TCrV\ °i\^» col. 1242, /. 6: 
1<rV\o_S_x_\^ col. 1245, lin. 5; 
r<rV\Ov\yOj795, 17: 1060, i3: 
col. 1225, ult.; col. 1242, //n. i5; 
«:^ V <\>v \^ V col. 1239. w//imn; 
kTVvAoA^^ , plur. r^c\ 795 , 
17; 796,95:1242,9:1257, to; 
diud sub .^o_\y; rc: Vvj,^cvi^^=n 
col. 1060 , lin. 1 3 : V\o °V \^ -Q 
«if V\-\ojeaV\ fo/. 1064, lin. 9 
«rV\__a_\^ 181, /t; 394, 18; 
409, tt/j.; 604, 6; 752, 19; 936. 
4; script. TCrV\-?L-\^-o 1064, i: 
1242, 11; 1729, 10; 1900, i3; 
aliud 519, 11: aUud 1242, 8; vcOl^T^ tJ\C <xco alml 546, 2; 1242, \o.\ cf. Imm. 
Lmv, Aram. Pjlanz., 360, not. j. 

\ci\Y^ 108, 11: -vJ^?^ *°9' »0 = 
.^^■S V < 1242, 3^i; «/iW/ sm6 

817, 91; ^V* 11°^' 'i; *240, 
8: r£lAo_sw "j 1243, 1, cj. "_» 
r^^cv_ja_i 84, 27; t^Vv^ "_» 
583, w/f.; ^-S. \^ \ 1240, 1; 
1242, 17; «^-\ rv N.. ,\ \ I 
1226, .t;1242, i8;S.\^v1065, 
i;\<:\\\ 1240, 9/t; -S^iW 
333, 9.1; x-^K^jVii {pro -K^K^) 
109, 11; >_»io\ V\-=vJ\jr:f 109, 
iZi; x_a_» ^ \ -n 1065, 3: 
^^ooiA ^\-n 581, 5; 1065, 
8: r^-\cv\^ 1106, 9 et sequent.; 
1226, .5; 1240, 3, 7 e« sequcnt.; 
Kr^aScv\^ 108, 11; 1065, 4: 
1240, 1: y:fV\(vS . \^ V 1240, 

pen.; «^v \^o » 1226, 4; 

r^S\.»r73 1106, y e« sequent.; 
1240, 7, 9 e< a/i ; t<fV\(X>S\^\-o 
1226, i; Kr5i\-=v\rr> 1064, 9/1 
ctseq.,pl. .^.j\_\y_=n 1065, 6; 
vi^W»S\^-r> 109, 11. 

<<f->.>» 69, 10. 

v^\*s 1243, 29. 

«7i=r>jj 2029, ult., cf. rilrrxxi (r^fxa) 

1244, 7. 

r<f..._\ ..» 181, 16; 185, 10; 986, 11: 
993, 19: 1244, i3; 1253, 12; 
altud {Xiviix) 1244, i3 et i/i. 

«f^_.Lj 1246, 1: ,\jj 1246, 7 - •=vo 

1245, 2/». 
rdjc»» 1246, 10 et .sei/. 

rir-i, » 1247, iti; >aj^«f 333, ult.; 

Kf -^ »V\=r> 1122, 4 et 6; 1305, 

«/(.; 1306, 9: _»_a.«:f 156, i5; 

x<:y^ 156, 1.K1247, i3 et ih; 

i<l.cv^ 1247, 1. 
m.^ -n 1080, 12; TCf>^«n_rx 869, 

99. 
UA^ 1080, 12 et 1/4; v^i^*SLi 116, 

3: 1247, 11; «r^cvMxaj 1247, 9; Xjr^v\.-\» 1247, 8; t^wacv» 
1226, i5. 

>x\a.» 1247, 20; vA-v» 1247, 90 e( 
pcn.; cvN^w^v^ 334, 1; A^T^ 
1081, 8: ^^ » \ -v -" 1081, 5: 
Kr\.-\» 1247, i9;TC:\ajl081, 
3: 1247, 91 et pen.; 1248, 1: 
«^rVcvl.^ 1247, 18; Kl^cv^aj 
1247, 18; ^_>\cv^ 1247, 18: 
TSL»^^Acv.;i_» 1247, 6: ^^\"w-73 
1081, 3 e« /i; TCrV\cv_>_\_a_rr> 
1081, 6 et 8. 

«v^ ^ V 1248, 5 et 6; ooo_a. 1248, 5: iW 334, 9; 'r' jVr» 1196, 9 e< pen.; oaa^ 1248, 5 
ct 7 ; a/iW sub <yv (vx ■% ; cv_ca_^-» 
1248, 8: ^jasoAjV\^3ll96,u/«.; 

1197, 9; r^' fw ■> » 1248, 5: 
^ V «w -v^ 1248, C; 1247, 16; 
«r^Vrnvi.^t 1247, 1 6 — T^^soAj 
1248, /1 - \<Lo(x_a_i 1248, 10, 
c/l T^fYxrv». 

A "V » 1247, /1; 1248, 12; \<: °v -w » 
1226, 9; 1248, 11 et 19; 
r^^<\-\» col. 1248, /. 16 et seq.; 
Aa^m 1109,3; ^.ajVTsf 334, 

3; ,a a »^\ =r> 1248, 11: 

r£rWA.ja_i 1109, 3: 1226, 9; 
1247, 3: 1248, 18 et sequent.; 
rd^cviij 1247, 3;\<r^cvA 1226, 
9 et 10; 1248, iG e( pen. 

\ -> » 1249, 8 -,-=\_a_» 1249, 5; v^\s^ 1249, 6; ^-vsj^kT 334, 
U: TSl.-=v_a.cv_» 1226, 11 el 19; 
T^Vcv_.-K_^cvj 1226, 11 ci 19; 
T;fW-v„.-S -v »X_=r> col. 1195, 
/.8. 
Wj 1079, 1/1, 16 et 21; 1249, 19; 
^ -> \is\r^ 334, 5; V\_a_>Vur73 
1196, 17; aliud 1198, 18; 
.V "^ tV -r> 1196, 16; aliud 
1196, i4; rsrVxWcu 1079, 21; 
1226 , 1 /t ; r<r>>>\^cv^ 1249 , 1 9 ; 
T^_>^(\_a_>_=o co/. 1109, /iK. 4: 
«fV\_»W^a-_3r>(?) 1079, i/l: Ul 

«^Wa -N -r> co/. 1079, /«n. 21; 

Tc:rVaV\cva^ 1079, 16. 
T^\> vide snh Acvi . 
•TXiiTVim 1109, i5. 
T^\-n>i fo/. 1252, /. 6; .,^oxArru 

1252,5. 
T^_cocv_^a_> col. 1250, lin. 18 e( seq. : 

VvjT^jctfcvrrvi 1250, 19, 
T^ rv > -TXJi 1251, 21: TC^^cvjaj^sOki 

1252 , (}, cf. Tdj3j,=r>cvi . 
•=v=r>j 1252, 19 - TS^\=rxi 1252, 11; 

aliud 1252, i3 - w^V ^ -n > 

co/. 1252, /. 20 et scq. — ■acv=v=OiJ 

1252, 17 - yx»\zryA 1252, i5. 
>x_» 2AA, pen.; 1253, 9. 

t<r\. v » 113, 16; 612, 9/t; 986, 11: 

1253, 11. 

<yx cYx vVkT 334, 9; T^fYvvcvx» 1257, 
1 e( 9: T^Vft <vx . »w t 334, g: 
1156, ull.: 1257, 3 -- tc1_co^ 
1254, h. 

A3s^ col. 1253, uh.; col. 1256, /je».; 
,JsojVt<r 344, G; 1256, pcna/r.; 
Tw V > (Yx » 1256, 2(j; r^cviwmi 
1156, 21; 1256, 90 et sequent.; 
T^. fY»cv> 1228, 20; T^^T^ttxrr), 
T^VjsoTiir» 991, 18 et sequent.; 
1112, 1 - Ttf fYx » 1156, 20: 

1253, ult. - v::\r<Lt^ 1254, 1. 
w..o_=3..ca_» 1254, 19; .=3-ca» 1254, 

10 ef 11; 1256, ih: vi^v^ "_» 

1254, 7 et 8; ri:r -v > (vx» 1256, 

i5: ,=3 00 »VT;f 334, 7; 

.=a — co »V =r> 1195, ao ef 91; 

TifVcv-t >. fYx »1256, i3 et 18; 
«i:^«i=»A "» co/. 1256, /m. 18; 
T^— >cv..r^» 1256, i5; t^— vtYxrTa 
1112, 4; r<fVv>rvj«f -v ~^ -r. 
1112, ii;TSl2l«l=3 ^vsLaazn 
1112, 5 ct «ey. 

UNCv_co 1308, i5: us^fYx.-Tj 1257, 8: 
T<L=L_m_», ^^> -> tYx » 1257, 8; 
y\-oaiV\T^ 334, 8; cvi»_co,ii(\T^ 
1257, 6 c( 7; T<r-%(Yxv 1257, 5; 
Tt^ ->cv (Yx » 992 , 4 ; <^ -> «v> -r> 142 

493, i;: 1116, h: Kia.(Xflft=n. 
«•V ^/\ <v% -r> 1114, ;t etseq.; 
1257, 8. 
■ -^ > 'v^t 1257, 31 : ■vcKM^Kf 334, 

10 ; i^S co \ 1257, aa etpen.; 

«rvSKTA "i 1257, Qo: K^n"» 

1257, 99; T^Vcv-S » «w t 1257, 
/. 29; i^S (W73 col. 1119, /. ai 
«N^SjsiM 1258, (i. 

^, v^ 1258, 10 - rdv» 718, «//.; 

1258, 11 et seq. 
rd=3^ 1258, i5. 

«w-ta V^^. V \ 1254, i3; 1258, i9; 
r:f y\ \ T» 1110, 3; .v>^V\«^ 
334, ii; .v^s \V\V\ 2096, i5; 
.ii^ij^fvrr) 1197, la; 1256, i8 et 
19; 2096, iG: «Iv^ 1258, 17 
el 90; 2096, i5; KfVv^ \^> \ \ 
1258, 17; 2096, i5. 

vxi 1260, G. 

«i2^evaj, Y<ri(\ev^cvi>i 1259, i5 cl 
iG. 

Td.\.iJ 1260, 9, vide rsHij. 

y\\ \, •^N.yro 1261, Ix; v^^is^rryw 
1261, /1 et seq.; Y^=7Xi^ 1261, 2 
— T^-riiw 1260, 18 cl sequcnl. - 
x<Lim\'i<^ ^=n,ij 1260, 1/1. 

Q&^^T^ 334, 12. 

•A \ \ 1260, 1; >^^ \ \ 1262, i3; 
•\ \ tVvKf 334, i3; r^\ \ \ 
334, i3; 1260, 1; 1262, i5: 
KfW-\a^ 1260, 1 — T<!-\ftia, 
T^^Sa \ \ 1259, penult. et ulU; 
1853, 7. 

Tif^. «\ \ 1267, G e« 8; 1310, 12 - 
w^osjAj(?) 764, 7. 

m^VtCT 334, \h\ K^ixAi 257, 19; 
1263, 10; KfWAv_..Ov_j 79, h\ 
254, i3;1229,/i; 1263, penaft.,- 
TSlivaeu 1229, 3; v!i\\.<\\\!\\m 
1263,;)«».; K^Wii^Am 1490. 
h\ 1502, lo; T^rvv^-o 1263, 11; 
T;:r.\.i,,°v.tYVA "zn 1130, 17 e( se^.; 
wiLvicv.^j=ri 1130, 5; 1263, 10; 
T^^*A.tfv^-73 1130, 5, 9, 10 ef 99: 1263, 10, c/". iiifra ucv_S - 
T!^ACv_i »v_a_i cul. 372, lin. 5 - 
TsfVuvfv^vSi 1263, 19. 

r<f\^\ 233, 8; 1263, \h: aliud 
1263, 91 - TgfS > \, °v t 1263, 
1 5 e< «ey. 

.\..°v A 1264, 5: A^ t^ 1130, i3; 
^\ .°v v.-y> 1130, 1/1; ^l^Xm 
1230, i5: KlAa-°v-t 1263, a; 
Tflxx. A^.-ro co/. 1131, ///(. 29; 
Tsf^cv^ro 1130, 19. 

Tgrtw°v\ 1264, G. 

cvi^Tcf 265, iG et 17: t^^ 1264, 
1 a. 

^^ 1264, i3 et iG; o^ 1264, i4 
e< 10; ...^.tVTtf, V.-°l-\V\t^ 
334, i5; Td^ev_» 1229, 19; 
rds^Sksm 144, G ; TtrV\cu..°Vim 
1264, i3. 

pAi 1264, 18; gpAi 1265, ioe< 11; 
pAi 1263, 7; TCf^^v^ pA^A 
584, 19; «Iev.^ 1265, 9 e< 11: 
^xaAirr) 1265 , 1 3 ; pcA-iV\T^ 
334, iG; pA=r> 1134, 8 ei 10; 
v^.r\.!\.-n 1134, 9; p.aV\V\T!^ 
346, 17: t:^ rv °v \ 606, i3; 

T!^i(\ — 13 a » 1264, igetao; 

K^jaAcvi 1229, 1 5 ; T^fja^i 731, 
20; «/((«/ 1264, 19; Tiijacv-^ 

1263 , 7 e( 9 ; TdnAi et r^xy9i.m 
1265 , 1 , 2 e< 4 ; T^iicvAra pAm 

1133, 5: «^-^vay »»^m 1134, 
10: T;r.i-n-°v-rr> 182, 3: 1133, 
aG; T^xmofA tnvrv^^ro 1133, 
95; w^rv^Nm 1133, 25 et ult.; 

1134, 3 ci scquciii.: 2028, 19 - 
T^rv^ \ 1265, 8 x^.Ty ,°v.\ 
(^f/^a^) 1264, 21. 

AfSvi, TST^^ 1265, i5 \5^ 1265, 

21 - «f\Si 1266, /). 
xi^ 584, 11; 1264, a ei h; 1640. 

ult.;v^.t.,y,.'K \ 1264, 1: .leaija 

1264, 91: «jt^ir», T^V\ir°v\.-73 
1110, 5; .y °v \W 334, 17; 
x^ 1266, aG; «^otSvi 1264, 9; 1266, G etteq.; >x^ 1266, i5; 
vycaa 1267, h: oueS^ra 406, 
i8:T:f^ . \ » °v \ 1266, G: 
TtjtKiia.» col. 1262, lin. 17 e« 18; 
t^TWt:;^ 1262, 18. 

>\T:ri(\^ 1267. 19. 

T^ 602, i5: 1269, 3: ts^ 1269, 
3; nliud 602, i5: 660, ao: 
TCfVvjj_i 1269, /1; Tsf^ey_m 
1138, G: 1269, 3: T£jaV\eyrn 
205, 18-1^ 1267, 17. 

.rsojj 1268, 5: 1664, ii; .: 

270, /1; 1267, ;;eii.; .>...ev..r3 

1267, uli. ; .=saj 1656, 1 9 ; 1268 , 
5; .r3^V«^ 334, 18; r^Vvra^ 
1267, pen.; ^^enVvja^ 1267, 
ultima; r^-\\cf\ T^V\r3^ 1460. 

Vvra^ 1267. 17. OjTCf cvaai ^ 1268. ^t-iy-i 1268, uli.; 

ult. ; ii^V\T^ 334 , 19: ii^Vvm 
1196, /i: ^fciij.*^'^^^ *269, 10: 
Ti^iij^ 1269, 5: AjTCf-=vjDOj-^ 'i 
1269, 8; T;f^cv-ii_jj.jv 1269. 5: 
TCi-iijj 1268,/jeH. ,■ 1269. 1. 

^Af_i 1269, iG: A^^T£^333, 20: 
TiA^ 1269 , 17; aliud 1229 ,91: 
1269, ih; Tcr\^ 1269, i3: «ifW^Y-i 1269, ih: TdA^cv_i ^ 1229, 21. 

1269. pcn.; 1270, 
1269, ult.; A^W 334, 21: 
Aj-i-i 1253, 19: Til^ 1269. 
18; Tcrjea.i .^ 1270. 2: Acyi. 
«^a,.^, TCfVev.aev^ 1268, 10- iOj^ V i3; ^o-\.iia ^Ofi 1268, 12. 
cf. T^Vv^a^ (script. T^X.So^i 

992, 29 - vi' ^ i 1270, h : 

1619, 12 - \ 
1141, 9. 
-i 1270, ih: TCT^.. i 1270, G: 7: 1270. 7: 
,W coL 334, 22: TCT^ja col. 1270, 8 
T:^V\\ya_i 1229. 17: 1253, 18 
1270, ih: ^;^«v-» 1229, 18 r^m — cTaA^ U3 r^^cviSjAm 1110, 8 "^fV^» 

•K^^ \ (iSj) 1231, 9, 10 et la; 

1270, 10 - «^^<y — » (^_j— «sLj) 
211, 3; 1268, i<): 1410, i5: 
i^V\o-\o^ 1268, Kj — T^A^, 

VvHj 1 1270, 9 et scquentibus ; 

vd)s\(\:>\s 1270, i3. 
r^xxA , riltsw , ^jja^ 1270 , 1 7 e( sci/. ; 
r^jai^MT» 1195, 16 ; >-n. .\^t^ 
334, 23 (scn>(. r^f— ra.-iVwC^); 
1230, li; «:j3j^(vm 1195, 10 e« 
se5i.;1230, 5; 1270, 90; rdioaca 
334, 33; 1195, i4; 1230, 3 et 

seq.; »_^os_» J30 » 1230, C; 

r^^fvuaxrr), Kr^.i..o.K.\.T> 691, 
7; 1108,;)««. etseq.; 1110, 10 
et seq. ; 2085 ,19 — rduoj , ijfor. rsfWja_i 1272, 9 - K^-v.o \ 

1272 , pcn. 

:=»a-p-\ 1144, 9; r^rajjai 67, 18; 

~^ tt \\>.r<^ 334, 9^; --^ T^ tVt 

1288, /i; «i_=>_n_» 1271, 1; 
rCT^ivrxxxi 1271, 9; «fjajam 
1144, 1 e« 9; T^Vvrsjajm 1144, 
3 et 5. 

•AjaiVvT^ 334, 95;njaii 1253, /leH.; 
T^^uja_i 1271, i4; t(^V\«a_joj 
1271, i3; KfVA-no.» 1229, 99 
ei 93; -AftjQa 1272, 9 - «f^-jai 
1271, 19 et seqttent.; T^VvoAja» 
1271,91. 

Tcfvncvi 1230, 9. 

«i^riijai 1272, iG eM7. 

CiAcv_x> 1730, pcn.; A-n^i 1274, 3; 
T£lA_ua_> 1273, 0; w^fVXjjai 

1273, 3; A_ja_iW334, 9C; 
x<r \ T\ \ 92, 5; 1273, 4; 
Kf^fxcvXjja» 1273, 4. 

"TXja-i^T^ 334 , jien. ; T^^^-sn, o-v 

1274, C. 
Tdfiojai 1274, 7 c( sey. 

r^vrv» 1274, 10 et seq. ~ i^Vv^ja» 
862, 7; 1274, \lx ctscq. 

A..Q_» 1274, 91; CTiAja.» 1274, 19: 
Vv-^_ja_» 1274, 99; VN_x-^_oa 1274, 90; A rv » 1274, 19; 
^jai 1274, pen.; ^^jjai 1270, 

18; .a o »^«f 334, ultima; 

^^jaaVjso 1274, 90; Si.xiv^ 
277, 8; 1147, i5; rJ^ajoa 1274, 
/.91; OT-a-ja^ co/. 1274, /. 28; 
TifV\cv.°v„»_Kv_» 1273, 7 ef segr.; 
TCfV\cv»°vo-7a 1147, i5. 

1275, not. 9; r£l»_\_.T^ -vjai 

1275, 7; -S o »V\rcf 335, 1; 

r£r\jai 1275, 3 ; rcr\ja=n 1147, 
18; 2013, 94;ri:V\-vorr>1147, 
18; ^-.cT^-jScvja-ro 1145, 8 — 
«:rVv=vja» 1275, 9 - r:^=\cvjai(?) 
198,u//.-«:r'\jjai(^)1459,8. 

xjai 1272, i/it; x.cvo, eoccvo 1758, 
5; x-xy-3, 1275, iC; .x^o-i^^ja 
1196, 9 etseq.; TCjoax=73 1230, 
i3; auai^n^ 335, 9; atoiVvm 
1196, 19; rdjcja-» 1275, ih 
rijtcvjai col. 1272, lin. 10 e« i3 
rdxocvi col. 1230, lin. 11 et i3 
r^^iwxjaxso 1275, iC. 

AarsfVvja» 1275, ult. 

t<r=3-\«i , rii3\*i 1209 , pen. ; 1210 , 
1; 1246, 8 - «^raScvi 237, 19; 
1231, 8 ctseq., cf. ^-Kj. 

TjT Vy^ 1276, 5 ct G: 114, 10; 
kT »_\.V\.» 114, 8 - Aji<\_» 

1276, 7; nliud 1276, lo. 
^\i 1278, 8. 

ri:jaV\-v» (vapiS»;!) 1279, 7. 

Vv-x-» 1283, 3 e( '4; cv_jc_» 1279, 19; 

x.ri^ 1210, 18: Vxxi 1283, 1; 

xxi^Tcf 335, 8; xjjo 1280, 17 

et 20; rcL_x_-j_jt_i 1280, 18; 

rcfWx-oc» 335, 8; 1210, 18; 

1280, 10; 1283, 5; rcT-Xi-X-i 
1283, 1. 

>_)t_»Vrcf 335, 3: v»jjt»r!;f 214, 99; 
rijo 1279, 8; TCfV\cvjj,.xjVv^ 
col. 969, /. 19; col. 1197, /.11; 
Vv_.T^v_»_x_iVv_:n 969, 19 ~ 
rcfWjcj 1279, ult.; tCT^i 

1281, I. ^Xi 1279, i3: JsooVvrcr 335, 4; 
^ajtr^lf 305 , 11: r^--).K\ 1279, 
1 9 et sequentibus ; r^ ~\ ye ~n 94 , 
i3; 795, 18; 1164, 91; 1279, 
i3 - r^-ra-xj 1279, 9 c/ 19; 
><ncv=ajei 1279, 11. 

«l\x» 1279, iC. 

^ X, y,^ 1280, 4; \»-t> 1168, 
i4 et iC; .\^ y \)s\v:^ 335, 5; 
.\^ X »Vv_=o 1232 , 1 ; rd* \^ y \ 
1168, i5; 1280, i4; «l\^cvj 
1232, 1. 

,J*= r >je» 1281, i5; 7oxiVv«f 335, 6 
rciiTaoa, rcfVvrrxxi 1281, i4 

et seq. - rw-_=oa jc-j 773, 19; 

1212, 1; 1279, 91. 

rc^^jjti 1281, pcn. ; Axx=n 1280 , 1 3 ; 

1281, 39; Vv.<\_x_» 1281, 99 - 
rCT^jiXi 1280, 11 et seq. 

Vvioja 1282, 2, 3 c( 7; o_xj 1232, 
3; p^-xjVvt^ 335, 7; Vv..o_xj 

1282, 9, 5 c( C; rcfVv o._xcv.i 
1232, 3 — Td=OT\A T^Vvjajccvi 
582, 19. 

K?S-_x_j 1282, i5; aliud 1282, iC: 
aliud 1282, 18; aliud 273, 9; 
593, i3;1282, 21 c(pcH.; 1391, 
17; 1493, 8; 1534, 7; 1539, C: 
2059, 10. 

rCfVu 1962, 10. 

AW 1192, 10: ^^ -v \ W 331, 
5 ; AVVv 2096 , 4 ; ^cv_AVv__i 
1286, iC; «lA>tv.=o 1192, 7 e( 
seq.; 1193, 1; 1286, iC. 

^Vvi 1287, 17 - AjrijVv» 1287, 1. 

.i^Vvi 19, aC; 1288, C; ^Vu 1288, 
7; .^..VvjVvTcr 335, 9; r^^wVvj 
1288, 5. 

ox^Vvj 1288, aC: fS^cvVvrcf 322, 9 
1288, 95: «vaVvVv 1288, 9C 
2095 , 1 4 : AV\_=r»_A 976 , 17 
AVvjVvrcT 335, 10; .^^cv.aVv»Vu 
eol. 1287, lin. «3: AVv_»Vv_=>3, 
^jAVviVv=o 1197, 3 et sequenl.; 
aliud 1197, C ctsequent.; rdflvVvj U4 

1288, oj,; KrV\ei_a_.X_» 1288. 
y(i - k:1.\^^ 1265, •>.i. 
SiM 1290, 5: -Kitvi «11 1289, pen.; 
•KVu^kT 335, 1 1: tcTSXa 1289. 
peii.: KfS-roVv ■\V^ 1290, 3 r^V\_.\n KfSVv-» 569. i: 1290. 

I i^SV\ \ {viTpov} 264. 'j: 

267. la «< i3: 362. .">; 603, ao: 
965, 19: 1289. t(j et sequenl. 
r^SVu (;jro ^aVv») r. «1/6 ■\Vv». x,V\_t 1290. 17: x_.Vvj 1285, 16: 
3t.VvjV\r^ 335 . I 1 ; jtVvjVvjarj 
1196. :i: kL_>cV\_» 1290. 17; 
KjtVvx» 1232.8. CA r<^\^"s^ 1293, r^rdco, r^V\Td£io e/ rcfVvco 887, (): 
1291, 1: 1295, () ct seq.; 2069. 
(i; ;>/. ^r<lAo 1295, kj: 2069, 
4, 5 c< () — r^V\T^fio vidc tiifra 
r^V\\^ e/ «^Vvx». 

r^-=y—co {rad. ^y<L-aa) 1296, 8: 
r^V\— vtv) 1298, t(j: r^— mvfTa 
1308, 11: .=>aVviso«i' 1308, 10; 

rcrV\ ra co co/. 1298, /i«. ao: 

%<^Vft ~t » 'V co/. 1335, Un. 10: 
y^— t»a.i^ 1308, 10 — T3>=3r^fio 
1291, G. 

p-^rdco 1291, 11. 

1293, 10 ct sequenlibiis : 
20 cl 93. 

rsL_»«i_co (?) 1294, 9, c/. ^«f 
«:i»(ardrio 1291, 1 3 : rsiirdco,=r> , 
«W=n 1118, 8: 1291, i3. 

Y^V rsrtTg^ tv> t^V\(YVtY) 1118, u//.; 

1294, 11. 
«^—t 'V 6'o/. 1296, /1». 9; a/(U(/ t'i(/e sub 

.ST^XIO. 
fTt — > «vt -n 1112, i4 ct scqueiitibiis ; 

r^V\ocnr-t.<yv-r> 1112, 17. 
r ^ \^ ,-. r^ 1296, iG;k1\^=xco 

co/. 852, pen.; col. 1296, /«1. 1/4; 

rifV\(a^a=a.co 1296, i'i. 
V\-v-KY> 1297, 5; «N^cvrxc&i 1255, 

3; ■ -V -^ <v>t 1297, 7; visjrxco 

1255, /1: 1296, 18; 1297, 18; 

r^-\ — V tv> 1297, 7: . » -\— >fY> 
aG et pcnultiina ; 1297, l5; 

> tY> 1297, 11: ^S— V(YV73 

£a.=n 1112, 
_=j_co 1297, 1112, 
Vv^ 1112, 25: r^r^^ -V 
13: 1297, lo: x^ /1; rifVm •% » -» (Y> 1297, /1: 
rijLcea-co 1175, a: 1296, 17 e( 
t8 Kf->-T.tY> 1297, tG. 

■\ -> 00 1297, 19: aliud 1297, 20; 

A^a^r:^ 1297, s 1 ; w.,«Ai3..ftja 
1255, .'>: r^\— > fY>, rdA(x=xj», 
r^V\a\»=>.ta co/. 1296, lin. 13: 
rif \ — V fy> (JoL.) 1389, at: 
«f V\ \ -> tY> co/. 1297, lin. 91 : 
«L\cv_=v_oo co/. 1296, lin. ti: 
rsrVvcv.Aa__=s__co 1296, 10 
r;^\— »a.oo (avixSoXij) 1305, ta 
c< i3. 

r^-r>— > fY> 1297, pcn. 

r^ tw » — > fY> 1296, 19 el sequentibus; 
r^V\ fYv»— V fY> 1296, 24; <vx— »fY> 
1298, 1: rtrV\a_ooj.=a,co 1296, 
20: T^=rvxi V\a (Yv>— V fY) 1296, 
a3; Vv»r^(Y\»— vfY> 1296, 20, 25 

S— KY» 1254, iG et seq.; ^^^•S— vfY» 
1254, 18; •=>.-> JY>-73A 975, 19: 
1298, it ct 17; ^ -V tY> 1298, 

i3 c< i/i; ■S ra t»_i 1254, 20: 

o^Sr-v (YVTiA 976, t; •\— v,fYv-r> 
1112, t8e( 29; 1254, 20; 1298, 

18; r^\ ra ea_=o 1113, 5 

^«'S — V (Y>~73 col. 1112, lin. t9 
V^-K^aVvMr^ co/. 1298, Un. 10 _W=3 iVv.corsr 1297, 1: -v: col. 1254, /. i!i:col. 1298, /.1/1: 
aS— V tYvyv.\ 975, ult.; ■K.— vjyvt> 
975, u/f.; 1112, t8; ^•=\=a.co=r> 
1112, 20: TifS -V (Y> 975, 19; 
1297, t: 1298, 5 c/ sequcntibus ; <wK— vtY> 1254 , ;)CH. ; r^V\\=i.M 
976, 9; 1112, 90 et 99: 1254. 

20: 1298, iG: rcf v^v — t cvt -n 

1298, 17: rcfVrt v ^ — > fv^ -I -. 
1112, 9t; 1298, tG:(j/me/1112. 
90 ct 91; 1254, t3: 1296, uli.; 
1298, t/t - •=v=3jVvcoT£r 1335. 

17: ^V^^S =» > co 1335, 1 1: 

r^Vu>_»-\ — V » fy> -r> 1112, 23: 

1115, i5 - r:rs.»=aj2o 1296. uli. 

=i-co 1298. f<y ^K~.r^ 1298, /1: rs^s— ia.£x> 1305, 11. 
rdv^, pl. ^*^>^ 1299, •! e« 99. 

>\fY> 1300 , 3 cl scq. ; ^_r ^\^x 1305 . 

/.18: ^fs^ » \^fY)T<f col. 218, /. t: 
•^.oiycoA 1305, i-]-. .t.\n\-n 

1113, i3, ili et 16; » \^ rv, 

TC^<1j..\j20 1299, 9t et sequent.: 
1300, 2; r^Soscvi t\~> 1074. 
h: rsliv^S ,\^ 583, i'*; 836. 
pen.; 1300, to: aUud 1211, ao: 
1300, t2: 1492, to: 1508, 5: 
aUud 1508, 7: «/(W 1300. t3: 
rs^W » \^iv> co/. 1299, /1». 21: 
«^■^ V^ 'V col. 1305. //h. 17: 
rcl>ja=T3 V\«:2!vojao 1300, 3 
i_^\ ~> * 1305, 91; . »\(Yv-o 
1113, 9, io et 19; r^Vvi^^ajso 
1113, 10: 1305, 20 et 29: 
rsfV\»\»\tw-r> 1305, 21, 
A^oo 1299, 8: rijcnoA T\\fY> 131. 
9: 1299, 3: •^JV^.oo=n 1122. 
92: ^•:\is,^vjM=n 1299, j etseq.; 
KfV\'^_\_co 1222, -^!i: 1299, G 
et seq.; aliud 891, 21 . ^•\\racv.V,_co (rt KiJyoalatrjs) 560. 

18: 1299, 18, cf. "xocva^. 
t^ijajv^fn vide sub ,^_VLfla!^^ . 
Y<f^ \ \^eo,pl. «lilv^ 1300, 20: 

1366 , 1 o ef 1 2 ~ r<^ \a \^ <Yv 

1299, 12 et.icq. - y \ \ev^ci> (?) 
1511, i5. 

..^Vk-CKxis^^ 1300, peii.; ri^vxxtv^fa 

1300, «/f. 

y ^fK . v^t^A 1300, 17; AVsVv»com 
1122, 4 e( G; 1305, pen. et ult.; 
1306, 1: ^^0 «^ » \^fY> 1300, 
17; rtrv^Sy^xo 1305, peii. 

n \^.{Y> 1301, 6 ef 11; <n-=vV^ 1301, 
1 2 ; oxjS S> fw \ 1255 , 7 e< 9 ; 

1301, 5 cf i3; -V^co 1301, 6 e( 
8; Kf\_b^ 1301, 7; S . v^fY> 

1300, 19; •\Ji»4iv_oo«i' 246, 4; 

1301, detili: ■\X^^.iio=oll22, 
18; kTaV^ 1257, 7; 1301, 5, 
8 e( 11; aliud 1301, i3. 

TSfAjDo 1071, 10: 1301, 16 e« seq. 
r^^^Jyg-^x fy> 1302, 5 — tiLjaA_co 

((rij>8&)v) 881, 6; 896, 4; 1302, 

1. 
T^A_oo, jOJcvA^v-co 1302, i3, c/. 

r^-^vvx^. 
T^tv_co 179, 22; 246, 24; 1302, 

i5 -r:^-=vrcf,..^tyjol302, 18: 

1602, 4 et 17. 
^Axo 1302, 8; pAxo 1302, jjcm.; 

T>_.A_co 1302, a3: p^^iv-corcf 

246, 9; . T-tTvV fvx -T^ 1303, 1; 

pn-co 1302, ai et 22; t^xsa^ 

1302 , 7, 9 , 20 e( 23 ; aliud 1302 , 
ultivia; r^VvftjajA_iM 1302, 7: 
r<lj3-^a_iso 1302, ai; 1306, 19 
- riiaa-voo 1302, 4. 

on-^xo 1302, 11; Vv^Axo 1302, 19; 

r^A-^v^oo col. 1302, lin. 10 et 11; 

r^^a-SjA.ttj 1302, 10. 
OXpOo (iibbrev. a asAijvt) vel u t^"VOJXo) 

1303, 4. 

nox-fio 1303, 23; a-AOxro 1303, 24 
et 95; -Aoi fYv \ 1255, 18-90; «...^aoxcoli 1255, 26; 1256, 1; 

AOV tYV -rxA 1303, 20; A03_M 

1303, 20; ^■Aov m 1255, u//. ,- 
1256, 1; AoiWxm 1303, 17; 
^•AOsVv-i^xm 1122, pen. et ult. ; 
•^ox-co 1303, 17 e( 95; •^oxcoa 
1255, 94; Aovcom 1113, 18. 
22 elseq.; 1255, 24; 1303, i5; 
•AOjVvjMirTa 1303, 18: -Aoxcor^ 

1113, 18; 1303, 24; •^oi__co_\ 
1225, 21; ^^•aoxxioli 1256, 9. 
5 et 6; a^m fYx -n \ 1303, 91; 
•AOX fYx -73 1113, 17, 19 et 91; 

1114, 1; 1255, 99; 1303, 16 ei r" 1256, 4; 1303, 17; rdVvoj 00 

1303, i4; rcfJfta^^oJwjao 1113, 
21; 1114, 9; 1255, ult.; 1256, 

3; 1303, i3 et 18; rs^^AOJo co 

1306, 21; «^Vvo \-\m M 173 

1303, i4; 1306, 9i;a/eW1303, 
i5. 

"Tjaojj» 1303, 97. 

r^Ao»_£i> 1304, 6 et seq.; ref .Am fv< 
135, 1; 422, 9; ril_i^^\o»__oo 
436, 5; ^oj^KWxso 422, 3 - 
r^-\oj-M 1304, i5 ct seq. 

rsfoxfl 1305, 5 et 6; 1308, 9; ^oj» 
1305, 6; KL_.a_oo 1308, 9 - 
T^Vvojio 1325, 12 €t sequcnt. — 
«^rCflxco 1305, 1. 

i^Vvn.i^ajM 1305, i5, c/l Lagarde, 
Abh. 67, n" 174. 

V^ fY> 1299, 1; .v^ fy> 1291, 8; 
r<l_\_co 1299, 9; > \^» fY> 
TiT^ >>-^=va^ col. 1336, Un. 7; 
,\^>,. fY>^>tvKf 346, 5; TilVi^j^ 
1299, 1; 1336, 4; Ti:f^^-\-._co 
1336, 11 -«lXa_oo 1305, 19 
- TifXijXa^ 903, 94; 1306, 
not. 12 - r^t\'\\a.oo [craycntri- 
v6v, j^aJCw) 258, uh. 

naxo 1306, h - rc^varo 192, i5 ei 
90 - T!fAa_oo 872, 91; 882, 4; 
1203, i5; 1306, 6 - TSf^\^Aa.oo U5 

((ToiiSapwv) 1141, 11; 1306, 19 
et sequent. ; 1961, 2 ; t^VvSaojso 
1306, i5. 

v^^Ci-co 1307, 10; ua fyvTj 1114, 
pen.; 1307, 9; ^ri^Majso 1307, 
6; TS^viaaxo 1306, 92; 1307, 7: 
v^ w 10-00 col. 1308, lin. 12; 
T<f Vvoi^ojiaro 1307, 6 et 8. 

\f fY>, a \^ {Y> 1327, 12; o Y, fY> 
>m-\^ 1329, 'i'o\\^\*f^\'n 

1115, i3;1341, 3; ,\, m, 

vH V fY>, re^Vft \ . >v% 

T ^ Y, > a_oo, ref VfwN .V tvt-r» 
1341, 9 el 3. 

OT., » 'v > fY> 1349, i5; usjl^u» 1256, 
94; T^^^.tYv-o 1116, 3; 1349, 
19 et i4; v^Vvj20T!:r 1349, i3; 

<JS-J^ fYV -73 1349, l5; VN-XO 

1349, 4; T^r-vfY^ 1349, 9, 11 e« 
17; r^Vvo_>_v_iv_-oo 1351, i3; 
r^Vvo -t > fvv -73 1115, penult. — 
«yv_oo (vili) 76, 18; 239, 9; 
1309, 93 - K^a.0.00 1308, 17 ei 
scquent.; T^Vv_^a_oo 1308, 24; 

T^Oje. Vv^a.a>, TdSoX. y^Oli) 

1309, 9 - ^ox» i30S, penult.; 

1309, 24. 
T^jAoxtt vide sub ^^ «v . 
Ti^\.jY>~-> •^fY> 1357. 9; A'^ -T»"^ 

>,.\ s,. o_»3wOo 1357, 10 et 11; 

ox \ > s.^\-r3 yx-Do 1356, 11; 

"7a_» 00 1342, 92; yx-SAjn 

r^ \ » >>S__r3 1117, 17; "m 

T^JO-\=3 1117, 9; -TXxI^Vv^T^ 

346, 0; ~fXK£o, Ttlsrvxoo 1342, 
3, 5 e« «ey.; T:fVv-=r>,,>.fio 1343, 
6; usVvmjjao 1343, 7; Vv-i->.«vt 
T^-xxra 1343, 5; «f^oroaxi» 
1337, 17 - «l.\j.moxio 1103, 
18 - T:f-v -730-00 (?) 65, 94, cf. 
Imm. Locw , Aruin. PJlanz., 3^4. 

T^^^v \^ \o oi col. 1313, lin. 10 — 

Ttf^ » rv»\^-73v\^a.xao 1316, 

1 7 — r^^O fYV > \. .ji_\-0.\OXO 

1317, 7. IMPIIMEniB HATIONAtE. 146 CTXlL^CUQO 

e f\ » Mn. <v» 1318, 8; (ViLi^KVXa 1318, 
(>; j"~ . t . ivirt <vt 1318, 9; 
r^iioftjYxro 1114, 7: 1312, 9; 

. rv\t\ nn -n col. 1114, /('«. 8; 

r^.coc%is^j^i:n col. 1317, Un. q-2; 
t^_»_iaoa_oo 1317, aa e< a5; 
T^Vv<xvAi^o.j^xrr> 1114, 8 et lo; 
1318, () - rd_» cao co, /)/«r. — i^rv«.V. fv>\ €>•% fv> r<f\\ > rv^n. m cl r^Vvcv_COO_fiO 

1317, i5 c( iG; rd_» — cocv — co 
■\_a-»n 1317, i6; rS^uXiw "£o 
1317, «/(.; r^Js>s:\_=n )_fio<v_co 
144, 1 1; xASrTfY>cv.a> 1317, i3. 
jcv_<tf 1308, ili; tC' \ s > lYvn 
1308, i/i; kTX N.»fY> 1345, a3 
— ^>^cv.ca 1537, 10. 
A <v> 1320, a4; 1340, ao; o_^__co 
1319, i3; ^^.co 1374, Mnw; 
.^^cv-acv fo. \ 1319, a4; S^v^ 
1294, 93; .sm/)«. Arc^cv 1320, 
92 ; rcfVvst.T^ T^.co 1370, ao; 
A » tvx m 1320, a/i; kL^_jl_co 
1345, ult.; «^cvxio 1319, ai ct 
seq.; oxiAcvjao 1319, 99 et a5; 
v^c^ 1294, 93; 1320, 22 et 
a3; T<l_^__»__i» 1345, ultima; 
T^V\oAa>fo co/. 1340, /ih. 90: 
T^\.'\.»jo.-73 1345, k//. — .^ck_tt> 

1319, 12 e< i3-T<f»\,fwt°v cv.no 
1321, 3: [t<r^]arv.\^ m.^^cvxo 

1320, i/(. 

Vv_i3_co 1321, 8; yta tvx \ 1321, 9; 

po (Y). -73 1114, 11; 1321, 9; 

T^ no (Y> 1321, 8; vi \. rvo fY) 

1321, 10 — T^ . , r>o M, ;)/«)•. 

^jjoo-co 1321, 1 1 ei 12:1378, 

18 — *<^ ^ —^ r-\r\ co vidc sub 

Araj3. 

«f=\o_iso 251, 16 - T£l.-Aa_oo 1323, 
a3 et seq. ; 1324 ,19; r^Vvja^Scvjao 
1324, 11 - -TXjTCfSa^co 1324, 
1 4 — t^\a'\cv.£o (o-iipiyS) 29 , 8 : 
359, 4; 463, 17; 1324, 9. 

*^ \\ - \\ «v^ 1326, '1: *^Vf> vT f » {Y> 
1326, 3. f w r^ 1325, 99: T^ >\ fY) 1325, aa; 
Ttf^ w tY> 1326, .'): 1327, 10; 
TCO.M.XI0 1326, 5: rEjcvivx» 1325, 

2a;«fV\o M co 1327, 11; 

KrWu_cft_=n 1115, 3: 1327, 
1.0 — *<^ '^ ^'-^ "» T^^ttx fv) 302, 
a4; «cn'/)/. Ttl^w.fY» 1344, 10. 

T^Vvcv=y>\\ fY> 1326, 1 I. 
*^ t» M 1326, 19 ct 90; ."^ w fY>. m 
>vjVv°vv\.fY> 1115, h; »<ncv^Mxa 

1326, 10; Ao w fY> 1325, 94; 
Ttr«\ ..v\ (Y> 1326, 8: .^jiVvisoT^, 
A txV\ fv^ -»-» 1326, 10 ei 9/1: 
Av\.fY> 1326, 91: VvA^viM 1326, 
pot.; o.A v\^fv_coT^ 1326, 99 e( 
ulL; 1337, 9;rc:^ivxol326, i4; 
ttliud 543, 8; 1326, 1/1, i5 et 
17: /)/(/)•. . > '^ v\ fY> 1326, 16: 

T^V\ Ao w m 1325, 9/1: «/('«(/ 

1325, «//.; T<^^o'\.wfY> 1325, 
peimltima; r^*\\\cvxio 1307, 5 — 
ri:r^-^-.w.co 154, 9/1; 1326, 9. 

^■\_\v_£i> 1326, 1; rd^-Kcvixfio 1326, 
1 - TCf V\-=v_M_oo 308, 9; 1327, 
3 et seq. 

v^-^-co 1327, 1/1 cf 16: r<f .\^ fY> 

1327, 16; T<^Vvo \ . y, tvx -73 

1327, i/( - K^-=v_j_xsoriU\y_Do 

1328, i5; rc^-\aj^«l\^ 227, 
9; cf. rc^-S.»fY\\^ fY>rcf. 

rtr^o-A^^^ 1329, 1, cf. " \j tY>T{f . 
T<r \,^a Y, (Y> 1329, 16, confer targ. 

■7T..\^fY> (n-itJC^) co/. 1331, /('/(. 19 — 

r;f-=\»\^fY> (ar7£/pa) 278, 19. 
,->^i\-=n Y f^ 1307, 18; 1331, ifi: 

v\^tv-m \, fY> col. 1331, ///(. 17: 

v^m^aso 1307, i3 e( sequent.; 

1331, 16 - r<r^v=n\^fY> 1331, 

18. 
i^^v \^ fY> 1331, 9 1 et seq.; o\\^ nr> 

1332, 94. 
.°k \, fY\ -73 1115, 8; r:^'^^ fwr> 

1307, ;)C)(.; .«l \^^. .fYv -73 1308, 6;«r^V^ ^*^' ''' *307, /)««. 1332 , 9(i ; rcr°v\^oxio 1307, /)en. ; 

1308, e( 7. 
S\^ fY>, T^-S\, fY> col. 1333, /1«. 5 

rclv,^.\yS\^<Y> co/. 1333, «/(. - 

r£l.a-K_\__£» co/. 1333, //')(. 90; 

T<fVvo3,-=v\^_cij i333, pen. 
r^\^£o 1336, 9, cf. Tcr-S\\fY>. 
t^-\jjDo 1336, i3 et teq. 
v^s\x.£o 422 , pen. ; 431, 11; 1295 , 4 : 

1304, ////.; 1340, 9 1 et 22 

\<^ \\ ^ r<n Qii-o w^»v> fir>) cu/e «ui 

vfw.m . 
T^N «'v> 1340, ;)C)(. 
»^--"^\ ' «v 1341, 9 — r^o\»fy> {au- 

Xtjv), a4, 12; 1341, 10 — 

rcT-Hcv^jkiso ((T('Xoupos) 1341, i3, 

cf. T^-Ho\ m . 
T^-\T\.ff> 1343, I. 
rcivxi» 1343, i3; aliud 1343, i5 - 

■ ' r^ 999, 7; 1343, 9; a/iM// 

1343, 12 - > \ . fY> 797, 25: 

1343, pen. S\v.fY> 1344, 3, 

cf •Ssvfo T^rv V . tv> 1344, i . 
«<^ \ i-faT\ ref t fia . fii> 1344, 1 1 : 

T^ro^\.^-A "xo col. 1344, /('n. 9 - 

T<f^-S fyy.f» 1345, 18. 
T<^°i»fY> 1345, a5. 
ri^ -nr^ i-v . «v> ride sub •Trv-rv fY> - 

r^ r)-\a. rv » fn (,»J^, a^i^^JC».) 

673, 4. 
,J^««v> ovj^Vi,^ ((Ts^p^ves) 668, 2 et 

10, c/. 1347, 17. 
T^Vvr^-co 12, 19: /)/. T<ji_co 85, 26; 

1116, 7; 1349, 5 e( 6; aliud 

684,24:1349,7;1991,5;v>a-oo 

1349, 7; Tg' -> ■% fw -73 85, a5; 
1116, 7; 1349, 5 - rcl>-a.o_co 
59, 94; 117, 91: 1309, 99: 
,^^<nx2>.cvxio 1309 ,91. 

y ^ . ^ /^ co 1298, 7; 1309, i3: 

r^Vcvxi.^Vvxyvn 1309, i5. 

Klxv_»-\^fw\o=^, r:in\ 1349, 
u//.; 1350, 3 e( 4; r£r^axvj.\y" 

1350. 1 - Kr-=\\^ fY>ar>-iao 1129, A^VvXttY^^ — cu3>m Vvr^T^ 147 ^^350 , 8 , c/". rtf^\^ <v>cv!s^flo V»-v ^ 1350, 
■^^tN-oovcf 1309, 1122, (?< 3: r \ 1116. *% n\~n 9; Aa.Vvxa.=o 1121, iilt.; 1122, 1309, .\-v r^-n 1116, 10 el 19; 17; 

A^^^V\«^ 346 , 7 
T^ \ -> fv> col. 1351, /«■«. 6 e< 7 
Kr^o\->ro 1116, 11: 1351, 8 
rdAricu» 1121, ult.; 1122, 2 
co/'. 1309, /. 17; co/. 1349, /.9/1 

-__^\ft^ «v, T^VAcVA_£tt 1349 
a5 e< 2G; nfye\r\\>ty.\n-^ rvi 1349, 

a/i;t<! V \ -\ fY\. m 1309, 18; 
Kr^o\^ fw-n 1116, i3; aliud 
C0/.III6,/. i4;co/. 1351,/.8e<9; 
T^^ft.v\-t CYVT) 1309, 19. 
TnL^v fy>, ■7xa.Vv£oj:73 291, 1 1; 1123, 

C , cf. xf-n^^ fvtvc^ 

■Va-eo 1351, 17; «/iW 1351, 18 cM^; 
.^j\ivVvxAj 1258, 8: 1351, 20; 
Kr^->fY> 67, 18; 1351, 17; aliud 

1351, 93 etpen.; rc^\a,cvjM 102, 
11; 1309, 26 - •Kf-=\cv_a_£o (?) 
1538, 11 -^ ^cv.\:i^, v^" 

1352, 1 ei 2. 

T^\fY> 1352, 8 et sequcnt. - TCfVvVco 
421, 29; 425, vllima; scripl. 
n:)t\x<LDo 542, 8; 543, !i; 955, 
/1; 1355, 18 et seq.; 1995, 17- 
K^-v>-a>VAxo 1355, 16. 

>-A coy<L 1310, 11 V . \ fv^ »<;^ 

>AVvA^«:r 1117, 1; KlA-oorSf 
1116 ult.; >_A_co_^a 1117, 9-, 
1310, i3;TdAx«x=r)1116,/)en.; 

r£l_iT"^_Ao 00 1310, 10 e( la: 

x:^V » V . \ .v^ -r > 1116, 9/1 - 
r<j^ojDo 1310, iG. 

00^x10 1352, 18: TcrVv-oo.\\./YvrT> 
(script. "tv\ \ \rf\=n) 1113, 0; 
kT fw \\o-oo col. 1310, //«. 18; 

KfvOO.V^ fYV-73 1117. 8. 

«:r-^.Voo 475, 21; 1352, noi. 17. 
kTo-V-oo 1352, G - ,oA_Do 90, 8: 
1352. 9 3 et seq. ~ y\o \ ^ 1352, — T^fcicvsoo\ tY) 1352, 29 - T<r-=\oAoo 1341, i/t; 1353, 

•ii, cf. T^Scv^wvoo . 
r<r\^\fY) 830, 3; 970, /i; 1353, 29; 

1375, i!i. 
T^ » \ » \ m 1354, 1 — r<LoouA_oo 

1354, 3 — TxA.oo vide y\ \ m. v^ \ \-ra 1354, a5 et seq. A. £0 1355, 

r<:jr<:\ vide CLOO £U r<^c ir<A.ii 

T^VjAo\fY) kcvoo 27, 9 - KrVv*ao\fY) 1353 , 
9 e< sey. 
y^\ fvw-r« 1117, /i: 1355, 19; n fA* 
1119, 18; 1257, 17 el 18; 

Pi fYV T) 1119, 17; ■ « TA <v>-rt 

1119, i4;pj»V^r<^ 299, 16; 
rsf rv \ fY> 1355, 19; r<j3.\cvx» 
1311, 11; 1321, G; r<l>_nA_oo 
1355, 14; r<rV\oxA.oorr) 1117, ;;r<r>(vo 1355, 19; «lj_ja_ML.ro col. 1119, lin. i5; 
y^ n m, -73 1119, 1/4; 1311, 
11; kT r>o \ fY>^ 2077, G - 
r<lj3_\_Do 788, 90 et 91; 792, 
10; 862, 4; 967, 3; 1303, aS; 
1355, i5; 1357, 29 - pA_oo, 
n .\ fY> 1354, 8 e<i9; 1355, 
1 1. 
r^ rrv tY> , p/. TdvmL=o.{» 1359, 23; 
TCr.evM':^ tCjitxoo 457, 11; 504, 
i3; 1153, 19: 1355, 25:r<:=73.i» 

. . . T^ s »-^ 1356, 1; •73 (» 

T^->vv\ col. 1359, lin. 17; -7x00 
r<fi^cv_=r) 1358, C c( 8; 7a__oo 
tC' «^ . fv> 579, )4; 1337, 7: 
1347, i3: 1360, not. 21, confer 
^..•KVv -p. fY>; r^LrsA r^Lrrx_M 

572, 3; 1356, 5; r<^ -n oo 

tCILvjo^Ka 1355, ultinia; -^ r^ 

>_A * moVv 1355, 93; •^tY> 

. »-\^, _j-aVv.d^jCio 579, i/i: 
1337, G; 1360, i/(, confer -7x00 
r^!£U£o; «1dj=o^ 1358, 6 c« 
8: >__) mi =0 ca 1357, 1: 

•7V fYV-TTi fYt-D Col. 1118, //». l; r^Txooirooxo col. 1312, //«. 9 
T^rrvm,tY> col. 1359, //». 1 9 TCfV.yrTam. fY> 1359, r<r »-rx-t» 1117, i3; 1357, penultima; Kjrrvcw-T» 1117, penu 
1 o c< 11 aliud 1117, 
1117, 12 e/ «e^. 
11: 1357. r<r>rM pen. ef w/<. e< 
«^vjyy tY> 1356, iG 

1357, 2/1 - Tif^AroLXio 71, 1 
ai; 75, C; 665, 8; 667, i5; 

1356, 18; TC:rV\o\tv.rrv_co 131, 
19; 1372, 93. 

r^^AO-m fY> 1724, 8, cf. \n.~T\ m in 
hid. pers. — r<!L.V\ev_ro_a> 1357, 

7- 
X^^\^-rxxo col. 1357. lin. i5, confer 

T^S \^ \ -n fY> : fl/m(/ 1357, 16: 

aliud 1357, 20 — r<L.-S \^,*txjo 

1357, 99. 

u\_rrx_£i> 1358, vltima; (nV\_^_roLOo 
1359, 5; UN^(V:a.r7>xio 1359, U: 
aliud 1359, C e( 7; 
1359, 8, 10 et 12: 

1358, 10; yYro^ft_xoTSf 1359, 
i5: w\-__roV\ — oo^ 1359, 1/1; 
UN. -tjX fYv -73 1359, 12; aliud 

1359, 9 e< 11: rili.r73_oo 1358, 
ao et seq.; 1359, 9; aliud 1359, 
1 et i3. 

r<A.r7xoo 1359, iC. 

rs^S \. \ ~7xoo 1359, penultlma, confer 

r<f-Ax^-7X£o 1345, 9; 1360, 3,con/cr 
■Hram, tw.fin /'« /«rf. ^'e''*'. 

A^.roLmro 1117, 91: r<A.i.rrxxsAm 
1117, 19; 1312, 3; r<Aajrooxio 

1312, 3 e« 5; r<f^o\ \-rvtw-o 
1117, 99: 1312, !x. 

o-nw=oVv_ttfr<f 1313, 3; r^xxrooxo 

1313, 3; aliud50, 11; 1313, 9, 
5 et C; 1879, 9; 1888, penult.; 
aliud, pl. ^*j3.roevx^ 814, 7-9 — 
f^^ Tt -dVv Mt<f 1360, i3: 
T^-S_rv-rr>,tY>, T<f^cv.^jarOLOo 

1360, 11. l/i8 i*wv».vrv> — r>,*\ m TClA-»-V_a> 1363, IQ - T^V\-i>JOiJ10 

1362, 8 ct 10- «li^Kf^ "^ 

1362, 10 : KL.A_»i-^ '.xo 1362, 

1363, 19 " r^^ \ tvx -73, plur. 
r<^\fY\~n 1118, 3, 5, 9 e( sci/. 

i<fi^-i_co 1360, iJCK.; r^xxjM 1363, 
3; KfWx» 1368, 18; >iVvao«f 
1363, 3; rsf^K^ 1360, u/f.; 
1361, /1; «f^or:^ 1360, uft.; 

1361, 1 e< 3; «f^^ojjjso 1363, 
i -- ri[»»jso 21, i3; 349, 9, 10 
et i3;380, 16; 1363, 5. 

rcr-K\\ fY>, Y^\^sJ<jxo {awtjyopos) 
col. 13, /. i3; col. 1361, /. 7 e< 9: 
r^Va-V^vj<^\j» 1361, 6 e< 10. 

r^ \t> > co 810, 18; 1361, 19: 

«^S^AXJM 1361, not. 5. 

V^TC^rttYvt-Tacujoo^?) 1362, 21. 

\\fv> 1362, q3. 

r> \, » \ fY> 1363, 17: r^^Y, \ m-73 
1118, Kj; 1362, 6; «l\,a_>_co 

1362, C; aliud 1362, no«. 12 - 
r^Vj^Kora^An 'f^\j »\fv\ 1363, 
6 — rslXrrxi^ r^^a^HcvI^^iJso 

1363, 1; cf. "%^ v^'ks.\c\x>. - 
r^\,\(-t\ 1363, 20. 

■A»\(v> 1363, i5. 

Klp.fi&\.oo(?) 1965, li. 

Ss\fY) 1364, 20 et seq., cf. \ \v\ff t. 

Aa.\ fY> 1361, 16; ou^oijDo 1361, 

i5 et 16; rj^rCrA-co 1361, i5. 
i^ »-t . t iv> co/. 1363, /m. i3 et iU; 

T^Vvorv»\fY> co/. 1363, /m. i3; 

T^t.rwa.^ 1317, 6. 
rC^^ncv-i-co 896, 2; 1362, 18 et 19; 

fl/tW 1362, i5 c< 19; aliud 1362, 

«o<. 22 — r^ S^ \ fY) 1365, 2; 

eo/. 1973, lin. 7, c/l ri:f\i!,*i» - 

rdja\vxo 1365, 3 et seq. 
rd—co—ctf 1365, 12: aliud 1365, 1/1; 

1501, 3; aliud 1365, 16 - 

T^Vv.fiOLitt vide r^Vv^T^^ . 
T^o\mxy> 1171, 8; 1365, 22 et seq.; 

1845, 9. T^S V fY>fY» {aeialpov) 1366, /i et 5. 
T<rsfY> 1366, ult.; rif\.fY> 1366, pen. 

c< uft. ; r;f.\fY> 1366 , ;jch. ; 1367, 

1 et seq. 
rgf^ s fY> 688, 7; 945, 8; 1114, 20; 

1300, ai; 1366, 8 etseq.; 1718, 

3; 1742, pen.; 1743, i4 ct 17; 

1745, pcn.; ■!\a ^__co 1366, 9, 

forsan leg. iyKM sed cf -^v-^o-co 

1745, nol. 16; ri^v«w.ojso 1745, 

uh. 

\^ '^ 1366, 22 e( 23; aliud 1366, 
21; \ «^ V fv>»«^ 245, ultimu; 
.\^sfY>-r> 1366, 21; n/iW 1050, 
G; 1366, 23; rilfVo \^ * s fY> 
1366, 24 - rt^ \; s>yi fv\ -p 
1122, 19. 

n>sfv> 1367, 5. 

T^o\s fY> 1367, not. 3. 

•\_j>_co 1367, 7; rslA-S-«woxo 1318, 
ult. ; r<l\(\i^ 1366, 19; 1370, 
7; T^^o-\oi_£i> 1366, i5 ct iG 
— r^-Ss fY> (Jui) 1367, 9 et seq.; 
vi:\ -\ v\s^ -K:^ 37, 4; 826, 1: 961, 12; 1359, 18; 1369, 
/. 24; col. 1699, /. 3; rs:fS s tY> 
rj* rv -no fY> 1369, uli.; -^ v <« 

T^Vv ^ co 1369, i5; S ^ oo 

T^ y -73 X— co/. 1369, /m. 17; 

.^.^oOTVns fv\ col. 1370, lin. 5; 
0(Y>— >-A T£fV\^.x» 1369, 22; 
T^-\i_a>, r^\^_£», r;^^\^_fia 

99, 1 {ubi kfr. Twi-S ^ Oi loco 

T^-\mo); 1369, 20 el not. 4 — 
v^'k\\^.£o , pl. r^Ss fv>, ^■Ss (v\ 
(wutii c( iua.) 49, i5, 17 e( 18; 
1366, i3; 1369, 23; 1370, 8- 
«^_\i_tt> 1370, 10. 
X-^-fio 1377, 1 1 ct seq.; .°i t. °i. M 
1320, 23; aliud 1373, penult.; 
rt^^S.Pifv^ 1373, ult.; aliud 1373, 
q4; rsT-^.^ fY> 1373, 22; 1376, 
4; r£rV\o.°i ..."v fy> 242, 9; 1320, 
a3; 1373, 22; aliud 1373, 21 - 
ri"°>fY\ 1370, i2;r;^°>(Y\\ 977, 8; aliud 1370, 18; aliud {arrala) 
179, 20, c/. 770, i;1371, 18. 
V ' '^ 'V 1374, 7, ef. V\.*\.fio supra; 
^£^.^^»1372. /)en.;T^Vo^x»V\ 
2077, i5 - rcrVvjt.rcf tC^^x» vide 
suh Ao fv> r^VvA- co, plur. 
KfVvoStjao 1372, qG: 1377, 10; 
rcrVx^vzTijoim r;fV\°>fY> 1378, 
3; K^-\<7»__i V <v cv^ 1378, 5; 
rCTS tYx-> rslA.Do 1370. iG: 
tr>V\ °k fw \ CT>V\°>.rY> 1370, -17; 
«^TVvaA-oo [u r;:rV\°>fY>?j 1374, 
3 - r;r.°>fY> 1373 , 1 ; aliud 1373 , 

2 , cf t^V^J^ . 
r^Jiv.o_^_£» , ■\_^_>a_a-co {aTcbyjOi) 
1371, 22, confer 1372, 9 - 
r<f .ttft ^ <v> . \^T\ft <V fY> (^jro 

Kf^QQkfYi) 1372, 21: 1845, 10 

— rSjoajM 1372 , 1 7, c/. TClvoaj 

— r^rv tnci^K fY> 1372, 19. 
r:^\^°>fy> 1374, 17; 1428, 19; 1429, 

2: 1670, 11. 
r^.\.>°k tY> (i^EC) 862, G; 1373, 9 et 
seq. — t^-SjA-co (oTre/pa) 1374, 
12; c/". 1374, 16; aliud vide sui 

«<^ ^ \^\ *^ f^ vf \ > S^\ ^ fv>, 

K:,j3\°>fY> 189, Qi: 1374, 2q: 
1793, i5 - TcL\o\ °k fY> 290, 
iG; 1374, 18 etseq. 

T<"\°)(Y>1373,3; 1375,1. 

r^jioS^ 1376, 3, c/ «fVvcoAjBor!^ 

— ■^ \ tvt «X co \,avy.'^s'k)Mv) 

1375, 5 et scquent. ; oj3j\.coAxo 

1375, 9 - S.t»°vfY>V\ 1375, uli.; 

1376, 1; rcTn fY\°L (v> 1376, 1: 
Yc^^Vft'^ «vt«\ (VI 1375, })enuitima ; 
*t^\ <vt <V/\ ivi col. 1321, lin. 1: 
rcrV\a-S__M^o_f» 1320, 20 — 
y<^\ M<\.r^ 1375, 1 1 et sequent.; 
v^-\.>vi<\ fvi 1375, ao. 

T> «V ^ 1376, G: r;li3.^tv> 1376, 5; 
TClgv-.>°> cv> 1374, i; T3i^Vvfio=o 
1376, 8: p_^_fio_=73 1119, 1; 
«rVm.rv . °>(v> co/. 1374, lin. 1; kT^o 1376. Im. 5; ^Kf 13..^ crt 1376, 6 e< 7. 
■K °t fv> -T3 1119, 5; 1376, i3; 
Q-K S m=nA co/. 1320 , penuh. ; 
TCf-Vacu2o 1320, pen.; x^^S^xa 
col. 1376, /hi. 1,3: r<ff=\°itw-r>, 
«f^o_i\_S_co^_=n 1119, 3; 

1119, /1. - \_2k_co 1376, 9; 
«f\jAj^ 1374, i5; r^-S_a_oo 
co/. 1376, /. 11 et 12: o "^ tv) 
^..aAv^ot:^ 68, 23; t<r-=v-a-oo 
«^^•\qkS 1376, 10; ■=v_a_co 
■=v»x.rs:r eo/. 1376, /.19; •=v.^_co 
vLim-:^ col. 1376, lin. 18; "_co 
_»_3r>wj-=\_r3A 1376, 19, con/er 
_iC73j\=jn; TCf\_^_CiO 1376, 9, 
10 et i2;«fVva-=va.£ol376, 11 - 
y^\ \ tn 1375, i5; ,oja\aj» 

^-i-a-ao—ja 1376, 17; S a ta 

«:^r73j, kHsol. 0°^!^ 1376, i5 
- kTX V^ ^rrt 1073, 7, coiifer 

" a cotcT - «foS a 00, 

TC^^aA_a_oo, TCr-\a-=vaj5o 682, 
2/1 e< no(. 20; 1377, 5, confer 
r^aS.^j2oT<f ~ 7a.a-=vaj2o 1377, 
3 - •«<Ln_=r>\_^_£o 682, 22 - 
»=ja-=v^.oo 1376, pen. 
Klnjao 1378, 10 et pen.; aliud 1378, 
1 8 , vide vHiXias^ sub ^c^xa . 

r^~\ r\ fy> 1379, 19 — t<f n ~-i. n rv\ 

(^LX«,)1379, i3. 

T^\=3ax>jBo, Tdj-=vr3arv{v> 373, 10; 
1380, 7 - Ki:^a_n,-oo 697, 1; 
col. 1380 , lin. 1 9 , c/". T>l^aj3v — 

no ooa >a n co 1381, 17 — 

r-^t^jCisxi^ 460, 1; 1383, 2 e«3. 

. \^ » T\ m 1386, 7 — T^ \^ T> {v> 
(o-xOtos) co/. 1383, /. 9, in fflossa 
jA=wj_jiJl = (ppi-yysXXirrjs , juxta 
Sieffmund Freenkel; aliud col. 1383 , 
10 — TiTsY^rvro 1383, note 7, 
vide v^\\.~ryj^. 

it\r3 > r> . fY > 1383, i/i, interpretatum 
per > r> — oor^, serf con/cr fert. r> \ c -A, O-V-CO 804, /.. aA_»_c XO ((TXippOl) ril\»jaco 1384, 3; «:^aj3.xio 1380, 

20. 

vif ~nn it . tvi (o->7X&j(xa) 1346, 20; 

1418, i5; v;^or>fY> 1381,6: 

r^^^njaoj^ 1322, 10. 
\>\ »-it i-t rv\ •'va T\ \ » r> (Y> 771, 16: 

876, 13; 1383, h/<.; 1384, i, cf 

(Txlyxos. 
x<^\%T\ro, 1386, 6; ■^jv.oo.ro 1386, 

6; ■ »v «-> M-n col. 1119, /m. 6; 

«^v»-i(v» 1386, 1; Tw-*^a-j3_ttf 

1381, 21 et 29. 
•=vjaj5o 1386, i3; >ia-=vj3.£o 1382, 5; 

1386, i3; rii\j3jso.=n 1119, 8 

ei la: t^v»^.. -S rv fWTj 1119, 

1 2 ; ■=> i-> >v> -rt co/. 1382 , //». 7 ; •\j3jM^^T^ 346 , 8 ; T^-=vaT\fv> 
1382, 5 e« 6; «f-=voJ3.£o 1382, 
/i; T^Vva^ojajoo col. 1383, /. 1; 
r^V\aSr>fv>-r> 1119, 8 ef 10 — 
T<^-\xvxij, T^li^cnJSwC^ (jtspa/a), 
p/. rcritva»\j3JM 296, 17; 1379, 
lU: 1386, i5 ct 16, cf. Addenda et 
corriff. Indicis ffrmci. 

viy\j;o col. 1389, /.17; cot. 1390, 4; 
rcfWj-=v_c»9 1390, 3 - Tcf\_oo 
1386, 29 - rc:f-=v£o, ,-=voo 1386, 
23 et ult.; 1387, 1; 1389, 10. 

.=-=voo 1387, 3 e« 96, ^Sjio 1387, 
U-. T^-r3a-=v 00 1387, 25 etpen.; 
r!:rVvo=3o-=vxo 1387, 95. 

.^^•=\ 00 1388 , /i ; aliud vide suo loco 

infra; T^i^^jM col. 1123, lin. /i; 
.>!^Vv.ttx=r» 1123, ietlx; 1387, 
6; r:Li<K_Do 1123, 3; 1387, 6, 
9 e« 10; r;:^W>_i^\_£io 1387, 6; 
v;^^ \ VySVv (vv -73 1387, 6 - 
rcfVvXa-vco 304, 17; 1388, 5, 
cf T^Vvr>a-=vxa — T^Vvi^-=v_ca 
1389, 18 - rc^O^o-oo 1322, 
pen.; r^-^!Ss\jM>=n 1120, G. 

Va-=vxio 1387, i/i;«^v\x5o 1387, i3; 
rsft\__.\_oo 1389, 23; l/i9 

OAA^oo 1387, i5; aA\Vv_f»T^ 
1323, /1: rc^v=vo.^ 1323, 1 e<3; 
tC^aS fvx -73 col. 1387, lin. i3; 
refV\aA\xbo.ro col. 1323, lin. 3; 
rcfVvaJA-=vooro 1120, 17; 1323, 
9 - TcLa.-:v=\a_oo (?) 793, 12, cf 

.=30j-=vjqo coI. 1120, /. 1/1, c/! .r>«n\ 
r3O9\xb0.=F3 1120, 10, 11 e< i4 
aliud col. 1120, /m. 19, i/» et i5 
riinos-Sojio 1323, 5. 

rcfa\j^ 2009, 16 .^\_oo 1387, 
)(/(.; 1388, 1 - •^a\x^ 1388, 6, 
cf. .^^•^v fv> in Ind. pers. 

m\ — 00 col. 1388, /tn. 11; col. 1389, 
6 ; toV\_m\_oo , ,o»_jVv_>i\ ci> 

1389, 7 e( 9; rclii\_co 1389, 3; 
r:lyj_.\_oo 1389, ult.; 1390, 9; 
»030j-ArCf ,^\x^ 585, 5: 1391, 
k ; ojVv>i\xso , >osjVwi\x^ 1389, 
8 ct 9; u\ fv> \ 1258, /t: 1389, 
1; rcL>i\_Qaj3 1120, 8; 1121, 
3-5; M\jMr^ col. 1388, lin. 10; 
>>jaVv>i\x^r^ 1389, 2; m\x^ 
1258, /1; 1388, 9; 1389, 1; 
rd^jal m\.om col. 1389, /1«. /i; 

m\ fVX TJ 1388, 10; v\-=t ~x -r» 

TcfVvXm 1120, m/(.; _m\ fvi,.-73 
,ojo \ v^ 1121, 9; 1323, 9; 

1390, 1; ii\_£DV\V\r:r 346 , 9; 

1^Ji\_00 1388, ult.; T<^JAi\O-O0 

1323, 7; 1388, 8; 1389, 8 
T<lyja\jM col. 1388, lin. 8 e« 12 
TcfV\a_>ia\_xso col. 1388, lin. 7 
rcf Vvo_yi_»\_ci> co/. 1388 , lin. 7 
r^V\oA>i\xsocr> 1120, 7; 1388 
u/f. — r^ Vvj.iia\ fW73 263 , 1 1 
1120, 19. 
J^a\jao 1388, 25; - jv \^\ ~v « 
1238, 5; J\^\ fv> -r> 522, 3; 
^jJ^\_oo.ro col. 1388, lin. 96; 
.__aJ^\Vv_ooj aJ^\^ fw -n 
1123, i3; ^\Vv tvx -73 1388, 
pen.; rd2^\xso col. 1389, lin. 10; 
r:l!\,\axo 1323, ii; 1389, 10; 150 f-KS^ -A^S. T^V\ea2^S^ftjaco 1389, ii - 
rc^y^^^tv. 1389, 19 e< i4. 

y\jja vide y^\s!0. 

Vvr^.-S.jCo 1782, ii: ^-Kjsfti 1390, 7: 
ys_.S_M 1390, 8; r^ "> i-S— co 
1390, i3: VN^VvfiorsT 1390, 9: 
aliud 1390, 11: «v^aVjsai 1390, 
i4;wsAVvm=o 1123, 19; 1390, 

10 et i3; ^ -^■aV tw rr» 1390, 
i9;«;ii.-vco 1390, G; 1391, 19: 
co/. 1782, /w. 10; rd— ^a-S — 00. 
T^^cva.cv\_c«s col. 1384, lin. ili: 
KfVv<w.-S.xio 1390, (j. 

r^=Oj-\jso 1392, 3; 70.^x0^ 1391, 
93; 7o-=vxo 1391, 93; 1392, a: 
T4l_=o-K_fio 1392, 1; ya\—ca-!^ 

584, 91; 585, 7: 1391, ai; 

«LjkV\_=o-=\ co co/. 1391, «/<.; 

r^i^aro-Sjia 1391, ao. 

rdi-vco 13, 9; 1392, 5. 

r^Loo^\_co 1390, i5; oo-=v_oo 1392, 
i3; r£lfio-\_coJ33 70, 11; 1390. 
16: aliml 1374, 8; riL-oono—co 
1324,«//. -kT^o^^-co 1392, 

11 — «^ i-t . <v«-=\ tv» 1392, i/i — 
PL»=nuiwS-cw (?) 1392, 17. 

1<^\iiO 1390, 90; TCliAtCf Jk-iA-DO 

585, h: 1390. 17 c( aS; 1391, 
4; owAr^ r^s.»-\joo 584, pen.; 
1390, 90; «Li^-=v_co 479, 6 - 
rsL_i^^v_co col. 1392, lin. 18 - 
t<fi(v£Uiw\x» col. 584, /iH. 17: r^VvjAiw-=voo 1392, 91 el pen.; 
^\iJis^s^m 1392, •«3. 

oucv^-vfiod 1258, 1; rs^-\^ 1393, 
5: Klf^a-=v_co col. 1388, lin. 16: 
Y!::)s\^\cuio 1325. 1: 1393, o 
r£la-=v_x^ 1392, ult.: kTA.V^ 
"jQOA f/(/e .sm/i rd^^^ . 

rs^S-co 1391, G e/ 7: 1325, et 8: 
r^Vv-ja_j-=v fv^ 1391, 9; pS_oo 
1325, 7: 1393, iC; o-_p\_co 
1393, iG: T3^ tw t 1258, 3; 
TS-S fY> "73 co/. 1121, /iH. 9 e< 1 1; 
r<lj3\_co_=JO 60/. 1121, lin. 10; 
Vv-p-KV fY)r^ co/. 1393, //«. 17; 
cvx»-=vVvQ3«^ 1325, 10; 1391, 10 

et u; TS^^Vv ttx_=o 1123, 9; 

rsLj3\_jDo co/. 1393, /ih. i3; 
t^Vojaj-=v_M col. 1391, /w. 8; 
r<:fja-=vo.fio 1121, 19: 1325, 9 et 
3; rcfVvft_i3-=v_fio_=n 1121, 8; 
1393, a - ^-^vjso 1114. i5; 
1391, i3: p^-=v ro, r^* x\ i-=v-oo 
1391, 19; 1393, 18: Kl_n\_oo 

1393, 11 et seq.; rcfVv nS c^ 

977, 10: 1330, 17; 1393, 18 et 

19; r^Vvo n'=\ 00 1393, 17; 

rCljaoS tw -73 1114. i5; 1391, 
i3: r^ \ S^Hao rcrn_.r^A "=n 
co/. 1114, lin. 17: TCl_je»-\n "=o 
r£jJ3AAQ 1114, 18 — r!ij3o-=vjoo 
245, 8: 1388, 17; 2040, 1; 
po-=vVv ajTCf col. 245 , lin. 8 — r^V\ X30-S 00 1388, 19, e/. 

y<!'\\. \^\ 00 ,■ aliud 1388, 19: 

1402, 3. 

r£je.Q-=vjio 1388, 96. 

>xjWvc^ 1396, 3. c/. r^VvxioT^ sub 
rd_£^w:f; Wv_Do_=o 1123, 8; 
«l^VvivjMC73 col. 1123, lin. 8: 
VvVvivoorcr 246, 1: 2019, (i, c/. 
rdxor^; r^^Wvjao 1325, 18: 
rd >ftoVi(voo.=o 1123, 7; 1325, 
18 et 19 — r^Vv_co, TcfVvr!l_oo 
co/. 1296, lin. 'i:col. 1394, /i'n. 5: 
«:fVv=7ia.QrC^ '_oo 180 , 3 : 1295 , 
ult.; r£fVv\Q_ii "_cc 1296, 3: 
1394, 5 - rcrVv.00. i^^tw^ ty» 
1296, 7: 1394, 7: rt/fW t«ie ««6 
rC^iv». 

rtr^ivoorcr 244, 3; rcToWj 135, 5: 
1394, 1/1 et seq.; rdjoVLjDo 90, 
a/i. 

r<l.Vvxio 1394. 18. 

SoVvc^ 1394, 12: rc^A_.Vv_£» 1395, 
3; T^^Sj^vaj co/. 1394, lin. 19: 
^Vv^ tYvro 1122, 9; 1394, 8: 
aliud 1122, i3: rcTAV-oo 1122, 
i/i; 1325, 91: 1396, I et 1: 
»e^-=tV\ (v\ — 1 412, i3 et i4; 
rc^S^ fY) 504, 90: 1395, 1 e/ 
scj.; Td»-=VQVvc«> col. 1394, //». 8: 
rcSoVvxio 1394, 19; r^SWvjso 

1325, 91: r^Vvcv_j-=vVv tw ro i 

1325,91. rsfvv<li^ 1397, /.; aliud 442, 9; 1397, 
G. 

rdXrc^ 1397, 10, e« rdXi^ 1434, 
G. 

rCi=»o.iw 1410. 8; r£Li40_:73A ".i^ 
1410, 9; r^»xwQ-=v "ii» 1410, 10: 
rclvviojt.n "_sw 1410, 11; "-iw 
Kjota 1410, i3; rdviii--^ "i.- 1410, i4; rdj-^-Mn )(nc»=3o.^k_ 

1410, i5. 

rC*— »^ 771, i5; aliud sui jaoiw. 

ri'.-»^.. 1401, 3; rcrVv*:3.iw- 1402, 
3; rcT W . -» s. . col. 1401, G: 
rclj_v=»ojs_ 257, i3: 800, 19; 

1411, 1: rcr>A\i>v<A '_5w 1410, 
?///.; «^soj^v "-iw 1411, 1; "_:s-. 1411. 

ril=oj=7iii 1411, 3; >_: 
1401, 7: 1411, 8. 
Tv=3.i^ 1398. 11: 1399, U N- •" iJ; A. 585, 1401, 19: -^- _:^rcr 1398, uh.; 1400. 9: A=3.iw 
1399, G; rif^.x.->.>>. 1399, 9 1 e/ 
. 1397. i5: 
. 1401, i3: ^ 151 1401, lin. 19; ^ Vv«^ col. 335, /iVi. i3; •A-:v=3,ii-V«^ 335, i4; tx. Ti . s .afc^ 
1952, aa; 1996, i;tv=3^W«:f 
1952,7)6«.; t<fA.-T. s »-r> 1174, 
«//.; 1952, j^CH.; ^ — > . >. . V v-at-=r> 
1178, 3/i:«^v_=3_i.^ 1397, i5; 
1398, 7: 1399, 7: nr3.5w 1397, 
16; 1398, i5; i<^\ -v>^. 1399, 
16; ^nri^ 1398, i5; ^-t>w. 
vila..lro 1399, uli.; aJ^ ".i^ 

1400, 3e<se(7.;,<T>aA=3.^ 1400, 
1 o ; Q-^x—vs., , y^^Q-A.— tv. 1398 , 
i5: 1400, 18; r<^\or3^^ 1400, 
18; y^^oAa — >. ^. 1400, 19; 
t<:^Vrt . — t ^ col. 1401, /. 12: 
aliud col. 1123, /.17; r;^\.-vs.-73 
col. 1123, /.17; r<f^ca-A— v\T> 
co/. 1123, /.19; OJ^cu^—vsm 
col. 1123, /. pen.; r^-^ ~^^ .(\jc^ 
1952, 22. 

r<r \,ft ->. ^. 1401, 1; ^o ->. N>. 
r^r>a>\=> col. 1400, lin. nlltiim; 
x<r \ ->a,jv>- col. 1410, /. ai; 
r<l\^..-\^>. 1401, ult.; .\j*~y'^ 
oaXi^ 1402, 1 r<l\^.r->s.. 

1401, 17. 

S->v 1402, 16 et 18; n -> s..V\^ 
2096, 9; r<rs -> >v 1402, 1/1: 
r^ {v>o-.=r>-> -S— >N. , 1402, 17; 
r^So— vs,. 525, g; «^V^ — > >^ 

1402, 19; rs^^oSora^ 1402, 
i5;r<:»-=\o=3iw. 1400, 22; 1402, 
/.1/1; r<?\=>o>^ col. 1411, /. 9; 
rd_A-\ — V \ -T> col. 1124, /. 1: 
r<fVo->\--». >^.^tvjo 1197, 16: 
col. 1402, /. i5; »«^^ -> v -« 
r<f >^S -> \ -o co/. 1123, /. «//.; 
■\->^ r<f^=>ajr73 1124, 1 - r<r\: 1402, 7; m^\^i r<i»--\r<^\ co/. 1402, /. G e( i3: 
r<r>rtAv<\A r<rs-».^ 1402, 7: 
r<l=»xjn r<f\=xii- 1402, 10 - 

r<^^^ -^ ^ col. 1400, /. 31 - 

r<^^S->>>.. 296, 96 - -A -vs.. 1402, pen. r<l. r^ —i ^ 1402, 1 1 — ..-^■S— vs.. 1403 , 1 . 

r^Ty-ts. , col. 1400, 93; co/. 1403, i; 
r<rV\ojt.a:3Jsi- 1400, 23. 

r<r-v\\.-73, ,jC3>i»,^^ 1124, li. 

AO V^s. ■ , r^Ao_\^N. ■ 1403 , 6 e< 7 ; 
r<rV\oAai^ 1403, 7. 

A\^ 1404, /.: olv^ 1404, 93: 
.\ S^N. 1404, 3 et /i; .\ ys -» 
col. 412, /. penull.; v^.\ NvO.^^, 
r<fV\X^a^, r<rV\a v \ \^s -r> 
1411, 1 1 - r<r\Vs. , TCr^tAis^ 
1411, 7; r<r^o>(\ T<l\-5^_v_ 
1404, 17 -r<rVv\v^ 1404,2, 
1 o et scq. ; ._aj'A\»-A S.» 1404 , 
1 — A ^<^ i.- fide infra sub 

r<rr73j^!^ 1403, 17. 

^xV^, r<r>A$-- ^^v.-ysw 1110, 3; 

1403, 23, 93 et s/t; ■ \^N..V\r<r 
335, 25; ai\^^r<r 1403, pen.; 
J\^Vv=o 1403, 93; cmavi^ 

1404, uli.; r<r>.JSi^5i_ 1403, 29; 
col. 1404, l.pen.; col. 1405, /. 9; 
r<r>i\o.>.*v^ 1403, 90; 1405,3. 

•=v\^ 952, 21; r<rSoi.^ 1403, 11: 
r^^aSo St^s. ■ col. 1403 , /. 11; 
r<rVv*-\i!^ 1405 , 5 - r<jfvv,^ 
73, 16; 173, 93; 189, 21: 632. 
8; 633, i/i; 634, 1; 1405, /.; 
1793, i5. 

x\^ 1403, i6;r<r>t.ai^ 1403, i3: 
r<r^ax.a\^ 1403, i/i. 

A^_ 1405 , () ct seq. ; f^k^-znrd A_i»_ 
1405 ,10: r<rse.<n Aiw 1405 ,11: 
A*a.Ai^ 1407, 7; r<lA ^\-i^ 
1407, 11: r<r_=73TV-N^ 1405, 7; 
1407, 17: ae-=o^ s. 1405, 9: 
1407, 18; ,^=or<l\ r<r=oA5^ 

1405, 1 1: rCT-jtojA r<r-=OA^, 
1407, 17; AAr> Aiw 1408, 19. 

T<r^A.;ii_ (niy. rad. li'l) 1408, 33; 
1432, 9 et seq. - r^^v^i>^ 1432, 
10 et seq.; *<^ '^ <v\<\tv r^-\x^jL. 
1397, I Tsr^r^lswTv^ 1408. 5: TdA-=o->i' 1408, 6 r<r»A>w (;•«(/. nj'l) 134, i8; 1408, 
9 ; .>.jv:k.=3 w_Aiw 1407, pen. 

1405, 9i; r<r-:\^sw_ 1405, 18; 
1406, 9.h; r<r=3la.-^ "sw. 1405, 
17; r^Ajtviw 1406, 16; Ajnii-_ 
1406, 18; ^.aja^^ 1406, 19: 
«i'^oA_.^v_5.-. col. 1406, /. 22 - 
r<rA-:\o-Si_ 1412 ,19; aliiul 468 , 
19; 1412, 11 et i5; 1518, i3; 
1584, 12; r<r^oj-:\-^a^ 1412, 
19 et ilt. 
r^Aifc. 1405, 12; oAjiw ,Aiw 1406, 
5: oAi^. r<LAii_ 1406, G; -.-^i^ 
1406, 7; ^^^ s \ 1259, 2; 
,A_iwr^ 246 , 7 c< 9 ; .-^n V \ 
1258, 99; ,_>_^v...v_> 1258, ult.; 
ymcvi-^v^ 1259, 3 ; ,o]._jlAO'X^ 
col. 1259 , /1 ; r<rA>wr<r col. 246 , 7 ; 
aA>wr<r 246, 8; r<rnv=o 1124, 
9;r<r.Aiw 1042, g; 1406, 3, 8 
etseq.; T^^-n>w col. 1407, /. 3; 

TCr.-:\CViw 1412, 17; T^ » .■A N. , 

1406, pen. 
. 669, 1/.; 1405, ih, et 

r<r-\r3no.^ 1412, 16. 
1405, !*/<. 
7cv.Aiw 1407, 93. 
Aa^w 1407, i3; AT\i^ 1124, i5; 

-A-:Vi..Vv=0 1197, 17: %A-:V^ 

1407, i3; r<:x.\Aiw 1407, 19; 
r<r.\tvovw 1412, 18. 1407, 8e«2o: 1407, 8 ....j\i.=o 1124, (i; 1407, 9 ei 21 
r<r>-^i.ro, T<rV.>Ai.=o 1124, (i 
1412, 19: T<r>-Acvi_ 1412, 19 et 
seq.; y\-^<M^ col. 1412, Un. 90 - 
T^^vik- vide supra sub x^ss.'^.^ . 

Ttrxj-^iw 1408 , 8 ; TCrj3..-^iw 1407, 1 . 

«r^A.^ 1408, i/i: aVmd 1408, i(i: 

TCr^O-Ai^ 1406 , ! ; TjrjS-ACV.^.- 

1412, 2/4; 1413, 1; r<l.ar<r_a. 
r<r>-\Acvi».-^ col. 1412, l. penult.; 
r<r>SAi.=o 1124, i3: 1412,/)eii.; 
r<rVai-=\-^x=o 1124, 1/1: 1412, 152 AoviK.Vv ih; Tef\_.^%_i^V\ 2077, if) 
■S^v^ 1408, 1:5 kL.-\^\-«^ 
1330, 0; 1333, i3; 1334, 3: 

1408, 15.1804, 1. 

^AOX^ 1409, 7; >iAC7ia^ 1409, 8: 
oiV-^<7»_Sfc_ 1409, 10; -^tn \ \ 
1259, 9 d la; ^^-Aoaia 1259, 
G ; i^-^m^ 1409 ,19; Aj<Tii»-. 

1409, 99; ^AjcTiiw 1409, 19: 
■nrrt ■V \iycf col. 335, lin. i5; 
^^oii^^^ro 1197, j>en.; 1198, 
1: ,..i-.Aav >> 1409, i3 el i5: 
>jaoAoiiN.Vr^ col. 1409, /. 93: 
w^Aor> s.>\_i col. 1238, /. 9: 
-jnox-i>-Vv_=o col. 1198, /. 93; 
OjVvAOliwr^ 1409, 10; ■Aov vt 
1259, 19; .^Aox^ 1259, 10; 
^-Aox N m col. 1409, lin. 19; 1409, 9i; ^- 
col. 1409, lin. 17: 
col. 1413 , /. 3 ; x<^j^o3.^V\_=o, 
r^^(M-A03,i»-^=o 1124, 99. 

T_5" '^ 1409, ■pen.; t^^(xjoi. N... 
1409, uU. 

«iTaoj^ 97, /i ei 7; 335, 16; 1410, 
3 ei h\ -Koj—swW 335, 16: 
«iJAOxi»» 1410, 6; rCf^a^HoJJ». 
1410,3. 

»<V2>* 1413, 11; 1414, uh.; w^a v \ 
1413, 10; ,<xj>...>(\Kr 335, 17: 
«rVvcviw 1425, 3; K^cow 665, 
9 : \<d>ocv^ 1413 , 1 ci 1 1 ; 1414 , 
99; 1425, 5 - ■Kfoi^ 1410, 7. 

C3j^«f 246, 9 2 et 93; 1428, pen.; 
.—i y N.,V\TCr 335, «/<.; 1415, 9; 
r^-t.*^., 1429, 1; vi~\ .oj^, 
r^^o\— vi,s-73 col. 1415, /. 1 ~ 
t<i=x*i^ 1428, 19; 1429, 9 - 
< <^-v^ ' ^-t^ Vwra 1397, 
i3 — r<:l.-:\=3cv.Sw 1410, 17. 

:^s«yi^ 1411, i3. 

aT\ojs_ 1412, 1; ^«i^ 1397, 3; 
«:r-\*s^ 1429, G; T<f>(\o-^o«l>w 
1397, i3 - v^^^vc^ 1429, 6; 
^ . ^ \Cin^ 336, 9; «^T V . ^ 1429, /.: t<rA_.o_>.-. 1415, 8 - 
'AcvSk. 1411, 1.") et Kcq. -~ rs^-AO^ 
875. 1 et 3; 1412, 3 cf 8 - 
kTao.^ 1412, /1 - Kl,no_j»- 
1412. (i. 

»\cv.:^ 244, 17 - rd.\cvs>_ 1414, 3 — 
A..\cvs>.., Ajr^\cv>»_ 1414, 8 et 
9 - r^fciraoj':^ r^\or^ 1414, 
19 — r^\o^. 483, 9/1; 1414, 
iG. 

.2i^o.s>j 1259, 18; ^.\^. .s 1429, 
19; ^\ . \, . . N. 1429, i3: 
.\^.s..^r:r 336 , 3 ; »^ \, - ^ 
1157, 91; 1429, 19. 

v\o.i..^rsf col. 335 , 1 9 ; co/. 1413 , 1 3 ; 
r^Qcv^_ 1413, i3. 

Ao s.V^73 1415, 93; Acv_s^V\rcr 
1415, 95; Ao s ~o 1415, 99; 
1416, 1; Ao^Wr^ 1415, ;)en.; 
r<l\o_s^ 1415, 16; 1436, a: 
aliudcol. 1415, 19; co/. 1416, 1 — 
r^cvi»_ col. 1416, /. 3 et seq. - 
\^\y^. 1429,29; 1430, 9. 

70*^..^«^ 336 , /1 : x<:=rx^ 1430 , 6. 

AoiJ 1260, 3; ._oao.ij 1259, 19; 
1420 , 1 ; 1429 ,19; ^oij 1423 , 
3 ; .ariiw 1420 , 1 ; ^."t.s. 1431, 
/. 1/1; ■ .°v. .s. ■ col. 1429, /. 18; 
■°v . s W 336, 5; 1415, 3; 
o^jJi^W 1415, 5; 1429, 20; 
1431, i3; t^r^.s., T<r>!\oAj^ 
1431, 19; r;f>i\ °> s 1415, It; 
rdajoiw 1415, 3; T<:rV\o.^j.j.s.» 
(? scrip. "r\. .y^.) 1429, 21. 
r£laQ.s^ 1419, 8 - ril^o.i^ 
1419, 14; ,oooaoiw 1419, iG; 
^Vvi.co.a«;:rA r^o^ 1420, 6- 
rtf^Aos. , , r^S..^o.iwA r^V\r3, 
\<:rV\\acviw 1420, i5 c( 16. 
-r^^ 1397, 1 1 ; i^j.i»- , rcf ^Qj*Sn. 
1431, 19; i^QQS>_ 1413, 16 - 
^o-s» 1420, 19 — ■\cv_^^o_s^ 
1420, 18. 

TX»iw>(\\<:f 336 , 1 : pj^^^ 1453 . 9 ; 
2096, 10 et sequent.; v^ rv ^., T^^.o.s. , r^^vuoA.*^ 1429. 
91:1453,8: 1457. /wi.; 1458. 1. 

>a.V\-\.s 1432, /1: S_..sj 1260. 7: 
•=v»ik.V\^rcf 346, 10; rc?> 
1432, 9; aliudsuL , s. 
ysj.rr>-A 1432, /1: r^^o-\ ., s. „ 
1432, .',; ^ >^ . ^ -r. 1115, 2: 
1116, 5: 03V\oS . V -oA 1432. 
5 cMi: r^VvM-=\>t-73 1432, (i ei 
7 — ^Sns. , 1431, 9.0: r^S.s. 
1431, 90 -rcrV\\*a.. 1432, 7 
rd^Q s. 1415, 12; 1422, 19: 
r^^cviw 1415, 19; r^V\Q\joik. 
1415, 19 -«^■Sqvw 1422, i5- 
rcfV\-=\os.- 1424, 1. 

ae.o s.. , T<' y.o s- , ■ » .y.o.s. 1424, 
9-19 \<' \ y.o V 1424. 6: 
fc>_oox»xx.cv.^ 341, 3: . » s.t^ 
1424, 6-rCjt.as... 1424, 19. 
col. 1425, lin. C; \\_SwV\rcf 335. 91; 1413, 91; 1426, 9 et ii: 
o\\_s^V\r^ 335, vJi: \\_:fc-Vv^r> 
1198, 5; 1426, 10: «r\_.\_i.. 
1426, 9; rc^V\Qv.\i^ 1426, 9 et 
\U: T^=n\\^ V\o\_»\ s., 1426. 
i3; V\_.Kr\_.\_sw 1426, i3: 
r^\o s. col. 1413, lin. 17; 'jta. 

rcrVvcv_3r>^ . \ v,A 1413, 19; 

r;i\\Q i.. 1413, 9i; .^wc 919, 8 — TC^\ s. vide sub 
a/jW951, pen. - \,i<f\\i^ 1425. 
pen.; 1426, 3 - rCf^Sw s. 
1425, 90. 

1426, 7; >(Vj\.^, cvjviw 1426, 
17; «:^\ N. \, w^\ N. \ 1260, h; 
rcTvxm 1125, 6 et i3: 1426, 7: 
^\_^ :» 1125, 10; 1414, 9; ojVajvi.mA 976, 3: ,\ii->(\r^ 
335, 97; 1414, 1: 1425, G: 
TCr_.\a s. col. 1413, penuhima; 
rcr5i\o.v»\s^ 1125, 10: 1413, 
ult.: oj^cvij\xr7a 1125, i3. 
Aqvs.-V\ 2077, 17: rc:A»viw 1426, 
iG: T<lA\s -73. rcf^(vAQ\ s t». 
rdAv N.o-=73, «:r^(\-^\ S -7 3 v<^\Ni — t^oNv 153 1038, i; 1075, lo; 1125, h - 

y^\»\as. 1414, ii. 
Kj\vw {cf. r\]]^)!)i^lZ, 7. 
«laov-i^ col. 736, /m. Z\ col. 1425, 

i3: «fVcvaou^ 818, 18; 1367, 

i5; 1425, i5. 
refVjoviw 1426, i9; «i\i-co-A "^ 

1426, 20; rilajACTJA 'Liw 1426, 
ult. 

v^Wm^, «f^-\-\\iw 907, 18: 991, 
8; col. 1427, lin. 8 - Kf^o-Kvi^, 
TefVv\^v_JV. 1427, fi et 5: pl. 

r^\a\\ ^ et tcf^tx .Aonv—:^ 

col. 1427, /m. 5 e/ 6 : v^\a\\ s-. 
r^_a]Lj_x3A 1425, 17 — jSv-ii- 

1427, 10 -K:.A\i^ 1427, 9. 
v^\^ 1427, i3;>\ . \,.^ 1427, 

16: ,JS^^W 335, a8; 1427, 
i7;K^w\^N. 1427, iG. 
^^ \ ^ 1427, i//t.; oai<n-\cv_^ -^w 

1428, 9; nLsnxAji^ 1428, 3: 

KijA'.^ 1427, ao; ri^N \^ s» 

1428, 1; t<^ rrt . °i \ ,\ \, V 

1428, /1 ; «f^cv.\\iw 1427, 19; 

«ijt\ V\o\\^s 1427, 20. 

r^\j-> 1428, C. 

<\\ s -n 1125, i5; A_\^W 
335, 99; 1428, 7; «^ «N \^ V 
1428 , 7 : «fVv-Ma r-t.. f.)s\-\ "_iw 
1428, 8; Kf ^ ^ \; ^ 1428, 9; 
«^o\^s.. 1427, i5. 

^Y^ '^Y^ 335, p«i.; «^•=v\^ 617, 
17; «SiiDLfittri "_>w 1428, 8: 
k1a-S\,n. , k:.aS\^.^ 1429, 
i5; 1584, 3; 1715, 16; 1718, 
19 et 23; 1832, ult.: 1877, 19 - 
«r^o\^s 1427, 1/4. 

«ijjt\^v=rj 1330, 7; «^^x^o..^ 
1122, 9o; 1414, 21. 

>i- 1428, 1/1. 

«^ 665, 3e/5; 1428, 16. 

r£r>(\o>i>_ 1429, 8. 

«^ovo>. vide infra r^o-Vk^^ . 

7>\.s. 1430, U; n:»=nS^ 1430, 
8. T^x.,s. 1430, 7; 1431, 9; oii » V . ^ 
«^Aa 1430, 9; ,j!sA 978, 93; 
t<r..»--73ot. ""A co/. 1431, lin. a: 
».^mj.viA co?. 1431, lin. 1; wi^ 
«l^o-Kra col. 1430, //h. i5; ""Sw 
«r \ y-> 1430, ult.; 1431, 3; 
■rx S.^ -^w 1431, 5 : __o_. ".ii.. 
1431, 7; «r\ v^s, "iw 372, 1: 
862, 11: 1430, 18; 1811, i5; 
«TaoV "'.Sw 372, 9; 1430, i3: 
^ . \ > \ -r> 1126, 1: 1431, 7; 

T^^O\.\-73 1126, 9 — T<lxv.^ 

«^cAjjt-A 1430, 7; T^v.^km 

1125,93. 
ocw.s. 1431, 11. 
•H-->.V^ COJ...V. 1431, iG, (/. cvy>^^ 

•^-T.^^ infra. 
\ w -73 •S....S. 1433, /1 - T<rs . s. 

r^— >w.A 1431, 99; v^<\\ .s. 

218, 18; 234, 19; 262, 7; 1429, 

11 {script. T^o\ .S.); 1431, 99 

et 93. 
rttaoaj^ 247, 17; 942, 21: 1341, 

7; 1381, 3; 1433, 5 et 10; aliud 

1433, 19. 
^•wv 1260, 8: n t \ -73 1415, i5; 

■S -> s.^«:f 336, 6; rcr=v_a.cv_».- 

1415, i4; t^-S "v s., , ctj-=\ -^ s. 

1433, i4 e< «egf.; t^Vvo^S a iw 

1433, i4 et pen. - -S-^s, 1433, 
ull. 

\i^, AjA 979, 4: >\.iw 1436, G et 
8;vry\s, 1436, i3;cva«f Aiw 

1434, 1: .Ti^ Aiw 1434, 9: 
A, Aiv. col. 1434, /m. 3; A s.. 

col. 1438, lin. 10: 
A-^ 1438, i4; 
r^\ro Aa>. 1434, 1. 
Ao-5^ 1417, 1; AA_iwW 336, 9: 
1417, i3: ^Ws-r. 1126, i3: 
1439, i3; A^=r», > . \ v -^. 
co/. 1126, /. iG; co/. 1439,/. ih: 
r^^\_\ V -73 1126, iU et 19; 
1438, ult.; r^ \ s 1434, 5; 
«:r^\_iw 1439, 17; 1440, 9 ct sequenl.; col. 1918, pen. ct seq.; 
r;->V\\ s., 1439. a3; 1440, 9; 
1919, 1; r^\ \ s 1436, 21; 
«rV\ \ \ s col. 1437, lin. h: 
y^ \ \ \ ^ co'. 1436, lin. 99; 
«Ao\.iw 1434, 90 ; oAo \ s. 
rCinA^-A 1434, 19; «f.Wcv:^ 
1417, i3: AsAiwW336, 26; 
«f\s\s 875, i3; 1126, 99; 
1439, 9 et seq.; T^^t.ys. ".iw 
col. 1438, ult.; « ^ \ V \ ^ -> 
«:rVvje.£3-^ 1126, 19: 1439, 1; 
r^\ s, \cv-Vi» col. 1417, /1«. 17; 
«rVvl.:.j:r> 1417, i3;>A_i_rr» 
rgT^ -V y. col. 1126, lin. 93; 
«fVvxAi.ro 1439. i/t. 

r^\.ro-A «^Aik. co/. 1434 , lin. G , wrfe 
«Ariiw. 

>\ s 1436, /t: «l\_i_A 1260, 12; 
y\\-n col. 1436 , lin. h : \Av-Tt 
1439, i5; >-A__iwV\«r 336, 7; 
1417, 19; o.\s.T^ 1415, 99 et 
^h: ,jAsw«r246, 91: v^\ \ \ 
1260, 10: «LA__5wV\ 2078, h; 
^\i^ 1126, 16 et 18; 1415, 
«/«.; «iAvjeso 1175, 1; 1953, 
i5; «r.\.s.W«: co/. 314, /. 8: 
«A.iwVvxm 1953, iG; rijAiw 
1436, /t c< 5; aliud 1435, 19: 
1436, 9 : rer^ \ s, 1436, 5 et 
19: aliud 1436, 10; «^V \ '^ 
1439, 11: p/. «^it\o\ s 1435, 
18; «:Ao2w 1417, 11; «ro.\.i.. 
1434, i3: >o \ s, 1434, 91: 
«r)t\o . \ s -73 1126, 8: 1417, 
1 1 ; 1439 ,10; V '■«^ \ . \ V -r> 
1126, 9 e« 11; «^V/N \ . \ V -Tr> 1126, 10 r::rA.^ojc 1953, V »=v,\s. 1434, 8; ■-v\s.^«r 336, 
8; «^..=3a\s, col. 1434, lin. 17; 
«^ ->o— \ s. col. 1434, /m. iG; 
«rV\o=sct\.i.. 1417, 10: 1434, 
i6;r ;f\->\ cv:iw, >Ara. \ cv;^ 1417, 
7;«f->.\\-73 1126, 7. 
«Toli.. 1434, 11: 2045, 17. iMrniMcniE natiokalf. 15A >o\^ — r^ X2>^ : 1039, 17; 1435, 
W 
1136,9; 
1438, 91: rcf^omAiw 1436, 11 - 

^j>=rv\v. 1437, 8 et iw/. ; 1438 , 
99; -^\\\ 1438, 29; "7x\aA 
.»T>.\'w. 1437, 9 — ftjytm^^w. 
1437, 0, cf. cvsasnAw^. 

i^^rv\v. , })L T^rv\v. 15 , 1 5 e( 16; 
1435, 7; 1439, 8; kIpo \ n.. 
1435, 5; 1439, 9; KfV\ax>o\s- 
1435, 17. 

•^v. 1440, 9^; >=73^ 1440,;)«i. 

«::=73^, ;)/. i^^.-n -n, s.. 1440, ult.; 
1444, 8; KTvoiA «^rTXiw 1440, 
9:]: rd-ro.» -n n., 1442, 1 ^ 
r^^ivrTXi». col. 1444 , /m. 1 1 — 
Kriv=73cn^ 1127, 8. 

caav^m^ 1441, 1. 

Sram^ 1443, 10. 

K^vrrxiw 1441, .") ; r^Ajcrx^ 1441, 
7 ; Am.iw^r^ col. 336 , //«. 1 1 : 
rs^tvms., 1441, /i; r^^o_r7x.a.- 

1441, 10; KrXj-ACV=73JiJ33 1128, 

17; 1441, 7 — r^Acvroj^ 1441, 

9- 
«..ADrxiw 1441, 16 — oocvrrxi.. 1441, 

i3. 
\:rx^ 1261, 9; -N^ -n >. rc^ 246, 

«/«.; .^^mw col. 1261, /iH. 10: 

r^>\^-rxi>» 42. 19; 1441, 92; 

1462, i4 el 17: rcf^cv2^cv=73jfc. 

56, 5; 1441, 1 g ; X.vii>i^cvrr)js- 

56, 5. 
^■fc-rvs. 1443 , li - s^-:\x%=n^ 1442 , 

9. 
A33.iw 1443, 17; «fXrTxv. 1443, 

11 ct 17; rd\*=rxiw 1441, ult. ; 

1443, 5; T<:a-\o\^-) ,\jjT>>w 

1443, i/i: ArTXiwW 336, la: 

rg' \ T\ s. 1443 , ii et seq. ; 

r^VAcv=73.^ col. 1441, /1«. i5 - 

r>»\-rvs.. 1444, 7. 
A.KfcVi=7X5w 1443 
^■»JY>T),^V\=73 t'c/ .Vv_33 

463. 7. 

xi..W336, 1.3 
1442 , ; »^-=^< 
aliud 1417, 19 - 
1442, G. 

1442, 7; 1417, ult.; 
p^-rv.s.V\r^ col. 336, lin. i4: 
ri:_ja.=oo_^ 1417, pen.; 1418, 
3; T!lj^cv_x»A ".^ 1417, ult.; 
•VJi_^n "-ifc. col. 1418, /m. a; 
KrWoor7xsw 1141, 18; 1443, 

93. 

k_5>-V«^ 336, 10; T^_»-Scv_m^^ 
1441, 90; r^\rr)cv^ 1418, ag; 
r<lvj^cv=>A "^ik. col. 1418, /. aa; 
w^V-=t -n ^ fo/. 1444, /m. 5: coL 1441, /m. 9i; 
«:f\-=7T. V -73 1126, !</«.; 1441, 
91 - rcf\j.=73,iw 1419, 9); 1442, 
9; 1443, G - Kr-\=o^ 27, 16; 
1443, pen.; rd»=3AKS >w 271, 
lin. l/i; CoL 1443, ultima; et 
T^vrsAr^A "sw 213, 91; •Stti^ 
ri^>AoX.^(;o/. 271, lin. lo; (script. 
y<:s°^aS^=n)il62, 11; 1444. 

1; 1576, 19; «1=30_A, •S._=73_>w 

90/i, 19 {script. T^acvak-SjmA); 
1441, 1; r^ vv \ y.-A 1443, pen. — 1446, 1444, 9. o \ s \ 1447, 3 ; 
1 9 ; o \ >>■ 1445 , aervv, 1444, 10. 
x<rviw^ 2078, 9; V 

» V s.. 1445 
16: 1447, 3;\<Lv_i_j 1261, la; 
.^^cvvia 1447, 3; r«i»vi^ 1127, 

1 c« 3; ^»w=n coL 1127, /m. 1: 
^vii-VKf 336, iG 1419, -V ^ 1261, r<:»vv-73 1127, ti: r<^.\s. 1447, 
4 ; aliud 1447, a cl o: r«^ \ » \ v. 
1447, 9 ; rd:Maiw 1447, a ; 1419 
i;«rVv*ioiw 1127, 4: 1419, 3 
r^Vm » \ \ -73 coL 1447, /m. 9 i^V\ » \ \ -73 1127, /1 - y^.xj^ 
1444, 19: T<^V > t^ -rt «^ ".^ 
1444, 19; r^^ \ » \^ r> j>*. 
1444, i.i: rirV\ -rv \ » '.i.. 

1444, iG rdv-i,.. 1444, 18 - 
A*rdviw 1445, r>. 

1445, G: «rVvAo^v^ '..:^ 

1445, G; «:iw-=\Kr ,-»s 835, 
lA; «L.O.W Lii.. 568, ki; 821. 
.///.; 1445, 9; rt^^s V. :i>. 174, 
17; 191, 10: 568, 9; 821, pen.; 
1334, 17, 91 et 94; 1445, 8 
«f >^ -V \ -s. 67, 1/1: 353, 94; 
rirXjjV\=->v.s.. 1328, G. 

A1A.V 1418, pen.; ygf^»w , 1447, 7; 
^uJw^ivK^ 336, i^^refnvii» 1445, 
10; rwVAvoiw 1418, pe».; 1445, 

)0. 

,oi,iwVY<f co/. 336, 18; coL 1446, 9 
ov-»o V ^Vr^ col. 1446, /. 6 
03)n_>cv-v.^Vrcf co/. 1446, /. 9 
03ev_.o_v_ifc.5^Tsf co/. 1446, /. 7 
. » »0 \ ^^«^ co/. 1446 ,/.10 
^TXkVjcvxiwVvr^ co/. 1446, /. 8 
rwCWi>i.Xm 1443 , pen. ; rd>cvv:>.. 
col. 1445, 93; col. 1446, 5 cr 1 1: 
T^V\— »o \ s. coL 1446, /. i4; 
«^Vojcwiw 336, 18; 1445, ao; 
T^Vvcv-»o \s.V-=n 1445, 90 el 
ult. — rsfi(v»cvviw 1446, 10 cJ 17. 

vvih. - rd^vii.. 1425 ,11; r^^oVv "v. 
1425, 11: Tsi^-rsn ".i^ 1425, 
19; 'K^TXvv v^ 1426, 5; \ \ s.. 
T<!\»T<^ 1446, 99; v^\y^ "^ 

1446, utt.; rcT^oJ^ '_iw 1446, 
ult.; r^vv:^. 1446, 90; wiw^r^ 
336, 90. 

\>^ 764, 4; 1447, 1. 

T^^.w. 1447, 4. 

T<^\ \>> 1447, i3 - TS^v w 1447, 

93. 

T<l^viw 1447, 95; «rv «\ \ s>. 1447. 
penult.; .*\ \ v.^r^ 336, 91 — 
' ^«^ ^ ^ 1419, i5; 1448, a; 
T<rV\«\\v 1448,3. r^mx. . — r^m.»rvSi. ,, 155 I T^jax^ 1419, i5: 1448,5; osjjov^ 
1448, 7 ef 8; t>-\-n-V\«^ 336, 
aa — r^Q-K-A ts^rv.vs- 1448, cj. 

rST^wiw 1448, i5;\<rVo^(u.iw 1448, 
1 8 - ^vs- 1448 ,11— ^aVi.ik. 
969, (i; 1448, la. 

ox^s-V\t^ 336, 33; . » (vx fvvs. ^tvm 
1198, 3; K^ fY> <w ^ 336, 93; 
1198, 3; 1449, 17, 18 c/ 20: 
1934, 5; rLcAs^Cii^ 1449, ai; 
ttf ivin. <v\ ^ fo/. 1449, /. 17; 

\<I=73Aj:k.A rxv^v f>rtff^ 1419, /l. 

Ti^-tfws 1419, 9i: 1442, i3, 17 et 
90; 1448, 9 1 et scq.; r^—t {Ww. 
T^AK^A 1449 , 8 ; «liacTxsk "^ 
115, i5. 

o.i».i^ 1449, i3. 

pjKX5>-^Kf 337, 8: T<ria.otx>>. 1449, 
aa; ts^a-a^Scv^ ^r>.{v\s- 1449, 
a 5 ; T^rvtYxvs.- , t^ ^arvmN.. 
co/. 1449, /.93; W_j3_cft_sw 
TifVv\o_x^^ col. 1449, /. 96; 
Tdnj^oi^ 1419, G. 

■ »,'>\TCf •K.fYvs.. 1450. 11; ^jArr» "^ 
1450, 3; T:l>o^.xK3,i^ 1450, /.; 
TCfi^ijAm ^^ «v^^ 1450, la: 
TCLa^xftA-A _»-=vx«x^ 1450, 8: Ttf-S ro.s-r> 1127, 7: ■S.oa.v.VvT^ 
336, a5. 

^0-\^(YVS. 1450, 9 1. 

TSfi(v»i^ 1450, 93, cf. TSfVv»^.. siih 
vc^; Axo^n-A ■ >.\s.. 1450, a/i. 

■"LSs.^Tir 336, 98; A,^i>..Vvv 1284, 
9; T<:^A^ 246, 10; 1451, 9: 
kT^.Ss 475, a; 768, 19: 
1451, 9; «r^oajAi^ 1451, 11: 
Kf^o-^o «\ s. , col. 1451, /. G; 
«i:A^o.s._ 1420, 1 1 - Addc suh 
.^iwKf : vi^^vi col. 246, i3: 
Ao>.Y<r 246, 90 ; ' «"K .^ Yf 

T<f Vv "V » S Tif, T!f^oja_»_SwT^ 

246 , 1 , 1 1 , 1 /i , 1 6 cM 7 : ^o^ 
rCa\^ 1260, 3; .aosw^ 246, 
ii; A^TST^ 1284, 8. 
Kiai.. 1451, 1. Kr^t^. 1450, 96; v^<\ss 1261, 17: 

T<:i.aTcr coi. 246, /. 18; ^^oaxi 

1420, 1; Tt"°is. 1419,19:1450. 

95 ct ult.; .\*<\^ 1419, ult.; 
»^^^^«^336, 97;\<r'\N.v 1261, 
18; 1450, 95; >.^°> s V 1450, 
aG: TirVv^i.- 1429, 18: 1451, 
ult.; TifVvxyiaA ">.- 1451, /wh. ; 
y:^.«\s. 1451.8;v<l^o^ 1420. 
i et h; T^-XJi_iA "_i>_ 1785, a: 
alittd riL._^a«f 1260, 3; 1419, 
17: «ivjAoiw 1419, vlt. 

Tx.^^rr> 1420, i3: p^^w^TcT 336, 
99: w^ . r>i\ <\ ^ coL 1451, /( ; 
rdjg^oj^ 1420. i3. 

T^-S^^s. 336, pen.; 1451, 91 el 9a; 
i^iftiinoT^ .^.ra-AT^A ":»- 1451, 
i5; T^jAorrvjjo "_i— 1451, aS: 
T^jJ^-vn "i^ col. 1451. /. 9/1; 
■v.A.i^.Td' 246, 19; ^-"v s-^TCf 
336, pen.; 1451, 95; Kf-vS °vs 

1451, 99; Ti^S°v,s-73 1127, 9 - 
TcSa^iw 1451, 7 - T<S.'\.s.-73, 
<»-\ °v s -73 987, idt.; 1127, 8: 
1140, pc». 

^- ^ 1452, 3; r^ \ \ 1452, aa: 
v^-iw 1452, i;^^W 336. 
»/(.; T^^^ 1288. i3: 1452. 
91; x^^Xm 1452, 9o;^^j-.iw 

1452, ai; x-^ s \ 1288, i3: 
T^.. \ T> col. 1452. /. 17 ct 19: 
Y^^^v 1288, i3: T^^Vvro 
1452, 91: T<. \ V 1261, peii.: 
tC^v.-.s- 1452, iG: T^Vvo-vj^i». 

1452. 19 et 93. 

.:3^W 337, 1; ■kT^j:^ 1452, 9. 
■S — ). V^ oy».>s.. 1452 , 1 3 , c/". supra 

evxj^. 
^eyi_ 1452, G; ^^-v-^TCf 337, a: 
Kf^j^w.. 1452, a/i; nliud 67, 6: 

1453, 1; Mo^AjXi^T^A T<fS..s. 
1453, 5: vdsj^^nlr^ ">w 1452, 
xdt; T^^i.fA«fS.^A i- 1453, 
3; t::-i3-t3\^a -iw 1453, 1: 
v^\xi-\ Jiw 1453, 9: V^ ^.sxj-K^ 1453, /1; T£r5(\\^.i^ 
1453, 7: «r-=vjj*w 65, pen.; 71. 
i3;Kr^a^450, 17; 1452, 5 
et 9: T^^-Ha^.ik. 1452, 5: ciliud 
448 , 3 ; 1452 , 7 ; «T^jOiw 1420 , T^xx^ {rad. rvvs.) 1453. 19. 

TC^rvrvs. 1455, 1. 

^jja^ 1454, 9: ysyi^^iM^ 337, 3; 
y^.rvs, 1454 ,76/11; T^^rvs.^, 
vC^rvs,. , T<r»rvs. 1454, 19. 

.Tvrv^. 1453 , a 5 : C73j.:3jaiw^ 1421, 
/.10; crv»— vrvs. col. 1421, /. 9: 
— tT^^ \\»e:^ 337, h : .— vrvs.^\=o 
1181, 91; 1421, 4; k: -> rvs 
1453, 19 c< 90; cyy * •sSa '..i»-. 
1453, peu.; TCT^-vrv^. 1453, 
99; aliud 1453, 2/1; <<^— t t-irt'^ 
420, 7: 1230, 11; 1421, 3 ct8: 

,_\^—tnr\^ T^-lVv_=30_IX-^_ 

col. 1230, /. i3:eo/. 1454, /. 3: 
T^ Vo-iV —vo rv s. , 1454, 3 — 
T^-\_rxj3o_^— 1421, 19; "-iw 
tcTk^oS.^ 1421, 1 1; TCTjjjan "^^ 
cot. 1421, /. iG - «r-=v=vj30i^, 
T£fV\:3j30i>_ 1349, 8; 1421, 
19; 1991, 9 — Ts^-S —V r>o s- ft 
T^^A —V J30 s— 1421, 21, viile 
T^AJ3oi>-_ - - rd VvS —V rvo s. 
484, 9; 1421, i/i: 2014, 1: "_v, 
«r^Ai^ 1421, i5. 

nj30i.=73, T^nJ30i-3r> 1125, 3: 1415, 
10; co!. 1421, 93; col. 1422, G; 

^:> no—iwVvTCr 1421, pviullima; 

nj3oswVv=r> 1421. a3: 1422, 7 
c< 1 1 : ■n_no_SwavVvTS^ 335, 90: 
T^^vjaoik- , T^AJSjOi.. 1415 ,19; 
1422, 6. 

K:laj=>,s^ 1454, 1. 

«<^\"^ 1454, 17: 'r^)c\ \ rv \ -73 
1127, 1 o : _>\ia\.p^..Vvr73 1454. 
a^^Kl^rv^rvs. 951, a5: 1454, 
9 1 el 99 ; T^^o\rv\rvs. 1454, 

91. 

T^yvi.r>.s. 1454. 156 1127, la: r^Vvsri, ja.\ rr» 17, aa: 
yDjixsJitw^ 337, 7 : -Toja:^^^ 
2096, 1/); ^jjrnrvN^Vvm 1198, 
7; TtrWrrt . r> ^. 1198, 8; 
1454, i5; rsiiTajaevi^ 1422, 1: 
r^V\a.o.m.rw, 1454, aS. 
^r^.T^^ 1422 ,10: a/tW 273,3; 
KlfiAxaeow 825, aa: 1422, aS: 
1449, sth; KfV\am-^ tn (v»r>ccw 
1422, 3; KTiYxnft^ 1422, a - 
Klfloa r> s. co/. 1786, /. 3 - 
m T\ m rv s. „ co/. 2013, /. 10 
Kffy>rKYi,T\v, 292, 1: 955, i^; 

1454, 26; 1928, 1. 
1455, 7;^^\ja.ia 1266, 3; 

rt//W1262, 1 ; ^joi^ Vts^ 337, 5; 
r;^\r\s. 1455, 10; aliud 1457, 
/.11; r^Sarts. . col. 1454, /. 6; 
rdi-SoA^.. 1454, 6 — Kf-Sja.^w. , 
T^Vv\ rv *>.. 1456, (} ct 10 — 
rCSjaiw 1455, 7; ^v^rarirA "^ 

1455, aa^To-rxrcf-A "i^ 1153, 16; 
col. 1455, /. 10; r^A_ja_5ta_ 
oft-»Atsf » '\.».\..rv.nor^A 1457, /i; 
r^^^Ai^f-A "^_ col. 1455 , 11; "ih» 

0..=^ 1457, i5:""5i-. 
199, pe«.; 1455, 18; 

ftnn. \ <\<\ V,^ -^ r\ %^ 1455, 4; 

i<ljaoi,=3A Kr-S.rvs. ,. 1456, aa; 
....^•S^o-A-Aow^x " '^ 1457, 6; 
r:rVv*^n\^ "s^ 757, aa; "a^ 
r^\^v\-A 1456 ,19; r^^AftM "iw 
col. 1455, /. 8; rcrifv^«vrrxAi-A "'«w 

1456, 1; cTxV^cvJ^A "j»- 1455, 
16, c/. m^^ai^ 473, /i: '".:^ 
^evi^A 1455, 5; T<f-Ao\*i "a»_ 
74, 1; 851, 16; 1477, 6; "sw 
w_<pScv_^ col. 1456, /. 90: "in— 
rfiinA-Koa. 869, 8: 1455 
«^^r^<7>A<7\ -r\ "VA r^Aj 

1457, 17; «iiAmn ^ 1457, 
8 ; r^Q-H 1, s.tv r^»>w*=n "".»*_ 
col. 1456 , /. 7 ; »\rr»^ 
oojiv^or:^;^^ 1042 , a 1 ; 
rerV^ <\ \, < 394, 18: 1456, 3; 
'9'' <nV\cv_»Q..X^ > \tv)n ri^Krt.-^ 
1456, .•); rc:=v.xa Sr\>>. 1455, 
pen.; ^«Sa^-a r^-\rvs- 1455, 
1 3 ; rtfv.— >^-A r^Sja^ 1455 , a 1 ; 
^.^ojoxs Sja,^ 1457, 1 ; ".i^ 
re^\j3l372,7;1455, 9:1456, 
/. ao; col. 1529, /. i; r^\ rv .s._ 
r£:Vvlx\Tv 1457, 2; rifS rv ^. 
K^Am rCfvroo-HA 494, a; 1456, 
17; i<1jco-j^ \rvs.- 494, /1; 
)<nojt.'\x... "..ii- cot. 1457, 10 — 
ri^-Vrvi.- 1456 , 1 /t ; v^zn.^-^ "^ 
1843 , 2 ; «r\<mA V. 1456 , 1 3 - 
w^\ rv ^v. col. 1457, /. ao 

re^ni\\ n^ col. 1456, /. 13 — 

Y^3e.\j3,^ ct r^V3f.\orv.s. 1454 , 
5; 1456, i6. 

rg^yrv^o. col. 1457, ai; col. 1621, aa: 
r^Voirrw. 1457, 92. 

,_^\:^ 1258, ao; 1262, i3; 1397, 
12; \v^ s» 1397, 12; rtf\ s, 
1458, i, 12 c< i3; 2049, 6; 
r^jtxxi-^ <n\i^ col. 1461, /. i4; 
r!r\_i^ 1458, .9; «rVv\_s-, 
<7>Vv\iw col. 1468, /1«. 17 et 19; 
rcfVv\\_iw 1468, 7; rcTW-:».. 
col. 1467, 22 ; aliud col. 1468, 9: 
^W-i.. pro rs^\\-i.. 1467, 91: 
rsf\o\i.. 1462, 12; a/iW1462, 
2/1; r^Vv\. s. -n, pl. r^\ \ ro 

1127, 16; r;r\^-vy. Vv\_i_^ 

1128, i/i; «f\v=73 1127, ao ~ 
\iw\i.m col. 1634, lin. 9 e< 10; 
rdno s,\ N.. col. 1466, /111. 6; 
t<r\iw\o.i^ 955, 10; 1423, ilt: 
1634, la ; «ivj\i..\5^ 1631, i3. 

KSi.. 27,pc«.; 30, i3; 271, 5; 461, 
19; 1458, 6, 16 ct ai; 1753, 1; 
rcf\o^v r£r\>i-. 658, i3; '.i^ 
«^vovi 1040, 92; 1458, 8; ".i^ 
r^\<mA 1458, 10. 

Vv_.\.>^ 1464, 6; r£r\-s-rcr 247, 3: 
»\5..Vvrcf 337, io;TCr\^ 1458, 
17, 18 «( ao; r^\ \; » \ '.^- 
1463, 2i;K:.\i^ 247, i;20H, 1 1: ^J.j\.^ col. 1463, p'nuUima; 
T^\i»..Vvro 1463 , pen. ; Vv_»\_^ 
1465, .: rCTS V, -73 1458, i3; 
Vv.\^i^ (tcript. i^Vv_i\_^t^) 
col. 247, Hn. 1; *e^ v V -» 1127, 
19; »\i.-V\Vvr^ col. 1463, /.92; 
r^\i». 1463. 21: 1464, 2 e( 6; 
aliud 1463, ult.; rcrVv.\i.. 1464, 
ult.; aliud 2011, 10; KfVvvj\jb. 
1464,5;rcfVv.o\ii.. 1462, /^wt.; 
1720, a3; aliud 1463, 1: aliud 
1052, ao: 2029, 6; 2074, C; 
r^Vv.\^Vv, 709. pen. 
o=3\>i.. 1459, ifi; rC^-v.^i^ 1464. 
7; =3\ s -73 col. 1461, lin. 19 
V\o<7s ■^ — '■=* V -T\ 1127, 4 
w::_=3o\ V. col. 1461. lin. i5 
r^Vvor3\ij:73 col. 1460, /. 5 - 
w..oaJ3o\i.i 1262, 7; .r3o\^ 
1461, 93; rcT ->\__^ 13, 10: 
1459, 7; 1460, 9; 1877, 19: 
«ljo_=3\_i.. col. 218, /iH. i3 - 
.:3\i.-Vvr!^ 337. 1 1 ; rc^Vv:3\i._ 
1459, pen.; r;f-r3o\ V, 1461, 
a/i; r^\:i- col. l/i59, lin. 18; 
r^V\or3\ifc. col. 1459, lin. ao — 

r^n\-vm et r^Vv . -^\ v m 

65, a; i^Vvr3o\^ 1461, ;)en. — 
r^3\o,iw 1422, 20 — r^3\^ 
1459, 1 -rcrVv.=>\^ 1460, 1, 
cf. svp. r^Vvjo\^ — T^Vv=3\^ , 
pl. rdl=3\..i»- 123, aa; 165, ao; 
171, i3: 592, 4; 845, 9; 954, 
18; 1459, ae/i5: fl/(W238, i4; 

1459, 5; r!^v\o Vvr3\:s.. 1460, 
pen. ; r^.rr)L_j'A rd.r3\ n_ 1460, 
8 — .=j\i». col. 1458, /1«. aa - 
«ir»\i.. 1458, 2 4 - rc:.r3\iw. 

1460, 2; «^\:>- Vv.c3 1460, 
3 -vv.r3\_5i- 1460, 17; 1700, 
pen.; 1717, 3; 1807, ult.; confer 
jy^fi m Ind. atab. — w._oaAr3\vi 
1262, 9, cf supra ^^oarso^iJ; v.ii.^^=o col. 1262, Uh. 9; 
588, 99; 1262, 10; 
1461. 1; y^\=^\^^ 588, 1/»: 
1127, 29 ; KfWVra-Vxro 1127, •JS. 

Ai<\^ 1461, 9, cf. supra \ \^V : 
..^\.S>^ VI co/. 1258, lin. 20; 
oiiftXis..^^ co/. 1253, lin. i5; 
«lA_^v^_v_=o co/. 1127, ull.; 
■\ V\-^^ co/. 1258, /m. 19; 
kT \. VsScv-5>. 1422, 91; aliud 

1422, 29; Kr^>v\Vy^ 496, 
16. 

■n^—iwVvT^ 337, 1 2 ; ^^^xS s,V_a 
1288, i5; K.^AAi^^V\ 1461, 
10; 2096, 17 et 90; Y<^\Aii» 68, 
9,1288, i5; 1461, 3; 2096, 18 
el seq.; T^^o-^-\_:5w 1461, 8 el 
12; T£fV\a^\ \ -73 1128, 3; 
1461, /i-K?A\_5w 54, 6; 83, 
18; 612, 29 ; 1461, U - i^a\^ 
1461, k - ^^S s -73 1128, 7 
•^A\_i^V\«:f co/. 337, Un. i3 
w._oA-^\^^ co/. 1288, Uii. 17 
rdAAAftiw 1422 , uh. 

>ia_l\-=v_«w 1423, 7; K^ \\\>i =n 

1423, 5; riil^^fts^ 1423, 5 e< 
6;«lA._:n A\-\ft_:i^. 1423, /i; 
^^Viri V \t-\ V -r> 1127, i/t ~ 
«l\\\>w 81, 6; 1463, /1. 

Vvl\,\.iw 1465, 1; A \^\->^W 
337, iG; a ■.■\\\.;^VrrA 36, 
2 ; rcA.}^-=\o.:>^ col. 1423, Un. 9: 
«:^-*AJ\^-vii^ col 1463, Un. 11; 
Kf^a-> \ \,-v-a>. 1423, 10 - 
kTVvjjAo^v^ 548, 3: 783, a; 
944,6; 963, 2; 1463, 16 e< 18; 
1748, 16. 

\<ia.-=\iw. 1465,3: K^-=viw 1464, 8. 

«lASft-^ 1423, n: vCr^oASft-b^. 
1423, 11; 1424, 3. 

"TjASiw. 1465 , 5 ; rd»rrA\:w. {script. 
r::A=n\i..)1465, 11. 

7oS_i^V\«:f 337, 17; o_=nS_:^^K:f 
1465, 8 et ii;Kl:n-=v.i.. 1465, 8, th, i5, 17; r^V\r»\s._ 337, 
17; 451, iti; 1465, 9, 19, 17, 
18; ri:fV\ar73-=v\j33 1465, i3 - 
■70k»-=viw 1464, i5; «^-^ .■=> n^. 
1128, 10; 1464, 9, i3, 16; 
ya\j>.sn 1128, 9; o-roS s. -n 
7o\i— =0 eol. 1128, Un. i3; 
rs:rV\ft=oj-=v«».. 337, 18; 1464, 9 
et 11 — r^V\'=\ft.^\ r^V\r73\^ 
736, i/i. 
o.»-\^V\w:r 337, 90; r£L»-=v^ 1465, 
21 c< uli.; v^. «-i^-ifc. 1465, 29: 
rcf V\o-A-=\ s. , 1465, pe««/?j/«a — 
«::=M-=vi.. 1466, 3. 
rj^—ooS N., 1466, /1; rCTVv—coS—i». 

«iije.t\ 1466, 5. 
riT^^o^ 1423, 17; r£fva-=\ft5i- 165, 
5; 1423, \(,;r<lx°^\.)^^ 1128, 
5; col. 1129, 1/1; col. 1423, 16 - 
«Afl\iw 1462, ih; 1466, 7 
r^Aa-\ft^ 1423, i5. 
A^» 1262, 11; ^■'v-ii- 1262, u; 
col. 1468, /. i5, 16, 18: 
col. 1466, //«. i3 cM/i; 
si.. 1466, i9;i^-=v_i^ 
■_i..V\r£f 337, 91; 
col. 1466, Un. i3: 
col. 1466, /1«. 17; 
r^V\<y-i\->w col. 1464, Un. 19; 
Vvjr^jj-=viw col. 1464, Un. 19 — 
^Sft^ 1423, 19. 

1464, pen.; «^ i->A v ■-rt 
1462, 8; rsl.J3o\->w. 1462, 9; 
T^r>ft-=vi.- ct r^jLno-=v.^ 1462, 
8 - p-=vvro 337, 1 h ; r£ja-\ft^ 
1423, 1 e« ai - «:f»no-=v2w 513, 
i5 — «^V\oj3o-=vi».. 1462, 10 — 
Kf-J3\ v. 309, 5; 1466, 21: 
1467, 1; 1718, i8; 1777, i3: 
1990, 1 9 ; r£l_n-=v-A^7_nn "_sw 
col. 1467, Un. 16 - rifV\-n-=\ v, , 
pl. r^-=vb.. 1467, 8 , 1 1 e/ 1 2 - 
rd_x_i\n «:_n-=v.^ 1467, 6, cf. 
rsl_j£.\A r£ nn v. 1408, 8: 
»(no_n'=\_s. col. 1467, //«. 10 - J <r 1464,9 1: «rv^\ r^V\ft^-=v. 
Vv_.i<^\ J 157 

ril*-nA-iw 1467, 5 - A_n-\_^ 

1467, i/i; Aj3\.i..W 337, 6; 
.....cAja^iwVvi 1288, ai; 1423, 
uh.; .\-n\-i>.Vvjjr> 1467, ih; 
r£LA--n\ft_>^ 1099, 9; 1423, 
j>e«.; 1523, 16; 1525, i/i - 
«lAn-\i.- 77, 91; 638, 8. 

».\ v.V\rif 337, 99; x.-=\ s.,Vv_=o 

1468, 12; r£ljt.-=v2!i- 1468, 12 et 
seq. ; r^V\aje.-=vi>.. 1468 ,11. 

«lotiw 1469, 5. 
«j.=ooj(iw 1469, 3. .jAjta.. 1469, 1130, w_o_j-x-i^V\ col. 2078 , Un. 1 a : 
■ >,\»s-o col. 1129, Un. 9/1 et 25; 
. y>>,V\r^ 337, 28; <n *\ r \ % 

1129, 23; ■>vy\T) 1129, 19 et 
99; 1130, a; «lv_3t.a^ 1129, 
uU.; v^xjjx^ col. 1460, /1«. C; 
.i,\\»s-73 1130, 1; ■ \ V y \ ro 

1130, 3 - rdAje.ft.a>., ^»n,t^ 
vide sub Oi^ . 

T^—a—st-^ col. 1469 , Un. ih e« 1 5 : 
Vv,r£:.ajti.^ 1129, 18; 1469. 
1/1 -rsrSLXi.- 88, a6; 1129, 17; 
col. 1384, /.19; col. 1469, /. 12: 
'i^r<f\-t\~n 1129, 17. 

tnrvys. 1468 ,21; > v rv y s. 1469 , 
pen.; >Aonjt^ col. 1470, lin. 1: 
...^ rv y s-V\ 1468, 39; 2078, 

i/i; p » •s.,. 1469, penuhima; 

poti».V\T«f col. 337, lin. 9 e< 24; 
r^jajt.^-=o 21, /i; -jjajt^Vvro 
1468,;)en.;«:*nftjt:... 1468, 91 
et 93 ; rdncvxi.. col. 1469, lin. 2 
r^ rv y.ft-js.. col. 1424, Un. th 
rifV\ft n. y V. col. 1292, /m. i3 
T^V\orvi>»s- 1469, 9. 

r^Vv_iw {rad. V\— 1— ^) 1424, pen.; 
col. 1470, /. /i;r:rVvi.. col. 1470, 
3;r:rV\Vvi.. 1470, 9. 

r^*V\oii^. 1424, p«i. 

n.,Vvb- 1424, i7;«fA-.Vv>i- 1470, 
10; r!:rV\-:v.Vuw col. 1424,/. 18; 
livVv^Vvrcf 337, 20; Vv*rc^vjVvik. 158 Ajr^^s>. — rwcna^ i470. lo: «^\V(\i». 1424, iG, 
1424, i5. A..«:;»^ 1470, 1.^. 

pivii^ 1470, ult.; rdxxJis^^ 1470. 19. Kr-S..^vi^ tol. 1425. /. i: co'. 1470, 
1425. I. A 
K:,«i^ 1474, 6e«7: 

w/. 1474, lin. 5: 
«fri:^^v=o, K:.K:^Xm 1471, 

Kr5i\ft..«^ 1181, /i: 1474, /i 
«frsl^ ( ,r^.j^«f) 1471, 1 - 
k:_\_j3aa kTW-^ 1486, 5: 
1645, G: .rsi^xv-m-A tn^rJlA 
1486, C; i<r^V\r£l_a 1486, 7; 
«:r>(\^ 1645, G. 
v^\,ariLSi, «rN^.YcToA 1472, 11- 
i3: 1499, uj; «:r^a\, .0«^, 

1472, 11; 1499, i3: 1542, 17. 
:\,t<l_a 1473, 9 - y^ \j \r<L°i 

1473,9a,c/:K:\,o. 
«Ln«la 1479, 9: «r^o_n«l.a, 

«r>i\oja.A 1479, 10: 1599, 18. 
y^^y^ «X t^Vv.K.\'\T^A riV/f iii/)-a «ui 

r!?=vA - Kjj3«fA\<:a 82, 20 - 

^SK^a 84, 11. 
«^A,;^ 1486, i3 - <n.Aij^ 1486, 

jjeii. 
T<12^^ 1262, imi.; \<L..J!vo_a (?) 

1522, 7. 
nv^ 1487, 7: 1499, i//f.; ^.v>^W 

337, 96; «r^v_v^ 1499, ulL; 

«^vo-v^ 1487, 7; 1499, «//.,■ 

«fV\-^oii^ 1487, 7. 
Wi^W 355, 17; «^m:^ 355, 

].'>; 1487, ij. 
«:»i^ 1487, i3 ct 18, f. «iv^. 
«:=r).v>^ 1487, 1/1: «:=noV^ 1487, 

1; «:=7i.V^ 1500, 9. 
«Jvi^ V. ri^ii^. aliud 1487, 17, v. 

«IVy*^ - «l!i^, «^vi^*^ {pa- 

gams) 1487, 19: 1540, 17. «::s.v^ 1487, 9 1 . 

«r-=\v^a 1487, 93 «rSo_v^ 1487, 
/. ,">: TSr^o-\o!s^ col. 1487, /. /i: 
«fV\o\j\^ 1487, '1. 

A-H.v^ 1488, iG; A-K\^«f 79, 1/1: 
£Si\.v^^\<r 337, 97. 

VaSi 1263, i:,^«r ^Aa 1491, 7: 
oA_a 1489, C: ^v^\ 1263, 1: 
Aa«r 1500. 1.".: yN^Tv^Vv 2078, 
/.19; «f V\oAjTva col. 1489 , /. G : 
ttfTVvo^AASfc columna 1541, /m. 9; 
«f Wi-^a=r> 1489 . 7 - «f VvA^ 
249, 19: 1490, 19: 1618, 18: 
;)/. «rW^v.a 885, 7: 1490, 5: 
1708, 19. 

v!L,-\S>. 1489, C; «f>!\o.Aa 1500, 19. 

KlX^V^^. «^^o_Vva-V!<^-^-^ 

1488, 17. 18 ct seq. 
«l^A^ col. 1489, /. 90 - ^i^o'^ 

^oY°Lo 1489, 99. 

«Ifio^tvA 1490, 10 (r/. Z. D. M. G., 
1890, p. 539). 

t<llna 1490, 1 1, t'. t<^Tva. 

«^»^5^1490, i3:73-=\t<rw^l490, 
1 9. 

«^na 1490, 11 et 1/1; «rV\o^A5i 
1490, 11: t<liwQ-:v^ 1489, 19: 
n/.W933,95: 1489, 19: 1490, i. 

t<i3na 1490, i5; 1854, 11. 

t<r-=\^ 1490, 17 - ts^^oA-^ 1489, 
8; «rV\-\otv.a 985. la: 1489, 
9 - t<r\Aoa 1500, 93. 

ooaa 1492, 9; t^o»^^ 2078, pen.; 
t<rOTw-a 1491, 10: 1493, 11 el 
19: ^03.^ 1493, iG: ^cTjArr» 
1130, 91; t<L.oa_^ 1493, i/i: 
rifi^*<na 91, A: 1493, i3 et i5: r^m^ 1493, 10: r^Wk_»o»-a 

1493, 11. 
t<J3jA«7jA (waiSixa) 724, 3. 
r^Vvo\, {Y>oorxat (a ao^itrlvs) 1491, 

9; 1492, G. 
•KctjA, -Hoi^rr} 1501, 91: ■\ojAV«f 

337, pen.; SajAVvio 1198. i'i: 

1501, 90; r£rSmo_^ 1198. i'i: 

1501, i8e<99: 1519. i3. 
o-S, V. Ind. gr. - t<rVo_a 285. 18: 

657, 1/1; 1026, G: 1530, ;>e«. 

Vo^ 979, G. 
tt^^.v^n^K r^Vo ^ .rcTo-^ V. sub 

«r\^»ot<rA; «fVvojau^rcreva 

1499, 18. 
^ 1486, 90: 1540. 19: .is^o-^ 

1263, 3 el srq.; 1486, 90 c/ 99: 

:i»^«lA 1471. 11: Ji^x^rtr 262. 

9/1; .V),. t..'\. T» 1130. pen. el ult.; 

1549, 1 9 : < <^\.«V-T ^ 1130, pen. ; 

rer^tvV^x«V.T> 63, 5: ,A^^ 

1540, 19 ct i3: «^\. «\ 1540. 

11; t<rv^oA 1471. 11: 1505. /1 

et 5: 1540, 11: «:r^evJivO_»_a 

1540, i5: «r>(\o^SL:73 1540. 

11 - t<r..\ V^ 227. 9'i; 586. 

8; 1500, 9; 1862, 9 ei 10: 

«rA.v»^ 262, 5. 
■^a 1500, i3:VvA^ 1500. xi-.-^v^ 

1472. /1: «r^Aoa 1500, 19 CM5: 

«f-^jA 1500, 19 - «r\Jii^cv_a 

V. t<rV:^o.a - «Ij^^o-^ 1501. 

i;«r>rt_.Ao_a 75. i3: 134, 10: 

1365, 10: 1500, 9G et sequenl.; 

iS90 , jienull. et ult. - «f^^Ao^a 

352, 93. 
«iojoa 216, 11: 1501. iG: 1503,19. Kf-\Vs^cva et rcT^iv^cva 1502, 5 et 7. 

\vjAm 1131, 3; v^aSi 1502, 10 et 
1 1; aliud 1502, 5; «^VvfcmjAm 
1130, 10, cf. «fi^AMCv^.33 suh 
\\!\\;viiia<s2^ 1502, '4; rjSiCV*^ 
1502, 11; 1541, 10 - Klyicv_a 
col. 1503, /. 19 , confcr vdmoS^ — 
rcfVwicva 1503, 16. 

\,.°vt<r259, .7; 1543, a: cv^^tsT 

w/. 263 , 3 : «iV^ '^"^- *5*3 ' ^ ' 
rt:V\c>\\,»<\-73 co/. 1543, /. 2 - 
K^cv^ 1504, 19 -K^\.\,cv^ 
1504, i3, confer VwVj^cAra — 
•V, "V 1, \,cv-a. col. 1504, /. 3 - 
^S °v i.\^cvA col. 1504, /. 7 - 
^cvxacvAcvAo-^I^cv^ 1504, 33. 

,cva, <7xvm jcv^ 1505, 8. 

y^N»'^, ,j\>A, ^aAjA, AjA>(\Vv=o 
1544, 1-6; aliud sub \ •■ '^ - 
AcvA, «^cva 1505, 99 et ult. - 
KfV\ » rv i>\^cv^cv.a 1509, 7 - 
\<^xixlcva 953, 90: 1354, ult.; 
1511, 16: 1578, 6: aliud v. sub 
wiflaia - .^__a^>(\cv\lcva 1511, 
20. 

vdrncva 1513, 5; r<^-=mA "a 1513, 
6;^:^aArnn crvrocva 1513, i3: 
«yj-Wso "TJCvA 1513, 8; rd^acva 
<7i_x_»-Ka 1513, 10; "pacv-^V^^ 
1513,5. 

1578, 6 - «Aaajcva (funiculus) 
1517, 19. 

t^T3.«fY>CvS 1517, 9/1 — rn ta <w\ <V 
(posca) 1519, 6. 

rd^jA 1557, 18, c/. inf «i^. 

r£l.V»acv2l 1519, /)e«., cf rad. ^. 

pcva^^f co/. 337, ult.; col. 1521, 19 : 
TXvaVv=n 1198, 10 et 11; 1501, 
90, 93 et ult.; pcvcvaVro 1198, 
19 et 17; 1502, 1; r^-nocv^ 
1198, 19 et 17; 1501, 19, 99 et 
9./1; «fV\_x>cv3 1198, 10 ct 11; 
1501, 99, 93 ei ult.; 1519, i3; 
1521, 13 KLi3cv_a 1520, 9 \<Lnx»cvA 1 520 , 6 , c/. t<:.-=u3,a - 

«^vjjaft^ 1141, 1 9 , V. rS^XjjaA . 

ref^ocva 1501, 18 - \<^Ji^,a.rvj-=\cv^a 

1522,93 — VwJMcvncv^ (isvpyos) 

1523, 18 eMg.c/. T<r.cojaAeva - 
Y^^incv^ (furnus) 1524, 1, confer 

1524, 9; rdbaiA-A «^Vvjj-AcvSk 
1524, 18 - oA^ScvSl (?) 1524, 
6 — v^ tvfScv^^ (« ■srdpos) v. sub 
ooSSi - r<l3rvi>D-=\cw^ 1525, 1, 
V. "■Scvarsf - rdjaoj3-=\cva 128, 
5; 1523, 18; 1526, 1, co)/er 
rC^rA^vHcva. 

at^ 1640, ult.; cvx^ 1641, 1; x.aA«f 
1640, w/fiHia; je.«l_Sl 1131, 1: 
xjAja 1640, ult.; xjAro 1131, 
1; \<ljt.a_a 1529, iG - acjtcva 
r. SU& xxA. 

W^V\cva V. sub cva. 

\<LjaVvcv.a (a^yli) col. 1531, /. 18; 
rfojaVcv^ 1531, 19. 

\v3j3r» 1532, 1; V\\_a^rcf 338, a: 
\\aVv33 1532, 1; rsrvjva 1532, 
1; rir>i\avjva 1531, pcn.; 1532, 
9. 

rd.\J^ 1532, 3; «^5i\a_,va 1532, 3. 

r:!^^ 1531, 99 et 9.h,cf KlXvarcf. 

Mjv£^^«^ 338, 3; rilA.v.j^A 1420, 
11; 1532, 95 et seq.; r^Vvyv*ivSl 
1533,1; rd'V\cvMj.».A 1532 , pen. : 
v^ci^vJ\ 1532, 10 - rsLjA.^ 
1532, 7. 

^j.i\.'\T3 1130, 9 1, c/". UCVS^. 

rCfAMoA, jOJo-^Aicv^ 1502, 19. 
\ii.A 1532, iG; rcfviiJSv 1532, 11 et 

seq.; r^V\a\*i.a 1532, 17, 18 ct 

9 1. 
«:rVvli4.a 164,7:1533,3 et 5. 
rc^TaAvSk 1502, 17 et uli.; 1533, 7; 

r:r.=rviicva 1502, i5 ct seq.; "°k 

rC^jcvJVs^T^A col. 1503, lin. 9; 

r^ V\cvi.:?a.iiSrr> 194, penull. 

v^=nsiSi 733, 18. 
rs?=vvva 1533, 19; «^^.^10^ 1503, ili. 
Wuv^ 1533, 90 et 29; ^VuiSkV\T<f 159 

338, 4; 1533, i4;«rWSi 338, 
5; aliud 1533, 17; r^aV\_vi_S 
1533, 19. 
'^^^V'^ 1533, ull.; 1534, 9 ei /. 
(cf Lagarde, Ahh., p. 73, n° 186). 

\cv\^ f. ^na. 

rfilW^ 1536, i5. 

\\^°> 1537, i3 - rjTAo \^ «^ (lege 
v;:v.a\,°k)1535, i5. 

7a\^W 338, 7; r£:=n\^«\ 1537, 
i/t; r:i:rv\,aA 1503, 17; 1505, 
3; «^\^<\-r> 1130, 93; 1537, 
1/1. 

«iTWo^^ 1536, 9. 

rJ^v^ 973, i4 et 93; 1538, 1 c« 3: 
K^W^ 1538, 4; «iwo.\^ 
1536, 1; Y<r>i\os\^°k 1537, ult. 

•\2^ 1538, 7-9;,o>aj-=A^^ 1538, 
6; a\\^rcf 1536, 4; S \^ «N 
1536,4; 1538, 6; \j\a 1538, 
7; K^j\.a 1537, 9; i<r\\^°l 
1536, 3; rirV\o\.\^°k 1536, 3; 
rcrV\oSoJ^ co/. 1536, /. 3 - 
rcrV\\»\^°k col. 739, /. 1 c« 5 - 
«f=\A^ col. 1539, /iH. 9 - 
rtfW.io-S ,\^ °i 1539, i4 - 
TCf-.-=v \^ '\y:^ col. 258, /m. 90; 
rcrVv.\a.\^ 258, 90; 1536, 9 
c/ 1 1. 

T^-JcA_-^ columna 1540, lin. 1 rf 9 ; 
>.^tn . » \, «^ 1540, 3; seript. 
,^<n.y \; » °^ co/. 1642, /. 4; 
«:rV\oje\^ 1540, 9 ; rcrje.o\^ 
1535, 1. 

r^XrajA (^if Aa) 1540, 9 cM ; scrlpt. 
\<Ajua 1560, 9. 

«i^^ 225, i4; 1540, iG; r!iv\*a 
1504, 4 - rcii^, rc^.!^ 83, 
7; 113, 11; 182, 9; 200, 19: 
262,6;827, 9);1487, 19; 1511, 
95; 1540, 18; rcr=\=3A "S^ 1032, 
4; 1540, 19; r^\c\-\ ^ 2029, 
1 1; 2081, 4; aliud v. guh rCji^. 

t^V\cv\,cvjA r. sub r£l\^aT<r^. 

■^■=^0^^»*^ 1543, 10. 160 t<l\xa <xu cA^ y^\»«\ (piaXj?) 1544 , i e< 7 ; ri^xiAjA 
co/. 1547, i5 e/ iG: co/. 1682, 90; 
KfV\j»\jA 1547, 18 - KrN»^ 

(Juo, Jxi) w/. 1543. /. u/<. - 

Yi^tK M n.\ .<\ 1548 , 1 1 , 1 3 C< seq. ; 

rcf ^o-acv-coo..\.j.i\ 1548, i3 e( 
«e^.; A_ooA^^Kf 338, 18 - 
tCIIxAjA 1548, 3, V. rdxAa^ - 
i^lX^\.»^ {Tsslap-y6s) 721, 9; 
1493, 93; 1548, /.: 1571, 19: 

tsSjA 385, 10; 1554, t8 - c»xyv.A.iA 
1554, a3 - «l^a -. \ . «^ 567, 
1/1. 

r£ Ki.t.°i 1556, /1 e? «y.,- 1557, 17; 
<\.cft.\-n 1132, '!o: fto.>'\\^Vr^ 
326, 19; 1188, iG; oo^^^V\^ 
2098, ult.; Qaj.^-\,^rr) 1188, 
iG; . > (Yv « "i \^^rv-=o 1556, 10: 
■ 1, tw > ^>i\Vv-=r) 1556, 7 c( 8; 
oa^-m col. 1132, /. i5 e/ 16; 
y:r>t\o \ fy> . <\ -73 co/. 1556, /. 5; 
v^\ (v\ >SiV\^\ro co/. 1556, /. 9; 
KfWv.tYx.'\\^Vv=n 1188, i5; 
1556, C~t<LM»a ((^iiffis?) 1556, 
n; 1584, /i- «^■SojoojA 1446, 
i5; 1555, 1 9 - Y<!»a-caj,a 1403, 
5; 1556, 17 e/ ao. 

>a*a 1558, 3. 

■vj^VW 1204, pen.; 1558, 16; 
•=v_.^^n!k.i 1290, 99; ■=\-j^V\^ 
2097, 3; S_.^^V\-:r) 1047, 4; 
1204, 96; 1558, 19; rsr-S-.^, 
rcrS—.o— a col. 1559, lin. 16; 
r^V\a_i'\.jk.^V\^^-=n 1204, pp«. ,- 

1558, 17 — r^AftjA {■aiovpos = 
iiiiovpos) 693, 10; 1542, 19 — 
^a ~->. y . \a-\jA 1558, pen. — 
\<r\^.\jA 1558,«//.-'Kf=r)-=v»a 
(•uTtipiDfia) 49, peH.; 423, pen.; 

1559, 5. 

^^.ox»^ 1559, 18 - •=\evix)e.,a 1560, 
1 9 — A.y...^ V. siib Ajc^ . 

rSjt.^^ mic\.'\'\ 1560 ,91; «lyv <\\\»<^ 
1561, 5; ^^a-ja-^Vv^ 1199, 5; v^-\-\^, T^Vuv-v."^'^, t<ra-^oA 

1561, /. rda..^ 955, l) - 

«rV\^ 1562, 1. 
ma^ 62, 91: 1560, uli.; rcToxj,-^ 

1560 , uli. ; rsf >(\o<7Jj^ 1561, 1 . 
rC^V^moa^ (?) 1561, iG. 
^^•\«\-r) 1131, 5: 1561, 1'j: ^W 

338, 9:«rv3^ 338, 9: 1561, 6 

el sequenl.; »<^V\.\-v<\ 1561, 1/1; 

i^Ww2k5v col. 1561, /. 10 e< la: 

^oif\ \ ^f^ <V col. 1505, lin. 19; 

«i^^oxajaro 1131, aeld; 1561, 

10. 1289, 3;-=v_a_a 1289, G; 
■ \ ^ <\ Vr^ 338,8: \ "> " lV-i 
1289, 1 c(3: n -. °C isv^ 1198, 
90 el 9t: 1289, 5; 1561, 18 et 
90: «fAa^V\m col. 1200, /. 6; 
KfSa^ 338, 8: 1561, 17 e/ 9t; 
aliud 1561, «//. ; T^Vva-S_._::v_^ 
■■ 1561, 3. 

> \ \ «^ 1562, 11, f/. )■«(/. Ao_Sl: 
,A^\a 1574, 7; .\ <\ \.°i -D 
col. 1063, /. i/i;co/. 1131, /. 10 
T<:\°i\«\-73 co/. 1511, lin. 18 
^jA.^\<\.T) co/. 1141, lin. 9/1 
A^laVrsif 338, 90: kAaIoS 
816, pc«.; 1511, 17 - A_a 75, 
23:1562,7:2006, i2-i<lA.^ 
1511, tt: 1563, t - ^ \ 'K, 
rCrV\\ °v 1562, i3, cf. v^\.,Ji. 
{(^taXrj) - ■K^VAA.^ 803, li et 
G; 899, 8: 1624, t3; 1727, t5; 
2000, t3. 

rcA^V 1570, i3;Vvj\a, ,V\ . \ «N 
1570, i4e/i5;KAa 1562, ti; 
r:A-°v_rr) 1570. i3; ri" . \ <\ 
1570, 11, 19, i/i-^kT W^ «\ 
1562, pen. ei «//. ; Vvjt<^V\riAfl 
1562, pen. 

.v^^ 1565, 6 ei 7; o^^l^ 1565, to; 
,<r>oj^<\\ 1264, G; 1564, 16; 
oxjis^V 1506, 5; .\,cvAa«f 
1565,3 ei i4:ri:v^ 1564, 6; 
>^\ «^W 338, 10: 1565, 6; o.!ylaV\r:f 338 ,10; 1565 . 8 ei 
11: w^o_VyA_aVv_i 1565. iG: 
JS^\a 1565, /i e/ 9; .J^-\_aW 
1565, 9; Ji^la, rdiy\A 1564, 
/t;i. I G pi 17; col. 1565 , lin. 5 et 6 ; 
r:fv\\^Vvsr) col. 1199, lin. 91; 
rgfV\.v\\<\V\=r> col. 1131, lin. 9: 
rdv^oa col. 1506, lin. 3 etseq.; 
rCfV\o_\A_a 1564, 17 el ult.; 
1565. 1 c/ i3:toW4^ *^^5' 
9 - -v^ 1564, 7; nliud 1564, 
8 - r£Lv,,A_a {(?iX<i-)H) 1564. 9 
et ili: nliud col. 1564, /. i3 e/ 18: 
Av^V\rcr 338 , 11 - rCjii^ 
1565, 19 rd^V \^. \ °v 234. 
3 rC^\\°v (^Ae^f^ia) 1088, 
/|: TS^ . V. -TJi \\ <\ 143. 99 — 
rC^.\V\°v 1405, /4-,^v y\ °k. 
,j,v^(?) 1377, 7: 1566, 3. 

rcf^o^ 1421, t: 1507, 5 - «^^«1 
(si)^.) 1566, 8. 

rCSoASkm, ..-^tTv^^T» 1131, 19 
■A<7J-A_aV\r£r coi. 338, lin. i3 
ACTAaVvrr) 1507, 7^/9; 1583 
1 7 : rC^vcrAcv^ col. 1507, //n. 6 
rcfV\oT\c7v \ °v-r7a 1131. ti 
rcfWv^c7jASL=r) 1507. 8. 

oX^ 1568, «//. - Klvioia 1567, /4, 
V. r^vv.xa\.'\ — T^^o\f\ («iXai- 
x6s) col. 975, lin. k - >rr>oAa, 
vJ^ftA-a 1567, 5: 1568. 8 ei 
to: 1572, ik. 

a»4o\.A 1568, 19: ii_\_^V\Kf 338, 
1/1: rC^vAa. 1569, 5 et 7 ; >vv\<\ 
r^T^Xsoc^, r^Vvcv_»_roat^ ".a 
et r^V\o_v_:73or^.~-> "_2i {akhi- 
mislm, cf. supra t^r^Arrva.) pas- 
sim, vide inter alia; 19, 99; 78, 
19: 114, i/l;210, 16; 222, 5 e( 
90; 239, 5; 265, 10; 267, 3, 21 
et 93; 291, 7; 299, i5;377, 91: 
402, 17; 545, 90: 579, i3; 584, 
1/1; 700, 17: 790, t5; 883, 3; 
895, iG: 899, G; 926. 11; 937, 
3; 1067, 7; 1071, 1: 1075, i3; 1099. !r. 1238, la; 1293, 21; 
1303, /1; 1304, i3: 1323, 19 et 
20; 1394, pm.; 1574, 5; 1619, 
6; 1643, 20; 1709, 3; 1727, 3 
1741, 3; 1746, 17; 1786, 1 
1797, 7; 1798, i3; 1803, 5 
1816, 1; 1832, 17; 1834, i/l 
1836, lA; 1838, 7; 1844, 16 
1846, 11 et i3:1888, 20: 1897 
8; 1983, 1/1; 1984, 17; 1990 
8; 1998, 7; 2058, 12; 2076,5 
2093, i5; rd vv \ «\ 1569, 2 
Kf^cmXa col. 1569, /m. 4 e/ 6 
rdiivlcva 1509, 16: ^^^a_^ 
rd»r73ot. 1509, 17. 
■\^\ °^ 1569, 10; ■X;^ °> 1570, 3; 
vlT^jA^K 1572, 3 e«5; ■\^ \ °> 
1595, 8 et 10; yfwft . \^ \ «^ t 
1509, 20; a\\^>(\Tcr 338 , i(3; 
«l\7.\a 1569, (j ct i5:>rv-.^ 
■\; \ °L 1569, 10; r<:\ \cv^ 
1509, i9-r;r.\,\<^ (-srAarera), 
pl. wrrVvo \^ \ °t 430, 5: 1569, 
12: 1739, 12; 1761, i3 et i/. - 
>J3j^a\^\*\, rcr^iVjjaj.AC\\^\a 
1570, 1 ct 2. 

[r::X^\^ 1571, 19, t>. rilv^Jv^. 

; -TAa^rcf 338 , 17; r£r>(\cv_:rx_jA_^ 
1571,3e/i8-ooaWrAA 438, 

22. 

i^ 1572, pcH. 

A.JS<A°L^Kf V. suh r<f <\fy r^ \ . <\ - 

rd\a fYv\*\ (pressorium) 1573, 6 
ct 8-, cf. rcf^OjA.^; alltid 1573, 
10; oaVvoScvxiAa 1573, 11 - 
v^\.nx\S\. (f/ilsariu.^) 1573, 12; 
'k:)s\\£c\3>. 1573, 7. 
^cviA^^ 2096, 18: -sAarir 1131, 

18; .AaVt<r 338, 19; «liAai 

col. 338, /. 19; col. 1574,/. i-/i; 
KrVcv.i- \ .!\.-T> 1131, 1/1; 1574, 
2; kT^cv V V \ °v -73 1131, i5 ~ 
rdAa 1574, 5. 
Aa\a vidc siib Aa - «A°A^ 54, 
2/1; 1574, i2-i3--\cv=rv\.°v\<\. ooa-rrxV^.VA 1574, 9 c/ 10 - 
co\a\s 1574, 8. 

rsT^o^a 1574, i5, c/. «fScvjsoAa 
(pressoriiim). 

v^XX^ 1176, 22 - k1o\A (weAe- 
3tvj)1493, 20; 1574, 18; 1575, 
h — jOSCvrarwA r^xA^ (■waAAa- 
)irj) 1574, 16 — c^cvjA^ (-ErAa- 
xes) 136, 1; 576, 10; («sAexus) 

1574, iilt. - r^vjA.'^ , rd^j^X.^ 

1575 , /. et not. 3 , cf. sup. rdwcvla . 
Aa 1575, 19; oa_>cA^ 1575, 1/1; 

^jjAS col. 1575, lin. i3 et ult.; 
^»\.^.rr> 1131, 20; xAaVvr^f 
338, 91: 1513, /1; TSTAa 1575, 
12; kTVvAcvA 1131, 21; 1513, 
3; <r»^(vyi-=voYC^ VvA^ 1575, 16 
<?/ 1 8 ~ «L.Vv_seA_a 1575 , pcn. ; 

1576, 1. 
,^cvir7a.a 1576, 5. 

K^ 1576, 16; K^v^m 1132, 5 et 
scq.; v^^v^ rdvam 1132, 1; 
>iA^Kr 338, 29; ^)s\v^ 1517, 
G; cv.v^Vrd' 1581, 3; v^Tva^vrr) 
1517, 5: >^_v_a^^ 2097, 4; 
riTv^^ 1131, /)«). e/ seq.; 1517, 
3; KTtv-.r^ «Lv-^-rTa 1132, 9; 
1517, 3: ri^-vA-^i 1581, S;aliud 
1126, pe«.; 1581, /i; cn » \ °k 
«L:r)cv-.A 1181, 5; r;r^->-v_'^ . 
,j^ 1581, 0-8: Tiljacv^ 1514, 
19: 1517, 3; r£l=oA^rv.a >jc».aL 
1514, /i et scq.; rd_\_X3 >_JCV-^ 
1514, 29; 1517. 9; >_a_.ft_»_a, 
>^V\cv-v-»-v-°tVv-ro 1578, 1 - 
riTKfv^ 697, 1 1 c/ 1 3. 

r^jo^^v-v-^ ('moinixov) 130, 12; 461, 
lin. i3; co/. 1576, uU.;col. 1703, 
16; T^oAJcn '.^ et rdjaVvA.^ 
rd.a^orj 1576, idt.; 1577, 1. 

AkTcw^ 1577, i3->->a_vJEl 1577, 
iG. 

rcl\7_>_^ 1578, fi, 1;. nf m \cvJ£V et 
Y^s^y^ - Ar:l\^ 1579 , 5 - 
A . \^ V °L col. 1578, ;«■«. - 161 

nv\ vS^rd' (a (p^vTxaloi) 338, 
23; <w \^ \ «\V\V\ 2097, 1 - 
>\ .xOft t -T^ >vi \ \ <\ (^a (piv- 
TatTfxa) 1580, G. 

A*va (J^AjU) 640, 16, /. 1085, 9 - 

\xva 797, 7. 
rd:twv.°l ((pavdi) 1578, 6; 1581, 17, 

(f. siipra r^iYvvoA et v^\.\'\ . 
r>v°i-r> 1132, 1 o : rdjaa.^ J3 1132, 

9 e/ 11: r;rVrv\°i-T> 1517, i5: 

p>.v°LV\T<r 338, n't; p,-V-S^tv^ 

1132, 11; rd-ja-jo_S 411, i/i; 

1517, 15-17; riln-o-aV 1517, 

17; 2080, i3 - r:^>tvxiava (wj- 

vnKihtov) 1582, 3 ct scfj. 
rtrVwa (pro rtf^ m '^) 1583, 10 - 

rd-jaVv— v_a r. rCT r>tv v <\ - 

voS^vi°v 1583, i5. 
oorS!^ 337, ib (cf S. Fraenkel, Wiener 

Zeit., 1889, p. 258) — o m^^-Ta 

1132, 19; y^rv>.r^'\ T^X^CVI^vSl 

1132, 90; 1556, 5; 1590, /)wi.; 
r^rVva V fw °i T» 58, 17; 1132, 
19 -r;^ fw °L 1583, 16; 1587, 
8; i r^ «^ 1587, 8; aliiid (fos.m) 
1583 ,17- KlTVvisaa , pl. KlnoA 

1583, 19: 1592, i6;r:riiv_oo_S 
x<: \ S^A 1592, 17; >(v_ca._a 
«^ajkT 1592, i8:«/!W210,«//.; 
1592, 19; 1755, 18 -T<rjioA(?) 

1584, 1 - rcLDo^ 1584, /i, cf 
rcTfyv.^^ ((piiaisl). 

rL\s^J\ 1584, 7 (f/. Lagarde, Ono- 
mast., 18, 17) — r^n \^ fw "^ 
1584, G. 

w^ \>\ tw <\ co/. 1586, //«. 11; (script. 

^ -T^ . «V\ «\ |„.0 «^ »\ . «Vl^X?) 

1588, 9. 
r^-S\. fvv^ (/)TO r^S\. fYV-> , cf Ind. 

pers. sub ^•HraVv^ocvI^^ ) 1586, 

22. 
T<l-K_oo._^ 1587, 9 p/ 11; 1588. 10; 

T<r>cv«a^ 1588 , 9 - .\ . fw "^ , 

r:r»\j.noA, r^... \ tw °l 49, 7; 

1587, 19; 1590. 1/4 - ^Ajjso.^ tUPRIlliRlE NITIODILI. 162 

t'. sul/ ^ «v^*^ — vi^yi.»fy\'\ V. sub 
T^__»cv m S - T^ \ » (YV 'V, 

«^\ . <v>»<^<\ (^jKTiatios) 591, 12; 

1478, 17 cm8;1589, 10: 1594, 

11 -r!ij.isoA 1589, i3. 
tt^ rvtty «^-N >v\<\ r^a-cori^ (-Erdio-- 

xa) 1477, 2 5 e< «ei/.; 1589, i/i e< 

seq. 
n::)r\jj^ 1587, 1 ,1 : t<r^cAj.xio^ 
• 1587, 17; Kl^ft rw<\ 933, 2/1; 

1585, 1: ,^.\.(v><\ 1587, 21 - 

T^.A fyv'^ {'. siil) yjoa^. 
v^^znj^ 1369, i(i: 1590, 16. 
^nrto-AA x^jajAxoA (?) 1590, 19. 
v^v '^ 1591, 3 c; 3: ^Ai-coA 1119, 

fi. ftv rv\<\ V^ .•^.^« 25;T<f«..(VX«\ 

1590, ull.; TCfVN.\(w'\ 1591, 1 c< 
2 — «^v <v«<\<\ 1518, pen. 

t^-:\^.ooa (^(Yir. rd'S.Qk^'\) 1591, 9 - 
00.,^ fY\«\t 1264, 11; r<^n*.'\.n\°i 
369. 1: 1591, 5 et 11. 

p.oo.a 1591, /. ultima; 1592, 3 e« 7; 
OJ3.oo.ai col. 1592, /. 2; » »a ja& ^ 
vdjia.i^ col. 1591, /. i3; rv.^-fA'^ 
r^-\j,t^ 1588 , pcM.; rv rA.^^VvTCr 
338, 26: oja.oft.<\ 1592, /. 3, 5 
et6: T^VjojLjaoA col. 1589, /. 1; 
r^V\cvj3jLr^ col. 1588, /. «fr.; 

^TC^o.fvx'^ col. 1588, /. /JCH.; 
T<jcx£oJa 1591, pen.; aliud 1591, 
17; 1592, 8; T!^v.t<rn TijcusoA 

1591, i5; CVJOJ3A "^ 1592, 9; 
T<'>j3..fY>o^ 1519 , h ; TC^^jjxooA 
1591, 2o;r:f>(\oj3j»A 1592, 7 

Vw_j3c\ M ^ col. 1585, /w. 5 

t<AJ3JsaaV^ col. 1591, /. i3 
Vjt<^\ t\ (w^^Vvm 1199, ;>e«. — 
t<f_xs_£oo_A co/. 1519, /. 8 - 
Ti^o.rvfYv»'^ (a ■zttaKivrj) 1591, 

t^V\o-A<njM n (vv^^-Ta 1132, i3. 

t<l.-\oV_oo_^ (?) col. 1592, /. ai - 
v^n^rw'^ [cf. .^^VvfYx'^ in Ind. 
pers.) 962, 2/1; 1592, i3; 1970, 
/. ultima; T^mxrt— >A ^ 351, /i; Aoj.x.a la 351, 1 d 90; 1041, 
loc< la; 1592, i3 ct )5. 
Kie»-=A «TsXi^ 1560, pm.; 1594. 7, 
cun/er «ie»\!^ naVvA^: T<d^^j,v^ 
1593, ilt; ,^. V .N«\ 1593, 17; 
.w^K-n 1593, 1 5 ; r^ v s '^ -o 

1132, 23; ftvv^v Vx^ 338, ;i7; 

■\ \. <\Vv=73 1198, 23; o-i^TC: 
265, iG ct scq.; 1132, pcn. 

Ttlxa 1593, i et^,ef. t^^s.'^. 

oS^ 1593, 19; SAi-^, «^^ • «^ '^ 
1593, 5; 1622, 11; TcrV\\*iJa 
1593, nlt.; \i^A>(\Y<f 338, pen.; 
^■=\«^V\T<ri533, i5; ■=\s>aVu73 
1198, i5; 1501, 90; 1519, i/i; 
t<r\i^ 1593, 90; 1594, liet 5; 
m.»\h^ 1594, 1; Tif^oS-iLi^^ 
1593, pcH.; TiLsocv-^ V\o-=vj.i.^ 

1519, i5; «r\^o.a 1198, i5; 
1501, 18; 1519, !•,!. 

o^ 1595, 17; VN^^ 2078, 19; 

kT^IY^, pl.r^col. 1595, /. 3; 

,^^ 1595, 7. 
T^ 1595, 8e<9; r^^^m 1520, 2; 

^_j-A=o col. 1133 , 2 ; ff^^nv^ 

338, ult.; «^cva col. 1520, /. 1; 

t<:j^A=o 1132, h/;.; 1133, 3; 

1520. 1 -«^ 1597, 1. 
rsT-Aj^ 1596, 11. 

m^^kT 339, 1; ^V^'^^ 1596, j)CH.; 
T<jijj.a 1596, 99;t<^ijA 1595, 
18; kIxx.^ 3l 1595, 18; "^ 
TifVv-vvi 1596, 7; Y<fVvo.,Av^..5\ 
1596, ili et seq. 

Aj_a 1136, 1/1; Aj_aV\Tcr 339, 2; 
A^V\m 1199 , 7 ; T<:^ 1597, 
4. 

pja^ 1600, ;)«(.; ..Tvrv^^rra 1133, 
94; 1600, ult.; T<lxxja.a 1600, 
ult.; 1601, 4; KT^ojajaa 35, 
7; 1600, /. jienultima; 1601, 5 — 
Y^V\cvJ35^ vide sub t^xjt'^ . 

^ja^ 1597, 10 et 19; m-\xy^ 1597, 
19 e< 21; 1520, 5; xiAjaA 1598, 
1, 3 et i6;^-^jaa 1598, 11, 12 ct i3; yjA rv «^.j 1265, C et^; 
xvJOAjaf^ 1265, 7; ^ «^ '^ -^ 
1265.7:Ajaa 1597. /.f/-.; 1598, 
1: ^Ajaa 1597. 17; ■^jaA>(\Tcf 
339, 3; 1520, 8; ^T\_n_2LW 
339, 3; V\-vj3.aVt<r 1598, 17; 
OTvrxaVvTCf 1598,1 5 : ^vjo^Vvro 
1200, 3 et 4: ^ja.^ 1597, i3, 
i5e<93: osajcsA 1520.5:1597, 
31; 1598, 8 et 10; »inj3.a 1595, 
5; 1598, 3: V\n_ja3 1598, 7; 
>io-Ajaa col. 1598, /.5; ■^JoAm 
1133, i3; V\TVJ3_aV\t<r 1598, 
92 ct 93; ■:vrv^Vv=r> 1199, uli.; 
1200, 9; ys^V\A_j3_^r^ 266, 3; 
^n^K-n 1133, 9-19; tcTa ,n,_a 
co/. 1597, 1 G e/ 1 7 ; col. 1598 , 1 5 ; 
TC^Vv-AjaA (/%reV\^^j3A?i 1598, 
0: T;fV\oA-jj>_^ co'. 1597, 16; 
wiAOja.^ 1520, 99; 1598, 19; 
T<li-xjacv_a 1520, 7, i4 e/«py.; 
T^^AOja^ 1598. 19: tTXj-AQjaa 

1598, 90: T<r-:vno^ 1520, 4 et 
92; T<fVvo^Acv_J3Tila 1479, ii; 
TtfVvoj^^ ry^K-n col. 1520, /. 4; 
T<rV\oAj3.aT<r 266, 3. 

TilooojaA 2090, 5. 

T<^jaa 1599, 7 ; v\.o.'\ 1599. 4 e<6 - 

K^iijaa 1599. 8. 
t<l\^ 0') 1725, 9 1 - Ki\^_j3_a 

-7Xje.^\'A 1599. 1 1. 
Tw\jJ3^, Tcf-\jja^ (fojj/". T^-\jjar3) 

1140, ult.; 1141, 5: 1306, 17; 

1599, i3 et seq.: A_.j3_^V\w;f 
339, 4: 1599. i3 - r;^\ . n «^ 
(/c^erd:wjjaa)1145. 5. 

.s rv «^ 1600, 7; -s rv '^ 1600, 5; 
kTs » rv '^ co/. 1600, I. i et -j; 
.\ irv^^V^f^ 339, 5: ■ »\ rv^^so, 
xia^^-Tj 1133, i4-9o; TC^ijaSl 1600, 8, 9, i4 e< 18; T<fVviJ3^ 
col. 1600, /. 9, 11, 19 ct 16; 
t<rV\o s . rv "k col. 1600, /. 8; 

T^Vv.VJ3f\rT3 1133, 9 1 e^ 22 — 

Kf^-oA col. 87, /. 23 -T^ojsA 952, 95; 1598. pe».; 1599, a; 
1600, 5 -«:W>a 1599, 19 et 
20: 1600, 1-/1; sc)-ipt. TS^\»rt°k 
1145, 5. 

^Vxx^^x^r 339, 6: Kf^ja^ 1601, 8, 
la et ik; aliiid col. 1601, tiii. g; 
rijV\\ja°^ 1601, ii;«^V\a-vnA 
col. 1601, /. 10 e( i3-«^-\j3A, 
k:j\j3A 1601, iG, c/. «::.AJaaa 

«:r^a-v.-=v^ 1625, 8--\^ 2006, la, 

cf. Aa - «ri(\\a , pi. x<:\Si 198 , 

/}«(.; 1601, 19 et 20; 1638, 12 et 
i3; Kf>rt_iLj-=\_a co/. 1601, 20; 
nlliid siib .^^^ -rd^ 1601, 21; 
r^VvKfi col. 1638, /.10; aliud sub 
a\^ ct )s\\°i - «fKa-K^ 328, 
/i; 1616, 1/1; rt/»«/ 1616, 1/1. 

Q\a 1607, 10; 1620, pen.; ,\^^Kf 
339, 7:,-vSiK:ri607, i,"):,-=va«f 
<7x=n(\a co/. 268, 21; VY\akr^ 
1620, 22; os^-Varsf 1620, 21; 
r£r-\a.=73 1479, /. «/tom; r<^\x<^^ 
1479, u///»w; 1484, 17; \<:^v^ 
KjajA.r^A 1479, 19; r£fA\<!^ 
«Im, fY^So^y^A 1479, penult.; 
oocvrool5iKr-:\ "a 1479, 24; "^ 
«^xEVjardA 1479, 23; KTSKla 
«::,V=^ ri^aa.A 1480, 6; "°i. 
Y<j3jSa:nA 1480 , h ; \<l»\co "i 
1479, 20: \<rVvjj-=\«La. 1484, 
18; f<Lt\^ col. 1620, 9 1 e( 22; 
T<r^\^ col. 1638. 1/1; rt/iW sm6 
•v^ et ^\_^: \<f^o_i_.-H_a_m 
339, 7; 1638, i5. 

\=3\S 1603, 11. 

.v^O-^W 339, 8; .\^«r 1135, 
7; 1603, 17; ^Vv^Sl^ 1134, i3; 
^iv^vAm, rilS^^^Aro 1134, 19 
eM3; 1135, /1-0 ;r:lVs^ 1603, 
16; riliaX^^ col. 1603, 18; 
r^VvoVv^vJ^rr) 1135, 7; 1603, 
16 - T<lv<va 1361, 90; 1603, 
i5; 1716, 18 ~r£X«^^ 1608, 
i3 - >X^W 339, 9; 1335, i3;\<:.X^cva 528,9:1522,6- 

ctAx^ 1603 , pen.; Ai»^.^ro 

1136, 17; 1522, i3: 1604, 1, 

cf. A.a.S.Sm; AX^>^«:^ 339, 

10: A V^-aV^ col. 2097, 9; 

T<Av<\A 1604, 2; aliud 1603, 

19; r;:lAji^cv_^ 1522, 11, cf 

«lA^ncva ct TilAa-Hcva. 

VaS-^ 1604, 17; 1606, 17 ct 18; 

1621, i3; rcrnjS-A 1621, 12; 

aliud 1621, 10; aliud 1621, U et 

i3: A-\_^^rsr col. 339, /• 11; 

^A\_aV\r:f 339, 11: A\_a_33 

1621, 10; vJA-v^TcT 642, h; 

nA_a_» 1265, 20; 1604, 18; 

■A-=\_^V 1604, 17; r;^\-=v_A_=r> 

1134, 9 1 et 92; TS^^SA 339, 19; 

1604, 1/1; r;r^a-\_.-=\_a 1604, 

i5 el 17; col. 1621, 11; T^-A-=\cv£i 

1604, i5; r:rVvaiA\^^3 1134, 

9 1 — •An\J^V\_=n 1199, 1 e< 2; 

TC^AA^cv-a col. 1522, lin. 22 - 

3t.-^\_2v^r;:f, \<^-3L-^\ci^ 1526, 

/. 9 - «i^^-A-^vS col. 1606, /.16; 

r;^Vu-^*yn '_a 1606, 19; 1810, 

8; pl. TCfA\_a col. 1604, 12; "JSi 

T<' v -Da^A co/. 1604, /iH. 12 — 

rw Vva rv»V "Oi^^aS.^ (n -srapa- 

Se<jfia) 1604, 19 — r^fYv.^A-^vA 

1604, m//.; 1605, 3 rt «ey.; 1606, 

\;r<^^Su^-\\°i 1605,2 3eae5'.- 

T<J3-£KX.A-=V^ 1606, 9. 

TcfvosSoa 1523, 9. 

V\-.rw-\g\ (Yv » fYWWV^ (rt 'Sapprjaii- 
^sffOoLi) 1607, 1. 

«r>(\a\a 987, «/(.; 1079, 25; 1519, 
10; 1617, pcn.; aliud 1617, 19; 
aliud sub Vv\_2k — T<lj3-AAa\_^ 
1616, 3 - \<ljo>i\Aa\_a 1608, 
pen., et T<lj3-AV\a\S 1617, ih - 
«lxi\a\A (?) col. 321, lin. 2/i - 
r;:f.\^a\_a col. 942, lin. i5 - 
TCfVv.,r^a\a col. 1627, 1, confer 
T«fVvj.m\3 - «Lja\_^ 1610, 
lin. ih — T^A \^ fYia\— ^ ct 163 

T^A^VJsoa^^ {■apotrlis, -ilos) 
1610, ^wf.,- 1613, 18 e/ se»/.; 
,<7saA^^^a\^ col. 1614, /. 5 — 
v^\\j fna\S 1611, 12, confer 
^\:3g\_coa.^Ss^ in Ind. pers. — 
\\j (Y> » fY> » (Y>a\..^ 387, 21 — 
T«l-iVv_coa\_fl vide siib (tf\_^ — 
\<:_j3_x.a\_^ col. 1617, /. i3 - 
T^J3-:\^a\a vide r^ja^Aa^.^. 
r!loXv=va 1618, 21 - \<l=oav\_3v 
(« ■zsepHwfi.a, cf 80, 9/1) 1618, 
i3 et scq. - rd,v\a 1619, h. cf 
v^x£o\^ 1629, pen. - v^\\2>. 

1618, 21; 1619, 6 - T<:.j>..v\_^ 
1619,3. 

k1_m\_^ 1619, 9; w\_a 1619, 11: 
M\_°v--r) col. 1134, /. 18 et 19; 
m\ ^ T> 1134, i5 et 16; "^ 
T<r=>ori. col. 1134, 96; T<ly\\A, 
T<f^(VAi\_^ 1619, 9, 9 1 et ult.; 
T<lvia\a 1609, 1; r:lv\\A 1619, 
10; Vv_.T<l.v\\A 1619, 11 e/ 16; 
Vv.T<lw\^ro col. 1134, /. pen. — 

T<lM\fl 1619, 12 — T^AaAii\a 

1619, i/( - r£rVj.y4a\>i\a 401, 
■2h; 1619, 17. 

.\ya\a 1622, io;r:r,\,..\.^ 1622, 
10 et 19; J^\_aV\«:r 339, i3; 
r<l\j\S!i 1620, 19; 1622, 12 - 
r<Lye.c^\\^ 680, 21; 773, 18; 

1620, i3;T<f-).V'VA ojjto\,\A 
1620, 4-r:r=oj^\^ {pers.Uf. 
Imm. Lww, Aram. PJl., p. 208) 
1620, i5. 

T^iftaj\^ (a (popetov) 1622, h et ^] — 
rd^aAj\a 1622,2o-«:r»j\A 
1623, i,etx<l^\°i. 1624, 16- 
«fVvxiaj\a et T<fVy»\^ 1777, 
1. 

u^\a 1626, 6; y^\.a^Kr 339, ih; 
K^Vv -V t\_^ col. 1622, lin. 91: 
Tc:r^a.^\a, r£fVa^\a 1627. 
6;r!f^a\^ 1610, ^-ril-w^a 
col. 17, 9/1; col. 1626, 1 c( 3; '-Sl 
.._^T<rn 1625, u/;.; w_oajA\a, ,-\i,-^-=\A rol. 1626, Un. 8 e< 9 ■- 
rw_a.cv_^-H_a 1626, 10 ci seq. 
KLa._^-=\cv_3 c(,l. 1523, /m. i5 
rcrVo_a_i^-H_^_m 1015, pen. 
1136, /i; 1495, i/i; 1497, 5 
»<;^t-v -v-^v^^-n col. 1496, /jwi. — 
A^^SLm 1136, i8; Aa\A^V\ 
2097, 9 (•/ 1 1 ; A -^S-A^tv-ro 

1523, 17; T<;la.^cva 1523, lO, 

cj: Y<::.\v\aa e/ rs^Xa-Scva . 

ya^Si 1627, 1/1; 7DA_Si 432, 7 
«iiTaaA^ 1622, Mft.; 1625, 10 
7o-=v_f^^r^ co/. 339, Im. i5 
^jctS^^to 1134, 9/1: 1627, 16 
vil=n\3L)s\^ cnl. 1627, l!n. 18 
«:=r>-=va 1627, i/i; rcf^cvm\a, 

r<f\\r. -n\ <\ -n 1627, l5 - 

r;f^.j.^A-a 1628, 6, cf. \^ 
x^)r\j=n — Ti^vm-^va 1495, 2. 
TaAKTAwJva 1628, 21, c/. .^-a 

"TD-Stif - Y<lj-=V_a, TCr^CV_»-=V.a 

1628, 7 - M^\_^ 1524, 11 

1629, 3; c^K^^insn 1199, 5 
^xx«xk-=v^Vm col. 1199, /w. !i 
r^£os\^ 1629, 3; rd_iio_»-\ft_a 

1524, 10, i3 c/ i5; rijjioa-=v^=r» 
co/. 1135 , liii. f) ; co/. 1524 , liii. 1 2 ; 
K^^o \ (Yv j-=\A.r73 1135, 8 c( 9; 

1524, 10: Klmi-=vSL^^m 1524, 
21 — oa_i-=v_^ col. 1629, lin. h — 
T<jtcvi\^ (c/". pers. ^_x_j) 1628, 
9 - «fi(v.a-=v^ ((?spv>^)1628, 16; 
aliiid suh \^ . 

.^^a_a_,A_.t<f ^_ft_co-=v_a^ 2081, 8; 
c^ft\_^ 1614, 10; ODA_a 1629, 
10; cio\_aV\«^ 339, iG: 1524, 
20; 1629, i3; Kloo-\a 898, Ix: 
1629, 9; 1630, 12 el 18: aliud 
1629, 8 ci 19; «i^^^^^a 1630, 
1 , 3 e« /1 ; tw^ fY>A_^ 1630 , 5 ; 
«^A^ 1629, pcH.; \<lxo-=\ft^ 

1525, 9 — Td^-=\cv_a (rt -sropos, 
f/. 1614, 18) 1524, 90; 1672, 
1 5 ; ^^,^[Viioo-=va co/. 1230, /.12; 
t<^^(Vcoft-=vS co'. 1614, lin. 6, e« \<^Wj-=\ft.a 1524, 93 - ooS-a 
1629, 7 ■Kf\-=vK^\ KL_co-=\_a 
461, 8 - T<' fw .\-^ 1618, 18; 
col. 1623, /m. 9 e/ /1; co/. 1624, 
8 e(9; v^ \ .AA ja 1623, 11; 
1624, 8; \<rVv.caj\^ 168, 1/1; 
aliud 62, 3; 1624, /1; uliud vide 
sub ,-\_a - > fY)\_a. 1524, 95; 
1629 ,11; VvxjQo-=va 1631, 9 ci 3 ; 
TClfio-=v^ 1265, 23; <»xa.xio-=v^ 

1524, ultima; vi^^Si^n 1524, 
pen.; ,jio-=va^T<f 339, 17; 1524, 
aS ; r^»(Y>-\cvSi co/. 1524, 2/1 — 
r^vv.f»T=vA (a pm. dJjUyji) 1629, 
17 — T^s <Y>-S5NTn col. 1135, 9; 

.\.XO-=\a^TCf 339,18; T<fi-£10-\fta 

1525, o; ri^wftjMA^ 1526, 19; 
1630, 1 o : TCT^fti-ooA^^ 1135 , 
1 - TCf^.£oA.oo\^ co/. 756, 1/1; 
1719, 9, t'/(ie TcfVv fYv «V^-^ - «:r>MVvco-=v2i, 1630, mf. hid. pcrs. 

^(Viw\-a 1631, fi; ^\_^ 1631, 8; 
^■\_^V\<f 339, 19; 1525, 9; 
Ji--=\°Vi 1265, 9/1 ct v.o:^\^\=n 
1136, i/i; ^SAm 1136, 5; 
T<Li^\-^ 237, 19; 1308, 18; 
1631, 5 c< C; TCfitvAv^ «7J.SwA^ 
1631, 1 ; aliiid 1631, 9 ; ^oi^A^ 
TSje»^ 1631, j ct 9; T^vs,.Sft3, 
1525, h ci 0; t<f^o \ s.AcvA 
1625 , 9 ; r^Vfti^ft-^vSi 1631, 9 - 
t<liw\A 617, 8; 1494, penult.; 
1631, 19 - T<^-=vA V. sub »\a - 
w.o^-=va 1631, 17; ^\a>r\\<f 
1631, 19. 

1<:^-=\A {■vsdpirv) 1631, pen.; 1632, 5 
et seq.; ,c73CvA-=\A 1632, 3 e< i3 - 
rilAo.a\-^ col. 1633, 5, confer 
v^c\s^\^ - T^sj^\^\3i. 114, 
22; 184, 9; 199, k: 274, 21; 
802, penu/f. ci ult.; 803, 1; 1481, 
17; 1495, 3 etsequent.; 1633, 6; 
1781, i3; 1812, 5 - T<A.Anfta 
1525, ih, confcr Y^ \ Ss^cvA et rd\-v=\oa r;l^oXA\a,1634, 
S-rcT^vcaaSOk 756, 17; 1633, 
i5, coiifcr T^^ tYx "^ fY)-=\_a — 
.i^\_a-=o 1132. 9: 1634, 11; 

.i.a\aVr;f 339,90: j»^\a^x=n 

1132, 11; v^ \ '^AoA 225, 90; 
1525, 7 - S-^S-a 1634, 9: 
^A ■=va\a 1634, 1 1 ; v^\S,\°i 1634, «r-=va\oA 1525, j-=vfl 1634,1 5; 1636, o.-vilSiaJ^Si 

[■apdcTOOTTOv) 1634, 18 et scquenl.; v^o^A-^ 1635, 
1635. «7X^ft^-=V_a 1: TCf^\*iJ2^0j-=va 1635, 
iG: A^-=va>(\r:r col. 1634, 1« - 
v^^^\^ V. suli >-=vA — •^x.^-^vA 
1634, iG;1635, «//. - r^TVijAa 
933, 8; 1308, 25: 1635, 19 ct 
seq. 
Vvn-=va 1560. 99; ^\^ 1265. 19: 
1525, -u^poaSI 1525, /. ultima: 
\<jaj\a 1525, ull.; aliud 1525, 
9; p\a^r;f 339, '1: p\-?L.-r> 
1625, /.; >jW>S-2Lrsr 1616, 1; 
o-pS.^.Ti 1135, 90 : pS-^-m 

1135, 11 et scquent.; ^aXJ^^to 

1136, iG; x^\S^ 1136. i5; 
T<fVvx>-=vA=r> 1135, 90 ; T<ir»-=vSk 
1636, 3: v^\ °v ^> .n "-^ 1636, 
/.: rsT^ «\ . °i v> "^ 1636, 5; 
«H^Vvojaj-S-S 1625, /1; rijjanoSi 
1525, 25 c(7;en.;T<j3o-=vA 1616, 
1; T^ r>Scv-A 1525, 19 et seq.; 
T<f>[\cvg>-=\-?i.-r> col. 1525, /. 2/1: 
osVvoo-KAm col. 1525, lin. 28; 
V\jrw33'=\°L-73 col. 1525, lin. 91; 
t<r^ft-i-p\ °t -n 1525, 9 3 - 
\<:xi-=va ( /fg-e rii^-=va ) 1756 , 1 9 - 
T<fV-n-=va col. 1636, /. 6 c« 9; 
ojVvxjaA 1637, 7 e/ 10 -nj3\a 
1636, 7 eJ 9 - KlvjjaAA 1636, 
1 1 e< segi. , c/". /jm/. pere. 

x.-=\A 1637, 18 ct ult.; 1638, 1 e/ 2; 
vsje.-=vaj fo/. 1266, /. 1; x.ft-=v.a 
vsjA.T<r 1616, 90; 3e.-=va 1266, 
Q et 3; y<rk\yt3\2i col. 1625, 11; ^■v^^r^ — ii^tv^r^ 165 ,^(v_st*-\-^ 1625, 12; x.-=\_^V\Kr 
339, 92 ; UNje.\Aj 1265, pcn.; 
3t.-S.°i-r> 1265, ultima; ^jjt.-S'\*73 
co/. 1135, 25; col. 1136, 1 et a; 
^r^x.\Sm co/. 1136, lin. 2; 
. ifA «\ -n 1135, 23 eJ 2/1; 
Kjt.\a 1637, 18; KrV\cv_st»-va 
1526, 8; «iijtAcva, 1135, aS et 
2/1; 1526, pcH. e( !<//.; 1637, ult.; 
msx.\(\^ col. 1527, 12; x.-Acva 
1526, 6; r<ljf=\cv_a 1526, 6 
kiTx.ak:' x.-=\cva co/. 1526, /. i3 
x.o-KS, 3ca\^ "7°^ 1616, 22 
t^^cvx.a-\^ col. 1616, lin. 17 
r«^i(\cvijc-\°kZ73 co/. 1526, /. 7 — 
«:Lje.\_^ 225, 9; 1638, 3 - 
r^x.\a (ui;U) co/. 1638, /. /t - 
rdjc-iS-^ 1625, i3 et scquent.; 
r<:iye*\Si. 1625, 11 ~ rJ^vi^^a 
1611, 1; 1629, 19; 1638, 5 e; 6- 
r^^sy.-S.^^-Tj co/. 1136, /. 7 e( 9 — 
r<r\ y.-=\cv-a> co/. 1526, /. 11 - 
r<rV\-i.a-at.\-^ co/. 1638, /. 8 - 
v^sx3e.a-\Si v. suh cr\^ . 

^■S.a^rd' 339, a3; V\\_^^ 2081, 
10; ^\^)t\\<:r 1529, /4; \<f^-=va 
1529, 9; 1639, 1: (diud suh \^ 
et «i'^^; aliud {d^) 1638, 17 el 
i8;<7i>^\a 1638, 19; r<^^-\a.S 
1529, 2-5; rcfVa^a 1617, 19; 
aliudsuh a-=v^ ; TCTVva^AS 1639, 
7 - >r\\_^ 1639, 2; 1640, 8; 
,je»m-^ V\\a col. 1640, /. i5 - 
- r<f^AaVv:=r> co/. 9, /w. i3 - 
riL.a^A_^ co/. 1639, /m. 3 - 
«^l^\_^^r<: col. 339, lin. 25: 
\<L^^\.aVvrr> co/. 1199, /.12; 
«:ji.V\Aa 1640, 6; r<La.^-=\o3 
col. 1506, i5; col. 1529, 6 e< 7 - 
\<li^V\Saa 1529, i3. 

xxa^^ 340, 1; 1865, 2; \<je3fcaSl 
1157, 2; 1530, 27; x_je.cv3_=o 
996, 2; \<ljtje.o.^^ 1130, ii; 
3tJt.a_aV«:r 338, 1; 1335, i3; 
1947, pe«.; 2051, 5. rsl^jxa 1641, 17 et 18: «:^ai»*xa 

1641, 17. 
r<^vjt.a3 426, 22; 1529, ih et 10; 

{scripi. rcfAcvxS^) 1592, 19. 
MJta 1641, 7; Mjjt^ 1642, 1: vdiAjjt^ 

1641, 5 et ult.; \<fWijea 1642, 
2 ; MjtaV\\<f 339, 26; .^«jtSiJ 

1642, 9; orjaojijt^ 1529, 91; 
ooxwjt^ 1641, 8; oMjta 1641, 
lin. 9; vvjit.^V.T» col. 1136, /. 9o; 
rsfWx^=n 1641, 10; MJta^Kf 

1641, 7; M-y_<\)rvro 1199, 11; 
v^_yv_x_^ 1641, 5, 8, 10 et 11; 
\<:»ijt.aa 1529, 21; 1641, 5. 

^ax^ 1622, 11; ^axa\<r 1642, 
9; \x2i 1622, i3; y<^ \, .v°L 

1642, 8 e< 10 -- 1643, 3 et 5; 
■\^y<\VT<f 339, 97: v^^j *°i 

1641, 12 ct i/i: m. t rv \ ^.■•a "^ 

1642, 6; .^^cn»\.v'\ vide supra 

>.^<T>,» v\°k; t<fVvcv_\^_v_X_Sk 

1641, i3; 1642, io;^\<^\»v^ 
co/. 1642, 1. penultima; col. 1643, 
/1; Kr>[\a\^jt^rr> 1641, i3. 

r^tvoe^ (■/ r<f\jje^ vide in Ind. pers. 

,_^ ^ V <\ V V 1288, 29; 1530, 9; 
ySjea^Y<f 339, 28; vye-^V-v 
1288,93;aiijea^!V=rA 1530, 3; 
UNje^Vm , ■ r^ x^Vvm 1199 , 9 : 
v^s^a^ 1199, 10, 9/1 ct ult.; 
1506 , 1 5 : v^nj\<r yY-a^ 1529 , 
23 - y^oe^, 'Pi^ajt^ 1643, ih- 
18; aliud 1644, 3, cf. \<^^jea - 

y ^\ -^ v«\-r > col. 399, /. 91, c/. 

Aje^Vv.> 1288 ,7JeH. ctult.; y<f.\.x°^Vvro 
co/. 1198, 9/1: Aje^rcr co/. 269, 3; 
Aje^^73 co/. 1136, /. 93 e< 9/1; 
A.y°L-r> 1136, penult.; T«l\jeA 

1643, 19; rdlx.aa 1530, 5 - 
Ax..°L>(v:7j 1198, 18; 1530, 5; 

«:r>(\a\jtxa 1560, io-t<:Ax*2i 

vide r^\=x*a . 
^v'°^ 1643, 9; rcTWjLjjta 1643, 
8; K^iwojta 1970, 1. T<^xa co/. 1644, 3, confer r ^^^o^ - 
\<jtajt3>, \<jt^xa.a 1530, 9 e« 
10; 1644, /.; 1753, 2; 1852, 6, c/. \<it^jta«:r ■^ x^jea 1644, 11. Twjajjta 1643 ,11; t^^ivjJv.^K^ pjjt^ 

1643, 19; pjta^Kf 339, pen.; 
T^Vgjaj^x.^ col. 1643, lin. 11; 
Tijajt.a^ 1530, 11 ct sequcnt. — 
\<i\jajt.aa col. 1530, lin. 7, c/. 
\<l\^jtjaVv=o . 

•=vxa 1644, i5 et 18; ^jt^rrjA 1645, 
3; Sjt^ 1641, 3; ^aaxEv 1644, 
1 li ; \xa^«:f 339 , ult. ; \jtaV\rr> 
238, 17; \<r-=vxa 1644, i/i, i6 
et 20; 1645, 3; K^^a-x^ 1641, 
/. 3; Kf^a^ajtSi col. 1641, /. /t; 
\<r>(\SaxSL>(\ 185, 1/1; 2081, 11. 

,oxi^a.a col. 1531, G; col. 1650, i; 
^VTcf (?) 340, 2; T<r5(\^, 
p/. \<rVa, ^Va 1531, 6; 1650, 
3-5 ; Kr\\^ >(\A 1459,i2;1649, 
/. 1 -'^Vv^ col. 1267, /.16; 
V_^)j\_^^\<: co/. 340, lin. 7; 
,TOa,VSv>(vaV\ 1531, i5; 2081, 
i/i; T<:^^_^V\a_a 1267, not. 5; 
1531, i4; 1660, /»; 1671, i3; 
\<r\\a\vJ^V\ A -r> 1137, 10 - 
«f^ vide x^^^s^ri^. 

rd.^ 1647, 5; T<r^>(vB. 957, pcn.; 

1644, 9; \<r^(v_a«r 1647, 7; 
ajVv.^.=nA 1647, 8: ^>(v..^.=r> 
1137, G, 7 c( 9; ,)tv.a>(\«r 340, 
h; Tgf^iv^-t co/. 1267, 10 c« 11; 
^\vA=r> 1137, /1, 5 c< 8; x<L)s\^ 
1267, 11; 1650, pen.; rsfVva*^ 
1137, 8. 

r<:^3X^ 1645, i5 efiG. 
AjTifa^ 1645, 17 - x<Ls.'ii\a\\^ 

V. sub UN,av^ . 
M^v_arSf 269, pen.; M\\_a 1647, 3; 

^-j-mVv-A 1532 , 3 ; M^(V_aVr!f 

340, 3; 1646, pcnuli.; 1647, 1; 

ft..>.\V\ ^Vvr^ col. 1646, lin. 19; 

w..a_viV_^V_i 1646 ,196« ult. ; M^W 1647, _S.U< i\va^ivm 166 

col. 1199, /. 17; M^ cnl. 1646, 
i5;Vvyi^ 1646, 18: »^V\_aY<r 
209,91; «XM^^rsf 1646, i5 et 

19: ^_J^^^_^^(V_33 1199, 18 

riL-M^(\_Si 269, ult.; 1646, i5 
r£L_»i^<\_a 269, 91: 1531, k 
K^wVxaa ct ri^M^ 1530, ult.; 
1531, 2 et 3. 
T^^ 1646, 5 c<8; 1647, 9 c< 10; 
u\^^ 1648, 1; «N^^^Sm 1640, 
10: kT ->^ "i -73 1136, «/<.; 
1137, a; 1646, (i: 1647, 10; 
Tef^(VjaLV\-?L-TT> co/. 1647, /m. 9; wsVv-aVtcr 340 , 5 : «L_:^Vv_a 
1646, y; 1647, ■!«; 1648, 3; 
i<rVaaj>r\fl 1531, 7; 1647, 19; 
r^ \ » ">A Klja.Vo-a 1531, 7; 
TcrV\<vi.VvS=n co/. 1137, /m. 3- 
K:a.V\a^ 1645 , jwn.; 1646 , 3 , 
9 d i3 - «f\-^Vv_a 1648, 8; 
T«f>^o-=vr^V\a 1648, 8. 
r^Vva 1647, i3; «T^^ 249, 
5 {sedv. t<rV^V_a 1644, 9); 
AV_^W 340, {'>■ 1531, 11; 
AV\_aV\_i 1531, 10: AVv^V^ 
2096, ult.; AX_aV\_^ H98, pen.; 1531, 9: A^v-^-j 1267, 
not. 5 ; Kl!i^ ml. 1648 , lin. 11; 
«r^ . \>;a "3l 441, 3; 503. 1; 
KrVcvl^VS 1647, i3; 1648, 11; 
«^Vvcv^ i-ol. 1531, /1«. 9^19 — 
v^it^n^ rcfVAj^ 420, 9 4. 
KjV^ 1648, ih etsvq. 

^-u>>iv^ 253, 93 (f/.pVv^? 1855, 
«0«. 5); pVaVxrcr ro/. 340, /in. 8; 
pVv^Vv_m 606, fo: rdnVvJ^ 
1649, 3 - r:lr>Vv.a {mrlaxtov) 
1619, fi. 

rcr^oV\A 1645, 90. ^ refi^^Kr 270, no«. 90: 1651, S^rcT^ 
1651, 3; V\i^^ (/. rd^T^^.^) 
1137, ia;x<L.JS^^ 1651, 1; 
tcTVm^ 1137, 12; 1651, noi. 3; T^V\ar!rL 1651, 2 e< not. 2. ^^ •^- couaT^^ et x.cv^^ 1651, 7. 
Vu_:3j 1653, 18; 1653, ^^ lu^jo, 17; 

i<r=>^ 1652, /i; r^V\y>r>r-> "^ 
1652, 3; , -> \^r:r 270, 16; 
r:rV\cv_:3j 1652, G et 7; 1653, 
li; aliud col. 1653, lin. 3; Vxcvra^ 
mjtSii 1653, 1; r;"\»-T^ 1653, 
9, 12 e( 20; T^v*=3^ jjTD 1653, 
\^ 1139, 1; 
=j {cf. r^oy) 

_^ tCK» 

^PaT^cvra^ 39, 6 — ^^ \^ "«'^ —« ■ 
V\orc^H 1651, 9. 1129, l!l,cf. Td^\,fY>0"v(Y>. ^ 1653, 18. >aV\ V -n^ 1654, 6; :ir TCT 270, 9 e? 3; .s *->\,^T^ 270, not. 90; 

1656, pen. et ult.; t ^ — ' \,.'**^ 

1657, 1; .s—Ty^.i-Q 1656,j)e/t.; 
t<f V -v \^> -73 1139, 3 el U; 
^.s-> \ ^ 1657, 1; t<li-:=j 
1653, 23; rirV\o v . -t^ 1653, 9 3 ; r^ \,~>o^ , pl. r;f \ V no^ 
1656, 21 elpen.; t^^v-^o^ 1657, 3;rcr- col. 1653, lin. 2/i; =^-=r> 1137, i3 
r^v~>^ co/. 1653, /in. 92;V\' 
T^v->^ t). sub. ■Kra e« air/e 1653 , 
29; «ToArcrA rcr\-->y 1654, 3; 
Qix»r73-=\<nn T^V\v— >^ 296, 6; 
760, xk; 1653, j9en.; rcrVvsiay 
T^rVvn^Hcvj 1654, 1. 
•Hora^T^ 270, not. 20; a za^ > 1653, 6; rcr=' 

7 Kr^r3^ ^ rjTS -> v^ 1653, 
1653, 7; TcrSo_:3j 
col. 1653, /in. 6-8; r^TVvo-Kcvra^ 
col. 270, no^ 20; coL 1654, /. 7 - 
rcr-=v=j 168, 9; 1039, 17: 1435, 
2 - ^-^v-^aj (c/. «^•^«V) .1497, 
16; 1607, 3 - r£r\ ^ 1654, oVu3jmA 976, io;V\;3^ 1137, 
17 et 18; 1654, 1/1; rt/(W1137, 
i5; 1654, 1/1; rcrV\V\__=j-_=n J^^rcT 270, 1654, 17; V\ -> 
not. 20; T^V\r3^ 1654, ik et 16 
r:rV\-_=oy 1654, i5; 1657, h 
r^V\ ~>.> m col. 1654, lin. i5 
«:rVv»:3jV\ 2081, 17. V\^TCr 1654, -ih et pen.; 1655, 3; 

Aj m col. 1137, lin. 19 el 90; 

T^V\cvi-:\^m col. 1654, lin. 94 — 
«Ttv^;;^ 862, G; 1331,3; 1357, 

{cf ar. 18: 1655, 3 et h- -ti Jw) col. 1664, /in. i5, 16 et 18; 
»<^o-At^j 1664, 10. 
V\ »-A^ 1654, 9 1 ; r^ .A^ ■ T^V\_i-:\^ 

1655, 8-10: y^^^ 1654, 91 « 

22; y-^ -^jf*^ ^**'- 2'^' '""■ ^**' 

TcT .^^ 1654, 99 et 23 — t^o^^v^ 

col. 1654, /m. 90; o »t> ^fT^ 

270, not. 20; T^-Ao^ 482, 12 et 
18; 609,;>en. 
1655, 11. 

1 7 : -sctxj.^a^ 1655 , 1 4 

■K-O^^ 1657 

C; TcT^-^Oy 1657, 5 et 6; 1662, 
5 e( G. 

»cn^ columiia 1655, linea 20; V\-><n^ 

1656, 1; r^oj-, ^<^<»f 1655, 

18; T^V\ »<w- 1656, 4; ^— »*"( 

1655 , 2 1 ; >oa\j rcT 270 , no«. 20 ; 
1655, 9o: _.ox^T^ 1655, 91; 
TcrV\cv.«T)^ 1655, i8;t^_>oflo^ 
1655, iSef 19; TCrV\oijcr>.^^r73 
1655, jjen. POA^ 

Tcr>^^ 1655 5; TsrV^oS^ 1657, •>CW7S ^ 1656, cf. x^cs\<n^. "!r ,>_aAoY-» 1268, 3: A<ny 1656, 7; 

^TOj 1656, C; ^m^ 1656, 

6. 
KToStny 1042, «//.; 1656, 9: 1739, 

23; 1740, 9. 
x^a^ col. 1658, lin. 5 c( 7; r^a^r^ 

270, no(. 90; v^a^ 1656, 10; 

Kroj—i 1268, 7; 1658, 3 e< 8; 

«l_jcy 1268, 7; 1658, 1, a, 4, 

6 f( 9. 
ft --> ■ 1652, yje».; ^o^—j 1664, 11: 

^aj«:r 270, 4;^T^ 1651, /(; 

■ •—>•- 1664, 10; .ra.-»^ 1664, 

7; X=:x3j 1664, 8; .=3l^ 1269, 

11; .=3 > ^jT^ 270, not. 90; 

«iaaj 270, 4: 1656, i3, 16 e< 

17; r^_=30^ ^ * ~» 1656, i3; 

i<f— no^, T^Voj.=3-Y=o 1658, 

1 1 — rJ^o^ 1656 ,19. 
Tv_jj>i\W 316, 19; w:^':^-»^ 1664, 

pcn.; tcTaj^ 1665, 1; t^^^Vy^ 

col. 1139, lin. i6; co/. 1664, ^c».; 

Vv^T^^A-i^-ro co/. 1658, /w. i3; 

T<r5l\_x_iV\A_jj_=0 1074, 16 - 

r:^\Oj 1583, i5. 
^-Mo^ 1657, 12; Mo^ 
T<f wo^ 1657, 10; .Oy 1137, 91; 

T^^n MO^ 1657, 19 e< 1/1; «nVv^oj 1657, 
16; T^^o.MO^ col. 1657, lin. 10; 
Td—M— lO^ 1657, 10 — viL-Ma^ 
1657, 8. 
o-=o^ 1659, 1 /1 : 7a^V\:k-=r> 1659, 
19; \^_r73o^ 1659, 7 e< «ci/.; -v:^ iO T^=nj^ 1665, 3. 

«. m /n(/. per«. ^ -^er ■=vacy 1660 1659, pcH. et ult.; aliud 1660, 1. 

7- 
rcf^o^Kf 270,)io<. 9o;i^cy=o 1138, 

1; 1660, 9; TS^o^ 1138, 2; 

Tij^o^ 1660, 9: T«^Vcvij^a^=»3 

1660, 9 •KfV-jjcy 1660, 11, 

i3, i5, i(j; 1972, 2i;k1v_^Oj 

co/. 1660, /i/i. i3 cttlt; col. 1734, /««; 16 — T^-A^o^ i'. sub. Aj — T^dV2k^O^ f. suh ^ 10, 16 e( 18; \a^t^ 
\^ 1665, i3; 1337, 91; 1660, pe». 

1268, i5 
270, not. 9 

^■=\jj 1666, 9: -vjjV^V^t!^ 346, 
9o; TwS — »^ 1665, 17, 18 et 90; 
1666, 8; «rV\_*^ 1666, 1-6; 
o>V\\_»^ co/. 1665, 90 ; T^Jt^^Ko^ 
1268, 16 et 18; 1662, i3, 18 et 

90 ; 1665, i3: -S >^ 1665, 19; 

T<r-=\jj 1268, 18; 1665, 19 e( i/i; 
1666, 9; «;rV\o\jj 270, not. 90 
— ^-••H-»^ 1665,pe«.; T^i^-Ka^.p/. 
T^So^ 1661, 16 e< 19; T^^-\a^ 
T<:i^«:rT\ 1662, 
lin. i5 ef 99 1358, 

T<r5t\- i9;T<r-=\^ 1665, et T<1_^T\TV r^^-V -^ t!y 1358, 9/1, pen. et ult. rd\a^ col. 1661, /t». k, 9 ci 19; 
TCll=o,i<A "^ col. 1661, lin. 17; 
T^.^_=oo'\'A "^ 1661, 12 — \a^ 
1662, /1 - t<1_»-\qj 1662, i5 et V\o. 16. 
1662, ^ I ; T<ri\j.yi^ 1663 , 9 c/ 19; la^ 1UU.6, «/^; T^V\Oj 1662, ult.; 

1663, 1; aliud 1663, 1 ei nol. 1. 
663, Hof. 1; VvMj 1663, h et ult.; 
1664, 

^imam^ 1663, 10; Tw-M^ 1663, 
3 -«JA^ 1663, 8; T<rVv^T^ 
270, i5. 

>iij 1657, 1 7 e( 1 8 ; 1663 , 7 ; T<^T<f 
270, not. 20; TSlvjj 1663, 710«. 3; 

T^ \\ \,f ^ col. 270, not. 90; 

Kr^ivj^o^ 270, not. 90 ; 1657, 
1 7 ; t^cvjij co/. 1663 , /m. 4 e< 5 ; 
t<:v*M^ 1138, 8. 

rclvMj 1663, 16 e< i^^TSfVuiij 1663, 
9i;T^^cvvii^ 1663, i3. 

•Hiio^, T^\iio^ 1657, jjcn.e^ uh. 

r^=^ 1664, 5, 6, 9; \<r»ir\^ 998, 
lin. iG; col. 1332, ult.; col. 1683, 
k; T^Vv»i=3j^ 969, 19 — T^=3>»^ 

1664, /1 - T<::=>o=i^ 1664, i3, 
cf. T^acvraA^. ■:!r 167 

nde sub -^^ — , o-:\ .^ 1665, 

> — «...JVif col. 1665, /. 1 e( 11; 
1664, ult. vdxij- 327, 2. 

T^ VvAj j vide sub ^^ . 1465, 5-«^ :^ vide sub \f . 

)te.a^^ 1651, 7, cf oatnTS^^. 

T<:\^j=r> 1140, /4; ^..\.\^ 1140, 
9 ; -^^^ «^ 270 , not. 90 ; AjT^ 

270, not. 20, sec? cf. > \^*^ ««^ 

T<:^; T<:^.\j 1658, 17; Ao^^ 
1658,;7CH.; T<LAo_A^ 1667,/i; 
ri;rV\oAoy 1658, 18; ^AAey 
1658, 16; T<rVvA^.=o 684, 19; 
1140, 5; T^rVoAA^-rn 1658, 
17 - T<r..\..\y col. 1668, lin. ik; 
•^■w^r^ ^ 1668, 17; T^VA\ 
1668, \h: T<r»\o\ h TsTi^o^y 
1667, 5 - «^f»j 1477, 16; 
1660, i9c(9o-T<Acy\ 1670, 
4-T<ll^ col. 1679, /. 10 e( ik; 
r^\-T\yr. >^j^ 1679, pe». 

r^\^ 1666, xkct i5:cA^ 1666, pen.; 
1667, i/ie«i5;T<A^ 1666, 17; 
T<:l^=nA 976, 11; T<r^ 1666, 
16 ci not. aC; . « \^ 1668, 12; 
T!lAA^^_=r) 1138, i3; >-AyT<f 
,1667, M/(.;T<r»^ 1668,8,9,11; 
T<rV\o_\^ 1667, 11, 19 el ult.; 
,>(\o\j 1667, 1 k : T<li-A\^.=r> 

1138, i2;T<rV\o V » \ 'y^ ■^ =n 1138, ik, 16, 18 et 29; 1666, 
17; 1668,8-T<r^j 1666, 19- T<^->\- cA^ «^i(/e T^*— v\cA^ . T«^— "^~-t\ - 1666, 20, (/. T^:3CV=Xi, n^Vvii-cvraA^ 1666, 92. 
a^oA^, T>wL=3 ^ AoAj 812, 9; 

1667 , 9 e« 3 ; «crip«. T^raA 4t 1667, 1. ojiAj 1668, 1 e« 9: \i-\..--73 1139 9 ; _»iA^=73 1668 , C ; ii \^w^ 

1139, ult.; X_iiAjT<r 270, ult.; 

1139, «/(.; 1140, 1; ii^V 2081, 

'pen. et ult.; \\_\..--73 1139, 17 ct 168 l8; H40, «: 'KlvxA^ 1139, 
9o; 1140, 3; n^y^ 1668, 5 ct 

1 

6: rtTi^ «LuA^ mi'. 1668, lin. 3, 3 e< >v \ - col. 1668, /m. 3 
A- co/. 1658, /m. i5 
«^ v\ \f» ■ colum. 1658, /('«. i5 
T^VvcvwA.»r73 co/. 1139 , lin. 17- 
TC!!kA^, rCf^rtAJicA^ 1667, 17. r<L=r>_l^ 1668, 19 et scq.; r^_=3-\ j 1669, 9 

cf. r^~\\o\^ supr 

1669, 1/1 ^<!:=^=r>^ 1832, i5, 
1669, 1 5 — t^x»cv=73A j 1669, i3. 
«ixj^-\ AjA^ 1670, 2; ^jcv^^Aj 
1670, 3;.^l*=o 1140, loefia; 
1658, ultima; A \ \^rcf270, 
no?. 20 ; . »°v\\^^,r73 270 , nol. 90 ; 
A.y -73 1140, 10; r<:\\f.-n 

1140, 12 cj 1/1; ^°v \^ rr^-^ 

1670,1;«:!^ 1669, 21 e(sey.; 
K^^mo-K-A "j 1669, 16 ct scq.; 
Kr>(v2Ao^ 1658, »ft.; 1659, 9; 
,>i\5v\o^ 1659, 2. 
iA^ 1670, 6. 
K^rTirn^ 1671, 7. 
vs:!:^^ 1140, i5. 

ro^_m, VwA.r73j,m co/. 1140, 16; 

col. 1670, /jH. 9-16; 

]; r^-Acv.ro^ 

1670, 18; rCT-A-maj 1140, 17; 

r^-n_=o^_^3, «^^o-:v_=r)^_m 

1670, 19. 

1671, 6; ivro\y«f 1671, 9; 
w^m^rcT 1671, 2 et !i; ^^j^n^sn «:^-Acv=Oj 1670, **^ 1140, 18; ■j. vv m n^ 21, w_=OjV\W 346, 21; 1671, 3 
rd>v=Oj 979, pen.; 1671, 1 e< 5 
r<!vicv=o^ 1670, 21; ..■^^fWicvso ':^ 874, i3; 1670, 21; «i^cvsoj 
1777, 1 6 ; «:r^^cv=73j 1670, 
r^V\cvvw=o^=73 1140, 19. rJ^ij^ay 1671 10; r^^cvij=o^ 1671, 9 — -S — ^^jv \fy<^ 270, pcn.; 
1659, /i ; -S^Trv^^ co/. 1139, 
7; Kr-S^.roey 1659, 3. i^f-_=o^ 582, •iO: 1671, 11 c( 12 
^r<^Si...=o^ (/rye r^ ^h- ^c».< 

cf. 1660, /ij 167, i3. r^-\_=73^ . v^^^ 73^, r^Vva-S_=73^ , «r\=TSA=70j 567, 18: 1671, 21- 
23;fo/. 1672, lln. 3 -i<rV-=v=73^, 1671. i'o: 1672, 1 ■ 

col. 1670, uliima — k - r«l.=ocv_. ■Vj»y 1672, 1 

t^V\^cv_=o^ 

rc^\=73^ 1672, G. 
t<r>ft=73^ 1672,5. 
rdvjj 1673, 1; «:rVij 1673, G. 
r^Aio^ 209 , 2 — Ani^ c( -K-^u^ v. tii 

Ind. pers. 
v^zrxiCk^ V. suh 
^^ .^- 1672, : ,s V \^rgr 1672, i3; Kf^ivj.i^ 1672, i3, iketxiy, 
Kf^cvi^ 1672, 12 e«i3. 

cf. Ti;f^3-vj_=o «iaij^ 1141, 

suh t»=73- -tr w. !« Ind. pcrs. — r^V\" :^' r^^ tr rsf^-\_ij, r<rV\-Kcvjy 1672, 9; 
1673, 2cf3. 
(^Lo)1673, 8. ^ 1673, 19. 
«llswj 647, pen.; 1673, 16; ^A^ 

1673, i3; «fV\cv\iw- 1663, 20; 

1673, 11, i3 et ik - vi.\ s>cy 

1660, 3. 
^iwj 1673, 17 eii8. 
. «s. ..s. ..•73 1141, 9/1; 

1660, k 6(21. 
rd\»i>.^ 1673,9 


1674, vs.,..-n Hj/4, 10 
col. 1141, lin. 22 ; 
__»-H_iwf_=o 1674, 9; r^\_s^^ 
1141, 29; 1674, 1, 3, 7 et 10; v^^ ^ 1673 9 ; r<f-\.Ji.»o^ 1660 , G — ■^^^ 1673 , 20 e( seq. 

«fVa^, «fVva»j, pl. rcra^ 374, 19; 

1674, 12; 1678, i5; aliud suh ^et\^ •^c^ 1675, r<r5(\^Oj 1661, 1. i3. 9 e/ 1 9 
r;r^cvv>«\\^y.=o 113^ 
rsftv^ 1674, i3 et scq. 
«iTlcvaj (o-aTrwr) 443, 26; 1372, 17; col. 1674, lin. 91, rf. t^cv3l£0 '^^- riTjLicv^, rClj^cv^A^ [<Tvix(^ovia) 1674, uli.; 1675, 1 e« 
seq.; 1683, 19 - «^^<^ 1675, 

vv^, kTW^ 1675, i(i: t<Lwcv.^ 
646, 91; 651, penuli.; 953, 95; 
t<lu_aoj 1660, 8 ~ Kr_w 1675, i5 - «i^lvicvaS^ 1683, 16. ^^.^1675,20. 

k: -i-a^ 1676, 3 
1675,9 1. vv V s. '^ Vvj_a^ kTa^ 1676, 8 el ik;^!^ 1676. 1/1; S^ •S.ay ^ 1676, 
Kr-=\__^ 1676. 1 
col. 1676, lin. 19; 
1678, 9; ,:vr73 ^aj cl rSftv_=o "j col. 1677, lin. i3; Kf^iuco j 1678, iG 3 , e( r^SoA^ 
: TCr-vs- -Ka^ 
rdA-v^ A_^ 1678, 
k ct 8; 1927, 90; rilA-x» ^.aj 
7; ^^r'-^-^ 1676, 18 - rsfWr» 1676 
1677, 19 r£L,\_^ 570 1676, 

9; 1676, «/'.;> 

r<^ m-S cio_=o col. 1677, /m. 3; 

rsTviwA j 818, 10 et 19; 1676, 
91; «^^^a^ fo/. 1677. /m. 1 - n:^\°i^ 1677, 10 rirVv_.-H_aj co/. 1677. /. 5: col. 1678. /. 10 - OX>JC»\\S^, 

9 c/ 10. <73jiJtj\\2V^ 1676, «iV.aj 1678, 16; ^ <<jy * ^y^T\ J 1678, 18; aliud suh Ajj el A- ToVva^ 1678, pcH. r<y 1679,1 e(.se5r.;j^ 1680,3- 
r^ cty^^ 1651, G; 1680, 2. 
r^^^ t). sut Aj. 
^^■Ajj t'. suh ■\ j . 
\ 1684. 1-3; TO^j 1680, 1268, i4 er 1- :-^Oj ii;ao^ 
1662, 8; -v-^V 2081. i9:-=v=v^^ 2081, 
not. 11; ^^\ 1268 ; 1684, 
1 et iG; r£r-Scv=oA "j 1684, 17; 
^-> > T^ i Tv^. 1684, 17-18 - «f^no\ 186, 92; 1291, i4; 
1346, iC:1681, iiotpen.; 1682, ^:^^ 10 — Kf-Ha^^^ col. 1684, 4 - ■Kf-S 


:^ co!. 1341, 18; co/. 1665, 7; 1680, 
1 cf i. 
,-=v_^^TCf 270, 90 e< nof. 20; 1681, 
i,T f/ 17; fl/iW 1681, 17 e« 18; 
V..\\^Kf 1138, ii;TCf-\J\p^ 
1681, 1/1: TC^v^o^ **39, 9; 
col. 1681, Un. 1/4; aliud col. 1139, 
9; ^■S\^..'r» 1138, 10; T^j^A^ 
11; TCfVo-H^ col. 1681, col. 1682 
1/1. 
ri=k..^j 444, Ki=3^o^ 409, 8; 1304, r^=>cvr3-H^ 1365, 18; 
co/. 1680 1661, 2 

/m. (j et r^cv=i-=\^ 1680, 9; Til^cvjSj 16S2, uli.;vil^Qj^\ 1680, 
c«t<j3cva\ 1683, i4. 10, >-v.: Vr^ - A^ kJ3^ 9; rd^tv-M^a^ 1662, rdajny 1682, 9; vsn^rcT n-K^^ 1682, 4; v^-^\ 1682, 4 

TifoSj 1680, " 

MV-=n 1681 

7, et T^Viyia-H^ 1681, 9 

^i!r 

270, 19; 1682, 10 
1662, 9: 1682, 7; Y^ \ ^■Ho^ 
1662, 9 -r<r>iv^Sj 1230, 1/1. 
y»a\v:f 271, 9; 70;^^ 1682, 16; 
yo^f^ 1270, iC;-^!^^ 1142, 
i4; T^so^^ 1682, i5; v^^n^a^ 
1662, 11 - Klrxv*rr>\^ 1682, TCfVvcvi^S^ ':!r T^cvi-K^ V. suh r^^cvra-v ^•Ka^ 1464 «isw^j 1682, 93. Aa\^ 1683, 19; A^j 1682, 19; 
1683, 6c? 7; ,^-»-^> 1683, 11; 
T<r«V .^^ 1682, 1.3; .a^J\^«r 
1683, 7; ^xJ^^H^ 1142 11; Kl.aSj 1683, 8 e/ 11: vy-^\ 
1683. 1 ■.. ; «:rVvo^^j 1682, 19; 169 

T<l_aa^j 1681, 90; 1685, 1; 
Tcr>(\o.^aSj 1681, 91; 1683, 7, 
11 et i3; K^^ai^a^j 1682, 
8;T<:-V-ft^^.^ 1142, 8; 1360, 
10; Tcf^ iy V '\-H^-=o 1142, 10; 
1329, 93; Tsr^cwaSjro 1142, 
8 e« 9 -■«<^\ 830, 19; 1324, 
12; 1330, 16; 1683, 1, 3, k ei 
9;T<r\ .\S^ j 1683, lin. h; 
y:f.».A.-v-^ "y 998, 16; 1332, 
uh. — TCLyiO-aSj V. suh w 'K^ — 
rCLicv.a^A^ ct r^ rtcv-^-S^ v. suh r^—ias^\^ — Y^jjo.^- V. sub T^oa^ - oocvAAjAa^ 1684, 
u/(. -VvA^j, Y<^^Sj 1683, 
■20 et pen. 
r< V^. ^^«— ^> 1684, i4 - 
T^^A^^H^, vd\ay\^ V. sub. \ ■^^' ^i:r^ ^- 7o^\ 1684, 
t^^aVv^ {ar. yJLjt-io) 54, 11; 72, 93; 
1686, 5; 2046, 9 e( 11. P Kf Vcv.r3T<lx> , Kf W — >. r> 1687, 5; 

1707, 5. 
Li^ij-AT^» 24, 17, cf. y_)jL_S, Siegm. 
Fraenkel, Wiencr Zcitschr. , 1889, 
p. 94 1 — «tt-jnY^Lxs col. 1787, 
penuh. 
,T^,r> t'. sub .\^ » r> — T^ ^rdLxa 
(x^TOs) col. 1690, lin. i3; «/('«(/ 
col. 1692, /m. 11, f/. «^ Y r> - 

T^^ » r> »\; '^T<l^T<ja (rt XaTOt- 

^aT(x6s) colurn. 1690, /m. 11 - 
»JO^o\^Tdl3, T<lgXjAo\^ r> 

203, 99; 669, G -.^_oJ^«^ 
1692, 10; cf. judeo-aram. J*i2p, 
NIT^Bp - T^Vv^Ti^ (v xa&STOs) 
1697, 18, c/. rjT \^ .^TCf n et 
t^^N^.Vjj. 
^Y<J3 1693, 1.5; 1697, 93 e< m/J. ^rsAT^ja V. in Iml. pcrs. v-ra^Koj..^ - 

Y^^a-HT<^ (a xr;p6s) 1705, 1. 
oaY<jt.Tdr> 1705, 7. 
T<l_\^V\T<l_r> 1705, i5, c/. «(/73. 

w;rv\,Y<:n. 

^x'^ 1687, 9; rarsjaVTsf 340, 
/.10; T<lr3cv_xs col. 857, /. ult.; 
«^ ~-t ~>" " co/. 1720, /m. 22; 
T<rV.»--v.-r3^ 340, 10; 1706, 
i8-Y<:=3.n 1706, iG. 

a_=ja 1707, 7; Y<'....->.r> 1707, 9; 
. - — > " 1707, 12; Td-rajsVvj 
1289, 9; «ifVvxraja 1707, 8 et 
16; Y<lr3j3 1707, 17; rt/iMr/81, 
17; 144, 17; 1721,7: Y<f^jr3.j3 
co/. 42, lin. 3; eo/. 186, lin. 3; 
1707, 11; Kr>(\o*r3x> 1707, 17 
et 18; TS^\S>orr> Vcvjrsja 81, 
i4; Kjcn "-X3 81, 27; 255, i3; 252. 1: 1721,6 >r3j3 898, 3 et 7. 
T^SAraoja 1721, j, cf. rtf-K^ — icvja. 
AorxxM 1707, 3; Ajaja 1708, 7; 

.\.n..rv V 1144, 11; 1271, 10; 

\ '^ " ro 1144, 7, 8 ef 1 1; Y<r\ -v.-xx-:?3 1144, 10; 1720, 
1 4 ; T<r5(v\r3J3rr> 1 144 . 9 : 1 720 , 
1 6 ; Ar3J3^Y<f col. 340 , lin. 1 o ; 
oA-=x-XJY<^ 979. 90; .\-v rv t 
1271, 8 et 9; ,Ar3J3rn 1144, 
8 e< 12; Ao_r3 — X3 1706, jjeii. ; 
1707, 1: Aor3.r> ^ 1706. m/(.; 
1720, 9i; v^ \ ^o-p 1144, 9; 
Ar3J3cA 956 ,91: T^.\— >cvxA 
979, 19; oxAraojaA 979. 19 
1707, 1; rdlraorAA 578. 17 
K^ . \ -io-p-\a 578, 1 5 ct ,6 
VvjTwAracvKA-A 578, 9 3 etpm. 170 A,— xr> — ^rA COCiXy rwVftj\:3ftja^-^ 578, la et 19; 
i<:Acv=xn 1707. ;!; r :^\\-inJ3 
1720, y.() (( -,«1: r;^ \ \ -><x-P 
.^(noru^^-tv.A col. 1721, //». 18; 
cw.\.\.r->cvn 1720 , 1 (j : r:lX=>cvj3 

1720, i/i: rC^^cvraj»^ A=>cvjq 

1721, iC: Kr^\-vr> 1708, 6; 
\ — > "Vv lyiTtr* c')/. 246, //«. 5; 
AjjaVvxYVTa (■()/. 1123, /m. 10; 
Y<l\.=3cvj3^ 246, G: 1379, pen.; 
1380, 1 et a: t^^cvA— tcvrvm 
col. 578, /m. 9); col. 579, /m. 9; 
1380, G:t<il=>J3cv^ 1123, 10; 
1321, 90 - t<i\=3cvj3 181, ili; 
193, 8, 10 et 16: 215, i/i: 904, 
8 ; fo/. 1721. /m. .T ; «f^cvii "_i3 ct 

Y^ Tt =00 <tf "J3 1721, 10; 

r^yxsem-A "j3. T^ v » s.^^x "_rj, 
k1j_>.-3<7ia -n 1721, i3-i/i- 
T^-S T\\cv^3J3 , T^^o^js^g—VT-i 
1707, h: cf. hid. ffr. - T<rs\->rt 
446. 19; 1463, 16 et 17; 1708, 
3 , cf. r^\\~\\^ T^..-»A.=3n, 
1^_>A_=3_X3 col. 1708, //n. 1 - 
T<frv..\r-v»3, «jjaArsjs 1708, 
5; 1977, 10. 
U3 1708. i5 et 16; AJC3J3 1707, 
pcn.; i<rs>-vr> 1707, 90: 1708, 
i/i; .V ->. r>Vrd' 340, 9; 1708, 
i5; rt/fW 1708, 17; cv«>— vrt^T^ 
.V-TTaA 976, 1708, 90; cv^ 
16: .N. -». r>^(N-ro 1708, 18 
T^^s— vr> col. 1708, liii. 10 e« 1/1 
n^)s\a-\^-\\-\ "J3 co/. 1708, /. 11 
T"^ \ — >oj> col. 1721, /. pen. - 
<^v— >/%T-> 895, pe«. ct ult.; 1721, 

90; . o<n » s — >a-p 1721, 90 - 

«^•^— n-> (p-0 r^icajs^) 908, 90. 

A.T^L=3x> 1708, pcn. el ult. 

■=vr3j3^T£f 340, 19; -^rxnVv 2082, 
;i: T<f\.:3-J3 col. 1709, /w. 11 - 
c»a-A_*._cix_»T^-A "J3 1709, 3 - 
x^\~xxi 483. 10 e( la; 1709, 
7; ■\r-vrv-7a 1144, 1/1, i5 ct 16; 
\ — > X3^ -r> co/. 1709, /m. 9; Tt^S..— ». r> -o 591, i/i; 1144, 
i5 - Kf-=\S -»cv_p 1722, 3 - 
.\, fS ~t rtVyTw (rt K\j€e(jvyJTr}s) 
1722, 1 - «;r^^i3j3 (?) 508, 9. 
Acvjoj col. 1272, /m. 5 c/ 0; co/. 1709, 
17; -ArcLja 1201, 9; 1688, 5 et 
6; 1709, 18; A^\_x> 1261, 10; 
1688, 5; 1709, 18; 2082, 18; 
■aajbVv 2082, 17; ^A— nV—m 
1201, 8; 1709, pen.; w-on jtx .> 
1271, 17; «r-AA-xs 1709, 17; 
«Tn-js (•; TsrAn__x3 ,1893, i3; 

TCTa \. V^ TCfn-rVJB 1201, 11; 

1709,7^«//.; KfV-^x> 1714, 19- 
rt^vn col. 1709, /. i5 - TsfAr^ 
(iJvi) 34, 99 c( 93. 

,AJ3 1722, 11; Kjj^-S ,Aja 1710, 
■ 18; x^-\..xx.x col. 1271, /m. i5; 
»03cvit\j3,j 1271, ilhr^n-js^ 
co/. 272 , /. 19; TC^vnV\ col. 2082 , 
16; «f^A-n 1709. 19; 1722, 10; 
jAJsVvrw 340 , 1 3 ; _-»^vj3^^_=n 
1722, 10; rdj-^cvj3 1722, 10 et 
1 1. 

»4A__i3 1710, 7, i5 6(17; Motv-nVx 
2098, 5; k1jj^\_j3 1710, 11; 

w:> J3^T^ col. 340, lin. 11; 

_-»w>i-:vj3^^.=r> col. 1412, /m. i4; 
rw\iA_J3_=o co/. 1144, lin. 19; 
»..^CVJiA.J3J 1271, 19; T<l.M':\_ja 

1710, 8 ct i3; aliud 1710, 5 c< 
10; aliud col. 1710, lin. i5 et 16; 

T^ii\ >i-Aft n co/. 1722, /m. 7; 

rw»x>i-:\j3=r> 1144, 19. 
«A^ 1661, /. cr 7; 1712, 19. 

"73-:vn 1713, 1 /4 ; «73.=r>':VJ3 1712, 91- 

96; >icv=r>-\n cril. 1713, lin. i/i ; 
,c»x.V=T3AJ3, «nVmtvn 1713, 
1 5 : ya-xa^isw^ col. 340 , lin. 1 5 ; 

r^ -TatN j3' 1713, 17; *7J':\ xa 

1713, ifl;,.=r>AJ3 1712,/wi. e( 
ull.; T<j=73-:vxa col. 1713, lin. 17 
r:fV\_-._=73tv_x3 1713, 17 e/ 18 
^ft_fc.=r>A_J3 1711, 9o; 1712, 5 1713, 7; Toa^^j^ 1711, 6 et 12 Tdi.=r>j-^J3 , r^Liw=OLj^vj3 1713, 
10 et 11; r^Vcv_=r>^-:vj3 1711, 
6, 7 e( 9/1; tC^acvj3 1722, la; 
T{L.L=r>^cv-X3 co/. 1722, lin. i3; 
■7>-:vx3cv2i 957, i; . > -TaAcvjBA 
979, ai; «l=nAO_x3 1722, i4; 
T^Vcv=r>OAJ3 col. 1710, /m. 4 - 
r^ n -73^v-r3 (xaSfxeia) 1513, 18, 
c/". r^».rrx\j3. 

TcfSAxa 1714, 9 ; r^V^o^Ajjs 1742, 
i3 - nnja 1714, 11; r^^-vja 
1714, 19-.^-Kaj3 1714, i4- 
.^^cvj^Stvxs 1404, 1. 

T£j(*AJ3 col. 1710, /m. 19; col. 1711, 

1-/4; T<f »■■:> r> -73 1144, U&.; 

jt.^\ x^Vt^ co/mn. 340, &■«. 16; 

«rVojc^vja 1710, «/(.; 1712, 
1 3 e( 1 (j ; ^r^AJS 1710 , pen. ; 
X.AJ3 1714. iG: r^^ojs 1711, 
( : ■ ' v:v>\ Tt aco^^vj^ 1710,1; 
1711, 5; vC V.AO-J3 .X3 1710. 
1 -Tijf^r» 1714, 17. 
rifcTXj^ 1714, ;)e«. e< ult.; 1715, q-4; 

T^VX. ^C73J3 1716, 9; Ttl»(79J3, 

rsr^o_,<73_x3 1715, 1; 1716, 1; 

T^VJC ^CVj<7]lX3 1716. 1. 

A<73_J3 1716, 5, 8 e( 9; 1723, 10 H 
1 7 ; ActxjsVvt;^ coI. 340 , lin. 1 7 ; 
r:iA<7XJ3 1716. ."): t<1j_\<7XJ3 
1716, (i: r:fW\<7xi3 1716, 7 et 

1 1; T^V\CV_xJ_^<7XJ3 1716, 19 - 

^<7so_x3 1711, 9; 1723, 10- 
T<i»\^<7xt> (?) 1716, i5. 

,r3-K<73J3 V. Ind. pers. sub i:^\ms^ . 

^<73J3 1719, 17 et 18. 

,oj3 col. 1728, /. G; Kfoxa col. 1720. 
G -r£l»oj3 col. 1728, 4; (scnp(. 
rSjojB) 1736,5-r:i:.oj3 1312. 
ult. - ^oj3 459, uli.; 1728, 1 3. 

r:r-AOJ3 866, 23; 1307, 90; 1722, 6; 
1733, 3 - r;^\o_j3 col. 1723, 
G - T^VvAcvx3 col. 1439, lin. 91 - 
r:ix3AOJ3 1723, 10 - r£j3-K-Aoj3 
1463, 17. ><A <73CVJ3 l' suh A( \cvx)r«^ — -von 171 \cvjaKf 274, 7e<9; v*», vjj3,i 1770, 
i5;\_i^J3-m 1728, 9;Kfv_.ft-J3 
1728, 9 ; T<f ^ov-xja_:r> 1728, 

9 - r^\a_» 467, 1 1 ; «f ^\cv_j3 
921, i4; rCf\ocv_x3 1724, i - 
r^\oj3 col. 1724, 2 ei 8; {script. 
«fScvx») 1749, jJCH. 

WCVJ3 1723, 20; Mcv_j3^^ 2098, 5; 

i^^ocv J3 1723, i^ et penult. - 

t<ljicv_j3 70, 8; 90, 26; 1724, 
19; {script. Vwii-cvja) 1824, ult.; 
rd_M^^A TS^ v\cv_j3 1724, 16; 
r^Vjs^A "_X3 co/. 1724, lin. 17; 
T<^-\ji.-A "-J3 col. 1724, &(. 20; 
Td=r>-=\:a.-A "_J3 co/. 1724, /. i5 - 
K^Awcvn 1724, li; 1728, m/^., 
c/. r^A^cvja. 

m lo V-o J3 (kotwAv) 191, 21 - 

>2^cvj3 192, 1/1 - . »■ ^cv-j3 (a 
xdcrloil) col. 1727, lin. 3; aliud 
1725, 11 - KTrt \^cv-p 1726, 
16. 

T^_» ^ i^O tS , m lu_A_^CV X3 , 

oocvjaT^\">cvj3 (xop^Aias) 1728, 
19 et seq. - v^^h^ctn 1729, 3; 
kT^vj^^jmA "j3 1729, h. 
A_n 1762, 90; Kr\ r» 1783, 1, 6, 
ik etseq.; Ttf \ T-> Vv-V.--> 1783, 
2 ; Ttf ^tvja.\.x3 1794, 8 - Acv_n 
(forsan a Axaj e( /n glossa arabica 
leg. JJLj) 1729, 6; cvAcv_i3 v. sub 
Aj3j - T^w^cvjs, p/. T^VvcAcvja 
(« «ftjXor) 1729, 7 (ar. Ji-oLi— «, 
a/<era glossa ar. forsan nd y^\c\m 
nmulumn pertinet); 1730, 1, 2 e< 

10 - T^ \cv-jo col. 1729, lin. 9 - 
^V\ \o X3 (a xoAe6s), plur. 

1^V\AcVJ3, T^ \cV-X3, __SiAo_S3 

868, 21-22; 872, 21; 882, 3; 
1203, i5; 1729, 8; 1732, 3 et 
h; T<f^ tYv > \0_j3 1748, 2 - 
T<l\cv_j3 [pro T^\Aev-j3 xoXAa- 
pioi'?) 688, 1 - k^VvjjoAcvj3 (a 
xuXixds) 1732, 8 - «f-=\_Ao__x3 
(xoAAapwr) 1731, 19 et i3; 1733, 3 -V-Ao_j3 970, 10; 1733, 1, 
cf. VAcv:^. 
"7JOJ3 1733, 8; «l^n Aa>. Torilxa 
1700, 7; T<l.rrv > .xi 1772, 12 ei 
10; 1773,pc«.;,03cv=r>jj3 1772, 
i3; y<^Vv.=7XjJ3 co/. 1772, 20; 
col. 1773, 1, 3, i3, 18, 20 e( 23 ; 

toVv :7X-fc_x3 eo/. 1773, /)'«. 17; 

^OJA 'j3 222, 9; ^_r73_.j3 
1772, u/<.; 1773, 9; 7r>. j,. .rv^j 

1273, 20 e< 29; yy i^ — xaVv zn 

1202, 2; 1728, 11; 7a__._Ev__» 
1273, 18-20; cmcv=rvjj3j 1273, 

pen.; 70 t nWvT^ 346, 97; 

70jJ3^Vv=o 1202, 2; T^rrvj^ 
1772, G, 9et 11; 1773, i5;>ir3 
1772,7; T \ ^ -' 
1772, 8;«1-:730_X3 
1733, 9, 10 et 19; 1772, 16; 

T^Vvmcvxa 1735, ult.; 70 i^ xa 

1772, 6 et i/t;^.»,.>rv..>.j3 1772, 
16, 18 c< 19; 1773, 5, 7, 9 ct 12 ; 
^_=o_x_j3 1773, 5, 7, 9 ei 11; 
k1=73o_x-X3 58, 10; 1769, ih et 
i5; r^>(\— =no_.w-X3 1769, ih; 

T<r ro >o J3 1728, 11 e? 19; 

«r^ov=r3jj3j=r> 1146, /1; 1735, 

90 - r^ =no X3, > =no xa, 

\cv=ncvj3, \cv.=rx-J3 (x(iftfii, xopt- 
fxsjos) 1629, 4; 1734, 11; 1735, 
17; 1737, 1 ct 9; 1846, 12; 
T^-=rv "^oT^ \o_=r>wJ3 1799, ih; 

TS^ > » \. "-J3 676, 1; T^-r730_X3 

1733, 11; \o_-=73,..x3 
iA col. 912, /m. G-7; 
rJ^ioiAo^ "-X3 col. 1799, i3 - 
«^VvoA^TaojB (a xeoixuhia) 1735 , 
20 - t^v3l-\\=73cvp 1734, 19. 
T^ojs col. 1736, /m. 5, v. t^.jcv_j3 - 
T<rT<^oj3, r^\ VCVJ3 (a xtjavsos) 
co/. 1736, liii. 6 e( .seij'.; col. 1741, 
1; r:f^a\<^oj3 737, 12; 1736, 
i5; 1741, 1: oT<jj3 1803, 19; 
T^Wve^ oKi!-v_j3^T^ 1736, 
1 /i ; T^V\oT^jj3..=n 1147, 1, cf. 
infra Tdijj3 - TS^^H^-vvcvxs 240, 

19:867, «/(.; 1737, 3; 2065, 7- 
T^^JO-X3 [a xvvr/yds) 1133, 91; 
1737, h - r^ XTA-vo-xa (axovra- 

x(ov) 495, 25 - r^ \j »o_j3, 

vide T^_jcv_^__j3 sub . \^ " — 
rw\V_vcvj3 (xovTapiov) 1043, /i; 
1739, i4 - .^^ojjcvja [kwvsiov) 
363, 3; 387, 1 et h; 1738, i5; 
1739,93. 

T<Lcoo_x3 1741, 19; aliud 1742, i5 - 
T<^ rv t V rmcvxj 1741, 18, conf. 
.i^dV-.cocv.^ in liidice persico — 

T^-S ^ coo xs 1741, 16, cf. 

T<f-S\. fYio^v fY) (i^uyo<7Tonr)s). 

T^.2wcvj3 col. 1742, lin. iC) ct-2o:aliud 

V. T^CVJ3. 

Y^_acv_j3 443, 10; 1742, 29; aliud 
1743 , 7 et scq.; 1744, 5 ; r^ojs 
col. 194, 5 ; col. 1744, /1 ; aliud sub 

vjf^Kr^ - TifVvj3Vi^-A Tw^CVJO 

co/. 1743, /m. i5 - v^ v t. '^cvja, 
t^VjAcvx3 (a H(i(p(iios) 1745, h; 
1746, 19 - T^-Mw^cvja [a xrjSos) 
1591, 6et 12; 1745, 10. 
«f^.cvj3 vide sub ^^J3. 

T^VVJ3CVXJ, pl. T<1j3CV-J3 41, 10 ; 84, 

iG; col. 1005, /w. 90 ; col. 1748, 
/.^i; co/. 1749, /. 6; aliud {xhxxos) 
^■A-t-x.^^A T<lr>o-x3 1747,m/(.; 
a/eW892, 11 -i<:jJ30J3 1749, 

7; a/iwf/ colum. 1748, lin. 18, 

!). T^»J3CVJ3\=3 . 

So_-X3 358, 9 - •K^Ao—xa 1231, 17; 
1523 , 3 ; 1750 , 1 - ■Kf^oxs 1750 , 
3 ; aliud sub \CV-X3 ct sub •\'\-_J3 - 
r^v=r>-A-Hcvx3 col. 1703, lin. 18- 

«MoSo X3 [Cyrrhus) 84, 11 - 

»v\cv_x3 1752, 5 - K^v-jScv-ja , 
T^-^uScvj^ , rwnjj^Kojo 1753 , 7 ; 
1754,3; 1755, 1 9 - rdj_.-\oj3 
(Kt;p>^r^)447, 93;545,9;1355. 
10; 1754, 19 - t^Vvvj-\cvj3 (o 
K6pivdos) col. 1754, /. i5 c( 16 - 
T^VvjajScvxa col. 1754, lin. 18 - 17-2 

■■^ia-jVvj^Hcv-xa col. 1754, lin. 8 - 

rdA-Kcx D fo/. 1754, lin. tf) - 

Tslja-K^^<vJ3 768, Kj: 1451, 

/m. io, cf. Y^ o fc-^yaScv ^y^— 

KrV\*i\cvx3 571, ii; 1344, a/t; 
1755 , /. ; rSf-K^AA "ja 497, aS; 
<<f.\ rt. v\A "_X3 73, /i; 497, 2a; 
KTSa •y^^ ".J3 27, i8; 32, 23; 
72,a5;92,i/i;289,5;669, la; 
co/. 1574 , lin. 1 1 ; col. 1755 , /m. 5 ; 
«:f\ox_»A 'J3 73, i; 490, i3; 
1698, 19; 1793, 7; kIx.Vtx "js 
819, if) - r^=nj3-\cv» (curcuma) 

1757, 6 - KrVv=r>j3\cvx» 1055, 
1 4 - .^^^-H-A—mev-n^Kev—xi [pro 
.^vO-Ka •^p.a^^KoA.) 1757, 1. 

Y^Vvjtn , Kf Vvjtcvxa riV/e .sui Vvjcxs . 
Vvx3 co/. 1856, //;(. 9; aliud sub VvdfVja; 
T^V\ » " 1782, 10 - »^a xs 

1758, 7, cf. supra ^cvxa. 

ovxi 1758, pcK.- Kf-Kovxs 1758, 17. 

r^^vmvn 1758, 23, c« r^o_mvja 
1758, 18. 

rcfvxsvra 1758, 90, 

kTavxj 1758, 22. 

v^*iya 1759, i3. 

J3CVUJ3 1759, 1 1. 

\ tiT-iVn^^ 340, 20. 

r:f\j.iij3 1759, i4. 

^vx^^yjoVvro 1725, 2; T ^ vj3A>cvxa 
1724, ult. 

v^^jja 1760 , 1 e( 1 /4 ; t^ \^cv-P-i 
1272, 8;x<^ . \, r> 1762, 8; 
T^^vt^^rv-n 141, i3 - t<' \^ rt 
«iXri.-AATCrA 1760, ifi, cf. supra 

r^^, \^^_xa - T^^cv \^ xj 

(*ui), p/. rf^t^^rv c/ r^^cv\^n 
372, iG; 1145, 9; 1346, 22 et 
23; col. 1761, /1«. 19; col. 1762, 
2-/i; «r-S-ra > \^ r» 407, h; 
rtfS n V\a Y r> 1761, «//.; 
1762, 1; Krs_=3A yjfVw \^ r> 
518, 5; 1347, 6; «fW_\_xj 
Y<fVv.-\r3-:\ 1729, 21; 1730, 12; 
vC^c^ ,\,n 1162, i5; 1599, 1; co/. 1729, ///1. i(|; col. 1762, 
1 e<6; TSl*cv_yj V\cv \y. n 1729, 
22; 1730, i3; 1761, pcH.; 1762, 
C;\=rm >\^n 33, 7; 171,«/«.; 
518, 0; 1347, 1 ct 7; \<rV\o\^n 
y^ ^ . ^r. 1347, /1; 1762, 2; 
*g^'\ "-" 1145, (). 

«1=xjJ\^ 1763, 10; -> \^ n -73 
1725, 10; K^ -V \^cvj> 1725, 

/mcrt I o — T<f i\ ra V, — n m , 

T<fV\*\\,n-73 cl v^)s\^\j\\-n 
816, 18; 1145, i5. 

''t \. \. "^ ~" (« xaTr}yopsTv, confer 
^v^ \ n ) co/. 1700, /in. la; 
\^V\cvj\vA^ n 1759,^6«. 

a\^n col. 1760, «ft.; co/. 1761, /m. 3; 
r^Vvcv_\^__x3 co/. 1761, lin. /1; 
T^VvAa\^ n e/ T^V\-ooa..\y n 
1761, 1 c< 2 - c^r^g \^ n (?) 
1761, 9 - KTVv^a \^ n 1761, 
18; 1768, not. 27. 

A\^ 1764, 3c( /i;V\\\,n 1764, 
18; aliud 1764, iti, 17 ei 18 
» \ \^ " 1764, 8, 11 et i3 
^_^V ^ \/ " 1764, 22 et pcn. 
K^\.\^n 1762, i3: 1764, 3 et 
12; 1765, 5; A \, nW 340, 
21; A \, nVvj , a \ \, nVv^Tj , 
.\\^nVv=o 1202, 18; .\Y n 
1764,7c(8;Vv\\j3 1764, 21: 
aliud 1764, 19 ct 20: M\V\\\^n 
1765, 3 c/ /i; ^,ev_^Vv_\_\_n 
1765, 1 et 3; a\\^n 1764, i.'i 
et i5; ...^V\\ \^ n 1764, pcn.; 
1765, 1 ; ^-\-\^ -nVvj 1202, 
17; cvA \ , n Vv-ro 1202, 17; 
■\\^nVv=o 1202, 16; \<r-\,\^n 
col. 1764, 6 c/ 11; T<lAa Y " 
1761, 9; 1765, 6 - .\ \^ n 
,<na_:3T£r 170, 11; 1733, 18; 
1763, pen.; 1849, 17 - -^ \ n 
msncL^ •A.n 648, 6 - .\ \^ n, ^ -^'■^^ 273, h el 6; 277, 5; 
956, i5; 1763, 21 - ,\ \, n 
^->\ ^ 252, 16; 1763, 22 - 
^cvi-KrcfTk Y<rAa\^n 1776, 7 - 
, rv . \ . \, , n .=>3 cil. 1145, lin. tli; 
,rv.\.\^j3Vvj col. 1269, lin. 11; 
\<r-v\\^a-x3 1449, 19; 1725, 

2 (J Cl SCI/. 

•7>\^n 1765, 11: ojVv=r>Vvx3 1765, 
1 1 : •^a\,nT^ rnl. 1765, lin. 10; 
(■',/. 1850, lin. 18; 

1765, 9 - Y<:y>\,n 1765. i3 - 
>=r>\^n 564. /jcn.; 1765, i4,eJ 
>=73T>^aj3 1725, 5. 

r^v>\^n 1762, i/i; ooocjS . «\^ n 
1763, 19; rcfVw.Yn 1762, 17; 
T<rVvav.\^n col. 1762, lin. 16 - 
Krv\^a-p 1726, 4; 1727. 8 ei 
9-«:rja\j3 430. i5; 1761, i3 
et ih; (scripi. riL\^cvx3) 1739, 
12 - > V .\. n 1762, ultima, ef. 

i<r_i » \^ n - T^ V \^ ,n 

T<r\.\NvA 1765, 16. 

vd^ fy>>\,n 1762, 19. 

s\,n 1763, 7; ,^.s\^n 1766, 1 
\<^s.\^n 70, i3; 1763, 5 et6 
,_^ ^- \, " * co/. 1272, Un. 22 
TC^Vvs\,n-r> col. 1145, lin. 10 

V ^ \^ i-> V\Kf ml. 1726, /m. 6 

V \^ T-. V -r. col. 1202, lin. 10 
osA < ^ V Y "^ ~" 1202, 7 
T<rs\^nl7, i6;T<rv\^ax3l726. 
5; rd^A jA^yOXj 1726, a/f. 

A\^nVY<r co/. 340, /. 22; co/. 1766, 

3 ; «rs Y " ^'^^^ • ^ ' -"^ V " 
«iTraA co/. 1766, /. /1; Y<r^ax3 
1726, 8; \<r=jA .a^i^yaxj 1726, 
8; 1727, io-\<r2>\j3 109. 21; 
199. 8; 443, 20; 908, 23; 919, 
1: 1766, 5 - T<r^°v.\,n 759, 
/i;1145, i6;\<r>i\°>\^n-73 816, 
18; 1145, i5,i'. i<r^— >\^nr73- 
Vv-.T<r,n.\^'V\,n 1689, i3; 
columna 1766, lin. 7. confer supra 

KrVv.,n.\;°>T<r!\^yTdxj. 

\ " \ 1-t -r> colum. 337, Itn. i5; 
r^.\,an\yn 1766, la. S\^r> 42, i; 1767, 5; \*V=» l'^^^, 

1 /( ; aS Y, r\ -Ta-A 1145, 19; 
^\jrt)n=n 1202, li;r<:\\ r> 
685, 8: 1767, 3; a/tW 1767, 3; 
rer^SN^r» 1442, 90; 1767, 4; 
rC^^r\j\_co "j3 co/. 1767, lin. 7 ; 
T^S>\^r> 1763, 11; rwS »\^ n , 
TifAcv N p. r> 469, a/i-aS; 1761, 
1 6 ; r^-=>3A VoS » Yy r> 1763, 
i6;r;L-fS . \^ T-> 1763, i5; 
K^n \^cv_xa co/. 1727, /1«. la; 
r^Vv-i-\o \. r> co/. 1761, lin. 10; 
■^N "-r>, T^^S\^rv-73 1145, 
17: oi^\J^a_D (?) 1500, 3 - 
rgf^A \^ ir> fo/. 1768, /w. 10 - 
T<L.A\^ i r> 1763, nof. 12; 1767, 
10 -T^— >. »S.\^.r> 1767, i3 - 
\^ Y " * '^o/. 1272, lin. s2o; 

X^ \^ rv m 1145, 29; 1146, 
6; 1726, i3; kU^ \, rv m 
1145, 18; ^\^r>^iv=n 1200, 
io;«lX^v-\,cv-r> 1726, 12, lU 
et 18; r^f ^a-t-vv^. \^ r> 1726, 
ih; r^ \ \>^ \^r>-o 1145, 21 
et ultiiiia; columiia 1726, tinea i4; 
«^Vo.iV^4v\^Vm 1200, 16 - 
Tg^Vg-S\.r> 1766, 18, c/*. infra 

T<1j30-S \. r> - T^ V a.-'>.\. ,,T3, 

«^Jtvft t -v.=\ \ T^ (^a xarap;^?;) 
1768, 17 et i8 - \<La\ \, r>, 
riLoS . \, r> 1763, 17; 1768, 
io;tnj3-S.\,r> 1768, 11; 1980, 

2 e« /4 - T<j3-S\,r> 1467, 16 et 
17; 1768, i3 - T^.r>o-S \, n 
1766, i5 etseq. - TSlja_»\_\^j3 
1768,0. 

T<:>iN\^r> 421, 93; 426, i; 543. !i. 
t^Aor->,.J3 1768, 20, c/1 T^S— >>.i3. 
T^LikJotvj^ co/. 1769, /w. /i ct seq, - 
T^^^SoA*» p. sub \jrija 1689 , 1 /i ; K^\^.r> 1771, 7 - 

t^ . , \. . r> , i^ov * Yy * ^ ^t 

x^\\jvri. T<fV>v\,.r> 1771. 9 
el io - r^L-iCi \^ » r> (xo(t«6i') 
1770, 16 et 17; T^.^.p..vo\, >,n •^N " t<a.v\j.vA,T3 

1771, 20; «^^o-t-jawio \, . n 

1771, pp«. 

Tsf^tAjja 1771, 1 et 2. 

«fVujja 1776, 1 - ^, >A*X3 1774, 
11, 12, 16 ct 11; i^>x>j3 1774, 
i/(, iG, 18 et 90 - t<jAjj3 700. 
17; col. 1774, ult.; colum. 1775, 
21; T<f^a-.^-v_j^_p 1775, 21 - 
i<r-HT^n— >— >-n co/. 1775, u/r. - 
T^-7\.V-..n (^a ■mvviyiooyiov) 1665, 
/»(. /1. 

T^LfiOLjk-sa 1778, 8; </e variis lignorum 
speciebus v. col. 1771-1777; adde 
col. 1743, lin. \i, de <<^ <vw « i-> 
r^ii-\=ot.TSf-A : c( 233 , 1 9 , (^e "n 
••A-V.»'^; t^_1_jV-.^ t^ fw > n 
cvj5ajj3 1777, 1 - 

T<L-m - " 

Ttf^o-cftjjsA 82, ih; 1777, i5; 
1778, 1 3, c/. iiifra TCfVvojMja - 
v^ fYv>n^(vr73 col. 1202, /m. li; 
T^ (v> .0— p co/. 1728, /tn. \k; 
KfVvcvjMjjaro 78, 7; 271, 10; 
646,99;698,ii;802,i3;1146, 
5;co/. 1371,/. 1; co/. 1728,/. i/(- 
**^ "" "" ' ">fv -" [a xi<7(7a) 654, 
Qi — v^\e\£a*xi 1778, 19. 

r^^^K^n 1779, 9. 

"73cyjj3 1779, i3. 

>jajj3 668, 5 - t<JOjJo (ki'k() 1793, 
pen. - T^>.n>,n (iV/e r^ v n n - 
T^-io-j3_x_x3 co/. 1780, lin. h , c/". 
T^cvjajja-Sra . 

Tsf-S-jja 233, 7; 395, 19; 421, jsen.,- 
1720. 7;TifV\V > n 1782,5; 
T^A-x-ja-m 696, 1 8 ; tc^Scv-»-» 
col. 1769, lin. 19 - t^\.-\jJ3 vide 

«1\,Sj3. 

x»j3, Ti^jjtjja 1782, 6-8. 

T^S^tX— »— n [Kidipa) coL 1146, lin. 7; 

1^AO-\^^-j.J3 [xiOapwhds) 1782. 

18; T<r^o-:\o-\o^Ajj3 1036, 3; 

1037, i6; VVjjaz73 1146, 7. 
olpl^SS.^^rC^N >\ n 1789, 6 e« 

8; K^-j-j^ v.\-j-\-x3 1789, 8; 173 

Kniv\.\n 1789, 9; -WnW 
1786, 7; 1789, 7; ^WnVvA 
1787, pen.; ^jAAj3^v_=o 1793, 
9 ; Aj3«:r co/. 1 789 , /('/(. 7 ; Ajaj , 
^olxaj 1274, 1; ,\.\n 1789, 
A e{ 5; T^\>\n col. 1786. lin. 9; 
^Tiil-iAaa col. 1789, lin. lo; 
«rVvftXjAja 1786,8;1787,|jcn.; 
1789, 6:Kr^o \ n 1786, 8; 
«iWja col. 1792, lin. 19 et seq.; 
Kf \ \cv_ja col. 1732, lin. \h; 
T^WAoA-j3 col. 1786, lin. 7; 
TSf^oAxa^ col. 1732, lin. \h - 
<nA_jaA-xa col. 1798, lin. 8 e( 9; 
Aj3\n\ 1274, h; .\sy\ n Ti 
1146, 92; «:ljaAoja 1274. 5; 
colum. 1732, /1«. 90 et penuUima; 
«rVo \ n \ n -T> 1732, 90 - 
TCfVvAxvja 425, 8; 1830, 10. 
<nVvjA.j3 col. 1791, /. 20; col. 1792, 
7; <^\T-t\\-r> co/. 1201, /in. i3; 
^..cvYja^ 1787, ulL; 1788. 1; 
Ax>t;^ 259, 17; XjAjaKf 276, 10; r _i3-m coi /. 1146, lin. 17; 

«fVv-jA-xa 1792, 10; \<l.-\-p 

1787, 18, 20 e( ullima; 1788, 1 - 

T^^O-j.-Y-X3 V. T^Vo-»„v.ja — 

T<r>(v-Aj3 {xiXXa) 1791, 5 c« 6; 

1798, i;Y<r„».-\ n 1788, 16- 

t<1jA-33 ij-i) 210, 7; 222, h; 

1789,3. 
TSLaA-xa, ^j^-Vr» 183, 10; 1784, 

i8 - T^»r3.\j3, V. T^.>n\ n - 

KLaAon 275, 2/1; 1731, 6^*7; 

1926 , 5 ; .^cwj>=a\oj3 1731, g. 
Tcr^vAj3 1784, 90; T<rtNAoj3 1731, 

1 o ; T<jA\j3.=r> 1731. 10. 
T^xa jao\ n , TsLrvj-HoA-ja 464, \h; 

493. 9; 1787, 8 - ts^Vo \ n. 

T^Vv-i-So \ n (xoXAupa)739, 9; 

866, 18; 869, i/(; 1787, 6 et 7. 
KfvAj3 1756,7;T!rvo\j3 1786,3. 
tCIaAuAxs 71, 9; 483, 92; 545, 12; 

894, iG; 1210, 5; 1787. 11; 

2029,8. 174 

rsl\,ftlr., rcTVcv^ft^ 1786, 5. 

,\«\r^ r. ^^ ^^ " '" /"'/• pcrs. - 
Ji^x=nna .v^X-Aj3 1789, ii; 
{scrvpU .i„^A ^\.g>) 1794 , 4 - 
^rjAja 1790, (i - «1pj-=\Aj3 
(xAr;pix(is) 1791, 8 e« li; {script. 
rd_jQ-jA_xi) fo/. 1844, /m. 20; 
KrVoxvjSAx» 1790, iC. 

KLsoAja col. 269, /w. 5; co/. 1793, 
9 ; «LA_jA^^_=3 "ja 1647, 90; 
1793, 12; r:rW.=73A_n 1793, 
9 - r;lj..=oAj3 812, 1; 1793, 
pen. - K^-x-^TaAja 1793, 4, c/. 

«wpra T^ - ""•^ " (xaSfxs/a) - 

^<Lmcv.\,-n eo/. 1786, lin. 11 - 
rc:f\(\m\n 1794, 1. 

r^Axs col. 1794, lin. 9, t). tcAjarSf - 
r^r-k >.\ r> 1794, 6 - ^v-\.n 
.ii,v=nA 1794, 4, d. .^^1-Ajo - 
rcixvXja 1794, 10. 

t<f (w \ r\ =0 (a xXr}(Tis) 1146, 20; 
1732, i6;r:r(w\aj3 1732, 16- 
r^(v>\r> [iciXos) 1151, 1. 

r^.v\.j3 1794, pe/i. e< m/?.; n_k-V4r^ 
rcLsA-j3 col. 1794, «/«.; .s. \ r> 
K^\.°k eol. 1795, /. 1; co/. 1918, 
2;r^_\_A_x3 col. 1794, lin. ao; 
rdvAjam 1146, 91 - T^\\r> 
1795, 3: r<:\-=3-^^ "_r> 1794, 
9o;i<Aoja 38, u/?.; 1732, 18- 
wJ\TCf-A >\\r> 2075, 9. 

rir°>\r> 1795, 8; A^rtVx-m 1795, 
7; T^^An colum. 1795, ultima; 
T^V_aA_x3, pl. r;^ ^k \ r> et 
rsf Vv.sA.x3 478 , 1 ; 992 , 1 8 , 2 1 
etult.; col. 993, /in. 3; 1795, «ft.; 
T^rila.-A ri^..°i\r> col. 545, 
/i». 2 1 ; a/ias corticum species vide in 
col. 1795 et 1796; rirV\ , «^ \ r> 
co/. 1795, lin, 4,5,8, 12 'e< i4 - 
''\'i\j'\.\,X3 (o-xoXoir^vSpa) 1796, 
la. 

<mj^ tAjo 1798 , 3 ; rs^jAjo 1797, 
3; r^ r>cv-\,.T3 , T<fit\cv_xjeA_xi 
1787, 1 - T^ r> \ r> {Tidylos) 1796, 18 ct ult.; aliud {xix^v^) 
Zl%, ii;770,/»; 1796, 18; 1898, 
i5- rdocAjo {calx) 800, 11; 
{scnpt. rif » — >.\r>) 1784, 19 - 
T(irr>cvjAj3 (;^apdx6)fza) 1070, 
8 ; 1797, 1 h et sctj. - T^v..rv\ r> 
(Xaxavov?) 1798, G - .\-rv..\-X3 

1798, 12; aliud sub AXja - 
tc^VvjjjAjo coL 1799, /in. 4 - 
KjcjAcvxa 1732, «/f. 

Aj3, Aj3«f 1798, pe«.; TdLxAjs 
942, il>. 

rCfVAn (xaXa(9os) 1799, 1 e<5. 

T^=xxn, r<lrr>r^x3 {xrjiids) 937, 10; 
976, 8; 1146, pen. et ult.; 1700, 

lin. 1, 2 ej 5; cv__=o =0 rv.^TS, 

cvrrv=oja.r»A 976,8; 1146,/>en.; 
{script. ct^TXsx^) col. 1701, /. 2; 
•7Vja.-=yxx3.=r> col. 1701, /in. 5; 
vHinsnciXi 1735, i3. 

AjT^cvmA 1800, 1 - \cvi73J3 i'. sub 
yaciXi - T^xAft.=7a.n 723, 1 — 
.^^ftmja (xafioiv) 1799, 19. 

T^vrrxn 1800, 5 e< 6 - T^V\cwjv=nLn 

1799, 19. 

v^\ .-rvr^ 591, 16; ^ -r» r> -0 
1845, 19; \ -r> r> W 1800, 
/. 8; \-r>wX3V\j col. 1800, /. 4; 
■ \^ -" "^ « col. 1289, /.12; 
Tf^ Y-nr>Vv=r> col. 1202, /.10; 
r:^\, -r>r> 1202, 11; 1800, 7, 
10 et 19; Aycvroxv 1800, 4 — 
.\y-T3\j3ro 1755, 2: 1845, 19; 
r^JJ^-roAcvja co/. 1755, /. 1 — 
.\\^-r>-\ja 1845, 19. 

^ X . 'n r-i {xifXtVOs) Col. 1801, /. 1 — 

T^VvtYvtmjo, pl. Tif Vv> fw»-rvj3 
1801, 5 ct 6; ojVvfla*=rtj3 938, 

94. 

Amj3 1450, ;)en.; 1801, 9; Amjo 
1419, 19; 1450, ult.; A-.Tr\-nV\ 
1735, 9; T<A_r73cv_n 1735, 6; 
rcfV\Acv=nj3 1419, 19: 1647, 
19; 1799, 18. 

ri^^roja 685, 8; 1801, 7 et 8. oocv\^°v-7aj3 (xafiTnds) 698 , 1 4 c( 16. 

T^rrvn 1801, 11; T^Vvj-KraA^v ".n 
1802,5. 

rir\=rvj3, TCf\=r>cvx3 427, 99; 1735, 
99; 1802, 7. 

^ 1802, 9 - ^, ri^ 1802, 10 el 
1 9 ; <7a_kj-n 1809 , 17 T^.v_n 
180, i3 — TifVuja. /;/. T^vj3 et 
t<^>jJ3 1802, 91; KfvcvX^ T^vn 
1802, 20 e« 21 - T^Vu*vx3 412, 
7 — ^-Hif V vr> 1813, 5 et seq. 

r^V\Tdvn, ajV\«ivj3 1803. 1, 3 e« 4 - 
ordvjo i'. sub rdr^cvn — T^vja 
1802, i5; oojjcnj Vvjja 1813, 
9; ri^itjja 1809, i4; r;fV\ » vx3 
1810, ulL; 1811, 1; kTVw .>r> 
1810, i3 etsrci.; 1811, 4; [script. 
TcfV\cvAn)1791, 18; rilfV^acvxn 
1806, 19: rdvjjjo 1810, 17 - 
rdjjx> 88, pcn.; 1809, i3; "_n 
r:laSjvj3 1809, i3; riT ..v n 
ril=rvj»=3-^ 1810, 3; «^ ..v n 
rirV\cv=\ -V V^ 124, i5; 1809. 
19; <^\« r^ri. r^jj-n 1810, 9; 
rcfV^K^AA riLi^j-n 1757, i5; 
1810, not. 4; 2013, /jcn. - T^ojs 
col 1809, /««. 21, ef Ti^rrvljcjxa 
{a r£lr73A-jt- rci^oja) 686, 8; 
1809, 19; 1813, 3 - r:li.x3jcvn 
1147, 8: 1740, 4 cf 5, cf. supra 
TCfVvvjj3; ■ r> V rv -73 1147, 8; 
,j3jx3V\«i' 1740, 4. 

. — vrvv {legc .r»vr>), .=3_v-nr^ 1803, 
■j.r-tvrvTV 1147, 4: T^~>vr> 90: 1803, 20; rci=>jja=n 1146, i3; 
col. 1147, lin. 9 - T<f-v >cv-n. 
rirVvi.^cvj3 296, 16; 952, i3 et 
i4: 1736, pen.; {script. riltxvcvja) 
1736, 18 - ri^vrajja 1803, 17; 
aliud {forsan idem et leg. in glossa 
arabica JC^ pro JU».) 1803, 16. 
«Ajnjja 1804, 9. 

(o xo(v<J€«oi') 1804. 11; 
1807. 9 - rtlvcwn (xareiv) 1806, 
12 Ct seq. V^\scis:y — T^cv^ja 175 r^AAoxa 1737, i3 - \-vj3, rdj\-»_n 

1807, 3 , i , 7, 8 e< 9 - A^ri^ux» 
1807, 11 — r<lx3\AJ3, v^tvwrt, 
^ n M \ r\ (^xivrjs, xoLvhxiov) 
1807, i4; 1811, ult. - kT^^xax» 

1807, i3. 

«^Y V " 1807, i6 - K^\o \; V r> 
col. 1807, /. 21 - Y<lAa-S\;\r>, 

(HerT«p/(Mv) 1717, 9: 1808, 19: 
1809, 1 e< 2; v^Vvcv-ton \, \ r> 

1808, 19. 

K^ajja (x6>;)i);) 1811, 7; 1812, i5; 
a/iMf/ (pro rd^ysa) col. 32, /. 12 — 
.._avaAxs, »__ojj,A-»J3 862, 9; 

1811. i2-i4. 

vimtwxy 1804, 17 etseq.; >_=r»ftAJ3 
1806, 10; rd»rr»cvij3 1804, 18; 
r^X_i_^3o_»ja col. 1804, /.19; 
VvjTslmoA» col. 1804, /. p«i.; 

r^Vo »^(\_mo_»jo 1804, 19; 

-TOijaVvT^ 340, 24 — \<i=r»jaja 
(xtvvifjiWfiov) 352, i3; 1740, 6; 
1775, 1 e( 17. 

Krs.vr> 138, 7; 140, 17 e/ 18; 828, 
la; 1812, 2; t^ s \s»r> 1812, 
/i, c/! T^T^on sub .^^oja. 

TS^^jjQ 32, 12; 1701, 1 e< 9; 1802, 
i4; 1812, 7 e<8. 

r^J3.»J3 812, 1, cf. supra x^ r» ».r> — 
y^\ T-t V T^ (xiyxsXos) 1252, 23; 
1637, i3; 1812, i3 - r^^Nrt.^rt 

1812, 18. 

<»f\jM-A»n 1812, /)en. — t^V\-\jj3 
(vnr. T^^-v»33) col. 1366, /.19. 
T^flmXxjja t)!V/e ««/> r ^ »» i3 . 

YC^Vvrt rvtt-i <^\\rt fv\ t->TV r^ (Y\ » r> 

co/. 1814, /. i5 e£ 16, co?j/er sMpra 

l^oVO fw > ir>, x^ <w > >:•> 

t^Vvo.i^xjLr3A . 
T<!=30.can 793, penultima; 1536, 17; 

TcrVo-:3o-0DJ3 793, 2/j; 1679, 

3; 1814, i3. 
r^-^coja 1813, i/i ct 18; ^^ fv» r>, kL»:v^j3 1813, ult.; 1814, 1; 

.^^ajmj3 1814, 8; _»aojsoj3 (?) 

1814, 9; KfW>njooj3 1814, 7. 

T^\; (y\r>, p/. tC^\; <v\r>, . »\; <Yvr> 

(?^(t7vs) 165, h/(.; 349, 5; 910, 
12; 1203, i4; 1814,«/«.; 1815, 
3 et 5. 

T^UUVJS, T^tfYVfrtr;^ [x3.aCTloi.) 233, 

93; 1701, 17 e/93; 1816, i5. 
«r^.-j t fv\t-» (pro T^»,m'?vj3 HaSftsia ?) 
1643, i3 — cojr\ <Yvr> (« xria-fios) 
1816, 18; <ao.rrvj:>3J3T<r 1742, 3 

. tv\-tt fvYt-v-r» co/. 1742, /. /i 

r^-»-> «v% t-lVv-r» fo/. 1202, /.19 
y <f tv\-n e>n n.Ty 1742, 5. 
T^-\_<»CV_X3 1742, 9 — TC^^-\_£0CV_t3 

1742, i3 - «i.^_coJ3 387, 21. 
TSij3Kr 1819, 11; kTV «» r> 1819, 

11 et 19. 
t\iJ3 1818, 18; KfVxAija 1818, 20; 

TS?A*iJ3 CO/. 1818, /.18; K^\iJ3 

1818, 17; Kf>^A_i-j3 1818, 19. 
Kr^A»iJ3 1818,;)e;i.; atiud 1819, 1; 

T^^Asrv-r» 919, 26: 1147, 11. 
T^-=vvj3 1819, 7; T«:r>(\A^ 1819, 5, 
6 e( 9; oj^-\iJ3 1819, 6. 

\<1^...°VJ3, T£fV\_^__^-J3 1821, ult.; 

1822, 1; Kr^oSvA^j^ 1821, m//.; 

T< r° k°voj3 1746, 9 - Klao_°v.r> 

362 , 9 ; 1820 , 1 2 e< 1 G ; t^^oj3 

1820, i3. 
o^ 1820, 8 et 9: r<r°L r> 1821, 8: 

\<f»Sr> 1821,5, 7 e( 9; ri^ojs 

1744, «//. 
V\A^^ 1819, 20; -Aoaja 1819, 16; 

1820, a e//i: najsVKT 340, 26; 

1819, lO; oA°vj3VKf 1819, 20; 
TCfAjajo 1819, iG •Kfn-^o-n 
875, 1; 1743, 9; 2016, 5e/,se^/.; 
><r=73aA "_» 1743 , 5 - «fn^oj3 
1248, 10; 1274,7; 1743, 3. 

\<^cvaj3 {lege r^a^nn) 1820, 5. 
TSf\_.L.aj3 col. 882, 9; col. 1450, 5 - 
TdAAv<\ Td'Vvov.Aj3 1091, 93. v»-°vj3 1744, 9; 1821, 1; w °v ■rv--73 
1147, i4; vv-°L.r>VT<r 340, 97; 

1821, 1: \v.°v rv^rv^ 1202, 6; 
Td»v.3icvj3 1723, 19: 1744, 1. 

«I\y^j3 eo/. 1737, i3; col. 1821, 3; 

nl\^s3, y\ \ r> 1821, h - 

TC^\^°koJ3 1745. 1/1. 
A^j3 1821, 17; A_°v-r>>t\Td' 340, 

98; 1823, 5; ^\Aj3^(v=n 1823, 

i3; AAj3«r 1823, U: \<rA.°03 

1822, 16; 1823, 1; <7jA.£Lj3 

1823, 2; \<lje_.\A "J3 1822, 
pm.; nliml 1822, 5: 1823, 19 et 
i3; <n,-»_\..°v.r» 1822, 5: rt/iW 
1822, i5; 1823, i4; rdAo^ja 
(.scri))/. v^a^Kn), t<^VvcvA»^j3 , 
KrV\o_A_»A-°v-X3 1820, G e/ 7; 
x<lA^oj3 897, 3; 1745, 18 et 
19 - Aacv», r<r\ °voj3 1497, 
9 e( 9 1 — T^\ 'Vx"> (xa-nr;XeTovy 
1822, i3; 1823, 9; t;^\ °^ r>, 
TilA_fc.a_X3 (7£a7r);Aos) 1821, 11; 
1822 , 1 2 ; 1955 , 2 o ; \<r)(\oA»^ 

1822, 1/1; t^jmcvASj3 (« xiirr)- 
Aos?) 1823, 11 - r:l\yO_V^x3 
{xs(paXa)Tds) 1196, 10; 1823, G; 
aliud 1822, 7 - TdAAA_^_»3, 
<n.\.°L\°kr> 1822, 9. 

<5oAj3 1824, i5: o tw°vr> 1820, 8; 
ooo°v,r»\ 1274, «//.; Qocv_a_j3T^ 

1823, ultima; ooo «\. r> 1824, 5; 
oft.°vr> col. 1117, iG: 1824, i3; 
\<l£A»aj3 1824, 7: <v\ °v .rvV^T^if 
340, pcmlt.; «:looAx> 1371, 3; 
1823, «//.; 1824, 1, /t, i/i, i5, 
16 c/ 18; tn^^QV^ aa!\n 1824, 
6et9o;«^j.rv\a \<l£oAj3 1824, 
9; r<fV\o <w » °v r> 1821, pen.; 
T«jJjaa^J3 col. 1370, //«. «//. — 
T^^[V_cio_ao_x3 1745, 19, cofi/cr 

■=\5vx> 1619, 12: 1702, iG; 1824,«//.; 
1825, 1 e/ 9 - So^ (jy'-^ 
1820, 1 8 , e/ w^-=\J^oxj 1746, 1. 

TSjtoaj3 1820, pen., cf. «ito^ ^ 176 Kjtacvxs 1746, i(, - 
1746, ult.; 1747, 1. r<lxtJt^CkJ3 t<f V\«yjAxi i822. h.cf. Y<f Vo-CA»aj3 . 

^^ col. 1703, i; col. 1825, 7; V\^ 
OjVv-M^Sa^ 1828, 21 et ultima; 
^o^ 1275, 1; jViJ=» 1703, 
1: ■..,».» r> 1828, 10; »j— ij— xa 
«^^«1^ 1826, 9; Kf^iY-*j_x> 

1826, i3;^>— oVrCr 341, 5 et 
6; ^^>(v=n co/. 1202, 8; «-» 

1827, immdi.; *j:y:yi 1147, 17: 

1828, /1 e< 6; r^-n 1202, 9; 
1825, 7 e« sequent.; «i^^yrj 684, 
«toma; 1829, 1; "^f^-^ ^!^f-*=* 

1827, m/J.; 1829, a;, ^1^1828, 
21: '«<yJ=> 1202, 8: 1827, pcn.; 

1828, 1 e< «ey.; T^Of-xa 263, 
i4; r^Va_jjj3-=o 1147, not. 9; 
1828 , ;)en. - ^ev» 1747, 1 9 - 
«:rV^o-xa 1512, 5; 1521, 7; 
1747, 16. 

^^x» 1826. i/i;^^^Y<f 340, u/?.; 

Y<iruA-^ «^fJ3 1826, ili. 
A^^Kf 341, 1; cA^V^ 341, 2. 
•;^Djx> 1827, 6; ^_i.^nj-x> 1827, 10; 

«;=n^ 1827, 3 , 5 , 6 , 9 et 1 2 ; 

y<L=na^ 1825, i3; 1827, 7; 

r^Vvcvma^ co/. 1825, /. i3 — 

Kf^rv=r>Ojj3 2088, 12. ojVviw^rc^ 1826, 7; «iw^ 1827, i3; tr' ,cv_n col. 1827, i3 «^wo^ 1826, 6. 

.a^ 1827, 18; A^V\ 1827, 17; 
2083, 21; A^ 1827, li, i6, 
18 et 20; ^-»-V...t:> 1827, i5; 
y<^f\*.,r\ col. 899, i3; AjX>^«^ 
col. 341, li:\<:^^ col. 1827, i/i; 
r<lAjCVJ3 1747, i5: r<^°k Y.r>, 
r^^cv^^ 1826, 19; 1827, 1. 

^^^ co/. 1828, 18 c« 19; n^^r^ 
341, 7; rcfV» 1828, 16 et 17 - 
rcfV"» co/. 1828, i3 - «^V-=» 
[cnstrum) 1828, 20. 

Kiaja 1493, 22; 1829, 3 et seq. 

v^-\r\n col. 1829, /. 19 — r^^—vrvn {pro rdfi&jja) co/. 908, lin. qo — 
r < rv ->Ta j3 715, 2/j el a5; 1829, 
90 et -2 1, et rd»cvj3j3 1830, 9. 

r^\cvj3J3, rd_i\ojoja, rcfV\_»cv_xj-.tj 
1830, 1-9. 

«::^cvj3j3 1830, 8. 

r^VvNrvrj vidc sub A\j3 . 

r^jjaj3, r^j-xxxxj 13, 12; 206, 12; 
354, 18; 1780, 1: 1830,1 3 etsey. 

rd^j-v-xj 1844, 10; w^nj'\_.-v.j3 
1844, 11; v^W.xxsn 1147, 91; 
•H\x»W 341, 1 5 : rd^cvxj 1757, 
20; r^-MoS V-\cv_xi 1757, 21; 
rcf\-Scvx> 1757, i3; rcrV\a-v.-=vxj 
col. 1842, lin. iG; r^Sa rx.m, 
v^WciSy^n 1 145 , 2 et 3 ; r^-Scvxa , 
rcf^S_x> col. 1853, /. i5 ct 16; 
Wajjiis\rd 340, 19 — ri^W-a 
(a ncarrus-n) 1853, 8. 

«f-\j3 1832, /i; rifS-p.rr> 1147, 19: 
T<:.\ja 1841, 5; ,\_xjVr:f 341, 
8; rC?S-Xk-> 1275, U: Kf^-v-o 
58,20 e< 26; 1843, 8, 16 e<se?.; 
\<^a-=vxj 1834, ii;rd:.-=vxj 1840, 
16; w^jj-vtj 1275, /1; x<^\.Tx.m 
1147, 19: rCfVajj\j3V\rrj 1843, 
20 — w._o-v.xjVv_i 1840, uhima; 
r^-vxj 1840, 21 e( 23; «:L.S_rj 
t<:A\^ 1840, 17; «::A1a ja 
1840 , 1 8 e< 2 1 ; r^.i.s.A r^V\j-=vxj 
1843, h; rSl.*_.S_xj 1841, h: 
1842, 10; r;^V\a_v_.\_E> 1840, 
m/(.; col. 1841, 1; co/. 1842, ih: 
"is^r^^jy, V\_.«ij^\j3 1841, 
7 — r^Vv.Aja, pl. r^-Acvxj 25, 
fen.; 1752, 19; 1753, 1/1; 1841, 
6; 1843, 3; .n- nW Vv-.\a_xj 1753, i3; <nj\aj3 1752, 21 et 
22; rdA_j3-AA r^Vvj-Hja 1843, 
6; t^^-xiA rw\_x3, r^Vvj-\_xj 
KrVv.-=vx»l 1831, 3; r<Lx_,\oja 
1753, 18; KrV\o_j^-=\a_j3 1753, 
19 — r^V\_.-K_X3 277, 21 {script. 
rCfVv»\=rj); 1841, i5; ,Vvj-=v-xj 
1841, 17; ,\—ax<: 277, 21 - r^Vv-.-=v_J3 1353, 9 - r^rd^-n 
303, 8; 1731, 3 et 5; 1831, 1: 
2016, penult.; ^o-ja r^frcf-vn, 
^cvj-a <Tj\n 1831, 1 et 2. 
.=3\ja=o 1147, penullima; 1750, 7; 
^jra^jam 1751, 1 h : .i3-=vnV\T^ 
341, 9; .=3S_nVv.m 1201, 19; 

1750, 9; ^=3\nV\=r> 1201, 21: 
.=3\iarr> 1147, 99; <^— >■="-> -n 
1148, 1: .=3\j=.V\VKr 347, 2; 
r:i=3\_n 1832, 8: r£lr3-=\o_n 

1751, 11 et 12; aliud 1750. 10: 
1751, i3 et i5; re:=vj-=vn 1841, 
ii;rc^V\cv=3j-=vnl751, ii; 1841, 
1 o ; i^\=3-=\cvj3 1750 , 7, 9 ef 1 1 ; 
r^Vvcvjr3-=vnVv^3 col. 1201, 19; 
1751, i3. 

a\x> 1832, 18; 1834, 1 - K^\\_n 
786, 3; 812, 9; 1779, lO et 17; 
1832, i4 e( not. 27 — ri^'^\nrrj 
1148, 9 - r:LMTv\_n 1833, 1: 
r<:V\ajin\n col. 1833. /. 8 - 
T^ji-:\-=\cvn 1751, 3; r^^jjjA^cvn 
1751, 3 ct scquent.; 1846, 16 - 
A-jA^-n {xspiiAif) 1834, 9 - 
rCl^-A^n col. 1833, lin. pcn. — 
rCI^-vN.-^^n 1834, 3 - rclX-:x\n 
(fl xaASapioi', cali(larium) 1833, 
10; ,c7JcvlA\n col. 1833, 16 — 
r^A\n col. 1833, /.21, confer 
r^\\n — r^j-yA-^-Scvn 1751, 
8 et 1 - r<i>_-:\\cvn 1751, ult.- 
\<nA\n 1834, h; var. r^A\n 
1832, not. 'i^j; 1834, not. 1/1. 

"TJCvAyO^n, •^o\y.r>o\n 1834, li: 
1836, i/i-r:rVuo\n 1834, 19; 
{sc!-ipt. rcfVvja\n 1 col. 1836, 1 - 
r"^o\n (xipovx''-) 1157. tdi. — 
r<lAa\n 354, 91 — Tclma\n, 
r^a\_n 1836, 3 — r^ja\j3 
{xopiivr}) 1846, 16 — rcfVvjo\n 
0. supra i^Vvja\n — r^V\a\.n 
{a xyjpos) col. 1838, /. 10 et 11; 
rdjcv.\n 1841, 12— r^aV\o\n 
367, 90. vCA \-VJ3 rwXDAja 177 v^\\x3 1831, 7, cf. x<^-\\ja. 
t<1mj\j3 90, /i; 1842, 5; wvja..no 

1148, i5; m\_x3>(\W 347, 1; 

T^V\a->i-iA-3a co^. 1842, liii. 7; 

Vv_.r:lyvj-=VJ3 co/. 1842, lin. 3; 

i^i(\cvAii-Sj3.m co/. 1148, iG — 

v^ v\~\ n 1838, i3 e< sequent.; 

r^-=\cvj3 1752, /i; m-Hjoj 1275, 

8 - rdw-vn 875, i3; 1693, 8; 
1838, 19; 1839, 1; v>_x_»i^_r» 

1838, 21 et pen. - v^\x^ 773, 
22: 1839, 6 -M-=vx3 1839, 17 - 
wScvja vide suh •Scvja. 

^jJ^\j3 777, 10; ^-vja^rtKf 341, 
10; v:l\ja\o 1834, 17; 1835, 
ult.; rd ■\^o^_p...-73 1149, 6 - 
Kl2yy-\J3 (xepaT(a) 499 , 1 9 ; 716 , 
17; 1839, 10, e/. 1719, 1; 1780, 
22; "J3-A' VvfiM^evA col. 277, i5; 
"oA «:^;Hf:iw 277, 1/.; 1453, 2; 
"-n jTVA^ 716, 18; 1839, 11 - 
r^\xi 1839, i5 - «1\,^-J3 
(KpvTj;) 1839, 8; «l^^ja >i.=j 

1839, 8; rdjJ^S-n 547, 2 - 
t^w^o^ja 950, 90; aliud [Krjpai- 

Tdv) col. 1834, 10 — T^ \^-H-J3, 

T^^-v>J3 («spaTiov) 49, i3, 16 
e( 18; 1895, 9 eMi; aliud 1839, 
12 — T^ \^-Hcv-xa, T^cv_V^-\_x3 
1752, 11 eM3 - rSl=3-^-\cv-j3 
623,20:825, i/i;926,i2;1752, 
1 /i , c/. T^sa^-Hcvja ; ts^— v\^-Scvj3 
T^VrvwA ct t<f\T\\\ V— >\ ArtT^ 
247, i5; 1752, 1 5 - Krjw .\^\j3 
(^^ipTr;?) 920 , 2 , cf. T <f(W.\^ \a. 
- Kf\\^Sj3 («dpTaAAos) 876, 
«/f.; 1118, i3; 1148, 11; 1839, 

20 — A^-\CVJ3 col. 1726, 90 — 

r^=ryj!\j\j^ col. 1840, /m. i3 - 
r^m.\j-\j3, T^Vv.x-^ Y^^-n, 

TCfVvm »\^\J3 , y^V.-rt.\ ^Tt 

564, p«i.; 565, 3 e< 5; 1840, 1 
c< h; r^VjAjn\^\p 1840, 7 cf 

9 - i<:=73\p-=\oj3 1752, 17, c/. 
T^—vY^-Kcvjs. t^cvj-\j3 DtWe .si<pra t^^Vvo^js — ^Sj^ 

1844, 16, c/; w-j\J3 — r^xaj^jB 
vidc T^X3j-\Ar> . 

T^A^^j^ (xapp^r;S6t)ios) col. 862, 10; 

1811, i5; 1844, 91; 1845, 1. 
Toa-Kjawi' 1845, 9; «irrvj^js 1843, 

/. 9; T;^^^rrx»\j3 col. 529, /.22; 

•^■S-xa^K^ 341, 11; T<L=r>\_j3 

1845, 5 e< sequent.; T^Vv=r>-\cvj3 
1755, 1; Tdio-vx3.r73 1148, 19- 
"7J-SJ3 22, 19 — T^=3.rr>-\j3l845, 
1 8 — Ji^^m-\jar73 v. suh .Y^-rvrv 
— A\^-73\j3 col. 1845, /. 19 — 
T^aj.:33-\j3 (xspafxis) 1845, 21 
etseq. — rtfX -rj-vjq 1846, 3 - ^ro-Sj3 col. 1846, 5; TiiAro-Kja 
co/. 1846, /. 1 — T^-m^roS—n , 

T<f(YV>-73-Sj3 (xspafx/s) 1846, 6-8. 

wj\j3 (Kpriros) 1846, i3 - Til»-vj3 
1846, 17, 2oc<9i; 1847, 6e<i6; 
aliud 1846, i5; aliud 570, 17; 
K^TCf Vu-=vj3 co/. 1848, lin. 5; 
TdAyr3n.=o-:\ tc^Vj-\j3 1848, 8; 
Kf^ . \ \^ -v\ -73 TC^-vn 1847, 
1 e< 3; T<ivjc:»3A ".xj 1847, i3; 

T^-VxWJ JJ-VJ3 1847, 1 1 ; T^-VJ3 

\<r\_v.A 1846, 18; 2000, 1/1; 
vi^v.s— >n Tij-vj3 col. 1847, /. 7; 
r^...v.j3-=\ft-A-:\ T^-vn 1846, 99; 
Kr^!V=rj-\ "n 1848, 3; Y<;.i_i\x3 
1848, G; Tilje_.-\ >ja\j3 1847, 
9; v^»ij-\x3 862, i5 — T^ev\j3 
col. 1731, /.11; aliud sub evvxj — 
T<f . -V VVJ3 col. 1847, /. 17 - 
T<f(wv\cvxj 285, pen.; 303, i3 ct 
i5; fo/. 1755. 9 ~ T^Vv^Scv-xj 
1755, i8-u\ev^AXj 1847, 90. 
<»-vxjV\t^ 341, 12; ooSj3j 1275, 12; 
T^lco-vja col. 1848, 10; -jao-vjo, 
T"^_»_co-\_X3 col. 1848 , 11 r( 1 9 ; 

. .fYv\j3 1848, 16; T^itVCVJ^D^VXS 

1848, 1 /( - kTVvjco^vxs 829, ull.; 
aliud col. 1848, /. 2 1 — T^lcM^vxj, 
T^fwvTi^ (xaip6s) 1704, i3 et 
i6;1848, io;qoSj3Vj1704, ili. T<lw\evx3 791, 1: 1140, 8; 1756, 1; 
T<'s..\jarr> 1756, 1. 

AvxsV^Kr 341, 1/1 - rila^cvxj 1756, 
3 - T<fV_a-\_x3 col. 1849, /. 9 
TdL»S \^ °V\-J3 1263, 9 1, co)/er 
Kf\^<\-\a. - Y^^Wx^vxj 1704, 
17; 1848, ult. — TsLje.cv_3e_^-\_j3 
925, 18; 1849, 3; aliud 1849, 
8; TSljjtcvxfV-vrj 1849, 7. 

T^\j3 1849, 11; >ojey-\j3 1849, 11 
et iS-T^evvxj 1196, 10: 1837, 
i3; Y^L.-vxj 1844, 19 - t^^vxj 
1850, 5; \<^Sj3 1850, 6 e«8; rSfVcvj^xj 1850, T^Vv_i^-V-XJ TC^V^VCVXJ 144, ult., r^ViSH^vxj, 1850, 3 

cf. supra TS^Vv^evj3 — ,^ a\ .^ 

KrVjj;3j-\j3 271, 26: 276, 2; 
1738, 1; 1748, Ix; 1849, i5 et 
17; 1850, G; \<1=^AX3 1850, 

7 - Tsllj^evxj 1078, 1; 1756, 
/. 5; A^-vxj^T^ col. 341, /. i3 - 
ril^^cvj^js 1849, 19. 

«InSxj 810, 18; 1361, 19; 1850, 
10 e< 1 1 — T^Vxjo-vxj 880, 7; 
1838, 3 - T<j3^ox3 1756, 7 ct 

8 - rtf-vxjvoxj col. 1757, 3 e< 5; 

T<^-VXJ-VXX=0 Ct T^-\J3.=73 1 149 , 

1 et not. 1 — T^—vTTVxj 1210 , 1 — 
T S^ V ~^ rv vj3 , T^ V —y rv\o_x3 , 
r<fVjj.=3j3-\cvj3 212, 90; 924, 
10; 985, i3; 1756, 10; 1851, 
90 — r^cvx^^vxs (rt (Tap«ox6AAa) 
1853, 5; 2094, iG - rif^oxjvxs 
{nipnovpoi) 1351, 3; 1850, i3; 
TCfVvAiovcvjs-vxj col. 1351, 5 — 

T^>iCVJ3-\j3 col. 1850, lin. l5 — 

\j rv\-i3-r73 col. 1850, lin. 16; 
r:f\^T3VX3 1850, 16 - Ax3-\j3 

1851, 3, 8 e« 9 - riiA-j3-vj3, 
_Aj3-\j3, t^Ajs-vxs 1854, 1 1 
ei i3 — rdmxjvxs (x(5pa$) 213, 
1; 871, pen.; 1851, pen.; 1852, 
1; aliud 1852, 3; aliud 1852, 6 - 
r;^V.oaxj\j3 col. 1852, Un. 8 — 
r ^(Yv . rv \cvxj 1756, 17 el sequenl.; IMPniHCAie NATIONALC, 178 ot"\j3.m — r<^ — t-S i<f^iv\n.T\\n ail. 767, lill. /i, et 
Y<frv\\/\Tt\ri ciil. 1852, lin. 9 — 

r^vijaSftja cnl. 1756, lin. i3 — 
r^^n '^ r»-\-ja 1852, la et seq.; 
ya-vr^-^ cnVv *V r>\j3 1852, i5 
et \<y. v^ ~\ —t-A-^ TCf^fvSj3-K_j3 
1852,peft. -■K^v^ja-vo 1853, 7. 
«.\jo,m 1149, a-5; x.\jo>(\Kr 341, 
16; TCf y.-=v-j3 1853, 12 et i3: r^V\a_x.\_j3 co/. 1853, lin. (): 
rcrVvjje»-Sj3 1853, 1/1: rSofScvn 
1757, 1 () — i-wjfKcxxs , r^ Vje»\x3 
165, 92: 166, 7; 925, lA. 

••7xAr^5t\-\j3 [lege "70-^ rd-^A-n) 
59, i5 - T<lii^-\_xs 1853, 17, 
c/! rdjj^Vvja. 

x.ft_rxj 1856, /1: x.r£lo 1705, 11: 
kT y r» 1705, 11; 1853, 20; 
1854, 1 e/9; 1856, 1; «TJivjtja 
1856, 1 e< 2; TCjeuas 1705, 12; 

1854, pen. el ult.; r^^a-scvjcja 
1705. 11: 1854, 17 et ult.; aliud 

1855, 1: rdjcxja 1856, 7 - 
rcTiftojeja 1854, 8. 

*-xjy 1855. 2; «ljtJ3_» 1275, 18; 
r^ X. xyj-n 1149, 9 eMi; 1275, 19; >juaV\rcf 341, 17: y^yja.i 
1275, 90 p< 91; rdjtJCLro 1149, 
7; TSlA^vjo ref y.r» 1853, 18; 
Tfojua co/. 1854, i3; rcfV(v»jo3 
1854, )5 - Kjua 1853, 19 - 
KfWja 223, 2 : 1855, 7 c« 8 - 
T^VvjJOaro vide sub "71 . 

ri^rxjtr» 1854, /i; 1855, 7; 2073, G 
e( i3; r<lrr>o-\ "jo 1854, G. 

\<^\-ien 1854, 10; .^^yrtVKf 341, 
18; v:fWn 1855, 1.'}: «rVvjua 
KfVft^^^A 1856, 8: kTWjo 

rjT V V S.-A 1855, 16: V\ jt_r> 

v<L=n\ 1855, iG; i<' \, y r> el 
TtrWia 1854, 12; 1855, 11 et 
12; 1856, G; «IjjWxs 1856, 
5 — r^Vvjcja, rgf . tV ^ ri 
r^VvxiVjoa 1855, 19 elseq. 

rc^Ajtn 1855, 10. 

r^Vvjtxa DiV/c ««i .\^yr> — r^Vvje.oj3 
1690, not. 1: 1727, 3; 1741, 8; 
1881, 1; «/,«(^1757, 23; 1758, 1 
et h. 

Vvxi 1856, 11; aliud sub V\a»; V\r^ 
1782, 12; ^V\«1j3 1706, i5; 
VuVvxa 1858, 5 e« 6; wVv»Vvr> 1858, .'): V\Vv_X3 1860. ullima; 
Vvj3r;f 278 , •! 3 : 1149 . 1 .') : 1782 , 
1 o ; V\Vvnr:f 1782 .11; ..^aVvxs.1 
1276, 3; 1878, 18: Vv_n__33 
1058, G; r;rVvjo_=r> 1149, iG; 
_iVvEx:73 1149. 1 '1 : r^V\ftVv.Vvj3 

1857, uU. ; *^V\<viVvxx=r> 8 , pen. ; 
1149, i3 - rcrV\Vvxs 1858, 1; 
1860, 5, c/. i^Vvj3 ~ Vvj3Vvxs.j 
1758, mVuaVvxsro 1758, 10; 
r:rVvj3V\ftja 1758, 9: 1857, i5 
et iirn. 

rcTVvxsVvro 1202. 1; r:L.Vvj3 1857, 
i4 et i5; aliud 1857, 17 ; r^Vvxa 
rcllcviw^ cot. 1858, 3; rcl,Vv_xs 

1858, 1, c/. supra r^VvVvn. 
r:^xsj.loVvj3 (xnOoXtxos) 1850, ult. 
ril^^Vvxs (>7 xiOeTos) 906, 9; 1860, 

2 : confer supra t^Jl_>V\i^J3 et 
rcTVOi^^rClxs. 

r^-HVv-ja col. 1858, lin. 10, 19 et i3; 
_.SVvxs.30 col. 1858, /. i3; aliud 
t^-KVvxs coI. 1858, 1 h ~ r^^Vvn 
{Hibapoi) 1858, iG - t^Isj^Vvxs 
(^xavdapoil) 1859, 1. 

Avy=r>V\Vvxs 837, i5; 1860, 3. rcr\T<r\ (j!^) 1861, 9. 

w\_r73r^-S (kiL«K) 1861, ultima, vidc 
r^-\~n\. 

vyior;^"\ 1862, 6, vide ^sia\. 

rcrV\r£r\ 463, 9; 1757, i5; 1810, 
not. ih: 1863, 5; 1981, 8; "\ 
rcr^avwn 1577, 8; rcLrrs^-^ '\ 
1577, 5: r£lA__iwV\A "\ 1577, 
1 o; r^V\oV\r^\ , r^V\oV\\ 1863 , 
5; 1921, 7 e«8. 

v^\ 1863, 9; ,=>-\ 1868, 9; r<^\ 
,ljt\ 1863, 9; .^>>->\ 1867, 
i7;r:rVvx=3.=3'\ 1865,8;1869, 
not. 7, et T^Vv»=3-\1865, 9 e< 10; Y<rVv_=> ^ra^ 1865, 10; Vv — ^S 
r^V\(v»Vv»=3 et r^V\oVv » —> "\ 
1865, 11; 1869, i9;r:juit\ .=s-\ 
1863, i5; rcTVvjajaA "\ 1863, 
6; _j_»^\ .=3-\ 1864, 18; .=3\ 
rC^N»» 1865, 7; \<r\_=r>ft^ "\ 
1868, 7; r:lco\*v^ "\ 1863, 
18; r:rs3ftVv>vi "\ col. 1868, 7; 
rd\^so.ifc_ "\ 1863 , G e^ 7 ; .rs^ 
T<rxsjt. 1869, 8; rcfVvftjcsjt- "\ 
col. 1869, 11; alias locutiones cum 
Vv^aS vide col. 1869, mt. 7; 
r^Vvcca^ col. 1864, h\ V^cvraS 

Y<:=sA 1866, 16; rcrV\o*Tcra "\ 1864, 17; rcrV\r3r3-\ 1863, ih\ 
aliud 1863 , 1 3 , c/! r^^V\»s.cv=3'\; 
rcr>=3-\ col. 1868, /. 9; vJO-^aS, 
>jft— >—>-\, ^Aora^ 1864, 1 et 
3 - rClAo..=3\ 1863, penuli. - 
cv=3-\, rwV\cv=3\, ...^orsS 1864, 
i3, i5 et i6;r^-r>>^.-A <nV\cv=3\ 1864, i3; ^\ ->-% o.=s\ 892. 
18; col. 1864, 11: _»\t> cv=3\ 
col. 1864, 19 - r3\ft-\V\«^ 342, 
pen.; V^ \ "t\o-\ col. 1891, /. 9; 
T^V\ -n^o^ col. 1891. lin. 10; 
Vv.r^3-\Q'\ col. 1891, lin. 10; 
TCrVv^^^V^V^cvrs^oSl^^l, 11 - T^_r3-\ — >^n-\ 179 Y^Vv»r3cv=3'H col. 1863, l. 9.0, cf. 
T^Vvjiaora-ATCir — <<* — v~->S-r?a 

1149, 23; 1150, 1: 1639, 22. 

r<:=,\ 1863, 11: vi:=3\r<: 1863, 10 
rii=>^^ 1863. 19; v^\ 1863 
11 et 12; '^— '-^ -" 1866, ih 
,r3-\V\T<f 342, 18; TCjra-K^rvm 
1866, 8; r<L*-^\ 1865, 12 
1866, ioefi3;«^^<x»=3M865 
19; KfWa-K 1863, 10; 1866 
8 ct i4; T<li,-r->aA 1879, 19 
^<Lv_K^\^ co/. 2085, //«.. 8 
T<rW*:3\r7D 1150, i3; 1879 
19; 2085, 7; «^^x=3-v=o 1150 
6; Kr>[v»=3^>s\ 1150, (i: 1863 
10; 1866, 10: 1879, 19; 2084 
19; 2085, j, 2 c( 6. 

\\r^\ 1864, ult.; ovvraS 1865, 1 e« 
/1; M_*^-=\ 1864, 91; 1865, 9; 
vv rrS^T^ 342, 22; r<' v\ ~t\ 
1864, 20. 

Ar3\Vr<r 341, 23 ; TdXra^m 1103; 
23; 1150, 5; T^flyS A^a^m 
52,pen.; T^A_r3a-\ 52, 21; 53, 
ic< 29; 1384, 7; 1385,/.; 1879, 
/4 e« 9 1 ; TCf V\<Ar3-=vm 1150, It - 
r£lA-=3\ 712, i3; 1111, 'in; 1118, 21 ct 99; 1868, 3. 
.i!^=73C3-\ 1868, i; 2006, 16. 
nLx.-\'«: \^\ —t\x<: col. 281, liii. 8; 

rdjojt.-^ _J^AViv— f=»wr^ 281, 

5 ; w^^O*^ ^jA^T?^ . tSTATt^ 

280, 90; ^»v->AJ73 1150, i/i; 
r^\—\\ 1868, ik ct 91; . »\t\ 
co/. 1203, i3;co/. 1868,1 5 efi 7; 
T^\~»cf\ col. 1868, 18 etpcnult.; 
v^~\ r>-A r^s— io\ col. 1880, 1; 
■s,. ->\ 1867, i3 - t<f,\ », ■ 1865, ih, i5 e! 19; t^ » s >~->\ 
1865, 18 - t<1j=>\ 1865, 16, 
91 et ult. - v^ s..o-=3\ 1864, 
6-8 - «^^(v»i»>ft=3\ 1864, 10 - 
.v:3\ 1868, \oct ii; aliud 1868, 
12; ■ » s "->\ 1150, 8; '^ - — «''> 

10; 1865, i3; vsli^\ 1868, <ns— 1\ 1868, 11; "^ ^ ~-«-^ -" 
1150, 7-9: . »s~->\=73 1150, 10; 
vg^V . «^ n — 1-\ -T> col. 1150, 11; 
1868, 19. 

\ 1869, 5; 1^^^ 1869, 6; 
. »■»'■'"> '^ 1867, i5; ^.=3\^TCf 
342, 94; ..__o^\^ 1869, k 
.. — >\Vv.=r> col. 1203, //h. 6 
. - • — f=\V rr-> fo/. 1203, Un. 5 
v:f^cy_.^\ 1868 •A 1867, xlx ^vi. 1869, /1, c/. \^«a\-i^^\^ 

2085, li. 
Tw^(\jo=3\ 594, 92; 596, 20. 
.v^^ 1874, 8; «iX^ 1873, 20; 

^-».-X\ 1880, 19; T<lv^-»Jis^ 

1871, 8: x<rVO^-.^ 1871, 9; 

T<rVoV^*iv\ 1871, 9; «iT^ivV^ 

1190, /i; 1873, 17 ct sequent.; 

T<r)i\-..^j=v.\-a. "\ 1874, 7 ef 8; 

\<1X^-X.\ col. 1869, lin. 17; 

,c73cvV^^\Vv^, <r>cvV»^\X:\ 1872, 

10; olbv^X^^^ col. 342, 19; 

.v^Ai^W\<r315, h. 
,<7x»Vs\ 1871, ih; ,<7x.Vv»i^ 1871, 

i3; TslX\^ 1276, 9; ,A»X\=rj 

1152, 9; vX\^x<r 342, 90; 

rd»-V>^ 1871, 10; \<r^o_v.v<\ 

1871, 10. 
T<:=v»X4\ 1871, 12; v^^r^^ 1869, 

i3. ,^ 1870, pcn.; 1871, 3, /i e( 5; 
aliud col. 1810 , pen.; col. 1871, 1; 
Tsfv»v<\ 1880, i3; aliud 1870, 
90; \<rv.^\ 1870, ult.; 1871, 
2 e( 6; col. 1880, 8, 10 et ih; 
\<L>V\oX^ w/. 1869, lin. ih; 
i^\!^.^\=» col. 1150, lin. 99 — 
T<r^\i!^ 1870, 9 et seq.; 1872, 

9, cf. T^Vv.aX,S<\ . 

K^\V\ 1871, 17; <7\\ Vs^ 981, 
90; 1871, 17; r^\v^^ T<l\.\s\ 
944, 18; T<r\s fv> An<\ 1871, 
16; T^o\j3 A^s\ 1753, pen.; 
t<Lia\_o^ «lAX^ 1871, 18; \<iAis^, \<Av<\ col. 1871, 9i; 
,<ncvAi»^ col. 1871, /. penuh. — 
Kr^\i<\ 1871, ult.; 1872, 1 ct 
3; t£:\o2.»a "\ col. 1872, h; "\ 
w^\n.x3A 1872, 6; r;lloJi<\ 
1870 , 5 ; 1872 , 2 - Ax\W\<r 
315, 5; A-V<\^\-jt=n 1179, 7; 
1958, 1; T<r\v\o->t-. 1958, 1 

Ct 9. 

•^^cxii^VTCf col. 342, 25; T^»=r>cvi^ 
1870, 8 -^ TdroX^oV 2050, 2. 

Tir^tvjMJ:^ 1872, 8, cf T<rVvvV<\. 

xJ^ 1872, penuit. et ult. ; 1873, 8; 
o_x-V<\ 1872, i3 ct 10; «-^ 
eo/. 1152, i^ctih; co/. 1873, i3; 
3e»X4\ 1873, 1; ■ » y V\Vv-=o 
1152, 7; atX^TCT 1872, i3 et 
pen.; .y N>Q-=n 1152, 12, i3 et 
i5; T^Vv y Sy^, pl. Y^ V S^, 
^xVv\ 1152, i3 et ih: 1203, 
17; 1872,\2e«M/<.; 1873, 1, 3, 
8, 11, 19, i5 et 16; Ttf y \>\ 
\<je£U^ 1873, 9; \<r\ii^^ >xi^ 
1873, G; \<^oVs\ 1869, 18 ct 
19; \<ljt,o_v<\ 1152, 6; 1873, 
12; r^ \ •* Ss\-=o col. 1152, 5; 
T<^\rVv\V=r> 1203, 16; 1872. 
1/1; «i^Wjtiv^Vv^rj 1204, 18- 
Y<jtV<\ 1872, iG; >JtV<\ ,A=3 
1872, 16 et seq. - TCf^Vjjtoi^ 
1869, pen. 

t<rn-.A\ 1156, 3; 1479, 9G; 1874, 
i5 et iG; 1875, 7 e« 9; ,-a-.a\ 
1875,io;«^^a.-a\, t^Vv.-a-:\\, 
rwVv_»n_.'A\ col. 1874, lin. 11; 
\<r>(\otv.A\ 1708, 11. 

v^a\ 1875, iC; ^^\ 1875, h, et 
^\a\ 1875, ;jeH.;r^-A\ Vv»r3 
1875, 2;,A\W342, 2G;347, 
/1; QA\Wll53,ii;1875, 19; 
\<r.A\ 1875, 1 e«3; aliud 1875, 
2; t^^oja^ col. 1875, 9; aliud 
1875, 11; «^\\_=r) 1152, 17: 

*e^V — t ^ - T^^A^-TTa, TC^^^-m 

yf^V V ^ - 1152, ull. et not. 23; 180 r^ ■:\-vm — r^^rv^o-^' o-\ T^^aA-=v=o 1153, lo; 1875, 19 
et i(); »^o^\-=n col. 1153, 12; 
TCfXs^^rr» col. 1875, 1; "A\=r> 
T^b^'A\'^ 1153, 9. 

Kfi^^rr. (yi^) 1038, 4; 1153, 5. 

,aoA\i 1277, i(j; T<:^n-=\ 1875, i5; 
«lA_.A-=\ 1874, 21; AA-\^Tcf 
342, 17; £v_^tvSW 1875, i3; 
r<^ \ '^o-A'^ 1874, 17 et penult.; 
\<L°^a-\\ 1874, 21; «:r^o^A-=\ 
1875, i3. 

^jjS^aS vide supra sub w^a^S. 

kTos-S 1876, 1 ct 3; ^os^ 1878, 17; 
v^m^ 1878, 16. 

^c73-\Vk^ 342, 98; .:30j^>rt 2085, 
17; vs-^joi-S^ col. 2085, 18; 
^_oj=>o3S^^ 1876, 8; 2098, 
8; T^VvraojA col. 1876, 7 e' 9; 
KfVvo .-> .oa-K 1876, 9; 1878, 
20 — .r30j\_ao vide sub \-£o — 
vi^a=^m\ 1876, 6. 

^oj-=\ 1877, 17; \\m 657, pcn.; 
^* \m\ 1876, ih; x<^ \m\ 
1153, 29 ; 1876, uli.; y<:\m\=3 
65, 16: i<^m\ 1876, i/i, iG 
e< pen.; 1877, 1 — w^ o>» yt OaS 
1877, i3; r<L\m\^ 1153, 
20-29; ,__ooi_xj_oj\.m 1877, 
ili-r^\m\ 1877, i8c<|)en. - 
T<:!\\,o3-=\ 1877, i5 - r<^\m\ 
{ptjrivt}) col. 1877, lin. 3 ef 6 — 

rsfS \;Oj-\ , r<^\ — !^^ — .oi-A , 

r<^\\j^m\ (f3);Twp) 1878, 5, 6 
et i4; col. 1898, lin. 12 ef i4; 

TS^^oS^OJ-K, T^^oS \^ .OJ-=\ 

col. 1878, 1 c« 8; col. 1898, 12; 

t>wV\jjaj'=\o.2^-=\ col. 1898, 10; 

•=v^oj-=vm 1153, 93. 
,ojS 2092, 10. 
Aoj^ 1879, 1; AojSW 1879, /i; 

1988,3;t<^oja 1879,i,2ef 3. 
^^■=v=r> 1153,pc«.; ^ojS 1879, 6. 
«fo^ 1886, i3; r<L,Q\ 1886, 1, i, 

5, 12 et i/i; aliud coL 1886, 11; 

>_v->o-=\T^ 1886, 4; t^^o^o^H 1886, 1, 3 eMi; aliud 1886, 19 
et i5 -r<^a\ 1886, 9. 

^r<^\ 1861, 9; 1879, 17; ^_fcJ3_.-=\ 
1897,;»««.; T!:^o-=\ 1879, »6 - 
evrao^H, .rjo-v 1879, pcn. et ult. — 
Tdiojzao^ 1880, 5 — AjraoS 
1880,3. 

:^„^j<:Vv2-=\ 1880, i5. 

ri^a\ 1880, 19. 

tCaoS 1881, 17 - tCao-=\ 91, 1: 668, 
11; 1881, iG - Ti^voS 264, 

24. 

.vv_.-\-=n 1156, ult.; 1157, 10; aliud 
1157, 24 et 25; T^»j-=v=r> 1156, 
ult.; v^ \\ *\ col. 1898, 7; .vv...-\ 
TCfWoo 1898, 8; r<is^\ 683, 
3; 1898, 7; r<:^i!\y^\ 1898, 7; 
T^^oA.^-=vro 1157, 2; T^o-=\ 
1881, 23ets(;f; 1883, i3; >mo-=\ 
1882 , 1 9 e( 2 1 ; T^ox^TiwA oa>iO-=\ 

Col. 1882, 92; X»=X=3A Y^^OA 

r<L2,r-^ 388, 19; 1884, i4; \ 
TSrWjja 1882, 17-18; 1883, 
3; kIjj^aVv^ "\ 1883, 5, et 
TsfVv_j__=3-=vJ^ "-H 1883, 18; TCfWo_^ "\ col. 1884, 9: "\ 

1883, 6; 1884, 3; ooo-=\ooj "\ 
(eupos) 1883, i3; TjT^iv^i.^ "\ 
1883, 5; KTV^Ti^a^ S 1884. 
17; «LraotiA "\ 1884, i3; S 
^v^^sojMA 1884, 8, </. 1366, 6; 
T<r^v.viw "\ col. 1883, 11; "\ 
r<l*=i\i>^ col. 1883, /.21; "\ 
rCf \ \^°i -n 1884, 5; tsLmoa 
«^^, ■.■■i_n_.'=\ 1883, ultima; "\ 
r<L}i,x=n-\ col. 1883, 16; t<:wo-=\ 
r<^ax.-\ 1883, 20; 1884, 16; 

TCrA_l_X.A "S 1884, 1 1; T<liiO-=\ 

T^WjVvjot— 1885, 1; T^-yjo^K 
w^X_i_>-=o_V\ 1883, 18 et 19; 
Tci'^^_stroot.W "\ 1882, 16 et 
17; T<' v% <o-\ 1885, 11: uo-=v_i 
1277, 3 2 e< pen.; 1278, 9; «/iW 
1277, uft.; 1278, 1,3 e/ 4; 1881, 11; »»o\ro 1154, 11; 1278, 9; 
aliud col. 1154, 11; col. 1278, 3; 
. I. vioS-so col. 1885, 10 tt 11; 
MoS^T^ col. 342 , ult. ; rdv^oS , 
T^j.^viioS 1885, 3-."); rd.MaoS 
1881, 11; KfVwiOA 1885, 10 el 
19; T<f>(\o_>i-.o-=\ 67. i3; 1885, 
19: T^_yio-=\_ro col. 621, lin. 11; 
r<f>tviio\ro 1882, 9. 

J^oSVt^ co/. 1290. 7: Vi^oSVvTfif 
1881, i4; J^oS^tvro 1203, 21; 
1881, i3; r<L\jaa\ 1881, 19; 
T^^<Xi\,a-=\^(vro 1203, 20. 

T^rrx*-=vro col. 1157, 4; •^oj-^vVv^t^ 
347, 5; orrxjSV^rd' 1888, 18; 
"TXjnVvVvj col. 1290. /. penult.; 
■7x.-\V\^ftm 1204 . <) : ^ijTOa^T^ 
1154, 17: 1157, 5; 73A, TciiTaS 
1904, 1 e( 3 ; T<!iia-=\ -p^ 1903, 
ult.; oi.y°v\ t:^-=\ co/. 1904, 9; 

T^ . Tn-\ T^_m-=\, T<I ro^ 

w.^ov-»_»_r73-A 1904, 5, 7 e( 9; 
r::r>rt_=o-\ 1905, 1."); T£fi^_ro-=\ 
Kjoj^t<S col. 1905, i4; a/iwi 

T<r^[\ ro'^^ sub ~p^-m\ et sub 

)sv_ro-=\; TC^V\(x_ro-H 1904, 11; 
T<rAj-=\OA T«^roo-=\ col. 1887, 17; 
T<lij\^ "\ 1887, i3; TdmoA 
rf" \ . \\ 35, 26; 1887, 11; 
T<lroo-=v_ro coL 1154, lin. 16; 
T<l\A_n Vvaro_-=vro 1157, 8; 
kT Vo-i-rrvj-=\V\>fvro 1887, 18; 
T£Lro-=vm\_ro co/. 1159, /. 9; 
Ti::!ro-=v=ooS 1888 , 1 8 - r<l=na\ 
{peviioL) 533, 94; coL 1876, 12; 
coL 1887, 6; v^\r<:-\ r<L=na\ 
357, «/(.; 1887, 9 - T<lAroa-=\ 
coL 1888, 3 — T^irooS vide sub 
^\. 

TClija_coo-=\ {poix<paia) coL 1889, 3 - 
r<^i2isoa\ (yUjji;) 1812, i3 - 
«^Vvr«50-=\ (^ijLiwj) 79, 92. 

KfW_a-=\ 2Q8, peu.; 1160. 17 et 18; 
1889, 19: 19H, 8; r<^=n.»-\ "\ 
33,96; 42, 1; 63, 8; 179, 18; J T<L^O^ — Kl ra^-v 181 1890, 7; ^^S\^.iA "\ 1889, 
19; t^=ovd_tt>A 'S 1889, ih; 
y^^m»— K (v> "•\ co/. 1889, 17; 
r<fX -i.»\^\ "-A co/. 1890, 12; 
r£j^fViwO-\, «jj^^i^oS 267, 11; 
268, 26; 1076, 19; V_5w-\«:r 
301, 18; Vv_ii»-\_=n 437, 18; 
1160, 16 etiS: 1885, 16; 1889, 
5; 1911, 9; ^)sv_iw'=\_=n 1160, 
/.16; «r^v_iw^ col. 1911, /. 8; 
r^^o_i^[Viw-K..=o col. 1911, 8 — 
k1>wq-K, r^^tv^o^ 1890, 5 et 
8-«Li_iwaA 180,4; 1032, 1; 
1086,4; 1889, 11. 

y<^a\ (poTirj) 134, 11; 1890, ;>«(.; 
aliud sub ^2i\ . 

r^aa^ col. 1869, h; col. 1881, i5; 
T<j^Q\=rj 1155, 2. 

T^ rtQQ^H 1140, 7 - rcLxaQ^H 1863, 
1; co/. 1891, 6, ef. rad. pjon; 
r^xxij^^script.v^siCii^) i206 , 6. 

tcT-aq-a 1891, 7, cf/vi\i\. 

v;oe.Q-=\ 1891, i3 rt^eg-. - ^qa 909, 
11, c/. rClxajMQ^ ((jbjjj). 

qx^aVvt?^ co/. 343, 3, cf. \-atw V\t^ s«6 
t^v^Ht^; wSVvm 1203, pcnult.; 
aliud 1203,«/<.; ^\\SVv=o 1203, 
22 e(23 - «:fV\v.\-\ 1893, 1. 
[,\-=\V\t;^ 343, h; t^a^Vvi 1892, pen.; 
T^V\Q_.\-\, Tcri(\Q_\_j\-\ 1892, 
pen. 

r^=D^\\=n {(^jjji,) col. 1853, /.17; 
1859, 1. 

A\-=\ 1893, G; 1907, 6; vil*=n y^\\ 
1893, 7; A\SV\«f co/. 343, 9; 
^\-\Vvro col. 1994, i5; v^\\ 
1893, 6, 8 ef 9; col. 1907, 5 - 
v^\\ 1893 ,heti5;cf r<^\\ - 
vC^\\ 1893, io-t<:ai\^ 1893, 
13; 1915,5.0/.«;:^^. 

,-=\n\S 1893, 19. 

S 1894, 90; «/i«(/1894, 17 e/ 18. 

.:3.M-\ 1894, /4 - V\Qr3.>i-\ 1893, 90, 

A*M-\ 1894, pen. 

TcuiW 1895, 3; ....^crm^i 1878, fcS:: 7; •Tx^'^ 1895, 14, i5, 17 et 
ult.; vi:ryxi\ 1895 , 9 ; TwsnLkMA 

1894, 11; 1895, 10; 7txj4-\«i' 

1895, 1; 73^-\V\T£r 343, 5; 
"TX-ii^^Vvro 1895, 4; «^ -ri v\-=\ 
1895, 1; 1896, 2; to_i.j=OlJ4-\ 
1895, 8; Y<l=o_MA 1895, 12; 
cn-::r^\ 1894, i3; 1895, 9; 
\<rV\=o^-\ 1894, 12; 1895, 4, 
7 ei 21; Tw V\Qro.w\ 1895, 20 et 
ult.; T^V\=nQw\ col. 1895, 10; 
vC=naA^\ 1895, 11; vC v "rx_M-\ 

1895, 18; Vv_.Tiix=o.ii^ 1895, 
jsen.; 1896, 1; T<jVv=ooi\ 1895, 
i6;t<i=o.w\=o 1155,ii;1895, 
19; TCrV\Qi=o.yi\=o 1155, 8 — 
x<;=oiiQ-\ 1229, 17; 1884, 20. 

\<:^q\ 1884, 91; \<:^A=o 1155, 
16; 1884, 21; TiA^-v=o 1155, 
i4; TC^VvQv^vi^ja 1155, i5 — 
Ti^-\ 1896, 3. 

T<j3Aii-\ 1885, 7; pj^ii^^n 593, 21; 
Uii\V\x<f 343 , 6 ; pai-\.=n 1155 , 
19; T<f Vva^p-iL-vi^A , T S ^ jo,. . vv QA 
1885 ,17; T<f V\Qija.ii-\=73 1155 , 
18. 

ii-\Ai-\=o col. 1155, 12; col. 1885, 8; 
r<:viAiiQ-\ 1885, 8. 

xii-\ 1894, i5; Kotii-\ 1896, 9, 10 
et i3; r<otQii-\ 1894, i5; 1896, 
/. 9; r<fV\QXj.vi-\ col. 1896, /. 9; 
TcrV\Qx.Qi4-\ 1894, i5 — v^jtvi^ 
eol. 1915, /. 8 — TCrVvjt.Q_xii\, 
KfVvocQXiiA 250, 9; 1042, 18 
et 19; 1896, 6 et 7. 

■-V \,-\V\T;f 343, 7; TcfV\Q..r\.j...\,-\ 

1896, pen.; 1897, 4 et 5. 
^...QA^SVv 1885, 16 et 17; 2086, 9 

et 10; ^o_\,-\ 1897, 16; ^J\j\ 

1897, 10; Qi\,-\ 1897, 18 e( 19; 
v!f\ \,\ 1885, i4; 1897, 11 et 
i4; r<Li_iQ.\,-\ col. 1896, /. 99; 
rijQ^^A col. 1896, aS; r<j.\^Q-\ 
1885, i4 et i5. 

oaj.\-\ 1897, 8. «^S 1897, 21. 

oa=3j-\ (j-Loj) 848, i3; 1897, ult. 

t£:=o.j-\ 1035, 10; 1898, ult.; 1899, 

5-r<:=oj-\ 1899,i2-T!::v=rx.-\ 

1899, 17. 
r<fvxx»-\ 1900, 11; ,-xx.\r3 430, i4; 

r<rV\Qija..-\ 1900, 10. 
T^-\j-\ 1900, i4; TC^VvrTsXiiA m\*\ 

1900, i3. 
TSjtj-\, Tioe.S 1900, 16 et 17; 1901, 

16; 1917, 23; locutioncs cum x_»"\ 

et x,\ compositas vide col. 1900 et 

1901, 1917-1920; adde x_.-\ 
r<r=v>^ 534, i5; r<lAj^iw "\ 
979, l4 ct l5, c/. 1900, ultima; 
1917, 12; QxM^lS, 8;r<:jx.-\ 

1900, 16; ^x^VvtcT, TCfV\Qix.-\ 
344, 2; T<jx,-\, vL3^\ 1900, 
16; 1919, 19; TCfVvjotS 1920, 
8 e« 9 ; Vv_»jt.-\=3 435 , 7 et seq. ; 
Vv.r<:x-\ 1917, 23; r<rVvjot.A, 
T£rVv»XA 1918, 17; 1920, 11 el 
i3; aliud 1918, 19 el seq. ; 1920, 
/. 6 - TCfVvQxS col. 1918, /. 6 - 
TwVvjXjA col. 1901, 10, vide sub 

X3t.\. 

T^VvfcXij-^Qi^S vide sub ^<n\ . 
Kts^\ 1886, 17; Q_a_a.-\ 1902, 17; 
wv^-\.=o 1902, 16; '^ -^ - -^■=* 

1902, i5; ,^. ". .^\ 1902, 18; 
vC-ca\^-'^ v^T^.y:^\ 1902, i5: 
r<fV\oajA-\ 1902, i5 - TC^-\ 

1901, 17. 

v^—i^\ 1901, 19 et 21; 1902, 7 ef 9; 
^j.=xa.\ 1902,8;<7i=3.ri-\1158, 
i6;.=xa.A=o 1158, 18; 1887,3; 
r^— v>-\=o col. 1886, /. penult.; 
.•\V\T^1158, 17; ■rT.^'\V\=>3 1886, pcn.; TCj=3..a.\Vv=o 1204, 
/. t5; T^jyraoa.^, T<rV\o_=3o.A-\ 
1902, 19; vC=y^a\ 1158, i3 et 
i5; 1204, 16; 1886, 18 et seq. 
r^.\v\ r<f->->S col. 1901, 18 
tcIxa.q-m-a T^—v^tA 1902, 10 
TCj.iiSA "^ 1901, 23; 1902, 6 ^^ 182 

mrxa.-=\ 1902, /i; Y<f ->-a>\-=n 
1158, 10 c< 17; T<rV\ — > . -\ \.sn 

1157, 36 d sequent.; y ^^—x^y ^zn 

1158, i5 — .^XAn, •7» » *-> -\^ 

1902, i3. 
k:XaM902,k/<.; 1903,2. 
•7x^.0^ (p^j) 88, i3. 

^S 1903, 7 c( 10; a/turf 1903, i3; 
^•H 1903, i(j; ^SVvs^ 343, 
8; 1903, 16; ^(\-i.aSW 1903, 
/. 1/1; cwii.^^«f col. 1903, /. G: 
K^.A-a.nVv-rr> 1903, y; — a.^rsf 
292, i8;1903,5e<i5;Vuji.^t<r 

1903, i/i; oaucv-iA\» 1278, 9; 
x^ \ •\'\ co/. 1903, /m. 11, 19 
c( i3; v^ \ -^■H, t<^^>\ \ » -vA 
is:fW..\.A.cw\r73 fo/. 1903, /. /1; 
Ttr^cv..\->..-\-\ co/. 1903, /(H. i3; 
r^V\cviA^S^(v=n 1903, 8. 

r^jt^n 1903, lielscq.; ~p^ t^x^^ 
^<n-vr>ja.A 1901, 20; 1903, 
21. 

i^Vv=OA 1905, 17: aliud sub yaa^ et 
sub ^(Vso^K . 

s-TTa^^T^ col. 1905, 1; ft_k.=o^V\T^ 

1904, 8; 1905, a; ,_m-\W 
343, 10; v^\)nzn 1204, 3 c« 
/1; >j=oSvcr 1904, 7: 1905, 6; 

Krv.i<r >z73s«r 298, /1: 1904, 

«/<.; 1905, 5; TC^AKtv) «^nTtT 
co/. 298, 1; 1159, 2; 1905, h; 
QA=r>-\mA 1905, 2; Tdjso-vm 

1158, 22-95 ;T5i33S^^^ 2098, 
10; T^zn^V^Vvro col. 1206, It; 
Tdk=o-\ 1904 , pcn. ; t^-ajtcT >=o\ 
1904 ,pe«. ; T^CVSO-A , T^V\CV*=0'K 
1137,«/«.; [script. T^o^oS) 992 , 
li; v^m\zn 1158, 2: 1159, 1 
et 10; T^^cviAro\=o 1158,;jen.; 

1159, 3; TSrW=o\m 1159, /t; 
t^V\cv_>^.=o-=v.=o co/. 1159, /. 1; 
T«fVvcv..v_i^.=o-=\Vv.=o 1904, ult.; 
r^)svt=n\)s\ 2088, 5 et 6. 

^\so-=\ 1904, i3; Ttrv=o-=\ 1904, 12; 
<j\v=o-\ 1904, ili. r^ r^-\ r^niw.-S T^ii.=ocv\ 1887, if) et 20. 

T<la.ro'=\ col. 1905, 8-10 — t<La_=o\ 
(dU!j)76, 19; 81, 11; 239, 9. 

T^-\=3A «iivsoa-S, T^^ra'!^'^ S 396, 
i;436,3; 1153, 18; 1888, 10 
t^jlXjcvj3-=\.^a "\ col. 296, 9 5 
1888, 1/1; T<Lo«n "\ 1888, 8 

--«•Sf-m ^.=oo-\, T^_) =00^ 

«^S^351, 8:395,«/^; 1888, 
12; >_=ocvoi-K ^-ro^ T^ \ -r>cv\ 
135, iG; TilXijfA S 720, i3; 
992, 17. 

y<^r^-T\\ vef M-ny<f\ col. 1862, 2; 

1905, ii: tsLcoa=o-=\ 1904, 19 
e«9i; cvm>=o-\V\t^ co/. 1904, 20; 
TwVvcv.^^>j.=o-=\ 1904, 16. 

TJ^v^-DcvA 1888, 16. 

t^-=on col. 1096, 8; col. 1671, 11, 

cf- '^^^- 
T^, y. -n\ , T;^^ft_y-ro\ 1905, 12 et 

i3; 3e_=o-=v.=o co/. 1905, /. i3 - 

T^x.cv=n-\ vide sub T^m^ . 

i<:)i\=n\ 1905, 19 et 20; 1906, 3 - 

Tij30-A-A TC^^IV^OA 1905, 99 — 

T«Hs>.V\A v:^)s\^\ 1905, 19 - 
aliud TCfi(V=o-\ sub ya=n\. 
t^Ly^ 1905, 6; ,_\\V\«f 343, ii; 

1906, 10; ev_^-\VTSr 1906, 9; 
t:^-\^(v=o 1204, 11; aliud 1204, 
12; ^_fc_i\Vv_=o 1204, 9 et 10; 
aliud 1204, 7 c« 8; «jj-\ 1906, 
8;T£r^\=o 1159, i5; 1906, 8. 

T^jacviS vide sub poS. 

Qo\ 1907, 6; Qftj^\V=o 1907, 3, /1, 

e< 12; cojso-\-=o 1159, 19; 1907, 

i5; TS^fYvfY)^ 1907, 3, i3 er 16; 

T^.=o-A <Yv (Yv\ co/. 1907, /.19; 

Tdca*mA 1239, iG; 1906, 91; 

1907, 16 — T^.ra-x.cv-wA t^xo\ 
1906, a. 

T^fioS 1906, i3; y-a>\v^, cv-coat^ 

299, 1. 
T^Axs^A t^^jjmS 1906, i5. 
73Lfio-\i 1278, 11; v^rTX (y>\ 1907, 

2 , 7 e( 8. T^v.a)\ col. 1906, iG — _.tt)\ '^M*'M 
704, ;>•!: 926, 5, cf. yysoTsrs 
{pro ^.JSOi^S) el v-x-A — . ivS 

1907, 9. 

w_ft_5i^\» 1258, 20; 1909, peiiutt.; 
^a\ 1889 , G ; oi^oS 1278 , 12 
ct i3; 1890, 9; Tgr\.N..\ 1909, 
iC, 18, 19 et ult.; .\ '>fc \_ro 
1160, i5; .^..iwnW 343, 16; 
.^.>k.'\Vi 1290, i5: ojVv^a^^ 
1560, pcii.; <Tucvifc.\i^-\i 1253, 
1^1; .ik--\-^-\_=o col. 1160, i4: 
T:r:w\5wA=oll64,3:1890, n; 
-i^S^k.Sro 1915, ii;Tdi».a-\ 
1889, li; Ti^\ s \ 1290, i5; 

1909, 17; 1910, 19 et penult.; 
T^V\0\»'w.'\, T^ \ ^o\ 1909, 
/.17: Tiii..-\i.--\ col. 1911, /. 7; 
«:r^\^o\ 1890. 11. 

«iw^A 1908, 91; Tsi^W 301. 19; 
Tif v\^ 2089, «/(.; wjv s--\-t 
1278, i4 et i5; TCr\cv=3 tJjA-S 

1908, 90; TSfWw-\ 1908. i5; 
TCijw^ 1908, pen.; Krlj«^\ "\ 
631, i3: 1908, 16; TfiLift^A "\ 
307, pen.; 1495, i5; 1559, 11; 
1630, 8: 1909, 1; Ttf Vo. ». s..\ 
301, i2;1908, 20; T!:rVv..i^\.:o 
1160, 12; 1908, ult. -._fti..-vk 
1278, 19; «ijw\ col. 2090, 4; 
T^5w-\TCr co/. 301, lin. 10; T^^\ 
«\A_=oJi 1907, 17; s-^^VvTif 
343, i3: T«Liw-\VTir 343, i3; 
2090, /1; Ti:^\Vv=o 1909, 9 et 
12: «:v*ii..-\1909,3 ct h; 2090. 
/. 9; Ti:»*^S=o col. 1909, /. 19; 

^V> N w ^ ..=>-n col. 301, /.11; 

TCf>(\ft.iw-\V\ col. 2090, /m. 3; 
TcrV*i^-\V\ 1909, 8 e« 11: 2090, 
lin. G, 8, 10, 11, i3; y — >-=3 
TCri^j.i^-\V\ 2090 , 7 - T!fV\jJw\ 

1910, 3. 

T£:t\^-\ 1907, 19; Tcrt\_..N..-\ 1908, 
not. 1 2 : T^Aii-.-=v=n col. 1160, 10; 
1907, 20; Tcr^a-^iw\ 1907, 18; Ajr^^cv^n — r^^(v=nj3-\^ 183 «^^■\ 1908, 1 - «lA-^_:^-\ 

1907, 2 1. 

A*Kja^S 1908 , 7 - t<lcao^S 438 , 
29 ; 1044, 12 - V\co^-=\ 1908, i3. 

rsfiA\a.^-=v 1908, 2. 
,^\ 1910, h: A^-\W 343, i5; 
Av>.SV\rr> 1910, 5; A.s,-=m<^ 
301, iG; A^Am col. 437, i8; 
1160, i3; v^ \ %.A 1160, i3; 
1910, k. 

«tA» •7xi>--\ col. 1889, 8; 1910, 9; 
T^mt.s.A 1909 , 1 4 ; •^N,-\Vvm 

1908, 10; Toiw-A^ 1290, i4; 
-;y\s.-\^^m 1204, 19; y»^\r^ 
301, 17; «i=rxii.-\ 1910, 9, 10 
e( 12; T<!=niifc.a'H col. 1204, 20; 
col. 1290, i4; co/. 1889, 8 e< 9; 
Klj3a s-A fo/. 1908, lin. 10; 
^K^mcviw-K eo/. 1908, /. 11 - 
(Mmvt-rvs -K 1910, i4 et i5. 

Krms.A 1910, 18. 

«i^S 1910, ult. - kAswS 1911, 

1 et (i: r^Vv.AO *\ s,.^ 891, 90 - 
«r^evi^S 1908, 5. 

Tijej.^-\ 1910, 1. 

dV^-\ vide sub ^it^a\. 

AkTa 1862, 7; ^A^v=r> 134, 16; 
«^Kfn 1862, 7; ri^aaA 1890, 
iBctpcn.; r^jj^-A "-S 1890, 16; 
K^M34 , 1 4 ; 1501, 1 9 ; 1890 , 
pen.; 1913, 1; T<r \ > s.. .a_^-=\ 
1913, 1; n^^yxi^ r<:2LaS 1457, 
93; va 'K 'W -A-iw^jt- 92, pex.; 
«Sj^ A-K^-K co/. 1890, /. lO; 
T^S.^oS 1890, i5 e« 17; 1913, 

2 - Kf>(\-°i-xi\-\, T<:^^-K.'\^S 
1912, i/t-\<la-\co/. 1911, 11: 
>i^-\^n v^\ col. 1911, 10 - 
\<^-\ 1911, i3 - .^-^ 771, 17. 

!«: . °i^ 1160, 21; 1912, 5 et 8; 
>a-\VvKr 343 , 1 8 ; «::SS.-\^ 2090 , 
16; v^\^ 1160, 20; >-S-\Kf 
303, 2/I; 1912, 9; 1920, 20; 
T<fA_.r£f >_a-\t<^ 301, 90 e< 21; 
Y<:^\i 1278, 17; nLSL\r^ 301, 20; «i^S^iN 2090, i6:\<LSi\x^ 
col. 301, 1 9 : yiSL^ri col. 1912,6; 
vd2L\=n 1912, 9; v^\ 1912, 
5; T<rV\cvjA-\ 1278, 18; 1912, 
7; aliud 1912, 6; T<f^cvijA-\.=r> 
301, 90; 1160, 90: 1912, 5 - 
7cx.\<ia-\ 1911, ih. 

«Tn-a^ 1911, 16 - ^vAS 1911, 18. 

^.i..A\..'\^Vv-=o 1204, lA; 1911, )(/;.; 
«-w.^^ 1911, ult.; rdwcvSA 34, 
91; 1912, 9; TSfV\cvMcv^-\ 1911, 
ult.; 1912, 9. 

^ajAS 1912, 11. 

^S 1912, i5. 

oocva\i, ■ fv^<\-\v 1278, 19; eiocv_a-\ 
1912, 16; T<LaoL^-\ 1912, 16; 
aliud col. 1912, /. 17; *<i'r^'^n\ 
\<Lco^-\ 1365, i/i; 1501, 11; 
\<l>.coA-\=y3 460, 7; 882, i3 - 
KfVvco^A 1994, i5. 

^fASVrcf 343, 19. 

Txa^ 1913, 3 - v^n9i\ 1913, 5. 

rije^A 595, i5. 

Vv_aS 1366, 91; 1913, 11; Vv_^-\ 
riiAQVvra col. 1913, 19 et i3; 
«^V\3i\ 1913, 11; r£rV\oV\cvaS 
v^^TysTXtf^-^ col. 1911, /. 19 — 
rcfV\oV\cva-\, T<iVva-\ro 1911, ^•\, m^\, «nV\^-\ col. 1913, not. 8; 
^r^-\ 1862, pemdt.; j^^a^a, 
T^^-\ 595, 18; 1915, 10 ci 11; yj^V\rsf 343, 91; \W vide sub %.yy; **^ col. 1915, 10; ^•^ 1915, 91S 
•\r:r 302, 11; . ^^•\V\_=r> col. 1185, C; 

jnKf 302, 11; r^'^ 1862, 
pen.; 1914, 19 {script. v^J\)\ 
1915,9;ri:rV\o^-\1915, 9. 

^tv-^A 1913, i6;oJAj-\ 1913, i5; 
nj\.^3 425, 8; «^^A 1913, 1 5. 

^^ 1913, 19; 1914, i7;^V\r:r 
[script. ^nV^T^) 343, 92; rdi^-\ 
343, 22 {script. v!^^\); 1914, 
19 {locov^f^\); r^SiJWtv r«ii^-\ 1914, i6;t«1_i_^-\ 1913, 18; 
TijoAjj'^ 1914, 12; r^Vvcvjj^^K 
60, 10; 155,5; 1914,3 -^ 
1914, i5. 
^A 1914,pe«.;r£L£^\ 1914, 10; 
«ISUjS, r:rV\J^^ 1914, i3 et 
14; nlSiv^r^ v:^)s\2^\ 1914, 
6; Aj-\W 343, 24; T<r-^-\ 
1914,1//;.; 1915, Krd^V^of^S, 
«rV\o5vjjSKr 302, 12; 511, 11; 

1914, 8 --ri:^^ 911, 16; 1893, 
1 9 ; 1915 , 5 , e/. ri;a\-\ - \<r^-\ 

1915, 9 ct3. 

prCT^ 1868, 1, cf. rad. po-\; j-jar^'^ 
«l\^<orr> 1863, 2; \<oQjja-\ 
1917, 16; p_nSVv.ro 1917, 7; 
p-\n:f col. 302, lin. i3; col. 1917, 
i9;\<L_ooS 1863, i;1891, 6; 
rsf o.nS col. 1917, Un. i3 ef 16; 
r£lja_n\-=3 439, 9; 1917, i5; 
T^-roA Plxs^S col. 1917, /ih. 12; 
rifV\o_Ex_x_n-\ 1916, 16; 1917, 
18; r^vnja-\ro col. 1161, /. 25; 
riLj3_j3S.-=o 463, 18; 648,8; 

1160, «3; 1161, 12; 1453, 1; 
1620, 17; tnj3ja-\ro 1161, 11 
ct i3 - ri^nS 490, 21; 1456, 
i3; 1915,;je«. -rij3-\ 1915, 12 
e< 16 - T^V\cvn-\ 1916, 9 et 10. 

ri^^uaS 1915, m/(.; 1916, 1. 

AjaS 1916, 3 e« 5 ; V\An-\ 1916, 3 ; 
•AjaSi col. 1161, /. 22 ; col. 1782, 

9 1 ; -^v n^^r^ 302 , 1 4 ; ^\ n-\V\ 

2091, 9; oAn-\roA 1161, 99; 
nja^^ro 1161, 90 et 99; •AJoSi 

1161, 93; 1278, 91; ■:x__nW 
col. 302 , /. 1 4 ; tvn-\V\ col. 2091 , 
1; onj3-\ro.\ 1161, 19; -^jaSro 
1161, 18 ct 93; x^-\-ja\ 1161, 
22; col. 1278, Un. 99; col. 1916, 

3; T^AO n'^ col. 1916, Un. 3; 

rd^V^^ojaSro 1161, 93; 1278, 
91; 1916, 4. 

rirV\ -n. r>-\V\ 649, 93; 1584, 1; 
2091, 4 -pja\ 1916, 17. 184 r^ VD-H Kax>S {prjxavr,) 751, i; 1916, i8, 

AJOA 1917, i: ri^.\ *rt\ 1196, ii ct 

1 4 ; ,i xs^KVvr^ col. 343 , pcnult.; 

o_^j3-\Vr:f 1196, i3; TCli^ja^ 
col. 1917, /1)1. 1 - «f^vija-Kor^, 
p/. Kfijao^ 94, 26; 1891, /iel5. 

vi^-\ 1917, 3. 

Kja3-\ 1917, 21. 

x.Kf=v 1863, 3; ^jtjot^ 1901, 11; 
V vAV«:' 344, 5; xjfK^tv-m 
246, a/t ; ^_xjf\V^ 1921, 5; 
jotSm 1863, 3; ^<jex.S 1921, 
i — r^jt.-\_m 1162, 17 e< ai — 
r^Vje.-\_ro col. 1162, /m. 19 — 
KfVvoe.^ 1901, 10. 

rsjt^ 1918, i3; >x.-=\>(\«f 343, «/(.; 
vst-KKf 1919, 17; ^-Srsf 303, 
i6; r^^TTa 1162, 22; ^>ot\rn 
1162, 93e(25; 1918, i3;19i9, 
91; T^ojt-H 1918, 7; ^_iot.S, 
T<fj_jje.\ 1918, i/i e« i5; 1919, 
17,21 et pen. ; r^a\aj_iofH_m 
1919, 17 e« 21; r^Vvcvjc.\zT> 64, 
1 4 — t^jtS , ojt.'\ vide suh Xa\ . 

vf^-x *a\ 425, 4; 490, 19; 1891, 
ult. et Y^ojto-\ 1892, 1. Ajf\ 303, ali; A_je.\^rcf 344, 1; 

A_je.-\rcf 303, 2/4; 1920, 19; 

.\je.-\^ 1920, 1 9 ; r^Aje.\_=n 

1920, 9.0; ^\.y.\rr> 1920, 17; 

Aje.-=\Tx 596, «/(.; 1920, iGe«2i; 

Y<Aje.\ col. 1920, lin. i!i et i5; 

r<r \ ra\ 1163, 3; 1892, 3; 

rsrV\o\je.-=\j:r> 1162, ult.; 1163, 

2 e« 3; cot. 1480, /m. iG et 17; 

r^^oAje.\rr> co/. 1892, lin. 9; 

rs^^oAje.S^^m 279, 2 5. 
yx.x.\ 1892, /1: TDOjtSrsf 79, i4; 

«-:r>je.o\ 79, i3; 1892, Z et h; 

r<f^ojmje.-HVrr> 79, i3. 
^^ — >e.'\ 189, 92; 926, G, confer supra 

^xo\ — ^acSVvrs:^ vide suh x»\. 
vC\ *yt.\ col. 1919, ult.; col. 1920, 2; 

«fVvoijje.^ 1892, 6; 1920, 1; 

r<fs.y.o\ 1892, GeMo. 
,aje.\ 1072, 92; 1873, h; 1819, 10; 

■■"i y.nVrcT 344, 3; riL_^_je.\ 

1920, «//.; r£ri^o^oje.-\ 1918, 10. pje.W\r:f 344, h;\<ljxA.\ 1921, 2- 
r^A-Ko-A r<li3je.-\ col. 882, /.91; 
1921, 1. V\-\_:xvA 1922, 5; V^rcTS 1863, h; 

KfV\__.V\\ 852, 19; 1863. /j; 

1922, 4 e( 5; >a.V\-K«^ 852, iH. 
rCfVvArSf 304, 9: ,c7x*x.V-KKf 1163, 

2/1: ri^Vv\rr> 1163, yi e( 'j3: k:L.V-=\ 1922, 3: rClj_,V\^ 

1163, 22: r<fV\oijVvArr> 1163, 

92; cul. 1922, 3 - rtrV\-=v (a_3j) 

1577, 9. 
k1mV\-H 1921, 10; aliud 1921, 19 ei 

uU.; rdjiV\-\r^ co/. 305, lin. a; 

oj_._>iV\-\_je.V\ crj/. 2094, lin. 1; 

T^ v\V\-\je-=r> col. 1177, /jj^ 7; 

»>V\-\V\ x.T>:f c(>!. 315, /in. 11; 

rSjiVvAoje. col. 1958, /iii. ultima; 

«^V\OiiV\-\je=r> 1177, 7. 
•7oV\\.j 1279. G: ToVv^ 1922, 8: 

«L=r>_V\A 1922, G; rslroV\\ 

1922, 7 e( 10. 
.x.V\\=73 1164, 1; K^V^ro 1164, 

3, 6 et 7; ^^^^«^1922. m/(.; 

oi»_V\\=rA 1164, 9; «^V\-\ 

1922, 1 2 ; riLi>.V\o-K 1892, 17: 

1922, 12; rsLvJwV\-=v_:n 1922, 

pen.; T^V\o>.s.V\-=v=r> 1922, 19. rC^vvJje. 1923, 6 etseq. 

Aorije. 1924, pcH.; 1925, 1 e( 3. 

A«^ 1925, ioe(i3; ArC^r;r305, 

5; >i Arije. 1925, ih; ArCjtA 

597, 9e(i/i;^_.Aw:lx.597, i3; 

ArcrVvje.rcr, AVv>e.rcr 311, 25; 

597, 11; Vv\r:rVvx«r 314, 91; 

A«rV\. ■y_-n 1177, 11; 1925, 8; 

Av<je. 1925 , 1 9 ; Ax<je.«r 305 , 

3 e( /1; ArcrVv_je.T<r 311, 25; 

Arslje.r:f 305 , G ; <»VvArSlje.rcf 

1925, 9; , V .\rilje.r:r 305, 8; 

rcArcie. 1925, i5; «'VArioe. 

col. 305, 6; col. 1925, 10 et 11; T<fV\oA.riije. col. 1925, lin. 16; 

Vv.rdA.^ 1925, 8; rcArcToje. 

305, h; 1925, 12; 1939, i/i; 

r:rV\oArcle=r> 1164, i5; 1925, 

16; r:rV\oAr:fVvx=r> 1177, 12; 

1925, 17 - rdj^oX^ VArCjc. 

1312, 23 - A,rcrVA«:je. 1985, 

19 , c/! A»V\r^\y. ct A.r^V\\.x . 
rCrSrd-x. 275, ih; 1926, 3 e( 5 - 

v^\r<:yc. 1191, 3; 1926, 76(8; 

2044, ult. 
<no=3je. 1927, 6-8; >io=3oe. 1941, 20; 

r3\<je. 1923, 1; r3..=xje. 1926, 

21; T<r=3j=3je. col. 1929, lin. 16; TCTHoi >=3j=ax col. 1929. /.1»; 
r:r-=vaj "je. 1926. 20; 1929, 17; 
r:rV\o=3jr3X. col. 1929, /. 16 - 
r:rV\o_=3_=3je. 1926, 18 et 19: 
^-> -t vT^ 1164, 90; 1926, 
18 - r:^\<m racaje. 1537, 11; 
col. 1926, lin. ih — ^o,r\r->.y., 
r<li.j3o_=3je. 86, 12; 1023. 3; 
1071, i3e( ih; 1861, 19; 1927, 
h. 
«-=3je. 1926, i3; o v->Vvje.«:r 311, 
!//(.; ,=3je.«:f 1929, 1 /i ; rCTwr^oe. , 
«rVvj^-rvje. 1929, i/i et i5 - 
y^~-x r^n r^=3oe. 1926, 9-1G. r^tn.^x-^ -^^X-^ T^<n.-"v V., ts^Vxom ~-\y. 1927, 3 — 

T^^l^vOtn.— v.y. co/. 1622, lin. 19 — 

'\tn~-vy. vidc sub \m^, ubi ad- 

dend/i sunt : 'HoiraVvjtr^ 312, 1; 

\cn .— »V\— y_"r) co/. 1927, /. 1; 

ref^m -^n. V- co/. 1939, /. a/f.; 

rCjSox=3Jt. 1926, ulL; 1940, 5; 

Tcf^a^Sm "-V y. i92& , penult. ; 

1940,5. 
y^v*=ajt. 1929, i3; >>.yvrajt. 2092, 

16 e( 19; Xixraot col. 1930, /. 1; 

v\.r>.y.T^ 305, 10; > v », vv ~-v y. 
-1940, 1 o ; T^tvraxm 1164, 19; 

1929 , 7)«m/f. ; Kj.Avr3Jt=r> 1164, 

16; T^X*wvrajerr) 1164, 16 et 

18; T^V\cvvv»r3jt 1929, penult.; 

T<fvv.— >cvje. 1940, 7; T<f vv — >a-jt. 

T^rTaj-HmA co/. 1940, lin. 12; 

TS^Vvwcvr3ot.V 2092, i3 e( .se^-. - 

■ *vv.~T.y. 1957, 18 ctscq. 
.\^ --v y 1928, 18; aliud 1928, 5; 

T{fX\,-vyr> co/. 1164, /m. 23; 

■\^->Wj3 246, pra.;1177, i3; 

T<r\^->y. 1927, iili.; aliud 1928, 

3 , c/. T<L^^_rx-M — T^ \^ —> y. 

1928, 91; 1929, 1; t:^\, -> jt. 

tsI^tax^ 1928, 20~rd\^ co/. 1929, /i'n. 5 - «1_\^— =x_3t. 
(==t<f \, «^ y.) 1928, 7 c/ .sft/. - 
.\,— >y, 1928, 19 — T^ \, — > y. 
95, 25: 285, 9; 955, i5: 1568, 
16; T^ > rv »\\ !..--> rwX_rajt. 
1928, f)-yi^\-y\-^^ 1509, 
ioe<i3;1511, i; 1537,7; 1566, 
1; 1926, i5; 1929, 6 e< 8; aliud 
727, 9 - TeS\^->y. 1929, 10. 

>rsjt. 1933. not. 5. 

K^rxjt. 1306, i5. 

Aj.at.TCf 45, ao: 305, i/i; 1930, 19; 
Ara.xm 1164, Qi!; Ar3V\jt.Tir 
312, 9.; v<r\»=vjt. 1930, /. e/i3; 
TClvraV Aj.r3ot. co/. 1930, /m. 3; 
A_=3-jt., r:lA_=v_st. 1930, 18 e( 
20; TdAraojt. col. 1940, /m. i5; 
KljAraotm co/. 1930, /m. i3; T^Vvft \ \ — V y T» 1164, 2/t — 
KfVvArajt,, pl. Kf^-ty. 1930, 
11; aliudcot. 1930, lin. i/i ct 16 — 
TCfVAraot. ct TC^v-Aj VvArjoe. 73 , 
11 et 30; 1209, 22; 1277, 11 ct 

i3; 1930, pen.; T^V\ \ rs st. 

Tir\=3A col. 243, 11; co/. 1931, 1; 
T<fVv.Ao.\y "je. co/. 1209. /. 21; 
r^)suma\ "jt co/. 1277, /m. 1 1; 
1930, 9 - T<f \ -V \ -> y. {pro 
r^\->\-»\) 147, 2/. ; 1931, 2 - 
T^i.v\— >y. (pror^xvAioe.) 383, /i. 

^cwA«^ T<fs->y. 298, 19; 1931, 11; 
,cr>o.a-\^ "_x. 215, iG: 1931, 

i2;TCfV\ rr>o > "jt 1931, i5; 

T^— VAOA "_st. co/. 1931, lin. i3; 
^■Aoms. ""jt 1931, 8; .\.r->.y. 
T<:fVvj.vAj3 1931, G; ^ < -^ •* 
T^VvHoVv 1931, 3; v. alias locu- 
tioncs 1931, not. 1 1. 

p,=3oe. 1932, 7: por3oe.T:r 305, 12; 
po— >y. 1927, 19 et i3; y\ — > y. 
OM3-v^ 1932, G: r^vr^ p,:3ot. 

1930, 8 : \<r_p_.^->t. 1930, 6; 
T^ I. rvo — > y. col. 1927, Hn. 12; 
T<oj3r3Cvjt. 1940, i/i; Tsf.rv— >y., 

T<f V\OJCV*r3Jt. , Tg^Vvo>J3T>Vvjt:73 

1931, pcn.; T<rV\oj3or3Jt. 1927, 
1 2 — T>^km-A T^Exnoe. 1932 , 1 — 
vdnor^oe. 1927, 10 c( 11, confer 
727, 2. 

•=v_r3V\_3t.T<f 311, penult.; 1932, th; 
KfSrajt. 1932, i3; TgfV\S -> y. 

1932, i5; T;fV\oS..->.y. 1932, 
1 3 ; TC^^Aorajt. col. 1927, lin. 1 5 - 
T<f-vr3_st. 439, i3; 1932, 10 ~ 
t<Sr3 jt. , «f-=vr3ooe. 1302, 18; 
1804,/.; 1932, iG. 

rdxraojt. 883, 19; 1935. 11; 1940, 
iG ~ T<fVvjtrxjt. col. 1932, ult.; 
K^^iVvserije. 700, 7. 

KTVvraoe. 11, 11: 305, iG; 1933,3; 
T^=3Jt. V\— >y. col. 1933, lin. G; 
V\Vvr3ot.T«^ col. 305 , /. 1 5 cM 7 ~ 
«rVvrvjc 74, i3;208, iG:209, 185 

/i;214, ult.; 370, 17: 1335, 7: 
1583, i5; 1933, 8: 1972, 20: 
2029, 10. 

T<' \^y (2;L) 1466, «/(.; 1467, h: 
1933, 9. 

«i^i^x. 1933 , 11 e< 1 9 ; TilJ^TSf 305 , 
18: Td.5v^V\ 2093, 1: ril^s5_>t. 
1933, 10; r:li;^xrr>, ^-x-^xrr) 
1165, 1 et 2; Ti:»i^ 1933, 10: 
«/iWil65, 3: 1968, 18. 

rifA-is^ 949, iG: 1933. iG, confcr 

1933, 9. 
w2s,jerr> 1164, ult. 

rS^Aoiyx. 1725, 92 ~ A_v^ 244, 
ult.; aliud 1934, 7 ~ rilAv^Av^ 
1931, 5. 

Klrr)_v^ 57, 91; 58, /.: 106, 18; 

1934, 8; ri:!»rr)oi^ 1933. pen. 
,jV\.v.is5Jt 1934, 11; rSLvJ^jt. 229, 

nor. 5;co/. 1575, lin. /.: col. 1934, 
9 - ,vi>^ 1934, /1: >jX.^r!f 
312, 3; 1940, 90; Vv*vVi^vje.r;r 
312, /.; T<Lv_ivVvoe.V\ 2094, G: 
riljaivaJ«- 312, 3; 1940, 19 et- 
21; 1941, i5. 
•v-v^ 1935, 5; o\. .v^ y. 1935, 1; 
^_o\v^ 1935,3:\v^rir305, 
9«; OJ-Si^rir 1935, > : SisvOjt. 
1941, 19; >vo-\iv«J«- 1941, 90; 
AXoVvjtri^ 1941, 9 I : ri^S-Vs^ 

1935, i;r;:»rr>A «^vv^ 1934, 
pcn.; T^V\o-\.\jt col. 1935, /. 5; 
rif-=vi^>ojtl941, i9--\X^«^ 
312, 5; rif-SJiyx. 1934, uhima - 
TCfSo-V^ 1934, 3 ~ rir-\_^Jt 
1934, 19, c/. TSf-O^ -■'^Aj«- 
195, 7, cf r^Mi^ 1968, pen. 

■«»\v ojt^jt col. 1935, lln. 8 ct 9 
xis^fvstrif, ojtV^VvjtTCf 312, G 
jtXVvjtrr» 1934, 1; 1941, 18 
.y \y., o_jti^ 1935, 10 c< 11; 
jtv^rif 305, i9;rije\x. 1935, 
8; riloto^x. 1933, «/(.; 1934, 
1; 1935,9;r!itXcvjt 1935, 11; lUi.niiiEnii: natio^ale. 186 

1941, i8 - rilJyjtivOJt- 1941, 

17- 
r^yi^je.^ rC^vaAX. 2019, i3. 

«^v_je.«:f 305, an; »^\-5t. 1935, pcn.; 

^Aot 1165, 8; ,n^[vjtrii' 312, 

7; 1935, 19; Vv.-:\WKf 312, 7; 

^^v_x=r> 1165, 7 e< 9; i^-»^\_s«, 

1935, 19 et pen. - r^AX. 266, 
9; 1617, y^p».; 1936, 1; 1968, 
17 - «:f^-:vst. col. 1918, /. 9 - 
T^^-y-m 1165, h r^ncvjt. 
1941, /w(. ~ AoJS^A-x. 1935, 
14. 

rdiAo-AJt 1935, 17. 

r^^"^jt cnl. 1936, Ihi. 9 et scq.; [script. 

r^\yL) 2015, 8, cf. «La.Vvj«.; 

,c7acv:a.njt, oxkt^ajc 1936, 10 c( 

11: UNQAJt. 1936, 9. 

A-:v3t., ynxA-^vx. 1936, i5;»iV\^Aje. 

1936. 17; .^oiVAAJt. 1936, 

1 9 ; A':^ yLV^ col. 305 , Un. a 7 ; 

^A^TiT 1936, 17: «iA 

1935, 8; 1936, i3;«i-A 

1936, i3; 1941, 99; rilA 
1936, i/i. 

XjwievrrJAjt. 1936, ^^e». 
i^njc (g-iUi, c/". .v^AOXjt. in Ind. 
pers.) 970, 9 et 19; 1837, 7; 

1936, nlt. 

^tvjt. 1177, aSf^g/ii-Anjtj 1177, 92 
\^x<: 305, a3; ^tvjt=o 1177 

ao; -K-aVn jtr^ col. 312, /in. 8 

r<i»-=\-Ajt=n co/. 1177, /. 17 <;( 18 
T^^nVvjt.m co/. 1177, /m. 17 
r:f^ca-\AW=o co/. 1177, /. 16 
rsf^-=\-:vjt.V\ 2092, uh. - vvKnjt. 
1737, 1 et 9. 

«otAcvjt. 1941, a5. 

T^^Ajt., ,V\njt., uO^AJt, mV^njt 

1937, 6-16. 

V\enjt. 1939, 7; Ti:L.C7»_se. 1938, !i ct 
li; TCfaiV y -n , T«i_i<nVvjt_=r> 
1177, m/(.; 1178, 1; ,trot. 1938, 
9 e«3; 1942, a; Krojje..i 1279, 
17; i^oxjtKf co/. 305, /. jjcn.; KfojV_je.V 2094, 8; TCToj—se. 

1937, 17; ,osV\_st.«:r 312, 9; 
«fosVv_st_=o 1178, 1: rdjoi-se. 

1938, ii:Kljt-^-t ,oj_>t. 1938, 
1 : oxioxst. 1938 ,10: Kf^ojje. 
1938, i3; Kr^cv,ojj<. 1942, 1; 
2094, 8; TCliooj-je, 1937, «/(.; 

T^OJO-jt. col. 1942, lin. 1 e( 9 ; 
T^AioJjtm 1165, 11. 

Ki=>oijt 1937, 18. 

■\ojjt.T^ 306, 1; T^Soa_st., ^-Sojwjt. 
1938, 18 et seq.; Kfnojjt. 1938, 
pe«.; T^^-KoJjt. 257, 1/1. 

r^csx. 1939 ,10; KT^rArTaA "_st. 1939 , 
19; r^y\. -)coA "jc 1939, 19; 
T^cvjt. col. 1947, /. 9 e( 1 3 ; T^cvjt 
ri % mav^ — > 1939, 9; TCjcv_st 
Kllvvra 1939, 11; >jt^A '-jt 
1939,9;T!::.ojt 1947, 1, (^ct 19; 
aliud 1947, 1; ,aVvjtT!f 312, 10 
e( 1 1; 1947, 10; cv^aWrCf 312, 
10; 314, a5; TSfcvWt<f 312, 11; 
cv_.QV\_stT^ 314, ;)«!«/(. ; 315, 1; 
,Qjt«:f 306, 2; «jcvjtTsT 306, 9 
e(3; QQotT;i' 306, 7; 1947, i/t; 
rsfVv.ftjt 843, i4-i6;1948, 16; 
T!:fi(\Q.Q,st 314, a5; 1947, 3 et 
i/t; aliud 1947, /i e( 1 1; ^cv_.cv_st 
r^x£oar:^ 1948, 19; TwVvcviCVJt 
t^Vvijja. t^ col. 1947, lin. 19; 
Vv.T;:roj=njt "jt col. 1948, i3; 
T^xi^cviCvjt col. 1225, lin. 92; 
^«^^Qjt 1947, 5 ;Td.QQjt 1942, 
«/(.; T^^QjjQjtro col. 97, /.18; 
.1942, «/(.; Ts:^irt..Qjt^ col. 314, 
//». pennlt. ; col. 2093, /m. 2 — 
(r£LiV_a.A) Tii'i^_.Q_x. 1721, 1: 
1948, 3, 7 c( 1/1; TCrVv_.aQ__st 
1943, 6; rcf^Qjt 922, la. 

TSlrsa-jt 1939, 18 e( 21; 1969, 19; 

r£ ~->Q . sf. co/. 1969, lin. 19; 

TSfVuDCVjJt co/. 1969, penult. — 
«f ^Q_=3QT:ljt 1927, 7, cf. rad. 
.~T.~->.y.. 

•i^^ 1940, 18; oji^ 1968, i5; .i^rSf col 307, 7; co/. 1969, 6; 
J^V 2093, 7; T£r\.y. 1968, 
1 5 : Kf^ \^ . V. 1969 , 4 e( 7 ; 
2093, 7; r:l.^=r) VvV^ 206, 
10; 1968, ifi; rcrV\V,^:=n 981, 
11: 1164, 2(i; 1968, i5. 
Ao__st^ 1969, 19; 2093, 3; -^r ^ x . 
1923, 3; 1969,9;K^v*st 805, 
ultima; col. 1969, lin. 9; ^-^ » * 
K^l^^ov \^. -> 1969, i3 e( i/i; 
2093, /i; _j-:vjt (script. ^-^^st) 
1923, 5 - r;^\__.^_.t 1969, 10, 

V. T^"V_jtJt - T^ .■:\Q St V. suh 

T^-AJt. 

.=a\oVjtr;:r co/. 312, 1/1: co/. 1943, /4; 
T^^\ocvst 1943, 1 ct 12. 

cvjut, w^Qjicvjtj, UQjt^ 1280, 1; 
wriLx. (c/". r:LM_jt) 1925, 'i - 
Mjjt=r> , ,j4jjt=r) 1 1 6 9 , a /1 ; 1 9 7 1 , 
9; v\. . Y.r:^ 259, 17: 307, i5 
1971, 7;V> vv. . .y.rd' 1971, 8 
o— »-.^Kf 307, i5: 1170, i3 
_■..»-» jt=n col. 1170, lin, 7 e( 8 
ojV\Q_>_>.v_j^Jt col. 1971, /m. 9 
.^^ojV\Q-\-yv.».y. 1971, 3; aliud 
suh _MJt; _jL>-»jJt=r> 1170, 10; 
T£fV\ftj-»jjtrr> 1169, 92; 1170, 
lin. 11; col. 1971, lin. 6; aliud suh 
_>vjt; Td»jjt col. 1971, /iH. 6; 
Tf^Mcvj^ 1969, ult. — Mcvjtr^ 
col. 306, 5: MOJtV\ co/. 1280, a; 
.^^o-»cv_jt.i 1280, 2; T<^jicv_st 
1944, pcn.; T£fVv.MQ_st 407, 2; 
aliud sub Vwijt; TCjiQcvjt 1944, 
pen.; T^V\cvj_»cvjt=r> 1165, i4 et 
16; 1511, 8; 1944, pen. - MQ-st 
1946, la — __»_jVvjtT^ f. suh 

_>VJt. 

Y^ 1966, li:(\\yr. v. sub r^l^: 
J^QjtrcT 306. 6; \,y-n 1168, 
1 3 ; \T<jt 1925 , 7 : T<^.\^ . V. 
1971, 19; \ . vr;^ 307, 16; 
KrVvo\^,y 1674.2:1971,17- 

T^-\^_j.-st . TcrV\ \, « y. t'. swfr 

■\, > y. - .\ycv-st col. 1943, 11; y<\» ox^ 187 T<f\^acut. col. 1942, /. 24 e< 25; 
kT^ N^ocv— at. 922, 12; 1943, 
9 - Kl]!^ojt. 1946, a5. 

1946,«//.; 2069, ult. 
«^j^Acvx, 1960, 4 - -K-^cv-je. 1977, 

1 3 et 1 5 , cf. "vajc — T^^rv^cvjt. 

V. sub Vv^jt. . 
«Iv^^a^cvjt. 1566, i3; 1568, i5; 

1949, 11; 1951, 1 -«^w^cvx. 

V. nub .'\\yt, . 
yxysLV^ 1951, ult.; T<-yr7xoe=n 1170, 

6; 1174, 22; «r5svj..v_33Ljjt.^3 

1170, 3; «^^cvx=nojt=73 1170, 

/i';1174, 22; Kr>(vr73cv->t. 1951, 

92; 1952, 3 ct scq.; T^V\-=r>cv_3t. 

T^Mo^A 1952, 4 - T«d\_:33cv_x. 

1952, 10 — TS^V\\=r>cvx. v. sub 

\znjt.. 
i«^j._»cv_st. col. 27, pen.; col. 30, lin. i3 

(scn/)f. wiucv*); 197, i4; 1043, 

17; 1458, lo; 1952, i4e( i5. 

<n » S.,CV-X. l'. .swi «L V V ; T^llwTSlx. 

TsfA*^ 1925, 21; V . ^ "^ 307, 
ult.; ^ijjt.V\i^i co/. 1290, /. 18; 
TCfv.y. co/. 1973, /. 1: T<iwcvx=r> 
1166, 6, cf. r<^\ir-n sub v v — 
T<^s »y. , TCf W N. » .y. 1972, m//.,- 
Vv-.T<f s. »y. 57, 8 e<7J(;»j.; 1973, 
1 - TSlii»cv_x. co/. 1952, lin. 20; 
^cvx.^^r£r 1952, ao. 
.ao_st. 1953, 18; .^TSljt. 1970, 18; 
^jjt. 1953, 21; Ti^ajjt. 1973, 
7: °^ia 1280, 9: .^jjctcT 308, 
1; .ajjt 1973, 8; KLacv_>t. 749, 
2; 1280, 9; 1371, pen.; 1953, 
19; 1954, 1 et 4; 1970, 17; 
1973, 6; Kf>^_jacv__st. 1955, 4; 
yK^SLxx. 490, 18; 963, 17; 1970, 
17; 1973, not. 4; a/tW 81, aC; 
rtf^ixcvXjA^ Td^jjc 1973, 5; 
aliud 1973 , 7; ril^cvot. 1947, 
16; «f^cvjjt. col. 1944, lin. 1; 
t^^cv^cvjx. co/. 1970, lin. 17; 
T<^cvx. 1953, 21 - v^i.*^<\x. 1954, 10 <;< 12; t^cvj _.>a.^cvx. 
1954, 11 -«lacvx. 2048,6. 

tcTajCvx. 182, C; 287, 17; 1955, i5 
ct iG. 

T^-ncv-x. 1955, 20 — rH rv y. (plt:?, 
^^Lv) 2002, 18 elpen. -v^»xk\x. 
V. sub xiLaje.. 

•\cv_jt. 1957, 1; •=\cv__x.T!f 306, 19; 
■Hcvxso col. 1119, Itn. 5; T^Scot, 
T^^cvcvx. 1956, ult. — y\(\is\je.n^ 
V. suh t^-Kj — Tw-Scvx., T^^Scvx. 
1957, 9 ct 10; aliud sub •\_x. — 
rijjca-Scvx. v. sub \x.. 

x-x-x. 1947, ult.; (n_x_iwje. 1975, 1; 
XjJtj )C73cvj-XjwXj 1280, pen. ct 
ult. ; xjjt.T^ col. 308 , /. 5 ; xsjtro 
1170, i5; XjWrd" 1947, pe«.; 
^(\_x_»^(Vjt.«^ 1948, 2; T«^ y.a-x. 
1959, 4; TiLxjcv-jt. 1947, 22 - 
Td_=3«jt.cv_x. col. 1959, lin. 8 — 
kT V . -» y.a->t. 717, 22; 1959, 
5 - Kr\,y.ox(?) 1998, 3; aliud 
sub .\^y» — v^Vy.cot. 241, 10; 
1959, i4; v^\v^r^"j>t. 498, 
1: 1959, iC - x<;L^ «ilxcvx. 

1959, pen. — Y<^=rxx.coe. 351, ai; 
T<l=3«r-A To^cv-x. 1729, i5; 

1960, ult., cf. \^!^v^-!\ ^cvx. et 
r^i^r^-^ V^.y. — ^.j-rrxje.cv-x. 
V. Ind. pers. — T^v=73je.coe. 1960, 
3 e< 11; aliud 1960, 8; aliud {pro 
T^i-TTicvje.) 223, ii; _.=ojt.evj& 
r<li\r<^ 1960, 7; T<Lv_=rx_>t.cv-x. 
tjN. » V » v.-A col. 1960, lin. C — 
T<f^jj=7ajt.cvx. 1119, 19; 1959, 
i8; 1960, 1 — X.COL, x^ y.cvot., 
^cv—x 12, 5 ctS; 1959, 3; 
T^V\-S » — > __xcv_x. 1959, 1 — 
T^ \ y.ft y. ((j«oLi) 1960, 19 — 
T<f ^iv>jt.cvx. , ;;/. Y<!!vx.evx. 70 , 19; 
147, 8; 148, i9;290,u/r.; 1844, 
3; 1995, fcn.; t^L=3T^a ^-x.cv_x. 
1960, 16; 2019,3;^..y.y.cv-x. 

T<i=3T!^A col. 148, lilU 7, cf ^^VX. 
T^=3T^1A et T^=3T<f-A _=r)jt.cvx. ; T^^^ra^A-A T<jjt.cvx. col. 1959, 9; 
1960, ia;T^ -s \ -73 i(v_v_jt.cvjt. 

1960, i4 - <n-.^->t.cv_3t. 1960, 
21 - «^^jccvjt. 899, 10; 1961, 
1; v^jtcvx. 1961, 3. 

T^Vvcvx. V. sub T^coc — .^Vcot. i>. sub 

.aVx.. 

T<f-yv-ae. 1961, i-;; «f_j^v_x. 1962, 

18-20; T^Voije., pl. T^Vvcovjt. 

1962, 5 - rjfWst., i<rWvx. 

427, 9; 1965, iC, c/. Imm. Lww, 

Aram. PJI., 170, not. 2. 
•rwiJt. 1961, i4; V\-XJi_x. 1944, a4; 

yVv^-w-st. 1961, i4; ■acv-vv-x.t^ 

col. 306, 20; -^cvvijt. col. 1962, 3; 

ev:\_vi^(Vjt.T^ col. 312, liii. ult.; 

.^^■A-viVv_>t_v 1944, a5: •A_w_x. 

1961, i5; KTA-vicv-x. 1944, 23; 

1961, i5 c< iC; 1962, 3. 
<7>\^v\.y. 1962, i3; .\\\'kvx.v^ 313, 

1; Vv^^Vx.T^ col. 1945, lin. 7; 
\iiW=n 1178, iC; 1945, 1; 
T<r\,vi)(vx=73 1945, 4:T<r\,v\y. 

1962, 9 c« i5; aliud 1962, 10-11; 
«lcocv=r)jA "_x. col. 1962, /. la; 
T<f\^v\cvx. 1945, 1; 1962, 9 et 
17; T<f V\a \^ v\ ■ y. 1962, i5; 
T^vVvyyTa 1945, C. 

T^dVjjiX. lidc sub dvvijt.. 

Aiix. 1964, C; >j-.^ >lvijt. 1963, 
90; Ajvje.>(\ 2093, C; Aevvix.TCr 
306, 91; Aivjt. col. 1963, /. 20; 
_»\ivx. col. 1964, a: ^j\vijt=r> 
1168, 19; A— vv^(v— x.\<r313, 2; 
A_viVvjt_=r> col. 1179, lin. 93; 
^AvvWgJ 1963, 7; T<f \ vv y. 

1963, 7 et 91; 1964, 1 ct 9; 
\<l=r>..flo.=3^^ T<r\vv.y. 1964, 7; 
T<r.\vv.y. 1964, 3 rt 4: T<r\ vvjc 
Tii^-\TS^A 1963, 18; Ki^^Ajvje., 
pl. T<r\vv.y. 1963, 8, 10, 19, i3; 
«^^(vAvije. 1963, 9: T^_j._\_v»_x. 
1963, ult.; T<jAviX. T<AcvA.\y 
1963, i5 — .^ _\-vv-y. , cf supra 
.^Avv; .<\\vv.yT> col. 1945, i5; 188 

a_^_M^^_je.Kf col. 313, lin. ;i; 
T<j°AiiVvjt33 col. 1945, lin. 17; 

^<K\\\n^e 1945, 10, iG, 17, 19. 

^krrxivx. 1964, 9: yyMjLrd 306, 2:5: 
yaMxn 1962 , pm. ; ■^iAiVvjt.r^ 
fo/. 313, k: Twwt. w/. 1964, 1 1; 
Y^^nMje. 1964, 10; rilirxxwjt. 
col. 306, 23; co/. 1962, 22 el pen.; 

s\ »T^-rrv.>_^t.jr. co/. 57, /m. C: 

«i^iAcvrTij^yvje. 1962, 22 ; 1963, 1: 
T(Lr73^.M(v_x. co/. 1945, /m. ij - 
T^:73,jiojt. 513, pen.; 1733, i/i; 
1945, 8. 

^x^r^ 306, 2,t; ^>(\je.rcf 311, 28; 
v\ .V V -n fo/. 1178, lin. i5; 
^AXM.j^rvjem 1181, i(j; rdyxjje. i'. 
«ui Mevje.; rCfVcvxMje. 1964, i3; 
T^j.^cvje. 34, i3 ct i5; 216, 11; 
647, pen.; 1169, 23; 1943, 17, 
22 ef ull.; varias spccies ulcerum viile 
col. 1943, /1». n)-pen.; col. 1944, 
3-22; Kr^cv_y_>i_K_se. 1971, 10; 
v^ ~\\ V\ev_»_»_Kjc. 1971, li; 
aliud sub ucvje. ; t<r^cv.A.i\..» y"r> 
1169, 9 3 ; aliud sub MCvje. . 

Tiiawje. 168, ."); 925, ik; 1964, i5. 

pcvMje.T«f 306 , 22; p,AiVje.T^313, 5; 
p^Vvx=r> 1178, 22; T^ rv vv y. 
1964, 17. 

T^-\»vje. 1965, 9; «f-VMje., ewK.vv. .». 
1965, 8; T«r\_vicv_je. 217, 20; 
1942, 23; 1946, 17; aliud sub 
■ SjiTCf; Tcf-Vvicoe.-A K^cvx, 1371, 
pemdl.; T^-\_Macv_je. 1942, ig 
T^Sjiije., T^V\-\ja»je, 158, 8 
-1022, 4; 1075, 12; 1323, 18 
1324, i3; 1366. 3; 1963. 3 
T<^aje.T<:'A T<?\*iije. 1075, 2 ct 
i3; Tij-Vj^Mje. co/. 1324, lin. q5; 
T^\cv_iv_*je. 1075, 12 — ■S_M_se. 
{cf. rad. \M.rd, ar. Jlr) 1965, 9; 
T^VvoS-xJ i -X. col. 1963, lin. 5 
v^'k\.as\ii)s\jt=n 1962, not. i3 
1963, 5; TCf\cv.»v_ae. 1961, pen. 
Ti^^-Kcv ij X. col. 1961, vllima TCf^cv\cv_»i_je, 1961, 18; 1962, 
not. 1 3 ; TCrVva'\cvMje.'A r^Sar^ 

1961, 18 er 21; T^Vcv»j-\viVje=o 

1962 , nol. iZ , cf. »\.M^(\je.T<^ sub 
\Mrw ; ■^yjVvje.T^ 313 , , vide sub 
■\jiT^ - T^\»Jt col. 1964, ult.; 

1965, 3 - r£r\_». y 1965, 4 - 
T^\a\iije. 1965, 11. 

Tcf^cvxiije. 835, i3. 

^-»-ae.T<r 306, dO; T<fVvjio_je. 118, 
10 el 19; 240, lO; 241, i/j; 306, 
26;684, /i; 1946, 19 <;?2o; 1965, 
1 5 ; Tsf V-^j^X^rc^Woje. 1943 , 
23; aliud sub iicv_x. - T<firv_yi_je. 
1337, 18, 20 et 28; 1343, 21 
{script. Tw Vvj,iije. , lYir. T^Vv ti.i Jf. , 
cf infra Kf ^ jj-i jr. ) ; col. 1660, 
pen.; 1965, iC; aliud col. 1965, 
i5-T<r>ivjW3e. 955, 18; 986, 
\h {cl ,Vv_vi_se.) ct ult. ; 1586 , 1 8 ; 
1841, 1/1; 1965, 12 et i3. 

\<^.\,\,Y. col. 1966, 19; \<Wt. 

1966, 11. 

c\yi. 1966, 3; v^\t.x'^ 306, /)e«.; 

v ^ \ y .Vv «iA 1966, j)en«/(.; 

Aj^K^^^y. 1965, 20; r^^yt 

col. 1966, ull.; col. 1967, 1 c« /i; 

T;l!^W=73ll78,6;«:r^o»Y,y. 

306, fcn.; 1168, i3; 1178, C: 

1966, 20; 1967.6 e( 8. 
>^ivY»' 1280,7;ii.!^W«f 313, 

7; rC^vv Y •*•■ 1280. 8; 1966, 8; 

aliud col. 979, pe«.; co/. 1966, 5; 

T<rVvo>\»\.y . 901, 27 ct ultima; 

1966, 8, 9 c( i/i; <Ta^a v\ » \^ y. 
\<r=rvje.ois^ 1966, i3. 

T<jo\\\,y., \<:^>.o\\^y 1967, go 
et 21, cf T^ » \^ \ \^ y.T^ el 
T^cvi!^Vvje.TCf. 

,«r>oj°v\^ 1280.5;\<:a\jtl967, 
pen.; T^a.^cot- 1946, penult. — 
.'\*\r. 1967, 10 - v^^Ky^t. 
810, pen.; 884, i5 et 17; 1967, 
11; aliud col. 352, 9; 1120, 20; 

1967, 16. \<?\\je. 1968 , 3 ; \o\^x , kT^qJ^ 
1965, pen. ; v^\n.\t. 1 966 , u/(. ; 
1967, 3; 1968, 6 e( 7 - r^\\x. 
1967, ult., cf T<r\\^y.i<r; \\^ 
T<i3cvii 1968 , 2 : ^\\^y. 1968 , 
10. 

T^jje. col. 1968, 11 et 12; T^Vwvjjfc, 
...^^^ojje. 1970, 11 etseq. 

rCiajje. 1968, 1 /1 - r£l\^o=3jje. 268 , 
6; 891, iG; 1968, i3. 

.^Jt 242, li {ex arab. «ey^ male tran- 
scriptum, confer supra v^m.a^) — 
r^\»y. 1968, 17 - rcTtOs^joe- 
912, 7; 1968, 18 {ubi T<r-^i^x, e 
nitla 2 3 1« textum inserendum est; 
T^»\y. iilia est fflossa ) - r!f\cvi^3C 
1968,20-rcf-\\xje. 1968, pe«.- 
rslije.^ «^Os^oe. 547, i3; 816. 
9; 1969, 1. 

T^Ajje. i'. siit Acvae.. 

Aojje. 1924, /)«(.; a/iu(/ 1970, 3, 7 c(8. 

T<lx3\jje. , TCfvue. V. Ind. pers. 

\oiijje. 1971, 12. 

v^\^ col. 1971, 18 - r^\^.3C- 
rdr^rd^A 1971, i5. 

r:fVv=rxa..je. 1971, 2. 

T^\ja\\»y, V. in Ind. pers. — <\\»x^ 
1972, 7 - r^^oXjje, 1971, ult. - 
«lAcv^jje. 1972 , 1 2 - 7Do\jje. , 
r^soo\»3fc^, T^=yx\jjt— 8, ai; 
147, 20; 655, ult.; 1514, ;)cn.; 
1972, 9 - TCTVvicnoXjje. 1972, 
io-«:je\jje.467, 17; 1972, i3. 

yi*x. 1972, i5. 

^Kf 307, 23; rilije- 1972. 18; 
r^ujje. 1972, 19; T^V\cvjjjem 
1972, 18. 

T«f\cv^jje, 1972, 10 c( i4 - \aa«x^ 
T<f^\^ 1973, 12. 

^\jje. 1974, 1/1; \jje, 1974, 
3 - Kf\jje. 1169, 19; 1969, 10 
{script. «r-^jje,): 1973, 18; 2019, 
7 - n^^SK^jje. 1973, «/(.; 1974, 
9 — T<jiaVv\jje, 1974, penult. — 
V\i^\jje.l974, 5 et 6. JCtJC — — •^joAj K^x. 1974, ult.; Y<fVx*x-. 953, 5; 
1974, ult. - i<r-=\evxut. 1975, 3 - 
Aojajax»». 1975, 4, f/". joxjt. . 

Vvot, 1975, 5 ef 7 - «Ikj^aax. 1918, 
92 ; 1975 , 8 ; r<fV\cv*i^(v*x. 1975 , 

10. 

Klaje. 1975, i3 et i5. 

.raajc 1976, 17; Vra.aoe. 1975, 12; 

.=3jije.rcf 308, ii;.=a.»a^ 1976. 

3, 5 e( 7; (i/iMf/ 1976, 1 c< 2; 

««^— ''^ V 1976 , G ; T^Vvcvrajjije. 

1976, C; vdr3,^_xm 1171, 10; 

1976, 7 - Kr^raajero 931, 16; 

1171, 11. 
r^rs^cvx. ujV/e ,su6 yscvx.. 
<na->f.Kf (?, f/ vs^v^) 308, 12. 
wA X .tCf 308, iC; W^Wrcf 1976, 

10; ivajem 1171, i3; 1976, 9 

. tt -V le ~n col. 1171, litl. l3 

Kf^twwy-n col. 1172, /m. 6 
t<fi(\cvMj.soe. 1976, 9. 

70JAX. 1976, 1/1. 

^■%y. 1976, 17; n/iwf/ 1976, 18; aliud 
1949, /t; 1976, 17 et penultima; 
y^»-n 1172, i; >\ioe.- 1976, 
«/(.; TC^v^y.. 1976, iq; 1977, 1 
c( 3; «/iW 1977, 2; T<rVu*aje- 
1976, 8; r^^tvjesAX» «i^Wisaje. 
1976, i3;K:f^cvi>rije.l976, 19; 
i^vakOoe-. 1949, /i e« 6; ^cvx^ 
«^iivraojcvm 1949 , 5 ; r^ col. 1171, /. 18, 20 et penultima ; 
T^vraw-^ x-n 1171, 23 — rdlaje. 
1977, 5 - r;^v -s y-r» 1171, 91; 
^•\»-73^rd' 332, a3. 

^^W«^ 315, 9; vd^cvx- 1948, 
ao. 

Y<?v*^x. fo/. 1976, /. i5; •\_:^je_=n, 
TCf-=\ "> Y -n 1172, 3; ^-a-je-ro 
Kr<n_lKlr3 co/. 1172, lin. U; 
«fVva-\*aje. co/. 1976, lin. i5 - 
rir^-=v»:oe. 1976, 16 - •K-a-x- 
1976, \U; 1977, la et i5 - 
Srvx. 1292, i5; 1977, 9; \aje. 
^S -V \; 1977, 11; \ -k ». rilv^^^A col 1977, /. 9; S.->x^ 
rcf^^_ij-=\_^n 1977, 9; -S -s v . 
KljoA-Krax> 1977, 8 - «?\:aje. 

1977, 17 - r£r)i\-=\_a_x 942, 
fen. 

VAje- 1978, 1; V\>(vaje- 1978, 1; 
X.jvje_i 1281, 3; ^_cv^ft_a_x_i 
1281, h; V\cv ^ y.wf 308, i5; 
Vvj5_jtro 1172, 7; <<rVv -> t . 

1978, 1; rir>ivs.cvx. 130, 1; 452, 
1/1; 1948, 2 1 e(23; 1949, 1 cO; 
^Vxcvaoe. 1948, 22; 1975, 17 et 
ult.; «:rV\a>i\cv=oe- 1975, 17 - 
T<ia-=vaje. 47, 29; 370, 18; 617, 
5; 1739, Mft.; 1977,8. 

AAx 1980, /)e».-T<l\x. 1738, i5- 
r^rVAx.- col. 1983, 9; Vvlx- 
rCrV\\v»^ (?) 432 , 1 5 ; t^^VAx. 
r:lr73AA 1626, 17; 1983, 9] 
ri^A-A v^Wx^ col. 1981, 11; 

T^r3-=VJ3A V^W X. . , >.\.\.X^ 

r^3-=vn 1981, 9 e( 10 — .\.x_ 
A.aa 1562, 8; 1978, 3; 2006, 
19, cf. A.^ et\Si \ye.. 
r<:\r\ 1281, 6 c( 7; r!l\-je.r£r 309, 
8; >\jtr^ V. suh lAx.; rdAx 
1980, 17; r£lA-x_» col. 1281, 8; 
^Axm col. 1173, /. 1; TiTAx-, 
r:rV\cvAje.l980,i7;r:Aje. ^ 
1980, 19; rdcv\ .y.. 1979, 8; 
aliudsub \<C~\\ r. ; «^olx. 1979, 
U - >Ax- col. 1980, i5 et 16; 
riAxi 1980, i5; AVvxrir 313, 
19; T<:\je.«r 1980,' 18; rj^TAx. 
1980, i5; v^ca t<Ax. 662, 3; 
924, 11; 1978, /.; rilxA-x-ro, 
pl. rirWAje.ro 1172, 8 et 10; 
mV\cv\xro 1172, 9 — w^VvAx 

1980, ult.; r:rV\rilro_\; '-x- 

1981. 1 - A.W.\.y. 1094, 96; 
col. 1978, 9, c/". AjrirVvXjc. el 

AjT^VAx^X^. 

rfitsAx. rcTaAx. 1978, ii, la, i5, 
17; 1979, 3, U ct 5; riL.a \x._ 

1979, 3 et 4 - riiaAcvx, 1949, 189 

8 e( 9 , c/". r:r°v\ax. - TCr v^\cvx. 

t'. sub Aevx_ . 
rirAx. 1978, «//. 
rC^oAcvx , rwioAxrr» 0. suh r^oA — 

.rsoAx. V. sub .=3C»A. 
TCTcvAx, r^cvAx vide suh r^sAx. 
wAx. 1979, 17 cl 20; *ia\x.TCr 309, 

9; iA)ivxrir313, 20; 1980, 8; 

lAVvxro 1980 , 1 9 ; MAx.V\V\Kr 

348, /.; r<: w. . \ .x.. 1980, ]3; 

T^V^cvyvAx. 1980, 7 — vv.\-x_ 

1979, 21 et 92; C7XJ_.\ v\ \ .x- 

1979, 17; jOJOiAje. 1979, 19; 

vAxrir {script. t^Jt.r^) 309 ,11; 

_AyAjem 1172, 21 et 22; aliud 

1172, 93 et pen.; cv_yvAVvje.r;f 
1979, 18: v^ vv.\ r ■ 1979, 12; 
rijAx., r:rVv.-\ar3AA "xl979, 
1 3 et 1 5 ; rwL.a_vv^ rirVv-vv.\.x_ 
1979, ult.; riTjrilroA riTwAx-. 

1979, 20; rirWvv A.y.. 1979, 
90; 1980, 11; riTvAax- 1949, 
16 - rilvxA-x- col. 1979, 10 - 
r;rV\->vA y-o 1172, 19; 1324, 
i5; 1701, 17 ct 93; 1816, i5 - 
rir_v_vvAV\-ae-ro col. 251, /. 8 - 
riTvioAwAx 1980, 1. 

■\;\ y.r^ col. 309, 19; >oscv*2^^AxV\ 

1173, i9;. \;\y-o , ,^.\J\y-o 
1173 , 17 e< seq.; A^Vvxrir 313 , 
92; ■YAy . 1949, pen.; 1950, 
i5; 1980, 91; t<r\\\f. 1980, 
90; ^.\,>\y ■ col. 1949, /. 18: 
rSj\Ax. 1959 , 9 ; 1980 . 90 et 
91; r£j\laje_ 97, pcn.; 1173, 
18 et 91; 1949, 17 et sequent.; 
T^VvAra V\a\,.\y . col. 97, ai ; 

1980, 99; rtrV\a \, \ y -o 97, 
95; 1173, pen.; ojV\cv-\^-\jtro 
1173, 18 -Kr\,\y. 1980, a et 
5 — TCrV\ > \^ \a.x_ (e«jdaJUi) 
1950, 18. 

ToAx. 1981, 3 --..aroAje. 1981, 7. 

tAx- 1982, 3; "tAjo 1281, la; 

7oAx.Te^309 , 1 3 ; tAx 1982 , a ; 190 ^ v\ xTTajcr^ ^KiTAjt 1982, 2; -pSk^-it.x^ 
313, 93; Tn.A »t col. 1281, 12; 
•7xAoti<r 309, if); 1982, a; 
-7AX- 1982, 1/1; -7xA^^_3t.rcf 
313, dr>; ToAjtrd' w/. 309, li; 
co/. 1173, 5; aliud col. 1173, U; 
cv=nAjt.Y<f 1173, 7; ^^.=7Ax.T^ 
1173, 9; 7AX.VW 348, «/<.; 
tAx. 1981, i3; Y<::7Ax.l981, 
17, 19, 20 et pemlt.; 1982, 1; 
Y<rV=rAx-. col. 1982, 10 et 11; 
«-=7Ax- co/. 1981, /. i3 clib; 
K^JtxcvrjAx- col. 309, /w. i3; 
eo/. 1982, 1; TsT^rvj^jjTaAxm, 
^03Vvja=»Ax:t> 1173, 11, i3 c< 
1/1: rd-=rxAa, X.. to/. 1950, ao; 
K^utAxztj 1173,3e<io; 1981, 
peii.; t^^a.xmAjt=r> 1173, 3, 

0, 7 e( 8; \<f^[\rrArrAjt. 1982, 
/i e/ 9 - kSAx- 1981, 16 - 
> V •TvVx-. co/. 1982, /iH. i3 - 
S-oo^jAx. 1982, 16. 

Y<f\\y. 1982, pe;(. 

AevAxi 1281, 10; aAx^ 1979, 7; 
.^A-x^ 1982, ultima; 1983, k; 
A\>(\x.«f co/. 313, 36; w^^aAx^ 
1983, /j - x=ijo aAx- 1983, 
3 - rd^A^ 1983, 5 - .^A-x. 
rs^ 1983, !,«/■. «f^ .N^-rxx.- 
T<f°vAy. 1378, 10 - «lAAajt, 
t^vaxkx^-a 1950, 23 et peiu, cf. 
rdrAcvx. - rif^^^ft^Ax. 188, 
7; 1983, G - rcTv^^Nax^ 1951, 

1 , et «ii\a Ax- col. 1979 , 9 , c/. 
T^\^\cvx. suh Aevx.. 

r<^sAx^ col. 964, penult.; T^rv\x^ 

TCr-=v.fift=>nl983, 7. 
Tf^^Ax vide sub AAx. — AjT^^Ajt. 

261, 9; 1983, ii,c/. AoVk^Ax. 

et AjT^^At^. 
r^:=ryjc. 1783, 2/1 et seq.; 1983, i3 et 

i4; e7x:73ot_ cviaT^ co/. 1984, 1; 

Td=7ajt. Sjjaj 1983, i3; 1990, 

1/1; TS^=rvjt- ^cv*ij3 1983, i3; 

Tg^s n cnjT^ -^x^ co/. 1984, 2; T<jt»=3 Tdsoot— co/. 1983, uh.; 

v^-~>\ "*• 1983, m//.; Ti^<rv=r»jt. 

,jC7i^^^jio.=n 1984, 2o;Til33jt 

T^-S\^t:v=n 1984, 19: t^_=7xx. 

rCt^yL-wi Td»ijt.-\cva 1983, 20; 

T<A.T:ot. K:=ojt. ciA. 1984, ulu; 

T^i(\ox.=rx_x-. , T^A_rx_i_!Sv^ 

T^^t7X=njt.A 1984, 21; -mjt 

1988, /1; vr^^»-rt x.,. 1987, i3; 

T:i=rxjt.Kr, m_=7Xjt.TCr 309, 23; 

Krt7i=njtj=n 1174, 5; 1951, 3; 

T!^t7i=ncvx. 309, 23; 1951, 3. 
Y<i»=njt- col. 1986, 12; T:L=ncv_x-; 

yxiV^^nc^ (q:P2') 1986, i3 et 

ik; TiL,.c7a_x ,=njt- 1987, 3; 

cv^,^ Yil^=njt^ col. 1987, 5 - 

T«fVvA=3 >=njt. 1987, /i; >.,Tv.x. 

TJiiJi 1986, i5 e( 18; »-=0, X.. 

Ti^cv^ 1986, 1.5, iG etult. 
^ArarTxx (() 803, 7. 
A=73jt. 1985, iwi. 1; Ti^v.=73ot. 1985, 

1; T£^\r73jt=n 968, 5; 1174, 1, 

2 et h; T«f^aA=73jt=n 1174, 1. 
AjT^cv=7Xx- col. 1985, /. iC ef seq. — 

TCr\^-ncv=njt.l985, i3. 
.i^cv=73jt.TCf 309, 25; t^^ \j -rx.yr. 

coi. 1030, /. i8, c/: Kf^ AAjt. 

vi\ -7\ .x. ■ co/. 1986, //«. 10 
\ -n>s^jaLY^ col. 1986, lin. 6 
A^^W=n 1985, 3; 1986, G 
.Yy -nVvxvd' coA 313, /. penult.; 
o Y "^^^-Jt-^ 1986, 7 er 8 
t£L\^=7xx- co/. 1986, /. /i e< 5 
T;f>^cv\^-n,y . co/. 1986, lin. h 
T<^cv=not. col. 1985 , 2 ; "cv=njt. 
r:l_.V_jc.n col. 1985, lin. 3; 
TCfV\cv^cv=73jt. co/. 1985, /. 12; 
TSf>(\ovY-r>Vjt=n 1986, 4. 

TCTacTajt. 1987, i/i; a/iW 1987, i6. 

T^A=not. 1987, 17 — A^yxJt. V. sub 

^^r7xx- 1988, 3; ,_=7ajt.T£r 310, 2; 
T^.i_=no_x_ col. 223, ii {script. 
n::v=73ot.ojt.); 514, 22; 1951, tk; 
Tdls^-HTCf-A T£li=najc 1951, ih; V\Vvj,_=3':\ <TLi=73CVX. 1951, ly; 

T^V\cvi,.i=rxx=n col. 1174, i3 — 
Kaosojt. 49, 10 et ii; 1985, 6 
et -scq. 
.i.=73ot.Kf 310, 3; 1988, 12; .^c^aot. 
1988, 7: TC:i .s-7T,.y.^ 1988, G; 
T^s. »-not. 1987, 1 1; TifVw «mjt. 
1988, 5; .i^VvjcTCf 1988, 10; 
cvv=nVvxT:f 313,«//.; 1988, 16; 
.\-7\v\ col. 1988, i/i; j».=7aot.T^ 
1988, i3; ,_>_>o V -r»yv 1174, 
1 1 ; >v»\-73ot.T^ 1988 , 8 , 9 cM o ; 
T^s,-rvy. 1988, 7; tcT^vs -r>^^jt=n 

1987, 11; T<^Vvo_>_v_=nVv_x.:73 
col. 1178, 18; col. 1988, 8 c< 20; 
T^-ATcf .i^.=7XJt.=n 1174, 1 1 — 
>^\-r>y. 1988, 19 — ^s-rt.y,,.. 

1988, ult. 

\=rx3e. 1941, 20; 1951, 17; >io\=not., 
\=nVjt.T^ 1941, 2i; \=n^^jt33 
1179, uli.; TcT-K-^vjt- 1989, 3; 
Tcr-\=nojt. 1951, 17 ci 18; 1989. 
3; T:rirtoj\^Vvx=n 1989, 3 - 
TCf\=73ot. 965, 5; 1989, 7; "jt 
tcT^o^Aa 963, 2/1; 1989, 8; 
TCfSo_>^A TCfVmjt-. 1989, 7; 
Y^»i-\=not. 217, 20 — T^\=not. 
74, i3:993, 10; 1492, i7(scn/)i. 
TCr-\j=njt.); 1989, 5; 2029, 9; 
kTSo^^a "x 142, 3; 1989, 10; 
TC^xisoojaoA x80, i3; 142, 2 et 
16; 1989, 6; K^OToS "x 208, 
2/1 — T^\=r>jt. = T^\.— >x 439, 
12 - ■K^Sjcnjt. 817, 9; 863, 1; 
972, 6; 1987, 7 - rij^Amox. 
1951, 21 - i<r^-=v=r>je, 1989, 
i/i — T^i(\cvj-\=rxx. 1989, 11 — 
«r-=v=n\=r>jt- 1225, 12; 1230, 
1; 1383, 12; 1989, i5 cM^. 

xsrxxKir 310, /i;x=njt=n 1989, pen.; 
1990, 6; x_=n^rvjt=n 2093, 10; 
T^x=not. col. 1990, lin. 12 et 16; 

T<r>Jt=73JC=n , *<^* v . t y -Tt V— r » 

col. 1989, u/r.; co/. 2093, 8 c( 9; 
TcfWsnjt^ co/. 2093, 8 er 9 - v^ \y . — r^ °iy . 191 jcnjt, rijcrjje. 1989, 19: 1990, 
7, 8,i3 e( i/i-w^co«r73oe.l990, 
1 6 — ■X.yrvx-. co?. 84 , /. 1 1 — 
■\3C7aot-, Y<f\_xrojt- 309, 6; 
1467,2; 1990,i9;r:f^\jC73ot. 
1990, 18. 
Y^vjc 1990, 9o; v^ y *~ta r^vjt-, 
«^•Hjj-a r^vx_ 1991, 7;Vvjoc- 
r<:=>KrA, "a >yx. 89, 21; 148, 
7; 657, 22; 1993, 17; 1995, /;e»., 
cf. "'A ^coe. e/ "•A ^rojtojt. suJ 
jcojc^; T^\r3J3cv:v. Vwjc, yxx. 
">^, "v^A ri^vjt. 684, 2:5 ; 1349, 
8 (mA/ kff. "^-^ KjJt); 1421, 19 ; 1991,9, 3 et 5; 1993, 8; 1994, 
18; rirAuajt.n «^ 1990, 20; 
r!^V\ rijt. 591, 5; 1993, la - 
«ijjjt. 1993, 16; 1994, 6, 8 et 
10; v^ra-AJiA T^A.v y. 1994, 4; 
Ti^vjAje. 1993, i5 - «fVv.v_v_3t_ 
1994, 9 - KrV-x-v-v-3t- 1343, 
no«. ii;1994, i3-T<ojt:33(^^.>«^) 
972, li: 1174, 16; 1587, 10 - 
r^Vvvjt. (rad.^) 1995, 1 ctseq.; 
r^jt. .\^ro y. ««& AAv — Vujt. 
T^A^ari^ V. iiif. "v^ Vvje.. 
«^ 1991, 9;>iwjt.l994,peK.;1995, 
u/<.;ftvjt. 1993, 1: ^_Qjje.j 1283, 
i3, cf. 1993, 6; «^ 1991, 10; 
r^»ijc 1993, 1; >vjt. 1952, 12; 
1993, i4; «l^rocvii^ ,AJt 1993, 
5; <7»-=rv s Y^ > \ jt... 1993, 6; 
XjAJt. 1994, pen.; Y<^TCf 310, 
5; 1952, 12; ^_a_vj«Li 1993, G, 
cf 1283, i3; AtrA Xjjt. 1991, 
1; r^vjtm col. 1174, i5: VJt^^^ 
v^r^ col. 1174, 17: «^vjjjtm 
1174, 19; axv-ojt=o 1192, i3; 
r^V-str^ 314, 1; .^_cv_»Vv_jej 
1283, i3; 1993, 5: rc::»ijt 1993, 
3; aliud 1993, 5; rsf^ev*vjt 310, 
5; 1283, 1/1; 1991, 9; 1993, 2; 
«^OJt 310, 5; 1952, 12; atiud 
suh cvjt - rdvjtra rtjot- 1991, 
11; rcTWjt 135, 2; 1994, ult.; r^^H > S>j^-A T^AOjt^ cf > v.jt^ 
r;:r-SjJiv.j<f 1993, pen.; rilo-jt- 
rCT^ivaevjjt 1994, 1 - rCfVvioe- 
(A*.i;!) 421, 23; 425, 19; 426, 
1; 427, 21; 543, 5; 1355, 20; 
1511, 12; 1995, 16; vcT^i .r-. 
r<fVvV^ 1995, 17. 

rifravjt 1991, 19. 

<n\vy. 1991, i5; r<lis^ 1992, 17; 
r^rVvV:^ 1992, 5. 

a^Wr:^ 314, 9; 1992, 7; rsfAVJt^ 
col. 1992, G; nUud in Ind. pers. — 
TClAAAjt 1992,8. 

viJtV 1992, p».; wjt- 1992, 17 et 
ult.; r<fvAjt 1992, 17; r^vev_v-st- 
1992, i3: oiva_v_jt- 1992, 11: 
«fvoAVjt 1992, i5. 

-jjaijtm 1174, 91; T^vjavx-73 993, 
21; 1174, 90: T^^cv-ja_v-je.=o 
1952, 17; r<lj3icvjt 1952, 17: 
2093, ih: Y^.T, .V .y.. 1994, xk; 
«^jojAjtVv 2093 , 1/1. 

r^-=vijt 1994, i5 - rsf^^-vot 1994, 
17; «iVvojt 1760, idt.; 1952, 
not. m, cf T^-\cvjt 1958 , not. 9 1 . 

.2wcvjtv 1279, 92; ..^a^jti 1281, 18; 
«rvj.s^cvjt^ 1953, 6; .i.i>..Vvjtr!^ 
1997, 19; .^jjkjt 584, 95; .s\y. 
1997, 9; .s s y ■ \r3 1998, 5; 
os-Ka^n r^^g s s. y - 1998, 3; 
rsf^cvi-»ijt- 727, 2 ; 1997, 9 et 

1 9 ; ttf^^-nn^ nnrtf Vvas »S y . 

1997, )3; 'K^xi^ ot 205, 21 
1997, 10; T<f s s y . 1997, 17 
^» s yy . 1997, pe/i.; 1998, 1 
Ts:f>^ij.xjt 1997, ult.; rsfVoiJt 
1996, 11; ri^Vojot 1430, 19; 

1996, n; rjTs yrr> 1174, 7;«».; 
v^\ s y-r» 1174, 24; 1175, 9; 

1997, 10; rsiL^a_jt_=r> vide sub 
.^cvjt — t^tolj-a r^stsy . 32 , 
5 -rsTVvioJot 1073, /1. 

rS^iot 1996, 3: 1997, 3; oiJt 1996, 
3: >^Vvjtr;^ 314, 5; .^.aiw.Vvja 
1283, i5; oj^VvjemA 314, 6; 1997, 3; >i..VvjtT<r 314, 5 c< 7; 
1953, 9; a_x_:i^Vv_jtrsf 314, 7; 
r£!:s..Vvjtrc:r 314, 3; .^^cvv^Vvjti 
1283, i6 ct 17; g * >> Vv-je-rrv_l 
976, 12; 1953, 4; rsl>i..Vv_jt^ 
1953, 1; r;^. s y . 1997, i5 
rsTVvj^jt- 226, 18: 1997, i5 
r!lcoAcv33-A rsfVvijt- 1998, 9 
rSfsy., rsrVv sy . 1998, 6 ct 7 
oaVv s y . -v-ra col. 1998 , /. 6 
r;^Vvcvj.ijt 1997, 3: r<lj.5>-a-jt-. 
1953, 1: «rVv»j>..ajt- 1953, 3; 
rsl^v^Vvjtrsr 170, uli.; 314, h; 
528, 1: 2020, 18; rSTVv . s y.Vv 
1283, 17; col. 2093, 17 et 18 - 
r^vxiot 1997, 5 , cf rad. .^^.o-jt 
et .s s y . . 

rcfAj^ot^ 1997, 7. 

\vv 508, uh.; 1928, 5; 1996, i3; 
^.^sy. 1996, 18; r:r\^ s y . 
1996, i6;r<::^asy . 1996, 7; 
rS!.a.\^ >v\^sy . 1996, tdt. - 
r;^\^sy. 1996. 1 A ;«//«(/ 1997, 1. 

rSllijt 1997, ih - r:r.v\sy . 383, 
3 {script. rSlj^oA-not- 383, 4); 
393, 11 - rSfA.s.aoc 962, i3; 
1953, 7, 9 et 11; r^A-iwa-ot- 
rdvijA col. 1953 ,11; us\^evje_ 
1953, i3. 

r£fVvarr>cwjt 1996, 5. 

«^AJot 1998, h. 

.arSot 1925, nlt.; rsf^ot-, r<:ar<ot- 
1925, nlt.; 1998, 10; .«\ °i y . 
2002, not. 24; A-?V-y.--o 1175, 
1 1 : A-Jtr^ col. 310 , 10; 5k..3t.=o 
97, 17; 1175, 3; r£rVv.^.'\y . 
2002, 10; TgLaa..°Vjt^ 685, 25; 
1999 , 3 : rsrVvoAa^ 1998 , 1 G ; 
1999, /1; rsfVvai^jtro 97, 17 el 
18; 1175, 3; 2002, 5, cf infra 
,^ - rsr.°vy., rsfVv^ 1998, 
12; 2002, 

rs:^ 1998, 

orvjAjt 2000, 9; rsl^Wi 1283, 
a o ; vCZ^x. 1999, ult. ; aliud 1998, 18 -